HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 (*actualizată*)privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică(actualizată pâna la data de 10 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de acordare de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) (îi) - îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 73/2009.  +  Articolul 2Ajutorul specific se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică - perioadă numită în continuare conversie - în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. (2) Beneficiarii din producţia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha; b) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; c) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. c) a alin. (2) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. d) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; e) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. (3) Beneficiarii din producţia animalieră pentru speciile: păsări, bovine şi ovine/caprine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. b) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. (4) Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. b) a alin. (4) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.  +  Articolul 4 (1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum total de 3.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro - leu ce este stabilit de Banca Central Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Plafoanele alocate anual pentru producţia vegetală în conversie şi producţia animalieră în conversie pe specii, în funcţie de dimensiunea exploataţiei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Cuantumul plăţii anuale suplimentare pe exploataţie se calculează de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafoanelor alocate prevăzute în anexă la numărul de beneficiari eligibili, pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, în limita plăţii anuale suplimentare maxime/ exploataţie. (4) În situaţia în care, având în vedere plafoanele maxime alocate pe fiecare categorie, beneficiarii dintr-o anumită categorie, atât din producţia vegetală, cât şi din producţia animalieră şi apicultură, nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pe această categorie, diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului; d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. e) a alin. (1) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. f) copie de pe certificatul de conformitate/master certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine; g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;(îi) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; h) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; i) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au sediul social beneficiarii de ajutor specific. (2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. (3) Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. (4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate. (5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze ulterior depunerii cererii şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 15 noiembrie 2010.--------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010.  +  Articolul 6Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează modelul cererii, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarului şi/sau exploataţiei, suprafaţa în conversie anul 1, anul 2, anul 3, numărul de animale din speciile păsări, bovine, ovine/caprine, numărul de familii de albine pentru care se solicită ajutorul specific, coordonatele bancare, angajamente şi declaraţii, precum şi instrucţiuni de completare.  +  Articolul 7Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor, prin centrele locale/judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă şi se centralizează la centrele judeţene, conform procedurilor interne.  +  Articolul 8 (1) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a fiecărui an.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010.--------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010. (2) Beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 august a fiecărui an, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 29 octombrie 2010, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.--------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010.  +  Articolul 9Ajutorul specific prevăzut la art. 1 se acordă anual, începând cu anul 2010, şi reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 10Plăţile pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârşitul trimestrului I al anului următor.  +  Articolul 11 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al instituţiei. (2) În vederea respectării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarilor documente justificative suplimentare.  +  Articolul 12 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific. (2) Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 octombrie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 30 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.--------Alin. (2^1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. (3) După fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (4) În cazul în care, între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.--------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, până la data de 15 iulie a fiecărui an sau ori de câte ori este nevoie, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Lista beneficiarilor care nu au respectat angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h) şi au ieşit din sistemul de agricultură ecologică. (2) În urma comunicării primite de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a nerespectării angajamentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h), conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului, iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelaşi regulament.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 759.  +  Anexa PLAFONUL ANUAL ALOCAT SPRIJINULUI SPECIFICI. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie ┌─────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────┐ │Categoria│ Dimensiunea │ Numărul │ Plata anuală │Plafonul alocat│ │ │ exploataţiei │exploataţiilor*)│ suplimentară │ anual │ │ │ │ │maximă/exploataţie│ (euro) │ ├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 0,30-5 ha │ 309 │ 1.500 │ 463.500 │ ├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ 2 │ 5,1-20 ha │ 203 │ 2.300 │ 466.900 │ ├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ 3 │ 21-50 ha │ 88 │ 2.900 │ 255.200 │ ├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ 4 │ 51-100 ha │ 100 │ 3.400 │ 340.000 │ ├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ 5 │ peste 100 ha │ 223 │ 3.800 │ 847.400 │ ├─────────┴──────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │ Total │ 923 │ X │ 2.373.000 │ └────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┘________*) Estimat.II. Creşterea animalelor în conversie1. Păsări ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │Categoria│ Dimensiunea │ Plata anuală │Plafonul alocat anual│ │ │ exploataţiei │ suplimentară │ (euro) │ │ │ │ maximă/exploataţie │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ sub 500 de capete │ 1.500 │ 9.000 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │ peste 500 de capete │ 3.000 │ 12.000 │ ├─────────┴─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ Total │ X │ 21.000 │ └───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘2. Bovine ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │Categoria│ Dimensiunea │ Plata anuală │Plafonul alocat anual│ │ │ exploataţiei │ suplimentară │ (euro) │ │ │ │ maximă/exploataţie │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ sub 20 de capete │ 800 │ 440.000 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │ peste 20 de capete │ 2.000 │ 30.000 │ ├─────────┴─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ Total │ X │ 470.000 │ └───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘3. Ovine/Caprine ┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │Categoria│ Dimensiunea │ Plata anuală │Plafonul alocat anual│ │ │ exploataţiei │ suplimentară │ (euro) │ │ │ │ maximă/exploataţie │ │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ sub 20 de capete │ 500 │ 6.500 │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │între 21-100 de capete│ 1.500 │ 25.500 │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │ peste 100 de capete │ 3.500 │ 35.000 │ ├─────────┴──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ Total │ X │ 67.000 │ └────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘4. Apicultură ┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │Categoria│ Dimensiunea │ Plata anuală │Plafonul alocat anual│ │ │ exploataţiei │ suplimentară │ (euro) │ │ │ │ maximă/exploataţie │ │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 1-50 de familii │ 750 │ 60.000 │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2 │ 51-100 de familii │ 850 │ 59.500 │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3 │ peste 101 familii │ 950 │ 47.500 │ ├─────────┴──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ Total │ X │ 167.000 │ └────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘III. Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Sectoarele pentru care se acordă sprijin │ Plafonul alocat anual │ │ │ (euro) │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Producţia vegetală │ 2.373.000 │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Producţia animalieră │ 725.000 │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Total │ 3.098.000 │ └──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘----