ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"(actualizat până la data de 10 aprilie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 426 din 2 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", cod 14.13.23.02, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea şi eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor din facturile înscrise în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.  +  Articolul 6 (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, depuse după data de 1 ianuarie 2012. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", ordinul se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.--------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 426 din 2 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013.  +  Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, în cadrul obiectivului convergenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 ianuarie 2012.Nr. 33.  +  Anexa 1 PROCEDURAde certificare a declaraţiei privind nedeductibilitateaTVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.2. În condiţiile prevăzute la art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3. Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar.4. Prezenta procedură se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012.4.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedură se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.--------Pct. 4.1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 426 din 2 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013.5. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.6.1. Pentru certificarea declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, denumită în continuare declaraţie.6.2. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.6.3. Declaraţia se depune pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat şi ştampilat, conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă şi un exemplar rămâne la solicitant.7. Cele 3 exemplare ale declaraţiei, însoţite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.8. De la registratura organului fiscal declaraţia se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.9. După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor înscrise în aceasta. În situaţia în care din declaraţia depusă lipsesc elemente relevante pentru analiza şi certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifică solicitantul în vederea corectării declaraţiei. În această situaţie, termenul de soluţionare a solicitării de certificare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.10. În vederea certificării declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.11. În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, pentru toate facturile înscrise în declaraţie.11.1. Certificatul se întocmeşte de compartimentul de specialitate în 3 exemplare şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.11.2. După semnarea certificatului, organul fiscal competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului fiscal şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.11.3. După finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.11.4. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.11.5. Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent copii ale certificatelor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscală desfăşurate la respectivii solicitanţi.12. În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite declaraţia, însoţită de o adresă în care precizează data înregistrării în scopuri de TVA a solicitantului, organului de inspecţie fiscală competent.13. În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.14. În situaţiile prevăzute la pct. 12 şi 13, compartimentul de specialitate transmite declaraţia organului de inspecţie fiscală competent în aceeaşi zi în care solicitantul a depus declaraţia.15. După primirea declaraţiei, organul de inspecţie fiscală competent efectuează o cercetare la faţa locului, la domiciliul fiscal al solicitantului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală.15.1. La efectuarea cercetării la faţa locului, organul de inspecţie fiscală competent verifică următoarele aspecte: a) dacă facturile înscrise în declaraţie sunt înregistrate în evidenţa contabilă a solicitantului; b) dacă TVA aferentă facturilor înscrise în declaraţie a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent; c) dacă operaţiunile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal - în cazul în care pentru operaţiunile respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse.15.2. Pe baza constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, organul de inspecţie fiscală competent emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă.15.3. Certificatul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.15.4. După semnarea certificatului, organul de inspecţie fiscală competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului de inspecţie fiscală şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.15.5. După finalizarea procedurii, organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.15.6. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivării la dosarul fiscal al solicitantului.  +  Anexa 2               MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE     SIGLA AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLA      MFP Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ........ ANAF              Administraţia Finanţelor Publice a .............. Adresa              Nr. ........./.................. Tel:                                                                    Fax:                                                                    E-mail:                                CERTIFICAT               privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor                       cuprinse în cererea de rambursare    Ca urmare a declaraţiei depuse în condiţiile prevăzute de art. 11^1 dinHotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate acheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programeleoperaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cunr. ..... din data de ........., depusă de:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea .............................................................. ││ ││ Codul de identificare fiscală: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Domiciliul fiscal: ││ ││ Judeţul ............., localitatea .........., str. ............ nr. ...., ││ bl. ...., ap. ...., et. ...., sectorul ............... ││ ││ [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul ││ fiscal ││ ││ [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul ││ fiscal │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    pentru achiziţiile/activităţile din cadrul proiectului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Datele de identificare a proiectului: ││ Titlul proiectului ........................................................ ││ Data depunerii proiectului ................................................ ││ Numele programului operaţional ............................................ ││ Axa prioritară ............................................................ ││ Domeniul major de intervenţie ............................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    certificăm că taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în următoarele facturieste nedeductibilă:┌────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Nr. şi data │ Denumirea │ Codul de │ Valoarea │ Din care ││crt.│ facturii │ furnizorului/ │ înregistrare │ facturii │ valoarea ││ │ │ prestatorului │ în scopuri │ │ TVA ││ │ │ │ de TVA al │ │ ││ │ │ │furnizorului │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤└────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘    S-a eliberat prezentul certificat în vederea stabilirii de către autoritateade management/organismul intermediar a eligibilităţii cheltuielilor cu TVAcuprinse în cererea de rambursare.                    Conducătorul unităţii fiscale/Conducătorul                          organului de inspecţie fiscală                        Numele şi prenumele ..................                        Semnătura şi ştampila unităţii .......    Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal    Cod MFP 14.13.23.02    www.anaf.ro  +  Anexa 3 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,modul de utilizare şi de păstrare a formularului"Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilorcuprinse în cererea de rambursare"Denumirea formularului: Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursareCod: 14.13.23.02Format: A4/t1Caracteristicile de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.Se utilizează: pentru certificarea nedeductibilităţii TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.Se întocmeşte în: 3 exemplare, de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale/organul de inspecţie fiscală, după caz.Circulă:- două exemplare la contribuabil;- un exemplar la organul fiscal.Se arhivează: la dosarul solicitării.-------