METODOLOGIE din 19 ianuarie 2012privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2012     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.  +  Articolul 2 (1) Cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În sensul prezentei metodologii, prin părinţi se înţelege inclusiv tutori legal instituiţi sau susţinători legali. (3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă, după caz.  +  Articolul 3 (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ obligatoriu, aflată în proximitatea sa, numită în continuare şcoala de circumscripţie. Totalitatea străzilor arondate unităţii de învăţământ formează circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. (2) În vederea cuprinderii în clasa pregătitoare şi în clasa I a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele şcolare judeţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, realizează recenzarea acestora pentru fiecare dintre circumscripţiile şcolare. (3) În urma recenzării copiilor care trebuie să înceapă învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013, ISJ/ISMB stabilesc/stabileşte proiectul planului de şcolarizare la clasa pregătitoare, respectiv la clasa I. (4) ISJ/ISMB alocă numărul de clase pregătitoare şi de clase I ţinând cont de capacitatea de cuprindere a fiecărei unităţi de învăţământ şi de obligativitatea cuprinderii în şcoală a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară. La alocarea numărului de clase pregătitoare şi de clasa I se va ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de opţiunea părinţilor de a-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare sau în clasa I şi de participarea/neparticiparea în anul şcolar 2011-2012 a acestor copii la învăţământul preşcolar, de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ sau de cea mai bună oportunitate educaţională identificată. (5) Circumscripţiile şcolare şi proiectul planului de şcolarizare sunt afişate la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform calendarului înscrierii, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat.  +  Articolul 4 (1) Conform legii, învăţământul primar este învăţământ obligatoriu. (2) Numărul de locuri care se alocă prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc. (3) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii. (4) Părinţii care nu înscriu în învăţământul primar sau împiedică înscrierea şi/sau frecventarea şcolii de către copilul care a împlinit vârsta pentru a merge la şcoală vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul  +  Articolul 5 (1) Având în vedere că în anul şcolar 2012-2013 vor începe învăţământul primar atât copii de 6 ani, cât şi copii de 7 ani, debutul şcolar se poate face în acest an, în mod excepţional, în clasa pregătitoare sau în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul se face în funcţie de vârsta copilului, de participarea/neparticiparea anterioară a acestuia la educaţia preşcolară, de dezvoltarea psihosomatică a copilului şi de opţiunea părinţilor acestuia. (3) Copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa I. (4) Copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa pregătitoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (5). (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea scrisă a părinţilor, în următoarele situaţii: a) dacă sunt înscrişi şi frecventează în anul şcolar 2011-2012 grupa mare, pregătitoare pentru şcoală; b) dacă nu sunt înscrişi sau nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, în anul şcolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscrişi în clasa pregătitoare. (6) Listele copiilor care sunt înscrişi şi frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, în anul şcolar 2011-2012, în format electronic needitabil, sunt puse la dispoziţia fiecărei unităţi de învăţământ care are clase de învăţământ primar de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, înainte de începerea primei etape de înscriere.  +  Articolul 6 (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de specialişti atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. (2) Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013 sau ai celor în cazul cărora evaluarea menţionată la alin. (1) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare. (3) Situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 5 sunt prezentate în tabelul prevăzut în anexa nr. 1a. (4) ISJ/ISMB vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii. (5) ISJ/ISMB au obligaţia de a transmite, cu celeritate, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) informaţiile referitoare la situaţiile prevăzute la alin. (4) şi la modalităţile de soluţionare a acestora. Informaţiile vor fi transmise pe faxul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (DGEÎTPV) şi pe e-mail inspectorului din DGEÎTPV responsabil cu monitorizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I în judeţul respectiv.  +  Articolul 7 (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menţionată la art. 5 şi 6, se efectuează sub coordonarea centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare şi în clasa I. (2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, după caz. (3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, pentru a facilita accesul părinţilor şi al copiilor la această evaluare. (4) Perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, programul zilnic stabilit pentru aceasta, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea sunt stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti şi sunt afişate la toate unităţile de învăţământ şi pe site-ul ISJ/ISMB. (5) Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. (6) Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiştii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei. (7) În baza procesului-verbal, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte nivelul de clasă - clasa pregătitoare, respectiv clasa I - în care vor fi înscrişi copiii sau stabileşte înscrierea copilului în învăţământul preşcolar, conform rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice şi prevederilor prezentei metodologii. (8) Decizia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti referitoare la nivelul de clasă în care urmează a fi înscrişi copiii care au participat la evaluarea dezvoltării psihosomatice este comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ.  +  Capitolul III Alegerea unităţii de învăţământ la care va fi înscris copilul  +  Articolul 8 (1) Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată. (2) Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile prezentei metodologii. (3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere este stabilit ca diferenţa dintre numărul de locuri alocate pentru un anumit nivel de clasă - clasă pregătitoare, respectiv clasa I - şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă. Exemplificarea modului în care se stabileşte numărul de locuri libere, în sensul prezentului articol, se regăseşte în anexa nr. 1b.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere definite conform art. 8, vor fi aplicate criterii de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care la o unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripţiei decât locuri libere, sunt următoarele: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală; d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ; e) existenţa unui frate/a unei surori a copilului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea. (3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, criteriile generale de departajare se aplică succesiv, în ordinea în care apar la alin. (2). (4) Fiecare unitate de învăţământ va stabili criterii specifice de departajare, care se aplică în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menţionate la alin. (2). (5) Criteriile specifice menţionate la alin. (4) nu pot fi discriminatorii şi trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune. (6) Este interzisă includerea printre criteriile specifice menţionate la alin. (4) a oricăror tipuri de teste, examene şi altele asemenea. (7) Criteriile specifice menţionate la alin. (4) nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul şi litera prezentei metodologii. (8) În cazul în care la o unitate de învăţământ pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă circumscripţie şcolară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeaşi unitate de învăţământ, peste numărul de locuri alocat.  +  Articolul 10 (1) Criteriile specifice de departajare menţionate la art. 9 alin. (4) sunt stabilite în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se transmit spre aprobare comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti. (2) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunţă public, la data menţionată în calendarul de înscriere, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ. (3) Modificarea criteriilor specifice de departajare după această dată este interzisă.  +  Articolul 11 (1) În funcţie de situaţia specifică, părinţii pot solicita înscrierea copiilor lor în altă localitate decât localitatea de domiciliu, inclusiv în alt judeţ. (2) În cazurile menţionate la alin. (1), părinţii vor depune cererile-tip de înscriere la unităţile de învăţământ nominalizate de ISJ/ISMB pentru înscrierea candidaţilor din alte localităţi. (3) Informaţiile referitoare la centrul special de înscriere, stabilit pentru înscrierea copiilor din altă localitate din judeţ sau din alt judeţ/municipiul Bucureşti, sunt disponibile la şcoala de circumscripţie. (4) Informaţiile referitoare la centrul special de înscriere, stabilit pentru înscrierea copiilor din altă localitate din judeţ sau din alt judeţ/municipiul Bucureşti, sunt disponibile şi pe site-ul fiecărui inspectorat.  +  Capitolul IV Procedura de înscriere  +  Articolul 12 (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti au/are obligaţia să asigure afişarea tuturor informaţiilor referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, inclusiv circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare, la fiecare unitate de învăţământ din judeţ, precum şi pe site-ul ISJ/ISMB. (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti coordonează organizarea şedinţelor de informare şi consiliere a părinţilor copiilor înscrişi la grădiniţă şi care urmează să înceapă învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013. (3) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti asigură instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I. (4) Numărul telverde menţionat la alin. (3) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judeţului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru Bucureşti indicativul este 021. (5) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile pentru comunicarea informaţiilor legate de înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde şi numărul acestuia, către mijloacele de comunicare în masă. (6) Toate unităţile de învăţământ au obligaţia de a oferi informaţii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I. Părinţii se pot adresa celei mai apropiate unităţi de învăţământ, care îi va îndruma în privinţa paşilor pe care trebuie să îi parcurgă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 13 (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în urma completării unei cereri-tip de înscriere. (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care se solicită înscrierea, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte. (3) Părintele depune în momentul completării fişei de înscriere o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. (4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate la alin. (3), părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în conformitate cu art. 9 şi 10.  +  Articolul 14Cuprinderea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează: a) prima etapă, în care vor fi înscrişi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie; b) a doua etapă, în care sunt înscrişi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere; c) a treia etapă, în care sunt înscrişi copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost înmatriculaţi din lipsă de locuri sau ai căror părinţi nu au participat la etapele anterioare de înscriere şi solicită, în etapa a treia, înscrierea la şcoala de circumscripţie; d) a patra etapă, în care este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.  +  Capitolul V Prima etapă de înscriere  +  Articolul 15 (1) În prima etapă sunt procesate doar cererile părinţilor care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie. (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face la şcoala de circumscripţie. (3) În momentul completării cererii, părinţii vor fi informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ. (4) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ va verifica documentele depuse de părinte şi nu va procesa cererile depuse de părinţii care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare. (5) Comisiile judeţene vor lua toate măsurile pentru monitorizarea respectării prevederii menţionate la alin. (4) şi pentru sancţionarea membrilor comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ care nu respectă prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 16 (1) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa părinţilor de către un membru al comisiei de înscriere din şcoală, direct în aplicaţia informatică. (2) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată şi semnată de părinte. (3) În cazul existenţei unei erori în transcrierea datelor, părinţii o semnalează pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învăţământ procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi retipăreşte cererea-tip corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte.  +  Articolul 17 (1) Toţi copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi conform opţiunii, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. (2) Lista candidaţilor înmatriculaţi după prima etapă se afişează la şcoala de circumscripţie, conform calendarului înscrierii.  +  Capitolul VI A doua etapă de înscriere  +  Articolul 18 (1) După încheierea primei etape, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ afişează locurile rămase libere. (2) Locurile rămase libere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3), de la toate unităţile de învăţământ din judeţ vor fi afişate la fiecare unitate de învăţământ care şcolarizează clasa pregătitoare şi clasa I şi pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea părinţilor. (3) Fiecare unitate de învăţământ afişează programul de completare a cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, precum şi criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea şcolară.  +  Articolul 19 (1) În a doua perioadă de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii şi cu programul afişat la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, se completează cererile-tip de înscriere de către părinţii din afara circumscripţiei şcolare. (2) Nu pot depune cereri de înscriere în a doua etapă părinţii care au depus dosare şi au semnat cererile-tip de înscriere în prima etapă. (3) În momentul completării cererii, părinţii sunt informaţi cu privire la prevederile prezentei metodologii, la numărul de locuri libere şi la criteriile de departajare generale şi specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentru respectiva unitate de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere. (4) În momentul completării cererii, părinţii vor fi informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ. (5) Unităţile şcolare pun la dispoziţia părinţilor aceste informaţii şi prin afişare.  +  Articolul 20 (1) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa părinţilor de către un membru al comisiei de înscriere din şcoală, direct în aplicaţia informatică. (2) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată şi semnată de părinte. (3) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învăţământ procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi retipăreşte cererea-tip corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte. (4) În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost semnată de părinte, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ.  +  Articolul 21Până la data precizată în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ la care au rămas locuri libere după prima etapă efectuează procesarea cererilor părinţilor copiilor proveniţi din alte circumscripţii şcolare şi stabileşte lista copiilor care vor fi înmatriculaţi în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, în funcţie de numărul de cereri, de numărul de locuri libere şi de criteriile de departajare.  +  Articolul 22La sfârşitul celei de-a doua etape de înscriere, fiecare unitate de învăţământ care participă la etapa a doua de înscriere afişează lista copiilor înscrişi conform cererii părinţilor, precum şi lista copiilor care au optat pentru unitatea de învăţământ respectivă, dar nu au putut fi înscrişi din lipsă de locuri.  +  Articolul 23 (1) După a doua etapă de înscriere, unităţile de învăţământ transmit comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti baza de date cu situaţia copiilor înscrişi, precum şi listele copiilor care au optat pentru unitatea de învăţământ respectivă, dar nu au putut fi înscrişi din lipsă de locuri. (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti actualizează baza de date judeţeană/a municipiului Bucureşti şi, ţinând cont de distribuirea copiilor la diferite şcoli, stabilesc/stabileşte şi afişează, pentru fiecare unitate de învăţământ, numărul copiilor din circumscripţia şcolară care au fost înscrişi la şcoala de circumscripţie, numărul copiilor din circumscripţia şcolară care au fost înscrişi la altă şcoală şi numărul de locuri libere, dacă mai există.  +  Capitolul VII A treia etapă de înscriere  +  Articolul 24 (1) În a treia etapă de înscriere se depun şi se procesează cererile părinţilor care iniţial au solicitat înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi doresc întoarcerea la şcoala de circumscripţie. (2) În a treia etapă de înscriere se depun şi cererile părinţilor din circumscripţia şcolară, care doresc înscrierea la şcoala de circumscripţie, dar care nu au participat la etapele anterioare de înscriere. (3) Cererile-tip de înscriere sunt completate în prezenţa părinţilor de către un membru al comisiei de înscriere din şcoală, direct în aplicaţia informatică. (4) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată şi semnată de părinte. (5) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează pe loc, iar comisia de înscriere din unitatea de învăţământ procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi retipăreşte cererea-tip corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte.  +  Articolul 25 (1) La încheierea celei de-a treia etape de înscriere, baza de date judeţeană/a municipiului Bucureşti este actualizată cu situaţia copiilor înscrişi în a treia etapă. (2) Aplicaţia informatică stabileşte numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învăţământ.  +  Articolul 26La încheierea celei de-a treia etape se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua etapă de repartizare, şi locurile copiilor din circumscripţia şcolară respectivă care au fost înmatriculaţi la o altă şcoală, în etapa a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învăţământ în etapele anterioare. Exemplificarea modului în care se stabileşte numărul de locuri disponibile, în sensul prezentului articol, se regăseşte în anexa nr. 1b.  +  Articolul 27 (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti afişează situaţia completării locurilor la fiecare unitate de învăţământ, numărul de locuri disponibile în sensul art. 26 şi numărul copiilor neînscrişi după primele 3 etape. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se afişează pe site-ul ISJ/ISMB, precum şi la fiecare unitate de învăţământ.  +  Capitolul VIII A patra etapă de înscriere  +  Articolul 28 (1) În a patra etapă de înscriere, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti soluţionează situaţiile copiilor care nu au fost cuprinşi într-o şcoală în etapele anterioare. (2) Procedura de înscriere a copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapele anterioare este stabilită de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti şi este comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului. (3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti are obligaţia de a informa MECTS, respectiv inspectorul responsabil pentru monitorizarea procesului de cuprindere în clasa pregătitoare şi în clasa I în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti, cu privire la procedura menţionată la alin. (2). (4) Pentru rezolvarea situaţiilor menţionate la alin. (1), comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 26.  +  Articolul 29 (1) În etapa a patra de înscriere se procesează, în primul rând, pentru fiecare unitate de învăţământ la care mai există locuri disponibile cererile părinţilor care au optat în etapa a doua pentru respectiva şcoală, dar nu au fost acceptaţi iniţial, din lipsă de locuri. (2) Procesarea cererilor menţionate la alin. (1) şi ocuparea locurilor disponibile se fac în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare generale şi specifice din prezenta metodologie. (3) După soluţionarea cu prioritate a cererilor menţionate la alin. (1), comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti va asigura cuprinderea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I a copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ, în funcţie de opţiunile părinţilor, de numărul de locuri disponibile şi de criteriile de departajare anunţate conform prezentei metodologii.  +  Articolul 30 (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti rezolvă, în a patra etapă de înscriere, orice altă situaţie referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului. (2) În situaţii excepţionale, consiliile de administraţie ale ISJ/ISMB pot ajusta planul de şcolarizare pentru a asigura accesul la educaţie al tuturor copiilor care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul 2012-2013. (3) ISJ/ISMB informează Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din MECTS despre aceste situaţii şi despre deciziile luate pentru soluţionarea lor.  +  Capitolul IX Asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul 2012-2013  +  Articolul 31 (1) După încheierea celei de-a patra etape, comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, le compară cu rezultatele recensământului şi se asigură că toţi copiii recenzaţi sunt înmatriculaţi la o unitate de învăţământ. (2) Dacă analiza menţionată la alin. (1) demonstrează că există copii recenzaţi neînscrişi în nicio unitate de învăţământ, ISJ/ISMB şi unităţile de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educaţie al copiilor care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013.  +  Articolul 32 (1) Copiii care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul 2012-2013, dar care nu au fost înmatriculaţi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere vor fi distribuiţi de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu respectarea interesului educaţional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii şi ţinând cont de solicitările părinţilor. (2) Distribuirea acestora se face pe locurile disponibile la şcoala de circumscripţie sau la altă unitate de învăţământ pentru care optează părintele. (3) În cazul în care pentru o unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în funcţie de criteriile menţionate la art. 9, conform prevederilor din prezenta metodologie.  +  Articolul 33 (1) La stabilirea planurilor de şcolarizare, ISJ/ISMB vor/va lua toate măsurile pentru a asigura dreptul la educaţie în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităţilor de învăţământ/secţiilor cu predare în limba respectivă un număr de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru asigurarea dreptului copiilor aparţinând minorităţilor naţionale de a studia în limba maternă, conform legii. (3) Prevederile de la alin. (1) se aplică în egală măsură pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia în limba română, în zonele în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare în altă limbă.  +  Articolul 34 (1) În localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare în limba română şi există un număr mic de unităţi de învăţământ/secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti vor/va lua toate măsurile pentru a asigura accesul oricărui copil din localitate la studiul în limba maternă, prin stabilirea de circumscripţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă. (2) Dacă în localităţile menţionate la alin. (1) există o singură unitate de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi, atunci circumscripţia şcolară specifică pentru copiii care au ca limbă maternă limba minorităţii respective cuprinde întreaga localitate. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod similar pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba română, din localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare într-o limbă a minorităţilor naţionale.  +  Articolul 35 (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, în unităţile cu predare în limba unei minorităţi naţionale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu calendarul aprobat. (2) Pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale din localităţile menţionate la art. 34 alin. (2), înscrierea copiilor aparţinând minorităţii naţionale respective se face în prima etapă de înscriere. (3) În etapele următoare pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altă limbă maternă decât limba respectivă.  +  Capitolul X Înscrierea în învăţământul special  +  Articolul 36 (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie, de la care vor primi informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special. (3) Conform legii, în clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.  +  Articolul 37 (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face în prima etapă de înscriere, direct la şcoala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către şcoala specială. (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată şi semnată de părinte. (4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.  +  Capitolul XI Înscrierea în învăţământul particular  +  Articolul 38 (1) Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a oferi, la solicitarea părinţilor, inclusiv informaţii referitoare la unităţile de învăţământ particular autorizate sau acreditate, care au în ofertă clase pregătitoare, respectiv clase I. (2) ISJ/ISMB solicită unităţilor de învăţământ particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare, respectiv clasa I, pe care le comunică şcolilor din învăţământul de stat. (3) Şcolile din învăţământul de stat vor oferi părinţilor informaţii doar despre acele unităţi de învăţământ particular care au transmis informaţiile necesare către ISJ/ISMB.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care părintele doreşte înscrierea la o unitate de învăţământ particular, înscrierea se face de către părinte direct la şcoala particulară solicitată. (2) Se recomandă ca înscrierea în unităţile de învăţământ particular să se facă în prima etapă de înscriere. (3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la şcoala particulară la care părintele a solicitat înscrierea, acesta poate participa la etapele înscrierii stabilite prin prezenta metodologie.  +  Articolul 40 (1) Pentru a permite ISJ/ISMB să asigure cuprinderea tuturor copiilor care îşi fac debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013, înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ particular se face prin completarea cererii-tip de înscriere în aplicaţia menţionată în prezenta metodologie. (2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unităţile de învăţământ particular transmit ISJ/ISMB informaţiile referitoare la elevii înmatriculaţi în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.  +  Capitolul XII Coordonarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I  +  Articolul 41 (1) Coordonarea la nivel naţional a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I este asigurată de Comisia naţională. (2) Comisia naţională se compune din: a) preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar din MECTS; b) vicepreşedinţi - directori generali/directori din MECTS; c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din MECTS; d) 4-5 membri - directori şi inspectori de specialitate din MECTS. (3) Componenţa nominală a Comisiei naţionale se stabileşte, anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 42Atribuţiile Comisiei naţionale sunt următoarele: a) elaborează metodologia de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; b) stabileşte modelul cererii-tip de înscriere şi îl transmite comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti; c) instruieşte preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti; d) elaborează şi transmite ISJ/ISMB instrucţiuni referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; e) asigură transmiterea informaţiilor referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, pentru anul şcolar 2012-2013, către mijloacele de comunicare în masă, pentru a asigura transparenţa şi informarea părinţilor şi a publicului interesat; f) controlează şi îndrumă acţiunile legate de cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I în judeţele ţării, urmărind respectarea prevederilor prezentei metodologii; g) poate numi delegaţi ai Comisiei naţionale, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ; h) analizează desfăşurarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, şi prezintă concluziile acestei analize conducerii MECTS; i) propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificări ale metodologiei de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I.  +  Articolul 43 (1) Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I este asigurată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti. (2) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti organizează comisii de înscriere în unităţile de învăţământ.  +  Articolul 44 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti este numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusă din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct; b) secretari - 1-3 inspectori şcolari; c) membri - 1-5 inspectori şcolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari. (2) Inspectorii şcolari pentru învăţământ primar şi pentru învăţământul preşcolar fac parte din comisia menţionată la alin. (1). (3) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti au/are următoarele atribuţii: a) organizează, monitorizează şi răspund/răspunde de modul de desfăşurare a acţiunilor de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentei metodologii; b) răspund/răspunde de transmiterea în unităţile de învăţământ a prezentei metodologii şi a tuturor reglementărilor privitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; c) răspund/răspunde de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice şi a părinţilor în legătură cu acţiunile de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; d) organizează şi coordonează desfăşurarea recensământului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul şcolar, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale; e) elaborează, împreună cu directorii unităţilor de învăţământ, un plan de măsuri pentru pregătirea şi organizarea cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acţiunilor de consiliere şi de orientare a părinţilor copiilor înscrişi la grădiniţă în grupa mare, pregătitoare pentru şcoală; f) stabilesc/stabileşte planul de şcolarizare, în funcţie de rezultatele recensământului şi de capacitatea de cuprindere a şcolilor, şi anunţă unităţilor de învăţământ numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare, respectiv pentru clasa I; g) introduc/introduce în aplicaţia informatică numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de învăţământ, conform planului de şcolarizare aprobat; h) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmează să fie cuprinşi în clasa pregătitoare şi în clasa I, aşa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere, şi coordonează completarea bazei de date; i) organizează un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte localităţi/judeţe, în care afişează şi listele cu şcolile la care aceştia au fost distribuiţi; j) numesc/numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, în centrul special de înscriere, o comisie formată din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, condusă de un preşedinte, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de înscrierea candidaţilor proveniţi din alte localităţi/judeţe pentru cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; k) numesc/numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare unitate de învăţământ care va avea clase pregătitoare sau clase I, o comisie de înscriere formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; l) instruiesc/instruieşte persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ şi din centrul special de înscriere; m) aprobă criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ; n) transmit/transmite către fiecare unitate de învăţământ modelul electronic al cererii-tip de înscriere şi îndrumă operaţiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator şi de corectare a eventualelor erori; o) asigură instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I; p) numesc/numeşte un reprezentant al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care să ţină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informaţii corecte şi actualizate despre cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde şi numărul acestuia; q) coordonează afişarea, în fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul ISJ/ISMB, a situaţiei centralizate pe judeţ/municipiul Bucureşti cu numărul de copii care vor fi cuprinşi în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, a planului de şcolarizare alocat fiecărei unităţi de învăţământ; r) la sfârşitul fiecărei etape de înscriere coordonează afişarea, în fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase disponibile; s) pot/poate numi delegaţi ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ; t) controlează respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unităţile de învăţământ din judeţ şi sancţionează, în conformitate cu prevederile legale, încălcarea legislaţiei în vigoare de către membrii comisiilor de înscriere; u) se asigură că toţi copiii care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul şcolar 2012-2013 sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ în clasa pregătitoare sau în clasa I şi fac/face demersurile legale pentru a asigura participare la educaţie a acestora; v) elaborează şi transmit/transmite MECTS raportul cu privire la modul de desfăşurare a procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, şi propun/propune eventuale modificări ale prezentei metodologii. (4) La şedinţele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti participă persoana responsabilă cu telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe această cale.  +  Articolul 45 (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ este alcătuită din: a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; b) secretar - secretarul-şef sau secretarul unităţii de învăţământ; c) membri - 1-3 cadre didactice, informaticieni, secretari etc. (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ au următoarele atribuţii: a) realizează recensământul copiilor din circumscripţia şcolară şi asigură informarea părinţilor referitor la prevederile legale, la procedurile şi calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I; b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidaţii pentru înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I; c) verifică documentele depuse la înscriere şi completează în aplicaţia informatică cererile-tip de înscriere, în prezenţa părinţilor, cu datele personale şi, după caz, cu informaţia necesară pentru asigurarea departajării candidaţilor proveniţi din alte circumscripţii; d) transmit, spre aprobare, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti criteriile specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripţiei şcolare decât locuri libere; e) răspund de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere şi verifică, împreună cu părinţii, corectitudinea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică; efectuează corectarea greşelilor sesizate; f) stabilesc şi anunţă din timp graficul desfăşurării înscrierilor, precum şi criteriile de departajare specifice unităţii de învăţământ, care se aplică în situaţia în care există mai multe cereri de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripţia şcolară. Graficul înscrierilor va fi semnat de directorul unităţii de învăţământ, va fi aprobat de preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi va fi afişat la avizierul şcolii; g) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I; h) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculaţi la clasa pregătitoare, respectiv la clasa I. i) elaborează şi transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfăşurare a procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, şi propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finale  +  Articolul 46Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.  +  Articolul 47Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.  +  Articolul 48 (1) Se interzice unităţilor de învăţământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinţilor alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I. (2) Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la părinţii care solicită înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I. (3) Personalul din învăţământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, săvârşeşte fapte de natură penală sau care manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin este sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 49 (1) Unităţile de învăţământ cu program integrat de artă şi sportiv pot şcolariza elevi în învăţământul de artă şi sportiv începând cu clasa I. (2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artă şi sportiv se face în conformitate cu prevederile legii şi ale metodologiilor în vigoare.  +  Articolul 50Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti monitorizează şi controlează activitatea comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ, verificând respectarea legalităţii, a transparenţei şi a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ sau documentele depuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, şi iau/ia măsurile care se impun pentru respectarea legalităţii şi asigurarea drepturilor egale pentru toţi copiii.  +  Articolul 51Comisia naţională verifică, direct sau prin delegaţii săi, respectarea prezentei metodologii şi ia măsurile care se impun pentru respectarea acesteia.  +  Anexa 1a la metodologieStabilirea clasei în care va fi înscris copilul
    *Font 9*
    ┌───┬───────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ Vârsta copilului │ Clasa la care se │ ││ │ │ înscrie │ Condiţii │├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Are 7 ani împliniţi │ │ ││ │până la 31 august 2012 │ │ ││ │inclusiv │Clasa I │ │├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│Are 6 ani împliniţi │ │ ││ │până la 31 august 2012 │ │ ││ │inclusiv │Clasa pregătitoare │ ││ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │Clasa I │La solicitarea scrisă a părintelui, dacă ││ │ │ │este înscris şi frecventează, în anul ││ │ │ │şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare││ │ │ │pentru şcoală ││ │ │ │ SAU ││ │ │ │La solicitarea scrisă a părintelui, dacă ││ │ │ │nu este înscris sau nu frecventează grupa ││ │ │ │mare, pregătitoare pentru şcoală, dar ││ │ │ │evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă││ │ │ │pregătirea copilului pentru parcurgerea ││ │ │ │cu succes a clasei I │├───┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│Împlineşte 6 ani între │La grădiniţă, în │ ││ │1 septembrie şi │grupa mare │ ││ │31 decembrie 2012 ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │Clasa pregătitoare │La solicitarea scrisă a părintelui, dacă ││ │ │ │evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă││ │ │ │pregătirea copilului pentru parcurgerea ││ │ │ │cu succes a clasei pregătitoare │└───┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
     +  Anexa 1b la metodologie1. Exemplificarea modului în care se stabileşte numărul de locuri libere, în sensul art. 8 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013De exemplu, dacă în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ Minerva există 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregătitoare şi 61 de copii care trebuie înscrişi la clasa I, atunci şcoala primeşte prin planul de şcolarizare două clase pregătitoare (50 de locuri) şi 3 clase I (75 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40) şi 14 la clasa I (75-61).2. Exemplificarea modului în care se stabileşte numărul de locuri disponibile, în sensul art. 26 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013De exemplu, dacă la unitatea de învăţământ Minerva, menţionată la pct. 1, au rămas neocupate în etapa a doua de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscripţia şcolară care trebuiau înscrişi în clasa pregătitoare 36 au fost înscrişi, 34 la Minerva şi 2 la alte unităţi de învăţământ, atunci la unitatea de învăţământ Minerva există în total 11 locuri disponibile pentru a patra etapă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri rămase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripţie încă nedistribuiţi, respectiv din cele două locuri lăsate neocupate de copiii din circumscripţie care sunt înscrişi la alte unităţi de învăţământ.