ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 27 decembrie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici(actualizată până la data de 29 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎntrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă,având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,ţinând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum şi a agentului termic pentru populaţie pentru perioada friguroasă constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2012, a cantităţilor de cărbune energetic şi păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care vor fi acordate unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau în administrarea consiliilor judeţene ori locale.  +  Articolul 2 (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii. (2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, percepute pe toată perioada derulării împrumutului. (3) Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit art. 1, precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), se va percepe dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României. (2) Dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României va fi percepută la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi este scutită de taxa pe valoarea adăugată. (3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va utiliza, pentru fiecare operator economic, rata medie a dobânzii stabilită de Banca Naţională a României, ROBOR la un an, pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară, valabilă cu o zi înaintea semnării contractului de împrumut, precum şi în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), valabilă la data îndeplinirii termenului de restituire a cantităţii împrumutate.  +  Articolul 4Împrumutul cantităţilor de cărbune energetic pentru Societatea Comercială Compania Locală de Termoficare Colterm - S.A. Timişoara, respectiv de păcură pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Giurgiu - S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Oradea - S.A., prevăzute în anexă, se poate face până la data de 31 martie 2012, numai după restituirea cantităţilor de combustibil aprobate şi împrumutate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 23/2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion Aritonp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 122.  +  Anexa CANTITĂŢILE DE COMBUSTIBILIce vor fi împrumutate din rezervele AdministraţieiNaţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ┌────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Nr. │ Operatorul economic │ Cantitatea ce va fi │ │crt.│ │ împrumutată │ │ │ │ (tone) │ │ │ ├──────────────┬────────────┤ │ │ │ Cărbune │ Păcură │ │ │ │ energetic │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 1.│Societatea Comercială Termoelectrica - S.A.│ - │ 10.000,000│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 2.│Societatea Comercială Electrocentrale │ - │ 50.000,000│ │ │Bucureşti - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 3.│Societatea Comercială Electrocentrale │ - │ 15.500,000│ │ │Galaţi - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 4.│Societatea Comercială Complexul Energetic │ 300.000,000│ 4.500,000│ │ │Craiova - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 5.│Societatea Comercială Complexul Energetic │ 150.000,000│ 2.000,000│ │ │Turceni - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 6.│Societatea Comercială Complexul Energetic │ - │ 1.000,000│ │ │Rovinari - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 7.│Societatea Comercială C.E.T. Arad - S.A. │ 100.000,000│ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 8.│Societatea Comercială C.E.T. Hidrocarburi -│ - │ 3.000,000│ │ │S.A. Arad │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 9.│Societatea Comercială C.E.T. Bacău - S.A. │ 250.000,000│ 5.000,000│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 10.│Societatea Comercială Uzina Termoelectrică │ - │ 5.000,000*)│ │ │Giurgiu - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 11.│Societatea Comercială C.E.T. Govora - S.A. │ 250.000,000│ 5.000,000│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 12.│Societatea Comercială C.E.T. Iaşi - S.A. │ - │ 7.024,194│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 13.│Societatea Comercială Electrocentrale │ 30.000,000│ 6.500,000*)│ │ │Oradea - S.A. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 14.│Societatea Comercială DALKIA Termo Prahova │ - │ 14.000,000│ │ │- S.R.L. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 15.│Societatea Comercială Compania Locală de │ 100.000,000*)│ 3.000,000│ │ │Termoficare Colterm - S.A. Timişoara │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 16.│Societatea Comercială Modern Calor - S.A. │ - │ 3.000,000│ │ │Botoşani │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 17.│Societatea Comercială ACVACALOR - S.A. Brad│ - │ 2.500,000│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 18.│Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare │ 150.000 │ 2.000,000│ ├────┴───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │ TOTAL: │ 1.330.000,000│ 139.024,194│ └────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘─────────────*) Cu condiţia restituirii cantităţilor aprobate la împrumut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 23/2011.----------Anexa a fost modificată de pct. 1 şi 2 ale art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 29 martie 2012.---------