ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare(actualizat până la data de 31 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006; ORDINUL nr. 93 din 30 martie 2007; ORDINUL nr. 174 din 24 septembrie 2007; ORDINUL nr. 84 din 3 octombrie 2008; ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 145 din 28 decembrie 2010; ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 şi 264 şi în anexa nr. 2 pct. 157, 158 şi 158 bis la prezentul ordin.  +  Articolul 6Contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei, efectuat în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.  +  Articolul 8^1 (1) Verificarea capacităţii de diagnostic se efectuează gratuit pentru profilele: morfopatologie, serologie, bacteorologie, virusologie prin IFD, IFI, TICE, IFA, ELISA şi ID, parazitologie, toxicologie, micologie, boli de nutriţie şi biologie moleculară, leucemii şi imunodeficienţe pentru leucoza enzootică bovină şi anemia infecţioasă ecvină, patologie rumegătoare, patologie aviară, patologie animale acvatice şi patologie albine, igienă animală şi protecţia mediului. (2) Consultanţa, instruirile periodice şi verificarea capacităţii analitice de laborator privind expertiza alimentelor şi furajelor se efectuează gratuit.---------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator în domeniul sănătăţii animalelor*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │ Metoda/ │ Tarif*) ││crt.│ Denumire analiză/Test │ Tip probă │ Tehnica de laborator/ │ lei/ ││ │ │ │ Referenţial de metodă │ analiză/ ││ │ │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │operaţiune│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 1│Examen anatomopatologic la: │ │ │ ││ │- animale mici │Cadavre │Diagnostic necropsic │ 9│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 2│Examen anatomopatologic la: │ │ │ ││ │- animale mijlocii │Cadavre │Diagnostic necropsic │ 14│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 3│Examen anatomopatologic la: │ │ │ ││ │- animale mari │Cadavre/set de organe │Diagnostic necropsic │ 30│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 4│Examen anatomopatologa la; - set de │Set de organe │Diagnostic necropsie │ 11││ │organe - animale mijlocii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 5│Examen anatomopatologa la: - set de │Set de organe │Diagnostic necropsie │ 12││ │organe - animale mari │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 6│Expertiza medico-legală veterinară │Cadavre/set de organe │Expertiză de laborator │ 416│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 7│Examen citologic rapid pentru │Frotiuri şi amprente din│Examen citologic │ 12││ │diagnostic în micobacterioze │fragmente de ţesuturi │ │ ││ │ │etalate pe lamă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 8│Metoda citologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 12││ │Sellers │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 9│Metoda citologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 10││ │Armstrong │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 10│Metoda citologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 12││ │Pappenheim │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 11│Metoda citologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 12││ │Papanicolau │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 12│Metoda citologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 12││ │Hematoxilină-Eozină (HE) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 13│Metoda citologică de colorare │Probe de sânge,secreţii,│Examen citologic │ 13││ │Albastru de toluidina │urina, lapte, amprente │ │ ││ │ │şi/sau frotiuri de │ │ ││ │ │ţesuturi/organe │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 14│Metoda citologică de colorare Negru │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 11││ │Sudan B │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 15│Metoda citologică de colorare Violet│Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 11││ │de Genţiana │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 16│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │Hematoxilină - Eozină (H.E) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 17│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 17││ │Masson modificată (HEA) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 18│Metoda histologică de colorare Ziehl│Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18││ │Nielsen modificată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 19│Metoda histologică de colorare Mann │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 20│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 23││ │Levaditti │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 21│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Pappenheim │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 22│Metoda histologică de colorare │Probe de ţesuturi/organe│Examen histopatologic │ 19││ │Gomori │ca atare şi/sau │ │ ││ │ │preprocesate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 23│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Van Gieson │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 24│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 13││ │Gridley │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 25│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │hematoxilină-eozină-verde lumină │ │ │ ││ │(HEV) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 26│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 15││ │Lillie-Pastemack │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 27│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 23││ │Nrgu de Sudan B │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 28│Metoda histologică de colorare │Probe de ţesuturi/organe│Examen histopatologic │ 14││ │Pasini │ca atare şi/sau │ │ ││ │ │preprocesate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 29│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 14││ │Brown şi Brenn │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 30│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18││ │Okamoto │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 31│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 23││ │Von Kossa │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 32│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 15││ │Romanowski-Giemsa modificată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 33│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Brachet │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 34│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18││ │Lentz │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 35│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 14││ │Bensley │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 36│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Cowdry │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 37│Metoda histologică de colorare De │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │Robert-Hausser │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 38│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 15││ │Langhans │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 39│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 15││ │Paschinger │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 40│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18││ │Roşu de Congo │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 41│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 18││ │Schmorl │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 42│Metoda, histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 15││ │Schultze-Schmidt │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 43│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Gramm-Weigert │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 44│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Nicolau-Kopciowska │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 45│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 19││ │Tanzer │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 46│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │Twort-Ollett │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 47│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │Violet de Genţiana │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 48│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 16││ │Ziehler │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 49│Metoda histologică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 20││ │Albastru de Toluidină │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 50│Metoda histochimică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 15││ │Albastru Alcian │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 51│Metoda histochimică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 21││ │Albastru Alcian-PAS │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 52│Metoda histochimică de colorare │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 19││ │Perls │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 53│Metoda histochimică de colorare PAS │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 20│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 54│Detecţia unor antigene virale sau │Probe de ţesuturi/organe│Metoda │ 81││ │bacteriene prin metoda imunohisto- │ca atare │imunohistochimică │ ││ │chimică │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 55│Detecţia PrPres prin metoda │Trunchi cerebral │Metoda │ 86││ │imunohistochimică │ │imunohistochimică │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 56│Detecţia PrPres prin testul rapid │Trunchi cerebral │Metoda imunoenzimatică │ 44││ │ELISA pentru EST (protocolul dublu │ │ │ ││ │sandwich) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 57│Detecţia PrPres prin testul rapid │Trunchi cerebral şi alte│Metoda imunoenzimatică │ 37││ │ELISA pentru EST (protocolul cu │organe limfoide │ │ ││ │polimeri chimici) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 58│Detecţia PrPres prin testul rapid │Trunchi cerebral şi alte│Metoda de imunoblotare │ 60││ │Western blotting pentru EST │organe limfoide │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 59│Detecţia PrPres prin testul rapid │Trunchi cerebral │Metoda │ 43││ │imunocromatografic pentru EST │ │imunocromatografică │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 60│Detecţia PrPres prin testul de │Trunchi cerebral şi alte│Metoda de imunoblotare │ 302││ │confirmare Western blot pentru EST │organe limfoide │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 61│Testul de discriminare pentru tipi- │Probe de ţesuturi/organe│Metoda de imunoblotare │ 935││ │zarea de suşe EST la rumegătoare │ca atare şi/sau │ │ ││ │ │preprocesate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 62│Detecţia materialului de risc speci-│Tampoane prelevate de pe│Metoda imunoenzimatică │ 94││ │fic pentru EST din masele musculare │suprafeţe (muşchi, │ │ ││ │ale rumegătoarelor/suprafeţe │suprafeţe tehnologice) │ │ ││ │tehnologice din abatoare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 63│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin, plasma │Metoda imunoenzimatică │ 6││ │virusului Bluetongue │ │(cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 64│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 26││ │(igG) virusului West Nile │ │(ELISA) blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 65│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 54││ │(IgM) virusului West Nile │ │(ELISA) sandwich cu │ ││ │ │ │antigen recombinant │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 66│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 12││ │pestei ecvine africane │ │(ELISA) blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 67│Izolarea virusului West Nile pe │Set organe şi ţesuturi │Izolare pe culturi │ 41││ │culturi celulare │ │celulare │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 68│Izolarea şi identificarea virusului │Sânge pe anticoagulant, │Izolare pe ouă │ 66││ │Bluetongue │set organe şi ţesuturi │embrionate şi culturi │ ││ │ │ │celulare │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 69│Test de seroneutralizare pe culturi │Ser sanguin, plasmă │Seroneutralizare │ 61││ │celulare pentru virusul Bluetongue │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 70│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Hemaglutinare şi inhi- │ 76││ │fici virusului pseudopestei aviare │ │bare a hemaglutinării, │ ││ │(boala de Newcastle) │ │cu reagenţi de referinţă│ ││ │ │ │Internaţionali (HA-IHA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 71│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Hemaglutinare şi inhi- │ 32││ │fici virusului pseudopestei aviare │ │bare a hemaglutinării, │ ││ │(boala de Newcastle) │ │cu reagenţi de referinţă│ ││ │ │ │indigeni │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 72│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Hemaglutinare şi inhi- │ 74││ │fici virusului influenţei aviare │ │bare a hemaglutinării, │ ││ │ │ │cu reagenţi de referinţă│ ││ │ │ │internaţionali │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 73│Izolarea şi identificarea virusului │Organe interne,exsudate,│Izolare pe ouă │ 163││ │influenţei aviare │secreţii ţesuturi │embrionate SPF de găină │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 74│Izolarea şi identificarea virusului │Organe interne,exsudate,│Izolare pe ouă │ 163││ │pseudopestei aviare (boala de │secreţii ţesuturi │embrionate SPF de găină │ ││ │Newcastle) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 75│Aprecierea patogenităţii virusului │Lichide embrionare de │Indicele de patogenitate│ 217││ │bolii de Newcastle (NDV) - │găină │intracerebrală (IPIC) │ ││ │pseudopesta aviară │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 76│Detecţia subtipului de neuraminidază│Izolate virale │Inhibarea neuraminidazei│ 871││ │a virusului influenţei aviare │ │(macrometoda) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 77│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 11││ │virusurilor febrei aftoase │ │blocking în faza lichidă│ ││ │ │ │pentru subtipuriie 01, │ ││ │ │ │A22 şi Asia1 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 78│Detecţia anticorpilor faţă de pro- │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 16││ │teinele nestructurale în infecţii cu│ │(ELISA) blocking │ ││ │virusuri ale febrei aftoase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 79│Detecţia anticorpilor faţă de pro- │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 15││ │teinele nestructurale în infecţii cu│ │(ELISA) indirectă │ ││ │virusuri ale febrei aftoase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 80│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 15││ │fici virusului Bolii veziculoase a │ │(cELISA) │ ││ │porcului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 81│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică │ 6││ │fici virusului Bolii veziculoase a │ │(cELISA) competitiv 5B7 │ ││ │porcului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 82│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Virus neutralizare │ 67││ │fici virusului bolii veziculoase a │ │ │ ││ │porcului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 83│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 8││ │virusului pestei bovine │ │(cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 84│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 8││ │virusului pestei micilor rumegătoare│ │(cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 85│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 6││ │virusului pestei porcine africane │ │competitiv (cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 86│Detecţia anticorpilor proteinei Ems │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 15││ │a virusului pestei porcine clasice │ │marker (ELISA marker) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 87│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 13││ │virusului pestei porcine clasice │ │(cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 88│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică │ 12││ │virusului pestei porcine clasice │ │(ELISA) blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 89│Detecţia antigenului specific viru- │Stern, organe │Imunofluorescenţă │ 11││ │sului pestei porcine clasice pe │ │directă (IFO) │ ││ │frotiuri de măduvă sternală şi │ │ │ ││ │criosecţiuni │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 90│Detecţia antigenului specific │Stern, organe │Imunoperoxidază (IPMA) │ 20││ │virusului pestei porcine clasice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 91│Izolarea virusului pestei porcine │Stern, organe, ser, │Izolare pe culturi │ 36││ │clasice pe culturi celulare │plasmă, sânge pe anti- │celulare │ ││ │ │coagulant, │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 92│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sangvin, plasmă │Virus neutralizare (NPLA│ 99││ │virusului pestei porcine clasice │ │şi FAVN) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 93│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin │Imunodifuzie în gel de │ 8││ │antivirus AIE │ │agar (test Coggins) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 94│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de │ 8││ │antivirus LEB │ │agar (ID) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 95│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de │ 8││ │antivirus Maedi Visna │ │agar (ID) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 96│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de │ 8││ │virusul artritei encefalitei caprine│ │agar (ID) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 97│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ a │antivirus LEB │ │blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 97│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ b │antivirus LEB │ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 98│Detecţia anticorpilor serici │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │antivirus AIE │ │de competiţie │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 99│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │fici virusului Maedi Visna │ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 100│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ a │virus IBR │ │gB blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 100│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ b │virus IBR │ │gE blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 101│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │fici virusului diareei virale bovine│ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 102│Detecţia virusului diareei virale │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │bovine │ │de inhibiţie │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 103│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │virus Aujeszky │ │gE blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 104│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ a │virus SRRP │ │blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 104│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ b │virus SRRP │ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 105│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │virus GET │ │blocking │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 106│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │virusului arteritei virale ecvine │ │indirectă │ ││ │(AVE) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 107│Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │virusului Rinopneumoniei ecvine │ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 108│Detecţia anticorpilor serici speci- │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10││ │fici virusului sindromului iepurelui│ │de competiţie │ ││ │brun european │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 109│Detecţia anticorpilor antirabici │Ser sanguin, lichid │Imunoenzimatică (ELISA) │ 28││ │postvaccinali │toracic │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 110│Detecţia anticorpilor serici anti- │Ser sanguin │Microseroneutralizare │ 47││ │virusul arteritei virale ecvine │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 111│Detecţia de antigen rabic │Creier │Imunofluorescentă │ 14││ │ │ │directă (IFD) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 112│Izolarea şi identificarea virusului │Probe de ţesuturi/organe│Izolare pe culturi │ 82││ │bolii Aujeszky │ │celulare │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 113│Detecţia virusului rabic │Creier │Biotest │ 43│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 114│Detecţia markerului vaccinal (tetra-│Dinte, os lung │Test de detecţie al │ 6││ │ciclină) în oase recoltate de la │ │tetraciclinei din oase │ ││ │vulpi vaccinate antirabic cu momeli │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 115│Determinarea titrului anticorpilor │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 146││ │antirabici postvaccinali │ │evidenţiată prin imuno- │ ││ │ │ │fluorescenţă (FAVN) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 116│Evidenţierea paraziţilor extra- │Sânge pe anticoagulant │Microscopică │ 21││ │celulari din sânge pe anticoagulant,│ │ │ ││ │prin preparat direct │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 117│Evidenţierea adulţilor de │Raclat mucoasă │Microscopică │ 23││ │Echinococcus spp. din raclat de │intestinală │ │ ││ │mucoasă intestinală │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 118│Evidenţierea formelor larvare de │Organe/cadavru │Macro/microscopică │ 23││ │Echinococcus spp. din organe │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 119│Evidenţierea parazitului Cryptospo- │Materii fecale │Microscopică │ 33││ │ridium spp din materii fecale/ │ │ │ ││ │conţinut intestinal prin colorare │ │ │ ││ │Ziehl Neelsen modificată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 120│Evidenţierea paraziţilor din sol │Sol │Microscopică │ 21│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 121│Evidenţierea paraziţilor din matrix │Organe/cadavru │Microscopică │ 17││ │ficat şi conţinut vezică biliară pe │ │ │ ││ │preparat direct │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 122│Evidenţierea paraziţilor din urină │Urină │Microscopică │ 15│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 123│Identificarea genurilor şi speciilor│Raclat dermic │Microscopică │ 18││ │de ectoparaziţi pe baza caracterelor│ │ │ ││ │de morfologie externă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 124│Evidenţierea paraziţilor din apă pe │Apă │Microscopică │ 15││ │preparat direct şi prin sedimentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 125│Evidenţierea paraziţilor din furaj │Furaje │Microscopică │ 15││ │pe preparat direct şi prin │ │ │ ││ │sedimentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 126│Evidenţierea paraziţilor din │Aşternut │Microscopică │ 15││ │aşternut pe preparat direct şi prin │ │ │ ││ │sedimentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 127│Evidenţierea parazitului Tritricho- │Material seminal/ │Microscopică │ 24││ │monas foetus la bovine pe preparat │secreţii vaginale │ │ ││ │direct │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 128│Evidenţierea parazitului Tritricho- │Material seminal/ │Microscopică │ 86││ │monas foetus la bovine prin │secreţii vaginaie │ │ ││ │cultivare pe mediu │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 129│Evidenţierea cuălor şi oochisturilor│Materii fecale │Microscopică │ 41││ │de paraziţi din materii fecale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 130│Evidenţirea larvelor de paraziţi din│Materii fecale │Microscopică │ 34││ │materii fecale şi din probe de ţesut│ │ │ ││ │biologic, prin larvoscopie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 131│Detecţia chisturilor şi larvelor de │Ţesut muscular │Trichineloscopică │ 9││ │Trichinella spp. din cadavre/animale│ │ │ ││ │nedestinate consumului uman │ │ │ ││ │(Manualul OIE),prin trichineloscopie│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 132│Detecţia larvelor de Trichinella │Ţesut muscular │Microscopică │ 34││ │spp. din cadavre/animale nedestinate│ │ │ ││ │consumului uman (Manualul OIE), prin│ │ │ ││ │digestie artificială cu agitator │ │ │ ││ │magnetic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 133│Identificarea genurilor şi speciilor│Exemplare culicoides │Microscopică │ 43││ │de Culicoides pe baza caracterelor │ │ │ ││ │de morfologie externă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 134│Identificarea genurilor şi speciilor│Exemplare ţânţari/ │Microscopică │ 41││ │de ţânţari şi a altor vectori ai │vectori │ │ ││ │bolilor la animale pe baza caracte- │ │ │ ││ │relor de morfologie externă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 135│Identificarea genurilor şi speciilor│Exemplare căpuşe │Microscopică │ 38││ │de căpuşe pe baza caracterelor de │ │ │ ││ │morfologie externă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 136│Identificarea genurilor şi speciilor│Raclat dermic/raclat │Microscopică │ 31││ │de ectoparaziţi din demn şi produc- │cioc │ │ ││ │ţii cornoase pe baza caracterelor de│ │ │ ││ │morfologie externă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 137│Detecţia coproantigenelor de Echino-│Materii fecale │Imunoenzimatică (ELISA) │ 58││ │coccus spp. din materii fecale │ │directă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 138│Detecţia anticorpilor anti-Fasciola │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 32││ │hepatica │ │indirectă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 139│Detecţia anticorpilor IgG anti- │Ser sanguin │Imunofluorescenţă (IFI) │ 40││ │Toxoplasma gondii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 140│Examen micologic │Organe, ţesuturi, secre-│Microscopică │ 7││ │ │ţii, excreţii, fanere │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 141│Examen micologic din probe furaje │Furaje │Metoda orizontală pentru│ 20││ │ │ │numărarea drojdiilor şi │ ││ │ │ │mucegaiurilor │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 142│Izolarea şi identificarea miceţilor │Organe, ţesuturi, secre-│Cultivare pe mediul de │ 15││ │din organe, cadavre, produse pato- │ţii, excreţii, fanere │cultură Sabouraud │ ││ │logice de la animale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 143│Identificarea biochimică a levurilor│Culturi levuri │Analizor automat API-ID │ 69││ │ │ │32C │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 144│Determinarea micotoxinelor din │Furaje │Imunoenzimatică │ 214││ │furaje │ │(cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 145│Test biologic pentru diagnosticul │Furaje │Biotest │ 158││ │micotoxicozelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 146│Identificarea genomului virusului │Organe şi ţesuturi │Reacţia de polimerizare │ 91││ │pestei porcine clasice │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 147│Identificarea genomului virusului │Tampoane nazale. │Reacţia de polimerizare │ 93││ │gripei ecvine (Matrix) │orofaringeale, lavaj │în lanţ (PCR) │ ││ │ │traheal │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 148│Identificarea genomului virusului │Organe şi ţesuturi │Reacţia de polimerizare │ 93││ │gripei aviare (Matrix) │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 149│Identificarea genomului virusului │Organe şi ţesuturi │Reacţia de polimerizare │ 82││ │gripei aviare (H5) │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 150│Identificarea genomului virusului │Organe şi ţesuturi │Reacţia de polimerizare │ 82││ │gripei aviare (N1) │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 151│Identificarea ADN modificat genetic │Alimente şi furaje care │Reacţia de polimerizare │ 115││ │din alimente şi furaje care conţin │conţin soia │în lanţ (PCR) │ ││ │soia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 152│Cuantificarea ADN modificat genetic │Alimente şi furaje care │Reacţia de polimerizare │ 555││ │din alimente şi furaje care conţin │conţin soia │în lanţ (PCR) │ ││ │soia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 153│Detecţia Salmonella spp. în probe │Organe, fecale │Reacţia de polimerizare │ 80││ │biologice │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 154│Identificarea genotipurilor rezis- │Sânge │Tipizare moleculară │ 97││ │tente/susceptibile la scrapie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 155│Identificare şi caracterizare a │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 389││ │genomului specific virusului │ │ │ ││ │pseudopestei aviare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 158│Identificare şi caracterizare a │Omogenat de creier │Tipizare moleculară │ 389││ │genomului specific virusului rabic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 157│Identificare şi caracterizare a │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 389││ │genomului specific virusului gripei │ │ │ ││ │aviare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 158│Identificarea genomului specific │Culturi bacteriene │Reacţia de polimerizare │ 91││ │Brucella spp. │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 159│Identificarea speciilor genului │Culturi bacteriene │Reacţia de polimerizare │ 93││ │Brucella │ │în lanţi (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 160│Diferenţierea Campylobacter coli de │Culturi bacteriene │Reacţia de polimerizare │ 91││ │Campylobacter jejuni │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 161│Identificarea genomului virusului │Sânge de rumegătoare │Reacţia de polimerizare │ 115││ │Bluetongue │recoltat pe EDTA │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 162│Genotipizarea speciilor/tulpinilor │Culturi bacteriene │Tipizare moleculară │ 226││ │complexului Mycobacterium │ │ │ ││ │tuberculosis │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 163│Detecţia genomului bacterian al │Culturi bacteriene │Reacţia de polimerizare │ 80││ │speciei Paenibacillus larvae │fagure cu puiet căpăcit │în lanţ (PCR) │ ││ │ │şi miere │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 164│Identificarea genomului herpesviru- │Omogenat de ţesuturi │Reacţia de polimerizare │ 79││ │sului crapului Koi │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 165│Detecţia elementelor genetice p35S │Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare │ 126││ │t-nos din alimente şi furaje │ │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 166│Identificarea genomului virusului │Culturi virale │Reacţia de polimerizare │ 91││ │febrei aftoase │inactivate │în lanţ (PCR) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 167│Detecţia anticorpilor în durină │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 17││ │ │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OiE) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 168│Detecţia anticorpilor în morvă │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 21││ │ │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OiE) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 169│Detecţia anticorpilor în pleuro- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 24││ │pneumonia contagioasă a bovinelor │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OiE) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 170│Detecţia anticorpilor specifici în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 18││ │pleuropneumonia contagioasă a │ │competiţie (cELISA) │ ││ │bovinelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 171│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge │Seroaglutinare rapidă pe│ 3││ │cu B. abortus, B. melitensis şi │ │lamă cu antigen colorat │ ││ │B. suis │ │cu Roz-Bengal (RBT) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 172│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutina-│ 9││ │cu B. abortus şi B. suis │ │re lentă (SAT) în tuburi│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 173│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroagluti- │ 3││ │(B.abortus, B.suis) │ │nare lentă (SAT) în │ ││ │ │ │microplăci │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 174│Detecţia anticorpilor în diagnosti- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 23││ │cul brucelozei (B. ebortus, B. │ │complementului (RFC) în │ ││ │melitensis şi B. suis) │ │tuburi - tehnica │ ││ │ │ │Wassermann │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 175│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 21││ │(B. abortus, B.melitensis şi B.suis)│ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 176│Detecţia anticorpilor în epididimita│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 21││ │infecţioasă a berbecilor (bruceloză │ │complementului (RFC) în │ ││ │ovină cu 8. ovis) şi bruceloza │ │tuburi) tehnica │ ││ │canină (B. canis) │ │Wassermann │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 177│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge/lapte │Imunoenzimatică │ 12││ │cu B. abortus şi B. melitensis │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 178│Detecţia anticorpilor în bruceloză │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 50││ │rumegătoarelor (B. abortus) │ │competiţie (cELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 179│Detecţia anticorpilor în epididimita│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 21││ │infecţioasă a berbecilor │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OIE) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 180│Detecţia anticorpilor specifici în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 21││ │epididimita infecţioasă a berbecilor│ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 181│Detecţia anticorpilor în paratuber- │Ser sanguin/sânge/lapte │Imunoenzimatică │ 11││ │culoza la rumegătoare │ │indirectă (ELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 182│Detecţia de gamma interferon (y-IFN)│Plasma/sânge integral │Imunoenzimatică │ 100││ │în tuberculoza bovinelor (BOVIGAM │ │sandwich yIFN (ELISA │ ││ │TEST KIT) │ │yIFN) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 183│Detecţia anticorpilor în lepto- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 22││ │spiroză │ │microaglutinare (RMA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 184│Detecţia anticorpilor în lepto- │Ser sanguin/sânge │Microaglutinare (MAT) │ 14││ │spiroză │ │(microtehnioa OIE) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 185│Detecţia anticorpilor în tularemie │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutina-│ 4││ │ │ │re rapidă pe lamă (RSAR)│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 186│Detecţia anticorpilor în tularemie │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroagiutina-│ 15││ │ │ │re lentă în tub (RSAL) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 187│Detecţia anticorpilor în Febra Q şi │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 19││ │chlamydioza │ │complementului (RFC) în │ ││ │ │ │tuburi - tehnica Ida │ ││ │ │ │Bengston │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 188│Detecţia anticorpilor în Febra Q │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 24││ │ │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 189│Detecţia anticorpilor în chlamydioza│Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 23││ │ │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 190│Detecţia anticorpilor în toxoplas- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 40││ │moză (Toxoplasma gondii) │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 191│Detecţia anticorpilor în toxoplas- │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 28││ │moză │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 192│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 20││ │trichineloză │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 193│Detecţia anticorpilor în tifoză şi │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutina-│ 2││ │puloroză │ │re rapidă pe lamă (RSAR)│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 194│Detecţia anticorpilor în tifoză şi │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutina-│ 5││ │puloroză │ │re lentă (RSAL) în tub │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 195│Detecţia anticorpilor în micoplas- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroagiutina-│ 4││ │moza respiratorie aviară │ │re rapidă pe lamă (RSAR)│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 196│Detecţia anticorpilor în micoplas- │Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroagiutina-│ 6││ │moza respiratorie aviară │ │re lentă (RSAL) în tub │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 197│Detecţia anticorpilor anti- │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 20││ │Mycoplasma gallisepticum │ │indirectă (iELISA) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 198│Izolarea şi identificarea fenotipică│Urină, sânge, organe, │Examen cultural şi │ 164││ │a leptospirelor din materiale │avorton │examen bacterioscopic │ ││ │patologice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 199│Determinarea pH-ului │Apă, conţinut stomacal │Electrochimică │ 10│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 200│Determinarea conţinutului de cloruri│Furaje │Volumetrică │ 28││ │hidrosolubile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 201│Determinarea conţinutului de cloruri│Furaje, creier │Potenţiometrică │ 20││ │hidrosolubile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 202│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Furaje, ţesuturi organe │Spectrometricâ de │ 15││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, Se, etc.)/element│ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 203│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Apă │Spectrometricâ de │ 12││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, Se, etc.)/element│ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 204│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Furaje, ţesuturi organe │Spectrofotometrică cu │ 106││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, etc) │ │plasmă cuplată inductiv │ ││ │ │ │(ICP-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 205│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Apă │Spectrofotometrică cu │ 103││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) │ │plasmă cuplată inductiv │ ││ │ │ │(ICP-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 206│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Soluţii apoase │Spectrometricâ de │ 8││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, Se, etc.)/element│ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 207│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Cu, │Soluţii apoase │Spectrofotometrică cu │ 96││ │Zn, Na, K, Mg, Fe, etc.) │ │plasmă cuplată inductiv │ ││ │ │ │(ICP-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 208│Determinarea cuprului │Ser │Spectrometrică de │ 10││ │ │ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 209│Determinarea zincului │Ser │Spectrometrică de │ 11││ │ │ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 210│Determinarea seleniului │Ser │Spectrometrică de │ 12││ │ │ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 211│Determinarea metalelor (Cd, Pb, Na, │Ser, sânge │Spectrometrică de │ 12││ │K, Ca, Mg, Fe, etc.)/element │ │absorbţie atomică (AAS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 212│Determinarea azotaţilor şi a │Conţinut stomacal, ser, │Spectrometrică de │ 8││ │azotiţilor │albine │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 213│Determinarea azotaţilor şi a │Furaje │Spectrometrică de │ 18││ │azotiţilor │ │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 214│Identificarea fosfurilor metalice │Conţinut stomacal, │Colorimetrică │ 12││ │ │momeli, furaje │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 215│Identificarea acidului cianhidric │Conţinut stomacal,furaje│Colorimetrică │ 14│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 216│Identificarea alfa-naftiltioureei │Conţinut stomacal, │Colorimetrică │ 12││ │(ANTU) │momeli, furaje │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 217│Identificarea stricninei │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 11││ │ │momeli │subţire (CSS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 218│Identificarea alcaloizilor │Conţinut stomacal, │Colorimetrică │ 20││ │ │material vegetal │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 219│Identificarea aldehidei epihidrinice│Nutreţuri şi grăsimi │Colorimetrică │ 14││ │(reacţia Kreiss) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 220│Determinarea alcoolului metilic │Conţinut stomacal, │Spectrometrică de │ 14││ │ │material vegetal │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 221│Determinarea methemoglobinei │Sânge │Spectrometrică de │ 15││ │ │ │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 222│Determinarea hidrogenului sulfurat │Apă │Volumetrică │ 14│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 223│Determinarea substanţelor oxidabile │Apă │Volumetrică │ 16│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 224│Determinarea oxigenului dizolvat │Apă │Volumetrică │ 21│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 225│Determinarea indicelui ureazic │Şrot soia │Potenţiometrică │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 226│Identificarea pesticidelor organo- │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 17││ │clorurate │momeli, furaje, albine, │subţire (CSS) │ ││ │ │apă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 227│Identificarea pesticidelor organo- │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 17││ │fosforice │momeli, furaje, albine, │subţire (CSS) │ ││ │ │apă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 228│Identificarea erbicidelor triazine │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 12││ │ │momeli, furaje, albine, │subţire (CSS) │ ││ │ │apă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 229│Identificarea erbicidelor de tip │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 11││ │2,4 D │momeli, furaje, albine, │subţire (CSS) │ ││ │ │apă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 230│Identificarea pesticideior organo- │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 12││ │mercurice │momeli, furaje │subţire (CSS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 231│Identificarea carbofuranului │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 11││ │ │momeli, furaje, albine, │subţire (CSS) │ ││ │ │apă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 232│Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ 11││ │ │momeli, furaje │subţire (CSS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 233│Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal, │Lichideromatografică │ 45││ │ │momeli, furaje │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 234│Determinarea piretroizilor │Albine, material vegetal│Gazcromatografică │ 155││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 235│Determinarea fipronilului │Albine, material vegetal│Gazcromatografică │ 139││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 236│Determinarea tiametoxamului │Albine, material vegetal│Gazcromatografică │ 125││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 237│Determinarea acetamipridului │Albine, material vegetal│Lichidcromatografică │ 168││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 238│Determinarea amoniului │Apă │Spectrometrică de │ 10││ │ │ │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 239│Determinarea azotiţilor │Apă │Spectrometrică de │ 19││ │ │ │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 240│Determinarea azotaţilor │Apă │Spectrometrică de │ 8││ │ │ │absorbţie moleculară │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 241│Determinarea clorurilor │Apă │Volumetrică │ 16│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 242│Test screening │Conţinut stomacal, │Gazcromatografică │ 63││ │ │momeli, albine, furaje, │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │apă │de masă (GC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 243│Test screening │Conţinut stomacal,momeli│Lichidcromatografică │ 80││ │ │albine, furaje, apă │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 244│Examen anatomopatologic │Peşte; moluşte,crustacee│Necropsică │ 13││ │ │amfibieni │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 245│Detecţia mixobacteriilor la peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 246│Detecţia germenilor bacterieni la │ │ │ ││ │peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 247│Examen bacteriologic din rinichi/ │Peşte │Bacteriologică │ 112││ │tegument/splină la peşte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 248│Izolare şi identificare subspecii │Peşte │Bacteriologică │ 112││ │Aeromonas salmonicida la salmonide │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 249│Izolare şi identificare serotipuri │Peşte │Bacteriologică │ 112││ │de Yersinia ruckeri la salmonide │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 250│Izolare şi identificare bacterii │Peşte │Bacteriologică │ 112││ │condiţionat patogene la peşti │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 251│Examen bacteriologic din branhii pe │Peşte │Bacteriologică │ 133││ │medii selective │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 252│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 133││ │Flavobacterium columnare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 253│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 133││ │Fiavobacterium psychrophilum │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 254│Izolare şi identificare specii │Peşte │Bacteriologică │ 133││ │condiţionat patogene din genul │ │ │ ││ │Flavobacterium │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 255│Izolare şi identificare Renibacterium│Peşte │Bacteriologică │ 148││ │salmoninarum la salmonide │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 256│Izolare şi identificare specii │Peşte, moluşte bivalve │Bacteriologică │ 100││ │bacteriene din genul Vibrio │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 257│Detecţia bacteriilor din genul │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 126││ │Salmonella în 25 g moluşte bivalve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 258│Determinarea numărului de E. coli în│Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 20││ │moluşte bivalve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 259│Determinarea sensibilităţii │Tulpini bacteriene │Difuzimetrică │ 4││ │bacteriene la antibiotice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 260│Detecţie oomicete parazite la peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 261│Izolare şi identificare oomicete │Peşte │Micologică │ 58││ │parazite la peşti │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 262│Identificarea sporozoarului │Peşte │Microscopică │ 5││ │histozoic Myxobolus cerebralis la │ │ │ ││ │păstrăv │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 263│Detecţia protozoarelor ciliate şi │Peşte │Microscopică directă │ 6││ │flagelate la peşte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 264│Examen parazitologic pe amprentă de │Peste │Microscopică │ 6││ │organ/ţesut │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 265│Detecţie mixozoare la peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 266│Detecţie monogene la peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 267│Detecţia trematodelor la peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 268│Detecţie nematode şi cestode la │Peşte │Microscopică │ 3││ │peşte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 269│Detecţie crustacee parazite la peşte│Peşte │Microscopică │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 270│Detecţie Anisakis sp. în file de │Peşte │Digestie peptică │ 27││ │peşte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 271│Identificare şi cuantificare │Moluşte bivalve │Cultivare în mediu │ 39││ │Perkinsus sp. │ │thioglicolat │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 272│Detecţie Haplosporidium sp. în │Moluşte bivalve │Microscopică │ 23││ │frotiuri (amprente) din branhii │ │ │ ││ │moluşte bivalve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 273│Detecţia de Bonalia ostreae/ │Moluşte bivalve │Microscopică │ 23││ │exitiose în frotiuri (amprente) din │ │ │ ││ │cord la moluşte bivalve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 274│Detecţie Mikrocytos mackhini în │Moluşte bivalve │Microscopică │ 23││ │frotiuri din leziuni la moluşte │ │ │ ││ │bivalve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 275│Detecţia de Marteilia refringens în │Moluşte bivalve │Microscopică │ 23││ │frotiuri (amprente) din glanda │ │ │ ││ │digestivă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 276│Izolarea pe culturi celulare a │Peşte/organe peşte/icre │Virusologică │ 95││ │virusurilor la peşti │embrionate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 277│Identificarea/detecţia virusurilor │Supernatant cultur │Imunofluorescenţă │ 316││ │la peşti prin imunoflorescenţă │celulare/amprente organe│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 278│Detecţia virusurilor la peşte prin │Supernatant culturi │Virusneutralizare │ 43││ │virusneutralizare │celulare/amprente organe│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 279│Detecţia virusului septicemiei │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 94││ │hemoragice virale la păstrăv │supernatant culturi │ │ ││ │ │celulare │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 280│Detecţia virusului necrozei │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 94││ │pancreatice ifecţiase la păstrăv │supernatant culturi │ │ ││ │ │celulare │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 281│Detecţia virusului viremiei de │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 94││ │primăvară a crapului │supernatant culturi │ │ ││ │ │celulare │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 282│Detecţia virusului necrozei │Supernatant culturi │Imunoenzimatică (ELISA) │ 108││ │hematopoietice infecţioase │celulare │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 283│Detecţie biotoxine marine PSP │Omogenat moluşte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 153││ │ │bivalve │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 284│Detecţie biotoxine marine ASP │Omogenat moluşte bivalve│Imunoenzimatică (ELISA) │ 584││ │(1-4 teste) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 285│Detecţie biotoxine marine DSP │Omogenat moluşte bivalve│Imunoenzimatică (ELISA) │ 584││ │(1-4 teste) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 286│Analiza biologică a apei de │Apă de suprafaţa │Microscopică directă │ 12││ │suprafaţă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 287│Examen citomorfologic sânge la peşte│Sânge peşte │Microscopică │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 288│Formulă leucocitară │Sânge peşte │Microscopică │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 289│Examen clinic/anatomopatologic │Albine vii sau moarte / │Macro/microscopică │ 19││ │albine │fagure cu puiet căpăcit/│ │ ││ │ │fagure cu puiet │ │ ││ │ │necăpăcit │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 290│Examen clinic/anatomopatologic │Larve/fluturi/ouă │Macro/microscopică │ 9││ │viermi mătase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 291│Examen bacterioscopic la albine/ │Albine/fagure cu puiet/ │Bacterioscopică │ 7││ │viermi mătase │viermi mătase/fluturi/ │ │ ││ │ │ouă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 292│Izolarea şi identificarea speciilor │Fagure cu puiet căpăcit │Bacteriologică │ 206││ │din genul Paenibcillus (larvae, │fagure cu miere căpăcită│ │ ││ │alvei) │polen, ceară │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 293│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet căpăcit/│Bacteriologică │ 118││ │Bacterium eurydice │necăpăcit │ │ ││ │ │fagure cu miere căpăcită│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 294│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet căpăcit/│Bacteriologică │ 150││ │Brevibacillus laterosporus │necăpăcit fagure cu │ │ ││ │ │miere capacită │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 295│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet căpăcit/│Bacteriologică │ 118││ │Mellisococcus plutonius │necăpăcit fagure cu │ │ ││ │ │miere capacită │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 296│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet căpăcit/│Bacteriologică │ 114││ │Enterococcus faecalis │necăpăcit │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 297│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 146││ │Hafnia alvei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 298│Izolarea şi identificarea speciei │Viermi mătase │Bacteriologică │ 205││ │Bacillus thuringiensis │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 299│Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu puiet │Macro/microscopică │ 12││ │Aethina tumida │/detritus stup │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 300│Identificare spori Nosema sp │Albine/viermi mătase/ouă│Microscopică directă │ 8││ │ │viermi de mătase/fluturi│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 301│Determinare număr spori Nosema sp │Albine/viermi mătase / │Microscopică directă │ 11││ │ │viermi de mătase/fluturi│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 302│Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu puiet/ │Macro/microscopică │ 12││ │Braula caeca │detritus stup │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 303│Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu puiet/ │Macro/microscopică │ 12││ │Varroa destructor │detritus stup │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 304│Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu puiet/ │Macro/microscopică │ 12││ │Tropilelaps sp │detritus stup │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 305│Identificarea chiştilor de │Albine/fagure cu miere │Microscopică directă │ 8││ │Malphigamoeba mellificae │căpăcită │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 306│Identificarea endoparazitului │Albine │Microscopică directă │ 11││ │Acarapis voodi în traheile toracice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 307│Identificarea endoparazitului │Albine │Microscopică/coloraţia │ 13││ │Acarapis woodi │ │cu albastru de metilen │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 308│Identificare Aspergilus sp/ │Albine/fagure cu puiet │Microscopică │ 7││ │Ascosphaera apis │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 309│Izolare şi identificare Aspergilus │Albine/fagure cu puiet │Micologică │ 118││ │sp │căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │ │viermi mătase │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 310│Izolarea şi identificarea speciei │Fagure cu puiet căpăcit/│Micologică │ 118││ │Ascosphaera apis │necăpăcit │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 311│Izolarea şi identificarea speciei │Viermi mătase │Micologică │ 118││ │Beauveria bassiana │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 312│Identificarea cristalelor virusului │Viermi mătase │Microscopică │ 13││ │Borellina bombycis │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 313│Determinarea cantitativă a │Sănge integral recoltat │Hematologică │ 29││ │parametrilor hematologici(hemogramă)│pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 314│Determinarea vitezei de sedimentare │Sânge integral recoltat │Metoda Westergreen │ 18││ │a hematiilor │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 315│Determinarea caracteristicilor │Sânge integral recoltat │Hematologică │ 44││ │morfologice ale eritrocitelor │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 316│Evidentierea leucocitelor pe frotiul│Sânge integral recoltat │Hematologică │ 44││ │de sânge │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 317│Colorare frotiu metoda panoptică May│Sânge integral recoltat │Hematologică │ 22││ │Grunwald-Giemsa │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 318│Medulograma │Sânge integral recoltat │Hematologică │ 87││ │ │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 319│Leucocitoconcentratul │Sânge integral recoltat │Hematologică │ 64││ │ │pe EDTA │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 320│Dozarea albuminelor serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 321│Dozarea calciului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 322│Dozarea vitaminei E serice │Ser sanguin │Biochimică │ 28│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 323│Dozarea fosforului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 324│Dozarea magneziului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 325│Dozarea proteinei totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 326│Dozarea ureei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 18│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 327│Dozarea activităţii transaminazelor │Ser sanguin │Biochimică │ 25││ │serice (GOT) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 328│Dozarea activităţii transaminazelor │Ser sanguin │Biochimică │ 25││ │serice (GPT) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 329│Dozarea activităţii fosfatazei │Ser sanguin │Biochimică │ 21││ │alcaline serice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 330│Dozarea glucozei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 18│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 331│Dozarea acidului uric seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 332│Dozarea creatininei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 333│Dozarea colesterolului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 334│Dozarea beta-carotenului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 335│Dozarea activităţii amilazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 23│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 336│Dozarea acidului piruvic seric │Ser sanguin │Biochimică │ 25│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 337│Dozarea gamaglutamiltransferazei │Ser sanguin │Biochimică │ 20││ │serice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 338│Dozarea colinesterazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 20│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 339│Dozarea lipidelor totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 22│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 340│Dozarea bilirubinei totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 25│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 341│Dozarea vitaminei A serice │Ser sanguin │Biochimică │ 30│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 342│Dozarea rezervei alcaline serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 343│Dozarea trigliceridelor serice │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 344│Identificarea corpilor cetonici │Ser sanguin │Biochimică │ 21││ │serici │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 345│Examen sumar de urină │Urină │Biochimică │ 41│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 346│Dozarea unor parametri biochimici cu│Sânge integral/ser │Biochimică/analizor │ 172││ │rotorul de tip Comprehensive │sanguin │automat VETSCAM │ ││ │diagnostic profile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 347│Dozarea unor parametri biochimici cu│Sânge integral/ser │Biochimică/analizor │ 138││ │rotorul de tip Large animal profile │sanguin │automat VETSCAM │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 348│Dozarea unor parametri biochimici cu│Sânge integral/ser │Biochimică/analizor │ 135││ │rotorul de tip Liver profile │sanguin │automat VETSCAM │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 349│Dozarea unor parametri biochimici cu│Sânge integral/ser │Biochimică/analizor │ 160││ │rotorul de tip Avian/Reptilian │sanguin │automat VETSCAM │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 350│Verificarea decontaminării │Resturi de materie │Determinarea ATP │ 24││ │suprafeţelor │organică prelevate de pe│ │ ││ │ │suprafeţe decontaminate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 351│Detecţia şi numărarea de E. coli şi │Apa potabilă destinată │Bacteriologică │ 112││ │bacterii coliforme │adăpării animalelor │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 352│Detecţia şi numărarea enterococilor │Apa potabilă destinată │Bacteriologică │ 100││ │intestinali │adăpării animalelor │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 353│Determinarea numărului de UFC/ml apă│Apa potabilă destinată │Bacteriologică │ 112││ │potabilă │adăpării animalelor │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 354│Determinarea numărului de fungi din │Aer │Micologică │ 9││ │aer │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 355│Examenul mobilităţii spermatozo- │Material seminal │Microscopică │ 6││ │izilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 356│Determinarea concentraţiei spermato-│Material seminal │Microscopică │ 15││ │zoizilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 357│Examenul morfologic al spermatozo- │Material seminal │Microscopică │ 31││ │izilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 358│Examen bacterioscopic special │Organe,ţesuturi, lichide│Bacteriologică │ 45││ │ │puncţie, secreţii, │ │ ││ │ │excreţii, probe mediu, │ │ ││ │ │fecale, etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 359│Examen bacteriologic pe cadavru, │Cadavru, set organe │Bacteriologică │ 100││ │din care: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 360│- examen bacteriologic negativ pe │Cadavru, set organe │Bacteriologică │ 30││ │cadavru │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 361│- examen bacterioscopic │Ţesuturi, lichide │Bacterioscopică │ 10││ │ │puncţie, formaţiuni │ │ ││ │ │nodulare, raclat mucoase│ │ ││ │ │conţinut digestiv, etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 362│- examen patogenitate culturi │Tulpina bacteriană │Bacteriologică │ 12││ │microbiene │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 363│- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 14│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 364│- examen biochimic culturi │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 35││ │microbiene │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 365│Examen bacteriologic pe probă unică │Organe, ţesuturi, │Bacteriologică │ 73││ │din care: │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 366│- examen bacteriologic negativ pe │Organe, ţesuturi, │Bacteriologică │ 23││ │probă unică │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 367│- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 15│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 368│- examen biochimic culturi │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 35││ │microbiene │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 369│Identificare serologică tulpini │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe │ 30││ │bacteriene │ │lamă │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 370│Examen bacteriologic pozitiv pentru │Cadavre, organe, fecale │Bacteriologică │ 70││ │detecţie Salmonella spp. │ouă, ouă embrionate, │ │ ││ │ │deşeuri de incubaţie, │ │ ││ │ │meconiu, probe de │ │ ││ │ │aşternut avorton, │ │ ││ │ │învelitori placentare, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │tampoane cloacale, │ │ ││ │ │furaje, etc; │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 371│Examen bacteriologic negativ pentru │Cadavre, organe, fecale,│Bacteriologică │ 44││ │detecţie Salmonella spp. │ouă, ouă embrionate, │ │ ││ │ │deşeuri de incubaţle. │ │ ││ │ │meconiu, probe de │ │ ││ │ │aşternut avortoni, │ │ ││ │ │învelitori placentare, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │tampoane cloacale, │ │ ││ │ │furaje, etc, │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 372│Tipizare serologică Salmonella spp. │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe │ ││ │ │ │lamă │ 220│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 373│Identificare biochimică Salmonella │Tulpini bacteriene │Analizor automat API 20E│ 140││ │ │ │/Rapid ID 32E │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 374│Identificare biochimică tulpini │Tulpini bacteriene │Analizor automat API │ 70││ │bacteriene │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 375│Detecţie Campylobacter │Cadavre, organe, fecale,│Bacteriologică │ 38││ │ │avortoni conţinut │ │ ││ │ │digestiv avortoni şi │ │ ││ │ │cadavre, învelitori │ │ ││ │ │placentare, secreţii │ │ ││ │ │cervico-vaginale, │ │ ││ │ │secreţii prepuţiale, │ │ ││ │ │material seminal, │ │ ││ │ │lapte mastitic, │ │ ││ │ │tampoane cloacale, │ │ ││ │ │furaje, etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 376│Identificare Campylobacter │Tulpini bacteriene │Bacteriologică │ 47│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 377│Testarea antibiorezistenţei │Tulpini bacteriene │Metoda cu E-Teste │ 181│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 378│Test biologic pentru tuberculoză │Cadavru, set organe │Bacteriologică │ 306│└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘--------*) Tariful nu include T.V.A.B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice privindsănătatea animalelor, protecţia animalelor şi protecţia mediului*Font 7*┌────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumire │ Denumire acţiune de │ │ Metoda/Tehnică de │ Tarif*) ││crt.│ serviciu/birou/│ instruire │ Tip probă │ laborator │ lei/ ││ │ compartiment │ │ │ │ analiza/ ││ │ │ │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │ │operaţiune │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 1│ │Particularităţi de diagnostic │Peşte │Examen bacteriologic │ ││ │ │în bolile peştilor │ │virusologie şi parazito-│ ││ │ │ │ │loqic animale acvatice │ 787│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 2│ │Diagnosticul bacteriilor │Peşte │Examen bacteriologic │ ││ │ │patogene şi condiţionat │ │animale acvatice │ 338││ │ │patogene pentru peşti │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 3│Compartiment │Bioagresori de natură │Peşte │Examen parazitologic │ 301││ │Animale Acvatice│parazitară la peşti │ │animale acvatice │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 4│ │Detecţia contaminanţilor │Moluşte bivalve │Examen bacteriologic │ ││ │ │bacterieni în moluşte bivalve │ │conform ISO TS 16649-3 │ 407││ │ │ │ │şi ISO 6579 │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 5│ │Sănătatea Animalelor acvatice │Peşte │ │ ││ │ │(prevenire, diagnostic, │ │ │ ││ │ │combatere boli animale │ │ │ ││ │ │acvatice) │ │ │ 231│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 6│ │Sănătatea Animalelor acvatice │ Peşte │ │ ││ │ │(prevenire şi combatere boli │ │ │ 83││ │ │animale acvatice) │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 7│ │Metode de diagnostic în │ │ │ ││ │ │laborator în bolile bacteriene │Fagure cu puiet │Examen bacteriologic │ 625││ │ │ale puietului de albine │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 8│ │Metode de laborator în │Probe albine │Examen parazitologic │ 346││ │ │ectoparazitozele albinelor │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 9│ │Metode de diagnostic în │ │ │ ││ │ │laborator în endoparazitozele │Probe albine │Examen parazitologic │ 307││ │ │albinelor │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 10│Compartiment │Diagnostic diferenţial în │ │ │ ││ │insecte utile │intoxicaţii la albine │Probe albine │Examen toxicologic │ 253│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 11│ │Metode de diagnostic în bolile │Probe albine │Examen micologic │ 592││ │ │micotice ale albinelor │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 12│ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor bacterien │Albine │ │ 231││ │ │ale albinelor şi puietului │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 13│ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor parazitare │Albine │ │ 231││ │ │ale albinelor şi puietului │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 14│ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor micoticeale │Albine │ │ 231││ │ │albinelor şi puietului │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 15│ │Prevenirea diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor virale ale │Albine │ │ 231││ │ │albinelor şi puietului │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 16│ │Noţiuni generale de prevenire │Albine │ │ 231││ │ │şi combaterea bolilor la albine│ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 17│ │Metode screening de │Probe biologice, │ │ ││ │ │identificare a unor compuşi │furaje, apă, │LC MS │ 613││ │ │toxici prin tehnici LC-MS │momeli │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 18│Compartiment │Metode screening de │Probe biologice, │ │ ││ │Toxicologie │identificare a unor compuşi │furaje, apă, │GC MS │ 569││ │Chimie │toxici prin tehnici GC-MS │momeli │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 19│ │Metode screening de │Probe biologice, │ │ ││ │ │identificare a unor compuşi │furaje, apă, │HPTLC │ 464││ │ │toxici prin tehnici HPTLC │momeli │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 20│ │Determinarea metalelor (Pb, │Probe biologice │ │ ││ │ │Cd, Cu, Se, Zn, Mg, Ca, K, Na │furaje, apă │AAS, ICP MS │ 512││ │ │etc prin tehnici AAS şi ICP-MS │momeli │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 21│ │Determinarea unor compuşi │Probe biologice: │ │ ││ │ │toxici prin metode specifice │furaje, apă, │metode specifice │ 396││ │ │ │momeli │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 22│ │Testul ELISA pentru detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor în pesta porcină │ser sanguin │serologie virală │ 790││ │ │clasică │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 23│ │Testul imunofluorescentă │ │ │ ││ │ │directă pentru pesta porcină │organe │biologie virală │ 271││ │ │clasică │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 24│Compartiment │Testul de virus neutralizare │ │ │ ││ │Viroze Majore │pentru detecţia anticorpilor în│ser sanguin │serologie virală │ 496││ │ │pesta porcină clasică │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 25│ │Testul de izolare pe culturi │ │ │ ││ │ │celulare a virusului pestei │organe │biologie virală │ 248││ │ │porcine clasice │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 26│ │Testul ELISA pentru detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor specifici │ser sanguin │serologie virală │ 178││ │ │bluetongue - Vmrd │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 27│ │Detecţia de anticorpi │ │ │ ││ │ │subtipurlie H5 şi H7 pentru │ser sanguin │serologie virală │ 298││ │ │virusul influentei aviare │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 28│ │Detecţia de anticorpi pentru │ser sanguin │serologie virală │ 279││ │ │virusul bolii de Newcastle │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 29│ │Tehnici de serologie virală │ │ │ ││ │ │(ELISA şi ID) utilizate în │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 392││ │ │diagnostic │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 30│ │Tehnici ELISA utilizate în │ │ │ ││ │ │serologie virală │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 384│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 31│Compartiment │Testul de imunodifuzie în gel │ │ │ ││ │Virusologie │de agar utilizat în serologie │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 156││ │ │virală │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 32│ │Testul de seroneutralizare pe │ │test de seroneutralizare│ ││ │ │culturi celulare │ser sangvin │pe culturi celulare │ 225│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 33│ │ │ │test de imunofluores- │ ││ │ │Testul IFD în rabie │creier │centă directă │ 367│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 34│ │Diagnostic în rabie prin IFD │creier │test de imunofluores- │ ││ │ │şi Bioprobă │ │centă directă; test de │ 361││ │ │ │ │inoculare intracerebrală│ ││ │ │ │ │a şoriceilor │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 35│ │ │ │test de virusneutrali- │ 346││ │ │Testul FAVN pentru detecţia │ser sangvin │zare a anticorpilor │ ││ │ │anticorpilor antirabici │ │antirabici postvaccinali│ ││ │ │postvaccinali │ │evidenţiaţi prin │ ││ │ │ │ │imunofluorescenţă │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 36│ │Detecţia PrP res prin teste │fragmente creier, │metode imunoenzimatice, │ ││ │ │rapide pentru diagnosticul │omogenate creier │de imunoblotar sau │ 476││ │ │EST │ │imunocromatografice │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 37│ │Diagnosticul citohistopatologic│fragmente │metode cito-histochimice│ ││ │Biroul │şi/sau imunohistochimic pentru │ţesuturi/organe │imunohistochimice de │ 267││ │Morfopatologie │boli la animale │ │colorare │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 38│ │Tehnica de procesare a │ │tehnica de includere la │ ││ │ │probelor de ţesuturi şi │fragmente │parafina şi aplicarea │ 198││ │ │aplicarea metodelor de │ţesuturi/organe │unor metode de colorare │ ││ │ │colorare │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 39│ │Diagnosticul morfopatologic │cadavre/ set │ │ ││ │ │examen necropsie/medico- │organe │diagnostic necropsie │ 284││ │ │legal veterinar la animal │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 40│ │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ 116││ │ │virusului pestei porcine │ │ │ ││ │ │clasice │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 41│Serviciul │Identificarea genomului │ │ │ ││ │Biologie │virusului gripei aviare │Organe şi testuri │PCR │ 132││ │moleculară şi │(Matrix) │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │├────┤modificate ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 42│genetic, │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ 121││ │Centrul de │virusului gripei aviare (H5) │ │ │ │├────┤studii şi ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 43│investigaţii │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ 121││ │ştiinţifice │virusului gripei aviare (N1) │ │ │ │├────┤pentru gripa ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 44│aviară, │Identificarea ADM modificat │Alimente şi furaje │PCR │ 154││ │zoonoze, boli │genetic din alimente şi furaje │ │ │ ││ │emergente şi │care conţin soia │ │ │ │├────┤transfrontaliere├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 45│ │Cuantificarea ADN modificat │Alimente şi furaje │ │ ││ │ │genetic din alimente şi furaje │care conţin soia │PCR │ 594││ │ │care conţin soia │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 46│ │Identificarea genotipurilor │ │ │ ││ │ │rezistente/susceptibile la │Sânge │Tipizare moleculară │ 198││ │ │scrapie │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 47│ │Identificarea genomului │Sânge de │ │ ││ │ │virusului bluetongue │rumegătoare │PCR │ 154││ │ │ │recoltat pe EDTA │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 48│ │Detecţia elementelor genetice │ │ │ ││ │ │p35S şi t-nos din alimente şi │Alimente şi furaje │PCR │ 165││ │ │furaje │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 49│ │Tehnici de colectare, │ │ │ ││ │ │conservare şi identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de ţânţari vectori │ │ │ ││ │ │pentru virusul West Nile │ │ │ 281│├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 50│ │Tehnici de colectare, │ │ │ ││ │ │prelucrare şi identificare a │ │ │ 270││ │Compartiment │gasteropodelor gazde │ │ │ ││ │Parazitologie │intermediare pentru helminti │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 51│ │Tehnici de colectare, │ │ │ 281││ │ │conservare şi identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de căpuşe vectori │ │ │ ││ │ │pentru agenţii etiologici ai │ │ │ ││ │ │unor boii virale, bacteriene şi│ │ │ ││ │ │parazitare │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 52│ │Diagnosticul echinococozei şi │ │ │ 314││ │ │fasciolozei prin tehnici ELISA │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 53│ │Metode şi tehnici de laborator │ │ │ 223││ │ │în diagnosticul parazitozelor │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 54│Compartiment │Metode de izolare şi │ │ │ 223││ │Micologie, │identificare a diferitelor │ │ │ ││ │Micotoxicologie │genuri/specii de fungi │ │ │ ││ │ │implicaţi în stări morbide la │ │ │ ││ │ │animale │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 55│ │Determinarea unor micotoxine │ │ │ ││ │ │din probe de furaje prin │ │ │ 532││ │ │tehnica ELISA │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 56│Biroul │RFC-tehnica standard OIE, │ │ │ ││ │Imunologie │aplicata în bruceloză pentru 1 │ser │RFC. Titrări reagenţi │ 236││ │ │zi (durata x 3 zile) │sanguin/sânge │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 57│ │Tehnici serologice (bacterioze)│ │ │ ││ │ │începători pentru 1 zi (durata │ser │RBT, SAT, RFC, RMA │ 300││ │ │x 4 zile) │sanguin/sânge │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 58│ │ELiSA- aplicată în │ser │ELISA │ 275││ │ │paratuberculoza (1 zi) │sanguin/sânge │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 59│ │RMA-aplicată în leptospiroză │ser │RMA │ 259││ │ │pentru 1 zi (x 2 zile) │sanguin/sânge │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 60│ │Conduită generală a │cadavru, set │examen bacteriologic │ 304││ │ │examenului bacteriologic │organe, organe, │ │ ││ │ │pentru izolarea şi │ţesuturi, lichide │ │ ││ │ │identificarea │puncţii, secreţii │ │ ││ │ │bacteriilor patogene pentru │excreţii, probe mediu,│ │ ││ │ │animale │fecale, clturi │ │ ││ │ │ │bacteriene, frotiuri, │ │ ││ │ │ │etc. │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 61│ │ │cadavre, organe, │ │ ││ │ │ │fecale, avortoni, │ │ ││ │ │ │conţinut digestiv │ │ ││ │ │ │avortoni şi │ │ ││ │ │Izolarea şi identificarea │cadavre, învelitori │ │ 334││ │ │speciilor din genul Brucella şi│placentare, secreţii │ │ ││ │ │Campylobacter │cervico-vaginale, │ │ ││ │ │ │secreţii prepuţiale, │ │ ││ │ │ │material seminal, │ │ ││ │ │ │lapte mastitic, │ │ ││ │ │ │tampoane │ │ ││ │ │ │cloacale, culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene frotiuri, │ │ ││ │ │ │etc. │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 62│ │ │cadavre, organe, │ │ 396││ │ │ │fecale, ouă oua │ │ ││ │ │ │embrionate, │ │ ││ │ │ │deşeuri de incubaţie, │ │ ││ │ │ │meconiu, probe de │ │ ││ │ │ │aşternut avortoni, │ │ ││ │ │Izolarea şi identificarea │învelitori placentare,│ │ ││ │ │Salmonella spp. │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │ │tampoane cloacale, │ │ ││ │ │ │furaje, culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene, etc. │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 63│ │ │ţesuturi, lichide │ │ 288││ │ │Conduita diagnosticului │puncţie, probe │ │ ││ │ │bacteriologic în infecţiile │mediu, culturi │ │ ││ │ │produse de Bacillus anthracis │bacteriene, │ │ ││ │ │ │frotiuri, etc. │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 64│ │Conduita diagnosticului │ţesuturi, fecale, │ │ 347││ │ │bacteriologic în infecţiile │culturi bacteriene, │ │ ││ │ │produse de germeni din genul │frotiuri etc. │ │ ││ │ │Mycobacterium │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 65│ │Izolarea şi identificarea altor│cadavru, set organe, │ │ 390││ │ │specii patogene pentru │organe, ţesuturi, │ │ ││ │Birou │animale (Listeria, │lichide puncţie, │ │ ││ │Coordonare │Staphylococcus, Pasteurella, │secreţii, excreţii, │ │ ││ │Programe, │Streptococcus, Clostridiurm, │furaje, │ │ ││ │Dezvoltare, │ş.a.) │fecale, etc. │ │ │├────┤Cercetare ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 66│ │Metoda difuzimetrică standard │ │ │ 243││ │ │CLSI pentru testarea │ │ │ ││ │ │comportamentului la │tulpini bacteriene │ │ ││ │ │antimicrobiene a bacteriilor │ │ │ ││ │ │patogene pentru animale │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 67│ │Conceptul de trasabilitate în │ │ │ 297││ │ │medicina veterinară-cadru │ │instruire teoretică │ ││ │ │metodologic │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 68│ │Analiza de risc în medicina │ │instruire teoretică │ 297││ │ │veterinară-cadru metodologic │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 69│ │Anaiiza de risc pentru │ │instruire teoretică │ 297││ │ │sănătatea animalelor │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 70│Biroul Evaluare │Analiza de risc pentru │ │ │ ││ │bunăstare │laboratoarele sanitare │ │instruire teoretică │ 396││ │animală şi │veterinare şi pentru siguranţa │ │ │ ││ │protecţia │alimentelor │ │ │ │├────┤mediului ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 71│ │Metode Hematologice utilizate │ │ │ 292││ │ │în medicina veterinară │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 72│ │Metode biochimice utilizate în │ │ │ 347││ │ │medicina veterinară (I) │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 73│ │Metode biochimice utilizate în │ │ │ 347││ │ │medicina veterinară (II) │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 74│ │Metoda profilului metabolic în │ │ │ 325││ │ │evaluarea bunăstării animalelor│ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 75│ │Procedura de dezinfecţie, │ │ │ 352││ │ │dezinsecţie şi deratizare │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 76│ │Metode utilizate în verificarea│ │ │ ││ │ │decontaminării aerului şi │ │ │ 347││ │ │suprafeţelor │ │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 77│ │Analiza microbiologică a apei │ │ │ ││ │Compartiment │potabile destinate adăpării │ │ │ 347││ │Animale Acvatice│animalelor │ │ │ │└────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘---------*) Tariful nu include T.V.A.C. TARIFEpentru verificarea capacităţii de diagnostic de laboratorîn domeniul sănătăţii animalelor, protecţiei animalelor şiprotecţiei mediului*Font 7*┌────┬────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumire │ Denumire test │ │ Metoda/Tehnica de │ Tarif*) ││crt.│ serviciu/birou/│ intercomparare │ Tip probă │ laborator │ lei/ ││ │ compartiment │ │ │ │ analiza/ ││ │ │ │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │ │operaţiune │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 1│Compartiment │Identificarea bacteriilor patogene│Peşte │Examen bacteriologic │ 519││ │Animale Acvatice│pentru peşti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 2│ │Detecţie mixobacterii la peşti │Peşte │Examen bacterioscopic │ 275│├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 3│ │Identificarea bioagresorilor │Peşte │Examen parazitologic │ 273││ │ │parazitari la peşti │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 4│Compartiment │Identificarea bacteriilor patogene│Probe faguri │Examen bacteriologic │ 593││ │Insecte utile │pentru albine │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 5│ │Examen calitativ şi cantitativ în │Probe albine │Examen parazitologic │ 296││ │ │parazitoze │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 6│Compartiment │Identificarea unor compuşi toxici │Probe │HPTLC │ 300││ │Toxicologie │prin tehnici HPTLC │biologice, furaje, │ │ ││ │Chimie │ │apă, momeli │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 7│ │Determinarea unor compuşi toxici │Probe biologice, │Metode specifice │ 322││ │ │prin metode specifice │furaje, apă, momeli│ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 8│ │Determinarea metalelor (Pb, Cd, │Probe biologice, │AAS │ 278││ │ │Cu, Se, Zn, Mg, Ca, K, Na etc.) │furaje, apă, momeli│ │ ││ │ │prin tehnică AAS │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 9│Compartiment │Detecţia anticorpilor specifici │Ser sanguin │serologie virală │ 307││ │viroze majore │virusului bluetongue │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 10│ │ELISA pentru detecţie anticorpi în│Ser sanguin │serologie virală │ 86││ │ │pesta porcină clasică │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 11│ │Stem │Stem │biologie virală │ 103│├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 12│ │Identificare anticorpi faţă de │Ser sanguin │serologie virală │ 2174││ │ │virusul influenţei aviare, │ │ │ ││ │ │subtipurile H5 şi H7 │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 13│ │Identificare anticorpi faţă de │Ser sanguin │serologie virală │ 1933││ │ │virusul bolii de Newcastle │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 14│Compartiment │Testul ID (Coggins) în │Ser sanguin │test de imunodifuzie în │ 64││ │Virusologie │diagnosticul anemiei înfecţioase │ │gel de agar │ ││ │ │ecvine │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 15│ │Testul ID şi ELISA în diagnosticul│Ser sanguin │test de imunodifuzie în │ 88││ │ │leucozei enzootice bovine │ │gel de agar; test │ ││ │ │ │ │imunoenzimatic │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 16│ │Testul ELISA în diagnosticul │Ser sanguin │test imunoenzimatic │ 73││ │ │rinotraheitei infecţioase bovine │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 17│ │Testul IFD în diagnosticul rabiei │Creier │test de │ 109││ │ │ │ │imunofluorescenţă │ ││ │ │ │ │directă │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 18│Biroul │Detecţia PrPres prin testul rapid │Fragmente creier, │metoda │ 253││ │Morfopatologie │ELISA dublu sandwich pentru EST │omogenate creier │imunoenzimatică │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 19│ │Detecţia PrPres prin testul rapid │Fragmente creier, │metoda │ 218││ │ │ELISA prin utilizare de polimeri │omogenate creier │imunoenzimatică │ ││ │ │chimici pentru captura selectivă │ │ │ ││ │ │a PrPres pentru EST │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 20│ │Detecţia PrPres prin testul rapid │Fragmente creier, │metoda │ 322││ │ │western blotting pentru EST │omogenate creier │imunoenzimatică │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 21│ │Detecţia PrPres prin testul rapid │Fragmente creier, │metoda │ 215││ │ │imunocromatografic pentru EST │omogenate creier │imunoenzimatică │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 22│ │Examinarea la microscop a │Preparate cito- │microscopie │ 154││ │ │preparatelor histologice │histologice din │ │ ││ │ │permanente colorate prin diferite │fragmente ţesuturi/│ │ ││ │ │metode de colorare │organe, colorate │ │ ││ │ │ │prin diferite │ │ ││ │ │ │tehnici de colorare│ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 23│ │Procesarea histopatologică prin │Fragmente ţesuturi/│metoda includerii la │ 330││ │ │tehnica histologică de procesare │organe │parafină │ ││ │ │a probelor de organe │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 24│ │Aplicarea diferitelor metode │Fragmente ţesuturi/│metode histologice de │ 330││ │ │histologice de colorare a │organe │colorare │ ││ │ │preparatelor histopatologice │ │ │ ││ │ │permanente │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 25│Serviciul │Identificarea genomului virusului │Organe şi │PCR │ 300││ │Biologie │pestei porcine clasice │ţesuturi │ │ │├────┤moleculară şi ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 26│organisme │Identificarea genomului virusului │Organe şi │PCR │ 553││ │modificate │gripei aviare (Matrix/H5/N1) │ţesuturi │ │ │├────┤genetic, ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 27│Centrul de │Identificarea ADN modificat │Alimente şi │PCR │ 399││ │studii şi │genetic din alimente şi furaje │furaje care │ │ ││ │investigaţii │care conţin soia │conţin soia │ │ │├────┤ştiinţifice ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 28│pentru gripa │Cuantificarea ADN modificat │Alimente şi │PCR │ 1719││ │aviară, zoonoze,│genetic din alimente şi furaje │furaje care │ │ ││ │boli emergente │care conţin soia │conţin soia │ │ │├────┤şi transfronta- ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 29│liere │Identificarea genotipurilor │Sânge │Tipizare moleculară │ 465││ │ │rezistente/susceptibile la scrapie│ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 30│ │Identificarea genomului virusului │Sânge de │PCR │ 399││ │ │bluetongue │rumegătoare │ │ ││ │ │ │recoltat pe │ │ ││ │ │ │EDTA │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 31│ │Detecţia elementelor genetice │Alimente şi furaje │PCR │ 432││ │ │p35S şi t-nos din alimente şi │ │ │ ││ │ │furaje │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 32│Compartiment │Identificarea speciilor de │ │ │ 304││ │Parazitologie │Culicoides vectori pentru virusul │ │ │ ││ │ │bluetongue │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 33│ │Evidenţierea paraziţilor │ │ │ 229││ │ │intracelulari/extracelulari din │ │ │ ││ │ │sânge pe anticoagulant prin frotiu│ │ │ ││ │ │fixat şi colorat │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 34│ │Evidenţierea parazitului │ │ │ 254││ │ │Cryptospondium spp din materii │ │ │ ││ │ │fecale/conţinut intestinal, prin │ │ │ ││ │ │frotiu fixat şi colorat prin │ │ │ ││ │ │tehnica Ziehl Neelsen modificată │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 35│ │Identificarea genurilor şi │ │ │ 188││ │ │speciilor de ectoparaziţi pe baza │ │ │ ││ │ │caracterelor de morfologie externă│ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 36│ │Identificarea genurilor şi │ │ │ 301││ │ │speciilor de ţânţari şi a altor │ │ │ ││ │ │vectori ai bolilor la animale pe │ │ │ ││ │ │baza caracterelor de morfologie │ │ │ ││ │ │externă │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 37│ │Evidenţierea ouă, oochisturi, │ │ │ 213││ │ │larve sau adulţi de paraziţi din │ │ │ ││ │ │fecale │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 38│ │Identificarea genurilor şi │ │ │ 301││ │ │speciilor de căpuşe pe baza │ │ │ ││ │ │caracterelor de morfologie externă│ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 39│ │Detecţia coproantigenelor de │ │ │ 157││ │ │Echinococcus spp. din materii │ │ │ ││ │ │fecale prin tehnica ELISA directă │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 40│ │Detecţia anticorpilor anti- │ │ │ 165││ │ │Fasciola hepatica în ser la ovine │ │ │ ││ │ │şi bovine, prin tehnica ELISA │ │ │ ││ │ │indirectă │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 41│Compartiment │Izolarea, caracterizarea şi │Omogenate de │examen micologic │ 266││ │Micologie, │identificarea genurilor/speciilor │culturi micotice, │ │ ││ │Micotoxicologie │de fungi implicaţi în diferite │secreţii excreţii, │ │ ││ │ │stări morbide la animale │fanere, furaje │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 42│ │Determinarea unei micotoxine din │Furaje │ELISA │ 370││ │ │proba de furaj prin tehnica ELISA │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 43│ │Detecţia anticorpilor IgG anti- │ │ │ 188││ │ │Toxoplasma gondii din ser la │ │ │ ││ │ │animale, prin tehnica IFI │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 44│Biroul │Detecţia anticorpilor anti- │Ser sanguin │RBT, SAT, RFC │ 501││ │Imunologie │Brucella spp. prin RBT, SAT şi RFC│/sânge │ │ ││ │ │(set de 5 probe) │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 45│ │Detecţia anticorpilor anti-M. │Ser sanguin │ELISA │ 303││ │ │paratuberculosis prin ELISA (set │/sânge │ │ ││ │ │de 5 probe) │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 46│ │Detecţia anticorpilor anti- │Ser sanguin │RMA │ 451││ │ │Leptospira spp. prin MAT (set de 5│/sânge │ │ ││ │ │probei │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 47│Compartiment │Estimarea capabilităţii de │Fecale, furaje, │examen bacteriologic │ 256││ │Bacteriologie │diagnostic pentru izolarea şi │etc. │ │ ││ │ │identificarea Salmonella spp. │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 48│ │Estimarea capabilităţii de │Frotiuri │ │ 161││ │ │diagnostic pentru identificarea │realizate din │ │ ││ │ │morfotinctorială a bacteriilor │ţesuturi, culturi │ │ ││ │ │patogene la animale │bacteriene │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 49│Biroul Evaluare │Hemoleucograma din sânge │ │ │ 34││ │bunăstare │întegral de bovine │ │ │ │├────┤animală şi ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 50│protecţia │Dozarea unor parametri biochimici │ │ │ 77││ │mediului │din soluţii standard │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 51│ │Test de sanitaţie prin │ │ │ 64││ │ │evidenţierea ATP │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────┤│ 52│ │Analiza microbiologică a apei │ │ │ 215││ │ │potabile │ │ │ │└────┴────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴───────────┘---------*) Tariful nu include T.V.A.-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor deorigine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │ Metoda/ │ Tarif*) ││crt.│ Denumire analiză, │ Tip probă │ Tehnica de laborator/ │ lei/ ││ │ examen de laborator şi │ │ Referenţial de metodă*)│ analiză/ ││ │ activitate sanitară veterinară │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │operaţiune│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 1│Detectarea bacteriilor din genul │Alimente │Analizor automat │ 71││ │Salmonella │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 2│Detectarea bacteriilor din genul │Alimente, hrană animale,│SR EN ISO 6579 │ 23││ │Salmonella │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 3│Detectarea Campylobacter spp. │Alimente │Analizor automat │ 96│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 4│Detectarea enterobacteriilor │Lapte praf, produse pe │SR ISO/TS 22964 │ 17││ │sakazakii │bază de lapte praf, │ │ ││ │ │probe de mediu │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 5│Detectarea enterotoxinei │Alimente │Analizor automat │ 133││ │stafilococice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 6│Detectarea Escherichia coli O 157 │Alimente, hrană animale │SR EN ISO 16654 │ 58│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 7│Detectarea Escherichia coli O 157:H7│Alimente │Analizor automat │ 124│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 8│Detectarea Listeria spp. şi a │Alimente │Analizor automat │ 121││ │Listeria monocytogens │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 9│Detectarea şi numărarea Escherichia │Alimente, hrană animale │Tehnica numărului cel │ 14││ │coli prezumtivă │ │mai probabil/SR ISO 7251│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 10│Detectarea şi numărarea Escherichia │Alimente │Analizor automat │ 41││ │coli prezumtivă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 11│Detectarea şi numărarea Escherichia │Apa potabila │Metoda filtrării prin │ ││ │coli şi a bacteriilor coliforme │ │membrană/SR EN ISO 9308 │ 30│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 12│Detectarea şi numărarea Listeria │Alimente, hrană animale,│Metoda de detecţie/SR │ 24││ │Monocytogenes │teste sanitaţie │ISO 11290-1 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 13│Detectarea şi numărarea Listeria │Alimente, hrana animale,│Metoda de numărare/ │ 27││ │Monocytogenes │teste sanitaţie │SR ISO 11290-2 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 14│Detectarea şi numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 52││ │Pseudomonas aeruginosa │ │membrane/SR EN ISO 16266│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 15│Detectarea şi numărarea bacteriilor │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 32││ │anaerobe sulfito-reducatoare │ │membrane/SR EN 26461 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 16│Detectarea şi numărarea │Alimente │Metoda de detecţie/ │ 92││ │Campylobacter spp. │ │SR EN ISO 10272-1 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 17│Detectarea şi numărarea │Alimente │Metoda de enumerare a │ 107││ │Carnpylobacter spp. │ │coloniilor/SR EN │ ││ │ │ │ISO 10272-2 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 18│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale,│Analizor automat │ 41││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitaţi │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 19│Detectarea şi numărărea │Alimente, hrană animale,│Metoda de numărare a │ 18││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitaţie │coloniilor/SR │ ││ │ │ │ISO 21528-2 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 20│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale,│Tehnica MPN cu │ 16││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitatie │îmbogăţire/SR ISO │ ││ │ │ │21528-1 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 21│Detectarea Vibrio spp. potenţial │Alimente │ISO/TS 21872-1 │ 33││ │enteropatogenă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 22│Detectarea Yersinia enterocolitica │Alimente │SR EN ISO 10273 │ 34││ │prezumtiv patogenă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 23│Determinare bacterii acetice │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 19││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 24│Determinare bacterii anaerobe │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 17││ │gazogene │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 25│Determinare bacterii anaerobe │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 14││ │termofile gazogene │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 26│Determinare bacterii anaerobe/spori │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 13││ │bacterii anaerobe │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 27│Determinare bacterii lipolitice │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 15││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 28│Determinare bacterii proteolitice │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 34││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 29│Determinare lactobacili │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 23││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 30│Determinare Proteus spp. │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 13││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 31│Determinarea activităţii apei │Alimente │SR ISO 21807 │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 32│Determinarea bacteriilor coliforme │Alimente, hrană animale,│Analizor automat │ 35││ │ │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 33│Determinarea bacteriilor coliforme │Alimente, hrană animale,│SR ISO 4831 SR ISO 4832 │ 21││ │ │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 34│Determinarea celui mai mic număr de │Alimente, hrană animale │Tehnica MPN/SR EN ISO │ 25││ │Bacillus cereus prezumtiv │ │21871 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 35│Determinarea enterotoxinei │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 118││ │stafilococice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 36│Determinarea enterotoxinei │Alimente │Metoda dializei │ 37││ │stafilococice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 37│Determinarea gradului de contaminare│Pâine │Metoda dezvoltată în │ 25││ │cu Bacillus subtilis │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 38│Determinarea NTG la 22/37°C │Apa potabilă îmbuteliată│Microbiologică │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 39│Determinarea sensibilităţii la │Culturi bacteriene │Difuzimetrică │ 18││ │substanţe antimicrobiene a │ │ │ ││ │tulpinilor bacteriene │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 40│Determinarea speciei de provenienţă │Carne crudă │Imunodifuzia (ID) în gel│ 39││ │a cărnii │ │de agar │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 41│Determinarea speciei de provenientă │Carne tratată termic │Imunoenzimatică (ELISA) │ 292││ │a cărnii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 42│Examen bacterioscopic │Alimente │Bacterioscopică │ 10│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 43│Examen microbiologic complet al unei│Conserve │SR 8924 │ 22││ │probe (stanţe) conserve │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 44│Identificare biochimică a │Alimente │Analizor automat │ 71││ │bacteriilor anaerobe │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 45│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 60││ │Campylobacter spp. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 46│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 68││ │Enterobacteriaceae │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 47│Identificare biochimică Listeria │Alimente │Analizor automat │ 96││ │spp. şi a Listeria monocytogenes │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 48│Identificare biochimică Salmonella │Alimente │Analizor automat │ 71││ │spp. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 49│Identificare biochimică Stafilococ │Alimente │Analizor automat │ 44││ │coagulazo-pozitiv │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 50│Identificare biochimica │Alimente │Analizor automat │ 71││ │Steptococcacea │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 51│Identificarea laptelui mastitic │Lapte crud │Metoda CMT │ 5│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 52│Identificarea şi numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 30││ │enterococilor intestinali │ │membrană/SR EN ISO 7899 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 53│Numărare Bacillus cereus │Alimente │Tehnica de numărare a │ 17││ │ │ │coloniilor la 30 grade C│ ││ │ │ │SR EN ISO 7932 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 54│Numărare Clostridium perfringens │Alimente, hrana animale │Tehnica de numărare a │ 6││ │ │ │coloniilor/SR EN │ ││ │ │ │ISO 7937 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 55│Numărare Escherichia coli beta- │Alimente, hrana animale │SR IS0 16649 │ 17││ │gluouronidaza pozitivă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 56│Numărare Pseudomonas spp. │Carne │ISO 13720 │ 21││ │prezumtiv │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 57│Numărarea bacteriilor anaerobe │Alimente, hrană animale │SR ISO 15213 │ 16││ │sulfitoreducatoare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 58│Numărarea bacteriilor butirice │Alimente │Metoda dezvoltată în │ 23││ │ │ │laborator │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 59│Numărarea celulelor somatice │Lapte crud │Fluoro-opto-electronică │ 16││ │ │ │(Somascope)/ │ ││ │ │ │SR EN ISO 13366-2 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 60│Numărarea celulelor somatice │Lapte crud │Microscopica/ │ 13││ │ │ │SR EN ISO 13366-1 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 61│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană animale,│Analizor automat │ 39││ │mucegaiurilor │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 62│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană animale,│ISO 21527 │ 26││ │mucegaiurilor │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 63│Numărarea microorganismelor │Alimente, hrană animale,│Tehnica de numărare a │ 11││ │ │teste sanitaţie │coloniilor la 30 grade │ ││ │ │ │Celsius/SR EN ISO 4833 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 64│Numărarea microorganismelor │Alimente, hrană animale,│Analizor automat │ 39││ │ │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 65│Numărarea stafilococilor coagulază- │Alimente, hrană animale,│Analizor automat │ 40││ │pozitivi │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 66│Numărarea stafilococilor coagulază- │Alimente, hrană animale,│SR EN ISO 6888 │ 28││ │pozitiv │teste sanitaţie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 67│Serotipizare Campylobacter jejuni │Culturi bacteriene │PHA (schema Penner) │ 156│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 68│Serotipizare prin aglutinare pe lamă│Culturi bacteriene │Aglutinare pe lamă/tub │ 106││ │şi tub │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 69│Serotipizare Salmonella spp. │Culturi bacteriene │Aglutinare pe lamă/tub │ 99││ │ │ │(schema Kauffmann-White)│ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 70│Controlul vizual al peştelui │Peşte │Examen parazitologic/Reg│ 12││ │ │ │CE 2074/2005 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 71│Detectarea larvelor de Trichinella │Carne şi produse din │Examen trichineioscopic │ 2││ │spp. (numai în condiţiile prevăzute │carne │direct/Reg. CE 2075/2005│ ││ │în Reg. CE 2075/2005) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 72│Detectarea larvelor de Trichinella │Carne vânat │Examen trichineioscopic │ 8││ │spp. (numai în condiţiile prevăzute │ │direct/Reg. CE 2075/2005│ ││ │în Reg. CE 2075/2005 ) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 73│Detectarea larvelor de Trichinella │Carne şi produse din │Digestie artificială cu │ 22││ │spp. - până la 50 de probe │carne │agitator magnetic/ │ ││ │ │ │Reg CE 2075/2005 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 74│Detectarea larvelor de Trichinella │Carne şi produse din │Digestie artificială cu │ 42││ │spp. - peste 50 de probe │carne │agitator magnetic/ │ ││ │ │ │Reg. CE 2075/2005 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 75│Determinarea compoziţiei cărnii/ │Carne şi preparate │Analizor automat │ 2││ │produse din carne │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 76│Determinarea compoziţiei laptelui │Lapte │Analizor automat │ 10│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 77│Determinarea pH-ului │Carne şi produse din │Potentiometrică │ 4││ │ │carne, lapte şi produse │conductivităţii/ │ ││ │ │lactate, apa potabilă, │SR ISO 2917, STAS 8201, │ ││ │ │vin │SR ISO 10523 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 78│Determinarea punctului de congelare │Lapte │Metoda crioscopică/ │ 7││ │ │ │SR EN ISO 5764 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 79│Examen botanic │Materii prime furajere │Macroscopică │ 17│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 80│Examen organoleptic │Alimente, hrană animale │Organoleptică │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 81│Aprecierea stadiului de oxidare a │Alimente, hrană animale │Reacţia Kreis/SR 9065, │ 13││ │grăsimi │ │STAS 12266 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 82│Determinare acid cianhidrsc │Hrană animale │Titrimetrică │ 37│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 83│Determinare amprolium │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 37│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 84│Determinare cloruri │Apa potabilă │Titrimetrică-Mohr/SR ISO│ 11││ │ │ │9297 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 85│Determinare conservanţi │Conserve, băuturi │Lichidcromatografică │ 77││ │ │ │(HPLC) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 86│Determinare dimetridazol │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 30│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 87│Determinare gosipol │Hrană animale │Spectrofotometrică/ │ 158││ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 88│Determinare impurităţi/corpuri │Materii prime furajere │Macroscopică │ 8││ │străine │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 89│Determinare nicarbazin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 74│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 90│Determinare raport glucoză-fructoză │Alimente │Enzimatică │ 19│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 91│Determinare Roşu de Sudan I, II, II,│Alimente │Lichidcromatografică │ 34││ │IV │ │(HPLC) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 92│Determinare Roşu de Sudan I, II, II,│Alimente │Lichideromatografică │ 42││ │IV │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 93│Determinare tylan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 46│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 94│Determinarea acidităţii │Alimente, băuturi │Titrimetrică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 95│Determinarea acidităţii │Lapte praf, miere, │Volumetrică/SR ISO 6091,│ 6││ │ │produse morărit │SR ISO 6092, SR 784 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 96│Determinarea acidităţii │Iaurt │Potentiometrică/SR ISO │ 23││ │ │ │11869 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 97│Determinarea acidităţii volatile │Alimente │Titrimetrică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 98│Determinarea acizilor de fermentaţie│Hrană animale (nutreţuri│STAS 12254 │ 12││ │ │însilozate) │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 99│Determinarea acizilor graşi liberi │Praf de ou │Titrimetrică │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 100│Determinarea acizilor organici │Vin │Ioncromatografică (IC) │ 96││ │(tartic, malic, citric şi oxalic) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 101│Determinarea activităţii fosfatazei │Lapte şi băuturi pe bază│Fluorimetrică/SR EN ISO │ 152││ │alcaline │de lapte │11816 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 102│Determinarea activităţii ureazice a │Hrană animale │Titrimetrică/SR ISO 5506│ 11││ │stratului de soia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 103│Determinarea activităţii cenuşii │Vin │Titrimetrică │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 104│Determinarea alcoolilor superiori │Alcool etilic şi băuturi│Gazcromatografică (GC) │ 42││ │ │alcoolice │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 105│Determinarea alcoolului metilic │Vin, alcool etilic şi │SR 6182/40, SR 184/10 │ 39││ │ │băuturi alcoolice │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 106│Determinarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 107│Determinarea amoniacului │Alimente │Nessler │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 108│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Spectrofotometrică/ │ 5││ │ │ │SR ISO 7150 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 109│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Titrimetrică/SR ISO 5664│ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 110│Determinarea anionilor (fluoruri, │ │ │ ││ │cloruri, nitriţi, nitraţi, bromuri, │ │ │ ││ │sulfaţi, fosfaţi) │Alimente, vin │Ioncromatografică (IC) │ 104│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 111│Determinarea azotaţilor │Alimente │Spectrofotometrică │ 12│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 112│Determinarea azotaţilor │Apa potabila │Spectrofotometrică │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 113│Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - Kit│ 65│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 114│Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - │ 30││ │ │ │reducere pe coloana de │ ││ │ │ │Cd │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 115│Determinarea azotiţilor │Carne şi produse din │Spectrofotometrică / │ 18││ │ │carne, apa potabilă, │SR EN 12014, │ ││ │ │hrană animale │SR EN 26777, SR 13175 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 116│Determinarea azotiţilor │Legume şi fructe │Spectrofotometrică- │ ││ │ │ │GRIESS │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 117│Determinarea azotului bazic volatil │Produse din pescuit │Reg. CE 2074/2005 │ 13││ │total │proaspete şi preparate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 118│Determinarea azotului uşor │Alimente, hrana pentru │Distilare / SR 9054, │ 7││ │hidrolizabil │animale │Reg. 152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 119│Determinarea calciului │Hrană animale │Titrimetrica / │ ││ │ │ │SR EN ISO 6869 │ 41│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 120│Determinarea carbonaţilor/ │Iaurt │Colorimetrică │ 3││ │bicarbonaţilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 121│Determinarea cationilor (sodiu, │Alimente, Vin │Ioncromatografică (IC) │ 104││ │amoniu, potasiu, calciu, magneziu) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 122│Determinarea celulozei brute │Hrană animale │Gravimetrică / Reg. CE │ 28││ │ │ │152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 123│Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică / SR ISO │ 3││ │ │morărit, hrană animale, │936, SR 8613, SR 784 │ ││ │ │vin │Reg. CE 152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 124│Determinarea cenuşii insolubile în │Alimente,produse morărit│Gravimetrică/Met. IISPV,│ 9││ │acid clorhidric │hrană animale │Reg. CE 152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 125│Determinarea clorului rezidual liber│Apa potabila │STAS 6364 │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 126│Determinarea clorurii de sodiu │Produse din carne, │Potentiometrică │ 51││ │ │brânză, peşte │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 127│Determinarea clorurii de sodiu │Alimente, hrană animale │Titrimetrică-Mohr │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 128│Determinarea clorurii de sodiu │Hrana animale │Titrimetrică - Volhard /│ ││ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ 23│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 129│Determinarea colagenului │Produse din carne │Spectrofotometrică │ 46│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 130│Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(UPLC) │ 309│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 131│Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichid cromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 49│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 132│Determinarea concentraţiei alcoolice│Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │ │băuturi alcoolice │Reg. CE 2676/1990 │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 133│Determinarea conţinutului de │Alimente procesate │Gazcromatografică (GC) │ 122││ │acrilamidă │termic │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 134│Determinarea conţinutului de cupru │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 15│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 135│Determinarea conţinutului de gluten │Grâu şi faină de grâu │Test rapid │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 136│Determinarea conţinutului de gluten │Grâu şi faină de grâu │SR EN ISO 21415 │ 2││ │umed │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 137│Determinarea conţinutului de │Hrană animale │Titrimetrică/SR EN │ ││ │magneziu │ │ISO 6869 │ 12│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 138│Determinarea conţinutului de mangan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 16│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 139│Determinarea corpurilor străine │Alimente, cereale │Gravimetrică / │ ││ │ │ │microscopică │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 140│Determinarea densităţii │Lapte, vin, sucuri de │Areometrică / SR 143; │ 5││ │ │fructe şi legume, ape │SR 2418 │ ││ │ │minerale, băuturi │ │ ││ │ │răcoritoare carbogazoase│ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 141│Determinarea dioxidului de sulf │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │liber │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 142│Determinarea dioxidului de sulf │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │total │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 143│Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda cu benzidină │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 144│Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda rapidă │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 145│Determinarea elasticităţii miezului │ │ │ ││ │de pâine │Pâine │SR 91 │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 146│Determinarea esterilor │Alcool etilic şi băuturi│SR 184/6 │ 6││ │ │alcoolice │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 147│Determinarea extractului alcoolic │ │ │ ││ │uscat şi conţinutul de ceară │Propolis │Extracţie cu solvenţi │ 25│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 148│Determinarea extractului sec total │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │ │băuturi alcoolice │STAS 6182/9 │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 149│Determinarea fierului │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 13│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 150│Determinarea fierului │Vin │SR 6182/10 │ 14│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 151│Determinarea fosforului │Alimente │Gravimetrică │ ││ │ │ │Chi-Mo-ci-Ac │ 15│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 152│Determinarea fosforului │Alimente, hrană animaie │Spectrofotometrică / │ 21││ │ │ │ISO 13730, ISO 649 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 153│Determinarea glucozei şi fructozei │Miere │SR 784 │ 16││ │din miere │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 154│Determinarea gradului de │ │ │ ││ │impurificare │Lapte │Filtrare │ 1│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 155│Determinarea grăsimii │Praf de ou, lăptişor de │ │ ││ │ │matcă │Extracţie cu solvenţi │ 24│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 156│Determinarea grăsimii │Lapte, îngheţată │Extracţie etero- │ ││ │ │ │amoniacala tip Mojonnier│ ││ │ │ │ / SR EN ISO 1211, │ ││ │ │ │SR EN ISO 7328/1 │ 37│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 157│Determinarea grăsimii │Brânză │Extracţie etero- │ ││ │ │ │clorihidrică tip │ ││ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO 1735│ 32│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 158│Determinarea impurităţilor │ │ │ ││ │insolubile din grăsime │Grăsime animală │SR EN ISO 663 │ 23│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 159│Determinarea grăsimii │Alimente, hrană animale │Soxlet/SR ISO 1444; │ ││ │ │ │SR 8613 │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 160│Determinarea grăsimii │Lapte şi produse lactate│Butirometrică / ISO 488,│ ││ │ │maioneză, margarina │ISO 2446, SR EN ISO 3727│ 13│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 161│Determinarea greutăţii hectolitrice │Cereale │SR EN ISO 7971 │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 162│Determinarea │ │ │ ││ │hidroximetilfurfuralului (HMF) │Miere │Fiehe/ SR 784 │ 16│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 163│Determinarea │ │Spectrofotometrică/ │ ││ │hidroximetilfurfuralului (HMF) │Miere │SR 784 │ 11│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 164│Determinarea histaminei │Peste │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 53│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 165│Determinarea impurităţilor minerale │Alimente │Gravimetrică / │ ││ │insolubile raportate la substanţa │ │microscopică │ 12││ │uscată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 166│Determinarea indicelui de aciditate │Hrană animale │STAS 12266 │ 22│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 167│Determinarea indicelui de aciditate │Ceară de albine │STAS 3064 │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 168│Determinarea indicelui de deformare │ │ │ ││ │a glutenului │Grâu şi făină de grâu │Măsurare diametre │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 169│Determinarea indicelui de iod │Grăsimi de origine │ │ ││ │ │animală şi vegetală │SR EN ISO 3961 │ 53│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 170│Determinarea indicelui de peroxid │Grăsimi de origine │ │ ││ │ │animală şi vegetală, │ │ ││ │ │hrană animale │SR 3960, STAS 12266 │ 18│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 171│Determinarea indicelui de refracţie │Grăsimi de origine │ │ ││ │ │animală şi vegetală │SR EN ISO 6320 │ 19│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 172│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Ceară de albine │STAS 3064 │ 10│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 173│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Alimente │Titrimetrică │ 32│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 174│Determinarea indicelui diastazic │Miere │SR 784 │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 175│Determinarea indicilor │ │Metoda dezvoltată în │ ││ │Reichert-Meissl şi Polanske │Produse lactate │laborator │ 31│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 176│Determinarea îndulcitorilor │Băuturi │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 91│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 177│Determinarea îndulcitorilor │Alimente │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(UPLC) │ 314│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 178│Determinarea lactozei │Lapte │Titrimetrică │ 19│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 179│Determinarea Na, Ca, K │Alimente │Flamfotometrică │ 13│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 180│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 34│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 181│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ 43│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 182│Determinarea porozităţii │Pâine, produse de │ │ ││ │ │franzelărie şi │ │ ││ │ │specialităţi de │ │ ││ │ │panificaţie │SR 91 │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 183│Determinarea procentului de polen │Miere │SR 784 │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 184│Determinarea proteinei │Alimente, prod. │Kjeldhal/SR EN ISO 8968,│ 17││ │ │morărit/panificaţie, │SR ISO 937, Reg. CE │ ││ │ │hrană animale, cereale │152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 185│Determinarea punctului de topire │Ceară de albine │STAS 3064 │ 31│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 186│Determinarea puterii de coagulare │Pepsină │STR 280 │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 187│Determinarea solubilităţii │ │ │ ││ │produselor sub forma de praf │Lapte şi produse lactate│STAS 6358 │ 3│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 188│Determinarea substanţei uscate │ │ │ ││ │negrase │Unt │SR EN ISO 3727 │ 6│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 189│Determinarea substanţelor insolubile│Miere │SR 784 │ 7││ │în apa din miere │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 190│Determinarea substanţelor organice │Apă potabilă │Titrimetrică │ 6││ │oxidabile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 191│Determinarea sulfitului │Alimente │Enzimatică │ 115│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 192│Determinarea titrului proteic │Lapte │SR 143; SR 2418 │ 5│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 193│Determinarea umidităţii │Alimente, produse │Gravimetrică/ │ 4││ │ │morărit hrană animale, │SR EN ISO 3727, │ ││ │ │cereale │SR ISO 6731, │ ││ │ │ │SR EN ISO 5534, │ ││ │ │ │SR ISO 1442, SR 8613, │ ││ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 194│Determinarea conţinutului de apa. │Carcasa pasare, părţi │Reg 543/2008 │ 22││ │Testul chimic │congelate │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 195│Determinarea conţinutului de apă. │Carcasă pasăre │Reg 543/2008 │ 2││ │Testul scurgerii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 196│Determinarea umidităţii │Miere │Refractometrică / SR 784│ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 197│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC)/Reg. CE 152/2009 │ 111│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 198│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 36│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 199│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC)/Reg. CE 152/2009 │ 106│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 200│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 32│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 201│Determinarea volumului pâinii │Pâine │SR 91 │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 202│Determinarea zaharozei │Miere, vin, alcool │ │ ││ │ │etilic şi băuturi │ │ ││ │ │alcoolice │SR 784, STAS 6182/17 │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 203│Determinarea zahărului invertit │Miere │SR 784 │ 8│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 204│Determinarea zahărului reducător │Vin │SR 6182-18/C91 │ 22│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 205│Determinarea zaharurilor │Vin │Standardizată │ 13│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 206│Determinări ponderale │Conserve │SRAS 6516 │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 207│Dozare uree │Hrană animale │Reg. CE 152/2009 │ 34│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 208│Identificare glucide │Alimente │Colorimetrică-Reacţia │ ││ │ │ │Fehling │ 7│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 209│Identificare şi dozare Avatec │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 76│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 210│Identificare şi dozare Carbadox │Hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 196│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 211│Identificare şi dozare Monensin/ │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 56││ │Lasalocid │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 212│Identificare şi dozare Narasin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 81│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 213│Identificare şi dozare Nicarbazin │Hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 191│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 214│Identificare şi dozare Olaquindox │Hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 198│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 215│Identificare şi dozare Salinomicin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 72│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 216│Identificarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 5│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 217│Identificarea constituenţilor de │ │Microscopică / │ ││ │origine animala │Hrană animale │Reg. CE 152/2009 │ 38│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 218│Identificarea hidrogenului sulfurat │Carne şi produse din │ │ ││ │ │carne │SR 9065 │ 4│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 219│Testul de stabilitate fizico-chimic │ │ │ ││ │la aer pentru vin │Vin │SR 6182/2 │ 21│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 220│Testul de stabilitate fizico-chimic │ │ │ ││ │pentru vin la temperaturi ridicate │Vin │SR 6182/2 │ 21│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 221│Testul de stabilitate fizico-chimic │ │ │ ││ │pentru vin la temperaturi scăzute │Vin │SR 6182/2 │ 21│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 222│Determinare melamină │Produse cu conţinut │Lichidcromatografică │ ││ │ │proteic │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ 263│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 223│Determinare reziduuri de pesticide │Alimente │Gazcromatografică │ ││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC - MS/MS) │ 268│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 224│Determinare reziduuri de pesticide │Alimente de origine │Lichidcromatografică │ ││ │din produse de origine vegetală │non-animală │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ 275│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 225│Determinarea 3MCPD │Alimente │Gazcromatografică (GC) │ 124│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 226│Determinarea 3MCPD │Alimente │Lichidcromatografică │ ││ │ │ │(HPLC) │ 176│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 227│Determinarea arsenului │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de │ ││ │ │ │absorbţie atomică cu │ ││ │ │ │generare de hidruri │ ││ │ │ │(SAA HG) │ 51│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 228│Determinarea contaminării cu dioxină│Alimente │Gazcromatografică │ ││ │furani şi PCB asemănătoare dioxinei │ │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă de înaltă │ ││ │ │ │rezoluţie (GC-HRMS) │ 2603│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 229│Determinarea markerului făinurilor │Făinuri proteice │Gazcromatografică │ ││ │proteice-glyceroltriheptanoat (GTH) │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (GC - MS/MS) │ 150│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 230│Determinarea mercurului │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de │ ││ │ │ │absorbţie atomică cu │ ││ │ │ │vapori reci (SAA CV) │ 50│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 231│Determinarea metalelor grele (Pb, Cu│Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de │ 22││ │Cd, Zn, Fe, Sn, etc.) -1 element │ │absorbţie atomică cu │ ││ │ │ │flacără (SAA FL) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 232│Determinarea metalelor grele (Pb, Cu│Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de │ 34││ │Cd, Zn, Fe, Sn, etc.) şi arsen (As)-│ │absorbţie atomică cu │ ││ │1 element │ │cuptor de grafit │ ││ │ │ │(SAA CG) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 233│Determinarea micotoxineior /1 │Alimente, hrană animale │Cromatografie în strat │ ││ │micotoxină │ │subţire (CSS) │ 59│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 234│Determinarea micotoxinelor /1 │Hrană animale │Imunocromatografică - │ ││ │micotoxină │ │AFLACARD │ 42│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 235│Determinarea micotoxinelor /1 │Alimente, hrană animale │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │micotoxină │ │fără purificare pe │ ││ │ │ │coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 189│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 236│Determinarea micotoxinelor /1 │Alimente, hrană animale │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │micotoxină │ │cu purificare pe │ ││ │ │ │coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 273│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 237│Determinarea micotoxinelor /1 │Alimente, hrană animale │Lichidcromatografică │ ││ │micotoxină │ │(HPLC) │ 213│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 238│Determinarea reziduurilor de agenţi │Ţesut muscular, ficat, │Lichidcromatografică │ 130││ │antiimflamatori nesteroidieni │lapte crud │cu plata cu spectrometru│ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 239│Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │alergeni │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 206│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 240│Determinarea reziduurilor de amitraz│Miere │Gazcromatografică (GC) │ 41│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 241│Determinarea reziduurilor de │Lapte crud, ficat, peşte│Lichidcromatografică │ ││ │antihelmintice │de crescătorie │(HPLC) │ 72│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 242│Determinarea reziduurilor de │Lapte crud, ficat │Lichidcromatografică │ 74││ │antihelmintice │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 243│Determinarea reziduurilor de beta - │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ 118││ │lactamice │lapte, peşte │(CHARM II) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 244│Determinarea reziduurilor de │Ficat │Lichidcromatografică │ 116││ │carbadox şi olaquindox │ │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 245│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte, │Imunoenzimatică (ELISA) │ 119││ │cloramfenicol │ouă, miere, ser sanguin,│ │ ││ │ │urină │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 246│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte, │Lichidcromatografică │ 178││ │cloramfenicol │ouă, miere, urină │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 247│Determinarea reziduurilor de │Ficat, ouă │Lichidcromatografică │ 76││ │coccidiostatice │ │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 248│Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică │ ││ │coloranţi │Peşte crescătorie │(HPLC) │ 66│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 249│Determinarea reziduurilor de │Urină │Lichidcromatografică │ 166││ │corticosteroizi │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 250│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte, │Imunoenzimatică (ELISA) │ 117││ │dimetridazol │ouă, plasmă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 251│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat, │Imunoenzimatică (ELISA) │ 107││ │enro/ciprofloxacin │rinichi, lapte │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 252│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 114││ │gentamicină │lapte │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 253│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ 132││ │gentamicină/neomicină │lapte │(CHARM II) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 254│Determinarea reziduurilor de │Alimente │Lichidcromatografică │ 351││ │hidrocarburi policiclice aromatice │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │(PAH) │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 255│Determinarea reziduurilor de lactone│Ficat, urină │Lichidcromatografică │ ││ │ale acidului resorcilic │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS/MS) │ 373│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 256│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ ││ │macrolide │lapte, ouă, miere, peşte│(CHARM II) │ 127│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 257│Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │melamină │Alimente, hrana animale │Gazcromatografică (GC) │ 260│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 258│Determinarea reziduurilor de │ │Gazcromatografică │ ││ │melamină │Alimente, hrană animale │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (GC - MS/MS) │ 59│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 259│Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică │ ││ │melamină │Alimente, hrană animale │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (LC - MS/MS) │ 229│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 260│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 114││ │neomicină │lapte, ouă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 261│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte, │Imunoenzimatică (ELISA) │ 151││ │nitrofurani │ouă miere, plasmă │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 262│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte │Lichidcromatografică │ ││ │nitrofurani │ouă, miere, peste de │cuplată cu spectrometru │ 68││ │ │crescătorie │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 263│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte │Lichidcromatografică │ ││ │nitroimidazoli │crud, oua, peşte de │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │crescătorie, ser sanguin│de masa (LC - MS/MS) │ 71│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 264│Determinarea reziduurilor de │Alimente │Lichidcromatografică │ 74││ │nitrozamine │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 265│Determinarea reziduurilor de │Produse de origine │ │ ││ │pesticide │vegetală │Gazcromatografică (GC) │ 225│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 266│Determinarea reziduurilor de │Produse de origine │Lichidcromatografică │ ││ │pesticide │vegetală │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS/MS) │ 236│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 267│Determinarea reziduurilor de │Alimente de origine │ │ ││ │pesticide carbamice │animală │Gazcromatografică (GC) │ 106│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 268│Determinarea reziduurilor de │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │pesticide organoclorurate │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │ │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană animale │Gazcromatografică (GC) │ 96│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 269│Determinarea reziduurilor de │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │pesticide organofosforice │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │ │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană animale │Gazcromatografică (GC) │ 115│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 270│Determinarea reziduurilor de │Alimente de origine │ │ ││ │piretroide │animală │Gazcromatografică (GC) │ 121│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 271│Determinarea reziduurilor de │ │Gazcromatografică │ ││ │stilbene │Ţesut muscular, urină │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC-MS/MS) │ 125│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 272│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 100││ │streptomicină │lapte, miere │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 273│Determinarea reziduurilor de │Miere │Lichidcromatografică │ 103││ │streptomicină │ │(HPLC) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 274│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ 118││ │streptomicină/dihidrostreptomicină │lapte, miere │(CHARM II) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 275│Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │substanţe betaagoniste │Ficat, urină │Imunoenzimatică (ELISA) │ 301│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 276│Determinarea reziduurilor de │Ficat, urină │Lichidcromatografică │ ││ │substanţe betaagoniste │ │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC-MS/MS) │ 326│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 277│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ser │Gazcromatografică │ ││ │substanţe steroidiene │sangvin, urină │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (GC-MS/MS) │ 210│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 278│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat, │Lichidcromatografică │ ││ │substanţe steroidiene │urină │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (LC - MS/MS) │ 184│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 279│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat │Lichidcromatografică │ ││ │sulfamide │rinichi, lapte, miere │(HPLC) │ 94│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 280│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ ││ │sulfamide │lapte, ouă, miere, peşte│(CHARM II) │ 171│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 281│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 105││ │sulfonamide │miere │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 282│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 98││ │sulfoquinoxalină │lapte │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 283│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Imunoenzimatică (ELISA) │ 110││ │tetracicline │ouă, miere │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 284│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Lichidcromatografică │ ││ │tetracicline │lapte crud, ouă, miere │(HPLC) │ 125││ │ │peşte de crescătorie │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 285│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest │ ││ │tetracicline │lapte, ouă, miere, peşte│(CHARM II) │ 118│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 286│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, tiroidă,│Lichidcromatografică │ 324││ │tireostatice │urină │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC- MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 287│Determinarea reziduurilor de │Rinichi │Imunoenzimatică (ELISA) │ 210││ │tranchilizante şi betablocante │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 288│Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat │Lichidcromatografică │ 251││ │tranchilizante şi betablocante │rinichi │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (LC - MS/MS) │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 289│Determinarea reziduurilor de amitraz│Ţesuturi, lapte şi miere│Gazcromatografică │ ││ │ │ │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │ │de masă (GC - MS/MS) │ 59│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 290│Determinarea reziduurilor de lactone│Ţesuturi (ficat, rinichi│Lichidcromatografică │ ││ │ale acidului rezorcilic │muşchi inclusiv peşte), │cuplată cu spectrometru │ ││ │ │bilă, ouă, lapte şi │de masă (LC - MS/MS) │ 99││ │ │urină │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 291│Detectarea tratamentului cu radiaţii│Condimente, plante │SR EN 13751 │ 22││ │ionizante │aromatice, vegetale │ │ ││ │ │deshidratate, fructe de │ │ ││ │ │mare; │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 292│Determinarea radioactivităţii │Alimente, hrană animale │Spectrometrie gama │ 38│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 293│Determinarea proteinei vegetale/ │Alimente │PCR │ 553││ │animale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 294│Calculul energiei brute │Hrană animale │Publicaţii │ 2│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 295│Determinarea toxinei botulinice │Alimente, hrana animale │SR 13419 │ 124│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 296│Testarea antibiorezistenţei │ │ │ ││ │microbiene │Tulpini patogene │Metoda microdiluţiilor │ 168│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 297│Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │antibiotice şi coccidiostatice │Hrană animale │UPLC-Q-T0F │ 180│├────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤│ 298│Determinarea reziduurilor de │Alimente, hrana animale │Gazcromatografica │ ││ │pesticide │ │cuplata cu spectrometru │ ││ │ │ │de masa (GC - MS/MS) │ 157│└────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘--------*) Tariful nu include T.V.A.B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice de laboratorprivind expertiza alimentelor de origine animală,a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌────┬─────────────────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────┬───────┬──────────┐│Nr. │Denumire domeniu │Denumire analiză/│ Tarif │ Tarif │ Timp │ Total │ Total ││crt.│acţiune instruire│test │analiză │ instruire │ minim │tarif/ │ tarif*) ││ │ │ │ (în │ teoretică- │ de │analiză│instruire/││ │ │ │funcţie │ practică/ │instruire│ │ domeniu ││ │ │ │ de │ oră/ │ (ore) │ │ ││ │ │ │testele │ specialist │ │ │ ││ │ │ │ pentru ├───┬────────────┤ │ │ ││ │ │ │care se │Lei│Specialitate│ │ │ ││ │ │ │solicită│ │ │ │ │ ││ │ │ │instrui-│ │ │ │ │ ││ │ │ │rea) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 1│Detecţia │Detecţia │ 22│ 30│Fizician │ 7│ 232│ 232││ │alimentelor │alimentelor │ │ │ │ │ │ ││ │iradiate │iradiate prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │fotoluminescenţă │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 2│Radioactivitate │Detecţia │ 38│ 30│Fizician │ 7│ 248│ 248││ │ │activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice a │ │ │ │ │ │ ││ │ │radionuclizilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │spectrometrie │ │ │ │ │ │ ││ │ │gama │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 3│Examene de │Umiditate │ 4│ 30│Chimist, │ 1│ 34│ 271││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Proteină │ 17│ 30│medic │ 2│ 77│ ││ │compoziţiei ├─────────────────┼────────┼───┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │chimice a hranei │Grăsime │ 8│ 30│inginer │ 1│ 38│ ││ │pentru animale ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Celuloză │ 28│ 30│ │ 2│ 88│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cenuşa │ 3│ 30│ │ 1│ 33│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 4│Examene de │Amoniac │ 7│ 30│Chimist, │ 2│ 67│ 162││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤biochimist ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Ind. Aciditate │ 22│ 30│medic │ 1│ 52│ ││ │indicilor de ├─────────────────┼────────┼───┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │prospeţime a │Reacţia Kreiss │ 13│ 30│inginer │ 1│ 43│ ││ │hranei pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │animale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 5│Examene de │Cloruri │ 11│ 30│Chimist, │ 2│ 71│ 314││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤biochimist ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea unor│Activitatea │ 11│ 30│medic │ 1│ 41│ ││ │compuşi cu risc │ureazică │ │ │veterinar │ │ │ ││ │toxicologic din ├─────────────────┼────────┼───┤inginer ├─────────┼───────┤ ││ │hrana pentru │Nitriţi │ 18│ 30│ │ 2│ 78│ ││ │animale ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitraţi │ 65│ 30│ │ 2│ 125│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 6│Examene de │Calciu │ 41│ 30│Chimist, │ 2│ 101│ 322││ │laborator pentru │Fosfor │ 15│ 30│biochimist │ 1│ 45│ ││ │determinarea ├─────────────────┼────────┼───┤medic ├─────────┼───────┤ ││ │macro/micro │Magneziu │ 12│ 30│veterinar │ 1│ 42│ ││ │elementelor din ├─────────────────┼────────┼───┤inginer ├─────────┼───────┤ ││ │hrana pentru │Fier (UV-VIS) │ 13│ 30│ │ 1│ 43│ ││ │animale ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cupru (UV-VIS) │ 15│ 30│ │ 1│ 45│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Mangan (UV-VIS) │ 16│ 30│ │ 1│ 46│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 7│Examene de │Vit. A │ 36│ 30│Chimist, │ 1│ 66│ 494││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤biochimist ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea unor│Vit. E │ 32│ 30│medic │ 1│ 62│ ││ │aditivi furajeri ├─────────────────┼────────┼───┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │din hrana pentru │Nicarbazin │ 74│ 30│inginer │ 1│ 104│ ││ │animale ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Amprol │ 37│ 30│ │ 1│ 67│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Tylosin │ 46│ 30│ │ 2│ 106│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Dimetridazol │ 30│ 30│ │ 2│ 90│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 8│Examene de │Monensin/ │ 56│ 30│Chimist, │ 1│ 86│ 359││ │laborator pentru │Lasalocid │ │ │biochimist │ │ │ ││ │determinarea unor├─────────────────┼────────┼───┤medic ├─────────┼───────┤ ││ │substanţe │Salinomicin │ 72│ 30│veterinar │ 2│ 132│ ││ │coccidiostatice ├─────────────────┼────────┼───┤inginer ├─────────┼───────┤ ││ │din hrana pentru │Narasin │ 81│ 30│ │ 2│ 141│ ││ │animale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 9│Examene macro/ │Identificarea │ 38│ 30│Chimist, │ 2│ 98│ 175││ │microscopice │constituenţilor │ │ │biochimist, │ │ │ ││ │specifice hranei │de origine │ │ │medic │ │ │ ││ │pentru animale │animală │ │ │veterinar │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤inginer ├─────────┼───────┤ ││ │ │Impurităţi │ 17│ 30│ │ 2│ 77│ ││ │ │botanice/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Impuritaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │(corpuri străine)│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 10│Examene de │Azot uşor │ 7│ 30│Chimist/ │ 1│ 37│ 240││ │laborator pentru │hidrolizabil │ │ │Medic │ │ │ ││ │determinarea ├─────────────────┼────────┼───┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │prospeţimii la │pH │ 4│ 30│ │ 2│ 64│ ││ │carne şi produse ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │din carne │Hidrogen sulfurat│ 4│ 30│ │ 1│ 34│ ││ │ │Reacţia Nessler │ 3│ 30│ │ 1│ 33│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Reacţia Kreis │ 13│ 30│ │ 2│ 73│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 11│Examene de │Aciditate/ │ 23│ 30│Chimist/ │ 2│ 83│ 534││ │laborator pentru │Aciditate iaurt │ │ │Medic │ │ │ ││ │determinarea │potenţiometric │ │ │veterinar │ │ │ ││ │prospeţimii la ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │lapte şi produse │Indice de peroxid│ 18│ 30│ │ 4│ 138│ ││ │lactate ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Indice de iod │ 53│ 30│ │ 2│ 113│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Indice de │ 7│ 30│ │ 2│ 67│ ││ │ │aciditate │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Aprecierea │ 13│ 30│ │ 4│ 133│ ││ │ │stadiului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxidare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 12│Examene de │pH │ 4│ 30│Chimist/ │ 1│ 34│ 504││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Azot bazic │ 13│ 30│veterinar │ 6│ 193│ ││ │prospeţimii la │volatil total │ │ │ │ │ │ ││ │peşte şi produse ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │de pescărie │Histamina prin │ 53│ 30│ │ 6│ 233│ ││ │ │HPLC │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Aprecierea │ 13│ 30│ │ 1│ 43│ ││ │ │stadiului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxidare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 13│Examene de │Umiditate │ 4│ 30│Chimist/ │ 2│ 64│ 499││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Grăsime │ 8│ 30│veterinar │ 4│ 128│ ││ │componentelor ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │naturale la carne│Substanţe │ 17│ 30│ │ 2│ 77│ ││ │şi produse din │proteice │ │ │ │ │ │ ││ │carne │Substanţe │ 3│ 30│ │ 2│ 63│ ││ │ │minerale │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Hidroxiprolina │ 46│ 30│ │ 4│ 166│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 14│Examene de │Umiditate │ 4│ 30│Chimist/ │ 1│ 34│ 514││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Grăsime - metoda │ 37│ 30│veterinar │ 5│ 187│ ││ │componentelor │de referinţă │ │ │ │ │ │ ││ │naturale la lapte│lapte/brânză │ │ │ │ │ │ ││ │şi produse ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │lactate │Grăsime - metoda │ 13│ 30│ │ 1│ 43│ ││ │ │de rutină │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe │ 17│ 30│ │ 3│ 107│ ││ │ │proteice │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe gluci- │ 19│ 30│ │ 3│ 109│ ││ │ │dice (lactoza) + │ │ │ │ │ │ ││ │ │Deproteinizare │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe │ 3│ 30│ │ 1│ 33│ ││ │ │minerale │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 15│Examene de │Umiditate │ 2│ 30│Chimist/ │ 1│ 32│ 476││ │laborator pentru ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea │Zahăr invertit │ 8│ 30│veterinar │ 2│ 68│ ││ │componentelor ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │naturale la miere│Zaharază │ 8│ 30│ │ 2│ 68│ ││ │şi produse │Glucoza şi │ 16│ 30│ │ 3│ 106│ ││ │apicole │fructoză │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe protece│ 17│ 30│ │ 3│ 107│ ││ │ │Determinarea │ 4│ 30│ │ 3│ 94│ ││ │ │granulelor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │polen │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 16│Determinarea unor│Clorura de sodiu │ 51│ 30│Chimist/ │ 4│ 171│ 510││ │elemente chimice ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │din compoziţia │Fosfaţi │ 21│ 30│veterinar │ 5│ 171│ ││ │produselor din ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │carne │Nitriţi │ 18│ 30│ │ 5│ 168│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 17│Încercări fizico-│Determinarea │ 152│ 30│Chimist/ │ 1│ 182│ 430││ │chimice pentru │activităţii │ │ │Medic │ │ │ ││ │determinarea unor│fosfatazei │ │ │veterinar │ │ │ ││ │cerinţe speciale │alcaline │ │ │ │ │ │ ││ │de calitate la ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │lapte şi produse │Determinarea │ 7│ 30│ │ 1│ 37│ ││ │lactate │punctului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │îngheţ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Densitate │ 5│ 30│ │ 1│ 35│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinarea │ 3│ 30│ │ 1│ 33│ ││ │ │puterii de │ │ │ │ │ │ ││ │ │coagulare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │cheagului │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinare │ 3│ 30│ │ 1│ 33│ ││ │ │carbonaţi/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bicarbonaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Clorura de sodiu │ 51│ 30│ │ 2│ 111│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 18│Încercări fizico-│Indice diastazic │ 7│ 30│Chimist/ │ 2│ 67│ 180││ │chimice pentru ├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │determinarea unor│HMF │ 16│ 30│veterinar │ 1│ 46│ ││ │cerinţe speciale ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │de calitate la │Substanţe │ 7│ 30│ │ 2│ 67│ ││ │miere şi │insolubile în apă│ │ │ │ │ │ ││ │produse apicole │din miere │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 19│Determinarea │ │ 77│ 30│Chimist/ │ 7│ 287│ 287││ │conservanţilor │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │din băuturile │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │răcoritoare │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin HPLC │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┼──────────┤│ 20│Determinarea │ │ 91│ 30│ │ 7│ 301│ 301││ │îndulcitorilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │(zaharinâ, │ │ │ │ │ │ │ ││ │aspartam, şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │acetsulfam K) din│ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturile │ │ │ │ │ │ │ ││ │răcoritoare prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │HPLC │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┼──────────┤│ 21│Determinarea │ │ 49│ 30│ │ 7│ 259│ 259││ │coloranţilor din │ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturile │ │ │ │ │ │ │ ││ │răcoritoare prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │HPLC │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┼──────────┤│ 22│Determinarea │ │ 42│ 30│ │ 7│ 252│ 252││ │coloranţilor Roşu│ │ │ │ │ │ │ ││ │de Sudan din boia│ │ │ │ │ │ │ ││ │de ardei prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │LC/MS │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 23│Determinări │pH │ 4│ 30│Chimist/ │ 1│ 34│ 255││ │fizico-chimice la├─────────────────┼────────┼───┤Medic ├─────────┼───────┤ ││ │apă │Nitriţi │ 18│ 30│veterinar │ 2│ 78│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitraţi-metoda │ 6│ 30│ │ 2│ 66│ ││ │ │APHA │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Amoniac │ 5│ 30│ │ 1│ 35│ ││ │ ├─────────────────┼────────┼───┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cloruri │ 11│ 30│ │ 1│ 41│ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 24│Reguli generale │ │ 8│ 30│Medic │ 6│ 188│ 188││ │pentru examene │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │microbiologice │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 25│Metoda orizontală│identificare/ │ 23│ 30│Medic │ 4│ 143│ 143││ │pentru detectarea│confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │bacteriilor din │ │ │ │ │ │ │ ││ │genul Salmonella │ │ │ │ │ │ │ ││ │spp │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 26│Metoda orizontală│identificare/ │ 24│ 30│Medic │ 5│ 174│ 174││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Listeria │ │ │ │ │ │ │ ││ │monocytogenes │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 27│Metoda orizontală│identificare/ │ 14│ 30│Medic │ 7│ 224│ 224││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Escherichia coli │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 28│Metoda orizontală│identificare/ │ 28│ 30│Medic │ 4│ 148│ 148││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │stafilococilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │coagulazo- │ │ │ │ │ │ │ ││ │pozitivi │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 29│Metoda orizontală│identificare/ │ 25│ 30│Medic │ 4│ 145│ 145││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Bacillus cereus │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 30│Metoda orizontală│identificare/ │ 6│ 30│Medic │ 4│ 126│ 126││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Clostridium │ │ │ │ │ │ │ ││ │perfringens │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 31│Metoda orizontală│identificare/ │ 107│ 30│Medic │ 6│ 287│ 287││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campylobacter │ │ │ │ │ │ │ ││ │spp. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 32│Metoda orizontală│identificare/ │ 34│ 30│Medic │ 6│ 214│ 214││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Yersinia │ │ │ │ │ │ │ ││ │enterocolitica │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 33│Metoda orizontală│identificare/ │ 33│ 30│Medic │ 4│ 153│ 153││ │pentru detecţia │confirmare │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vibrio spp │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 34│Metoda orizontală│Enterobacteriacee│ 102│ 30│Medic │ 16│ 582│ 582││ │pentru detecţia │Bacterii │ │ │veterinar │ │ │ ││ │şi numărarea │coliforme, NTG, │ │ │ │ │ │ ││ │altor specii │Bacterii │ │ │ │ │ │ ││ │bacteriene │anaerobe sulfito-│ │ │ │ │ │ ││ │patogene │reducatoare. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Drojdii şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │mucegaiuri │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 35│Controlul │Determinare E. │ 92│ 30│Medic │ 4│ 212│ 212││ │calităţii apei │coli, Determinare│ │ │veterinar │ │ │ ││ │potabile │enterococi │ │ │ │ │ │ ││ │ │intestinali, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Clostridii │ │ │ │ │ │ ││ │ │anaerobe sulfito-│ │ │ │ │ │ ││ │ │reducatoare │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 36│Controlul │NTG NCS │ 24│ 30│Medic │ 3│ 114│ 114││ │calităţii │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │laptelui materie │ │ │ │ │ │ │ ││ │prima │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 37│Examen │ │ 12│ 30│Medic │ 2│ 72│ 72││ │parazitologic │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │peşte │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 38│Decelarea │ │ 42│ 30│Medic │ 6│ 222│ 222││ │larvelor │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │Trichinella sp. │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin metoda │ │ │ │ │ │ │ ││ │digestiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │artificiale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 39│Examen │ │ 2│ 30│Medic │ 5│ 152│ 152││ │bacteriologic │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │conserve │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 40│Determinarea │ELISA │ 292│ 30│Medic │ 6│ 472│ 472││ │speciei de │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │provenienţă a │ │ │ │ │ │ │ ││ │cărnii │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 41│Determinarea │USDA FSIS │ 39│ 30│Medic │ 4│ 159│ 159││ │speciei de │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │provenienţă a │ │ │ │ │ │ │ ││ │cărnii │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 42│Determinarea │ │ 157│ 30│Medic │ 7│ 367│ 367││ │metalelor grele │ │ │ │veterinar │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 43│Detecţia │ │ 99│ 30│ │ 7│ 309│ 309││ │activităţii │ │ │ │ │ │ │ ││ │specifice a │ │ │ │ │ │ │ ││ │radionuclizilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │spectrometrie │ │ │ │ │ │ │ ││ │gama │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┤│ 44│Determinare │ │ 273│ 30│Inginer │ 7│ 483│ 483││ │micotoxine │ │ │ │chimist │ │ │ │└────┴─────────────────┴─────────────────┴────────┴───┴────────────┴─────────┴───────┴──────────┘--------* Tariful nu include T.V.A.C. TARIFEpentru verificarea capacităţii de diagnostic delaborator în domeniul expertiza alimentelor deorigine animală, a alimentelor de originenonanimală şi a furajelor┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Denumire │ Denumire test interlaborator │Total*)││crt.│ serviciu/ │ │ tarif ││ │ birou / │ │ lei ││ │ compartiment │ │ │├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1│Radioactivitate│Determinarea radioactivităţii prin spectrometrie │ ││ │ │gama │ 262│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2│Control furaje │Impurităţi botanice din cereale (amestecuri de │ ││ │ │seminţe) furaje │ 131│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3│Control furaje │Determinarea conţinutului de umiditate - metoda │ ││ │ │gravimetrica │ 126│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 4│Control furaje │Determinarea proteinei-metoda volumetrică │ 140│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 5│Control furaje │Determinarea grăsimii-metoda gravimetrică │ 131│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 6│Control furaje │Determinarea cenuşii-metoda gravimetrică │ 125│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 7│Control furaje │Determinarea cenuşii insolubile în acid │ ││ │ │clorhidric │ 131│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 8│Control furaje │Determinarea celulozei brute din furaje │ 150│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 9│Control furaje │Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - │ ││ │ │Kurscher │ 150│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 10│Control furaje │Determinarea volumetrică calciu-furaje │ 163│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 11│Control furaje │Determinarea UV-VIS fosfor │ 143│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 12│Control furaje │Determinarea UV-VIS mangan din furaje │ 138│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 13│Control furaje │Determinarea UV-VIS magneziu furaje │ 134│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 14│Control furaje │Determinarea UV-VIS fier-furaje │ 135│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 15│Control furaje │Determinarea UV-VIS cupru-furaje │ 137│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 16│Control furaje │Determinarea volumetrică-Mohr- clorura de sodiu │ 133│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 17│Control furaje │Determinarea conţinutului de cloruri Volhard │ 146│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 18│Control furaje │Determinare volumetrică-activitate ureazică │ 133│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 19│Control furaje │Determinarea cont de azotaţi UV-VIS │ 187│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 20│Control furaje │Determinarea cont de azotiţi UV-VIS │ 140│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 21│Control furaje │Determinarea vitaminei A prin spectrofotometrie │ ││ │ │UV │ 233│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 22│Control furaje │Determinarea vitaminei E prin spectrofotometrie │ ││ │ │UV │ 154│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 23│Control furaje │Identificarea constituenţilor de origine animală │ 161│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 24│Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS amprol │ 159│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 25│Control furaje │Determinare UV-VIS dimetridazol │ 152│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 26│Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS nicarbazin │ 196│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 27│Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS iasalocid │ 179│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 28│Control furaje │Identificare UV-VIS tylan │ 168│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 29│Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS monensin │ 179│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 30│Cortrol furaje │Identificare şi dozare UV-VIS salinomicin │ 194│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 31│Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS narasin │ 203│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 32│Microbioiogie │Detecţie Salmonella │ 194│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 33│Microbiologie │Detecţie Listeria monocytogenes │ 147│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 34│Microbioiogie │Numărare Listeria monocytogenes │ 149│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 35│Microbioiogie │Detecţia Campylobacter │ 263│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 36│Microbioiogie │Numărare Enterobacteriaceae │ 140│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 37│Microbioiogie │Număr total de germeni │ 127│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 38│Microbioiogie │Numărare Stafilococ cp. │ 150│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 39│Microbioiogie │Numărare Escherichia coli │ 140│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 40│Microbioiogie │Numărare celule somatice │ 151│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 41│Microbioiogie │Decelarea larvelor de Trichinella spiralis prin │ ││ │ │metoda digestiei artificială │ 124│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 42│Toxicologie │Determinare a metalelor grele/element (Pb, Cu │ ││ │ │Cd, Zn etc.) prin SAA cu flacără │ 191│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 43│Toxicologie │Determinare a metalelor grele/element (Pb, Cu, │ ││ │ │Cd, Zn etc.) prin SAA cu cuptor de grafit │ 196│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 44│Toxicologie │Determinarea mercurului prin SAA cu vapori reci │ 230│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 45│Toxicologie │Determinarea arsenului prin SAA cu generator │ ││ │ │de hidruri │ 248│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 46│Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin HPLC │ 483│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 47│Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin test │ ││ │ │ELISA fără purificare pe coloană │ 364│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 48│Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin test │ ││ │ │ELISA cu purificare pe coloană │ 490│├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 49│Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin test │ ││ │ │ELISA identificare rapidă │ 190│└────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────┘--------*) Tariful nu include T.V.A.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator,precum şi a autorizării pentru comercializareaproduselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar,practicate de Institutul Veterinar pentru ControlulProduselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr.│ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │ Tarif ││ │ │ Lei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1│Solubilitate │ 189│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2│Controlul organoleptic │ 49│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 85│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 4│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 976│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 5│Identificare prin reacţii chimice │ 295│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 6│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 769│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 7│Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire │ 474│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 525│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 9│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil-în soluţie │ 463││ │alcoolică │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 10│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil-în soluţie apoasă│ 355│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 11│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil-în solvenţi │ 664││ │organici │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 12│Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 209│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 13│Dozare gravimetrică │ 330│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 14│Dosare volumetrică │ 235│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 15│Determinarea densităţii cu picnometru │ 161│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 16│Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 112│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 17│Determinarea punctului de topire │ 205│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 18│Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, │ ││ │gelificare şi a punctului de fierbere │ 200│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 19│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar │ 220│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 20│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional │ 228│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor │ 58│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, │ 100││ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 23│Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 147│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 24│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 156│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 25│Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor │ 145││ │drajeuriior, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 26│Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj │ 202│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 169│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 335│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 503│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 219│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 226│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 231│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 33│Determinarea indicelui de ester │ 254│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 34│Determinarea indicelui de iod │ 205│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 35│Determinarea substanţei nesaponificabile │ 352│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 36│Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 276│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 37│Determinarea tensiunii superficiale │ 239│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale │ 187│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 234│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 40│Determinarea indicelui de refracţie │ 185│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 41│Determinarea limitei de impurităţi; impurităţi şi corpuri │ 205││ │străine în produse vegetale, metale grele: amoniu, As, Ca, Zn, │ ││ │Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi │ ││ │organice şi altele │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 413│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 198│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 44│Determinare polarografică │ 400│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 45│Separări cromatografice pe coloană │ 609│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 46│Determinare cromatografică pe strat subţire │ 527│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 47│Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice │ 204│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate │ ││ │farmaceutice │ 318│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate│ 212││ │farmaceutice │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale │ 244│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 51│Proba de sedimentare │ 141│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 52│Determinarea indicelui de amăreală │ 195│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 193│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 54│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării │ 29│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 37│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate │ ││ │farmaceutice în vederea identificării sau dozării │ 336│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 57│Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 270│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 198│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 59│Determinarea umidităţii prin uscare │ 163│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 60│Controlul mărimii particulelor │ 175│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 263│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 62│Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 162│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 63│Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 157│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 167│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 65│Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 76│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 45│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 67│Determinarea puterii de spumare │ 303│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 68│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 174│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere │ 247│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 70│Determinarea substanţelor grase totale │ 98│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 71│Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 83│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 66│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 58│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 56│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 134│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 76│Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin │ ││ │distilare la rotavapor │ 87│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 77│Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la │ ││ │rotavapor │ 83│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 æm pentru │ 50││ │determinări cu aparatură de înaltă performantă │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 537│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 865│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 81│Determinare flamfotometrică │ 862│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 82│Analiza HPLC │ 994│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 83│Analiza GC │ 771│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD-SPEACE │ 866│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 85│Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer │ 169│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl│ 367│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 56│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 315│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 89│Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 150│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda │ ││ │iodimetrică │ 309│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 91│Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 148│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 92│Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 16│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 93│Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 22│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica │ ││ │ELISA/placă │ 340│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 95│Control de laborator prin test imunocromatografic │ 128│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 96│Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 286│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 97│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai │ 2015│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 98│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai │ 1150│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 99│Controull valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2085│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│100│Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 4817│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│101│Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 459│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│102│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 134│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│103│Reacţia de hemaglutinare (HA) │ 101│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│104│Reacţia de fixare complement RFC Wasserman │ 288│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│105│Reacţia de imunodifuzie în gel de agar │ 149│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│106│Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 180│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│107│Stabilire titru complement alexină │ 204│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│108│Control puritate prin examen bacterioscopic │ 112│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│109│Control macroscopic - produse biologice │ 32│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│110│Control sterilitate bacteriană şi fungică/flacon │ 42│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│111│Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii │ 105│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│112│Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci │ 222│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│113│Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii │ ││ │hidrocarbonate/mediu │ 73│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│114│Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 87│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│115│Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 608│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│116│Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - │ ││ │absenţa hemadsorbţiei │ 610│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│117│Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin antirabic │ ││ │inactivat │ 408│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│118│Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate │ 154│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│119│Control inactivare toxină tetanică │ 424│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│120│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM │ 29│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│121│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA │ 29│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│122│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru │ ││ │de metilen │ 29│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│123│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill │ 44│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│124│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu verde de │ ││ │malachit │ 27│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│125│Control puritate virusologică/pui │ 1302│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│126│Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 1027│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│127│Control puritate virusologică culturi celulare │ 670│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│128│IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 797│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│129│Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii │ 504│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│130│Control concentraţie în spori - vaccin anticarbunos │ 583│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│131│Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice │ 490│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│132│Control concentraţie în virus pe linii celulare │ 582│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│133│Controi concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF(directa) │ 948│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│134│Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii │ 763│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│135│Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek │ 616│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│136│Controlul concentraţiei de virus DIE 50/embrioni SPF │ 624│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│137│Control concentraţie virus DIE 50/embrioni convenţionali │ 207│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│138│Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50 │ 511│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│139│Determinare DL 50/pui │ 690│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│140│Determinare DL 50/ouă embrionate │ 306│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│141│Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci │ 966│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│142│Determinare DLM/cobai │ 2169│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│143│Control viremie/pui - boala Marek │ 1278│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│144│Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene │ 700│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│145│Determinare DP 50/şoareci │ 1598│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│146│Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - │ ││ │antitoxina tetanică │ 615│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│147│Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1101│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│148│Control specificitate - Salmonella │ 63│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│149│Control specificitate - Leptospira spp │ 229│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│150│Control specificate Dl 50/pui - vaccin difterovariola aviară │ 589│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│151│Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 681│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│152│Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi │ ││ │hemadsorbţie │ 917│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│153│Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă directă │ ││ │amprentă frotiu │ 450│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│154│Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi │ ││ │celulare │ 3542│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│155│Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi │ ││ │celulare - FAVN │ 3613│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│156│Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2523│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│157│Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 372│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│158│Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 1160│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│159│Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae│ 1283│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│160│Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, suine │ 311│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│161│Control inocuitate specifică/boboc raţă/boboc gâscă │ 68│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│162│Control inocuitate specifică/tineret aviar │ 96│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│163│Control inocuitate pe pui SPF (1 - 30 zile) │ 1490│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│164│Control inocuitate specifică/pui (1 -30 zile) │ 77│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│165│Control inocuitate specifică/câine │ 158│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│166│Control inocuitate specifică/câine - rabie │ 247│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│167│Control inocuitate specifică/pisică │ 135│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│168│Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 304│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│169│Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 290│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│170│Control inocuitate nespecifică pe un şoarece │ 74│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│171│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri│ 5905│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│172│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai │ 5011│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│173│Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - │ ││ │vaccin anticărbunos │ 670│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│174│Control valoare imunizantă/iepuri (IHA) vaccin contra bolii │ ││ │hemoragice a iepurelui │ 1592│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│175│Control valoare imunizantă/câini (IHA) - vaccin parvoviroză canină│ 968│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│176│Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi │ ││ │antipasteurelic bovin │ 1140│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│177│Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - │ ││ │vaccinuri antibacteriene │ 876│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│178│Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 652│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│179│Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 2448│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│180│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3486│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│181│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) │ 1997│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│182│Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 5776│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│183│Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 1329│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│184│Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 712│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│185│Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) │ 266│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│186│Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 485│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│187│Control concentraţie virus DIE50/ml fără embrioni │ 205│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│188│Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 1861│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│189│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui │ 1806│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│190│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru │ ││ │difterovariola aviară │ 1698│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│191│Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin │ ││ │seroneutralizare/şoareci │ 2466│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│192│Control seroneutralizare/şoareci │ 898│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│193│Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 2811│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│194│Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2210│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│195│Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL │ 218│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│196│Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 28│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│197│Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 431│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│198│Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice │ 490│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│199│Control valoare protectoare prin infecţie de control pt. vaccinuri│ ││ │antifungice │ 250│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│200│Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub forma │ ││ │de momeală │ 803│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│201│Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri antivirale │ ││ │(vaccinare, recoltare sânge) │ 2627│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│202│Controlul valoare biologică pe şoarece a vaccinurilor antirabice │ ││ │inactivate │ 7112│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│203│Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor │ ││ │virale pe culturi celulare prin testul de imunofluorescenţă │ ││ │indirectă │ 1039│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│204│Reacţia de înhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare │ ││ │imunizantă vaccinuri antivirale │ 1087│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│205│Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare │ ││ │(valoare imunizantă vaccinuri virale) │ 1504│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│206│Controlul concentraţie în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale│ ││ │pe culturi celulare prin reacţia de hemadsorbţie │ 976│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│207│Controlul impurităţii pirogene │ 664│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│208│Controlul impurităţilor toxice pe şoareci │ 213│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│209│Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, chinolone, │ ││ │vitamine │ 493│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│210│Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor │ 830│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│211│Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor │ 602│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│212│Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme │ ││ │liposolubile pentru dozare │ 493│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│213│Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, │ ││ │fungice din probiotice │ 479│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│214│Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, fungice │ ││ │din probiotice │ 614│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│215│Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni │ 1768│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│216│Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.) │ 1583│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│217│Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au │ ││ │substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă chirurgicală │ 502│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│218│Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice │ 863│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│219│Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la │ ││ │controlul sterilităţii produselor │ 197│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│220│Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conţin │ 19003││ │substanţă activă nouă, propuse prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de │ ││ │referinţă, la care se adăugă, după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 883││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 654││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│221│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri │ 17587││ │noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe) propuse prin │ ││ │procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentra- │ ││ │lizată cu România stat membru de referinţă, la care se adăugă, │ ││ │după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 883││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 610││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│222│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ ││ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau │ ││ │procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă │ 16063│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│223│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura │ ││ │de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România │ ││ │stat membru de referinţă │ 14103│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│224│Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă activă │ ││ │nouă, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin │ ││ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ ││ │primul val │ 18568│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│225│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri │ ││ │noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe), propuse prin│ ││ │procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentra- │ ││ │lizată cu România stat membru interesat în primul val │ 18241│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│226│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ ││ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin│ ││ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ ││ │primul val │ 16280│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│227│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura │ ││ │de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România │ ││ │stat membru interesat în primul val │ 15572│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│228│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă│ ││ │activă nouă, autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu │ ││ │România stat membru │ 10836│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│229│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma │ ││ │unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în │ ││ │doze fixe), autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu │ ││ │România stat membru interesat │ 9910│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│230│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală│ ││ │bine stabilită, autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ ││ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura repeat use cu │ ││ │România stat membru interesat │ 9855│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│231│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice autorizate │ ││ │în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuală şi │ ││ │propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru │ ││ │interesat │ 9093│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│232│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat membru interesat │ 6643│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│233│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu ROMÂNIA stat membru de referinţă │ 7459│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│234│Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP │ 686│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│235│Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP │ 1062│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│236│Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP │ 2532│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│237│Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import paralel │ 1906│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│238│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ 6534││ │substanţă activă nouă, prin procedura naţională, la care se │ ││ │adăugă, după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 544││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 381││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│239│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma │ 6371││ │unei asocieri noi de substanţe cunoscute(combinaţie în doze fixe),│ ││ │prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 544││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 381││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│240│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală│ ││ │bine stabilită prin procedura naţională │ 5554│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│241│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, prin │ ││ │procedura naţională │ 5554│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│242│Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice, prin │ ││ │procedura naţională │ 3648│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│243│Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără indicaţii │ ││ │terapeutice, prin procedura naţională │ 817│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│244│Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională │ 544│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│245│Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│246│Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională │ 1796│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│247│Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi │ ││ │inscripţionării ambalajului primar şi secundar al produsului │ ││ │medicinal de uz veterinar, a prospectului şi RCP-ului, altele │ ││ │decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II, prin │ ││ │procedura naţională │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│248│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare, prin procedura naţională │ 3866│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│249│Avizare material publicitar pentru prod. Biologice/medicamente/ │ ││ │aditivi furajeri/alte produse pe fiecare domeniu media │ 790│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│250│Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, prin │ ││ │procedura naţională │ 131│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│251│Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale şi │ ││ │ai altor produse de uz veterinar/oră │ 54│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│252│Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/ │ ││ │produs │ 544│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│253│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. │ ││ │activă cunoscută, autorizată prin procedura de recunoaştere │ ││ │mutuală sau descentralizată cu România stat membru interesat în │ ││ │primul val │ 14647│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│254│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. │ ││ │activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală│ ││ │şi propuse prin procedura "repeat use" realizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ 8171│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│255│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. │ 18513││ │activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală│ ││ │sau descentralizată cu România stat membru de referinţă la care │ ││ │se adaugă, după caz: │ ││ │a)pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 883││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 654││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│256│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. │ 5363││ │activă cunoscută autorizată prin procedura naţională, la care │ ││ │se adaugă după caz: │ ││ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 544││ │speciilor de interes economic │ ││ │b) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 381││ │animalelor de companie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│257│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ ││ │"consimţământ informat" │ 4411│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│258│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare prin procedura naţională │ 6207│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│259│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat de referinţă │ 17370│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│260│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ ││ │descentralizată cu România stat membru interesat │ 15791│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│261│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ ││ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată │ ││ │cu România stat membru de referinţă │ 16826│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│262│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ ││ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată │ ││ │cu România stat interesat în primul val │ 14920│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│263│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ ││ │procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura │ ││ │repeat use cu România stat interesat │ 10672│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│264│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale │ ││ │veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică prin procedura │ ││ │naţională │ 1252│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│265│Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale │ ││ │veterinare │ 2450│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│266│Aviz de comercializare produse medicinale veterinare │ 1252│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│267│Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive, │ ││ │cosmetice şi alte produse de uz veterinar în vederea notificării │ 490│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│268│Notificarea consolidată*) în vederea completării documentaţiilor │ ││ │tehnice pentru produsele aflate în procedura de autorizare │ ││ │sau de reautorizare prin procedura naţională │ 544│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│269│Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul obţinerii │ ││ │Autorizaţiei pentru experiment sau test │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│270│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ ││ │utilizarea temporară a produsului biocid pentru fiecare funcţie │ ││ │în vederea obţinerii Autorizaţiei de urgenţă (120 zile) │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│271│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază │ ││ │a produselor biocide în vederea plasării lor pe piaţă prin │ ││ │procedura naţională │ 925│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│272│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ ││ │produse biocide în vederea revizuirii sau modificării │ ││ │autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│273│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ ││ │fiecare funcţie a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă │ ││ │prin procedura de recunoaştere mutuală │ 273│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│274│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru │ ││ │utilizarea temporară a produsului biocid în vederea eliberării │ ││ │Autorizaţiei de urgentă (120 zile) │ 925│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│275│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază │ ││ │a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă prin procedura │ ││ │de recunoaştere mutuală │ 708│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│276│Notificare*) în vederea completării documentaţiei tehnice │ ││ │a produsului biocid │ 381│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│277│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ ││ │fiecare funcţie a produselor biocide, în vederea plasării pe piaţă│ ││ │prin procedura naţională │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│278│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru produse│ ││ │biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/ │ ││ │avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ 708│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│279│Evaluare efect biocid pentru dezinfectante pe test obiecte │ ││ │(faza II, etapa 2) │ 947│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│280│Cotizaţie anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de │ ││ │comercializare │ 762│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│281│Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse │ ││ │medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării oficiale │ ││ │a seriei │ 925│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│282│Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import paralel │ 544│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│283│Determinarea numărului de bacterii aerobe viabile din produsele │ ││ │farmaceutice non-sterile │ 526│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│284│Determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri din produsele │ ││ │medicinale veterinare non-sterile │ 465│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│285│Detecţie şi determinare număr bacterii Gram negative │ ││ │bilă-tolerante din produsele farmaceutice non-sterile │ 637│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│286│Detecţie Escherichia coli din produsele farmaceutice non-sterile │ 337│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│287│Detecţie Staphylococcus aureus din produsele farmaceutice │ ││ │non-sterile │ 299│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│288│Detecţie Salmonella spp. din produsele farmaceutice non-sterile │ 342│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│289│Detecţie Pseudomonas aeruginosa din produsele farmaceutice │ ││ │non-sterile │ 294│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│290│Detecţie Clostridium sporogenes din produsele farmaceutice │ ││ │non-sterile │ 298│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│291│Detecţie Candida albicans din produsele farmaceutice non-sterile │ 332│└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘----------*) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale.NOTE a) Tarifele din prezenta anexă nu cuprind T.V.A. b) Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea actului, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. c) În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul. d) Pentru variaţiile tip I, II sau grup de variaţii, solicitate prin "Distribuirea echitabilă a sarcinilor" (worksharing) se aplică acelaşi tarif stabilit pentru variaţiile de tip I, II sau grup de variaţie în funcţie de tipul de procedură. e) Cotizaţia anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare se achită pentru toate autorizaţiile de comercializare valide la 1 ianuarie a fiecărui an.-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4A. TARIFEpentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilorde exp