ORDIN nr. 3.062 din 19 ianuarie 2012privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2012    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, şi ale Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 şi 13 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.281/2006 privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 19 ianuarie 2012.Nr. 3.062.  +  Anexa METODOLOGIEde organizare a claselor din învăţământulpreuniversitar în regim simultan  +  Articolul 1 (1) În localităţile izolate geografic sau lingvistic ori în localităţile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învăţământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege şi nu există posibilitatea asigurării transportului şcolar se organizează clase în regim simultan. (2) Pot fi organizate clase în regim simultan în învăţământul primar şi în cel gimnazial. (3) Nu se organizează clase în regim simultan în învăţământul liceal, profesional sau postliceal. (4) Organizarea claselor în regim simultan se face în condiţiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivată a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar.  +  Articolul 2 (1) Organizarea claselor în regim simultan se realizează prin constituirea formaţiunilor de studiu cu elevi de la cel puţin două niveluri de clasă diferite. (2) Organizarea claselor în regim simultan se face în interiorul aceluiaşi nivel, primar, respectiv gimnazial. (3) De regulă, în învăţământul primar, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, respectiv pentru clasa a IIIa şi clasa a IV-a. Ori de câte ori este posibil se recomandă organizarea de sine stătătoare a clasei pregătitoare. (4) De regulă, în învăţământul gimnazial, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa a Va şi clasa a VII-a, respectiv pentru clasa a VI-a şi clasa a VIII-a. (5) În funcţie de situaţiile concrete privind numărul de elevi de la fiecare nivel de clasă, precum şi resursele umane şi materiale, consiliile de administraţie pot decide: a) constituirea unor formaţiuni de studiu organizate în regim simultan şi a altor formaţiuni de studiu organizate pe nivel de clasă; b) constituirea formaţiunilor de studiu în regim simultan printro altă grupare a nivelurilor de clasă decât cea prevăzută la alin. (3) şi (4); c) constituirea unor formaţiuni de studiu în regim simultan, prin gruparea elevilor din toate clasele de învăţământ gimnazial. (6) Organizarea unei singure formaţiuni de studiu pentru toate clasele de la învăţământul gimnazial se face numai în situaţia în care numărul total de elevi de la nivelul gimnazial este sub efectivul minim prevăzut pentru o clasă de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Indiferent de numărul total de elevi din unitatea de învăţământ sau din structură, nu se admite organizarea, în regim simultan, a unei singure formaţiuni de studiu pentru toţi elevii din învăţământul primar.  +  Articolul 3În situaţia în care clasa pregătitoare funcţionează în regim simultan cu o altă clasă din învăţământul primar, amenajarea spaţiului din sala de clasă va ţine cont de compoziţia mixtă a grupului, astfel încât să poată fi asigurată realizarea tuturor activităţilor, atât a activităţilor specifice pentru elevii din clasa pregătitoare, cât şi a activităţilor necesare pentru elevii de la celelalte niveluri de clasă care intră în compoziţia formaţiunii de studiu.  +  Articolul 4 (1) Organizarea claselor se face astfel încât formaţiunile de studiu constituite în regim simultan să respecte prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La constituirea claselor în regim simultan se va avea în vedere asigurarea finanţării de bază, care să permită buna organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, luând în calcul factorii de corecţie, severitatea dezavantajelor, limba de predare şi alţi factori. (3) În situaţii excepţionale, în unităţile de învăţământ în care respectarea condiţiei prevăzute la alin. (1) nu este posibilă din cauza numărului mic de elevi existent la nivelul primar, respectiv gimnazial, se pot organiza formaţiuni de studiu cu efective mai mici decât cele menţionate la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, în urma unei solicitări bine argumentate a unităţii de învăţământ. (4) Organizarea claselor în regim simultan se face cu încadrarea în numărul de posturi aprobate.  +  Articolul 5Desfăşurarea procesului de învăţământ de la clasele organizate în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate.  +  Articolul 6La clasele de gimnaziu organizate în regim simultan, predarea disciplinelor limba şi literatura română, limba şi literatura maternă şi matematica, la care se susţine evaluarea naţională, se face separat pentru elevii claselor a VIII-a, indiferent de numărul acestora.---------