LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive(aplicabilă începând cu data de 10 aprilie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizata a acestui act normativ se va aplica de la data de 10 aprilie 2012 şi este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) competiţie sportivă - întrecere sportivă organizată pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenţi independenţi, pe baza unui regulament şi a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final; b) joc sportiv - întrecere sportivă desfăşurată în cadrul sau în afara unei competiţii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori internaţional şi se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător; c) organizator de competiţii sportive - structură sportivă, legal constituită şi recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competiţii sportive; d) organizator de jocuri sportive - structură sportivă, legal constituită şi recunoscută oficial, care organizează jocuri sportive, desfăşurate fie în cadrul unei competiţii sportive oficiale, fie separat, în cadrul unor întreceri sportive cu caracter amical; e) oficial - persoană care reprezintă o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federaţiilor, ligilor, asociaţiilor judeţene şi cluburilor, acreditată sau, după caz, autorizată în funcţia ori poziţia pe care o deţine; f) grad de risc al competiţiei sau al jocului sportiv - nivelul posibilităţii producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice, cu ocazia desfăşurării competiţiei sau a jocului sportiv; g) evacuare a participanţilor - ansamblul măsurilor imperative desfăşurate de către structurile de ordine pentru scoaterea, în mod organizat, din locul de desfăşurare a competiţiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participanţilor; h) stare vădită de beţie - consecinţă a consumului de băuturi alcoolice, substanţe sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos şi dificultăţi de orientare temporal-spaţială;-----------Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. i) control corporal preventiv şi al bagajelor - verificarea sumară a ţinutei vestimentare şi a bagajelor participanţilor, în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfăşurare a competiţiei sau a jocului sportiv a obiectelor şi materialelor interzise la deţinere; j) interzicere a accesului sau a participării la unele competiţii sau jocuri sportive - măsură de siguranţă, inclusiv provizorie, dispusă de instanţa de judecată sau de către procuror, ori sancţiune contravenţională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competiţii sau jocuri sportive, desfăşurate în ţară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârşit fapte de natură contravenţională sau penală; k) bază sportivă - totalitatea terenurilor, spaţiilor, instalaţiilor şi construcţiilor special amenajate în vederea organizării şi desfăşurării de competiţii sportive, jocuri sportive şi alte activităţi de educaţie fizică şi sport; l) arenă sportivă - spaţiul care cuprinde terenul de sport unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv, precum şi tribunele pentru spectatori;l^1) suprafaţă de joc - spaţiul care cuprinde terenul de joc unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv, precum şi spaţiul existent între terenul de joc şi locul special amenajat pentru spectatori;-----------Litera l^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.l^2) teren de joc - spaţiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiţiei sportive;------------Litera l^2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. m) zonă imediată locului de desfăşurare a competiţiilor sportive - spaţiul cuprins între aliniamentul punctelor unde se efectuează controlul documentelor de acces şi limita exterioară a bazei sportive; n) zonă apropiată locului de desfăşurare a competiţiilor sportive - spaţiul situat dincolo de limita exterioară a zonei imediate, care cuprinde şi străzile adiacente bazei sportive; o) comandant al forţelor de ordine - şeful efectivelor de jandarmi care execută misiunea de asigurare şi restabilire a ordinii publice; p) şef al dispozitivului de ordine şi siguranţă - persoană desemnată de către organizatori, care organizează, coordonează şi conduce activitatea desfăşurată în interiorul arenei sportive;-----------Litera p) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. r) responsabil de ordine şi siguranţă - persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine şi siguranţă şi relaţionarea cu forţele de ordine şi cu reprezentanţii celorlalte autorităţi şi instituţii care concură la desfăşurarea în bune condiţii a competiţiei sau a jocului sportiv; s) monitor de securitate - persoană anume desemnată din cadrul unităţii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul şi acţiunile suporterilor unui club din zona de competenţă, precum şi relaţionarea acestora cu forţele de ordine; ş) ofiţer de informare - persoană anume desemnată din cadrul unităţii de jandarmi, care are ca atribuţii relaţionarea dintre aceasta şi un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului pe probleme de securitate şi gestionarea datelor şi informaţiilor referitoare la comportamentul susţinătorilor clubului respectiv; t) punct de comandă - spaţiu special amenajat şi dotat, destinat activităţilor de conducere şi coordonare a măsurilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, care permite o bună vizibilitate asupra terenului de joc şi tribunelor; ţ) punct naţional de informare pentru manifestări sportive - structură centrală în cadrul Jandarmeriei Române, care asigură schimbul de date şi informaţii în vederea realizării cooperării poliţieneşti naţionale şi internaţionale cu privire la manifestările sportive. u) suporterii proprii - membri ai unei structuri asociative, recunoscută de clubul sportiv în cauză.-----------Litera u) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 2Organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele de ordine angrenate au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.  +  Articolul 3Menţinerea ordinii publice pe raza administrativ-teritorială a localităţilor urbane şi rurale în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive se realizează, potrivit competenţelor, de către structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu actele normative interne care le reglementează activitatea.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 4 (1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a arenelor sportive şi a altor locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum şi a celor cu grad ridicat de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) În situaţii expres determinate, prevăzute în planul de acţiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial. (3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt pieţele, căile publice ori alte locuri unde există informaţii certe că este posibilă întâlnirea grupurilor de suporteri adverşi şi s-ar putea produce tulburarea ordinii şi siguranţei publice.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 5 (1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condiţiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază sau, în lipsa acestora, cu poliţia locală.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.(1^1) Toate drepturile şi obligaţiile personalului societăţilor de pază şi protecţie prevăzute în prezenta lege revin şi personalului poliţiei locale care prestează serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive.-----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu. (3) Organizatorul stabileşte toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulaţii fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în condiţii de siguranţă şi timp optim, şi pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor specifice. (4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acţiune al societăţii de securitate privată sau, după caz, al poliţei locale care prestează serviciul contractat ori în planul de acţiune întocmit de responsabilul de ordine şi siguranţă. În acest sens, responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului solicită ofiţerului de informare date şi informaţii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (5) Planul de acţiune este aprobat, în toate situaţiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial. (6) Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofiţer de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate. (7) Monitorii de securitate supraveghează comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât şi în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video şi fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârşesc fapte antisociale. Acestea, precum şi înregistrările video efectuate în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de probă pentru soluţionarea cauzelor de natură penală sau contravenţională. (8) În situaţia desfăşurării unor competiţii ori jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care îşi are sediul clubul sau în aceeaşi localitate, în calitate de echipă oaspete, responsabilul de ordine şi siguranţă, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor grupurilor de suporteri, are obligaţia de a transmite ofiţerului de informare, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor şi a jurnaliştilor acreditaţi, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare şi a programului pentru perioada de şedere în localitatea de disputare a competiţiei sau a jocului sportiv, precum şi numărul de bilete achiziţionate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor şi indicarea agenţiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare şi itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite şi locurile de cazare.------------Alin. (8) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (9) Unitatea de jandarmi al cărei comandant a aprobat planul de acţiune are obligaţia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite în acesta.  +  Articolul 6 (1) Responsabilul de ordine şi siguranţă, comandantul forţelor de ordine, şeful dispozitivului de ordine şi siguranţă, reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, un reprezentant al serviciului de ambulanţă, delegat la manifestarea sportivă, precum şi prefectul ori reprezentantul său, în cazul în care prezenţa acestuia este necesară, îşi desfăşoară activitatea în punctul de comandă, urmărind derularea în bune condiţii a competiţiei sau a jocului sportiv. (2) În vederea stabilirii unor practici unitare la nivel naţional privind activitatea responsabililor de ordine şi siguranţă, precum şi instruirea de specialitate a acestora, federaţiile sportive de specialitate şi ligile profesioniste desemnează în structura proprie un responsabil de ordine şi siguranţă, care coordonează această activitate. (3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine şi siguranţă se face de federaţiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 7 (1) Din punct de vedere al gradului de risc, competiţiile sau jocurile sportive se clasifică astfel: a) competiţii sau jocuri sportive fără grad de risc; b) competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc; c) competiţii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc; d) competiţii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc. (2) Gradul de risc al competiţiilor şi jocurilor sportive organizate în cadrul fiecărei ramuri de sport se stabileşte conform criteriilor elaborate de către federaţiile sportive naţionale, cu consultarea Jandarmeriei Române. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse în regulamentele de organizare a activităţii federaţiilor respective. (3) Înainte de desfăşurarea unei competiţii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligaţia de a efectua o analiză preliminară a gradului de risc, iar, în situaţia în care apreciază că există posibilitatea producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice, declară competiţia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competentă teritorial. (4) Competiţiile şi jocurile sportive care, în urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de către organizatori, potrivit alin. (3), se încadrează în gradul de risc prevăzut la alin. (1) lit. a) nu sunt supuse procedurii declarării prealabile. (5) După declararea prealabilă, comandantul unităţii de jandarmi competente teritorial, împreună cu responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului de competiţie sau de joc sportiv, stabileşte, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitând, la nevoie, şi punctul de vedere al responsabilului de ordine şi siguranţă al federaţiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare. (6) În situaţia desfăşurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezenţa în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum şi a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripţie se află arena sportivă. Înştiinţarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 8 (1) Restabilirea ordinii publice în interiorul arenei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.(1^1) Aprobarea prevăzută la alin. (1) nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc ori au comis o faptă de natură penală.-----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şeful dispozitivului de ordine şi siguranţă ia toate măsurile pentru respectarea întocmai de către personalul din subordine a dispoziţiilor primite în acest sens de la comandantul forţelor de ordine. (3) Pentru restabilirea într-un timp cât mai scurt a ordinii publice, atunci când aceasta a fost grav tulburată, la solicitarea comandantului forţelor de ordine sau ca urmare a autosesizării, oficialii responsabili dispun de îndată întreruperea parţială sau totală a jocului.  +  Articolul 9 (1) Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al organizatorului, care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine. (2) În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, comandantul forţelor de ordine poate decide evacuarea parţială sau totală a participanţilor. (3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 22 sau una dintre infracţiunile prevăzute la art. 31-43 şi art. 45 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv. (4) Observatorii desemnaţi de către federaţiile sportive de specialitate, de către ligile profesioniste sau de către forurile sportive internaţionale, organizatoare ale competiţiilor conform regulamentelor de organizare şi desfăşurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea ordinii şi siguranţei în arena sportivă.  +  Capitolul II Obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri sportive  +  Articolul 10 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive are următoarele obligaţii: a) să declare la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării, jocurile sportive al căror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d); unitatea de jandarmi, după stabilirea gradului de risc, înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării jocului sportiv, urmând ca reprezentanţii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;----------Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor în arena sportivă, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării jocului sportiv; c) să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise; d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul; e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau jocurile sportive; f) să nu permită introducerea şi folosirea în arena sportivă a unor instalaţii de sonorizare, cu excepţia gigafoanelor portabile; g) să amenajeze şi să pună la dispoziţia forţelor de ordine un punct de comandă; h) să asigure înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului participanţilor în arena sportivă şi în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii şi defluirii acestora, precum şi pe timpul desfăşurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă şi deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine; i) să pună la dispoziţia forţelor de ordine înregistrarea video efectuată în condiţiile lit. h); j) să afişeze, în locuri vizibile, atenţionări asupra faptului că în arena sportivă participanţii vor fi supravegheaţi video; k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă; l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic; m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziţionate la fiecare sector de tribună şi peluză; n) să asigure funcţionarea instalaţiilor de apă curentă şi a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul; o) să afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri; p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli; r) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate; ş) să aducă la cunoştinţă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele transmise de forţele de ordine; t) să asigure bariere şi împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri şi pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construcţii rezistente, precum şi refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competiţiei sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confecţionare şi modul de confecţionare sunt stabilite de către federaţia de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor Jandarmeriei Române; ţ) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului; u) în situaţia desfăşurării unor jocuri sportive în afara ţării, în cadrul unor competiţii internaţionale la care participă şi grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei naţionale, acesta sau federaţia de specialitate asigură includerea unor ofiţeri jandarmi în delegaţia oficială, care cooperează cu forţele de ordine din ţara respectivă pe linia prevenirii actelor de violenţă şi a acţiunilor necontrolate ale suporterilor; v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor şi locurilor destinate spectatorilor, precum şi amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces; x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute, în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului. y) să stabilească şi să aducă la cunoştinţa spectatorilor locurile unde este permisă amplasarea emblemelor, pancartelor, bannerelor, afişelor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizuală.-----------Litera y) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau jocuri sportive are următoarele obligaţii: a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r); b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r); c) să reţină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând forţele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun; d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul şi locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar şi când acestea sunt distribuite în mod gratuit, iar la competiţiile şi jocurile cu grad ridicat de risc să asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscripţionarea pe acestea a numelui şi prenumelui spectatorilor;----------Litera d) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. e) să asigure emiterea şi distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui şi a codului numeric personal şi a unei fotografii a acestuia, precum şi ţinerea unei evidenţe clare a abonaţilor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal; f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăşi 90% din capacitatea arenei sportive; g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse şi direcţionarea accesului la acestea pe trasee separate; h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unităţii de jandarmi competente teritorial, situaţia privind datele personale ale abonaţilor proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau a jocurilor sportive, au săvârşit fapte antisociale; i) să permită accesul unor efective de jandarmi în ţinută civilă în arena sportivă pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor; j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentanţilor mass-media, precum şi accesul acestora pe suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziariştilor acreditaţi şi modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societăţii specializate de protecţie şi pază, cât şi forţelor de ordine; k) să permită accesul la competiţiile şi jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însoţiţi de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere; l) să emită documente de acces şi în situaţia în care se permite intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.(2^1) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfăşoară competiţii şi jocuri sportive fără grad de risc.-----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin ordin al preşedintelui acesteia, după consultarea federaţiilor sportive de specialitate şi a Jandarmeriei Române, stabileşte: a) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2); b) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligaţii prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (4) Comisiile judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport, respectiv a municipiului Bucureşti pot stabili în sarcina organizatorului obligaţii suplimentare faţă de cele stabilite de federaţiile sportive de specialitate, în condiţiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.  +  Articolul 11 (1) Înainte de începerea fiecărui sezon competiţional, toate arenele în incinta cărora se desfăşoară competiţii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificări din punctul de vedere al respectării condiţiilor de siguranţă. (2) Verificarea se efectuează de o comisie care are în componenţă un reprezentant al direcţiei judeţene pentru sport, un reprezentant al unităţii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competiţiei şi responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului de joc. (3) Comisia stabileşte şi locul de dispunere în arena sportivă a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va rămâne neschimbat pe toată durata desfăşurării competiţiei. (4) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (2) constată că nu sunt îndeplinite normele pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competiţiei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfăşura jocuri sportive în arena respectivă, desfăşurarea jocurilor fără spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună. (5) Constatările comisiei sunt cuprinse într-un proces-verbal în care se consemnează neregulile constatate şi termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestor obligaţii în termenele stabilite de comisie. (6) În situaţia în care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficienţe, după împlinirea acestora, comisia efectuează o nouă verificare pentru constatarea modului în care sarcinile trasate anterior au fost îndeplinite de către organizator, iar în cazul în care deficienţele nu au fost remediate, se procedează conform prevederilor alin. (4). (7) Un exemplar al procesului-verbal este înaintat comisiei judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport, respectiv a municipiului Bucureşti, care efectuează anual o analiză a respectării condiţiilor de siguranţă a arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive şi informează autorităţile publice locale cu privire la măsurile luate, însoţite de propuneri pentru creşterea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale săvârşite cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive.  +  Articolul 12 (1) În vederea combaterii violenţei în sport, toate structurile cu atribuţii în domeniul organizării şi desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive, precum şi pe linia asigurării ordinii cu ocazia desfăşurării acestora stabilesc măsuri preventive în scopul informării şi educării publicului spectator, promovării spiritului de fairplay şi a modului civilizat de comportare. (2) Federaţiile sportive de specialitate şi ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, împreună cu cluburile sportive şi cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, iniţiază şi desfăşoară campanii de informare şi educare a populaţiei cu privire la obligaţiile care revin participanţilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea în acţiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum şi la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării normelor stabilite pentru buna desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Jandarmeria Română şi Poliţia Română sprijină, sub toate formele, acţiunile preventive iniţiate de federaţiile de specialitate şi desfăşoară, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, campanii educative în unităţile de învăţământ preuniversitar în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic şi a unui comportament prosocial.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Capitolul III Obligaţiile personalului de ordine şi siguranţă----------Titlul cap. III a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 13Serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se prestează de către societăţile specializate de pază şi protecţie sau de către poliţia locală.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 14Prin servicii de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se înţelege: a) verificarea documentelor de acces, precum şi efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor în dreptul punctelor de acces; b) reţinerea obiectelor şi materialelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. r) şi alin. (2) lit. b), pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă; c) depozitarea obiectelor şi materialelor, reţinute în conformitate cu prevederile lit. b), în locurile special amenajate de organizator, cu excepţia celor care constituie obiectul material al unor infracţiuni sau contravenţii, care se predau forţelor de ordine; d) interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) şi predarea acestora forţelor de ordine; e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă; f) îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces; g) interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone; h) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine; j) efectuarea altor măsuri consemnate în planul de acţiune.  +  Articolul 15 (1) Personalului de ordine şi siguranţă, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48 şi 49 din Legea nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, îi revin şi obligaţiile stabilite prin planul de acţiune. (2) Semestrial, personalul care execută activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive trebuie să fie instruit corespunzător, în cadrul unităţilor avizate, în condiţiile legii. (3) Instruirea se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română şi avizată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiilor judeţene pentru sport şi ai autorităţii publice care răspunde de ocuparea şi formarea profesională. (4) Dispoziţiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigură măsurile de ordine şi siguranţă în incinta arenelor sportive unde se desfăşoară competiţii ori jocuri sportive fără grad de risc sau cu grad scăzut de risc, precum şi pentru personalul poliţiei locale.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 16 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor legale, personalul societăţilor specializate de protecţie şi pază poate fi dotat cu mijloace de apărare autorizate, pe care le poate folosi conform dispoziţiilor legale. (2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfăşurată se stabileşte prin planul de acţiune, conform atribuţiilor fiecărui element de dispozitiv în parte. (3) Personalul de ordine şi siguranţă are obligaţia de a purta, în timpul serviciului, peste uniformă o vestă de culoare distinctivă, fluorescentă, stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscripţia "ORDINE/STEWARD", precum şi ecusonul de identificare amplasat la vedere. (4) Societăţile specializate de protecţie şi pază, precum şi personalul acestora beneficiază de drepturile legale şi răspund civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale sau a atribuţiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  +  Articolul 17 (1) Ordinea şi siguranţa în incinta arenei sportive, în cazul competiţiilor şi jocurilor sportive fără grad de risc sau cu grad scăzut de risc, pot fi asigurate de organizator prin personal propriu.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Personalul propriu al organizatorului desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14. (3) Organizatorul răspunde pentru selecţia, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea şi dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine şi siguranţă. (4) Pregătirea, dotarea şi echiparea personalului propriu al organizatorului care asigură ordinea şi siguranţa în incinta arenelor sportive se fac în condiţiile prevăzute la art. 15 şi 16. (5) Personalul propriu al organizatorului beneficiază de drepturile legale şi răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, fiind obligat să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  +  Capitolul IV Obligaţiile spectatorilor  +  Articolul 18 (1) Spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive. (2) La solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate. (3) Spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.  +  Articolul 19 (1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator. (2) Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intră în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.  +  Articolul 20Spectatorilor le este interzis: a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular; c) să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;-----------Litera c) a art. 20 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e) să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f) să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i) să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc; j) să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k) să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l) să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive;------------Litera l) a art. 20 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. m) să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; o) să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p) să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r) să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă; s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor; ş) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar; t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator; ţ) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau al altor pericole; v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine.  +  Capitolul V Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 21Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 22Săvârşirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contravenţii, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii ori pagube materiale, şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) şi ţ); b) cu amendă de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la art. 20 lit. g), k), m), n) şi t); c) cu amendă de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) şi v); d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), l), p) şi ş);-----------Litera d) a art. 22 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. e) abrogată.-----------Litera e) a art. 22 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 23În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 şi 31 din Legea nr. 61/1991pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, săvârşite de către suporteri înainte şi după desfăşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competiţia ori jocul în cauză, pe lângă sancţiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică şi sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit faptele, după cum urmează: a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 23 şi 31; b) pe o perioadă de un an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 şi 24.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 24Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţă, în legătură cu competiţia sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 25 (1) Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror documente de acces la competiţii şi jocuri sportive, precum şi vânzarea acestora la suprapreţ constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. (2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contravenţiei, se confiscă şi se returnează organizatorului după desfăşurarea competiţiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.  +  Articolul 26 (1) Săvârşirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), ş), v), x) şi la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) şi k); b) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ţ), y) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l);-----------Litera b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. c) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei şi suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi g).-----------Litera c) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Suspendarea dreptului de a organiza competiţii şi jocuri sportive se dispune de federaţia de specialitate, la propunerea organului constatator.  +  Articolul 27 (1) Nerespectarea de către personalul de ordine şi siguranţă, în incinta arenelor sportive, a obligaţiilor prevăzute în planurile de acţiune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.(1^1) Constituie contravenţii săvârşirea de către societatea de pază şi protecţie a următoarelor fapte: a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta unei arene sportive, fără întocmirea prealabilă a planului de acţiune; b) neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de acţiune întocmit pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la o competiţie sau un joc sportiv; c) nerespectarea măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi competentă teritorial cu ocazia aprobării planului de acţiune; d) folosirea agenţilor de pază necalificaţi sau fără specializare, în condiţiile legii; e) nerespectarea numărului de personal de ordine şi siguranţă stabilit prin planul de acţiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.-----------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.(1^2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1^1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi c); b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d) şi e); c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevăzută la lit. a).-----------Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Dispoziţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la răspunderile şi sancţiunile prevăzute în sarcina societăţilor specializate de protecţie şi pază şi a personalului acestora sunt aplicabile şi în cazul prestării serviciilor de ordine şi siguranţă în incinta arenelor sportive.  +  Articolul 28 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti şi jandarmi. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 22-25 şi aplicarea sancţiunilor în cazul acestora se fac şi de către personalul poliţiei locale.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 29În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 30Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 31 (1) Fapta unei persoane căreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive de a încerca, folosind orice mijloace, să pătrundă ori de a pătrunde în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus iniţial măsura.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 32 (1) Opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercită atribuţiile specifice, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 32^1 (1) Pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an şi măsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de la un an la 2 ani. (2) Dacă pătrunderea este însoţită sau urmată de acte de agresiune ori violenţă fizică, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani şi măsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.-----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 33 (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Legii nr. 61/1991, republicată. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 34 (1) Deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substanţele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicată, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 35 (1) Confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 36 (1) Utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, răspândirea ori deţinerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.----------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 37 (1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, săvârşite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vătămare ce nu necesită îngrijiri medicale sau necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Fapta săvârşită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.----------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (5) Fapta săvârşită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacă a produs vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (6) În cazul prevăzut la alin. (5) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.----------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (7) În situaţia săvârşirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine şi siguranţă, limita maximă a măsurii de siguranţă se majorează cu un an.  +  Articolul 38 (1) Uciderea unei persoane în arena sportivă ori a unui spectator constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani.----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 39 (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalaţiilor de orice fel, a amenajărilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum şi distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.-----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Dacă distrugerea a fost săvârşită asupra unui bun aparţinând forţelor de ordine sau asupra personalului de ordine şi siguranţă, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.-----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 40 (1) Portul de armă, fără drept, în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.-----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 41 (1) Manifestările săvârşite în arena sportivă prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorităţile constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 5 ani.------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 42 (1) Fapta spectatorului care săvârşeşte în incinta arenei sportive acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbură în alt mod ordinea publică constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) În cazul în care prin fapta săvârşită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.-----------Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 43 (1) Participarea la o încăierare între mai mulţi suporteri în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.-----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.-----------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 44 (1) Măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive se dispune şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35-39 şi 41-43, săvârşite de către spectatori înainte şi după desfăşurarea competiţiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum şi al infracţiunilor săvârşite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv ori pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu o competiţie sau un joc sportiv. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracţiune în parte.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 45 (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă împotriva unui reprezentant al forţelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violenţă, vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă a acestuia, dacă acesta se află în exerciţiul funcţiunii pe timpul asigurării ordinii publice cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori pe timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situaţii sau pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, anterior prezentate, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 6 ani.-----------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Aceeaşi măsură de siguranţă se dispune şi împotriva celor care săvârşesc infracţiunile prevăzute la art. 180-182, 189 şi 193 din Codul penal împotriva soţului, copiilor ori părinţilor unui reprezentant al forţelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, în situaţiile prezentate la alin. (1).-----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 46Constatarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către jandarmi şi poliţişti.  +  Capitolul VI Interzicerea accesului la competiţii sau la jocuri sportive  +  Articolul 47 (1) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 22 lit. c), d) şi e), precum şi la art. 23, agentul constatator aplică în sarcina contravenientului sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile sportive de genul celor la care acesta a săvârşit contravenţia. (2) Sancţiunea contravenţională complementară se consemnează de către agentul constatator în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, alături de sancţiunea contravenţională principală aplicată.(2^1) Punerea în executare a sancţiunii contravenţionale complementare se face începând cu ziua imediat următoare înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei.-----------Alin. (2^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Împotriva procesului-verbal prevăzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere. (4) Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal nu suspendă executarea sancţiunii complementare. (5) La cererea petentului, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executării sancţiunii contravenţionale complementare.  +  Articolul 48În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală potrivit art. 31-45, instanţa de judecată sau, după caz, procurorul ia faţă de această măsură de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 49 (1) Pe parcursul urmăririi penale, măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită se ia faţă de făptuitor în mod provizoriu în momentul începerii urmăririi penale. (2) În cuprinsul rezoluţiei de începere a urmăririi penale se precizează genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea. (3) În cazul în care rezoluţia de începere a urmăririi penale este emisă de organul de cercetare penală, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezoluţie motivată, dispune şi luarea măsurii de siguranţă. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Durata măsurii de siguranţă dispuse în cursul urmăririi penale este de până la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicării rezoluţiei de către/către învinuit. (5) Dacă, la împlinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost soluţionat, procurorul dispune prelungirea măsurii de siguranţă cu un nou termen. (6) Luarea măsurii de siguranţă pe parcursul urmăririi penale este obligatorie pentru organul de urmărire penală, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabilă în cazul acestei infracţiuni sau de comportamentul ori atitudinea învinuitului faţă de fapta săvârşită sau faţă de urmărirea penală. (7) Aplicarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită se suspendă pe durata reţinerii sau arestării preventive a învinuitului.-----------Art. 49 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 50 (1) Împotriva rezoluţiei de începere a urmăririi penale prin care s-a dispus şi măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită învinuitul poate face plângere cu privire la luarea acestei măsuri în termen de 3 zile de la primire sau comunicare, la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă. Instanţa se pronunţă asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac. (2) Instanţa dispune asupra menţinerii sau revocării măsurii de siguranţă, prin încheiere, cu citarea învinuitului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii. (3) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanţa dispune revocarea ei. (4) Plângerea învinuitului împotriva măsurii de siguranţă nu este suspensivă de executare. (5) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea plângerii.-----------Art. 50 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 51 (1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) şi i^1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instanţei competente să judece cauza în primă instanţă, pentru a se pronunţa, prin sentinţă, cu privire la aplicarea, menţinerea sau revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive. (2) Perioada pentru care se dispune măsura nu poate depăşi termenele maxime prevăzute la art. 31-45 pentru fiecare infracţiune în parte. (3) Sentinţa instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de două zile. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. (4) După soluţionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la soluţionare.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 52 (1) Pe perioada judecării cauzei, instanţa dispune, dacă este cazul, luarea faţă de inculpat a măsurii de siguranţă provizorii a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită. (2) Instanţa dispune asupra aplicării măsurii de siguranţă provizorii, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii. (3) Încheierea trebuie să precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea. (4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei. (5) Dispoziţiile art. 49 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 53 (1) Prin hotărârea care soluţionează fondul cauzei instanţa se pronunţă şi asupra luării măsurii de siguranţă definitive, precizând totodată durata acesteia şi genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe. (2) Hotărârea este supusă căilor de atac potrivit dreptului comun.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 53^1 (1) Instanţa de judecată sau organul de urmărire penală comunică punctului naţional de informare pentru manifestări sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române hotărârea sau, după caz, ordonanţa ori rezoluţia prin care s-a dispus aplicarea, menţinerea sau revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la unele competiţii ori jocuri sportive în sarcina unui învinuit sau inculpat. (2) În termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost aplicată o sancţiune contravenţională complementară de interzicere a accesului unui spectator la competiţii sportive, Poliţia Română şi poliţia locală comunică, din oficiu, punctului naţional de informare pentru manifestări sportive o copie a procesului-verbal.-----------Art. 53^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 53^2 (1) Persoanele faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului sub forma măsurii de siguranţă de natură penală au obligaţia ca, pe timpul desfăşurării jocurilor sportive pentru care s-a dispus măsura, să se prezinte la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră. (2) În acest sens, după aplicarea măsurii de siguranţă, unitatea de jandarmi competentă teritorial îi notifică celui în cauză această obligaţie, ocazie cu care îi sunt comunicate acestuia următoarele: a) o prezentare a competiţiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplică măsura de siguranţă, precum şi a locurilor şi datelor de desfăşurare a acestora; b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale poliţiei, jandarmeriei şi ale poliţiei de frontieră faţă de domiciliul sau, după caz, reşedinţa celui în cauză; c) identitatea monitorilor de securitate care gestionează situaţia clubului sportiv al cărui susţinător este cel în cauză şi numerele de telefon la care aceştia pot fi contactaţi; d) o prezentare a eventualelor sancţiuni aplicabile în cazul încălcării interdicţiei sau obligaţiei prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care cel în cauză, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră pe timpul desfăşurării unui joc sportiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii accesului, acesta are obligaţia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indicaţi la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunică motivul neprezentării şi locul în care se află. (4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră pe timpul desfăşurării unui joc sportiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii accesului, precum şi identificarea celui în cauză într-un alt loc decât cel comunicat monitorului de securitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activităţi în folosul comunităţii. (5) Procedurile de primire a suporterilor faţă de care să dispus măsura interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-----------Art. 53^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 54Interzicerea accesului sau participării la unele competiţii ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de siguranţă sau sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplică atât competiţiilor şi jocurilor sportive desfăşurate în ţară, cât şi celor desfăşurate în străinătate.  +  Articolul 55 (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul naţional de informare pentru manifestări sportive, constituie, în condiţiile legii, baza de date cu persoanele sancţionate pentru faptele săvârşite în legătură cu competiţiile şi jocurile sportive. (2) După declararea competiţiilor şi jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiţiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiţia sau jocul sportiv.  +  Articolul 56În cazul jocurilor sportive cu caracter internaţional, desfăşurate în străinătate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine şi siguranţă, înştiinţează unitatea de jandarmi competentă teritorial despre intenţia oricăror persoane, împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului, de a se deplasa în ţara unde are loc jocul sau competiţia sportivă în cauză.  +  Articolul 57În situaţia în care există indicii că persoane împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului intenţionează să participe la o competiţie sau joc sportiv în afara graniţelor ţării, punctul naţional de informare pentru manifestări sportive comunică datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din ţara unde urmează să se desfăşoare jocul sportiv.  +  Articolul 58 (1) În situaţia organizării unei competiţii sau a unui joc sportiv internaţional, punctul naţional de informare pentru manifestări sportive solicită organismelor de aplicare a legii din ţara de origine a spectatorilor străini comunicarea de date şi informaţii cu privire la spectatorii care prezintă risc sau faţă de care s-a dispus măsura interzicerii participării la competiţii ori jocuri sportive. (2) În situaţia în care un organizator român organizează o competiţie sau un joc sportiv internaţional şi primeşte, prin intermediul ofiţerului de informare, date despre intenţia unor spectatori străini de a participa la competiţia ori jocul sportiv în cauză, faţă de care organismele de aplicare a legii din ţara de origine au dispus măsura interzicerii accesului acestora la astfel de competiţii sau jocuri sportive, are dreptul, ca măsură administrativă, să nu le permită accesul.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 59 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federaţiile şi ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea şi completarea în mod corespunzător a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţională pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3).  +  Articolul 60Dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplică în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 61 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 299/2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 4.----------