ORDONANŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2012privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012    Având în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la data de 27 februarie 2012 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte un cadru de sprijinire a implementării şi utilizării pe teritoriul României a sistemelor de transport inteligente, denumite în continuare STI, în mod coerent şi coordonat cu sistemele similare implementate şi utilizate la nivelul Uniunii Europene, şi prevede condiţiile generale necesare în acest scop. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte măsurile necesare pentru ca specificaţiile care urmează a fi adoptate de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI, pentru acţiuni în cadrul domeniilor prioritare şi, după caz, standardele necesare prevăzute de Directiva STI să se aplice serviciilor şi aplicaţiilor STI din România în momentul implementării acestora. (3) Prezenta ordonanţă se aplică serviciilor şi aplicaţiilor STI în domeniul transportului rutier, precum şi interfeţelor acestora cu alte moduri de transport, fără a aduce atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau celor necesare în domeniul apărării.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, următoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde conform prevederilor art. 1: a) Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie; b) Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilor; c) Domeniul prioritar III: Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră; d) Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport. (2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3În cadrul domeniilor prioritare, următoarele acţiuni constituie acţiuni prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1: a) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare cu privire la călătoriile multimodale; b) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare în timp real cu privire la trafic; c) furnizarea de date şi proceduri către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, precum şi a unor informaţii minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranţa rutieră; d) furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul Uniunii Europene; e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale; f) furnizarea unor servicii de rezervare de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) sisteme de transport inteligente sau STI - sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu alte moduri de transport; b) interoperabilitate - capacitatea sistemelor şi a proceselor comerciale care se află la baza acestora de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe; c) aplicaţie STI - un instrument operaţional pentru aplicarea STI; d) serviciu STI - furnizarea unei aplicaţii STI într-un cadru organizaţional şi operaţional bine definit pentru a contribui la siguranţa utilizatorilor, la eficienţa, confortul şi/sau la facilitarea ori sprijinirea operaţiunilor de transport şi de călătorie; e) furnizor de servicii STI - orice furnizor, public sau privat, de servicii STI; f) utilizator de STI - orice utilizator de aplicaţii sau servicii STI, inclusiv călătorii, participanţii la trafic vulnerabili, utilizatorii şi operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule şi operatorii serviciilor de urgenţă; g) participanţi la trafic vulnerabili - participanţi la trafic nemotorizaţi, cum ar fi pietonii şi cicliştii, precum şi motocicliştii şi persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă ori cu capacitate de orientare redusă; h) dispozitiv nomad - un dispozitiv portabil de comunicare ori de informare, care poate fi adus în interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia şi/sau la operaţiunile de transport; i) platformă - o unitate aflată la bord sau în exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea şi integrarea aplicaţiilor şi serviciilor STI; j) arhitectură - proiectul conceptual care defineşte structura, comportamentul şi integrarea unui sistem dat în mediul său înconjurător; k) interfaţă - un dispozitiv între sisteme, care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta şi pot interacţiona; l) compatibilitate - capacitatea generală a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv ori sistem fără a fi necesare modificări; m) continuitatea serviciilor - capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în reţelele de transport în întreaga Uniune Europeană; n) date rutiere - date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulaţie fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranţa; o) date privind traficul - date anterioare şi în timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier; p) date privind călătoria - date de bază, precum orare şi tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informaţii privind călătoriile multimodale înaintea şi în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea şi adaptarea acesteia; q) specificaţie - o măsură obligatorie prin care sunt stabilite dispoziţii cuprinzând cerinţe, proceduri şi orice alte norme relevante; r) standard - un standard astfel cum este definit la art. 1 alin. (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulteriore.  +  Articolul 5 (1) Specificaţiile ce urmează a fi adoptate de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se aplică tuturor serviciilor şi aplicaţiilor STI care fac obiectul prezentei ordonanţe, în momentul implementării acestora, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa nr. 2, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului României de a decide cu privire la implementarea unor astfel de servicii şi aplicaţii STI pe teritoriul său. (2) Autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) cooperează cu autorităţile celorlalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte domeniile prioritare, în măsura în care nu s-a adoptat nicio specificaţie.  +  Articolul 6 (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În mod special, entităţile care implementează serviciile şi aplicaţiile STI au obligaţia de a proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru a se asigura confidenţialitatea se încurajează, după caz, utilizarea datelor anonime pentru buna funcţionare a aplicaţiilor şi serviciilor STI. (4) Prelucrarea datelor personale cu caracter special se realizează cu respectarea consimţământului persoanelor vizate. (5) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, datele cu caracter personal se prelucrează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru buna funcţionare a aplicaţiilor şi serviciilor STI. (6) În contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI ce fac obiectul prezentei ordonanţe sunt aplicabile prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7În cazul implementării şi utilizării aplicaţiilor şi serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonanţe, aspectele legate de răspundere prevăzute în specificaţiile ce urmează a fi adoptate potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) sunt tratate în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi cu cele naţionale relevante în vigoare, în special cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, republicată.  +  Articolul 8 (1) Se constituie Consiliul de coordonare pentru STI, denumit în continuare CC STI, structură fără personalitate juridică, organizat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alcătuit din reprezentanţi ai: a) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; b) Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; c) Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; e) Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; f) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; g) Ministerului Mediului şi Pădurilor; h) Ministerului Sănătăţii; i) Ministerului Apărării Naţionale; j) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; k) Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM); l) Agenţiei Spaţiale Române (ROSA); m) Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO); n) Institutului Naţional de Statistică; o) Federaţiei Autorităţilor Locale din România; p) Asociaţiei Municipiilor din România; q) Asociaţiei Oraşelor din România; r) Asociaţiei Comunelor din România; s) Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. (2) CC STI are ca atribuţie principală asigurarea coordonării, la nivel naţional, a acţiunilor necesare implementării prezentei ordonanţe şi realizării cooperării între autorităţile care au responsabilităţi în domeniile în legătură cu care se implementează servicii şi aplicaţii STI care fac obiectul prezentei ordonanţe. (3) Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a CC STI se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Membrii CC STI îşi desemnează reprezentanţii în CC STI în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Reprezentanţii desemnaţi conform alin. (4) sunt la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, preşedintele sau împuternicitul acestuia, după caz, şi câte un membru supleant. (6) Reprezentanţii instituţiilor publice şi ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1), atât titulari, cât şi supleanţi, sunt desemnaţi de către conducătorii acestora, prin act administrativ, după caz. În absenţa membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la şedinţele CC STI. (7) Preşedinţia CC STI este asigurată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi vicepreşedinţia de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (8) Secretariatul CC STI este asigurat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (9) CC STI îşi poate constitui un grup de lucru interinstituţional alcătuit din experţi desemnaţi de către conducătorii instituţiilor publice sau ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1). (10) CC STI poate fi sprijinit în activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ alcătuit din reprezentanţi la nivel înalt ai furnizorilor relevanţi de servicii STI, ai asociaţiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport, ai constructorilor de autovehicule, ai partenerilor sociali, ai asociaţiilor profesionale şi ai altor entităţi interesate. (11) Componenţa CC STI poate fi modificată şi/sau completată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Comisiei Europene informaţiile privind acţiunile STI pe plan naţional, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI pe baza datelor furnizate de către autorităţile şi instituţiile prevăzute în anexa nr. 3. (2) Datele furnizate de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.*Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207 din 6 august 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 7.  +  Anexa 1 Domeniile şi acţiunile prioritare(astfel cum sunt menţionate la art. 2 şi 3 din ordonanţă)- Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorieSpecificaţiile şi standardele pentru utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie includ următoarele:1. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară a)Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind călătoriile multimodale la nivelul Uniunii Europene, pe baza:- disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării furnizorilor de servicii STI cu privire la călătoriile multimodale, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;- facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;- actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la călătoriile multimodale;- actualizării periodice a informaţiilor cu privire la călătoriile multimodale de către furnizorii de servicii STI.2. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară b)Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte şi în timp real privind traficul la nivelul Uniunii Europene, pe baza:- disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării în timp real a furnizorilor de servicii STI cu privire la trafic, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;- facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;- actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea în timp real cu privire la trafic;- actualizării periodice a informaţiilor în timp real cu privire la trafic de către furnizorii de servicii STI.3. Specificaţiile pentru acţiunile prioritare a) şi b)3.1. Definirea cerinţelor necesare pentru colectarea de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate, în special pentru vehiculele grele de mărfuri) şi comunicarea acestora către furnizorii de servicii STI, pe baza:- disponibilităţii, pentru furnizorii de servicii STI, a datelor rutiere şi din trafic existente (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate), colectate de autorităţile publice competente şi/sau de sectorul privat;- facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente şi furnizorii de servicii STI;- actualizării periodice, de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate);- actualizării periodice de către furnizorii de servicii STI a serviciilor şi aplicaţiilor STI care utilizează aceste date rutiere şi din trafic.3.2. Definirea cerinţelor necesare pentru ca datele rutiere şi datele privind traficul şi serviciile de transport, utilizate pentru hărţile digitale, să fie corecte şi accesibile, dacă este posibil, producătorilor de hărţi digitale şi furnizorilor de servicii conexe, pe baza:- disponibilităţii pentru producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere şi din trafic existente, utilizate pentru hărţile digitale;- facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi producătorii privaţi de hărţi digitale şi furnizorii privaţi de servicii conexe;- actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic utilizate pentru hărţile digitale;- actualizării periodice a hărţilor digitale de către producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe.4. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară c)Definirea cerinţelor minime privind "informaţiile universale în materie de trafic" referitoare la siguranţa rutieră şi furnizate, dacă este posibil, gratuit pentru toţi utilizatorii, precum şi privind conţinutul minim al acestora, pe baza:- elaborării şi utilizării unei liste standardizate de evenimente legate de siguranţă rutieră ("mesaje universale privind traficul") care să fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI;- compatibilităţii "mesajelor universale privind traficul" şi integrării acestora în serviciile STI în scopul informării în timp real cu privire la trafic şi la călătoriile multimodale.Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilorSpecificaţiile şi standardele pentru continuitatea şi interoperabilitatea serviciilor de management al traficului şi al mărfurilor, în special privind reţeaua TEN-T, includ următoarele:Specificaţiile pentru alte acţiuni1. Definirea măsurilor necesare pentru a elabora o arhitectură-cadru a Uniunii Europene pentru STI, care să abordeze aspectele specifice legate de STI privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor şi multimodalitatea, inclusiv, de exemplu, emiterea de bilete interoperabile multimodale, în cadrul căreia statele membre şi autorităţile lor competente, în colaborare cu sectorul privat, să îşi poată elabora propria arhitectură STI pentru mobilitatea la nivel naţional, regional sau local.2. Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI, în special pentru serviciile transfrontaliere, în vederea gestionării transportului de pasageri în cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:- facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate;- utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate.3. Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI pentru gestionarea transportului de mărfuri pe coridoarele de transport şi utilizând diferite moduri de transport, pe baza:- facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate;- utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate.4. Definirea măsurilor necesare realizării aplicaţiilor STI (în special, localizarea şi urmărirea mărfurilor în timpul transportului şi de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), pe baza:- accesului dezvoltatorilor de aplicaţii STI la tehnologiile STI pertinente şi utilizării acestora;- integrării rezultatelor poziţionării în instrumentele şi centrele de management al traficului.5. Definirea interfeţelor necesare pentru asigurarea interoperabilităţii şi a compatibilităţii dintre arhitectura urbană STI şi arhitectura europeană STI, pe baza:- disponibilităţii datelor privind transportul public, planificarea călătoriilor, cererea de transport, traficul şi parcările pentru centrele urbane de control şi furnizorii de servicii;- facilitării schimbului electronic de date dintre diferitele centre urbane de control şi furnizori de servicii pentru transportul public sau privat şi pentru toate modurile de transport posibile;- integrării tuturor datelor şi informaţiilor pertinente într-o arhitectură unică.Domeniul prioritar III: Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutierăSpecificaţiile şi standardele pentru aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră includ următoarele:1. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară d)Definirea măsurilor necesare pentru furnizarea armonizată a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzând:- disponibilitatea datelor obligatorii ale STI aflate la bord, care trebuie să facă obiectul schimbului de informaţii;- disponibilitatea în centrele de preluare a apelurilor de urgenţă a echipamentelor necesare pentru recepţionarea datelor transmise din vehicule;- facilitarea schimbului electronic de date dintre vehicule şi centrele de preluare a apelurilor de urgenţă.2. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară e)Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, în special în zonele de serviciu şi de repaus din trafic, pe baza:- disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;- facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule.3. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară f)Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, pe baza:- disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;- facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule;- integrării tehnologiilor STI pertinente atât în vehicule, cât şi în zonele de parcare, pentru actualizarea informaţiilor privind locurile de parcare disponibile în scopul rezervării.4. Specificaţiile pentru alte acţiuni4.1. Definirea măsurilor necesare pentru sprijinirea siguranţei participanţilor la trafic în ceea ce priveşte interfaţa om-maşină de la bordul vehiculelor acestora şi utilizarea dispozitivelor nomade în sprijinul conducerii vehiculului şi/sau al operaţiei de transport, precum şi al securităţii mijloacelor de comunicare instalate la bord.4.2. Definirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic vulnerabili pentru toate aplicaţiile STI relevante.4.3. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea în vehicule şi în infrastructura rutieră a sistemelor electronice avansate de asistenţă pentru conducătorul auto, care nu fac obiectul directivelor 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului şi 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE .Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transportSpecificaţiile şi standardele pentru asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport includ următoarele:Specificaţiile pentru alte acţiuni1. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicaţii STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului, pe baza:- identificării cerinţelor funcţionale aferente aplicaţiilor STI existente sau planificate;- definirii unei arhitecturi de sistem deschis care să definească funcţionalităţile şi interfeţele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele şi instalaţiile infrastructurii;- integrării "plug and play", în viitor, a aplicaţiilor STI noi sau actualizate într-o platformă deschisă instalată la bord;- utilizării unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii şi a specificaţiilor privind platforma deschisă instalată la bord.2. Definirea măsurilor necesare pentru continuarea dezvoltării şi implementării sistemelor cooperative (între vehicule, între vehicul şi infrastructură, între infrastructuri), pe baza:- facilitării schimbului de date sau informaţii dintre vehicule, infrastructuri şi dintre vehicul şi infrastructură;- disponibilităţii pentru părţile implicate, vehicul sau infrastructura rutieră, a datelor sau informaţiilor pertinente care urmează să fie schimbate;- utilizării unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informaţii dintre vehicul şi infrastructură;- definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informaţii dintre vehicule, infrastructuri şi dintre vehicul şi infrastructură;- utilizării proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.  +  Anexa 2 Principii pentru specificaţiile şi implementarea STIAdoptarea specificaţiilor, acordarea mandatelor pentru standarde şi selecţionarea şi implementarea aplicaţiilor şi serviciilor STI se bazează pe o evaluare a nevoilor care să implice toate părţile interesate relevante şi respectă principiile prezentate în continuare. Aceste principii: a) sunt eficace - au o contribuţie tangibilă la soluţionarea provocărilor-cheie cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu, reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, inclusiv în ceea ce priveşte participanţii vulnerabili la trafic); b) sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor - optimizează raportul dintre costuri şi rezultate din perspectiva îndeplinirii obiectivelor; c) sunt proporţionale - asigură, după caz, diferite niveluri de calitate şi de implementare realizabile ale serviciilor, ţinând seama de specificităţile locale, regionale, naţionale şi europene; d) sprijină continuitatea serviciilor - asigură servicii neîntrerupte atât în întreaga Uniunea Europeană, îndeosebi privind reţeaua transeuropeană, cât şi, dacă este posibil, la frontierele sale externe, atunci când serviciile STI sunt implementate. Ar trebui asigurată continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor reţelelor de transport care fac legătura dintre ţări şi, după caz, dintre regiuni, precum şi dintre oraşe şi zonele rurale; e) asigură interoperabilitatea - asigură faptul că sistemele şi procesele comerciale care se află la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe, pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor STI; f) sprijină compatibilitatea inversă - asigură, după caz, capacitatea sistemelor STI de a lucra cu sistemele existente care au acelaşi scop, fără a împiedica dezvoltarea noilor tehnologii; g) respectă caracteristicile infrastructurilor şi reţelelor naţionale existente - ţin seama de diferenţele inerente dintre caracteristicile reţelelor de transport, îndeosebi în ceea ce priveşte mărimea volumului de trafic şi condiţiile meteorologice din trafic; h) promovează egalitatea accesului - nu împiedică şi nu discriminează în ceea ce priveşte accesul la aplicaţiile şi serviciile STI a participanţilor vulnerabili la trafic; i) sprijină maturitatea - demonstrează, după o evaluare adecvată a riscului, robusteţea sistemelor STI inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnică şi prin exploatare operaţională; j) asigură calitatea datării şi a poziţionării - utilizează infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigură niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicaţiilor şi serviciilor STI pentru care sunt necesare servicii de datare şi poziţionare globale, continue, exacte şi garantate; k) înlesnesc intermodalitatea - la implementarea STI, după caz, ţin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport; l) respectă coerenţa - ţin seama de normele, politicile şi activităţile existente ale Uniunii Europene, care sunt relevante în domeniul STI, îndeosebi în domeniul standardizării.  +  Anexa 3 Lista autorităţilor române şi a instituţiilor care furnizează dateprivind implementarea serviciilor şi aplicaţiilor STI, conformprevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanţă a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii b) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale c) Ministerul Administraţiei şi Internelor d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului e) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri f) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului g) Ministerul Mediului şi Pădurilor h) Ministerul Sănătăţii i) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale j) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) k) Agenţia Spaţială Română (ROSA) l) Asociaţia de Standardizare din România (ASRO)  +  Anexa 4 Formular de raportare privind acţiunile STI pe plan naţional,prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI, preconizatepentru următoarea perioadă de 5 ani
    *Font 8*
    ┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ A.│Autoritatea ce desfăşoară acţiuni cu │ ││ │componentă STI, conform art. 9 din │ ││ │ordonanţă │ ... │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ B.│Descrierea abordării şi/sau a strategiei │ ││ │naţionale privind dezvoltarea şi │ ││ │implementarea STI, inclusiv principalele │ ││ │obiective ale acesteia │ ... │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C.│Descrierea cadrului tehnic şi juridic │ ││ │aplicabil dezvoltării şi implementării STI │ ... │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ D.│Descrierea activităţilor de implementare │ ││ │a STI │ ... │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ E.│Descrierea domeniilor prioritare la nivel │ ││ │naţional pentru acţiunile şi măsurile │ ││ │aferente, inclusiv o indicare a modului în │ ││ │care acestea sunt legate de domeniile │ ││ │prioritare stabilite la art. 2 din │ ││ │Directiva STI │ ... │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┬───────────────────────────────┬─────────┤│ F.│Implementarea acţiunilor actuale şi │ Acţiunea │Denumirea acţiunii │ ... ││ │planificate │ nr.... ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Structura care implementează │ ││ │ │ │acţiunea │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Consultare şi părţi interesate │ ││ │ │ │active │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Beneficiarul acţiunii │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Descrierea acţiunii │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Resurse │ ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Durata acţiunii, cu indicarea │ ││ │ │ │datei de începere a acesteia │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Obiectivele acţiunii │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Repere importante │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Monitorizarea implementării │ ... ││ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ │Observaţii │ ... │└────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴─────────┘-------