ORDIN nr. 1.777 din 29 decembrie 2011pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.777 din 29 decembrie 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 952 din 22 decembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011    Având în vedere:- Referatul de aprobare al ministrului sănătăţii nr. R.L. 4.557 din 29 decembrie 2011 şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 4.194 din 21 decembrie 2011;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, în temeiul dispoziţiilor:- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, se modifică după cum urmează:- În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 "Numărul de consultaţii acordate" va avea următorul cuprins:"Câmpul 8 - Numărul de consultaţii acordate- în prima căsuţă se va completa numărul de consultaţii acordate pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, respectiv afecţiuni asociate;În situaţia în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, acesta va completa în prima căsuţă numărul total de consultaţii acordate de către acesta, cumulat cu numărul de consultaţii anterior acordate de către medicul de familie şi, după caz, de către medicul de specialitate/medicii de specialitate, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultaţii pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultaţii anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.- se va bifa căsuţa «Acut/Subacut» în situaţia în care consultaţiile au fost acordate pentru acelaşi episod de boală acută/subacută;- pentru situaţia în care în cadrul unui episod de boală acută/subacută se diagnostichează una sau mai multe afecţiuni acute/subacute, în căsuţa «Asociate» se completează:- «1» când la prima consultaţie dintr-un episod de boală s-au diagnosticat două sau mai multe afecţiuni acute/subacute;- «2» când în derularea unui episod de boală acută/subacută la a doua consultaţie a apărut o altă afecţiune acută/subacută;- «3» când în derularea unui episod de boală acută/subacută la a treia consultaţie a apărut o altă afecţiune acută/subacută.Numărul maxim de consultaţii ce se pot acorda este cel prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.p. Ministrul sănătăţii,Cristian Anton Irimie,secretar de statPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-------