ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială(actualizată până la data de 14 octombrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 creează cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului în vederea asigurării condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale.Conform art. 14 din Legea nr. 292/2011, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială, începând cu anul 2012, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR) prin aplicarea unui indice social de inserţie.Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesită modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2011, şi a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare.Totodată, potrivit Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, unul dintre indicatorii de rezultat care condiţionează acordarea împrumutului prevede utilizarea aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor atât în cazul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, cât şi în cazul ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al alocaţiei pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, cu modificările ulterioare.În absenţa reglementărilor care să asigure punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 292/2011, precum şi a Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pe de o parte, se creează confuzie în privinţa noţiunilor care definesc beneficiile de asistenţă socială, iar, pe de altă parte, se ajunge la nerespectarea unor cerinţe asumate şi la neacordarea sumelor din împrumut corespunzătoare indicatorului de rezultat.În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2012, constituind astfel o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează: a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); c) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul. (3) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011."2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3."3. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor."  +  Articolul IILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi este de: a) 0,25 ISR pentru persoana singură; b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; f) câte 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi."2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure."3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 8 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 3 al art. II din prezentul act normativ. (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social. (3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie."4. La articolul 13^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul plăţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."5. La articolul 14^1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 14^1. - (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi............................................................................ (3) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.»----------Pct. 5 al art. II care modifică art. 14^1 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.6. La articolul 14^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În vederea verificării informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante. Administraţiile finanţelor publice sunt obligate să furnizeze informaţiile necesare în baza listei cu persoane şi datele de identificare ale acestora, transmisă de primar.""6^1. La articolul 14^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) În situaţia în care beneficiarii de ajutor social sunt şi beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi ancheta socială prevăzută la alin. (3) se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate.»----------Pct. 6^1 al art. II care completează art. 14^1 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.7. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. (3) Pentru beneficiarii ajutorului social prevăzuţi la alin. (1) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. (4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie. (5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. (6) În situaţia în care, după termenul prevăzut la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului. (7) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (1)."----------Art. 16^1 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 7 al art. II din prezentul act normativ.7^1. După articolul 16^1 se introduc două noi articole, articolele 16^2 şi 16^3, cu următorul cuprins:«Art. 16^2. - (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege. (2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata obligaţiilor faţă de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 16^1 alin. (4) se aplică numai familiilor şi persoanelor singure care până la data verificării nu şi-au achitat obligaţiile inclusiv în condiţiile alin. (1).Art. 16^3. - În situaţia în care pe perioada suspendării prevăzute la art. 16^1 alin. (4) intervine o altă situaţie de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu excepţia celei prevăzute la art. 18 şi 20^1. Dacă intervine o situaţie de încetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării şi data încetării acordării acestora.»----------Pct. 7^1 al art. II care completează LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.8. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14^1 alin. (5) şi (6) şi art. 16^1 alin. (3)-(5) se comunică agenţiei teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3), pe bază de borderou."8^1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 18. - (1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, în următoarele situaţii: a) în situaţia în care agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 13^1 alin. (3), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; b) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social; c) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor. (2) Plata ajutorului social se suspendă în condiţiile alin. (1), începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale solicită primăriei, în a cărei rază teritorială locuieşte familia sau persoana singură, verificarea situaţiei. (4) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.»----------Pct. 8^1 al art. II care modifică art. 18 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.8^2. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) în cazul în care, după verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;»----------Pct. 8^2 al art. II care modifică lit. c) a alin. (1) al art. 20 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.9. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) în cazul în care beneficiarii nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 16^1."10. La articolul 28, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.................................................................................................. (4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea."11. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.12. La articolul 28^1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) şi (4), art. 14^1 alin. (3), art. 16^1, art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3)."13. La articolul 28^1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 14^1 alin. (3);".14. La articolul 28^1 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);".15. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată."  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR."----------Alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 1 al art. III din prezentul act normativ.2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un stimulent al cărui cuantum se raportează la ISR şi se stabileşte la 0,2 ISR."4. La articolul 3, alineatele (2) şi (4) se abrogă.5. Articolul 4 se abrogă.6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de acestea, după cum urmează: a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare."7. La articolul 6^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap."8. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:«(2) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (2). (4) Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.»----------Pct. 8 al art. III care completează art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.9. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:«Art. 7^1. - (1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei în condiţiile alin. (1), agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă existenţi în plată la această dată şi ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţin 6 luni. (3) Pe baza tabelului centralizator prevăzut la alin. (2), primarii verifică dacă beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligaţiile de plată către bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (4) Pentru beneficiarii drepturilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă prevăzuţi la alin. (2), care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale până la data prevăzută la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. (5) La data de 31 martie a fiecărui an, primarii verifică dacă persoanele beneficiare ale drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) şi-au achitat impozitele şi taxele locale şi transmit agenţiilor teritoriale o nouă situaţie centralizatoare actualizată cu persoanele care nu şi-au îndeplinit această obligaţie, până la data de 5 aprilie a fiecărui an. (6) Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele locale, în termenul prevăzut la alin. (5), conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu drepturile aferente lunii aprilie. (7) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (6) atrage reluarea plăţii drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. (8) În vederea aplicării prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor de plată către bugetul local. (9) În situaţia în care după termenul prevăzut la alin. (6) nu sunt achitate obligaţiile faţă de bugetul local, drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă încetează. (10) În situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la alin. (6) dreptul încetează, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării acordării acestora. (11) Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.Art. 7^2. - (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata obligaţiilor faţă de bugetele locale, situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 7^1 alin. (3) şi (5) vor cuprinde numai persoanele care până la termenele prevăzute nu şi-au achitat obligaţiile, inclusiv în condiţiile alin. (1).»----------Pct. 9 al art. III care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.10. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie şi stimulent, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz:".11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa."12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.13. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 7^1 alin. (7)."14. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 7^1 alin. (4)."15. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. i), se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care se depune cererea."16. Articolul 17 se abrogă.17. La articolul 18, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea."  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară;".2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Limitele minimă şi maximă ale indemnizaţiei se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR."3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR. (3) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR."----------Alin. (2) şi (3) ale art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 au fost modificate de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 3 al art. IV din prezentul act normativ.4. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 2 alineatul (5), literele h), m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;........................................................................... m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale; n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;»----------Pct. 5 al art. IV care modifică lit. h), m) şi n) ale alin. (5) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.6. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:".7. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Nivelul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 7. - (1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR. (2) Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. (1) se acordă după cum urmează: a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani; b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani; c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricând, pe toată perioada. (3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.»----------Pct. 9 al art. IV care modifică art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.10. La articolul 8, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată conform art. 2 alin. (1), dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă............................................................................................... (4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează: a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, în funcţie de opţiunea nou-exprimată, raportată la vârsta copilului."11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 9. - (1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2). (2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. (5) Prevederile alin. (4) se aplică inclusiv pentru situaţiile în care persoana se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi naşte un alt/alţi copil/copii sau se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).»----------Pct. 11 al art. IV care modifică art. 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.11^1. Articolul 10 se abrogă.----------Pct. 11^1 al art. IV care abrogă art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia."13. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2) -(4), cu următorul cuprins:«(2) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (2). (4) Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.»----------Pct. 13 al art. IV care completează art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.14. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de:".15. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. (2) Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale."16. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.17. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) încetează cu ziua următoare celei în care:"----------Partea introd. a alin. (1) al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 17 al art. IV din prezentul act normativ.18. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (7)."19. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:"----------Partea introd. a alin. (2) al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 19 al art. IV din prezentul act normativ.19^1. La articolul 16 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:«i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;»----------Pct. 19^1 al art. IV care modifică lit. i) a alin. (2) al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.20. La articolul 16 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (4)."21. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu. Prevederile se aplică şi în cazul consilierilor locali."22. La articolul 17 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care:".23. La articolul 17 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (7)."24. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepţia lit. i)."----------Alin. (2) al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 24 al art. IV din prezentul act normativ."(3) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului."25. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.26. La articolul 21, alineatele (1) -(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), precum şi pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat. (2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului indemnizaţiei acordate. (3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.»----------Pct. 26 al art. IV care modifică alin. (1)-(3) ale art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012."26^1. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă."----------Pct. 26^1 al art. IV care abrogă alin. (5) al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.27. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 22. - (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1),respectiv la art. 5, art. 6, art. 9 alin. (4) şi (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi art. 6 constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.»----------Pct. 27 al art. IV care modifică art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.28. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."28^1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 25. - (1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum şi concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.»----------Pct. 28^1 al art. IV care modifică alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.29. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 şi art. 38 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei."30. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, anterioare adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, stabilirii măsurii plasamentului ori a plasamentului în regim de urgenţă sau a instituirii tutelei, dar nu mai puţin de 1,2 ISR şi nu mai mult de 6,8 ISR."----------Alin. (2) al art. 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 30 al art. IV din prezentul act normativ.31. După articolul 30 se introduc opt noi articole, articolele 31-38, cu următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează: a) în continuarea concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a); b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului; c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) şi (6). (2) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1) se acordă o indemnizaţie lunară la nivelul de 0,9 ISR. (3) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la alin. (1), se acordă pe bază de cerere de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită. (4) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea activităţii în perioada de până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 7 ani. (5) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător prevederile art. 21 şi 22. (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), condiţiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.Art. 32. - (1) Oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) care au în întreţinere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi: a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ. b) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; c) sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; d) sprijin lunar în cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. (2) Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei teritoriale şi beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d). (4) Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, în cuantum majorat cu 50%.Art. 33. - (1) De drepturile prevăzute la art. 31 şi 32 nu poate beneficia părintele sau persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal ori care primeşte indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ.(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1^1) al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care completează pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ. (2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (3) se acordă pentru fiecare dintre copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor.----------Alin. (2) ale art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ. (3) Indemnizaţia prevăzută la art. 31 alin. (2), precum şi cea prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) se cumulează cu drepturile de concediu şi indemnizaţie, respectiv de stimulent, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 34. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi 32 se acordă cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12. (2) Drepturile prevăzute la art. 31 şi 32, cu excepţia prevăzută la art. 32 alin. (3), se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 14 aplicându-se corespunzător. (3) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute la art. 31 şi 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) şi art. 24.Art. 35. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se acordă după cum urmează: a) pentru situaţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a), începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată; b) pentru situaţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) şi c), de la data depunerii cererii; c) pentru situaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată; d) pentru situaţia prevăzută la art. 32 alin. (2), începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptăţite a fost efectuată înaintea acestei date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptăţite în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menţionate; e) pentru celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d), de la data depunerii cererii sau, după caz, începând cu luna următoare depunerii cererii. (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplică ţinând cont de data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării.Art. 36. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) încetează în următoarele situaţii: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 12; b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani; c) copilul sau, după caz, persoana îndreptăţită nu mai este încadrat/încadrată într-un grad de dizabilitate; d) persoanele realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, caz în care se aplică prevederile art. 32 alin. (3); e) a avut loc decesul copilului; f) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (9).----------Lit. f) a alin. (1) al art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ. (2) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) încetează începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se înregistrează una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).Art. 37. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se suspendă începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: a) persoana îndreptăţită este decăzută din drepturile părinteşti; b) persoana îndreptăţită este îndepărtată, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; d) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; e) persoana îndreptăţită execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv o perioadă mai mare de 30 de zile; f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; g) persoana îndreptăţită a decedat; h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, după caz, persoana îndreptăţită este încadrată în alt grad de dizabilitate; i) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate; j) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (6).----------Lit. j) a alin. (1) al art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ. (2) Drepturile prevăzute la art. 31 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului. (3) Drepturile prevăzute la art. 31 nu se suspendă în situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (3). (4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se face la cerere, prevederile art. 18 aplicându-se corespunzător. (5) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 32, suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1), se face la cerere, începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se depune cererea. (6) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în condiţiile alin. (1) lit. i) se face începând cu luna următoare efectuării verificării cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, dacă situaţia constatată nu conduce la încetarea sau la modificarea dreptului. (7) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 31 şi 32, acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană îndreptăţită, dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (8) Drepturile prevăzute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se cuvin şi se acordă noului beneficiar cu respectarea prevederilor art. 35.""Art. 38. - (1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 12 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei în condiţiile alin. (1), agenţiile teritoriale transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) existenţi în plată la această dată şi ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţin 6 luni. (3) Pe baza tabelului centralizator prevăzut la alin. (2) primarii verifică dacă persoanele au achitat pentru anul anterior obligaţiile de plată către bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (4) Pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale până la data prevăzută la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. (5) La data de 31 martie primarii verifică dacă persoanele beneficiare ale drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) şi-au achitat impozitele şi taxele locale şi transmit agenţiilor judeţene o nouă situaţie centralizatoare actualizată cu persoanele care nu şi-au îndeplinit această obligaţie, până la data de 5 aprilie. (6) Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele locale în termenul prevăzut la alin. (5) conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu drepturile aferente lunii aprilie. (7) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (6) atrage reluarea plăţii drepturilor, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. (8) În vederea aplicării prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor de plată către bugetul local. (9) În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (6), nu sunt achitate obligaţiile faţă de bugetul local, drepturile prevăzute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) încetează. (10) În situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la alin. (6) dreptul încetează, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării acordării acestora. (11) Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale."----------Art. 38 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din prezentul act normativ.32. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 39, cu următorul cuprins:«Art. 39. - (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata obligaţiilor faţă de bugetele locale, situaţia centralizatoare prevăzută la art. 38 alin. (3) şi (5) va cuprinde numai persoanele care până la termenele reglementate nu şi-au achitat obligaţiile, inclusiv în condiţiile alin. (1).»----------Pct. 32 al art. IV care introduce art. 39 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.  +  Articolul VLegea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează: a) 0,06 ISR pentru familia cu un copil; b) 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii; c) 0,18 ISR pentru familia cu 3 copii; d) 0,24 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: a) 0,05 ISR pentru familia cu un copil; b) 0,1 ISR pentru familia cu 2 copii; c) 0,15 ISR pentru familia cu 3 copii; d) 0,2 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează: a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil; b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii; c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii; d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil; b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii; c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii; d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."3. Articolul 9 se abrogă.4. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare."4^1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.»----------Pct. 4^1 al art. V care modifică alin. (2) al art. 16 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.4^2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 25. - (1) Titularul alocaţiei depune la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.»----------Pct. 4^2 al art. V care modifică alin. (1) al art. 25 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) Neîndeplinirea de către titularul alocaţiei a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii dreptului începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului. (3) Suspendarea prevăzută la alin. (2) se menţine până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Dacă în termenul de 3 luni titularul nu îndeplineşte obligaţia, se consideră că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare. (4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) titularul îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1), plata se va relua în baza dispoziţiei primarului, începând cu luna următoare celei în care titularul a prezentat declaraţia pe propria răspundere."5^1. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 26. - (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.»----------Pct. 5^1 al art. V care modifică alin. (1) al art. 26 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.5^2. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) În situaţia în care beneficiarii de alocaţie sunt şi beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate.»----------Pct. 5^2 al art. V care completează art. 26 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.6. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului."7. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia să transmită agenţiei teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii. Situaţia se transmite electronic în formatul convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţă şi numărul de absenţe înregistrate. (2) În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează: a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe; b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe. (3) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.----------Alin. (3) al art. 28 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 7 al art. V din prezentul act normativ. (4) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care inspectoratul şcolar a transmis situaţia prevăzută la alin. (1), în baza căreia se constată neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 alin. (1), şi se menţine pe o perioadă de 3 luni. (5) După perioada de 3 luni prevăzută la alin. (4), alocaţia se acordă în cuantumul aprobat anterior. (6) Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2), precum şi cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condiţiile prevăzute la alin. (3)."8. La articolul 29 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e) - g), cu următorul cuprins:«e) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 25 alin. (1); f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 29^1; g) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor.»----------Pct. 8 al art. V care completează alin. (1) al art. 29 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.9. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), plata alocaţiei se suspendă până la următoarea situaţie transmisă de inspectoratul şcolar, dar nu mai mult de 6 luni. Dacă din situaţia transmisă de inspectoratul şcolar se constată un număr mai mic de 20 de absenţe, plata alocaţiei se reia în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3). Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocaţiei."10. După articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 29^1-29^3, cu următorul cuprins:«Art. 29^1. - (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior, pentru familiile aflate în plată la această dată şi care au drepturi stabilitede cel puţin 6 luni. (3) Pentru beneficiarii alocaţiei prevăzuţi la alin. (1) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. (4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la alocaţie pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie. (5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea prin dispoziţia primarului a dreptului la alocaţie, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. (6) În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), dreptul la alocaţie încetează prin dispoziţia primarului. (7) Dispoziţiile primarului privind suspendarea/reluarea/ încetarea dreptului la alocaţie în condiţiile alin. (3)-(5) se transmit agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 22. (8) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (1).Art. 29^2. - (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege. (2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata obligaţiilor faţă de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 29^1 alin. (4) se aplică numai familiilor care până la termenele de verificare nu şi-au achitat obligaţiile, inclusiv în condiţiile alin. (1).Art. 29^3. - În situaţia în care pe perioada suspendării prevăzută la art. 29^1 alin. (4) intervine o altă situaţie de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu excepţia celei prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 28. Dacă intervine o situaţie de încetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării şi data încetării acordării acestora.»----------Pct. 10 al art. V care completează LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.11. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) şi (4), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 29^1, art. 31 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei."12. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 36. - Alocaţia este o formă de sprijin cu destinaţie specială, acordată din bugetul de stat, şi nu se ia în considerare la stabilirea obligaţiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistenţă socială şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.»----------Pct. 12 al art. V care modifică art. 36 din LEGEA nr. 277 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.  +  Articolul VIÎn tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, şi al Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" se înlocuieşte cu denumirea "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", iar denumirea "direcţii teritoriale" se înlocuieşte cu denumirea "agenţii teritoriale".  +  Articolul VII (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 12-14, precum şi art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă prevedere contrară. (3) Prevederile art. II pct. 3, precum şi ale art. V pct. 4 se aplică după cum urmează: a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată; b) începând cu data la care se împlineşte termenul prevăzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziţie a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012. (4) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei se menţin în cuantumurile stabilite anterior. (5) Pentru drepturile reevaluate în condiţiile alin. (3) primarul emite o nouă dispoziţie.  +  Articolul VIIIPrevederile referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IXÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează hotărârile pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.  +  Articolul XÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru modificarea programului informatic în vederea implementării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul XILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

  Sulfina Barbu

  p. Ministrul administraţiei şi internelor,

  Mihai Capră,

  secretar de stat

  p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

  Corvin Nedelcu,

  secretar general

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 124.-----