HOTĂRÂRE nr. 70 din 1 februarie 2012privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Aghireşu are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Aghireşu în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 alin. (2) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Aghireşu va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Consiliul Local al Comunei Aghireşu are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (6) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al Comunei Aghireşu va prelua şi activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare, întocmite la data preluării imobilelor. (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Aghireşu şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 1 februarie 2012.Nr. 70.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din domeniul public al statuluia căror valoare de inventar se actualizeazăCentrul de agrement "Tabăra Şcolară Leghia"
  *Font 8*
   
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (lei) Denumirea imobilului Administrator Caracteristicile tehnice ale imobilului
  38462 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 718647,07 Tabăra Şcolară Leghia Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Pavilion I, două etaje, cărămidă
  38463 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 301087,74 Tabăra Şcolară Leghia Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Pavilion II - cărămidă
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din domeniul public al statului carese transmit din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - AutoritateaNaţională pentru Sport şi Tineret - DirecţiaJudeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniulpublic al comunei Aghireşu şi în administrareaConsiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul ClujCentrul de agrement "Tabăra Şcolară Leghia"
  *Font 8*
   
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de în- ventar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridi- că la care se transmite imobilul Caracte- risticile tehnice ale imobi- lului
  38462 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 718647,07 Tabăra Şcolară Leghia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţio- nală pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu (CUI 4722374) Pavilion I , două etaje, cărămidă
  38463 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 301087,74 Tabăra Şcolară Leghia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţio- nală pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu (CUI 4722374) Pavilion II, cărămidă
  38464 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 700 Tabăra Şcolară Leghia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţio- nală pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu (CUI 4722374) Cabană de serviciu - cărămidă
  38465 8.26.01 Satul Leghia, comuna Aghireşu, judeţul Cluj 450 Tabăra Şcolară Leghia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţio- nală pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433) Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu (CUI 4722374) Magazia de lemne - cărămidă
  ----------