LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 (*actualizată*)privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti**)(actualizată până la data de 23 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat şi situat la baza ierarhiei militare. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt angajaţi pe baza unui contract în funcţii prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităţilor militare, pe o perioadă determinată, în funcţie de nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.---------Art. 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 2 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt selecţionaţi, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, pot fi recrutaţi şi angajaţi cetăţeni cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, care îndeplinesc normele şi criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. (3) Modul de selecţionare, instruire, specialităţile militare şi funcţiile în care aceştia vor fi angajaţi, precum şi modul de ţinere a evidenţei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 3 (1) Gradele militare ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaş, caporal clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I. (2) Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradaţii profesionişti au deţinut, în calitate de rezervişti, grade superioare. (3) Dobândirea calităţii de soldat profesionist este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior şi deţinute ca rezervist. (4) În perioada în care soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt în activitate, aceştia sunt incluşi în planurile de mobilizare.----------Art. 3 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 4Soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot pierde gradul obţinut decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.-----------Art. 4 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Capitolul IIIndatoririle şi drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti---------Titlul cap. II a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Secţiunea 1 Indatoririle soldaţilor şi gradaţilor profesionişti----------Titlul secţiunii 1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 5Soldaţii şi gradaţii profesionişti au următoarele îndatoriri principale:----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) să fie devotaţi poporului român, statului român şi instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea; b) să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu preţul vieţii; c) să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale; d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor. Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nu li se poate ordona şi le este interzis, în orice situaţie, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;----------Litera d) a art. 5 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. e) să participe necondiţionat la misiuni internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării; f) să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale Armatei României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă; g) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonaţii şi să apere drepturile acestora; h) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi a armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare; i) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor şi informaţiilor pe care le deţin.  +  Articolul 7 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti răspund penal, contravenţional, material şi disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Nu constituie infracţiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege şi nu este, în mod vădit, ilegal. (3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, soldaţii şi gradaţii profesionişti au obligaţia să informeze, potrivit regulamentelor militare, şeful imediat superior celui care a dat ordinul.---------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti----------Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 8 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare; b) echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii; c) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară; b) locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;----------Litera b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. c) produse de informare publică internă, în mod gratuit. (3) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se vor asigura condiţii şi dotări igienico-sanitare adecvate.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 9Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de învăţământ din sistemul superior civil şi de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului militar sau civil.----------Art. 9 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 10 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi trimişi la studii în ţară şi în străînătate, conform ordinului ministrului apărării. (2) Selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în vederea trimiterii la studii în ţară şi în străînătate, se face pe bază de concurs. (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti care sunt trimişi să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puţin 2 ani de la absolvirea acestora. (4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt obligaţi să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, calculată în condiţiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate. (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul în care soldaţii şi gradaţii profesionişti care au urmat o formă de perfecţionare în condiţiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor. (6) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum şi ca urmare a acordării concediului pentru sarcină şi lăuzie şi a concediului pentru creşterea sau îngrijirea copilului, acordate în condiţiile legii. (7) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care au absolvit forme de pregătire în străînătate, li se echivalează, în condiţiile legii, diplomele dobândite.-----------Art. 10 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 11 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti reprezintă principala resursă pentru formarea subofiţerilor, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecţionaţi pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă. (3) Limitele de vârstă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.-----------Art. 11 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 12 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă de până la 10 ani, şi de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă mai mare de 10 ani.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cărora le expiră contractul în cursul anului, precum şi celor nou-angajaţi li se stabileşte durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporţional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârşitul anului calendaristic pentru cei nou-angajaţi, şi în raport cu vechimea în serviciu şi în muncă.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Vechimea în serviciu şi în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlineşte cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.  +  Articolul 13Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de concediu de studii şi de concediu de odihnă suplimentar pentru activităţi în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare în activitate.----------Art. 13 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 14 (1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate. (2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu.  +  Articolul 15 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de concedii medicale plătite, în condiţiile stabilite de lege. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Femeile, soldaţi şi gradaţi profesionişti, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege.----------Art. 15 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 16 (1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot acorda învoiri şi permisii.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Durata învoirilor şi permisiilor, precum şi comandanţii care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.  +  Articolul 17 (1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum şi în alte situaţii deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii profesionişti fiind obligaţi să se prezinte imediat la unităţile militare de care aparţin. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, bărbaţi, aflaţi în concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unităţile militare de care aparţin în situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situaţiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului apărării.----------Art. 17 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 18 (1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat profesionist este considerată vechime în serviciul militar şi se ia în calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate. Perioada în care soldaţii şi gradaţii profesionişti participă la misiuni în afara teritoriului statului român se consideră dublu la calculul vechimii în serviciul militar.---------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii în perioada 24 decembrie 2006 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi constituie vechime în serviciu şi se valorifică la stabilirea pensiei conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) De dispoziţiile alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1).*)----------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 19 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) şi m) beneficiază de măsurile de protecţie socială şi reconversie profesională, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru cadrele militare.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente, în condiţiile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de litera s) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 20 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sau urmaşii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.---------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 21Soldaţii şi gradaţii profesionişti care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viaţă şi de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare şi ordinului ministrului apărării.----------Art. 21 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 22Soldaţii şi gradaţii profesionişti care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, cu excepţia celor ale căror contracte se reziliază în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.----------Art. 22 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 23 (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldaţi sau gradaţi profesionişti disponibilizaţi, din rândul celor prevăzuţi la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare şi contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive: a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 84^1 alin. (1) lit. e) şi art. 84^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în muncă în condiţiile alin. (1), şi de subvenţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj. (5) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.  +  Articolul 24Soldaţii sau gradaţii profesionişti şi familiile acestora pot folosi, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării pentru cadrele militare, facilităţile de recuperare, căminele militare de garnizoană şi de unitate şi amenajările sportive şi recreative aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Apărării.----------Art. 24 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 25Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti le este interzisă sau restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.----------Art. 25 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Secţiunea a 3-a Recompensele şi sancţiunile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti----------Titlul secţiunii a 3-a a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 26 (1) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti le pot fi conferite, în condiţiile legii, decoraţii. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot primi decoraţii şi de la autorităţile publice ale altor state partenere sau organizaţii sub egida cărora participă la misiuni internaţionale la care România ia parte, conform tratatelor încheiate.----------Art. 26 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 27Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot acorda recompense morale şi materiale, stabilite prin ordin al ministrului apărării.----------Art. 27 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 28Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:----------Partea introductivă a art. 28 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) avertisment; b) mustrare scrisă; c) retrogradarea din funcţie;---------Lit. c) a art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la unu la 2 ani; e) desfacerea disciplinară a contractului.  +  Articolul 29 (1) Decizia privind aplicarea sancţiunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă despre comiterea abaterilor. (2) Sancţiunile disciplinare se execută în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1). (3) Abaterile disciplinare se sancţionează numai dacă s-a luat la cunoştinţă despre acestea în termen de 6 luni de la săvârşire.  +  Articolul 30 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură dintre cele prevăzute la art. 28, cu excepţia avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. (2) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi sancţionaţi disciplinar sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.---------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 30^1Tinerii care optează pentru cariera de soldat şi gradat profesionist efectuează examinarea medicală, gratuit, în cadrul spitalelor şi centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cheltuielile fiind suportate de aceste instituţii, conform ordinelor conducătorilor acestora.---------Art. 30^1 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Capitolul IIISelecţionarea, formarea şi admiterea în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti----------Titlul cap. III a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 31 (1) Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au fost selecţionaţi, pe baza cererii lor, să devină soldaţi profesionişti, în funcţie de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe două module: a) modulul instruirii individuale; b) modulul perfecţionării instruirii de specialitate. (2) Cetăţenii români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel puţin un an în gradul de soldat sau gradat profesionist ori soldat şi gradat rezervist profesionist, au fost elevi sau studenţi, cel puţin un an, în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare, precum şi cei care deţin, în calitate de rezervişti, grade superioare celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi au fost selecţionaţi, pe baza cererii lor, pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti urmează în cadrul programului de instruire numai modulul perfecţionării instruirii de specialitate. (3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi militarii în termen şi militarii cu termen redus, încorporaţi în seriile februarie şi iunie 2006. (4) Planificarea, organizarea, desfăşurarea, precum şi durata pregătirii militarilor profesionişti prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. (5) În perioada programului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), cetăţenii români au calitatea de soldat profesionist şi beneficiază gratuit de hrană, echipament şi materiale de întreţinere. în această perioadă beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat profesionist. (6) La încheierea modulului de instruire prevăzut la alin. (1) lit. a), soldaţii profesionişti depun jurământul militar prevăzut de lege.----------Art. 31 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 32 (1) Cetăţenii români care urmează să devină soldaţi profesionişti în condiţiile prevăzute la art. 31, în funcţie de aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) la selecţionare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 alin. (2) şi (3); b) la începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia; c) după încheierea modulelor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b), un prim contract, cu durata de 4 ani. (2) Forma şi conţinutul-tip ale angajamentului şi contractelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. (3) În cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului şi contractelor prevăzute la alin. (1), soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt obligaţi să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculată în condiţiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (4) Prevederile alin. (3) se aplică în cazul în care soldaţii sau gradaţii profesionişti întrerup angajamentul sau contractele din vina lor.----------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care soldaţilor sau gradaţilor profesionişti li se întrerupe angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.----------Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 33 (1) Cetăţenii români prevăzuţi la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renunţă la cariera de soldat sau gradat profesionist şi părăsesc instituţia militară suportă contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei de pregătire.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului apărării.  +  Articolul 34La începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate, cetăţenii români prevăzuţi la art. 31 alin. (1)-(3), declaraţi promovaţi, sunt numiţi în funcţii corespunzătoare de soldaţi profesionişti.----------Art. 34 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Capitolul IVCariera şi trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti-----------Titlul cap. IV a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 35 (1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldaţii şi gradaţii profesionişti prevăzuţi la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.-----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 50 de ani.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.  +  Articolul 36În vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 32 şi 35, ministrul apărării deleagă competenţa comandanţilor şi şefilor unităţilor militare angajatoare.  +  Articolul 37 (1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul părţilor, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului şi felului muncii, condiţiilor de muncă, soldei lunare, timpului de muncă şi de odihnă.  +  Articolul 38Forma şi conţinutul-tip ale contractului încheiat după expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării.  +  Articolul 39 (1) Detaşarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se face în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului apărării.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Durata detaşării este de maximum 6 luni într-un an calendaristic şi se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu încă 6 luni. (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti trimişi în misiune permanentă în străînătate încheie noi contracte la numirea în funcţie pentru o perioadă egală cu durata mandatului la post.----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (4) Contractul prevăzut la alin. (3) este semnat, în calitate de delegat al Ministerului Apărării, de şeful unei direcţii din Statul Major General, care se stabileşte prin ordin al ministrului apărării. (5) Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în străînătate, soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi exprimă, prin raport, opţiunea de a relua activitatea în unităţi ale Ministerului Apărării.----------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (6) Ocuparea unui post în altă unitate militară de către soldaţii şi gradaţii profesionişti prevăzuţi la alin. (5) se face în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1).----------Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 40 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi mutaţi, în interesul serviciului sau la cerere, dintr-o unitate militară în alta, în aceleaşi condiţii ca şi subofiţerii în activitate.----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Cuantumul indemnizaţiei la care are dreptul soldatul sau gradatul profesionist mutat în interesul serviciului este cel prevăzut de lege pentru subofiţerii în activitate.----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.---------Alin. (3) al art. 40 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 41 (1) Promovarea în grad a soldaţilor şi fruntaşilor profesionişti care îndeplinesc toate condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanţilor care au competenţe în acest sens.---------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Criteriile generale de promovare sunt: a) performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, rezultate din documentele de apreciere; b) stagiul minim în grad; c) nivelul de pregătire. (3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate se stabileşte astfel:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 41 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) soldat: un an; b) fruntaş: 2 ani. (4) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activităţi militare pe teritoriul ţării, prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintaţi în unul dintre gradele de fruntaş, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepţional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării naţionale, fără să fie condiţionaţi de alte criterii.----------Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.  +  Articolul 42Numirea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în funcţii superioare se poate face numai în situaţia în care aceştia îndeplinesc condiţiile pentru a fi promovaţi în grad, odată cu numirea în funcţii.----------Art. 42 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 43 (1) Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se efectuează anual, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului apărării, care include şi criteriile de evaluare. (2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de bază pentru selecţia, promovarea în grad şi evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.----------Art. 43 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 44Trecerea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti dintr-o armă sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu nevoile Ministerului Apărării, după obţinerea unei specialităţi militare corespunzătoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării.---------Art. 44 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 45 (1) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti le încetează contractul şi sunt trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, după caz, în următoarele situaţii:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării; b) la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de reînnoire din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţării, restructurării sau a dislocării unităţii; c) când sunt clasaţi "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară; d) când sunt clasaţi "apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. c); e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării; f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părţi; g) la expirarea termenului contractului, în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului; h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării, pentru ocuparea funcţiei; i) prin demisie; j) ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale; k) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, fără a fi privaţi de libertate; l) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, fără a fi privaţi de libertate; m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, de către autorităţile competente; n) în caz de deces. (2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), g), k), m) şi n), iar în celelalte situaţii, la propunerea comandanţilor sau a şefilor direcţi, înaintată ierarhic.-----------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012. (3) Trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se comunică acestora şi în scris printr-o trimitere de corespondenţă recomandată.-----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 46Pe timpul stării de urgenţă, al stării de asediu, mobilizării şi al stării de război, precum şi pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţa militară ca urmare a prezentării demisiei.------------Art. 46 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 47 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau care se află în curs de judecată într-un proces penal, aflaţi în stare de libertate, sunt puşi la dispoziţie. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti puşi la dispoziţie îndeplinesc atribuţiile stabilite de comandanţii unităţilor din care fac parte şi beneficiază de drepturi băneşti, în condiţii similare reglementărilor pentru cadrele militare în activitate, aflate în aceeaşi situaţie.------------Art. 47 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 48 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti asupra cărora s-a dispus începerea urmăririi penale sau se află în curs de judecată într-un proces penal, dacă se află în stare de arest, se suspendă din funcţie. (2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti suspendaţi din funcţie nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării. (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, care anterior au fost suspendaţi din funcţie, sunt trecuţi în rezervă sau sunt scoşi din evidenţele militare începând cu data suspendării. (4) Parchetele sau instanţele care dispun începerea urmăririi penale, respectiv încep judecarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, au obligaţia de a înştiinţa imediat Ministerul Apărării.-----------Art. 48 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 49 (1) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt repuşi în toate drepturile avute la data suspendării din funcţie, respectiv a punerii la dispoziţie. Drepturile se calculează în raport cu elementele soldei lunare în vigoare la data respectivă.----------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) În cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea în drepturi sau trecerea în rezervă ori scoaterea din evidenţele militare de către comandanţii stabiliţi prin ordin al ministrului apărării, la propunerea comisiei prevăzute la art. 30 alin. (1).  +  Articolul 50 (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare din motivele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. e) în perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă stabilită prin actele prevăzute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectuării concediului de odihnă.----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Femeile soldaţi şi gradaţi profesionişti nu pot fi trecute în rezervă pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc maternal.----------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.-----------Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică numai până la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul. (5) În situaţia în care, potrivit legislaţiei aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisă înlocuirea soldaţilor sau gradaţilor profesionişti în cauză prin încheierea unui contract cu durată determinată până la revenirea la post a titularului.----------Alin. (5) al art. 50 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Capitolul VSoldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti-----------Titlul cap. V a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 51 (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti sunt cetăţeni români care consimt, pe baza unui contract încheiat cu unităţile militare, pe durată determinată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, să îndeplinească funcţii militare în structurile forţelor destinate apărării. (2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, cu excepţia celor proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, sunt selecţionaţi pentru încheierea primului contract în această calitate din rândul bărbaţilor şi femeilor, cu vârsta prevăzută la art. 2 alin. (2). Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti pot fi încadraţi, la cerere, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării, ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate. (3) La încheierea contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi soldaţii şi gradaţii profesionişti. (4) Modul de selecţionare, instruire şi folosire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti profesionişti, specialităţile şi funcţiile în care aceştia vor fi angajaţi, precum şi limitele de vârstă până la care pot încheia contracte cu Ministerul Apărării se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. (5) Durata primului contract ca rezervist profesionist este de 5 ani şi se poate prelungi prin contracte succesive cu durata de la 2 la 3 ani.-----------Art. 51 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 52Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti provin din: a) cetăţenii români care au îndeplinit serviciul militar activ şi întrunesc condiţiile menţinerii în evidenţele militare; b) soldaţii şi gradaţii profesionişti trecuţi în rezervă; c) cetăţenii români care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt să devină rezervişti profesionişti.-----------Art. 52 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 53 (1) Cetăţenii români care optează să devină soldaţi şi gradaţi rezervişti, dar care nu au îndeplinit serviciul militar activ, execută o instruire cu durată de 4 luni, după care depun jurământul militar şi încheie un contract ca rezervist profesionist. (2) Pe timpul pregătirii cu durata de 4 luni, aceştia beneficiază gratuit de hrană, echipament şi materiale de întreţinere. în această perioadă beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat profesionist. (3) Toţi rezerviştii profesionişti execută pregătirea în unitatea la care sunt încadraţi în plan, două zile lunar în timpul liber şi 5 zile calendaristice lucrătoare, consecutive anual.-----------Art. 53 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 54 (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti care, pe parcursul perioadei de instruire de 4 luni, renunţă la această activitate din motive imputabile lor, restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea, proporţional cu timpul de pregătire parcurs. (2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti care refuză să desfăşoare activitatea ca rezervist profesionist, pentru o perioadă de 5 ani, restituie integral contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea lor.-----------Art. 54 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 55Pe durata contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle prevăzute la art. 5.------------Art. 55 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 56 (1) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, în perioadele în care execută instruirea şi pe durata participării la pregătire ori la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, beneficiază de următoarele drepturi şi facilităţi:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. a) drepturi băneşti, de echipare şi de hrană, similare cu cele ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate;------------Litera a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. b) primă de fidelitate egală cu solda lunară corespunzătoare funcţiei şi gradului soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, acordată o singură dată la semnarea fiecărui contract încheiat în condiţiile prevăzute la art. 51 alin. (5);------------Litera b) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. c) măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit normelor stabilite pentru personalul militar în activitate şi familiile acestora, în cazul suspendării raportului de muncă sau de serviciu; d) bilete de odihnă, tratament şi recuperare după participarea la misiuni militare; e) pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţii militare, în condiţiile prevăzute de lege pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. f) recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul în activitate; g) trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, în funcţie de nevoile unităţilor militare; h) plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chemării de către unităţile militare; i) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate şi a formării cadrelor militare în activitate ale armatei.-----------Litera i) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, în perioadele în care execută instruirea fără suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu, beneficiază de măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, în perioadele în care nu execută instruirea şi nu participă la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 10% din solda lunară corespunzătoare funcţiei menţionate în contractul prevăzut la art. 51 alin. (1) şi gradului pe care îl au.-----------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 57 (1) Raporturile de muncă sau raporturile de serviciu, după caz, ale salariaţilor care au semnat contracte cu unităţi militare pentru a îndeplini funcţii militare în calitate de rezervişti profesionişti se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii îndatoririlor militare care presupun absenţa de la locul de muncă.-----------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Angajatorul este obligat să păstreze locul de muncă şi funcţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) pe toată durata în care îşi îndeplinesc îndatoririle militare, ori de câte ori acestea sunt prevăzute prin contractul semnat cu unitatea militară. (3) Suspendarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează de drept la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (2). (4) Raporturile de muncă sau raporturile de serviciu ale persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) nu pot înceta decât ca urmare a dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice. în aceste situaţii, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor asigura, cu prioritate, plasarea celor în cauză în alte locuri de muncă şi funcţii echivalente, în aceeaşi localitate, potrivit pregătirii şi capacităţii profesionale ori, gratuit, reconversia profesională pentru profesiuni care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă.  +  Articolul 58În baza ordinului de chemare emis de Ministerul Apărării, angajatul este obligat să anunţe angajatorul despre prezentarea sa la concentrări de instrucţie în unităţile militare cu cel puţin 45 de zile înainte de data prezentării la concentrare şi să-i prezinte acestuia documentele justificative.  +  Articolul 59 (1) Pentru fiecare angajat chemat la instruire sau concentrare, angajatorul primeşte o compensaţie financiară standard, compusă, de regulă, din următoarele elemente: a) compensaţie pentru costuri generate de înlocuirea angajatului; b) compensaţie pentru costuri generate de recalificarea personalului. (2) Compensaţia pentru costurile generate de înlocuirea angajatului se acordă pentru acoperirea cheltuielilor legate de anunţarea postului liber şi de organizarea interviului pentru ocuparea acestuia şi/sau pentru acoperirea pierderilor ca urmare a absenţei angajatului, în cazul când acesta nu este înlocuit, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de activităţile administrative suportate ca urmare a absenţei angajatului. (3) Compensaţia pentru costurile generate de recalificarea personalului se acordă numai în cazul în care durata concentrării este mai mare de 6 luni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregătirea angajatului, în vederea dobândirii standardului de competenţă sau calificare necesar postului în care este încadrat. (4) Angajatorul poate primi o compensaţie financiară suplimentară dacă face dovada că valoarea totală a costurilor suportate a depăşit cu cel puţin jumătate valoarea compensaţiei financiare standard. (5) Fondurile necesare acordării compensaţiilor prevăzute la acest articol se asigură din bugetul Ministerului Apărării. (6) Valorile compensaţiei financiare standard şi a compensaţiei financiare suplimentare, precum şi modul de acordare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 60 (1) Gradele soldaţilor şi gradaţilor rezervişti profesionişti, precum şi condiţiile de acordare a acestora sunt aceleaşi cu cele prevăzute la art. 3 şi 41.-----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) În raport cu nevoile de încadrare şi opţiunile soldaţilor şi gradaţilor în rezervă, angajarea acestora ca profesionişti se poate face şi cu grade inferioare celor deţinute.-----------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (3) Angajarea în condiţiile alin. (2) este condiţionată de acordul scris al celor în cauză.  +  Articolul 61La semnarea contractului cu unităţile militare, respectiv la încheierea programului de instruire prevăzut la art. 31, soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti sunt repartizaţi în planurile de mobilizare ale unităţilor pe care le completează.-----------Art. 61 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 62Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti participă la misiuni în afara teritoriului statului român, altele decât războiul, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în raport cu nevoile forţelor destinate apărării.-----------Art. 62 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 63Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti se ţin în evidenţă astfel: a) clasa I: până la 40 de ani, inclusiv; b) clasa a II-a: de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv; c) clasa a III-a: de la 46 de ani până la 55 de ani, inclusiv.-----------Art. 63 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.  +  Articolul 64La instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu, precum şi la declararea mobilizării şi a stării de război, soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti incluşi în planurile de mobilizare ale unităţilor militare sunt consideraţi concentraţi sau mobilizaţi în condiţiile legii.-----------Art. 64 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 65Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, concentraţi sau mobilizaţi, pot rămâne membri ai partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, pe durata contractului, dar le este interzisă desfăşurarea în unităţile militare a oricăror activităţi cu caracter politic.-----------Art. 65 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 66Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti profesionişti aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 65 le este restrânsă sau interzisă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.-----------Art. 66 a fot modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 67 (1) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor rezervişti profesionişti le pot fi conferite decoraţii, în condiţiile legii, şi distincţii militare onorifice. (2) Pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor şi sarcinilor, soldaţilor şi gradaţilor rezervişti profesionişti li se pot acorda recompense morale şi materiale, stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului apărării, după caz.-----------Art. 67 a fot modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 68Calitatea de soldat şi gradat profesionist se dovedeşte prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apărării.-----------Art. 68 a fot modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 69 (1) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, militarii în termen şi cu termen redus în activitate pot deţine numai gradul de soldat. (2) Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia. (3) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, încheiate cu militarii angajaţi pe bază de contract, care au împlinit vârsta maximă prevăzută la art. 35 alin. (2), pot fi menţinute, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării, până la finalizarea acestora. (4) Militarii angajaţi pe bază de contract din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecuţi în corpul subofiţerilor, în funcţie de studiile absolvite, vechimea în muncă, posturile de subofiţeri disponibile şi rezultatele obţinute în urma concursului susţinut în acest sens. Sergenţii care nu optează pentru trecerea în corpul subofiţerilor sau nu sunt declaraţi admişi în urma participării la concursurile organizate în acest sens vor fi trecuţi în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cu gradul de caporal.-----------Alin. (4) al art. 69 a fot modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 70 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi gradaţilor şi soldaţilor profesionişti din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale care, potrivit legii, au în structurile proprii această categorie de personal militar.-----------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Obligaţiile Ministerului Apărării şi competenţele ministrului apărării, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de instituţiile prevăzute la alin. (1), respectiv de conducătorii acestora, iar cele ale şefului Statului Major General, de către înlocuitorii lor de drept.  +  Articolul 71 (1) Expresiile "militari angajaţi pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, "jandarmi angajaţi cu contract," "soldaţi şi gradaţi profesionişti" şi "poliţist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislaţia în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldaţi şi gradaţi voluntari."*) (2) În sensul prezentei legi, familia soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cuprinde soţul sau soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora.----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de alin. (3) al art. II din LEGEA nr. 23 din 17 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 72În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Apărării va prezenta propuneri autorităţilor abilitate, în vederea adoptării actelor normative pentru aplicarea şi executarea acesteia.  +  Articolul 73Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 10 octombrie 2006.Nr. 384.---------