HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică evaluării impactului asupra mediului a acelor proiecte publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;b) aprobare de dezvoltare - decizia autorității sau autorităților competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul; aceasta se concretizează în:(i) autorizația de construire, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 și cele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), e), f) și pct. 2-13;(ii) acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. b);(iii) acord al conducătorilor subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);(iv) decizie a inspectorului șef al inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare, ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură privind aprobarea ocupării temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier național, după caz, pentru realizarea obiectivelor care implică defrișarea în scopul schimbării destinației terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pct. 1 lit. d); (la 11-01-2012, Punctul (iv) al literei b) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) (v) autorizație de gospodărire a apelor, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. g);c) proiect - executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări; alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;d) public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în concordanță cu legislația ori cu practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora;e) public interesat - publicul afectat sau potențial afectat de procedura prevăzută la art. 4 ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul acestei definiții, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc condițiile legale sunt considerate ca având un interes;f) raport privind impactul asupra mediului - documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) și ale art. 13;g) titularul proiectului - solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat sau autoritatea publică care inițiază un proiect.  +  Articolul 3(1) Autoritățile competente pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri sunt, după caz, autoritățile publice care emit, potrivit competențelor legale, aprobări de dezvoltare, precum și autoritățile publice pentru protecția mediului, respectiv autoritatea publică centrală, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, cele teritoriale pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".(2) Autoritățile cu atribuții și răspunderi specifice în domeniul protecției mediului exprimă puncte de vedere asupra solicitării aprobării de dezvoltare, potrivit prevederilor art. 7.  +  Articolul 4Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare.  +  Articolul 5(1) Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări. Aceste proiecte sunt prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2).(2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează, în mod corespunzător și pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:a) ființe umane, faună și floră;b) sol, apă, aer, climă și peisaj;c) bunuri materiale și patrimoniu cultural;d) interacțiunea dintre factorii prevăzuți la lit. a), b) și c).(3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care fac obiectul legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării include cerințele legislației respective.  +  Articolul 6(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;c) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) este precedată de o evaluare inițială a proiectului realizată de către autoritățile publice pentru protecția mediului în care este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.  +  Articolul 7(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autoritățile publice centrale sau teritoriale pentru protecția mediului, cu participarea autorităților publice centrale sau locale, după caz, care au atribuții și răspunderi specifice în domeniul protecției mediului.(2) Participarea autorităților prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul unei comisii de analiză tehnică, constituită la nivel central prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, prin ordin emis de prefect, potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, iar la nivelul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin emis de prefectul județului Tulcea.(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) exprimă puncte de vedere în cadrul comisiei de analiză tehnică cu privire la solicitarea acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare, precum și asupra informațiilor prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului.(4) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile publice pentru protecția mediului asigură transmiterea informațiilor relevante celorlalte autorități prevăzute la alin. (1) și organizarea ședințelor comisiei de analiză tehnică.  +  Articolul 8(1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:a) proiectelor care servesc scopurilor apărării naționale, dacă autoritatea publică centrală pentru apărare națională împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor scopuri;b) proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ special, când obiectivele prezentei hotărâri, inclusiv furnizarea informațiilor, sunt îndeplinite prin procesul legislativ respectiv.(2) Cu respectarea prevederilor art. 17, în cazuri excepționale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate excepta, în întregime sau parțial, de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, un anumit proiect prevăzut în anexele nr. 1 și 2. În această situație, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îndeplinește următoarele obligații:a) analizează dacă o altă formă de evaluare este potrivită;b) pune la dispoziția publicului interesat informațiile obținute în cadrul formelor de evaluare prevăzute la lit. a), precum și informațiile privind decizia de exceptare și motivele care au stat la baza luării acesteia;c) informează Comisia Europeană, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare, despre decizia de exceptare luată, precum și despre motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, după caz, informațiile puse la dispoziția publicului.(3) Decizia de exceptare se comunică titularului de proiect, anterior informării Comisiei Europene potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).  +  Articolul 9(1) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), proiectele prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23.(2) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), autoritatea publică pentru protecția mediului decide, pe baza unei examinări de la caz la caz, cu luarea în considerare a informațiilor furnizate de către titular, dacă proiectele prevăzute în anexa nr. 2 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23.(3) În cadrul examinării prevăzute la alin. (2) se utilizează criteriile prevăzute în anexa nr. 3.(4) Deciziile luate de autoritatea publică pentru protecția mediului potrivit prevederilor alin. (2) se pun la dispoziția publicului.  +  Articolul 10(1) Autoritățile publice pentru protecția mediului iau în considerare informațiile furnizate de către titular în cadrul memoriului de prezentare care conține, cel puțin:a) descrierea și caracteristicile amplasamentului propus;b) descrierea și caracteristicile proiectului și ale activităților care urmează a fi desfășurate: mărime, tehnologii și materiale propuse a fi folosite și utilizarea resurselor naturale;c) descrierea activităților specifice perioadei de realizare a proiectului;d) descrierea sumară a potențialului impact al proiectului asupra mediului, inclusiv, după caz, asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.(2) Conținutul-cadru al memoriului de prezentare al proiectului este stabilit de metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, prevăzută la art. 30.  +  Articolul 11(1) Pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului, titularii acestora au obligația de a furniza în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, la solicitarea autorității publice pentru protecția mediului, informațiile prevăzute în anexa nr. 4, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 12 alin. (4).(2) Autoritățile publice, în special cele prevăzute la art. 7 alin. (1), care dețin informații relevante pentru evaluarea efectelor directe și indirecte ale proiectului, au obligația să pună aceste informații la dispoziția titularului de proiect.(3) Autoritățile publice pentru protecția mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat într-o formă adecvată informațiile prevăzute în anexa nr. 4.(4) În solicitarea informațiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile publice pentru protecția mediului au în vedere:a) informațiile care sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare, pentru caracteristicile specifice ale unui proiect sau tip de proiect și pentru elementele de mediu care pot fi afectate;b) informațiile care pot fi furnizate de către titularul de proiect, având în vedere, printre altele, nivelul actual al cunoașterii și al metodelor de evaluare.  +  Articolul 12(1) Pentru proiectele care necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, anterior notificării menținerii solicitării aprobării de dezvoltare, autoritatea publică pentru protecția mediului pregătește și transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la aspectele care trebuie tratate în raportul privind impactul asupra mediului și la gradul de detaliere a acestora.(2) În vederea elaborării îndrumarului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică pentru protecția mediului:a) analizează memoriul de prezentare depus de titular;b) consultă titularul proiectului, publicul interesat și celelalte autorități publice implicate, prevăzute la art. 7 alin. (1).(3) Îndrumarul se pune la dispoziția publicului interesat, spre informare.(4) Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecția mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare de la titularul proiectului.  +  Articolul 13(1) Informațiile pe care titularul de proiect are obligația să le furnizeze potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) trebuie să includă cel puțin următoarele aspecte:a) descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, soluții tehnice propuse și mărimea proiectului;b) descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce și, dacă este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului;c) datele necesare pentru identificarea și evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;d) prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, avându-se în vedere efectele asupra mediului;e) un rezumat fără caracter tehnic al informațiilor prevăzute la lit. a)-d).(2) Pentru orice proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care poate afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte proiecte și care face obiectul evaluării impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra mediului include concluziile studiului privind evaluarea adecvată potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 14(1) Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează cu respectarea îndrumarului prevăzut la art. 12 alin. (1) de către persoane fizice sau juridice, care au acest drept, potrivit legii.(2) Raportul privind impactul asupra mediului prevăzut la alin. (1), al cărui conținut respectă prevederile art. 11 și 13, se înaintează autorității publice pentru protecția mediului.(3) Raportul privind impactul asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale cărui propuneri/ recomandări sunt luate în considerare în etapa de analiză a calității acestuia.(4) Autoritatea publică pentru protecția mediului, împreună cu autoritățile participante în comisia de analiză tehnică, analizează calitatea raportului privind impactul asupra mediului și decide acceptarea sau refacerea acestuia.  +  Articolul 15(1) Autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare aduc la cunoștința publicului, din timp și cel mai târziu imediat ce informația poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunț public sau prin afișare pe pagina de internet, următoarele aspecte:a) orice solicitare de aprobare de dezvoltare;b) datele de contact ale autorităților publice competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare, ale autorităților de la care pot fi obținute informații relevante, ale autorităților unde se pot înainta propuneri/recomandări sau adresa întrebări, precum și termenul pentru transmiterea acestora;c) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective;d) locul, orarul și mijloacele prin care informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului.(2) Autoritățile publice pentru protecția mediului aduc la cunoștința publicului, din timp și cel mai târziu imediat ce informația poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunț public sau prin afișare pe pagina de internet, următoarele aspecte:a) orice solicitare de acord de mediu;b) faptul că proiectul face obiectul evaluării impactului asupra mediului, indicând, după caz, și că proiectul intră sub incidența prevederilor art. 17;c) datele de contact ale autorităților publice pentru protecția mediului, ale autorităților de la care pot fi obținute informații relevante, ale autorităților unde se pot înainta comentarii sau adresa întrebări, precum și termenul pentru transmiterea acestora;d) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective;e) faptul că au fost obținute și sunt disponibile informațiile prevăzute de art. 11 și 13;f) locul, orarul și mijloacele prin care informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului;g) modalitățile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și (2).(3) Autoritățile publice pentru protecția mediului și autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare pun la dispoziția publicului interesat, într-un interval de timp rezonabil, următoarele:a) orice informație obținută în conformitate cu prevederile art. 11 și 13;b) rapoartele și recomandările relevante transmise autorității publice centrale sau teritoriale pentru protecția mediului ori, după caz, autorității competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare la momentul informării publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1) și (2);c) alte informații decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), care sunt relevante pentru luarea deciziei privind aprobarea de dezvoltare și care devin disponibile după momentul informării publicului interesat în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.  +  Articolul 16(1) Publicul interesat are dreptul să participe efectiv și din timp la procedura prevăzută de art. 4, să se documenteze și să transmită propuneri/recomandări autorităților publice competente, atunci când toate opțiunile sunt posibile și înaintea luării unei decizii privind aprobarea de dezvoltare.(2) Informarea și participarea publicului sunt coordonate de autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare și autoritățile publice pentru protecția mediului, potrivit competențelor specifice, și cuprind:a) modalitatea de informare a publicului: prin afișe pe o anumită zonă teritorială, publicații în presa centrală și/sau locală, organizarea unor expoziții cu planuri, schițe, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv și altele;b) modalitatea de consultare a publicului interesat, în scris sau prin dezbateri publice.(3) Termenele corespunzătoare, astfel încât să se asigure timp suficient pentru informarea publicului și pentru ca publicul interesat să se pregătească și să participe efectiv la procedura prevăzută la art. 4, se stabilesc prin metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului prevăzută la art. 30.  +  Articolul 17(1) În situația în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau când un alt stat care este posibil să fie afectat semnificativ solicită informații despre proiect, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite autorității publice centrale de mediu din acel stat, cât mai curând posibil și nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, cel puțin următoarele informații referitoare la proiect:a) o descriere a proiectului împreună cu informațiile disponibile asupra posibilului impact transfrontier al acestuia;b) informații privind tipul deciziei care ar putea să fie luată.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului indică statului prevăzut la alin. (1) un interval de timp suficient în care să precizeze dacă dorește să participe la procedura prevăzută de art. 4.(3) Dacă statul care a primit informațiile prevăzute la alin. (1) comunică intenția sa de participare la procedura prevăzută la art. 4, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îi transmite informațiile despre proiect prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), precum și cele care se pun la dispoziția publicului interesat, conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. a) și b).(4) În cazul în care România este stat potențial afectat, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are obligația:a) să pună la dispoziția autorităților prevăzute la art. 7 alin. (1) și publicului interesat, într-un termen rezonabil, informațiile prevăzute la alin. (1) și (3), primite de la statul de origine;b) să asigure autorităților prevăzute la art. 7 alin. (1) și publicului interesat posibilitatea de a înainta autorității centrale pentru protecția mediului din statul de origine opiniile cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1) și (3), într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare.(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului inițiază consultări cu autoritățile publice pentru protecția mediului ale altor state cu privire, între altele, la efectele potențiale transfrontiere ale proiectului și la măsurile avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte și stabilește împreună cu aceste autorități un interval de timp rezonabil privind durata consultărilor.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește împreună cu autoritățile competente de pe teritoriul statului posibil afectat măsuri care să permită participarea efectivă a publicului interesat la procedura prevăzută de art. 4, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, inițiate în alte state. (la 11-01-2012, Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) (7) Ministerul Afacerilor Externe sprijină, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, demersurile acesteia prevăzute la alin. (1)-(6), inclusiv prin participarea la activitatea comisiei de analiză tehnică. (la 11-01-2012, Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. )  +  Articolul 18Rezultatele consultărilor și informațiile obținute potrivit prevederilor art. 7 și art. 11-17 se iau în considerare în emiterea acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare, respectiv în respingerea solicitării acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 19(1) Autoritatea publică pentru protecția mediului, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, emite acordul de mediu sau ia decizia de respingere a solicitării acordului, pe baza analizării raportului privind impactul asupra mediului, a propunerilor/recomandărilor exprimate de publicul interesat și a altor informații relevante, după caz.(2) Acordul de mediu se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 20(1) În cazul proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2), acordul de mediu include concluziile evaluării adecvate, realizată potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care rezultatul evaluării adecvate realizate conform alin. (1) relevă un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatea publică pentru protecția mediului ia decizia de respingere a solicitării acordului de mediu.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritatea publică pentru protecția mediului emite acordul de mediu doar pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic și în lipsa unor soluții alternative la acestea, însă numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerența rețelei Natura 2000.(4) În cazul în care aria naturală protejată de interes comunitar adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei Europene, de alte motive imperative de interes public major.  +  Articolul 21(1) Autoritățile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare și, respectiv, pentru emiterea acordului de mediu fac publică emiterea acestora sau, după caz, respingerea solicitării acestora și pun la dispoziția publicului următoarele informații:a) conținutul aprobării de dezvoltare și, respectiv, al acordului de mediu, care include toate condițiile necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului sau, după caz, conținutul deciziei de respingere;b) principalele motive și considerente pe care se bazează aprobarea de dezvoltare și, respectiv, acordul de mediu sau, după caz, respingerea solicitării acestora, ca urmare a examinării îngrijorărilor și opiniilor exprimate de către publicul interesat, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de participare a publicului;c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore.(2) Autoritățile competente informează autoritățile competente ale statului care a fost consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) și (5) și transmit acestora informațiile prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care România este stat potențial afectat, autoritățile competente asigură punerea la dispoziția propriului public interesat, într-o formă corespunzătoare, a informațiilor prevăzute la alin. (1), primite de la statul de origine.  +  Articolul 22(1) În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.(2) Constatarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se realizează de:a) verificatorii tehnici atestați pentru cerința esențială de calitate "c) igienă, sănătate și mediu", cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul proiectelor pentru care se emite autorizație de construire;b) autoritatea competentă pentru emiterea aprobării de dezvoltare, în cazul celorlalte categorii de proiecte.(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică pentru protecția mediului parcurge etapa de încadrare și, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, decide:a) menținerea acordului de mediu emis inițial;b) reluarea în parte sau integral a evaluării impactului asupra mediului și, în consecință, revizuirea acordului de mediu emis inițial, emiterea unuia nou sau respingerea solicitării acordului de mediu pentru proiectul modificat, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 11-22.  +  Articolul 23(1) Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta restricțiile impuse de legislația privind secretul comercial și industrial, inclusiv proprietatea intelectuală și protejarea interesului public.(2) În cazul aplicării art. 17, transmiterea informațiilor către alte state și primirea acestora de către respectivele state fac obiectul restricțiilor prevăzute de legislația în vigoare a statului în care se va realiza proiectul.  +  Articolul 24(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.(3) Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.  +  Articolul 25(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei menționate la art. 24 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.(2) Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.(3) Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) și (2) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.  +  Articolul 26(1) Este interzisă realizarea proiectului fără obținerea acordului de mediu pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 și a celor din anexa nr. 2 pentru care s-a decis efectuarea evaluării impactului asupra mediului.(2) Titularii proiectelor au obligația respectării condițiilor prevăzute în acordul de mediu.  +  Articolul 27(1) Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și art. 26 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice;b) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 26 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", conform reglementărilor legale în vigoare.(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.  +  Articolul 28Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 27 alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29Actele și deciziile prevăzute de prezenta hotărâre trebuie să includă informații concrete despre procedurile prevăzute la art. 24 și 25.  +  Articolul 30(1) Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, conținând competențele, durata etapelor procedurale și dispoziții privind informarea și participarea publicului, se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, al conducătorului autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și locuinței, al conducătorului autorității publice centrale pentru administrație și interne și al conducătorului autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 31Autoritățile publice pentru protecția mediului percep taxe în cuantum de 150 lei la emiterea acordului de mediu.  +  Articolul 32Proiectele transmise unei autorități publice pentru protecția mediului în vederea obținerii acordului de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aflate în vigoare la momentul depunerii solicitării.  +  Articolul 33(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană cu privire la aplicarea prezentei hotărâri.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene actele normative naționale adoptate în domeniul reglementat de Directiva 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, modificată și completată prin Directiva 97/11/CE și prin Directiva 2003/35/CE.  +  Articolul 34Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 35Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006.(2) În situația în care printr-un act normativ anterior prezentei hotărâri se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2006 ori generic la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 175 din 5 iulie 1985, modificată și completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 73 din 14 martie 1997, ale Directivei 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție, a directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003, precum și ale Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009. (la 11-01-2012, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Costea Romulus Doru,
  secretar de stat
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  București, 8 aprilie 2009.Nr. 445.  +  Anexa nr. 1LISTAproiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului1. Rafinării de țiței (cu excepția celor care produc numai lubrifianți din țiței) și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șisturi bituminoase pe zi.2. a) Termocentrale și alte instalații de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawați.b) Centrale nucleare și alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare*) (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește un kilowatt de putere termică continuă).__________*) Centralele nucleare și alte reactoare nucleare încetează a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalației.3. a) Instalații pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat.b) Instalații destinate:(i) producerii sau îmbogățirii combustibilului nuclear;(ii) tratării combustibilului nuclear iradiat sau tratării deșeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;(iii) depozitării finale a combustibilului nuclear iradiat;(iv) în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive;(v) în exclusivitate stocării, planificată pe o perioadă mai mare de 10 ani, a combustibililor nucleari iradiați sau a deșeurilor radioactive pe un amplasament diferit de cel de producție.4. a) Instalații integrate pentru producerea fontei cenușii pentru turnătorie și a oțelului.b) Instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.5. Instalații pentru extracția azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest:a) instalații pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de cel puțin 20.000 tone de produs finit;b) instalații pentru materiale de fricțiune, cu o producție anuală de cel puțin 50 tone de produs finit;c) instalații pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 tone anual.6. Instalații chimice integrate, cum sunt instalațiile pentru producerea substanțelor la scară industrială folosind procese de conversie chimică, în care mai multe unități alăturate sunt legate funcțional una de cealaltă și sunt destinate pentru:a) producerea substanțelor chimice organice de bază;b) producerea substanțelor chimice anorganice de bază;c) producerea îngrășămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrășăminte simple sau complexe);d) obținerea produselor de bază pentru protecția plantelor și a biocidelor;e) obținerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice;f) producerea explozibililor.7. a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și a aerodromurilor*1) cu cel puțin o pistă de decolare-aterizare mai lungă de 2.100 m.b) Construirea de autostrăzi și de drumuri expres*2).__________*1) Aerodrom - aeroport care se conformează definiției din Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenții (anexa nr. 14), ratificată prin Decretul nr. 194/1965.*2) Drumuri expres - drumuri care se conformează definiției din Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională, încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul nr. 149/1985.Construirea drumurilor noi cu cel puțin 4 benzi sau realinierea și/sau lărgirea unui drum existent cu două ori mai puține benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor și/sau secțiunea lărgită a acestora este de cel puțin 10 km lungime continuă.8. a) Căi navigabile interioare și porturi fluviale care asigură traficul, respectiv operarea navelor de peste 1.350 tone.b) Porturi comerciale, cheuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi exterioare (exclusiv cheuri pentru feribot) care permit operarea navelor de cel puțin 1.350 tone.9. Depozite de deșeuri periculoase sau instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică, operațiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.10. Instalații cu o capacitate mai mare de 100 tone/zi pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimică, operațiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.11. Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puțin 10 milioane de metri cubi.12. a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apă, pentru un volum anual de apă transferată de cel puțin 100 de milioane metri cubi; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.b) În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puțin 2.000 de milioane metri cubi/an și pentru o cantitate de apă transferată de cel puțin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.13. Stații pentru epurarea apelor uzate de cel puțin 150.000 echivalenți locuitor*3.__________*3) Echivalenți locuitor exprimă încărcarea cu poluanți a apelor uzate, conform definiției din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.14. Extracția petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă este de cel puțin 500 tone/zi în cazul petrolului și 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor naturale.15. Baraje și alte instalații proiectate să rețină sau să stocheze permanent apa, cu o capacitate nouă ori suplimentară de apă reținută sau stocată de cel puțin 10 milioane metri cubi.16. Conducte având un diametru mai mare de 800 mm și o lungime de cel puțin 40 km:a) pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanțelor chimice; șib) pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO(2)) în scopul stocării geologice, inclusiv stațiile auxiliare conexe. (la 11-01-2012, Pct. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) 17. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puțin:a) 85.000 de locuri pentru creșterea păsărilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru păsări ouătoare;b) 3.000 de locuri pentru creșterea porcilor mai mari de 30 kg; sauc) 900 de locuri pentru scroafe.18. Instalații industriale pentru:a) producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare;b) producerea hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de cel puțin 200 tone/zi.19. Cariere și exploatații miniere de suprafață, când suprafața amplasamentului depășește 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafața amplasamentului depășește 150 hectare.20. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică, cu o tensiune de cel puțin 220 kV și o lungime de cel puțin 15 km.21. Instalații pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puțin 200.000 tone.21^1. Siturile de stocare, prevăzute de art. 4 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (la 11-01-2012, Pct. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) 21^2. Instalații de captare a fluxurilor de CO(2) în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalații menționate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO(2) de cel puțin 1,5 megatone. (la 11-01-2012, Pct. 21^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) 22. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care o asemenea modificare sau extindere întrunește ea însăși valorile de prag stabilite, după caz, în această anexă.  +  Anexa nr. 2LISTAproiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului1. Agricultură, silvicultură și acvacultură:a) proiecte pentru restructurarea exploatațiilor agricole;b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafețelor parțial antropizate în scop agricol intensiv;c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări;d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului;e) instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;f) crescătorii pentru piscicultură intensivă;g) recuperarea terenurilor din mare.2. Industria extractivă:a) cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) exploatări miniere subterane;c) extracția mineralelor prin dragare fluvială sau marină;d) foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:(i) foraje geotermale;(ii) foraje pentru depozitarea deșeurilor nucleare;(iii) foraje pentru alimentarea cu apă;e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase.3. Industria energetică:a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) stocarea la suprafață a gazelor naturale;d) stocarea subterană a gazelor combustibile;e) stocarea la suprafață a combustibililor fosili;f) brichetarea industrială a cărbunelui/huilei și lignitului;g) instalații pentru prelucrarea și stocarea deșeurilor radioactive, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;h) instalații pentru producerea energiei hidroelectrice;i) instalații destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene (parcuri eoliene).j) instalații de captare a fluxurilor de CO(2) în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalații care nu sunt menționate în anexa nr. 1. (la 11-01-2012, Litera j) a pct. 3 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) 4. Producerea și prelucrarea metalelor:a) instalații pentru producerea fontei sau oțelului prin fuziune primară sau secundară, inclusiv turnare continuă;b) instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:(i) laminoare la cald;(ii) forjerii cu ciocane;(iii) acoperiri metalice de protecție prin topire;c) topitorii de metale feroase;d) instalații pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, inclusiv a produselor recuperate (rafinare, turnare în forme etc.);e) instalații pentru tratarea suprafețelor metalice și a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice;f) fabricarea și asamblarea de autovehicule și fabricarea motoarelor pentru autovehicule;g) șantiere navale;h) instalații pentru construcția și repararea aeronavelor;i) fabricarea materialelor feroviare;j) forjare la cald prin explozie;k) instalații pentru coacerea și sinterizarea minereurilor metalice.5. Industria mineralelor:a) cuptoare de cocs (distilarea uscată a cărbunelui);b) instalații pentru fabricarea cimentului;c) instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;d) instalații pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă;e) instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv producția fibrelor minerale;f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau porțelanului.6. Industria chimică:a) tratarea produselor intermediare și obținerea produselor chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) producerea pesticidelor și a produselor farmaceutice, vopselelor și lacurilor, elastomerilor și peroxizilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.7. Industria alimentară:a) fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale;b) ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale;c) fabricarea produselor lactate;d) fabricarea malțului și a băuturilor alcoolice;e) fabricarea produselor de cofetărie și a siropului;f) abatoare;g) instalații industriale pentru fabricarea amidonului;h) fabrici de făină și ulei de pește;i) fabrici de zahăr.8. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei:a) instalații industriale pentru producerea hârtiei și a cartonului, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;b) instalații pentru pretratarea (operații ca spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor;c) instalații pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor și blănurilor;d) instalații de producere și prelucrare a celulozei.9. Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri.10. Proiecte de infrastructură:a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;c) construcția căilor ferate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, a instalațiilor de transbordare intermodală și a terminalelor intermodale;d) construcția aerodromurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;f) construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;g) baraje și alte instalații proiectate pentru reținerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;h) linii de tramvai, căi ferate subterane și de suprafață, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane;i) instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1. (la 11-01-2012, Litera i) a pct. 10 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012. ) j) instalații de apeducte de lungime mare;k) lucrări pentru combaterea eroziunii costiere și lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcția, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întreținerea și reconstrucția unor astfel de lucrări;l) instalații de extracție a apei subterane și de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;m) lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.11. Alte proiecte:a) piste permanente de curse și testare a vehiculelor cu motor;b) instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;d) amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la stațiile de epurare;e) depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deșeuri de vehicule;f) bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare;g) instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;h) instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozive;i) centre de ecarisaj.12. Turism și agrement:a) pârtii de schi, teleschiuri, telecabine și amenajările aferente;b) amenajări marine de agrement;c) sate de vacanță și complexuri hoteliere în afara zonelor urbane și amenajările aferente;d) campinguri permanente și amplasamente pentru caravane;e) parcuri tematice.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.b) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, executate exclusiv sau în principal pentru dezvoltarea și testarea de metode sau produse noi și care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.  +  Anexa nr. 3CRITERII DE SELECȚIEpentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactuluiasupra mediului1. Caracteristicile proiectelorLa identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:a) mărimea proiectului;b) cumularea cu alte proiecte;c) utilizarea resurselor naturale;d) producția de deșeuri;e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort;f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate.2. Localizarea proiectelorSe ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:2.1. utilizarea existentă a terenului;2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora;2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:a) zonele umede;b) zonele costiere;c) zonele montane și cele împădurite;d) parcurile și rezervațiile naturale;e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc.;f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite;h) ariile dens populate;i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.3. Caracteristicile impactului potențialSe iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate;b) natura transfrontieră a impactului;c) mărimea și complexitatea impactului;d) probabilitatea impactului;e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului.  +  Anexa nr. 4INFORMAȚIIsolicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluăriiimpactului asupra mediului1. Descrierea proiectului, incluzând:a) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect și a cerințelor de amenajare și utilizare a terenului în timpul fazelor de construcție și funcționare;b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor utilizate;c) estimarea, pe tipuri și cantități, a deșeurilor preconizate și a emisiilor (poluare în apă, aer și sol, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.) rezultate din funcționarea proiectului propus.2. Rezumatul principalelor alternative studiate de titular și indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului.3. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populației, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural și arheologic, peisajul și interconexiunile dintre factorii de mai sus.4. Descrierea*1) efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:_______*1) Această descriere trebuie să acopere efectele directe și indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului asupra mediului.a) existența proiectului;b) utilizarea resurselor naturale;c) emisiile de poluanți, zgomot și alte surse de disconfort și eliminarea deșeurilor și descrierea de către titular a metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului.5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului.6. Un rezumat fără caracter tehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente.7. Indicarea dificultăților (deficiențe tehnice sau lipsă de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informației solicitate.