ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă(actualizat până la data de 4 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • -------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 4 ianuarie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011; ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Direcţiei asistenţă medicală,având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Clasificarea pe baza metodologiei prevăzute la art. 1 este utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltării reţelei spitaliceşti în concordanţă cu necesităţile populaţiei, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finanţării spitalelor, pe nivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală.  +  Articolul 3Se aprobă criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 18 aprilie 2011.Nr. 323.  +  Anexa 1 METODOLOGIEpentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă  +  Articolul 1În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea clasificarea în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Cererea prevăzută la art. 1 este însoţită de fişa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cererea prevăzută la art. 1, precum şi fişa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorităţii ierarhic superioare.  +  Articolul 3Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare prevăzută la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Ca urmare a analizei fişei de autoevaluare, direcţia de sănătate publică judeţeană din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului Bucureşti, supune aprobării ministrului sănătăţii categoria în care spitalul este clasificat în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.  +  Articolul 5În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2012, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.----------Art. 5 a fost modificat de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.  +  Articolul 6Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3.  +  Articolul 7Dacă spitalul îndeplineşte criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată, direcţia de sănătate publică avizează favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobării ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8Managerii spitalelor au obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza clasificării în condiţiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 şi 7.  +  Articolul 9Managerii spitalelor clasificate într-o categorie cu plan de conformare aprobat au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea gradul de îndeplinire a planului de conformare asumat.-----------Art. 9 a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.  +  Anexa 1 la metodologie- model -Domnule director,Subsemnatul, ......................., manager al spitalului ......................., cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ....., telefon: fix/mobil.............., fax ................ e-mail ................., solicit clasificarea în funcţie de competenţă a spitalului pe care îl reprezint în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.Anexez la prezenta cerere fişa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare anexată la prezenta cerere.Mă oblig să anunţ direcţia de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condiţiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor legale în vigoare.Data ....... Semnătura .......Domnului director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului ..../a Municipiului Bucureşti ..............  +  Anexa 2 la metodologie- model -FIŞA DE AUTOEVALUAREnr. ............/...............Spitalul ....................Localitatea .............../judeţul ................*Font 9*┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Criteriul (conform Ordinului│ │ ││ministrului sănătăţii nr. │ │ ││1.408/2010 privind aprobarea│ │ ││ criteriilor de clasificare │ Criteriul minim obligatoriu │ Îndeplinit/Neîndeplinit ││ a spitalelor în funcţie │ │ ││ de competenţă) │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│a) structura organizatorică │a) anestezie şi terapie │Se vor menţiona DA/NU şi ││a spitalului, aprobată în │intensivă; │tipul de structură (secţie, ││condiţiile legii │b) boli infecţioase; │laborator, serviciu de ││ │c) cardiologie; │diagnostic şi tratament, ││ │d) dermatovenerologie; │compartiment, structură care││ │e) diabet zaharat, nutriţie şi │acordă servicii ambulatorii ││ │boli metabolice; │de specialitate, servicii de││ │f) endocrinologie; │spitalizare de zi şi servi- ││ │g) gastroenterologie; │cii paraclinice) în dreptul ││ │h) hematologie; │fiecărei structuri, după caz││ │i) medicină de urgenţă; │ ││ │j) medicină internă; │ ││ │k) nefrologie; │ ││ │l) neonatologie; │ ││ │m) neurologie; │ ││ │n) oncologie medicală; │ ││ │o) pediatrie; │ ││ │p) pneumologie; │ ││ │q) psihiatrie; │ ││ │r) recuperare, medicină fizică │ ││ │şi balneologie; │ ││ │s) reumatologie; │ ││ │t) chirurgie cardiovasculară; │ ││ │u) chirurgie generală; │ ││ │v) chirurgie orală şi maxilo- │ ││ │facială; │ ││ │w) chirurgie pediatrică; │ ││ │x) chirurgie plastică - micro- │ ││ │chirurgie reconstructivă; │ ││ │y) chirurgie toracică; │ ││ │z) chirurgie vasculară; │ ││ │aa) neurochirurgie; │ ││ │bb) obstetrică-ginecologie │ ││ │(Se va menţiona nivelul struc- │ ││ │turii, organizate în conformi- │ ││ │tate cu prevederile ordinului │ ││ │ministrului sănătăţii şi │ ││ │familiei privind criteriile de │ ││ │ierarhizare a secţiilor de │ ││ │spital de specialitate │ ││ │obstetrică, ginecologie şi │ ││ │neonatologie, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare.); │ ││ │cc) oftalmologie; │ ││ │dd) ortopedie şi traumatologie; │ ││ │ee) otorinolaringologie; │ ││ │ff) urologie; │ ││ │gg) anatomie patologică; │ ││ │hh) medicină de laborator; │ ││ │îi) radiologie - imagistică │ ││ │medicală; │ ││ │jj) serviciul/compartimentul de │ ││ │supraveghere şi control al │ ││ │infecţiilor nosocomiale. │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│b) tipul serviciilor │conform prevederilor anexei │Se vor menţiona punctual ││medicale furnizate │nr. 2 │specialităţile în care ││la ordin │ │spitalul furnizează servicii││ │ │medicale spitaliceşti ││ │ │(inclusiv prin linii de ││ │ │gardă asigurate în conformi-││ │ │tate cu prevederile legale) ││ │ │şi/sau ambulatorii,după caz,││ │ │dintre cele prevăzute în ││ │ │anexa nr. 2 la ordin. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│c) personalul de speciali- │conform prevederilor anexei │DA/NU ││tate medico-sanitar încadrat│nr. 2 la ordin │ ││la nivelul spitalului │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│d) continuitatea asistenţei │conform prevederilor anexei │DA/NU ││medicale │nr. 2 la ordin │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│e) dotarea cu echipamente │conform prevederilor anexei │Se vor menţiona punctual ││şi aparatură medicală │nr. 2 la ordin │tipurile de echipamente şi ││ │ │aparatura medicală prevăzute││ │ │în anexa nr. 2 la ordin. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│f) activitate de îndrumare │conform prevederilor anexei │DA/NU ││şi coordonare metodologică │nr. 2 la ordin │ ││pe domeniile lor de │ │ ││activitate │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│g) activitate de învăţământ │conform prevederilor anexei │DA/NU ││şi cercetare ştiinţifico- │nr. 2 la ordin │ ││medicală, precum şi de │ │ ││educaţie medicală continuă │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│h) proporţia bolnavilor │≥ 40% │Se va menţiona DA/NU în ││internaţi care au domiciliul│≥ 20% │dreptul valorii corespunză- ││în alte judeţe │≥ 5% │toare, după caz. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│i) proporţia bolnavilor │≤ 0,5% │Se va menţiona DA/NU în ││externaţi care se reinter- │≤ 0,6% │dreptul valorii corespunză- ││nează în acelaşi spital, │≤ 1% │toare, după caz. ││pentru patologie de acelaşi │≤ 1,5% │ ││tip, într-un interval de 48 │≤ 5% │ ││de ore de la externarea │ │ ││anterioară │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│j) proporţia bolnavilor │≤ 0,02% │Se va menţiona DA/NU în ││transferaţi într-un alt │≤ 0,03% │dreptul valorii corespunză- ││spital, pentru patologie de │≤ 0,06% │toare, după caz. ││acelaşi tip, într-un │≤ 0,1% │ ││interval de 72 de ore de la │≤ 0,5% │ ││internare │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în prezenta fişă de evaluare.Manager,.....................(numele în clar, semnătura şi ştampila unităţii sanitare)  +  Anexa 2 CRITERIILE MINIME OBLIGATORIIpentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă  +  Articolul 1Pentru clasificarea în categoria I, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) endocrinologie; g) gastroenterologie; h) hematologie; i) medicină de urgenţă; j) medicină internă; k) nefrologie; l) neonatologie; m) neurologie; n) pediatrie; o) pneumologie; p) psihiatrie; q) recuperare, medicină fizică şi balneologie; r) reumatologie; s) chirurgie cardiovasculară; t) chirurgie generală; u) chirurgie orală şi maxilo-facială; v) chirurgie pediatrică; w) chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; x) chirurgie toracică; y) chirurgie vasculară; z) neurochirurgie; aa) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); bb) oftalmologie; cc) ortopedie şi traumatologie; dd) otorinolaringologie; ee) urologie; ff) anatomie patologică; gg) medicină de laborator; hh) radiologie - imagistică medicală;1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.-----------Subpct. 1.2, pct. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1 subpct. 1.1.3. Spitalul să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) medicină de urgenţă; e) medicină internă; f) neurologie; g) pediatrie; h) pneumologie; i) psihiatrie; j) chirurgie cardiovasculară; k) chirurgie generală; l) chirurgie vasculară; m) neurochirurgie; n) obstetrică-ginecologie; o) ortopedie şi traumatologie; p) otorinolaringologie; q) medicină de laborator; r) radiologie - imagistică medicală;4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi/sau a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie, pediatrie şi chirurgie pediatrică nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puţin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte într-una dintre specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.----------Pct. 7 al art. 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparat de radiologie digitală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparat de rezonanţă magnetică nucleară; d) aparat pentru angiografie; e) aparate de ultrasonografie convenţională şi Doppler; f) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; g) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 8^1 al art. 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.----------Pct. 9 al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.10. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 20%.11. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.12. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.13. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 2Pentru clasificarea în categoria I M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.---------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialităţile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum şi de personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie, corespunzător specificului şi volumului de activitate al unităţii sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 6 al art. 2 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.7. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.8. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 40%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.10. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 3Pentru clasificarea în categoria II, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) medicină internă; g) nefrologie; h) neonatologie; i) neurologie; j) oncologie medicală; k) pediatrie; l) pneumologie; m) psihiatrie; n) chirurgie generală; o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); p) oftalmologie; q) ortopedie şi traumatologie; r) otorinolaringologie; s) urologie; t) anatomie patologică; u) medicină de laborator; v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) cardiologie; c) medicină internă; d) neurologie; e) pediatrie; f) psihiatrie; g) chirurgie generală; h) obstetrică-ginecologie; i) ortopedie şi traumatologie; j) medicină de laborator; k) radiologie-imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puţin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una dintre specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.------------Pct. 7 al art. 3 a fost modificat de lit. d) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparat de rezonanţă magnetică nucleară; d) aparate de ultrasonografie convenţională şi Doppler; e) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; f) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 8^1 al art. 3 a fost introdus de lit. e) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Prevederea de la pct. 8 lit. c) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.10. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 10 al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.11. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 5%.12. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.13. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.14. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,03%.  +  Articolul 4Pentru clasificarea în categoria II M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 6 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Pct. 1 al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialităţile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum şi de personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie, corespunzător specificului şi volumului de activitate al unităţii sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.5^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 5^1 al art. 4 a fost introdus de lit. f) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------Pct. 6 al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.7. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie ≥ 20%.8. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.10. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,06%.  +  Articolul 5Pentru clasificarea în categoria III, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) medicină internă; g) nefrologie; h) neonatologie; i) neurologie; j) oncologie medicală; k) pediatrie; l) pneumologie; m) psihiatrie; n) chirurgie generală; o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim II în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); p) oftalmologie; q) ortopedie şi traumatologie; r) otorinolaringologie s) urologie; t) anatomie patologică; u) medicină de laborator; v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006.---------Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) medicină internă; c) neurologie; d) pediatrie; e) psihiatrie; f) chirurgie generală; g) obstetrică-ginecologie; h) ortopedie şi traumatologie; i) medicină de laborator; j) radiologie - imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puţin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una dintre specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult o specialitate dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare şi în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală; b) aparat de tomografie computerizată; c) aparate ultrasonografie convenţională; d) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; e) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 8^1 al art. 5 a fost introdus de lit. g) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1%.10. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1%.11. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,1%.  +  Articolul 6Pentru clasificarea în categoria IV, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: a) anestezie şi terapie intensivă; b) medicină internă; c) pediatrie; d) chirurgie generală; e) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim I, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare); f) medicină de laborator; g) radiologie - imagistică medicală.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, în una dintre specialităţile: a) medicină internă; b) pediatrie; c) chirurgie generală; d) obstetrică-ginecologie;4.2. personal sanitar mediu şi auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Continuitatea asistenţei medicale trebuie să se asigure prin cel puţin două linii de gardă, organizate astfel: a) linie de gardă pentru specialităţile medicale; b) linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale.6. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi.---------Pct. 6 al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.7. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, obligatoriu, cel puţin următoarele echipamente şi aparate medicale: a) aparat de radiologie convenţională; b) ecograf; c) instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare; d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgenţă de tip UPU sau CPU este obligatorie şi aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.7^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Pct. 7^1 al art. 6 a fost introdus de lit. h) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.8. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1,5%.9. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1,5%.10. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au caracter de unităţi sanitare cu circuit închis, ce funcţionează într-o reţea integrată, prin care se asigură serviciile medicale de specialitate necesare, precum şi unităţile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal, se încadrează în categoria IV.---------Pct. 11 al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.12. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita direcţiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 şi 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistenţei medicale acordate în sistemul penitenciar.---------Pct. 12 al art. 6 a fost introdus de lit. i) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Pentru clasificarea în categoria V, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea, după caz, a următoarelor: a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici; b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, psihiatrie, de recuperare şi altele); c) servicii paliative.2. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.3. Asigurarea continuităţii asistenţei medicale trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi corespunzător structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii.4. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcţionare, echipamentele şi aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată, în condiţiile legii.4^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Pct. 4^1 al art. 7 a fost introdus de lit. j) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.5. Proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 5%.6. Proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.----------