LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 (*actualizată*)LEGEA GAZELOR(actualizată până la data de 15 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007, în cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.Conform art. 7 şi 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.De asemenea, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Prin HOTĂRÂREĂ nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.Art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007 prevede că se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea.Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.Conform art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenta. (2) Politica energetica a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiţii de crestere a eficientei energetice şi prin constituirea unui cadru instituţional corespunzător.  +  Articolul 2 (1) Obiectivele şi principiile prezentei legi sunt: a) siguranţa şi continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; b) eficienta economica, în general, şi eficienta energetica, în special; c) protectia mediului; d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor; e) promovarea şi asigurarea concurentei pe piaţa de gaze naturale; f) armonizarea legislaţiei naţionale cu legislatia comunitara în domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritatii; g) transparenta preturilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale; h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienta economica şi protecţie a mediului; i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale; j) interconectarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale la sistemele europene; k) asigurarea condiţiilor necesare pentru continuarea liberalizarii pieţei gazelor naturale şi a accesului nediscriminatoriu al tertilor la conductele din amonte, depozitele de inmagazinare, sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; l) operarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa din campurile de productie, a depozitelor de inmagazinare, a sistemelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă şi eficienta; m) asigurarea capacităţii de inmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cat şi pentru cele strategice. (2) Realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) revine Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*), Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor şi atribuţiilor acestora.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.Conform art. 7 şi 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.De asemenea, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Prin HOTĂRÂREĂ nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc după cum urmeaza:1. acces la depozite de inmagazinare - dreptul unui producător, furnizor, transportator, consumator eligibil şi/sau al persoanelor juridice straine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;2. acces la sistemul de distribuţie - dreptul unui furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul de distribuţie;3. acces la sistemul de transport - dreptul unui producător, distribuitor, operator de inmagazinare, furnizor, consumator şi/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala, aprobat de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE;-------------Punctul 4 al art. 3 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoana juridica care desfăşoară cel puţin una dintre urmatoarele activităţi: productie, transport, distribuţie, furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum şi activităţi de proiectare şi execuţie, aferente acestora;6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume gaze naturale (combustibil sau materie prima), cu indeplinirea condiţiilor legale pentru functionare, parte componenta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;7. autorizatie - actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice/juridice;-------------Punctul 7 al art. 3 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.8. aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizaţii, emis de către operatorul de sistem în urma analizei unei documentaţii de proiectare, care atesta respectarea condiţiilor impuse de prescriptiile tehnice şi de legislatia în vigoare;9. bunuri proprietate a tertilor - obiective componente ale Sistemului naţional de transport sau ale sistemelor de distribuţie, puse în functiune până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora;10. capacitate disponibila - capacitatea utilizabila de transport, de distribuţie sau a depozitului de inmagazinare, determinata în condiţiile reglementarilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispoziţie utilizatorilor sau consumatorilor;11. cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic şi comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;12. conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele şi dotarile aferente, prin care se asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/inmagazinare până la sistemul de transport/distribuţie;13. conducta de interconectare - conducta de transport care traverseaza o frontieră dintre state pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport naţionale ale acestor state;14. conducta magistrala - conducta care funcţionează în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalatiile, echipamentele şi dotarile aferente, prin care se asigura transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori şi, respectiv, tranzitul între punctele de intrare şi punctele de iesire în/din tara;15. conducta magistrala dedicata - conducta magistrala, incluzând instalatiile, echipamentele şi dotarile aferente, prin care se asigura, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;16. client - persoana fizică sau persoana juridică care utilizează gaze naturale pentru consumul propriu; este asimilat clientului, în sensul prezentei legi, şi titularul de acord petrolier care utilizează aceste resurse pentru activităţi proprii la toate locurile de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, reprezentanţelor şi la celelalte sedii secundare, în derularea tuturor activităţilor, cu excepţia operaţiunilor petroliere şi a consumurilor tehnologice specifice acestora;-----------Punctul 16 al art. 3 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012.17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;18. consumator eligibil - consumatorul care poate să aleaga furnizorul şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta lege;19. consumator casnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale pentru consumul casnic propriu;20. consumator noncasnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;21. depozit de inmagazinare subterana - spatiul din scoarta terestra având calităţi naturale sau dobandite ca urmare a unor operaţiuni petroliere sau activităţi miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea şi extragerea unor volume de gaze naturale;22. dispecerizare - activitatea specifică de corelare şi echilibrare permanenta şi operativa, la nivelul sistemelor, a cantităţilor de gaze naturale intrate şi, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din oblibaţiile de livrare, precum şi luarea masurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale, cum ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore şi altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;23. distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv;24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comerciala de vanzare-cumparare a gazelor naturale, desfăşurată de o persoană juridica, în baza licentei de furnizare, în condiţiile prezentei legi;25. furnizor - persoana juridica titulara a licentei de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;26. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichida şi stocat în recipiente speciale;29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu continut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decat etilena şi propilena sau unul dintre izomerii lor izolati;30. instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;31. instalatie tehnologica de suprafaţa aferenta inmagazinarii gazelor naturale - instalatia utilizata pentru inmagazinarea gazelor naturale şi care este exploatata de un titular de licenţă de inmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare;32. inmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licentei de inmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele subterane şi pentru injectia, depozitarea şi extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale;33. intreprindere integrată pe verticala - intreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale care indeplineste cel puţin una dintre activităţile reglementate de transport, distribuţie, GNL sau depozitare şi cel puţin una dintre activităţile de productie ori de furnizare a gazelor naturale;34. intreprindere integrată pe orizontala - intreprindere din sectorul gazelor naturale care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de productie, transport, distribuţie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum şi o activitate din afara sectorului gazelor naturale;35. licenta - actul administrativ individual emis de ANRE, care conferă titularului, persoana juridica, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activităţile de furnizare, inmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale;-------------Punctul 35 al art. 3 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.36. licenta provizorie - actul administrativ individual emis de ANRE, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitaţie publică în vederea obtinerii concesiunii serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale;-------------Punctul 36 al art. 3 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.37. magistrala directa - conducta de gaze naturale complementara sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator eligibil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;38. monopol natural în domeniul gazelor naturale - situaţie în care serviciile de transport, inmagazinare sau de distribuţie a gazelor naturale se asigura de către un singur operator pentru o zona determinata;39. operator de inmagazinare - persoana juridica titulara a licentei de inmagazinare;40. operator de distribuţie (distribuitor) - persoana juridica titulara a licentei de distribuţie, în condiţiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;41. operator de transport (transportator) - persoana juridica titulara a licentei de transport, în condiţiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;42. pret reglementat - preţul la care este realizata furnizarea către consumator, în baza unui contract-cadru, în condiţiile stabilite de ANRE;-------------Punctul 42 al art. 3 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.43. racord - conducta de legătură între o ramura principala (conducta din amonte, conducta de transport, conducta de distribuţie a gazelor naturale) şi o statie de măsurare sau o statie de reglare, măsurare, predare a gazelor naturale, care alimenteaza un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori;44. retea de transport şi/sau de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementarilor tehnice specifice;45. rezervare de capacitate - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibila de transport/distribuţie/inmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distributiei/ inmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor şi activităţilor desfăşurate de agentii economici pentru producţia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distributia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, precum şi instalatiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi;47. securitatea şi continuitatea alimentarii - totalitatea masurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor şi al asigurarii livrarilor către clienti în condiţii de siguranţă;48. servicii auxiliare - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operatorul de transport/operatorul de distribuţie/operatorul de inmagazinare pentru şi în legătură cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distribuţie, după caz, dispecerizarea cantităţilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;49. serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligaţia care consta în activitatea organizata şi/sau autorizata de stat în vederea satisfacerii cerințelor de interes public din sectorul gazelor naturale;50. siguranţa - asigurarea continuitatii în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de functionare şi securitatea tehnica a obiectivelor;51. sistem de distribuţie - retea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalatiei de utilizare;52. Sistem de transport/sistem naţional de transport (SNT)- reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi către beneficiarii din terţe ţări;-------------Punctul 52 al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.53. stocare în conducta - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor, dar excluzand instalatiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care îşi realizează activităţile proprii;54. transportul gazelor naturale - activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT sau prin alte sisteme de transport;-------------Punctul 54 al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.55. zona de protecţie - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa în spatiu, în care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, stabilite prin norme tehnice;56. zona de siguranţă - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa în spatiu, în care se instituie restrictii şi interdictii, în scopul asigurarii funcţionarii normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.  +  Capitolul II Politici în domeniul gazelor naturale  +  Articolul 4 (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale consta în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale şi a modalitatilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurarii unei dezvoltari durabile. (2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza Programului de guvernare, acceptat de Parlament, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societatii civile, pentru un interval mediu, avandu-se în vedere evolutiile probabile pe termen lung şi, în principal: a) constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin stabilirea organismelor şi a autorităţii competente pentru realizarea acestei politici; b) asigurarea securitatii în aprovizionarea cu gaze naturale; c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de gaze naturale; d) elaborarea programelor de dezvoltare în sectorul gazelor naturale; e) asigurarea protectiei mediului; f) asigurarea transparentei preturilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale; g) cresterea eficientei în producţia, inmagazinarea, transportul, distributia şi utilizarea gazelor naturale; h) dezvoltarea şi asigurarea capacităţilor de depozitare a gazelor naturale; i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea şi dezvoltarea specifică sectorului gazelor naturale şi promovarea tehnologiilor avansate în domeniu; j) dezvoltarea cooperarii internationale; k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale. (3) Guvernul, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor inscrise în programul prevăzut la alin. (2) şi examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.-----------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.Conform art. 7 şi 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.De asemenea, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Prin HOTĂRÂREĂ nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 5Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri elaboreaza politica în domeniul gazelor naturale şi asigura ducerea la indeplinire a acesteia, în condiţiile prevederilor prezentei legi, având urmatoarele atribuţii principale: a) implementeaza politica energetica a Guvernului; b) elaboreaza programe şi planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale; c) asigura elaborarea de studii pe baza cărora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investiţiile din sectorul gazelor naturale; d) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale; e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale; f) supraveghează aplicarea şi respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de către participantii la activităţile din sectorul gazelor naturale; g) asigura armonizarea cu standardele şi reglementarile Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale şi creeaza mecanismele necesare aplicarii acestora; h) elaboreaza şi fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu organizaţiile patronale şi sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistenţa sociala şi medicală, de asigurări de risc şi accidente, în vederea evitarii riscurilor profesionale şi a reabilitarii celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; i) avizeaza, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, normativele de protecţie a muncii în sectorul gazelor naturale.-----------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.Conform art. 7 şi 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.De asemenea, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Prin HOTĂRÂREĂ nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.Art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007 prevede că se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea.Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.Conform art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Capitolul III Autoritatea de reglementare  +  Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)*), institutie publică autonoma, cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, aflata în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizaţii şi atestari, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007, astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 3 februarie 2010, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri:- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretari de stat, numiţi, respectiv revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, şi finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 7ANRE elaboreaza, stabileste şi urmareste respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei gazelor naturale, precum şi a energiei electrice, în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 8 (1) ANRE are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii:-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. a) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor şi licentelor în sectorul gazelor naturale; b) stabileste condiţiile de valabilitate pentru autorizatiile şi licentele acordate; c) elaboreaza şi aproba regulamentele pentru autorizarea şi verificarea personalului şi a agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale şi stabileste condiţiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate; d) elaboreaza şi aproba reglementari şi norme tehnice la nivel naţional care stabilesc criteriile de siguranţă tehnica, cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare, necesare pentru functionarea în condiţii de eficienta şi siguranţa a obiectivelor din domeniul gazelor naturale; e) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale şi participa, în condiţiile legii, la activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiza şi încercări din domeniul gazelor naturale; f) participa la elaborarea şi aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;---------------Litera f) a art. 8 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005. g) elaboreaza şi aproba regulamente pentru atestarea expertilor în domeniul gazelor naturale; h) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul tertilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; i) elaboreaza, aproba şi aplica reglementari pentru organizarea şi functionarea pieţei de gaze naturale, privind asigurarea continuitatii şi sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor; j) asigura liberalizarea totala a pieţei interne de gaze naturale; k) aprobă regulamentele de programare, funcţionare şi dispecerizare ale SNT, ale altor sisteme de transport şi ale depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;---------------Litera k) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. l) elaboreaza, aproba şi aplica criterii şi metode pentru aprobarea preturilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale; m) elaboreaza şi aproba contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de inmagazinare, de transport şi de distribuţie, precum şi contractele-cadru pentru activităţile conexe, desfăşurate în baza unor tarife reglementate; n) elaboreaza, aproba şi urmareste aplicarea reglementarilor tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare, stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale; o) avizeaza, în condiţiile legii, clauzele şi condiţiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activităţilor şi serviciilor din sectorul gazelor naturale; p) monitorizează:1. piaţa interna de gaze naturale;2. respectarea reglementarilor privind organizarea şi functionarea pieţei de gaze naturale;3. respectarea reglementarilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de inmagazinare şi la sistemele de transport şi de distribuţie;4. respectarea criteriilor şi a metodelor pentru aprobarea preturilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;5. aplicarea regulilor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconectare, împreună cu autoritatea sau cu autorităţile de reglementare din statele cu care exista interconectare;6. modul de rezolvare a problemei capacităţii supraaglomerate a SNT al gazelor naturale;7. publicarea informaţiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei şi alocarea capacităţii către părţile interesate, ţinând cont de necesitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;8. separarea efectiva a conturilor pentru activităţile de inmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subventiilor incrucisate între acestea;9. respectarea de către operatorii licentiati a condiţiilor de valabilitate pentru licente;10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea securitatii şi continuitatii în furnizarea gazelor naturale; q) solutioneaza divergente privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distribuţie a gazelor naturale; r) mediaza neintelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii; s) elaboreaza, aproba şi aplica Regulamentul de constatare, notificare şi sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în domeniul gazelor naturale; s) elaboreaza regulamentul de organizare şi functionare propriu şi stabileste responsabilitatile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; t) protejeaza interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale; t) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenţa şi expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern; u) creeaza baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum şi în activitatea de comert international cu gaze naturale; v) colaboreaza cu:1. autorităţile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;2. organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;3. asociaţii ale consumatorilor de gaze naturale;4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociaţiile profesionale şi asociaţiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tara şi din alte state; w) elaboreaza, aproba şi aplica regulamentele privind organizarea şi functionarea Comitetului de reglementare şi a Consiliului consultativ; x) stabileste, pentru operatorii licentiati, obiectivele privind asigurarea securitatii şi continuitatii în furnizarea de gaze naturale, precum şi condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorului de ultima instanţa; y) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu; z) avizeaza, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife şi preţuri reglementate, programele de investitii ale operatorilor licentiati, în vederea recunoasterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele şi preturile aprobate.z^1) aplica la sfârşitul fiecarui an calendaristic, dacă este cazul, măsuri de regularizare de orice natura, pentru corectarea efectelor reglementarilor emise.--------------Litera z^1) a art. 8 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (2) Atribuţiile şi competentele prevăzute la alin. (1) se completeaza cu atribuţiile şi competentele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.---------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 9 (1) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al agentilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 10 (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti şi revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezinta ANRE în relatiile cu tertii. (2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti şi 7 reglementatori. (3) Cei 7 reglementatori prevăzuţi la alin. (2) sunt numiti de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE. (4) Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE. (5) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor şi ale membrilor Comitetului de reglementare inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6); f) prin revocare. (6) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de functii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii. (7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care: a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale; c) 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei şi gazelor naturale; d) un membru din partea asociaţiilor din administratia publică locala; e) 2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f) 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrica şi gaze naturale. (8) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 31 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.---------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Capitolul IV Prevederi generale privind producţia, transportul, tranzitul, distributia, inmagazinarea subterana şi furnizarea gazelor naturale  +  Articolul 17Oblibaţiile comune ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt urmatoarele: a) sa intocmeasca, să prezinte spre verificare ANRE şi sa publice rapoarte contabile anuale, în conformitate cu legislatia în vigoare; în sistemul de contabilitate interna a acestora se vor tine conturi separate pentru activităţile de inmagazinare, productie, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, asemenea evidentei contabile specifice corespunzătoare activităţilor respective realizate de operatorii din sector, în vederea evitarii discriminarii, subventionarii incrucisate şi denaturarii concurentei;-------------Lit. a) a art. 17 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. b) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor comerciale obtinute de la terti; c) sa furnizeze informaţii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalţi operatori licentiati şi solicitantilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale; d) să deţină toate autorizatiile şi licentele prevăzute de legislatia în vigoare; e) să respecte condiţiile de valabilitate asociate autorizaţiilor şi licentelor emise de ANRE;-------------Lit. e) a art. 17 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. f) sa avizeze proiectele şi sa urmareasca execuţia lucrărilor în sectorul gazelor naturale, în limitele drepturilor conferite prin licenta; g) să ia toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi de energie, astfel încât, de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantităţilor de gaze naturale să se facă în baza energiei conţinute de acestea.---------------Litera g) a art. 17 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. h) sa puna la dispoziţie ANRE copii de pe toate contractele de import şi, la cerere, contractele de tranzit al gazelor naturale, după caz;-------------Lit. h) a art. 17 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. i) să solicite ANRE, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife şi preţuri reglementate, avizarea programelor de investitii, în vederea recunoasterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele sau preturile aprobate; solicitarea avizului se realizează cu cel puţin 60 de zile anterior termenului de depunere a fundamentarilor pentru tarifele sau preturile reglementate.-------------Lit. i) a art. 17 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 18Producătorul de gaze naturale este persoana juridica titulara de acord petrolier, de autorizatie pentru înfiinţarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa aferente activităţii de productie, după caz, de autorizatie de functionare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţa aferente activităţii de productie şi titulara de licenţă de furnizare, în condiţiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale.  +  Articolul 19Oblibaţiile principale ale producătorului de gaze naturale sunt: a) să asigure operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa aferente extractiei, tratarii, comprimarii şi masurarii gazelor naturale în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului; b) să asigure accesul furnizorilor şi al consumatorilor eligibili la conductele din amonte în condiţii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice.  +  Articolul 20Principalele drepturi ale producătorului de gaze naturale sunt: a) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supuna spre aprobare ANRE;-------------Lit. a) a art. 20 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. b) sa comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extractie; c) sa intrerupa functionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrărilor de întreţinere şi de reparatii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; d) sa refuze accesul tertilor la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.  +  Articolul 21 (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional. (2) Lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrari de utilitate publică.  +  Articolul 22În vederea asigurarii independentei operatorului de transport, se aplică urmatoarele criterii minime: a) persoanele care asigura conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile intreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care raspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizarii gazelor naturale; b) operatorul de transport trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea retelei de transport; c) operatorul de transport stabileste un program de măsuri, astfel încât sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, şi asigura condiţiile monitorizarii acestuia.  +  Articolul 23 (1) Punctele de delimitare ale SNT/sistemelor de transport sunt de la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând producătorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine, până la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine.---------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. (2) SNT face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanţa strategica.  +  Articolul 24Operatorul de transport nu se va angaja, în mod direct sau indirect, în operaţiuni de exploatare, extracţie, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale la consumatori, inclusiv prin deţinerea de acţiuni sau pachete de acţiuni ori printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care desfăşoară astfel de activităţi.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 25Operatorul SNT are obligaţia de a asigura: a) operarea SNT şi asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea şi functionarea SNT în condiţii de siguranţă; b) întreţinerea, reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului; c) realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comanda şi achizitie de date, care să permită monitorizarea şi conducerea operativa a funcţionarii SNT al gazelor naturale; d) accesul tertilor la SNT, conform unor reglementari specifice, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice; e) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi de livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatori de inmagazinare şi/sau consumatori, pentru o anumita perioada, conform contractelor incheiate; f) elaborarea şi actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de granita, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României; g) intocmirea şi urmarirea bilantului de gaze naturale intrate în sistem şi, respectiv, iesite din sistem; h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, în concordanta cu nivelul actual al consumului şi având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum şi evolutia celor existente, în condiţii de eficienta economica şi de siguranţă în exploatare; i) detinerea în depozitele subterane a cantităţilor necesare asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT, în condiţiile unor reglementari specifice emise de ANRE;-------------Lit. i) a art. 25 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 26Operatorul SNT are, în principal, urmatoarele drepturi: a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzătoare serviciilor prestate, sa limiteze şi/sau sa intrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRE aplicabile;-------------Lit. a) a art. 26 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. b) prin derogare de la prevederile art. 24, sa comercializeze cantitatile proprii de gaze naturale primite ca plata pentru serviciile de tranzit; c) sa refuze accesul tertilor la SNT, în condiţiile prevăzute la art. 64; d) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea sistemului de transport, conform reglementarilor specifice; e) sa intrerupa functionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrărilor de întreţinere şi de reparatii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; f) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supuna spre aprobare ANRE;-------------Lit. f) a art. 26 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. g) sa elaboreze reglementari obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic, şi să le supuna spre aprobare ANRE;-------------Lit. g) a art. 26 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. h) sa stocheze gaze naturale în SNT, în condiţiile unor reglementari specifice emise de ANRE;-------------Lit. h) a art. 26 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, sa foloseasca, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locala ocupate de obiectivele SNT, precum şi pe cele utilizate pentru lucrarile de execuţie, exploatare, întreţinere şi reparatii; j) prin exceptare de la prevederile art. 24, să efectueze operaţiuni comerciale de cumparare-vanzare a gazelor naturale, în condiţiile stabilite şi în limitele aprobate de ANRE, strict în vederea asigurarii echilibrului fizic şi mentinerii în parametri operationali a SNT; evidentele contabile privind astfel de operaţiuni vor fi tinute distinct de cele privind activitatea de transport.-------------Lit. j) a art. 26 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 26^1Obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 25 şi 26 se aplică tuturor operatorilor de transport pentru sistemele de transport pe care le operează.---------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 27Tranzitul de gaze naturale consta în transportul prin SNT şi/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat şi destinate unui stat tert.  +  Articolul 28Tranzitul de gaze naturale se efectueaza pe baze juridice şi comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a acordurilor internationale la care România este parte.  +  Articolul 29Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurata de către operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacităţilor de tranzit.  +  Articolul 30 (1) Operatorul SNT va asigura, în limitele capacităţilor disponibile, accesul tertilor la SNT în scopul tranzitarii gazelor naturale provenite dintr-un alt stat şi destinate unui stat tert. (2) Accesul tertilor la SNT în scopul tranzitarii gazelor naturale se realizează conform reglementarilor specifice emise de ANRE.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) Contractele viitoare de tranzit şi orice alocare de capacitati prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea dreptului de acces la retea al tertilor, în conformitate cu reglementari specifice elaborate de ANRE.-------------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 31Delimitarea sistemelor de distribuţie de cele de transport/productie şi de cele ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la ieşirea din statia de reglare-măsurare-predare a transportatorului/producătorului sau a altui distribuitor până la ieşirea din statiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, la ieşirea din robinetul de bransament la consumatori.  +  Articolul 32Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional.  +  Articolul 33 (1) Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale se concesioneaza conform prevederilor legale în vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).(1^1) Pentru consumatorul sau consumatorii de gaze naturale care se află în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), concedentul va stabili prin ordin emis de ministrul de resort condiţiile alimentării cu gaze naturale a acestora.---------------Alin. (1^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. (2) Concedentul serviciului de distribuţie, în condiţii justificate, poate decide organizarea licitaţiei de concesionare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe localităţi aferente unei unităţi administrativ-teritoriale, din cadrul careia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de distribuţie a fost deja concesionat. (3) Participantii la licitaţia de concesionare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale trebuie să deţină licenta provizorie în sectorul gazelor naturale emisa de ANRE.-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 34În vederea asigurarii independentei operatorului de distribuţie, se aplică urmatoarele criterii minime: a) persoanele care asigura conducerea operatorului de distribuţie nu pot face parte din structurile intreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care raspund, direct sau indirect, de coordonarea productiei şi furnizarii gazelor naturale; b) operatorul de distribuţie trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de intreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea retelei de distribuţie; c) operatorul de distribuţie stabileste un program de măsuri, astfel încât sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, şi asigura condiţiile monitorizarii acestuia.  +  Articolul 35Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele obligaţii: a) sa opereze, sa intretina, sa repare, sa modernizeze şi sa dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienta economica şi de protecţie a mediului, activităţile urmand a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmand a se desfăşura în baza licentei de distribuţie; b) să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementarilor în vigoare, în baza contractelor de prestări de servicii incheiate cu operatorul SNT, şi, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentara în statiile de reglare de sector; c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, după caz, şi să asigure capacitatea sistemului de distribuţie pe termen lung; d) să asigure accesul tertilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE;-------------Lit. d) a art. 35 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. e) sa intocmeasca şi sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate şi iesite din sistemul propriu; f) sa evite subventia incrucisata între categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru rezervarea capacităţii de distribuţie; g) sa preia pentru o perioadă determinata, la solicitarea şi conform reglementarilor ANRE, operarea unui sistem de distribuţie al cărui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distribuţie;-------------Lit. g) a art. 35 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat; i) să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale.  +  Articolul 36Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi: a) sa desfasoare activităţi comerciale legate de serviciul de distribuţie a gazelor naturale; b) sa incaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, sa limiteze şi/sau sa intrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRE aplicabile;-------------Lit. b) a art. 36 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998*), sa foloseasca, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locala ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparatii, în condiţiile legii;-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Legea nr. 219/1998 a fost abrogată de litera a) a art. 305 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006. d) sa intrerupa functionarea obiectivelor sistemului de distribuţie şi alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executarii lucrărilor de întreţinere şi reparatii, precum şi în alte situaţii prevăzute de prezenta lege sau în caz de forta majoră, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; e) să aibă acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor şi, ori de cate ori este necesară interventia, potrivit legii; f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respecta prevederile legislaţiei în vigoare; g) sa stocheze gaze naturale în sistemele de distribuţie, în condiţiile unor reglementari specifice emise de ANRE;-------------Lit. g) a art. 36 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. h) sa refuze accesul la sistemul de distribuţie în condiţiile prevăzute la art. 64; i) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supuna spre aprobare ANRE.-------------Lit. i) a art. 36 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 37Gazele naturale se inmagazineaza în scopul: a) asigurarii securitatii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; b) armonizării variatiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile; c) asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT; d) realizării serviciului public obligatoriu; e) asigurarii consumului propriu de către consumatorii eligibili; f) realizării altor activităţi comerciale.  +  Articolul 38Operatorul de inmagazinare are, în principal, urmatoarele obligaţii: a) operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa aferente depozitelor de inmagazinare, în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului; b) asigurarea accesului tertilor la depozitele de inmagazinare, în condiţii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice emise de ANRE.-------------Lit. b) a art. 38 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 39Operatorul depozitului de inmagazinare are, în principal, urmatoarele drepturi: a) sa incaseze tariful aferent prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, sa limiteze şi/sau sa intrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRE;-------------Lit. a) a art. 39 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. b) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supuna spre aprobare ANRE;-------------Lit. b) a art. 39 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. c) sa intrerupa functionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrărilor de întreţinere şi de reparatii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; d) sa refuze în mod justificat accesul tertilor la depozitele de inmagazinare.  +  Articolul 40Furnizorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele obligaţii: a) sa desfasoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale, cu precizarea ca pentru piaţa reglementata contractele se incheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru; b) să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare; c) să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piaţa reglementata, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situaţi în zonele pentru care furnizorul detine şi licenta de distribuţie a gazelor naturale; d) să asigure continuitatea şi siguranţa în furnizarea gazelor naturale contractate.  +  Articolul 41Furnizorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi: a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor incheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem şi/sau cu alti furnizori; b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform preturilor stabilite de ANRE şi prevederilor contractelor-cadru;-------------Lit. b) a art. 41 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. c) sa limiteze şi/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem şi/sau alti furnizori, în condiţiile specificate în contracte.  +  Articolul 42Consumatorul nu are dreptul sa vanda gazele naturale achiziţionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.  +  Capitolul V Autorizaţii şi licente  +  Articolul 43În vederea infiintarii, funcţionarii şi/sau modificarii unor capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit şi distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru a desfăşura activităţi de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit şi distribuţie în sectorul gazelor naturale, persoanele juridice române sau straine au obligaţia detinerii de autorizaţii şi/sau de licente emise de ANRE în baza unui regulament specific.-------------Art. 43 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 44Sunt supuse regimului de autorizare în sectorul gazelor naturale: a) instalatiile tehnologice de suprafaţa aferente activităţii de productie; b) instalatiile tehnologice de suprafaţa aferente activităţii de inmagazinare/stocare; c) capacitatile de transport; d) capacitatile de tranzit; e) capacitatile de dispecerizare; f) capacitatile de distribuţie.  +  Articolul 45Autorizatiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt: a) de înfiinţare; b) de functionare; c) de modificare.  +  Articolul 46Tipurile de licente sunt: a) de furnizare; b) de transport; c) de inmagazinare; d) de dispecerizare; e) de distribuţie; f) de tranzit.  +  Articolul 47 (1) ANRE poate refuza acordarea unei autorizaţii/licente în urmatoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 47 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. a) neindeplinirea de către solicitant a uneia dintre condiţiile prevăzute în regulamentele specifice; b) solicitantul se afla în procedura de reorganizare judiciara sau de faliment; c) solicitantului i-a fost retrasa de către ANRE o autorizatie/licenta în ultimii 5 ani;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 47 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. d) pentru construirea şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale intr-o zona delimitata pentru care a fost emisa autorizatie/licenta unui alt agent economic. (2) Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizaţii/licente sunt obiective şi nediscriminatorii şi sunt aduse la cunoştinţa solicitantului, acesta putand actiona la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care ANRE desemneaza, pentru o perioadă determinata, un distribuitor sa preia operarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, ca urmare a retragerii licentei de distribuţie de la operatorul precedent, autorizatia de functionare va fi transferata noului distribuitor.-------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Operatorul de distribuţie caruia i s-a retras licenta de distribuţie este obligat sa puna la dispoziţie noului operator registrele, inregistrarile şi informaţiile aflate în posesia sa, necesare indeplinirii neintrerupte a obligaţiilor ce decurg din prestarea serviciului de distribuţie.  +  Articolul 49În vederea proiectarii şi executiei unor obiective/sisteme de productie, de inmagazinare/stocare, de transport, de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele juridice au obligaţia de a detine autorizaţii emise de ANRE în baza unui regulament specific.-------------Art. 49 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 50Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum şi lucrarile de modificare, modernizare sau extindere a acestora vor fi proiectate şi executate de persoane juridice autorizate.  +  Articolul 51Persoanele juridice au obligaţia de a detine autorizatiile necesare în vederea proiectarii şi executiei pentru urmatoarele obiective din sectorul gazelor naturale: a) instalaţii tehnologice de suprafaţa, statii de comprimare a gazelor naturale, conducte din amonte şi racorduri aferente productiei şi/sau inmagazinarii/stocarii gazelor naturale; b) conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente sistemelor de transport/SNT;---------------Litera b) a art. 51 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. c) racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport/SNT;---------------Litera c) a art. 51 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, executate din otel şi/sau din polietilena; e) bransamente executate din otel şi/sau din polietilena şi statii şi/sau posturi de reglare; f) instalaţii de utilizare a gazelor naturale industriale şi neindustriale.  +  Articolul 52Înainte de execuţia lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, proiectele se verifica de către verificatori atestati conform reglementarilor în vigoare şi se avizeaza de către operatorii licentiati care urmeaza sa exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 53În vederea proiectarii, executiei şi/sau exploatarii unor obiective/sisteme de productie, de inmagazinare/stocare, de transport, de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice au obligaţia de a detine calitatea de instalator autorizat, acordată de ANRE în baza unui regulament specific.-------------Art. 53 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 54Criteriile şi procedurile privind acordarea autorizaţiilor/licentelor sunt obiective şi nediscriminatorii şi se fac publice de către ANRE.-------------Art. 54 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 55Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizaţii/licente sunt aduse la cunoştinţa solicitantului.  +  Capitolul VI Atestarea în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 56Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic în baza unei metodologii elaborate de ANRE şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 56 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 57Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale (productie, inmagazinare/stocare, transport şi/sau distribuţie) vor fi verificate de către persoane fizice atestate, conform reglementarilor în vigoare, care deţin calitatea de verificatori de proiecte.  +  Articolul 58Verificarea proiectelor de către personalul atestat conform reglementarilor în vigoare nu poate fi extinsa şi la proiectele a caror verificare este reglementata prin legi speciale.  +  Articolul 59Verificatorii de proiecte atestati raspund în mod solidar cu proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerințelor tehnice şi de calitate prevăzute de legislatia în vigoare, în vederea realizării şi exploatarii în condiţii de siguranţă a obiectivului proiectat, precum şi pentru eventualele modificari ale proiectului pe durata executiei.  +  Articolul 60 (1) Avizarea proiectelor se face, după caz, de către operatorul licentiat pentru inmagazinarea, transportul, distributia gazelor naturale sau de către titularul licentei de furnizare care exploateaza infrastructura din campurile de productie, care va exploata obiectivele prevăzute în proiecte. (2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor naturale, acolo unde nu exista operator licentiat, se avizeaza, în condiţii contractuale, de către orice titular de licenţă specifică exploatarii obiectivului.  +  Capitolul VII Acces şi refuz de acces  +  Articolul 61Accesul tertilor la conductele din amonte, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport şi la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat.  +  Articolul 62Accesul la SNT, la sistemele de distribuţie şi la conductele din amonte are doua componente: racordarea la sistem şi utilizarea acestuia.  +  Articolul 63Racordarea se realizează pe bază de tarif, platit de solicitant, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE.-------------Art. 63 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 64Refuzul accesului tertilor la conductele din amonte, la depozitele de inmagazinare, la SNT şi la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se poate face în urmatoarele situaţii: a) capacitatea este insuficienta; b) nu exista obiective/conducte părţi componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata conectarea; c) accesul la sistem împiedica indeplinirea obligaţiilor de serviciu public şi siguranţa în exploatare; d) aparatele de utilizare solicitate nu se încadrează în cerinţele minime privind siguranţa în functionare şi protectia mediului, prevăzute de legislatia în vigoare; e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultati economice şi/sau financiare în ceea ce priveste activitatea reglementata în cauza, pentru titularul de licenţă/autorizatie caruia i se solicita accesul; f) calitatea gazelor naturale care urmeaza să fie introduse în sisteme şi/sau în depozite nu corespunde cerințelor impuse de reglementarile în vigoare; g) neindeplinirea obligaţiei de plată a contravalorii serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunzător clauzelor contractuale.  +  Articolul 65 (1) Operatorul licentiat care refuza accesul din lipsa de capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor părţi componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata racordarea este obligat sa finanteze lucrarile necesare, dacă acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul solicitantilor. (2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificata pentru operatorul licentiat, solicitantul va participa în cota-parte, în colaborare cu acesta, la finantarea obiectivelor/conductelor, sub condiţia incheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în functiune a acestora.-------------Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (3) Evaluarea condiţiilor tehnice şi economice privind asigurarea accesului solicitantilor la sistem, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se determina în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licentiat are obligaţia de a-l realiza cu respectarea urmatoarelor termene: a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitarii accesului la sistemele de distribuţie a gazelor naturale; b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitarii accesului la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte.---------------Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005. (4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitantilor, cu titlu gratuit.---------------Alin. (4) al art. 65 a fost introdus în aceasta forma de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (5) Operatorul licentiat are obligaţia de a realiza lucrarile respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificata, în condiţiile prevăzute la alin. (1).---------------Alin. (5) al art. 65 a fost introdus în aceasta forma de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (6) În caz contrar, exclusiv în situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul licentiat este obligat sa realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5).---------------Alin. (6) al art. 65 a fost introdus în aceasta forma de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (7) Lucrarile necesare privind accesul la SNT al sistemelor de distribuţie realizate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale, vor fi incluse în Programul de dezvoltare al SNT.---------------Alin. (7) al art. 65 a fost introdus în aceasta forma de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.  +  Articolul 66Pentru solutionarea divergentelor, în cazul refuzului nejustificat de acces, ANRE va emite o hotărâre în termen de 60 de zile de la primirea reclamatiei.-------------Art. 66 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 67În indeplinirea prevederilor art. 66 se constituie în cadrul ANRE Comisia de solutionare a refuzului de acces la sistemele de transport, distribuţie, inmagazinare subterana şi la conductele din amonte; organizarea şi functionarea comisiei se vor face în baza unor reglementari specifice emise de ANRE.-------------Art. 67 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 68Hotărârea comisiei prevăzute la art. 67 are caracter definitiv, putand fi atacata, în termenul prevăzut de lege, la Curtea de Apel Bucureşti.  +  Articolul 69Gradul de deschidere a pieţei gazelor naturale se stabileste prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VII^1Noua infrastructura---------------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^1 (1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectarile dintre statele membre, instalatiile GNL şi instalatiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport, distribuţie, depozitare şi la conductele din amonte, precum şi de metodologiile de tarifare, în urmatoarele condiţii: a) investitia trebuie să intareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale şi sa sporeasca siguranţa furnizarii; b) nivelul de risc legat de investiţie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decat dacă se acordă o scutire; c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separata cel puţin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura; d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective; e) scutirea nu influenţează negativ concurenta, functionarea eficienta a pieţei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum şi modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.---------------Art. 69^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^2ANRE hotaraste asupra scutirilor prevăzute la art. 69^1, adoptand o decizie motivata corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 69^2 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 69^3Scutirea poate acoperi în intregime sau parţial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.---------------Art. 69^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^4La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiţii referitoare la durata scutirii şi accesul nediscriminator la conducta de interconectare.---------------Art. 69^4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^5La luarea deciziei privind condiţiile prevăzute la art. 69^4 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente, orizontul de timp al proiectului şi condiţiile naţionale.---------------Art. 69^5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^6La acordarea unei scutiri, ANRE poate decide asupra regulilor şi mecanismelor pentru gestionarea şi alocarea capacităţii, în cazul în care acestea nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.-------------Art. 69^6 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 69^7În cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultari cu celelalte state membre sau, după caz, cu autorităţile de reglementare.---------------Art. 69^7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 69^8Decizia de scutire se comunică fără intarziere de ANRE Comisiei Europene, împreună cu toate informaţiile relevante.-------------Art. 69^8 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 69^9Informaţiile prevăzute la art. 69^8 trebuie să cuprindă, în principal: a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informaţiile financiare care justifica necesitatea scutirii; b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei şi funcţionarii eficiente a pieţei interne a gazelor naturale rezultand din acordarea scutirii; c) motivele pentru perioada de timp şi partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea; d) în cazul în care scutirea se referă la o conducta de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autorităţile de reglementare; e) contribuţia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale.---------------Art. 69^9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.  +  Capitolul VIII Magistrale directe  +  Articolul 70În vederea asigurarii necesarului de gaze naturale, consumatorii eligibili pot solicita ANRE aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.-------------Art. 70 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 71 (1) La cererea consumatorului eligibil, în caz de refuz justificat privind accesul la sistem, ANRE emite autorizaţii şi licente în condiţiile legii.-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Magistrala directa construita de consumatorul eligibil pe cheltuiala proprie se afla în proprietatea acestuia.  +  Articolul 72 (1) Criteriile transparente şi nediscriminatorii pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare, de functionare, precum şi a autorizatiei de operare a magistralei directe se elaboreaza de ANRE.-------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Construcţia magistralei directe se realizează în condiţii de eficienta şi doar în cazul în care nu afectează tarifele pentru restul utilizatorilor.  +  Capitolul IX Oblibaţiile ce decurg din prestarea serviciului public  +  Articolul 73Titularii de licente de inmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale au urmatoarele obligaţii privind serviciul public: a) asigurarea securitatii şi continuitatii în furnizare, conform prevederilor legale în vigoare; b) realizarea serviciului în condiţii de eficienta energetica şi de protecţie a mediului; c) respectarea prevederilor impuse de standardele de performanţă specifice; d) asigurarea accesului tertilor la sisteme, în condiţiile prevăzute la art. 61-63.  +  Capitolul X Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) şi gazul natural lichefiat (GNL)  +  Articolul 74Reglementarile tehnice şi comerciale cu privire la stocarea, distributia şi utilizarea GPL sunt elaborate de ANRE cu consultarea persoanelor juridice interesate.-------------Art. 74 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 75 (1) Reglementarile tehnice şi comerciale privind tratarea şi comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum şi cele privind stocarea acestora în recipientele din statiile de umplere sunt elaborate de ANRE cu consultarea agentilor economici interesati. (2) În scopul realizării cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea şi utilizarea GNCV, ANRE, în colaborare cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi Registrul Auto Roman, elaboreaza Codul tehnic al GNCV.-------------Art. 75 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 76Cadrul general de reglementare privind GNL este elaborat de ANRE prin Codul tehnic al GNL.-------------Art. 76 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 77Agentii economici şi/sau persoanele fizice care doresc sa desfasoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul GNL, GNCV (tratare, comprimare şi stocare în recipientele din statiile de umplere), GPL (producere, stocare şi distribuţie) trebuie să deţină autorizaţii/licente emise de ANRE în baza unor regulamente specifice.-------------Art. 77 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 78Desfăşurarea de către agentii economici a activităţilor comerciale în legătură cu GNL, GNCV şi GPL se realizează în baza licentelor emise de ANRE conform regulamentelor specifice.-------------Art. 78 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Capitolul XI Concesionarea şi regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia  +  Articolul 79Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport şi inmagazinare a gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de inmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale fac obiectul concesionarii către persoane juridice române sau straine, în condiţiile legii.  +  Articolul 80 (1) Concesionarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale este exclusivă cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat, dacă nu există consumatori de natura celor prevăzuţi la art. 33 alin. (1^1).---------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. (2) Persoanele juridice participante la licitatiile de concesionare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale trebuie să deţină licenta provizorie emisa de ANRE privind desfăşurarea activităţii care face obiectul concesionarii.-------------Alin. (2) al art. 80 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii, concesionarul va solicita autorizatiile/licentele specifice prevăzute de legislatia în vigoare.  +  Articolul 81Concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale trebuie să asigure urmarirea executarii lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune, fie prin personal propriu, în cazul în care este titular de licenţă de distribuţie, fie pe baze contractuale, cu un alt operator licentiat pentru alta zona delimitata.  +  Articolul 82 (1) Concesionarul poate renunta la contract dacă indeplineste, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) comunică în scris concedentului şi ANRE intentia sa de renuntare;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 82 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. b) pune la dispoziţie concedentului întreaga documentatie privind activitatea desfăşurată până la data renuntarii, precum şi rezultatele acesteia; c) achita concedentului redeventa datorata până la momentul încetării concesiunii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) concesionarul are obligaţia de a asigura continuitatea serviciului pe o perioadă determinata, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilita de ANRE.-------------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) După indeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), concedentul emite decizia de incuviintare a renuntarii, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (4) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesati atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrarile efectuate până la data renuntarii, cat şi pentru cele rezultate din relatiile comerciale specifice activităţii care a facut obiectul concesiunii, inclusiv pentru cele constatate după emiterea deciziei de incuviintare a renuntarii.  +  Articolul 83 (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul: a) nu efectueaza volumul de lucrari în termenele prevăzute în contract; b) nu respecta clauzele esentiale definite ca atare de către părţile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redeventelor şi protectia mediului. (2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competenţa. Decizia rămasă definitivă va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 84 (1) Concesiunea inceteaza prin retragerea autorizatiei de functionare şi/sau a licentei, precum şi în condiţiile Legii nr. 219/1998 şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, după caz. (2) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRE în condiţiile încetării contractului de concesiune.-------------Alin. (2) al art. 84 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de distribuţie, aflate în proprietatea concesionarului, pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea neamortizata a acestor bunuri, valoare reglementata, considerata la fundamentarea tarifelor.  +  Articolul 85 (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie, în cazul utilizarii bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse în functiune până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, concesionarul are urmatoarele drepturi: a) sa foloseasca aceste bunuri prin efectul legii; b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condiţiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de receptie tehnica şi/sau în contract; c) sa includa costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreţinere, reparatii şi modernizare şi altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, în condiţiile reglementarilor ANRE specifice;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 85 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. d) la solicitarea şi cu acordul proprietarului, sa preia aceste bunuri în patrimoniul sau cu titlu gratuit; e) sa dezvolte sistemul; f) sa utilizeze întreaga capacitate a bunului; g) să asigure accesul unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia dintre urmatoarele condiţii:1. prezentarea acceptului proprietarului;2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, sa îl despagubeasca pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia facuta; h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să faca dovada calităţii materialelor şi lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investitiei; i) sa inlocuiasca bunurile în scopul modernizarii sau maririi capacităţii sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel inlocuite. (2) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distribuţie se obliga: a) sa finanteze, la expirarea duratei de functionarea, investiţiile aferente inlocuirii bunurilor; b) sa opereze şi sa intretina bunurile pentru functionarea în condiţii de siguranţă a sistemului. (3) În vederea asigurarii continuitatii în furnizare şi a securitatii serviciilor publice de interes naţional de transport/distribuţie a gazelor naturale, pentru bunurile proprietate a tertilor, scopul initial pentru care au fost construite nu poate fi modificat de către acestia.  +  Articolul 86Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinatatea capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de urmatoarele drepturi: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitarii sau retehnologizarii capacităţii; b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor şi a interventiilor necesare; c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora; d) dreptul de a obtine restrangerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri; e) dreptul de acces la utilitatile publice.  +  Articolul 87În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitarii sau retehnologizarii capacităţilor, concesionarul poate: a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privată, în măsura strict necesară, materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii; b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai să le restranga, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor, în condiţiile legii; c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare; d) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri şi locuinte de santier; e) sa opreasca ori sa restranga activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor pentru capacitatea respectiva.  +  Articolul 88Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii se intinde pe toata durata de functionare a capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate: a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparatii şi interventii necesare pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii; b) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea; c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente şi sa restranga activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesară, în vederea executarii operaţiunilor de întreţinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii.  +  Articolul 89Servitutea legala de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stalpi şi de alte echipamente aferente capacităţii, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întreţinere, reparatii, revizii, modificari şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 90 (1) Drepturile de uz şi de servitute legala, prevăzute la art. 86, asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal şi se exercită pe toata durata de viaţa a capacităţii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie. (2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 90 a fost abrogat de litera z) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 91 (1) Despăgubirile se vor stabili avandu-se în vedere urmatoarele criterii: a) suprafaţa de teren afectată cu ocazia lucrărilor; b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor şi plantatiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum şi amenajarile afectate de lucrari; c) valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate. (2) Cuantumul despăgubirii se stabileste prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 92Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacităţilor, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau de reparatie la capacitatea în functiune, concesionarul are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a activităţilor desfăşurate în vecinatate de alte persoane.  +  Articolul 93Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.  +  Articolul 94Pentru consecintele secundare cauzate sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacitati de transport şi distribuţie şi altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzătoare, în condiţiile legii.  +  Articolul 95Pentru protectia şi functionarea normala a capacităţilor şi a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRE instituie, prin norme tehnice, zone de protecţie şi de siguranţă a acestora.-------------Art. 95 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Capitolul XII Interdictii  +  Articolul 96Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor: a) sa realizeze constructii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reteaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei, în urmatoarele condiţii:1. obtinerea acordurilor proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmeaza să fie plasata noua conducta, precum şi a avizelor autorităţilor competente şi a autorizatiei de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor rezultate în urma modificarii.------------Litera a) a art. 96 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005. b) să efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel sub ori peste conductele de gaze naturale ori în zona de protecţie a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de sistem; c) sa depoziteze materiale pe caile de acces la conducte şi în zona de protecţie a acestora; d) sa intervina în orice mod asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de gaze naturale.  +  Articolul 97În vederea exploatarii în condiţii de siguranţă a SNT, se interzice, cu excepţia cazului de forta majoră, intreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii şi a transportului feroviar.  +  Capitolul XIII Preţuri şi tarife  +  Articolul 98 (1) Sistemul de preţuri şi tarife la gaze naturale este conceput astfel încât sa faciliteze: a) apropierea de valoarea de piaţa a combustibililor alternativi, promovarea competitiei pe piaţa gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale şi marirea sigurantei furnizarii; b) recuperarea costurilor efectuate în mod prudent, aferente activităţilor reglementate şi activităţilor subsecvente acestora, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul investit în activităţile reglementate, stimularea dezvoltării capacităţilor de productie, transport, inmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale, atragerea investitiilor straine şi transferul de tehnologie; c) economisirea de energie la consumatorii finali; d) descoperirea de noi resurse şi dezvoltarea rezervelor de gaze naturale; e) îmbunătăţirea calităţii gazelor naturale şi a serviciilor prestate la consumatori. (2) Principiile care stau la baza elaborarii reglementarilor privind sistemele de preţuri şi tarife pentru activităţile reglementate sunt urmatoarele: a) stimularea utilizarii eficiente a gazelor naturale, asigurarea calităţii serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurentei pe piaţa gazelor naturale şi protectia intereselor consumatorilor;--------------Litera a) a alin. (2) al art. 98 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. b) eliminarea subventionarilor incrucisate şi/sau a diferentierilor nejustificate între tipurile de consumatori sau după tipul de utilizare a gazelor naturale; c) prevenirea speculatiilor şi a comportamentelor speculative pe piaţa gazelor naturale; d) incurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de consum redus. (3) Sunt interzise: a) orice practici care utilizeaza sistemele de preţuri şi tarife ca instrumente de protecţie sociala şi/sau pentru subventionarea directa ori indirecta a consumatorilor; b) recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin preturile şi/sau tarifele practicate altor categorii de consumatori; c) limitarea sau diminuarea preturilor şi a tarifelor pe considerente de politica sociala sau antiinflationista; asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protecţie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora, în condiţiile legii. (4) Sistemul de preţuri şi tarife conduce la realizarea unei piete moderne şi competitive a gazelor naturale.  +  Articolul 99 (1) Preturile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aproba prin ordin al presedintelui ANRE, care va contine inclusiv data intrarii în vigoare a acestora. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 100 (1) Piaţa interna a gazelor naturale este formata din: a) segmentul concurential, care cuprinde comercializarea gazelor naturale între furnizori şi între furnizori şi consumatorii eligibili. În segmentul concurential preturile se formeaza liber, pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale; b) segmentul reglementat, care cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural şi furnizarea la pret reglementat şi în baza contractelor-cadru. În segmentul reglementat al pieţei, sistemele de preţuri şi tarife se stabilesc de ANRE pe baza metodologiilor proprii elaborate în acest sens.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 100 a fost modificată prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Activităţile aferente segmentului reglementat cuprind: a) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat şi în baza contractelor-cadru către consumatori; b) administrarea contractelor comerciale şi de echilibrare contractuala a pieţei interne; c) transportul gazelor naturale; d) inmagazinarea subterana a gazelor naturale; e) distributia gazelor naturale; f) tranzitul gazelor naturale, cu excepţia tranzitului desfăşurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin acordurile internationale în baza cărora acestea au fost realizate; g) activităţile subsecvente care sunt necesare şi decurg din activităţile menţionate la lit. a)-f). (3) Pe măsura dezvoltării pieţei interne şi/sau a integrarii în pieţele internationale, ANRE are obligaţia de a decide deschiderea treptata, în tot sau în parte, a activităţilor reglementate către concurenta.-------------Alin. (3) al art. 100 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (4) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct contracte de vanzare-cumparare cu furnizorii licentiati. (5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toţi consumatorii au dreptul de a fi alimentati cu gaze naturale în aceeasi structura intern/import a surselor. Pentru piaţa reglementata, asigurarea, în aceasta structura, a cantităţilor de gaze naturale se realizează de către furnizorii licentiati, acestia având acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale. (6) Prevederile alin. (5) se aplică până la convergenţa preţului gazelor naturale din producţia internă cu cel al gazelor naturale din import.---------------Alin. (6) al art. 100 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 101 (1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activităţi reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea contabila, conform normelor legale şi reglementarilor ANRE.-------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activităţi reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea legala, functionala şi organizatorica a acestora. Separarea legala nu implica modificarea controlului asupra intreprinderii integrate pe verticala. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) persoanele juridice care desfăşoară activităţi de distribuţie şi care deservesc un numar de cel mult 100.000 de consumatori. Acestea au obligaţia separarii, în contabilitatea interna, a fiecareia dintre activităţile reglementate, astfel încât să permită reflectarea exacta a veniturilor şi costurilor aferente fiecarei activităţi, în scopul evitarii discriminarii şi subventiilor incrucisate, precum şi pentru incurajarea competitiei. În acelasi scop, acestea vor tine contabilitatea separata, ca pentru o societate comerciala independenta, în cazul în care deţin activităţi în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea interna va include balanta de plati şi contul de profit şi pierdere pentru fiecare activitate.  +  Capitolul XIV Infractiuni şi contraventii  +  Articolul 102Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea administrativa, contraventionala, penala sau civila.  +  Articolul 103Sustragerea de gaze naturale constituie infractiunea de furt şi se pedepseste conform prevederilor Codului penal.  +  Articolul 104Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionarii echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.  +  Articolul 105Deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor obiectivelor de productie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 10 ani.  +  Articolul 106Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordarii directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.  +  Articolul 107În cazurile în care infractiunile prevăzute la art. 103-106 sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenţă, limita maxima speciala a pedepsei se majoreaza cu un an.  +  Articolul 108Tentativa la infractiunile prevăzute la art. 103-106 se pedepseste.  +  Articolul 109Constituie contraventii la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte:1. proiectarea, avizarea, execuţia, receptia, punerea în functiune şi/sau exploatarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate;2. proiectarea şi/sau executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fără obtinerea acordurilor, aprobarilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare;3. proiectarea, executarea, receptia şi/sau punerea în functiune de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu incalcarea reglementarilor tehnice emise în domeniu;------------Punctul 3 al art. 109 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.4. executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu incalcarea prevederilor art. 65, 80 şi 81;------------Punctul 4 al art. 109 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.5. executarea de lucrari noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzand instalatiile de utilizare de orice fel, fără urmarirea acestora de către un operator licentiat şi/sau fără verificarea documentatiei tehnice de execuţie de către un verificator atestat conform prevederilor legale;6. executarea sau modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale fără avizarea documentatiei tehnice de execuţie de către operatorul licentiat;7. utilizarea de echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee neconforme cu reglementarile tehnice în vigoare;8. utilizarea de echipamente, instalaţii şi aparate care nu au efectuata verificarea tehnica în termen;9. avizarea proiectelor de execuţie ale caror solutii tehnice nu se încadrează în prevederile şi reglementarile tehnice din sectorul gazelor naturale;10. derularea de către investitor şi/sau beneficiar a oricărui contract ce are ca obiect executarea de lucrari de constructii-montaj pentru infiintari şi/sau modificari ale unor capacitati din sectorul gazelor naturale, fără obtinerea autorizatiei de înfiinţare şi/sau a autorizatiei de modificare, a acordurilor şi avizelor necesare;11. neindeplinirea şi/sau indeplinirea necorespunzatoare a condiţiilor de valabilitate pentru autorizatiile obtinute conform art. 49;12. neindeplinirea şi/sau indeplinirea necorespunzatoare a condiţiilor de valabilitate pentru autorizatiile/licentele obtinute conform art. 43-46;13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fără acordul scris al operatorului licentiat;14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de către ANRE;-------------Punctul 14 al art. 109 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă din sectorul gazelor naturale;16. folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piaţa gazelor naturale;17. sistarea nejustificata a alimentarii consumatorului;18. execuţia, exploatarea şi manevrarea necorespunzatoare a unor instalaţii şi echipamente, cu incalcarea condiţiilor tehnice de securitate şi care pot dauna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului;19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare şi la depozitele de inmagazinare a gazelor naturale al solicitantilor interni sau externi;20. revanzarea gazelor naturale de către consumatori;21. refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementari sau dispuse, după caz, de ANRE, precum şi obstructionarea efectuării acestora;-------------Punctul 21 al art. 109 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.22. nefurnizarea sau furnizarea incompleta ori eronata a datelor şi informaţiilor solicitate de ANRE şi nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;-------------Punctul 22 al art. 109 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.23. proiectarea şi/sau execuţia de lucrari pentru alt agent economic decat cel pentru care instalatorul autorizat a pus la dispoziţie legitimatia proprie în vederea autorizarii de către ANRE a acestuia conform regulamentului specific;-------------Punctul 23 al art. 109 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.24. neasigurarea stocului minim în depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale şi nerezervarea capacităţii minime pentru transportator;25. intarzierea nejustificata în realimentarea consumatorilor după intrerupere;26. nerespectarea normelor privind zonele de protecţie şi siguranţa, stabilite conform legii;27. nerespectarea reglementarilor privind preturile şi tarifele;28. emiterea acordurilor şi avizelor privind accesul la sistemele de productie, transport, inmagazinare şi alimentare cu gaze naturale, fără respectarea prevederilor legale;29. nerespectarea prevederilor acordurilor şi avizelor privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de transport, de inmagazinare/stocare şi de alimentare cu gaze naturale;30. nerespectarea dispoziţiilor privind separarea legala a activităţilor reglementate în sectorul gazelor naturale;31. executarea fără acordul operatorului licentiat a oricarei operaţii sau interventii, de orice natura, la conductele, aparatele, instalatiile de măsurare şi accesoriile aferente obiectivelor/sistemelor de productie, inmagazinare/ stocare, transport, tranzit şi la sistemele de alimentare cu gaze naturale;32. neurmarirea lucrărilor de constructii-montaj şi neintocmirea documentelor specifice de către operatorul care le-a avizat;33. punerea în functiune de către instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost avizate, receptionate şi pentru care nu s-a obţinut autorizatie de functionare;34. racordarea de către instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze naturale la instalatiile existente şi punerea în functiune a acestora fără aprobarea operatorului licentiat;35. semnarea documentatiilor definitive de către un instalator autorizat pentru lucrari pe care acesta nu le executa sau nu le supraveghează direct;36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).37. desfăşurarea oricăror activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii fără a detine licenta necesară, emisa conform prevederilor prezentei legi şi reglementarilor elaborate în temeiul acesteia.------------Punctul 37 al art. 109 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005.38. nerespectarea prevederilor art. 17 lit. g).---------------Punctul 38 al art. 109 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 110 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de către persoane fizice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la pct. 2, 9, 20, 21, 22, 25, 28, 29 şi 32; b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 şi 23; c) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 13, 18, 19, 26, 31, 33, 34 şi 35. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de către persoane juridice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 8 şi 11; b) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 şi 29; c) cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 7, 14, 20, 22, 28 şi 32; d) cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, cele de la pct. 9, 10, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 31 şi 36; e) cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei, cele de la pct. 12, 16, 19 şi 37; f) cu amendă de 100.000 lei, cele de la pct. 24, 27, 30 şi 38. (3) Pentru contravenţiile prevăzute la pct. 12, 16, 19, 24, 27, 30, 37 şi 38 ale art. 109, săvârşite în mod repetat de către persoane juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă de 5% din cifra de afaceri a persoanei contraveniente, realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei.---------------Art. 110 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007.  +  Articolul 111Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite în acest scop de către preşedintele ANRE.-------------Art. 111 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 112Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare şi sanctionare ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 110, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 113Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii, prevăzute în prezenta lege, inclusiv sumele de bani din bănci, sunt supuse confiscarii în condiţiile legii.  +  Articolul 114Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 110 se va face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 115Contraventiilor prevăzute la art. 109 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 116Sumele provenite din amenzi se virează la bugetul de stat şi la ANRE, în cotele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 116 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 117 (1) În vederea constatarii contraventiilor, agentii constatatori au acces, în condiţiile legii, la obiectivele de productie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalatiile şi echipamentele aferente acestora, precum şi la instalatiile de utilizare a gazelor naturale. (2) Proprietarii instalaţiilor de utilizare sau cei care le exploateaza sunt obligati sa puna la dispoziţie agentilor constatatori documente, date şi/sau informaţii relevante. (3) Organele de politie, precum şi celelalte organe cu atribuţii în domeniu sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori.  +  Capitolul XV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 118Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 119 (1) Dispozitiile art. 8 lit. j), ale art. 22 şi 34 se aplică începând cu data de 1 iulie 2007. (2) Dispozitiile art. 101 alin. (2) intră în vigoare pentru toţi operatorii începând cu data de 1 iulie 2007, iar pentru operatorul SNT, începând cu data de 1 ianuarie 2007. (3) Dispozitiile cap. VII^1 intră în vigoare de la data aderarii României la Uniunea Europeana.------------Alin. (3) al art. 119 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005.  +  Articolul 120 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 463/2001, precum şi orice alte dispozitii contrare. (2) Prezenta lege reglementeaza sectorul şi piaţa gazelor naturale şi se completeaza cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementeaza sectorul şi piaţa energiei electrice.-------------Alin. (2) al art. 120 a fost introdus de pct. 13 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 14 iulie 2004.Nr. 351.--------------