ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 (*actualizată*)pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă(actualizată la data de 17 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere:- imposibilitatea opririi temporare a instalaţiilor de producere a apei grele, din cauza vehiculării unor cantităţi foarte mari de hidrogen sulfurat, acesta fiind un gaz letal şi puternic coroziv;- faptul că beneficiarul apei grele, Societatea Naţională "Nuclearelectrica", împreună cu MT CANADA, au solicitat pentru unităţile 3 şi 4 parametri de calitate deosebiţi cu mult peste proiectul iniţial de la unitatea 1, ridicarea concentraţiei de deuteriu de la 99,78% la peste 99,85% şi scăderea conductivităţii de la 15 мs/cm la 2 мs/cm, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare fiind singurul producător din lume capabil să producă apă grea de această calitate superioară;- condiţiile actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă interes naţional major;- resursele financiare alocate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru finanţarea integrală a cantităţii de apă grea necesară pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;- că dată fiind situaţia economică din acest an, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a întâmpinat dificultăţi financiare, din lipsă de finanţare a producţiei de apă grea, fapt ce a determinat consumul stocurilor de siguranţă şi pune în pericol posibilitatea menţinerii în activitate a producţiei fără afectarea mediului ambiant şi a celui social din judeţul Mehedinţi;- faptul că în instalaţiile Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ROMAG PROD se vehiculează 500 tone de hidrogen sulfurat, gaz toxic, letal şi exploziv ce trebuie ars, în caz de sistare a producţiei de apă grea rezultând o cantitate însemnată de SO(2), care produce ploi acide cu influenţe negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din zonă;- faptul că oprirea în siguranţă a instalaţiilor din Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ROMAG PROD se realizează într-o perioadă de 250 de zile, iar cheltuielile necesare pentru oprire sunt de 233,0 milioane lei, sume care ar trebui alocate de la bugetul de stat, existând riscul sistării producţiei de apă grea, efectele negative asupra mediului datorate opririi instalaţiilor, implicaţiile socioeconomice şi strategice la nivel local şi naţional în absenţa altei alternative constituie o situaţie extraordinară care vizează interesul general şi imediat.Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, republicată, cu privire la protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, aceste elemente constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 1 şi 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, finanţarea necesarului de apă grea şi octoxid de uraniu va fi asigurată de Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., din venituri proprii. (2) Asigurarea cantităţilor necesare de apă grea prevăzute la alin. (1) se realizează cu plată, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.  +  Articolul 2 (1) Pentru punerea în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, acumulează cantităţi de apă grea şi de octoxid de uraniu ca stocuri rezervă de stat. (2) Cantităţile de produse prevăzute la alin. (1) ce se constituie rezerve de stat se stabilesc anual prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat. (3) Cantităţile de apă grea şi de octoxid de uraniu, constituite ca stocuri rezervă de stat se păstrează la operatorii economici specializaţi, pe bază de contract de depozit custodie fără plată de chirii.  +  Articolul 3 (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din cantităţile constituite ca stocuri rezervă de stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, se scot din rezervele de stat, cu caracter definitiv, fără plată, cu aprobarea Guvernului. (2) Cantităţile scoase conform alin. (1) se utilizează de către statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca aport în natură la capitalul social aferent societăţii ce pune în funcţiune şi exploatează unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire şi finanţare a stocului de uraniu în concentrat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 31 martie 1993; c) Hotărârea Guvernului nr. 872/1998 privind cheltuielile pentru protecţia, depozitarea, conservarea şi gestionarea stocului de concentrat de uraniu aflat în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşAdministraţia Naţională a Rezervelor de Statşi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 decembrie 2011.Nr. 118.-------