ORDIN nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2012  Notă
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020, începând cu data de 6 noiembrie 2020, aplicarea prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru anul școlar 2020-2021.
  În conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 10 ianuarie 2012.Nr. 3.035.  +  Anexa 1METODOLOGIEde organizare și desfășurare a competițiilor școlare  +  Anexa 2REGULAMENTde organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlareși extrașcolare