DECIZIE nr. 1.258 din 27 septembrie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2012    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Tinmar Ind" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 04514/99/2009 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.458D/2010.La apelul nominal se prezintă pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice consilierul juridic Cristina-Diana Cotigă, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Magistratul-asistent-şef referă asupra faptului că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus un înscris la dosarul cauzei, prin care arată că renunţă la judecarea excepţiei.Cu privire la cererea de renunţare la judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente şi reprezentantului Ministerului Public, care, ţinând cont de dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 47/1992, apreciază cererea formulată ca fiind inadmisibilă.Curtea, având în vedere dispoziţiile art. 14 şi 55 din Legea nr. 47/1992, constată că art. 246 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu este aplicabil în procedura din faţa sa, astfel încât autorul excepţiei nu poate renunţa la judecarea cauzei. În aceste condiţii, cererea formulată este inadmisibilă şi urmează să fie respinsă ca atare.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei nu motivează pretinsa contrarietate dintre textul de lege criticat şi dispoziţiile Constituţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 12 iulie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 04514/99/2009, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Tinmar Ind" - S.A. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de recurs declarat împotriva Sentinţei nr. 458/CA din 10 mai 2010 a Tribunalului Iaşi.Autorul excepţiei menţionează doar în mod formal textele constituţionale pretins încălcate, fără a arăta în concret în ce constă eventuala contradicţie dintre textul criticat şi prevederile constituţionale invocate.Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că nu sunt fondate criticile aduse dispoziţiilor art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, care au următorul conţinut: "(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1)-(3) - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 115 alin. (6) - Delegarea legislativă, art. 124 alin. (2) - Înfăptuirea justiţiei şi art. 129 - Folosirea căilor de atac.Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate este nemotivată, prin raportare la dispoziţiile din Legea fundamentală invocate în susţinerea acesteia. În mod constant, Curtea, în jurisprudenţă sa, de exemplu prin Decizia nr. 804 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 24 iunie 2009, a statuat că simpla enumerare în susţinerea excepţiei a unor prevederi constituţionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate."Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Tinmar Ind" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 04514/99/2009 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Mihaela Senia Costinescu__________