ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicațiile electronice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011  Notă
  Potrivit pct. 33 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ce modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, cuvintele „produs“, „produse“, „produselor“ se înlocuiesc cu cuvintele „bun“, „bunuri“, „bunurilor“. Înlocuirea cuvintelor s-a realizat direct în textul prezentei forme actualizate.
  Conform alineatului (1) al articolului 55, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 7 iulie 2022, în cuprinsul actelor normative și individuale în vigoare, acolo unde se face referire la deciziile emise de președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, se va citi ca făcându-se referire la deciziile emise de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
  Având în vedere Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul),având în vedere Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea),având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal),având în vedere modificările survenite asupra textului directivelor indicate mai sus ca urmare a adoptării Directivei 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, respectiv a Directivei 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CEprivind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice,având în vedere Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță,ținând cont de faptul că obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2009/140/CE și a Directivei 2009/136/CE în legislația națională până cel târziu la data de 25 mai 2011 nu a fost dusă la îndeplinire,întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2009/140/CE și a Directivei 2009/136/CE, Comisia Europeană a declanșat proceduri prealabile acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene în data de 18 iulie 2011 Notificarea de punere în întârziere în cauzele nr. 2011/0939, respectiv nr. 2011/0940,întrucât în data de 24 noiembrie 2011 Comisia Europeană a emis avizul motivat în cauzele menționate, ultima etapă precontencioasă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, stabilind în acest sens data de 25 ianuarie 2012 ca termen de conformare și de comunicare a măsurilor de transpunere a acestor directive, înainte de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene,ținând cont de faptul că o întârziere suplimentară în ceea ce privește respectarea obligației de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,ținând seamă de faptul că Directiva 2009/140/CE și Directiva 2009/136/CE au prevăzut drepturi în favoarea utilizatorilor finali într-un mod suficient de concret și de detaliat astfel încât prin neasigurarea efectivității unor astfel de drepturi, consecință a netranspunerii în termen a directivelor indicate, se afectează îndeosebi în mod direct interesele utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice,ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de a transpune Directiva 2009/140/CE și Directiva 2009/136/CE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu care se vor calcula de la termenul de conformare stabilit în avizul motivat,având în vedere faptul că prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2011) 1.024 din 1 septembrie 2011 a fost stabilită pentru România suma minimă forfetară de 1.710.000 euro, iar valoarea factorului național "n" pentru calcularea penalităților cominatorii este de 3,29, penalitățile putând fi cuprinse între, aproximativ, 2.000-130.000 euro/zi de întârziere, ceea ce, ținând seama de întârzierea semnificativă a transpunerii Directivei 2009/140/CE și a Directivei 2009/136/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect:a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităților privind rețelele și serviciile de comunicații electronice, a regimului autorizării acestor activități, a facilităților și a serviciilor asociate, a anumitor aspecte privind echipamentele terminale, precum și a măsurilor destinate promovării concurenței pe piața rețelelor și serviciilor de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) stabilirea cadrului de reglementare a relațiilor dintre operatori, dintre furnizorii de servicii de comunicații electronice și dintre operatori și furnizorii de servicii de comunicații electronice în ceea ce privește accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la facilitățile și serviciile asociate;c) stabilirea drepturilor și obligațiilor operatorilor și ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la rețelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziție de către aceștia sau la facilitățile ori serviciile asociate acestor rețele;d) stabilirea cadrului de reglementare a relațiilor dintre furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, pe de o parte, și utilizatorii finali, pe de altă parte;e) stabilirea cadrului de reglementare a accesului pentru utilizatorii finali ori, după caz, pentru consumatori la serviciile incluse în sfera serviciului universal. (la 10-07-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Prezenta ordonanță de urgență reglementează, în principal:a) drepturile și obligațiile furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice;b) regimul resurselor limitate;c) drepturile utilizatorilor finali;d) serviciul universal;e) obligațiile furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață.  +  Articolul 1^1Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:a) să contribuie la realizarea pieței interne în cadrul Uniunii Europene în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, care să conducă la instalarea și utilizarea rețelelor de foarte mare capacitate, la concurență durabilă, la interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice, la accesibilitatea și securitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, precum și la obținerea de beneficii în favoarea utilizatorilor finali;b) să garanteze furnizarea, prin intermediul unui mediu concurențial și al unor posibilități de alegere efective, a unor servicii de comunicații electronice de bună calitate și la prețuri accesibile destinate publicului;c) să asigure cadrul pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor finali, inclusiv a necesităților utilizatorilor finali cu dizabilități de a accesa serviciile de comunicații electronice în condiții de egalitate cu ceilalți utilizatori, în cazurile în care piața nu le îndeplinește;d) să stabilească drepturile utilizatorilor finali. (la 10-07-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 2În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM sau autoritatea de reglementare, realizează obiectivele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către instituțiile sau autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit competențelor legale acordate în acest scop, precum și rețelelor și serviciilor de comunicații electronice destinate reprezentanțelor diplomatice ale României în străinătate, care se realizează pe baza unor reglementări speciale.(2) Furnizarea unor rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului către instituțiile sau autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, în calitate de utilizatori finali, se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3^1(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu aduc atingere:a) acțiunilor care privesc măsuri menite să asigure apărarea, ordinea publică și securitatea națională;b) normelor privind reglementarea conținutului și politica în domeniul audiovizualului;c) normelor privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private;d) reglementărilor privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio;e) reglementărilor privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii Europene;f) reglementărilor privind accesul la internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul Uniunii Europene reglementate.(2) ANCOM sau orice altă autoritate publică asigură respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 119 din 4 mai 2016, atunci când prelucrează date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor ori, după caz, a sarcinilor stabilite de prezenta ordonanță de urgență. (la 10-07-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni se definesc astfel:1. autorizare generală - cadrul juridic ce stabilește drepturile privind furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, precum și obligațiile specifice în domeniul comunicațiilor electronice, în condiții ce se pot aplica tuturor sau anumitor categorii de rețele ori servicii de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 2. utilizator - orice persoană fizică, juridică sau întreprindere economică fără personalitate juridică care utilizează ori solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului; (la 27-07-2023, Punctul 2., Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) 3. abonat - orice persoană fizică, juridică sau întreprindere economică fără personalitate juridică care a încheiat un contract pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice destinate publicului, oferite de un furnizor de astfel de servicii, indiferent dacă plata se realizează în avans ori ulterior furnizării serviciilor; (la 27-07-2023, Punctul 3., Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) 4. utilizator final - orice utilizator care nu furnizează rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului;5. consumator - orice persoană fizică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale ori profesionale;6. rețea de comunicații electronice - sistemele de transmisie, bazate sau nu pe o infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată, și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor media audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă; (la 10-07-2022, Punctul 6. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 6^1. rețea de foarte mare capacitate - o rețea de comunicații electronice ale cărei sisteme de transmisie sunt bazate în întregime pe elemente de fibră optică, cel puțin până la punctul de distribuție aferent amplasamentului sau, după caz, zonei deservite ori o rețea de comunicații electronice care este capabilă să asigure, în condiții caracteristice orelor de vârf, performanțe de rețea similare în ceea ce privește lărgimea de bandă disponibilă pentru legăturile descendentă și ascendentă, reziliența, precum și parametrii referitori la erori, pierderi de pachete de date, întârzierea de transfer al pachetelor de date și variația acestei întârzieri de transfer; performanța rețelei poate fi considerată similară indiferent de variațiile experienței utilizatorului final în funcție de caracteristicile în mod inerent diferite ale mediului de transmisie prin care se realizează conectarea la punctul terminal al rețelei; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 7. furnizarea unei rețele de comunicații electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziție a unei rețele de comunicații electronice;8. furnizor de rețele de comunicații electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei rețele de comunicații electronice în condițiile regimului de autorizare generală;9. serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat, de regulă, contra cost, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, care include următoarele tipuri de servicii:a) serviciul de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 paragraful 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 26 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;b) serviciul de comunicații interpersonale; șic) orice alte servicii care constau, în întregime sau în principal, în transportul de semnale prin rețelele de comunicații electronice, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, machine-to-machine, și pentru transmisia serviciilor media audiovizuale;Nu sunt servicii de comunicații electronice serviciile prin care se furnizează conținutul informației transmise prin intermediul rețelelor ori serviciilor de comunicații electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conținut și serviciile societății informaționale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin rețelele de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Punctul 9. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^1. serviciu de comunicații interpersonale - un serviciu furnizat de regulă contra cost care permite schimbul direct de informații într-un mod interpersonal și interactiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice între un număr limitat de persoane, în cadrul căruia persoanele care inițiază sau participă la comunicare își stabilesc destinatarul sau destinatarii, și care nu include serviciile care permit comunicarea interpersonală și interactivă doar ca un simplu element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^2. serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere - un serviciu de comunicații interpersonale care utilizează resurse publice de numerotație, respectiv unul sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație, sau care permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^3. serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere - un serviciu de comunicații interpersonale care nu utilizează resurse publice de numerotație, respectiv un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație, sau nu permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^4. furnizor de servicii de comunicații electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unui serviciu de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^5. furnizor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP - persoană care, pe teritoriul României, oferă servicii de stocare, distribuire a conținutului și asigurare a accesului la acesta, pe servere deținute sau închiriate, prin gestionarea unui set de adrese IP în internet; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9^6. adresă IP - identificator unic al unei interfețe fizice sau logice, asociate unui echipament conectat la o rețea de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 10. rețea publică de comunicații electronice - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului și care permite transferul de informații între punctele terminale ale rețelei; (la 10-07-2022, Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 11. interferență - efectul unei energii nedorite care apare la recepția într-o rețea de comunicații electronice ce utilizează spectrul radio, energie cauzată de o emisie sau de un fenomen de radiație ori de inducție, care se manifestă prin orice fel de degradare a performanțelor rețelei și care poate conduce la interpretarea eronată a informațiilor sau la pierderea acestora, informații care ar fi putut fi obținute în absența unei asemenea energii nedorite;12. interferență prejudiciabilă - interferența care periclitează funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii destinate siguranței vieții ori care, în orice mod, afectează în mod grav, obstrucționează sau întrerupe în mod repetat un serviciu de radiocomunicații, care operează în conformitate cu dispozițiile legale internaționale, ale Uniunii Europene ori cele naționale; (la 10-07-2022, Punctul 12. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 13. interferență admisibilă - interferența observată ori calculată care corespunde criteriilor prevăzute în dispozițiile legale internaționale, ale Uniunii Europene sau cele naționale;14. atribuirea unei benzi de frecvențe - desemnarea unei anumite benzi de frecvențe, în cadrul Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, în scopul utilizării acesteia de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicații sau de către serviciul de radioastronomie, în condiții determinate; (la 10-07-2022, Punctul 14. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 15. alocarea unei frecvențe sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvențe ori ai unui canal radio, într-o anumită arie geografică și în condiții determinate;16. asignarea unei frecvențe sau a unui canal radio - autorizarea unei stații de radiocomunicații în vederea utilizării unei frecvențe sau a unui canal radio în condiții determinate;17. spectru de frecvențe radio/spectru radio - porțiunea din spectrul electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvențe sunt situate între 9 kHz și 3.000 GHz;18. frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală - frecvențe radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizării în scopul furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;19. frecvențe radio cu utilizare guvernamentală - frecvențe radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizării în interes guvernamental de către instituțiile competente din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională;20. frecvențe radio în partaj neguvernamental/guvernamental - frecvențe radio destinate, conform TNABF, utilizării în comun, partajate, atât de către utilizatori neguvernamentali, cât și de către utilizatori guvernamentali;21. Abrogat. (la 10-07-2022, Punctul 21. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 22. Abrogat. (la 10-07-2022, Punctul 22. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 23. piață transnațională - piață identificată de Comisia Europeană, care acoperă teritoriul Uniunii Europene sau o parte substanțială a acestuia, dar mai mult decât teritoriul unui stat membru;24. facilități asociate - acele servicii asociate, infrastructuri fizice ori alte facilități sau elemente asociate unei rețele de comunicații electronice ori unui serviciu de comunicații electronice, care permit sau susțin furnizarea de servicii prin intermediul rețelei respective ori al serviciului respectiv sau au un astfel de potențial; includ, printre altele, clădirile și accesul în clădiri, cablajele din clădiri, antenele, turnurile și alte construcții-suport, canalizația, conductele, pilonii, gurile de vizitare și cabinetele;25. servicii asociate - acele servicii asociate unei rețele de comunicații electronice sau unui serviciu de comunicații electronice care permit ori susțin furnizarea, autofurnizarea sau furnizarea automată a serviciilor prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv ori au un astfel de potențial și care includ conversia numerelor sau sistemele cu o funcție echivalentă, sistemele de acces condiționat, ghidurile electronice de programe, precum și alte servicii, cum ar fi serviciile de localizare, identificare și prezență; (la 10-07-2022, Punctul 25. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 26. sistem de acces condiționat - orice modalitate tehnică, sistem de autentificare sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament ori pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă; (la 10-07-2022, Punctul 26. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 27. operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații electronice sau facilități asociate ori o persoană care este autorizată în acest sens;28. acces - punerea la dispoziția altei persoane de facilități sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv ori neexclusiv, care îi sunt necesare în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru transmisia serviciilor societății informaționale sau a serviciilor media audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele: (la 10-07-2022, Partea introductivă a punctului 28. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) accesul la elemente ale rețelei și la facilități asociate, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, inclusiv accesul la bucla locală și la facilitățile și serviciile necesare pentru a furniza servicii prin bucla locală;b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte și piloni;c) accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;d) accesul la sistemele de informații sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, punerea la dispoziție, comenzi, întreținere și solicitări de reparații, precum și facturare;e) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcționalitate echivalentă;f) accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;g) accesul la sistemele de acces condiționat pentru serviciile de televiziune digitală; (la 10-07-2022, Litera g) din Punctul 28. , Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) h) accesul la serviciile de rețele virtuale;29. interconectare - legătura fizică și logică realizată între rețele publice de comunicații electronice pentru a permite comunicarea dintre utilizatorii rețelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părțile implicate sau de către alte părți care au acces la rețeaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de rețele publice de comunicații;30. serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau parțial, în programe produse și editate pentru a fi afișate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;31. buclă locală - legătura fizică utilizată pentru transmiterea semnalelor de comunicații electronice dintre punctul terminal al rețelei și un repartitor principal sau un element echivalent dintr-o rețea publică fixă de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Punctul 31. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 32. subbuclă locală - porțiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al rețelei de comunicații electronice cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o rețea publică fixă de comunicații electronice;33. acces total la bucla sau subbucla locală - utilizarea de către beneficiar a întregii capacități a buclei sau subbuclei locale, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;34. acces partajat la bucla sau subbucla locală - utilizarea de către beneficiar a unei părți specificate din capacitatea buclei sau subbuclei locale, cum ar fi o parte a frecvenței sau a unui echivalent, fără a fi perturbat serviciul oferit inițial și fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;35. colocare - furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare instalării și conectării, în scopul unei funcționări corespunzătoare a echipamentului relevant aparținând beneficiarului acestei forme de acces;36. serviciu de comunicații de voce - serviciu de comunicații electronice pus la dispoziția publicului care permite inițierea și primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naționale ori naționale și internaționale prin utilizarea unui număr sau unor numere din planul național ori internațional de numerotație. Sunt asimilate serviciilor de comunicații de voce și mijloacele de comunicare destinate în mod special utilizatorilor finali cu dizabilități, folosind servicii de redare de text sau de conversație totală; (la 10-07-2022, Punctul 36. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 37. apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicații interpersonale destinat publicului care permite comunicarea vocală bidirecțională; (la 10-07-2022, Punctul 37. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 38. post telefonic public cu plată - postul telefonic pus la dispoziția publicului, pentru utilizarea căruia plata se realizează în numerar, prin cărți de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare;39. număr geografic - numărul stabilit conform planului național de numerotație, în cuprinsul căruia una sau mai multe cifre au semnificație geografică utilizată pentru rutarea apelurilor către locația fizică la care se află punctul terminal al rețelei;40. punct terminal al rețelei - punctul fizic la care unui utilizator final i se furnizează accesul la o rețea publică de comunicații electronice; în cazul rețelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de rețea, care poate fi asociată numărului ori numelui sau denumirii unui utilizator final; (la 10-07-2022, Punctul 40. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 41. număr nongeografic - numărul stabilit conform planului național de numerotație, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile, numerele cu acces gratuit și numerele pentru servicii cu tarif special;42. portabilitatea numerelor - posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, numărul asignat din planul național de numerotație atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice;43. serviciu universal - setul minim de servicii stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de o calitate determinată, care este disponibil tuturor utilizatorilor finali, indiferent de localizarea geografică și la un tarif accesibil;44. obligații privind serviciul universal - obligații specifice impuse unui furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care privesc furnizarea de rețele și servicii într-o anumită arie geografică, inclusiv, acolo unde este cazul, aplicarea unor tarife comune prin stabilirea unei medii în aria geografică respectivă ori asigurarea unor opțiuni tarifare specifice pentru persoanele cu venituri scăzute sau cu nevoi sociale speciale;45. furnizor de serviciu universal - furnizorul de rețele sau servicii de comunicații electronice căruia i s-au impus de către ANCOM obligații privind serviciul universal;46. contract la distanță - contractul de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezența fizică simultană a părților, care utilizează în mod exclusiv, înainte și inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de comunicație la distanță; (la 13-06-2014, Pct. 46 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al alin. (4) al art. 29, Cap. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014. ) 47. mijloc de comunicație la distanță - orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract privind furnizarea unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice și care nu necesită prezența fizică simultană a celor două părți;48. abuz - orice practică implicând utilizarea unei rețele publice de comunicații electronice sau unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, care reprezintă o încălcare a legislației din domeniul comunicațiilor electronice sau a altor prevederi legale ori care determină un disconfort semnificativ utilizatorilor finali;49. codare - operație prin care semnalul inițial este transformat la emisie astfel încât acesta să poată fi restabilit la recepție numai dacă se cunoaște algoritmul de codare;50. decodare - operație prin care la recepție este restabilit semnalul inițial cunoscându-se algoritmul de codare;51. introducere pe piață - acțiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament destinat consumatorilor pentru recepționarea semnalelor digitale de televiziune, în vederea distribuirii și/sau utilizării;52. echipament avansat de televiziune digitală - decodor utilizat pentru a fi conectat la un televizor sau la un televizor cu decodor digital integrat, capabil să recepționeze servicii de televiziune digitală interactivă; (la 10-07-2022, Punctul 52. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 53. interfață de programare a aplicației - interfață software între aplicații, pusă la dispoziție de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, și resursele echipamentului avansat de televiziune digitală destinate pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră în format digital; (la 10-07-2022, Punctul 53. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 53^1. pachet - oferta comercială ce conține cel puțin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale bazate pe numere și alte servicii și/sau echipamente terminale furnizate sau vândute de către un furnizor de servicii de comunicații electronice în cadrul aceluiași contract sau al unor contracte diferite aflate în strânsă legătură între ele; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 53^2. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 53^3. spațiu comercial - orice unitate care îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în permanență;b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în mod obișnuit; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54. contract în afara spațiilor comerciale - orice contract de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat între un furnizor și un utilizator final, persoană juridică, în una dintre următoarele situații:a) încheiat în prezența fizică simultană a furnizorului și a utilizatorului final, într-un loc care nu este spațiul comercial al furnizorului;b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului final în aceleași circumstanțe ca cele prevăzute la lit. a);c) încheiat în spațiile comerciale ale furnizorului sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, imediat după ce utilizatorul final a fost abordat în mod personal și individual, într-un loc care nu este spațiul comercial al furnizorului, în prezența fizică simultană a acestuia și a utilizatorului final;d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu scopul sau efectul de a promova și a vinde utilizatorului final bunuri sau servicii. (la 13-06-2014, Pct. 54 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al alin. (4) al art. 29, Cap. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014. ) 54^1. securitatea rețelelor și serviciilor - capacitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de a rezista, la un anumit nivel de încredere, oricărei acțiuni care afectează disponibilitatea, autenticitatea, integritatea sau confidențialitatea acestor rețele și servicii, a datelor stocate, transmise ori prelucrate sau a serviciilor aferente oferite de rețelele ori serviciile de comunicații electronice respective sau accesibile prin intermediul acestora; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^2. incident de securitate - un eveniment care are un efect real negativ asupra securității rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^3. servicii de conversație totală - servicii de conversație multimedia în timp real care permit transferul simetric bidirecțional în timp real de conținut video, de text și de voce între utilizatori aflați în două sau mai multe locații; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^4. servicii de redare - servicii care permit comunicarea bidirecțională între utilizatorii finali la distanță care folosesc diferite moduri de comunicare, precum comunicarea scrisă, prin semne, orală, prin intermediul conversiei între respectivele moduri de comunicare, realizată în mod normal de un operator uman; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^5. echipament terminal - echipamentul conectat în mod direct sau indirect la interfața unei rețele publice de comunicații electronice, în scopul trimiterii, prelucrării sau recepționării de informații prin cablu, fibră optică ori mediu electromagnetic sau echipamentul pentru stațiile de sol pentru comunicații prin satelit; conectarea echipamentului terminal la rețea este indirectă dacă alte echipamente sunt amplasate între acesta și interfața rețelei; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^6. punct de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă - echipament de acces pe suport radio la rețea, de mică putere și de dimensiuni mici, care funcționează pe o arie redusă de acoperire, ce utilizează frecvențe radio în condițiile legii și care poate fi utilizat ca parte a unei rețele publice de comunicații electronice, care poate avea una sau mai multe antene cu un impact vizual redus și care permite utilizatorilor accesul pe suport radio la rețele de comunicații electronice, indiferent de topologia de bază a rețelei respective, fie aceasta mobilă sau fixă; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^7. rețea locală cu acces pe suport radio (RLAN) - un sistem de acces pe suport radio de mică putere, având o arie de acoperire redusă, ce prezintă un risc scăzut de interferență cu alte sisteme de același tip, instalate și operate în imediata vecinătate de către alți utilizatori și care folosește în mod neexclusiv spectru de frecvențe radio armonizat; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^8. spectru de frecvențe radio armonizat - spectrul de frecvențe radio pentru care au fost stabilite, prin măsuri tehnice de aplicare în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, condiții armonizate de disponibilitate și utilizare eficientă; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^9. utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio - accesul care permite unui număr de doi sau mai mulți utilizatori să folosească aceleași benzi de frecvențe radio, în temeiul unui cadru specific ce include abordări de reglementare cum ar fi utilizarea partajată pe bază de licență, utilizarea autorizată pe baza unei autorizații generale, utilizarea în baza unor drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau a unei combinații a acestora, pentru a facilita utilizarea în comun a unei benzi de frecvență radio, sub rezerva unui acord obligatoriu al tuturor părților implicate, în conformitate cu regulile de utilizare în comun, așa cum sunt acestea incluse în drepturile lor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, astfel încât să se garanteze tuturor utilizatorilor un cadru de utilizare în comun previzibil și fiabil, și fără a aduce atingere aplicării dreptului concurenței; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 54^10. forum de evaluare inter pares - forum ce favorizează schimbul de bune practici între statele membre ale Uniunii Europene și sporirea transparenței procedurilor de selecție organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 55. Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile pct. 55 al alin. (1) din art. 4, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  56. Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile pct. 56 al alin. (1) din art. 4, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  57. Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în întervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile pct. 57 al alin. (1) din art. 4, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  58. Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în întervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile pct. 58 al alin. (1) din art. 4, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și definițiile relevante din legislația din domeniul protecției consumatorilor referitoare la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor. (la 13-06-2014, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al alin. (4) al art. 29, Cap. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014. ) (3) În vederea considerării unei rețele ca fiind de foarte mare capacitate, respectiv a locației punctului terminal al rețelei, ANCOM ține seama de orientările Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, denumit în continuare OAREC, emise în conformitate cu art. 82, respectiv în conformitate cu art. 61 alin. (7) din Directiva (UE) 2018/1972, denumită în continuare Codul european al comunicațiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări. (la 10-07-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )
   +  Capitolul II Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice  +  Articolul 5Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, se realizează în condițiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (la 10-07-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 5^1(1) Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către persoane din Uniunea Europeană poate fi limitată doar din motive ce țin de apărarea, ordinea publică și securitatea națională sau sănătatea publică.(2) Limitarea libertății de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în condițiile alin. (1) se motivează și este notificată Comisiei Europene.(3) Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către persoane din afara Uniunii Europene poate fi limitată din motive obiective și justificate, prin decizia ANCOM. (la 10-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 6(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, are obligația să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7.(2) Persoanele străine care intenționează să furnizeze servicii de comunicații electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflați pe teritoriul național, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, au obligația să transmită ANCOM notificarea prevăzută la alin. (1).(3) ANCOM stabilește și actualizează, prin decizie, ținând cont de orientările relevante ale OAREC, formularul-tip al notificării care cuprinde cel mult următoarele informații:a) denumirea persoanei;b) statutul legal, forma de organizare și codul unic de identificare al persoanei într-un registru relevant;c) adresa sediului principal, și, acolo unde este cazul, a sucursalelor înregistrate în state membre ale Uniunii Europene;d) pagina de internet a persoanei, dedicată furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, dacă aceasta există;e) o persoană de contact care deține drepturile legale de a trimite orice fel de notificări sau documente în numele și pe seama acelei entități și datele de contact ale acestei persoane;f) o scurtă descriere a tipurilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pe care persoana în cauză intenționează să le furnizeze;g) alte state membre ale Uniunii Europene unde furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice;h) data estimativă a începerii activității.(4) Persoana care a transmis notificarea prevăzută la alin. (1), în măsura în care a comunicat cel puțin informații suficiente pentru identificarea ei, are dreptul să furnizeze tipurile de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului pe care le-a indicat în notificare, având drepturile și obligațiile corespunzătoare prevăzute în autorizația generală.(5) Persoana care a dobândit dreptul de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile alin. (4) nu este exonerată de obligația de a transmite, în mod corect, toate datele prevăzute la alin. (3), dacă nu le-a transmis la momentul notificării. Toate datele se vor transmite către ANCOM, în mod corect și complet, în termenul stabilit de ANCOM, care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării de către ANCOM a informării privind neîndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (3).(6) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată ANCOM în termen de 10 zile.(7) ANCOM transmite OAREC, fără întârzieri nejustificate, prin mijloace electronice, după ce au fost colectate toate datele necesare prevăzute la alin. (3), fiecare notificare primită, inclusiv orice modificare survenită ulterior.(8) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu art. 147, le încetează dreptul de acces pe proprietăți, prevăzut de art. 10 alin. (1), de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, și nu mai pot furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.(9) Calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, dobândită ca urmare a transmiterii notificării prevăzute la alin. (1), încetează dacă persoana în cauză nu a transmis raportările privind furnizarea de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori dacă a comunicat, în cadrul acestor raportări, că nu a desfășurat activitate, pentru perioade de referință care cumulează 24 de luni consecutive.(10) Încetarea prevăzută la alin. (9) se constată prin decizia ANCOM, emisă în cel mult 60 de zile de la data la care a expirat termenul pentru raportarea din ultima perioadă de referință. (la 10-07-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 7(1) Nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la art. 6 alin. (1):a) persoanele care intenționează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice;b) persoanele care intenționează să furnizeze servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere;c) persoanele care solicită acces sau interconectare furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice din România, dacă nu furnizează sau nu operează rețele pe teritoriul național.(2) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) și (2), ANCOM poate stabili prin decizie să nu fie obligatorie transmiterea notificării prevăzute la art. 6 în situația furnizării rețelelor publice de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului ce au caracter limitat sau pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene ori pentru a fi în acord cu cele mai bune practici la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și celor care beneficiază de derogările stabilite în conformitate cu alin. (2) li se aplică drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală în mod corespunzător, precum și prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori a dreptului de a utiliza frecvențe radio. (la 10-07-2022, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 8(1) ANCOM elaborează și actualizează, prin decizie, autorizația generală pentru tipurile de rețele și de servicii, prin care stabilește condițiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile și obligațiile care revin furnizorilor fiecărui tip de rețea sau de serviciu.(2) Condițiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente.(3) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:a) plata tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu dispozițiile cap. X;b) protecția datelor cu caracter personal și a vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, conform legislației naționale în domeniu;c) informațiile care trebuie furnizate în temeiul art. 6 alin. (3) și art. 120;d) interceptarea legală a comunicațiilor de către autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, inclusiv suportarea de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice a costurilor aferente, și asigurarea confidențialității prin sisteme proprii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;e) condițiile de utilizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice în vederea transmiterii, de către autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, a mesajelor de avertizare a populației în caz de amenințări iminente și pentru limitarea consecințelor catastrofelor majore;f) condițiile de utilizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pe durata situațiilor generate de producerea unei catastrofe majore sau de urgențe naționale, în vederea asigurării comunicațiilor dintre agențiile specializate de intervenție și celelalte autorități publice implicate în gestionarea situației create;g) obligații privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 100-105 și art. 113;h) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificațiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare;i) obligații de transparență impuse furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care oferă servicii de comunicații electronice destinate publicului privind asigurarea conectivității între utilizatorii finali, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și, acolo unde este justificat și proporțional, privind asigurarea accesului autorității de reglementare la informațiile necesare pentru verificarea respectării acestor obligații.(4) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de rețele de comunicații electronice pot viza:a) interconectarea rețelelor potrivit prezentei ordonanțe de urgență;b) obligații privind transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră prin rețele de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul audiovizualului;c) măsuri de protecție a sănătății publice prin limitarea expunerii populației la câmpurile electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, în condițiile legii, ținând seama în cea mai mare măsură de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);d) menținerea integrității rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv prin condiții care să împiedice producerea perturbațiilor electromagnetice între rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările ulterioare;e) asigurarea securității rețelelor publice de comunicații electronice împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare;f) condiții de utilizare a frecvențelor radio care sunt supuse doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4).(5) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:a) interoperabilitatea serviciilor;b) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, a numerelor internaționale universale gratuite și, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic și tehnic, a resurselor de numerotație din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene, precum și alte condiții aferente, impuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;c) protecția utilizatorilor finali în domeniul comunicațiilor electronice;d) restricții privind transmiterea conținutului ilegal și vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerțului electronic și al audiovizualului. (la 10-07-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 9(1) ANCOM modifică autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepția cazului în care respectivele modificări sunt minore și s-au realizat cu consimțământul furnizorului vizat.(2) ANCOM poate limita sau retrage drepturile prevăzute de autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, în situații justificate de prevederile art. 8 alin. (3)-(5).(3) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, limitarea sau retragerea drepturilor prevăzute de autorizația generală în conformitate cu alin. (2) se realizează numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepția limitărilor ce au fost convenite cu titularul dreptului.(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul limitărilor sau retragerilor drepturilor ce decurg din autorizația generală determinate de situații urgente care necesită intervenția rapidă în vederea protejării ordinii publice și securității naționale. (la 10-07-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 10(1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice, beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, în condițiile prevăzute de cap. II din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice, potrivit regimului de autorizare generală, pot dobândi dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație și resurse tehnice, în condițiile prevăzute de cap. III. (la 10-07-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 24, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile regimului de autorizare generală, beneficiază și de următoarele drepturi: (la 10-07-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alți furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile art. 11 și 12; (la 10-07-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) dreptul de a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) La cerere sau din oficiu, ANCOM eliberează în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atestă că persoana respectivă a trimis o notificare în condițiile art. 6 și în care se prezintă condițiile în care această persoană beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți și de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.  +  Articolul 10^1(1) Procedurile și condițiile necesar a fi respectate de furnizorii de rețele de comunicații electronice pentru a beneficia de dreptul de acces în vederea instalării de infrastructuri pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată sunt cele stabilite de prevederile cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Separarea structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăți se realizează potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Tarifele pentru instalarea pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică ori privată a infrastructurilor utilizate pentru furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și a facilităților asociate care asigură utilizarea optimă a acestora se stabilesc și se percep potrivit dispozițiilor cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Impunerea în sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligațiilor de colocare și utilizare în comun a elementelor de rețea și a facilităților asociate se realizează de către ANCOM cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, prin aplicarea prevederilor cap. III și V din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea.(5) Coordonarea lucrărilor de inginerie civilă, funcționarea punctului de informare unic privind infrastructura fizică de comunicații electronice și a punctului de informare unic privind lucrările de inginerie civilă, precum și repartizarea costurilor legate de utilizarea în comun a infrastructurii ori a proprietății și de coordonarea lucrărilor de inginerie civilă se realizează cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, potrivit dispozițiilor cap. III și V din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului 55, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 7 iulie 2022, prevederile art. 2 pct. 27 se aplică și furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul cărora termenul de 60 de zile prevăzut de art. 10^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   +  Articolul 10^2(1) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligația să sprijine organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale în limitele competențelor acestora, pentru punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnică ori a actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) să permită interceptarea legală a comunicațiilor, inclusiv să suporte costurile aferente, pe durata și în condițiile menționate în actele de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) să acorde, la solicitarea organelor autorizate, conținutul criptat al comunicațiilor tranzitate în rețele proprii, care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) să permită accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii exclusiv a datelor care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică în mod corespunzător tuturor furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice.(3) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligația ca, în termen de 60 de zile de la data începerii furnizării serviciilor, să transmită o informare în acest sens ANCOM care să conțină cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale furnizorului;b) datele de contact ale furnizorului;c) tipul de serviciu de găzduire electronică prestat.(4) ANCOM publică pe propria pagină de internet tipurile de servicii de găzduire electronică pentru care furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligațiile prevăzute de prezentul articol.(5) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (3) se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției evenimentului.(6) Prin decizia ANCOM se poate stabili ca informarea prevăzută la alin. (3) să se realizeze într-un anumit format. (la 10-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului 55, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 7 iulie 2022, prevederile art. 2 pct. 27 se aplică și furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul cărora termenul de 60 de zile prevăzut de art. 10^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   +  Articolul 11Încheierea acordurilor de acces și interconectare se realizează, în condițiile legii, potrivit principiilor libertății contractuale și negocierii cu bună-credință a condițiilor tehnice și comerciale ale acestora, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Pentru a se asigura furnizarea și interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, orice operator al unei rețele publice de comunicații electronice are:a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații electronice, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei 2 operatori;b) obligația, la cererea unui terț autorizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți.(2) Operatorii vor oferi acces și interconectare în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozițiilor art. 100 - 105. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Rețelele publice de comunicații electronice instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.(4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligația de a păstra formatul respectiv.(5) Informațiile obținute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informații nu pot fi divulgate către niciun terț, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai furnizorului care oferă acces ori interconectare, care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepția informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozițiilor cap. IX.  +  Articolul 13(1) Este interzisă acordarea unor drepturi speciale sau exclusive cu privire la instalarea ori furnizarea de rețele de comunicații electronice sau pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv cu privire la utilizarea unor frecvențe radio, cu excepția aplicării dispozițiilor art. 26 alin. (5).(2) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale sau locale ori finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurența în sectorul comunicațiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la aceste rețele, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității. (la 28-07-2016, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 50 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. ) (3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul proiectelor de instalare de rețele de comunicații electronice realizate de către instituțiile sau autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit competențelor legale acordate în acest scop.(4) Condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2), precum și orice modificări sau completări ale acestor condiții se supun aprobării ANCOM, emisă prin decizia președintelui în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentului care conține condițiile tehnice și economice propuse. (la 28-07-2016, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 50 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. ) (5) ANCOM supraveghează respectarea condițiilor tehnice și economice stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4). ANCOM poate încheia în acest sens acorduri de colaborare cu autoritățile interesate. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiții de operare a rețelelor publice de comunicații electronice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (2) nu produc efecte juridice până la emiterea aprobării prevăzute la alin. (4). (la 28-07-2016, Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 50 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. ) (7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligații:a) să țină contabilitatea în mod distinct pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, în același mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activități ar fi desfășurate de entități distincte, astfel încât să fie identificate cu baza de calcul și metodologiile de atribuire aplicate toate elementele care contribuie la formarea costurilor și a veniturilor legate de activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate și a cheltuielilor structurale;b) să realizeze o separare structurală pentru activitățile asociate cu furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice.(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică furnizorilor ale căror venituri anuale, rezultate din activitățile legate de furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice în România și/sau în alte state membre ale Uniunii Europene, sunt mai mici decât echivalentul în lei a 50 milioane de euro, pe baza cursului de schimb valutar mediu al perioadei în care au fost realizate veniturile comunicat de Banca Națională a României.(9) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care nu sunt supuși cerințelor dreptului societăților comerciale și care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerințele legislației Uniunii Europene, au obligația să își elaboreze situațiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condițiile legii, și să le publice. Această cerință se aplică și situațiilor financiare separate realizate în condițiile alin. (7) lit. a).  +  Articolul 13^1(1) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 13 alin. (2), autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 13 alin. (4), în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării unei solicitări în acest sens din partea ANCOM.(2) În cazul nerespectării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a prevederilor alin. (1) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 13 alin. (4) pentru proiectele prevăzute la alin. (1), prin decizia președintelui ANCOM se vor stabili și impune persoanei sau persoanelor care implementează respectivele proiecte de instalare de rețele publice de comunicații electronice condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice.(3) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (2), persoanele care implementează proiectele menționate la alin. (1) au obligația de a pune în acord contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau contractele de acces la respectivele rețele publice de comunicații electronice cu condițiile tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM. (la 28-07-2016, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 50 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. )
   +  Capitolul II^1 Studii privind acoperirea rețelelor de comunicații electronice (la 10-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 13^2(1) ANCOM realizează periodic, dar cel puțin o dată la trei ani, studii în scopul determinării ariei teritoriale de acoperire a rețelelor publice de comunicații electronice capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în bandă largă. În scopul realizării acestor studii, ANCOM colectează informații privind acoperirea cu un grad corespunzător de detaliere la nivel local, precum și informații privind calitatea serviciilor de comunicații electronice. ANCOM stabilește conținutul și formatul informațiilor care trebuie transmise.(2) Studiile de acoperire prevăzute la alin. (1) vizează situația existentă la o anumită dată de referință, dar pot include și previziuni pentru o perioadă stabilită de ANCOM, dar care nu poate fi mai extinsă de trei ani.(3) Previziunile prevăzute la alin. (2) vizează informații relevante despre investițiile planificate în ceea ce privește instalarea de noi rețele sau modernizarea ori extinderea rețelelor existente. ANCOM stabilește care dintre informațiile privind previziunile de acoperire primite să fie luate în considerare, putând solicita, dacă este cazul, date suplimentare.(4) ANCOM publică rezultatele studiilor de acoperire prevăzute la alin. (1), cu excepția informațiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial.(5) ANCOM realizează primul studiu de acoperire potrivit prezentului articol până cel târziu la data de 21 decembrie 2023. (la 10-07-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 13^3(1) Pe baza rezultatelor studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2, ANCOM determină și publică zonele, având delimitări teritoriale clare, care, în mod cumulativ, nu sunt acoperite și pentru care nici nu există, pentru o perioadă avută în vedere, previziuni de acoperire din perspectiva rețelelor de foarte mare capacitate și nici a rețelelor capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puțin 100 de Mbps.(2) Pentru zonele determinate potrivit alin. (1) ANCOM sau, cu acordul prealabil și în condițiile dispuse de ANCOM, alte autorități ale administrației publice centrale ori locale sau organizații ori asociații pot organiza proceduri în urma cărora să fie validate declarații de intenție de instalare a unor rețele de foarte mare capacitate în perioada avută în vedere de previziunile de acoperire.(3) Procedurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie transparente, obiective, nediscriminatorii și să urmărească îndeplinirea cu eficiență a celor asumate prin declarațiile de intenție. În cadrul acestor proceduri se realizează informarea și cu privire la acoperirea sau previziunile de acoperire din perspectiva rețelelor de acces de generație următoare capabile să asigure viteze de descărcare a datelor mai mici de 100 de Mbps, dacă nu există informații disponibile public în acest sens ori dacă informarea nu s-a realizat anterior prin orice mijloc.(4) Declarațiile de intenție se validează pe baza unor informații având cel puțin același grad de detaliere precum cel avut în vedere de ANCOM la momentul determinării previziunilor de acoperire.(5) Pentru zonele în care au fost validate declarații de intenție ANCOM sau celelalte entități prevăzute la alin. (2) pot solicita informații actualizate în vederea stabilirii și altor intenții de instalare a unor rețele de foarte mare capacitate de modernizare sau extindere a unor rețele capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puțin 100 de Mbps.(6) ANCOM sau celelalte entități prevăzute la alin. (2) publică informații despre declarațiile de intenție validate potrivit prezentului articol, precum și orice informații actualizate despre previziunile de acoperire obținute potrivit alin. (5), cu excepția informațiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial. (la 10-07-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 13^4(1) ANCOM, precum și alte autorități ale administrației publice centrale sau locale țin cont de rezultatele celor mai recente studii realizate potrivit art. 13^2, precum și de zonele în care au fost validate declarații de intenție potrivit art. 13^3 atunci când, în conformitate cu atribuțiile legale conferite, adoptă măsuri de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, definesc obligații de acoperire corespunzătoare drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, verifică disponibilitatea serviciilor care intră sub incidența obligațiilor de serviciu universal, proiectează măsuri de intervenție publică în vederea instalării sau modernizării rețelelor de comunicații electronice ori elaborează planuri de dezvoltare a rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice în bandă largă ori alte asemenea strategii.(2) ANCOM transmite autorităților prevăzute la alin. (1), la solicitarea motivată a acestora, informații din studiile realizate potrivit art. 13^2 care, potrivit legii, au caracter de secret comercial, în următoarele condiții:a) dacă informațiile sunt necesare pentru ca autoritățile să își exercite atribuțiile legale care le-au fost conferite;b) numai dacă autoritățile își asumă să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea caracterului confidențial al informațiilor primite de la ANCOM;c) părțile de la care provin informațiile având caracter de secret comercial sunt informate despre posibilitatea sau faptul transmiterii acestora către autorități în condițiile indicate anterior. (la 10-07-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 13^5(1) ANCOM pune la dispoziția utilizatorilor finali un instrument de informare prin care aceștia să identifice, la un nivel de detaliu util, disponibilitatea conectivității la rețele de comunicații electronice într-o anumită zonă, operatorii care asigură conectivitate și furnizorii serviciilor de comunicații electronice, dacă un astfel de instrument nu există pe piață.(2) Instrumentul de informare prevăzut la alin. (1) se actualizează periodic în funcție de rezultatele obținute în urma studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2. (la 10-07-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 13^6Atunci când pune în aplicare dispozițiile art. 13^2-13^5, ANCOM ține seama de orientările OAREC emise potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) din Codul european al comunicațiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări. (la 27-07-2023, Articolul 13^6, Capitolul II^1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 )  +  Articolul 13^7(1) ANCOM publică cel puțin o dată la 3 ani, pe baza măsurătorilor sau simulărilor de acoperire, lista unităților administrativ-teritoriale aflate în zona de graniță în care există riscul pentru utilizatorii finali de a intra în roaming involuntar din țările vecine.(2) În termen de 60 de zile de la data publicării listei prevăzute la alin. (1), ANCOM are obligația să informeze toate autoritățile administrației publice locale ale căror unități administrativ-teritoriale se regăsesc pe lista prevăzută la alin. (1), precum și consiliile județene în care se regăsesc unitățile administrativ-teritoriale respective, în calitate de administratori ai drumurilor județene, precum și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de administrator al drumurilor naționale, cu privire la publicarea listei în care există risc de roaming involuntar din țările vecine.(3) La intrările în unitățile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista publicată de ANCOM conform alin. (1) se vor amplasa indicatoare cu rolul de a atenționa utilizatorii că urmează să tranziteze o localitate în care există risc de roaming involuntar din țările vecine.(4) Administratorii drumurilor care se regăsesc pe raza unităților administrativ-teritoriale indicate în lista prevăzută la alin. (1) au obligația ca, în cel mult 6 luni de la data publicării de către ANCOM a listei prevăzute la alin. (1), să instaleze sub indicatorul de intrare în unitatea administrativ-teritorială în care a fost identificat riscul de roaming involuntar un indicator pe fiecare sens de mers, amplasat într-un loc cu vizibilitate pentru toți participanții la trafic, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, care să conțină în mod obligatoriu textul: «ATENȚIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR».(5) Indicatoarele vor respecta dimensiunile, condițiile tehnice și descrierile prevăzute de standardele române de semnalizare rutieră în vigoare, similare cu cele ale indicatoarelor de localizare pentru intrarea sau ieșirea din localitate. Textul indicat la alin. (4) va fi scris cu majuscule, după cum urmează: cuvântul «ATENȚIE!» va fi scris cu roșu, iar «RISC DE ROAMING INVOLUNTAR» va fi scris cu negru. (la 27-07-2023, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023, prima publicare de către ANCOM a listei prevăzute la art. 13^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se realizează în maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   +  Capitolul III Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice  +  Secţiunea 1 Administrarea și gestionarea resurselor limitate  +  Articolul 14(1) ANCOM administrează la nivel național resursele limitate necesare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, precum frecvențele radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate.(2) ANCOM gestionează la nivel național resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate.(3) Resursele de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație și frecvențele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.(4) Administrarea și gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, urmărindu-se încurajarea concurenței în furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 15Semnele susceptibile de reprezentare grafică ce redau resurse de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație și resurse tehnice asociate nu pot face obiectul protecției dreptului de proprietate industrială pentru serviciile de comunicații electronice destinate publicului.  +  Secţiunea a 2-a Frecvențele radio  +  Articolul 16(1) Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice, cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.(2) TNABF se adoptă prin decizie a ANCOM, în urma avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental. TNABF poate fi modificat și/sau completat cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(3) ANCOM asigură, în condițiile legii, administrarea și coordonarea la nivel național a gestionării spectrului de frecvențe radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.(4) În scopul exercitării prevederilor legale privind monitorizarea frecvențelor radio, prevederile cap. III - Dispoziții pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice din Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice se aplică în mod corespunzător lucrărilor de construcții care privesc stațiile de monitorizare, rețelele de comunicații electronice, elementele de infrastructură fizică, precum și elementele de delimitare teritorială și protecție și securitate aferente acestora, deținute sau administrate de ANCOM. (la 27-07-2023, Articolul 16, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) (la 10-07-2022, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 32, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 16^1(1) ANCOM se asigură că spectrul de frecvențe radio armonizat este utilizat pe teritoriul național în condiții care să nu afecteze utilizarea acestuia în alte state membre ale Uniunii Europene, în special prin evitarea interferențelor prejudiciabile transfrontaliere.(2) Pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1), ANCOM urmărește soluționarea interferențelor prejudiciabile, prin coordonare transfrontalieră în temeiul acordurilor internaționale aplicabile, în colaborare cu autorități ce dețin atribuții similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, denumit în continuare RSPG. În situația în care interferențele prejudiciabile nu sunt soluționate, se poate solicita sprijinul Comisiei Europene.(3) În vederea rezolvării unor probleme de coordonare transfrontalieră a utilizării frecvențelor radio cu state care nu fac parte din Uniunea Europeană se poate solicita asistența Uniunii în vederea soluționării acestora. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 33, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 17(1) Autoritățile competente să gestioneze frecvențele radio sunt:a) ANCOM, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală și, în condițiile art. 19, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental;b) instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru frecvențele radio din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentală; în cazul spectrului radio utilizat în scopul apărării, gestionat exclusiv sau în partaj de către Ministerul Apărării Naționale, în cadrul TNABF, se utilizează termenul guvernamental "armată".(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure schimbul reciproc de informații referitoare la asignările de frecvențe efectuate în cazul benzilor de frecvențe radio cu utilizare partajată neguvernamentală/guvernamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. Acestea colaborează în vederea identificării și localizării emisiilor neautorizate și a interferențelor prejudiciabile, în scopul asigurării protecției radioelectrice a tuturor stațiilor de radiocomunicații autorizate ce utilizează frecvențe radio în condițiile legii.(3) În scopul utilizării eficiente a benzilor de frecvențe desemnate conform TNABF pentru utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental și al asigurării compatibilității electromagnetice a echipamentelor radioelectrice proprii, instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională pot elabora ordine și instrucțiuni interne.  +  Articolul 18(1) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională au dreptul să utilizeze benzile de frecvențe desemnate conform TNABF, pentru utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege.(2) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională au dreptul să utilizeze pentru perioade limitate de timp benzile de frecvențe radio, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor speciale prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României.(3) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile alin. (1) și (2) se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) respectarea cerințelor tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice privind protejarea sănătății publice, ținându-se seama de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);b) respectarea obligațiilor care decurg din acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv a reglementărilor adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 34, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 18^1(1) Se interzice utilizarea benzilor de frecvențe radio cu statut de utilizare guvernamentală de către alte persoane decât instituțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2).(2) Utilizarea benzilor de frecvențe radio cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental este permisă numai în condițiile respectării cerințelor de autorizare stabilite de ANCOM potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) În scopul verificării respectării alin. (1) și (2) și la solicitarea scrisă a instituțiilor competente din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, ANCOM poate monitoriza spectrul de frecvențe radio cu statut de utilizare guvernamentală ori cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 35, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 19Activitatea ANCOM privind administrarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvențe radio este asistată, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental, de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicații, înființată prin hotărâre a Guvernului, prin care se stabilesc structura, atribuțiile și modul de funcționare ale acesteia.  +  Articolul 19^1(1) ANCOM promovează o utilizare armonizată a spectrului radio desemnat pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice în mod consistent cu necesitatea ca această resursă să fie utilizată eficace și eficient, urmărind în același timp beneficii pentru consumatori cu privire la:a) facilitarea concurenței;b) economiile de scară; șic) interoperabilitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.(2) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1), ANCOM ia măsuri, printre altele, pentru:a) asigurarea unei acoperiri pe suport radio de bandă largă, a teritoriului și a populației, la o calitate și la o viteză ridicate, precum și acoperirea principalelor rute de transport naționale și europene, inclusiv a rețelei transeuropene de transport menționată în Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE;b) facilitarea dezvoltării rapide a noilor tehnologii și aplicații de comunicații pe suport radio, inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul unei abordări transsectoriale;c) garantarea predictibilității și coerenței procesului de acordare, reînnoire, modificare, limitare sau retragere a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în scopul promovării investițiilor pe termen lung;d) asigurarea prevenirii interferențelor prejudiciabile transfrontaliere sau naționale, în conformitate cu art. 16^1 și, respectiv, art. 22^1 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (5) și luarea măsurilor preventive și de remediere;e) promovarea utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio între utilizări similare sau diferite ale spectrului de frecvențe radio, cu respectarea normelor în vigoare în domeniul concurenței;f) aplicarea celui mai adecvat și mai puțin împovărător sistem de autorizare posibil în conformitate cu art. 22^1 alin. (4), astfel încât să se maximizeze flexibilitatea, partajarea și eficiența în utilizarea spectrului de frecvențe radio;g) aplicarea unor norme transparente și clare în ceea ce privește acordarea, cesionarea, reînnoirea, modificarea și/sau retragerea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în scopul garantării certitudinii, coerenței și previzibilității în materie de reglementare;h) asigurarea unei coerențe și predictibilități pe întreg teritoriul Uniunii Europene cu privire la modul de autorizare a utilizării spectrului de frecvențe radio în vederea protejării sănătății publice, ținând seama de Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 1999/519/CE privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz). (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 36, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 19^2(1) ANCOM poate autoriza o utilizare alternativă totală sau parțială sau poate permite o utilizare existentă a unei benzi de frecvențe radio armonizate, în situația în care pentru drepturile din aceste benzi nu există o cerere a pieței la nivel național sau regional, în conformitate cu art. 20, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) constatarea faptului că lipsește cererea pieței pentru utilizarea armonizată a benzii, rezultată după o consultare publică realizată în conformitate cu art. 135, inclusiv o evaluare prospectivă a cererii pieței;b) utilizarea alternativă să nu împiedice sau să obstrucționeze disponibilitatea ori utilizarea benzii respective în alte state membre ale Uniunii Europene; șic) în evaluarea utilizării alternative s-a ținut cont de disponibilitatea sau utilizarea pe termen lung a benzii respective în Uniunea Europeană și de economiile de scară pentru echipamente radio, ca rezultantă a utilizării spectrului de frecvențe radio armonizat.(2) Orice decizie de a permite, în mod excepțional, o utilizare alternativă potrivit alin. (1) face obiectul unei reexaminări periodice care, în orice caz, va avea loc cu promptitudine la solicitarea motivată de utilizare a benzii, în conformitate cu măsura tehnică de punere în aplicare, primită din partea unui utilizator interesat sau potențial utilizator.(3) ANCOM informează Comisia Europeană și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată, însoțită de motivarea acesteia, precum și cu privire la rezultatul oricărei reexaminări. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 36, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 20(1) În benzile de frecvențe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, conform TNABF, poate fi folosită orice tip de tehnologie utilizată pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene și/sau cu reglementările naționale aplicabile.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licența de utilizare a frecvențelor radio, motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind furnizarea anumitor tipuri de rețele de radiocomunicații sau utilizarea unor tehnologii de acces pe suport radio în anumite benzi de frecvențe radio, în special atunci când acest lucru este necesar pentru:a) evitarea interferențelor prejudiciabile;b) protejarea sănătății publice prin limitarea expunerii populației la câmpurile electromagnetice, ținându-se seama de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);c) asigurarea calității tehnice a serviciului;d) asigurarea maximizării utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio;e) garantarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio; sauf) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general dintre cele prevăzute cu titlul exemplificativ la alin. (5).(3) Benzile de frecvențe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, conform TNABF, pot fi utilizate pentru furnizarea oricărui serviciu de comunicații electronice în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene și/sau cu reglementările naționale aplicabile.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licența de utilizare a frecvențelor radio, motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind furnizarea unor servicii de comunicații electronice în anumite benzi de frecvențe radio, inclusiv în vederea respectării cerințelor prevăzute de Regulamentul Radio al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.(5) Orice măsură prin care se impune furnizarea unui anumit serviciu de comunicații electronice într-o bandă de frecvențe disponibilă pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice potrivit alin. (4) se motivează, în scopul de a asigura îndeplinirea unui obiectiv de interes general stabilit potrivit legii, inclusiv, dar fără a se limita la:a) siguranța vieții;b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;c) evitarea utilizării ineficiente a spectrului radio; saud) promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor media audiovizuale.(6) Orice măsură prin care se interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice decât cele prevăzute în condițiile alin. (5) într-o anumită bandă de frecvențe radio poate fi stabilită numai în cazul în care acest lucru este justificat de necesitatea de a proteja serviciile pentru siguranța vieții sau, în mod excepțional, în scopul de a asigura îndeplinirea altor obiective de interes general stabilite potrivit legii.(7) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) și (3), ANCOM analizează periodic restricțiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (2) și (4)-(6), după caz, și publică rezultatele acestei analize pe pagina sa de internet.(8) Autoritatea de reglementare poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) și (4)-(6) în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 20^1(1) ANCOM cooperează cu autorități ce dețin atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru autorizarea în manieră coordonată a utilizării spectrului de frecvențe radio armonizat pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice în Uniunea Europeană, cu respectarea TNABF și a situației specifice existente pe piețele naționale.(2) În situația în care au fost stabilite condiții armonizate pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio pentru rețele și servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM efectuează demersurile necesare pentru a permite utilizarea spectrului de frecvențe radio în cel mai scurt timp, fără a depăși 30 de luni de la adoptarea măsurilor armonizate de utilizare sau cât mai curând cu putință după revocarea oricărei decizii ce permite utilizarea alternativă în temeiul art. 19^2.(3) ANCOM poate amâna termenul prevăzut la alin. (2), pentru o anumită bandă de frecvențe radio, în următoarele circumstanțe:a) impunerea unei restricții de utilizare a benzii respective dispusă în temeiul art. 20 alin. (5) lit. a) sau d);b) existența unor probleme nerezolvate de coordonare transfrontalieră care au ca efect interferențe prejudiciabile transfrontaliere cu state ce nu sunt parte a Uniunii Europene, cu condiția solicitării asistenței Uniunii Europene în condițiile art. 16^1 alin. (3);c) din motive ce țin de apărarea și securitatea națională; saud) în caz de forță majoră.(4) ANCOM analizează, cel puțin la fiecare doi ani de la data aplicării măsurii prevăzute alin. (3), dacă și în ce măsură sunt menținute circumstanțele pentru care a fost amânat termenul prevăzut la alin. (2).(5) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi amânat cu până la 30 de luni, pentru o anumită bandă de frecvențe radio, dacă:a) încă există probleme de coordonare transfrontalieră care au ca rezultat interferențe prejudiciabile între statele membre ale Uniunii Europene și a fost solicitată asistența Uniunii Europene în condițiile art. 16^1 alin. (2);b) este necesar să se asigure, din punct de vedere tehnic, migrarea utilizatorilor existenți ai benzii respective, iar acest proces este unul complex.(6) Orice amânare dispusă în temeiul alin. (3)-(5), precum și motivarea acesteia sunt aduse în timp util la cunoștința Comisiei Europene și a celorlalte state membre ale Uniunii Europene. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 38, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 21(1) ANCOM poate interzice, la cererea motivată a instituțiilor competente din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pe o perioadă limitată, utilizarea parțială sau totală a unei anumite benzi de frecvențe ori a unei anumite frecvențe în cazul în care siguranța națională, ordinea publică sau apărarea națională impune această măsură, precum și în cazul respectării unor angajamente asumate prin acorduri internaționale.(2) Procedura privind interzicerea utilizării parțiale sau totale a unei benzi de frecvențe ori a unei anumite frecvențe se elaborează de către ANCOM, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații, și se aprobă prin decizie a președintelui ANCOM.(3) Instituțiile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională pot impune furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, în cazuri extraordinare și pentru o perioadă limitată, modificarea unor parametri tehnici ai emisiei radio, pentru îndeplinirea unor atribuții speciale prevăzute de Legea nr. 51/1991.(4) Situațiile prevăzute la alin. (3) sunt comunicate de îndată ANCOM, în condițiile Legii nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune și utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor radio este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor în domeniul compatibilității electromagnetice sunt permise în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Autoritatea de reglementare stabilește reglementările tehnice pentru interfețele radio ce definesc cerințele pe care echipamentele radio prevăzute la alin. (1) trebuie să le respecte pentru a putea fi puse în funcțiune și utilizate pe teritoriul României. (la 10-07-2022, Articolul 22 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 22^1(1) ANCOM decide cu privire la cel mai adecvat regim pentru autorizarea utilizării unor benzi de frecvențe radio, urmând să aleagă între drepturi individuale de utilizare în condițiile art. 23 alin. (1) și (2), pentru a asigura o maximizare a utilizării eficiente a resursei limitate în raport cu cererea existentă, și un regim de autorizare generală în condițiile art. 23 alin. (4), ținând seama de:a) caracteristicile specifice ale benzii ori benzi de frecvențe radio ce face obiectul autorizării;b) nevoia de a asigura protecția la apariția interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii;c) elaborarea unor condiții coerente și adecvate pentru utilizarea în comun a spectrului radio în condițiile legii;d) necesitatea de asigurare a calității tehnice a comunicațiilor sau a serviciului de comunicații electronice furnizat;e) obiective de interes general;f) necesitatea de a se asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio.(2) În luarea deciziei cu privire la regimul de autorizare adecvat în condițiile alin. (1), în situația spectrului de frecvențe radio armonizat, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor interferențe prejudiciabile.(3) ANCOM poate decide autorizarea utilizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe radio armonizate pe baza unei combinații a drepturilor individuale de utilizare acordate potrivit art. 23 alin. (1) și (2) și a unui regim de autorizare generală stabilit potrivit art. 23 alin. (4).(4) Decizia cu privire la regimul de autorizare menționat la alin. (3) este luată avându-se în vedere, în mod rezonabil, efectele probabile asupra concurenței, inovării și intrării pe piață, produse de:a) diversele combinații între cele două regimuri de autorizare;b) trecerea graduală de la un regim de autorizare la altul.(5) În scopul stabilirii regimului de autorizare a utilizării frecvențelor radio cel mai puțin oneros posibil, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor restricții de utilizare a spectrului de frecvențe radio, ținând seama și de soluțiile tehnice posibile pentru gestionarea interferențelor prejudiciabile. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 40, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 22^2(1) În luarea unei decizii în vederea facilitării utilizării în comun a spectrului radio în condițiile art. 22^1, ANCOM se asigură că pentru o astfel de utilizare, în acele benzi de frecvențe unde ea este posibilă, sunt stabilite în mod clar condițiile privind utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio.(2) Utilizarea în comun a spectrului radio potrivit alin. (1) este permisă în condițiile facilitării utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, concurenței și inovării.(3) Prevederile art. 22^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care este permisă utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio armonizat în baza unei combinații dintre regimurile de autorizare prevăzute la art. 22^1 alin. (1). (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 40, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 23(1) În situația în care este necesară acordarea unor drepturi individuale, frecvențele radio pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio acordate în condiții obiective, nediscriminatorii, proporționale și transparente care să asigure maximizarea utilizării eficiente și eficace a resursei limitate în raport cu cererea existentă, urmând a se ține cont și de criteriile prevăzute în art. 22^1 alin. (1). (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea de reglementare acordă spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvențe radio din benzile prevăzute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a ANCOM, și ține permanent evidența utilizării acestora. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) ANCOM poate stabili, prin decizie a președintelui, anumite categorii de frecvențe a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și atunci când riscul producerii interferențelor prejudiciabile este redus, impunând totodată și condițiile armonizate de utilizare a acestora.(4) În situația în care ulterior analizei efectuate în baza criteriilor stabilite în cadrul art. 22^1 alin. (1) a rezultat că în anumite benzi de frecvențe radio nu este necesară acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, autoritatea de reglementare stabilește că utilizarea frecvențelor radio este supusă unui regim de autorizare generală. Accesul și condițiile de utilizare a resurselor limitate de spectru se stabilesc prin decizie a ANCOM. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 23^1(1) Cu ocazia procesului de acordare, modificare sau reînnoire a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, ANCOM promovează concurența, evitând denaturarea acesteia, și poate lua în acest sens măsuri precum:a) limitarea cantității de spectru radio pentru care se acordă drepturi de utilizare oricărei persoane sau, în împrejurări justificate, stabilirea de condiții care însoțesc drepturile de utilizare, cum ar fi furnizarea de acces la nivelul pieței de gros, roaming regional sau național, în anumite benzi sau în anumite grupuri de benzi cu caracteristici similare;b) rezervarea, dacă este oportun și justificat având în vedere o situație particulară ce se manifestă la nivelul pieței, a unei anumite subbenzi, benzi de frecvențe radio ori grup de benzi în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio către entitățile nou-intrate pe piață;c) refuzarea acordării unor noi drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau a autorizării de noi utilizări în cazul anumitor subbenzi/benzi de frecvențe radio sau, în cazul în care nu are loc un refuz, stabilirea de condiții care însoțesc acordarea noilor drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau autorizarea noilor utilizări ale spectrului de frecvențe radio, pentru a evita denaturarea concurenței cauzată de orice posibilă asignare, cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare;d) includerea unor condiții referitoare la interzicerea cesiunii drepturilor de utilizare care nu sunt supuse controlului concentrărilor economice sau stabilirea de condiții privind cesiunea acestor drepturi, în cazul în care este probabil ca astfel de cesionări să afecteze în mod semnificativ concurența;e) modificarea drepturilor de utilizare existente, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru a remedia ex post o denaturare a concurenței cauzată de orice cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în funcție de măsurile dispuse de Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Măsurile luate în condițiile alin. (1) țin cont de condițiile existente pe piață și au în vedere abordarea față de analiza de piață realizată în conformitate cu art. 92^2 alin. (2).(3) Măsurile luate în condițiile alin. (1) se bazează pe evaluarea obiectivă și prospectivă a:a) condițiilor concurențiale existente pe piață;b) necesității acestor măsuri în scopul menținerii sau realizării unei concurențe efective;c) efectelor probabile ale măsurilor asupra investițiilor existente și viitoare efectuate de participanții de pe piață, în special pentru implementarea rețelelor.(4) ANCOM ia măsurile prevăzute la alin. (1) cu respectarea cerințelor stabilite pentru modificarea, limitarea sau retragerea drepturilor de utilizare sau cele stabilite în art. 26^1 și 135. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 42, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 24(1) Licența de utilizare a frecvențelor radio este actul administrativ prin care ANCOM acordă, la cerere, unui furnizor autorizat în condițiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvențe radio în condiții care să asigure utilizarea lor efectivă, eficace și eficientă, în scopul furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici și pentru o perioadă limitată. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Licența de utilizare a frecvențelor radio stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de aplicație, de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente și conforme cu art. 19^1, 19^2 și 35. Ele pot viza, în plus față de condițiile din autorizația generală:a) desemnarea tipului de aplicație, de rețea sau de serviciu ori a tehnologiei, în limitele prevăzute la art. 20, pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvențelor radio;b) utilizarea eficace și eficientă a frecvențelor radio, inclusiv, dacă este cazul, cerințe de calitate a serviciului furnizat și de acoperire a teritoriului;c) termene pentru utilizarea efectivă a frecvențelor radio alocate prin licență;d) cerințe tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru a limita expunerea populației generale la câmpurile electromagnetice în conformitate cu Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), în situația în care aceste cerințe sunt diferite față de cele incluse în autorizația generală;e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării TNABF; termenul de valabilitate a licenței este adecvat pentru serviciul de comunicații electronice în cauză, având în vedere obiectivul urmărit, și ține cont de o perioadă adecvată necesară pentru amortizarea investiției;f) posibilitatea și condițiile cesionării ori închirierii, totale sau parțiale, a dreptului de utilizare;g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 30;h) orice obligații stabilite înainte de invitația de depunere a candidaturilor pentru obținerea dreptului de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unei proceduri de selecție și asumate în cadrul procesului de acordare sau obligații asumate cu ocazia reînnoirii acestuia, după caz;i) obligații care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecvențelor radio;j) obligații ce decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a frecvențelor radio;k) obligații de a pune în comun sau de a partaja spectrul de frecvențe radio sau de a permite accesul altor utilizatori la spectrul de frecvențe radio în anumite regiuni (zone) sau la nivel național. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Licența de utilizare a frecvențelor radio poate fi modificată la inițiativa ANCOM, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, într-o manieră proporțională, în cazurile impuse de: (la 10-07-2022, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 44, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) respectarea condițiilor privind utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor radio;b) evitarea interferențelor prejudiciabile;c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperare internațională privind utilizarea frecvențelor radio;d) respectarea acordurilor internaționale la care România este parte referitoare la utilizarea frecvențelor radio;e) rezolvarea situațiilor de disponibilitate limitată a frecvențelor radio, în anumite arii geografice și în condiții tehnice specificate, în benzile de frecvențe radio desemnate pentru tipul de aplicație destinat furnizării rețelei care face obiectul licenței;f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și de gestionare a spectrului de frecvențe radio;g) modificarea TNABF.h) promovarea concurenței sau evitarea oricărei denaturări a acesteia. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 45, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) În situația prevăzută la alin. (3), ANCOM îl informează pe titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora, dar nu mai mic de 30 de zile. Intervențiile asupra drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 24^1(1) Anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM consultă și informează părțile interesate, în timp util și în mod transparent, cu privire la condițiile aferente drepturilor individuale de utilizare și la criteriile pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiții.(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) privesc:a) cerințele de utilizare pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiții;b) parametrii tehnici aplicabili;c) termenul pentru utilizarea efectivă a drepturilor de utilizare;d) gradul de utilizare a frecvențelor radio;e) situațiile în care se revocă drepturile de utilizare;f) posibilitatea și condițiile utilizării în comun a infrastructurii pasive sau active care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvențe radio ori a spectrului radio;g) posibilitatea și condițiile încheierii unor acorduri comerciale de acces la roaming;h) implementarea în comun a infrastructurii necesare pentru furnizarea de rețele sau servicii care se bazează pe utilizarea frecvențelor radio.(3) Stabilirea ori aplicarea condițiilor de la alin. (2) lit. f)-h) se realizează cu respectarea Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă cu condiția respectării cerințelor și/sau criteriilor aferente drepturilor de utilizare, prevederile alin. (3) aplicânduse în mod corespunzător. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 47, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 25(1) În situația în care drepturile de utilizare a frecvențelor radio nu pot fi acordate pe baza unui regim de autorizare generală potrivit art. 22^1 și art. 23 alin. (4), iar numărul de drepturi ce urmează să fie acordate într-o bandă de frecvențe radio este limitat, ANCOM stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 20^1, măsurile ce privesc acordarea drepturilor cu respectarea următoarelor condiții:a) indicarea motivelor ce stau la baza limitării numărului de drepturi de utilizare și prezentarea argumentelor avute în vedere pentru maximizarea beneficiilor pentru utilizatori și pentru stimularea concurenței;b) consultarea publică a măsurilor propuse în conformitate cu prevederile art. 135.(2) Limitarea numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1) poate fi reexaminată periodic, la intervale de maximum 10 ani, la inițiativa ANCOM sau la solicitarea justificată a unei întreprinderi afectate de măsura de limitare a drepturilor.(3) În cazul limitării numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM stabilește și justifică obiectivele ce urmează a fi atinse prin procedura de selecție organizată pentru acordarea drepturilor de utilizare, urmărind și nevoia de a fi îndeplinite obiectivele pieței naționale și cele ale pieței interne a Uniunii Europene.(4) Obiectivele stabilite cu ocazia conceperii procedurii de selecție potrivit alin. (3) au drept scop, pe lângă promovarea concurenței, și unul sau mai multe din următoarele:a) promovarea acoperirii;b) asigurarea calității serviciului furnizat;c) promovarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, inclusiv prin luarea în considerare a condițiilor aferente drepturilor de utilizare și a nivelului taxei percepute pentru acordarea drepturilor;d) promovarea inovării și a dezvoltării afacerilor.(5) ANCOM stabilește și justifică tipul de procedură de selecție aleasă, inclusiv orice etapă preliminară pentru participarea la aceasta și prezintă, după caz, rezultatele evaluării efectuate în acest scop cu privire la situația tehnică, economică și competitivă a pieței, precizând motivele pentru eventuala utilizare și alegere a măsurilor adoptate în temeiul art. 26^1. (la 10-07-2022, Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 26(1) Acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se realizează prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în termen de cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoțite de toate documentele necesare în acest sens. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul drepturilor de utilizare a frecvențelor radio care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25, ANCOM acordă drepturile prin utilizarea unor criterii și proceduri de selecție obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, care să nu aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, în cel mult 8 luni de la primirea unei cereri în acest sens. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi modificate de către ANCOM dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internațional referitor la utilizarea spectrului de frecvențe radio sau a pozițiilor orbitale la care România este parte sau pentru respectarea art. 20^1. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2), din considerente ce țin de promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenței, interzicerea participării anumitor persoane la procedura de selecție. Autoritatea de reglementare justifică măsura și ia decizia numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135. (la 26-07-2012, Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012. ) (5) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (2), frecvențele radio pot fi acordate prin încredințare directă, cu avizul conform al Consiliului Național al Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune și televiziune și numai în situația în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general. Acordarea frecvențelor radio în condițiile prezentului alineat trebuie să fie justificată în mod obiectiv, să fie transparentă, nediscriminatorie și proporțională. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Autoritatea de reglementare are dreptul, înainte de data-limită de depunere a ofertelor, de a anula o procedură de selecție demarată. Decizia de a anula procedura de selecție trebuie obiectiv justificată ori să reprezinte consecința unor condiții ce nu au putut fi cunoscute la inițierea procedurii de selecție. ANCOM comunică, în termen de cel mult 30 de zile, motivele anulării procedurii de selecție și înapoiază, la cerere, costurile de achiziție a documentației elaborate pentru procedura de selecție.(7) Informațiile cu privire la drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, inclusiv cu privire la posibilitatea de cesionare sau închiriere a acestora, se aduc la cunoștința publicului de către ANCOM prin publicarea informațiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor. (la 10-07-2022, Articolul 26 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 50, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 26^1(1) În situația în care se intenționează acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio conform procedurii stabilite potrivit art. 26 alin. (2), în cazul spectrului de frecvențe radio armonizat pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM informează RSPG cu privire la orice proiecte de măsuri care intră sub incidența art. 25 alin. (3)-(5) și indică, atunci când este cazul, dacă solicită RSPG convocarea unui forum de evaluare inter pares, inclusiv dacă solicită adoptarea unui aviz cu privire la măsurile propuse. (la 27-07-2023, Alineatul (1), Articolul 26^1, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) (2) În situația convocării unui forum de evaluare inter pares, ANCOM furnizează RSPG și informații cu privire la modul în care măsurile propuse:a) promovează dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene, furnizarea transfrontalieră de servicii, precum și concurența, maximizează beneficiile pentru consumatori și urmăresc, în general, obiectivele ANCOM și pe cele privind gestiunea spectrului radio, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene și a Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio;b) asigură utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio;c) asigură condiții stabile și previzibile în materie de investiții pentru utilizatorii existenți și potențiali ai spectrului de frecvențe radio, atunci când instalează rețele pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul de frecvențe radio. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 51, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 26^2(1) ANCOM acordă dreptul de utilizare a frecvențelor radio, în benzile de frecvențe radio cu utilizare armonizată pentru care procedura și condițiile de acordare a drepturilor au fost agreate în prealabil la nivelul Uniunii Europene, acelor furnizori selectați în cadrul unei proceduri de selecție organizată la nivelul Uniunii, cu respectarea acordurilor internaționale și a normelor Uniunii Europene, în situația în care au fost îndeplinite condițiile naționale aferente de utilizare a frecvențelor radio.(2) În situația în care în cadrul procedurii de selecție prevăzute la alin. (1) nu au fost satisfăcute toate condițiile naționale aferente dreptului de utilizare a frecvențelor radio în cauză, ANCOM poate impune, prin drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate, condiții, criterii sau proceduri suplimentare la nivel național.(3) În situația stabilită la alin. (2), impunerea cerințelor suplimentare nu poate fi de natură să limiteze, să denatureze sau să întârzie punerea în aplicare corectă a procedurii de selecție prevăzute la alin. (1). (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 51, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 26^3(1) În funcție de interesul exprimat de părțile implicate din piață, ANCOM poate coopera cu autorități ce dețin atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și cu RSPG, în vederea stabilirii aspectelor comune ale unei proceduri de autorizare și, după caz, în vederea efectuării împreună a procesului de selecție în vederea acordării de drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio ce includ și o utilizare transfrontalieră a frecvențelor radio.(2) La elaborarea procedurii comune de autorizare potrivit alin. (1), dacă drepturile de utilizare a frecvențelor radio vizate sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, ANCOM, împreună cu autorități ce dețin atribuții similare din statele membre implicate, pot ține cont și de următoarele:a) drepturile de utilizare a frecvențelor radio sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, iar procedura de autorizare națională individuală trebuie să fi fost inițiată și pusă în practică de autoritățile competente din respectivele state membre ale Uniunii Europene după un calendar comun agreat;b) există condiții și proceduri comune, în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, pentru selectarea și acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio; c) există condiții comune sau comparabile, în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, aferente drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio care să permită, printre altele, alocarea de blocuri de spectru de frecvențe radio similare;d) procedura comună de autorizare este deschisă cooperării în orice moment și altor state membre ale Uniunii Europene cât timp aceasta este în desfășurare, însă până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de autorizare.(3) În cazul în care, în ciuda interesului exprimat de participanții din piață, procedura de autorizare comună nu se realizează, ANCOM îi informează pe aceștia cu privire la motivele care justifică o astfel de decizie. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 51, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 27(1) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio poate fi retras, total sau parțial, în următoarele situații:a) drepturile conferite prin licență nu sunt exercitate, în scopul pentru care acestea au fost acordate, în termenul stabilit conform art. 24 alin. (2) lit. c);b) măsura este necesară în vederea implementării obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperare internațională privind utilizarea frecvențelor radio;c) măsura este necesară în vederea respectării acordurilor internaționale la care România este parte referitoare la utilizarea frecvențelor radio;d) măsura este necesară în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și a politicii de gestionare a spectrului de frecvențe radio;e) în cazul în care exercitarea dreptului de utilizare este întreruptă, din motive imputabile titularului, pentru mai mult de 6 luni și are ca efect direct limitarea posibilității ANCOM de a acorda alte drepturi de utilizare în anumite condiții;f) pentru evitarea tezaurizării spectrului radio manifestată prin neutilizarea resursei limitate la nivelul alocării din licențe, atunci când măsura este necesară pentru asigurarea unei concurențe efective pe piață sau pentru eliminarea unor bariere la intrarea pe piață, care au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței.g) nu sunt îndeplinite obligațiile din licență. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 52, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Dreptul de utilizare a frecvențelor radio în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) poate fi retras doar în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135.(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior dispunerii măsurii retragerii dreptului de utilizare, ANCOM poate permite cesionarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio, într-un termen determinat, în condiții care să asigure protejarea concurenței.(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), ANCOM poate dispune retragerea dreptului de utilizare doar după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.  +  Articolul 27^1(1) Restricționarea drepturilor individuale de utilizare a frecvențelor radio sau retragerea acestora înainte de expirarea duratei de valabilitate ca urmare a măsurilor dispuse pentru asigurarea utilizării eficace și eficiente a spectrului de frecvențe radio sau pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice adoptate în temeiul art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene se realizează prin intermediul unor proceduri clare stabilite în prealabil în conformitate cu principiile proporționalității și nediscriminării, cu consultarea părților interesate și, acolo unde este cazul, prin compensarea celor afectați.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere măsurilor dispuse în conformitate cu art. 147 și art. 149 alin. (2)-(4).(3) În situația prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile și prevederile art. 29.(4) Măsurile stabilite potrivit art. 20 alin. (1), (2) și (4)-(6) nu pot constitui motive pentru retragerea unor drepturi individuale de utilizare a frecvențelor radio. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 53, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 28(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență; cuantumul taxei de licență în cazul procedurii de selecție comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecție competitivă, precum și condițiile privind efectuarea plății vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM și vor urmări, printre altele, alocarea și utilizarea eficace a drepturilor de utilizare, iar acolo unde este posibil, vor ține cont de eventualele costuri legate de îndeplinirea condițiilor de autorizare impuse pentru a promova obiective de politică publică. (la 04-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 28 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) (1^1) Suplimentar cerințelor stabilite potrivit alin. (1), cuantumul taxei ține cont de valoarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în posibilele soluții alternative de utilizare a acestora, cu luarea în considerare a costurilor generate de condițiile aferente drepturilor respective, iar acolo unde este posibil se ține cont și de eventualele modalități de plată stabilite în funcție de disponibilitatea efectivă pentru utilizare a spectrului acordat, aspecte ce sunt determinate în mod obiectiv, transparent, proporțional și nediscriminatoriu înainte de începerea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe. (la 10-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 54, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^2) Termenul de plată a taxei de licență nu poate fi mai devreme de 6 luni anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare. (la 10-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 54, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^3) Procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi folosită ca modalitate de acordare a dreptului de utilizare și în alte cazuri stabilite de ANCOM. (la 10-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 54, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^4) Criteriile de selecție sunt stabilite cu respectarea dispozițiilor art. 19^1, 19^2 și 20. (la 10-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 54, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^5) Condițiile aferente drepturilor de utilizare, obiectivele urmărite potrivit dispozițiilor art. 25 și regulile specifice aplicabile în cadrul procedurii de selecție se stabilesc prin caietul de sarcini elaborat de ANCOM. (la 10-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 54, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Abrogat. (la 29-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 28 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 77, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (3) Selecția comparativă reprezintă procedura de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat primului clasat, în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz.(3^1) Selecția competitivă reprezintă procedura de acordare a licenței ori licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat câștigătorului ori câștigătorilor unei licitații, care, îndeplinind toate criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz, oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licență, având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). (la 04-07-2019, Articolul 28 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) (4) Banda de frecvențe radio ce face obiectul procedurii de selecție, tipul de procedură de selecție și regulile generale aplicabile în cadrul procedurii se adoptă prin decizie a ANCOM. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 55, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 28^1(1) Ulterior adoptării deciziei prevăzute la art. 28 alin. (4) sau a oricăror măsuri necesare în vederea organizării procedurii de selecție, ANCOM lansează și invitația în vederea depunerii candidaturilor pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.(2) În cadrul procedurii de selecție, ANCOM analizează candidaturile primite având în vedere criteriile de eligibilitate obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, care au fost stabilite în prealabil și reflectă condițiile aferente drepturilor respective.(3) ANCOM poate solicita candidaților toate informațiile necesare pentru realizarea unei evaluări în vederea verificării capacității acestora de a respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (2).(4) În situația în care, drept urmare a evaluării prevăzute la alin. (2), se constată că un participant la procedura de selecție nu are capacitatea necesară de a respecta condițiile aferente drepturilor de utilizare, respectiv în cazul în care informațiile prevăzute la alin. (3) nu sunt transmise, ANCOM poate respinge, motivat, candidatura respectivului participant.(5) În situația în care, ulterior unei proceduri de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM constată că pot fi acordate drepturi suplimentare de utilizare a spectrului de frecvențe radio, inclusiv în baza unei combinații între drepturi individuale și regim de autorizare generală, autoritatea de reglementare face publică această concluzie și demarează procesul de acordare a drepturilor. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 56, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 29(1) Costurile ocazionate de schimbarea destinației sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvențe radio determinate de acordarea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție vor fi suportate din cuantumul taxei de licență menționate la art. 28 alin. (1), precum și din alte surse de finanțare ce pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Modul de compensare a costurilor prevăzute la alin. (1) va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.(3) Procedurile și metodologiile de determinare și evaluare a costurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.  +  Articolul 30(1) Titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio datorează anual către ANCOM un tarif de utilizare a spectrului. Individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului se realizează în baza alocărilor sau asignărilor de frecvențe radio efectuate prin intermediul ori în baza licenței de utilizare a frecvențelor radio.(2) Tariful de utilizare a spectrului prevăzut la alin. (1), stabilit prin decizie a președintelui ANCOM, trebuie să asigure utilizarea optimă a frecvențelor radio și să fie obiectiv justificat, transparent, nediscriminatoriu și proporțional cu scopul pentru care este destinat.  +  Articolul 30^1Pentru utilizarea frecvențelor radio în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (3) și (4) nu se datorează tarif de utilizare a spectrului. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 57, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 30^2(1) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvențelor radio utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești de către serviciile publice de ambulanță, salvamont ori salvamar.(2) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvențelor radio utilizate în exclusivitate în regim de recepție. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 57, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 30^3În cazul acordării drepturilor individuale de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 23 alin. (1), coroborat cu art. 25 alin. (3), termenul de valabilitate pentru care se acordă aceste drepturi se stabilește luând în considerare necesitatea de a se asigura concurența și utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio, precum și de a promova inovarea și investițiile eficiente, inclusiv prin alegerea unei perioade adecvate de amortizare a investiției. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 57, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 31(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat, conferite în urma unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, se acordă pentru o perioadă de 15 ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate, prin intermediul unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă, poate fi între 20 și 25 de ani, fără opțiunea prelungirii. Acordarea drepturilor în aceste condiții este circumstanțiată îndeosebi la:a) situația benzii acordate pentru prima dată în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă; saub) expirarea simultană a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio.(3) Criteriile generale pentru prelungirea duratei drepturilor de utilizare în condițiile alin. (1) sunt puse la dispoziția tuturor părților interesate, în mod transparent, înainte de acordarea inițială a drepturilor de utilizare și privesc:a) necesitatea de a asigura utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio vizat, obiectivele urmărite la art. 19^1 alin. (2) lit. a) și b), sau necesitatea de a îndeplini obiectivele de interes general referitoare la protecția siguranței vieții, apărarea, ordinea publică și securitatea națională;b) necesitatea de a asigura că nu este denaturată concurența;c) plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.(4) Ținând seama de art. 19^1 alin. (2) lit. c), cu cel puțin doi ani înainte de expirarea duratei inițiale a dreptului de utilizare acordat potrivit alin. (1), ANCOM efectuează o evaluare obiectivă și prospectivă a criteriilor generale prevăzute la alin. (3) pentru prelungirea duratei respectivului drept de utilizare.(5) Prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) este condiționată de:a) respectarea condițiilor aferente dreptului de utilizare a frecvențelor radio acordate inițial;b) inexistența unei acțiuni demarate de ANCOM, cauzate de nerespectarea condițiilor aferente drepturilor de utilizare;c) respectarea criteriilor generale prevăzute la alin. (3).(6) După efectuarea evaluării potrivit alin. (4), ANCOM notifică titularul dreptului cu privire la acordarea prelungirii duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) și dacă este necesară revizuirea condițiilor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței, cu acordarea unui termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.(7) În cazul în care nu se acordă prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM va acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 23 și/sau 26.(8) Orice decizie dispusă în temeiul alin. (3)-(6) este proporțională, nediscriminatorie, transparentă, motivată și poate fi luată numai după ce în prealabil a fost oferită posibilitatea părților interesate să prezinte observații în termen de cel puțin trei luni de la momentul luării la cunoștință a măsurilor prevăzute la alin. (3) sau (4).(9) ANCOM poate decide, în cazuri justificate, să deroge de la prevederile alin. (1)-(8), în următoarele situații:a) în zone geografice limitate în care accesul la rețelele de mare viteză este foarte deficitar sau inexistent și acesta este necesar pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de la art. 19^1 alin. (2);b) pentru proiecte specifice pe termen scurt;c) pentru utilizare experimentală;d) pentru utilizări ale spectrului de frecvențe radio care, în conformitate cu art. 20 alin. (1)-(6), pot coexista cu serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă;e) pentru utilizarea alternativă a spectrului de frecvențe radio în conformitate cu art. 19^2. (la 10-07-2022, Articolul 31 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 58, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 31^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 30^3 și 31, în vederea asigurării expirării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio, drepturile de utilizare a frecvențelor radio pot fi acordate pentru perioade mai scurte.(2) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio pot fi prelungite pentru o perioadă de până la 5 ani în scopul asigurării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 59, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 31^2(1) ANCOM acordă drepturile individuale de utilizare a frecvențelor radio pentru o perioadă de cel mult 10 ani în cadrul benzilor ce nu fac parte din spectrul de frecvențe radio armonizat și în cadrul cărora nu se poate aplica un regim de autorizare generală, cu posibilitatea prelungirii și, acolo unde este cazul, reînnoirii.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și acelor drepturi de utilizare a spectrului radio, acordate în cadrul benzilor ce fac parte din spectrul de frecvențe radio armonizat, care nu sunt vizate de măsurile tehnice de aplicare la nivel european relevante pentru benzile de frecvențe respective.(3) Perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare potrivit alin. (1) și (2), cazurile în care se aplică, precum și condițiile de prelungire și, acolo unde este cazul, reînnoire se stabilesc prin decizie a ANCOM. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 59, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 31^3(1) ANCOM ia o decizie cu privire la reînnoirea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio armonizat, în timp util, înainte de expirarea duratei acestora. ANCOM analizează necesitatea reînnoirii fie din propria inițiativă, fie la cererea titularului dreptului formulată cu maximum cinci ani, dar nu mai târziu de doi ani înainte de expirare, dacă posibilitatea de reînnoire nu a fost exclusă în mod explicit la momentul acordării. Cu această ocazie, ANCOM poate avea în vedere revizuirea drepturilor de utilizare acolo unde este cazul.(2) La luarea unei decizii în sensul alin. (1), ANCOM ia în considerare, printre altele:a) îndeplinirea obiectivelor generale ale ANCOM, a celor prevăzute la art. 19^1 și art. 26 alin. (2), precum și a obiectivelor de politică publică, dacă acestea au fost stabilite;b) implementarea unei măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene;c) verificarea îndeplinirii corespunzătoare a condițiilor aferente dreptului în cauză;d) promovarea concurenței sau evitarea oricărei denaturări a acesteia, în conformitate cu art. 23^1;e) creșterea gradului de eficiență a utilizării spectrului de frecvențe radio, având în vedere evoluția tehnologică sau evoluția pieței;f) evitarea discontinuității cu consecințe grave a serviciului de comunicații electronice.(3) Atunci când analizează posibilitatea reînnoirii și, după caz, revizuirii drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat, în condițiile alin. (1), pentru care numărul de drepturi de utilizare este limitat potrivit art. 26 alin. (2), ANCOM organizează o procedură de consultare deschisă, transparentă și nediscriminatorie cu privire la condițiile prevăzute la art. 24^1 alin. (2) și, printre altele:a) oferă tuturor părților interesate posibilitatea de a-și exprima opiniile în cadrul unei consultări publice desfășurate în conformitate cu art. 135; șib) precizează în mod clar motivele unei astfel de posibile reînnoiri și, după caz, revizuiri.(4) Dacă, în urma consultării prevăzute la alin. (3), există indicii certe privind interesul altor persoane decât cel exprimat de titularii existenți pentru drepturile de utilizare a benzii de frecvențe radio în cauză, ANCOM decide reînnoirea drepturilor de utilizare în condițiile alin. (1) ori organizarea unei noi proceduri de selecție pentru a acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 25.(5) Reînnoirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat potrivit alin. (1)-(4) este posibilă pentru o perioadă cel mult egală cu cea inițială, cu respectarea și a celorlalte cerințe stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Reînnoirea și, după caz, revizuirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat se fac în condițiile prezentului articol și sunt condiționate de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență care respectă obiectivele prevăzute prin art. 28 alin. (1) și (1^1). Cuantumul și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.(7) Condițiile aferente reînnoirii și, după caz, revizuirii dreptului de utilizare a spectrului de frecvențe radio nu pot oferi avantaje titularilor existenți ai drepturilor respective în raport cu un potențial nou-intrat pe piață. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 59, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 32(1) Utilizarea frecvențelor radio în serviciul de amator se realizează fără obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio.(2) În cadrul serviciului de amator pot opera numai persoane autorizate, denumite radioamatori, în benzi de frecvențe radio atribuite prin TNABF acestui serviciu de radiocomunicații, pentru activități fără caracter comercial și în scop personal, pentru instruire individuală, studii tehnice și intercomunicare.(3) ANCOM asigură certificarea și autorizarea radioamatorilor, precum și modul de utilizare a frecvențelor radio de către aceștia în termenii și condițiile stabilite prin decizie a președintelui ANCOM.  +  Articolul 33(1) Operarea stațiilor de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit și serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară se poate realiza numai de către persoane care dețin nivelul de cunoștințe necesar operării respectivelor stații.(2) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 60, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) ANCOM asigură certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii și condițiile stabilite prin decizie a ANCOM. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 61, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 34În cazul frecvențelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicații ale ambasadelor și misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, procedura de obținere a dreptului de utilizare și condițiile asociate acestui drept se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM, cu avizul Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european și a acordurilor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 35(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pot fi cesionate sau pot fi închiriate, integral sau parțial, unei alte persoane care a parcurs procedura notificării în condițiile art. 6. Drepturile de utilizare în cauză sau spectrul de frecvențe radio aferent poate fi divizat în cea mai mare măsură posibilă, însă cu respectarea condițiilor de utilizare armonizată.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care drepturile de utilizare a frecvențelor radio au fost obținute fără plata unei taxe de licență.(3) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio se pot cesiona sau pot fi închiriate cu respectarea alin. (1) și (2) numai cu acordul prealabil al ANCOM și cu respectarea tuturor obligațiilor stabilite prin licența de utilizare a frecvențelor radio.(4) Orice acord având ca obiect cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare, încheiat fără obținerea acordului prealabil al ANCOM, este nul de drept.(5) ANCOM stabilește, de la caz la caz, dacă dreptul de utilizare poate fi cesionat în integralitate sau în parte, situație în care pot fi revizuite în mod corespunzător și condițiile de utilizare, cu asigurarea unei partiționări optime a spectrului radio.(6) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionării drepturilor de utilizare, îndeplinirea anumitor cerințe care să conducă la respectarea condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și/sau a unor formalități ce privesc dosarul depus pentru cesionarea drepturilor de utilizare.(7) Cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței și, în cazurile în care utilizarea frecvențelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de folosință a frecvențelor radio într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.(8) În cazul închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio este obligatorie respectarea de către locator a condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, precum și a obligațiilor stabilite conform licenței deținute de acesta.(9) Acordul prealabil privind cesiunea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat:a) în situația în care există riscul nerespectării condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;b) pentru neîndeplinirea condițiilor stabilite potrivit alin. (6);c) în cazul în care există indicii că cesiunea poate avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței;d) atunci când titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum și accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;e) dacă cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvențele radio alocate/asignate anterior, precum și eventuale accesorii aferente tarifului.(10) Acordul prealabil privind închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) și (8). (la 10-07-2022, Articolul 35 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 62, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 35^1(1) Procesarea solicitărilor referitoare la emiterea acordului prealabil în cazul cesionării sau închirierii drepturilor de utilizare se realizează în mod gratuit în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.(2) În cazul în care cesiunea sau închirierea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiția înștiințării părților implicate.(3) Cesionarea și închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se aduc la cunoștința publicului de către ANCOM prin publicarea informațiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 63, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 35^2(1) Închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în condițiile art. 35 este condiționată de asigurarea tuturor condițiilor în vederea evitării interferențelor prejudiciabile sau eliminării imediate a oricăror cauze care conduc la apariția acestora.(2) Locatorul este obligat să se asigure că locatarul folosește drepturile de utilizare a frecvențelor radio închiriate cu respectarea tuturor parametrilor tehnici stabiliți prin licența de utilizare a frecvențelor radio acordată locatorului.(3) Locatorul este ținut de obligația respectării parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații și a condițiilor din licența de utilizare a frecvențelor radio, indiferent de stipulațiile contractului de închiriere.(4) Procedura de emitere a acordului prealabil în vederea închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se stabilește prin decizie a ANCOM. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 63, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 35^3(1) ANCOM poate acorda drepturi de utilizare a frecvențelor radio și pentru transmisii cu caracter experimental, situație în care sunt aplicabile prevederile art. 22^1 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. a), d), g), j) și alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (1) și art. 30.(2) Drepturile de utilizare prevăzute la alin. (1) se pot acorda în condițiile justificării necesității acestora și pentru o perioadă ce nu poate depăși 6 luni consecutiv.(3) În perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru transmisii cu caracter experimental este interzisă furnizarea de servicii de comunicații electronice.(4) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în condițiile prezentului articol pot fi retrase în cazul nerespectării condițiilor de autorizare stabilite de ANCOM ori în cazul apariției interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 63, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36ANCOM stabilește procedura administrativă de acordare, modificare, încetare, prelungire și cesionare a dreptului de utilizare a frecvențelor radio, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea frecvențelor radio.  +  Articolul 36^1(1) Deținătorul unei RLAN conectate, ca extensie, la o rețea publică de comunicații electronice poate permite, prin intermediul echipamentului propriu de rețea, accesul unor terți la rețelele publice de comunicații electronice, inclusiv prin eventuale RLAN deținute de aceștia din urmă, precum și utilizarea spectrului de frecvențe radio armonizat pentru aplicații de tip RLAN. Utilizarea spectrului radio în aceste condiții este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio din cadrul regimului de autorizare stabilit potrivit art. 23 alin. (3).(2) În situația în care furnizarea prevăzută la alin. (1) nu face parte dintr-o activitate economică ori este auxiliară unei activități economice sau unui serviciu public, care nu depinde de transportul de semnale prin rețelele de comunicații electronice respective, atunci persoanei care furnizează un astfel de acces, fie aceasta un întreprinzător, o autoritate publică sau un utilizator final, nu îi sunt aplicabile regimul de autorizare generală pentru furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, stabilit potrivit art. 5-7, și nici obligațiile privind drepturile utilizatorilor finali stabilite potrivit art. 37-45 și art. 71-73 și nici obligațiile privind interconectarea rețelelor stabilite conform art. 100 alin. (1).(3) Utilizatorii finali pot permite accesul la RLAN-urile pe care le dețin și altor utilizatori finali, în mod reciproc sau în alte modalități, inclusiv pe baza inițiativelor unor terți prin care se pun la dispoziția publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36^2(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pot permite accesul la rețelele lor publicului larg, prin intermediul unor RLAN-uri, care pot fi amplasate inclusiv în spațiile deținute de un utilizator final, cu respectarea prevederilor aplicabile din autorizația generală și a acordului prealabil, exprimat în cunoștință de cauză, al utilizatorului final implicat.(2) Concomitent cu accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile alin. (1), furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului permit, fără restricții, utilizatorilor finali:a) accesul și conectarea, la alegerea lor, la RLAN-urile disponibile furnizate de terți; saub) accesul reciproc la rețelele unor astfel de furnizori sau, mai general, la acordarea accesului altor utilizatori finali la rețelele unor astfel de furnizori prin intermediul RLAN-urilor, inclusiv pe baza inițiativelor unor terți prin care se pun la dispoziția publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36^3(1) Autoritățile publice pot pune la dispoziție RLAN-urile proprii, pentru a asigura accesul publicului larg la aceste rețele, în sediile autorităților respective sau în spațiile publice învecinate acestor sedii, atunci când asigurarea accesului la RLAN este auxiliară serviciilor publice furnizate.(2) Pe baza unor inițiative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice, pot fi puse la dispoziție RLAN-uri în mod agregat, inclusiv, după caz, și RLANurile prevăzute la alin. (1), pentru a asigura accesul publicului larg la aceste rețele, în mod reciproc sau în alte modalități.(3) Utilizarea spectrului radio în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio potrivit art. 23 alin. (3).(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autorităților publice sau organizațiilor neguvernamentale care furnizează un astfel de acces le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 36^1 alin. (2). (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36^4În cazul accesării unui serviciu al societății informaționale ca urmare a aplicării art. 36^1-36^3 sunt incidente dispozițiile art. 12 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36^5(1) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice se realizează fără a fi necesară obținerea autorizației de construire prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070, care implică utilizarea construcțiilor monument istoric, construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, se realizează cu respectarea procedurii de notificare prealabilă prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Punerea în funcțiune și/sau utilizarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) și (2), se realizează cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cadrului legal privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.(4) În termen de maximum 14 zile de la data instalării, modificării sau înlocuirii punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) și (2), din clasele E2 și E10, operatorii transmit ANCOM o notificare în format electronic prin intermediul unui punct de informare unic, al cărei conținut este stabilit prin decizie a ANCOM și care cuprinde, cel puțin, amplasamentul și caracteristicile tehnice ale respectivelor puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă.(5) ANCOM monitorizează și raportează periodic Comisiei Europene, prima dată până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, în fiecare an, cu privire la aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1070, în special cu privire la aplicarea art. 3 alin. (1) din acest regulament, inclusiv cu privire la tehnologiile utilizate de punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă instalate. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 36^6În cazul în care la nivel național sunt stabilite cerințe pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă diferite față de limitele stabilite prin Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), adoptarea acestora este condiționată de parcurgerea etapelor stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 64, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Resurse de numerotație și resurse tehnice asociate  +  Articolul 37(1) ANCOM adoptă Planul național de numerotație.(2) Planul național de numerotație stabilește regulile de administrare și gestionare la nivel național a resurselor de numerotație utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte.(3) Planul național de numerotație poate fi modificat pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din acordurile internaționale la care România este parte, pentru a asigura disponibilitatea suficientă a resurselor de numerotație ori pentru adaptarea la evoluția serviciilor.(4) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație au obligația să implementeze, pe propria cheltuială, modificările aduse Planului național de numerotație. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 37 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 65, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (1) și (3) se realizează cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(6) Planul național de numerotație și orice modificări aduse acestuia se publică, cu excepția aspectelor care pot afecta securitatea națională, în condițiile legii.  +  Articolul 38(1) ANCOM asigură punerea la dispoziție de resurse de numerotație adecvate pentru toate categoriile de servicii de comunicații electronice destinate publicului.(2) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație se acordă furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului care îndeplinesc condițiile stabilite de ANCOM.(3) ANCOM poate stabili anumite categorii de resurse de numerotație pentru care dreptul de utilizare se acordă și furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.(3^1) ANCOM poate stabili, prin decizie, în condițiile existenței și menținerii disponibilității resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, anumite resurse de numerotație pentru care dreptul de utilizare se acordă unor persoane ce nu furnizează rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului. Dispozițiile art. 38^1 se aplică în mod corespunzător. (la 10-07-2022, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 66, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3^2) În cazul în care există riscul de epuizare a resurselor de numerotație, ANCOM suspendă alocarea resurselor de numerotație în condițiile alin. (3^1). (la 10-07-2022, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 66, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 este alocat administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.(5) Prin reglementări secundare pot fi stabilite numere în vederea asigurării altor servicii necesare pentru satisfacerea interesului public care pot fi alocate unor autorități publice.  +  Articolul 38^1(1) ANCOM pune la dispoziție, în Planul național de numerotație, o serie de numere nongeografice care pot fi utilizate, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 73 alin. (3) și (4) din prezenta ordonanță de urgență, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, pe întreg teritoriul Uniunii Europene.(2) Furnizorii care utilizează resursele de numerotație prevăzute la alin. (1) în alte state membre ale Uniunii Europene au obligația de a respecta Planul național de numerotație și condițiile de utilizare a respectivelor resurse de numerotație aplicabile pe teritoriul României, precum și normele privind protecția consumatorilor și alte norme naționale, referitoare la utilizarea resurselor de numerotație, aplicabile în statele membre în care se folosesc resursele de numerotație.(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), ANCOM stabilește, prin decizie, condițiile specifice care însoțesc dreptul de utilizare a resurselor de numerotație cu utilizare extrateritorială, în vederea asigurării respectării tuturor normelor de drept intern privind protecția consumatorilor și utilizarea resurselor de numerotație în statele membre în care se folosesc resursele de numerotație.(4) Atunci când o autoritate națională de reglementare sau o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotație prevăzute la alin. (1) sesizează ANCOM în legătură cu o încălcare a normelor relevante privind protecția consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce privește utilizarea resurselor de numerotație din statul membru respectiv și demonstrează această încălcare, ANCOM va lua măsurile ce se impun pentru asigurarea respectării condițiilor asociate dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), în conformitate cu cap. XII.(5) Pentru a facilita monitorizarea de către autoritățile naționale de reglementare sau de către alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene a îndeplinirii cerințelor prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), ANCOM va transmite OAREC informațiile relevante în vederea realizării și actualizării permanente a bazei de date privind resursele de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene.(6) ANCOM poate solicita OAREC asistență în ceea ce privește coordonarea activităților autorităților naționale de reglementare sau altor autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 67, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 38^2(1) În România pot fi utilizate și resurse de numerotație nongeografice, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 73 alin. (3) și (4) din prezenta ordonanță de urgență, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât cele de comunicații interpersonale, pentru care dreptul de utilizare este acordat de alte autorități din statele membre ale Uniunii Europene.(2) Titularii drepturilor de utilizare extrateritorială a resurselor de numerotație nongeografice prevăzute la alin. (1) au obligația de a respecta normele legale naționale privind condițiile de utilizare a resurselor de numerotație și pe cele privind protecția consumatorilor.(3) În cazul în care ANCOM constată încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (2), aceasta va sesiza autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene unde a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație de la alin. (1), în vederea aplicării măsurilor prevăzute în legislația internă a respectivului stat membru.(4) În cazul prevăzut la alin. (3) sunt de asemenea aplicabile dispozițiile art. 73 alin. (3). (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 67, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 38^3ANCOM poate stabili, prin decizie:a) condițiile în care numere nongeografice din Planul național de numerotație pot fi utilizate extrateritorial pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^1;b) condițiile în care pot fi utilizate în România resurse de numerotație nongeografice, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, din planurile de numerotație ale altor state, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^2. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 67, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 39(1) Administrarea și gestionarea resurselor de numerotație trebuie să respecte principiul egalității de tratament acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și persoanelor prevăzute la art. 38 alin. (3^1), după caz.(2) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație sunt obligați să aplice principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice, în privința secvențelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor. (la 10-07-2022, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 68, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 40(1) Utilizarea resurselor de numerotație este permisă numai după obținerea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație potrivit art. 41 alin. (1) și în condiții care să asigure exploatarea lor eficientă.(2) ANCOM stabilește prin decizie procedura administrativă de obținere, modificare, prelungire, încetare și cesionare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea resurselor de numerotație.(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și persoanele prevăzute la art. 38 alin. (3^1) au obligația de a respecta Planul național de numerotație, precum și condițiile de utilizare a resurselor de numerotație. (la 10-07-2022, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 69, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 41(1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație se acordă de către ANCOM prin emiterea unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație sau se dobândește de la un titular de licență în condițiile stabilite prin decizie a ANCOM. Licența de utilizare a resurselor de numerotație se acordă în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, pentru o perioadă limitată, adecvată pentru serviciul în cauză, având în vedere obiectivul urmărit și luând în considerare, în mod corespunzător, necesitatea acordării unei perioade adecvate de amortizare a investiției. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 41 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 70, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Licența de utilizare a resurselor de numerotație stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente.(3) Condițiile de utilizare a resurselor de numerotație pot viza:a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, inclusiv orice cerințe legate de furnizarea acelui serviciu, precum principiile tarifare sau tarifele maxime care pot fi aplicate pentru apelurile către anumite numere sau blocuri de numere, în scopul de a asigura protejarea intereselor utilizatorilor finali;b) utilizarea efectivă, rațională și eficientă a resurselor de numerotație;c) cerințe privind portabilitatea numerelor;d) obligații referitoare la serviciile privind registrele abonaților și la serviciile de informații privind abonații;e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului național de numerotație;f) cesionarea sau transferul resurselor de numerotație;f^1) alte modalități de transmitere de către titularul de licență a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație; (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 41 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 71, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) g) tariful de utilizare a resurselor de numerotație, stabilit în conformitate cu prevederile art. 43;h) orice obligații asumate de persoana în cauză în cursul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativă; (la 10-07-2022, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 41 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 72, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) i) obligații care decurg din acorduri internaționale la care România este parte privind utilizarea resurselor de numerotație.j) obligații privind utilizarea extrateritorială a numerelor; în cazul numerelor nongeografice prevăzute la art. 38^1, aceste obligații au în vedere asigurarea conformității cu normele privind protecția consumatorilor și cu alte norme privind resursele de numerotație din statele membre ale Uniunii Europene în care acestea sunt utilizate. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 41 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 73, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Modificarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație se realizează în cazuri justificate și cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(5) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, dreptul de utilizare a resurselor de numerotație poate fi modificat, limitat sau revocat, la inițiativa ANCOM, în cazuri justificate, în mod obiectiv și proporțional, și numai după parcurgerea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135, cu excepția cazului în care respectivele modificări asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație sunt minore și s-au realizat cu consimțământul titularului drepturilor, precum și a cazului în care respectivele limitări sau revocări s-au realizat cu consimțământul titularului drepturilor. (la 10-07-2022, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 74, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Intervențiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație prevăzute la alin. (5) se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM. (la 10-07-2022, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 74, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 42(1) Acordarea licențelor de utilizare a resurselor de numerotație se face prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoțită de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotație a căror destinație a fost stabilită prin Planul național de numerotație, cu excepția acelor licențe care se acordă printr-o procedură de selecție competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.(2) ANCOM poate decide motivat ca alocarea anumitor resurse de numerotație să se realizeze în urma unor proceduri alternative, cu respectarea termenelor și principiilor prevăzute la alin. (1).(3) ANCOM acordă licențe de utilizare a resurselor de numerotație ori de câte ori primește o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauză, necesitatea obținerii resurselor de numerotație respective, respectarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație și asigurarea unei utilizări eficiente a acestora, precum și necesitatea de a satisface solicitările de resurse de numerotație pe termen lung.(4) După consultarea părților interesate, în condițiile legii, ANCOM poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă.(5) ANCOM pune la dispoziția publicului, pe propria pagină de internet, licențele de utilizare a resurselor de numerotație, cu excepția acelora ce au ca obiect resursele de numerotație utilizate în scopuri ce țin de securitatea națională. (la 10-07-2022, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 75, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 43(1) ANCOM poate impune titularilor de licențe de utilizare a resurselor de numerotație plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure utilizarea optimă a resurselor de numerotație, să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii și proporționale cu scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 44(1) Resursele de numerotație prevăzute în licență pot fi cesionate, total sau parțial, unui terț, numai cu acordul prealabil al ANCOM și numai cu asumarea tuturor obligațiilor ce decurg din dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cesionarea acestora.(2) Orice acord având ca obiect cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație încheiat fără respectarea prevederilor alin. (1) este nul de drept.(3) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.(4) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se aduce la cunoștința publicului de către ANCOM.  +  Articolul 45(1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice se acordă numai de către ANCOM.(2) Autoritatea de reglementare stabilește procedura de acordare, modificare, încetare și cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare și rutare, fără a se limita doar la acestea, precum și drepturile și obligațiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.  +  Capitolul IVSecuritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (la 10-07-2022, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 46(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate, obiective și proporționale pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.(2) Măsurile luate potrivit alin. (1), inclusiv criptarea, după caz, trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat ținând seama de stadiul actual al tehnologiei și să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și asupra altor rețele și servicii.(3) Măsurile luate potrivit alin. (1) trebuie să vizeze următoarele domenii: politica de securitate și managementul riscului, securitatea resurselor umane, securitatea rețelelor și serviciilor, a facilităților asociate și a informațiilor, managementul operațiunilor, managementul incidentelor, managementul continuității activității, monitorizarea, testarea și auditarea, conștientizarea amenințărilor.(4) Măsurile luate potrivit alin. (1) vor avea în vedere, în mod corespunzător, recomandările și ghidurile de bune practici elaborate de ANCOM și pe cele elaborate de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, denumită în continuare ENISA.(5) Acolo unde este cazul, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului colaborează între ei pentru implementarea măsurilor prevăzute de prezentul articol. (la 10-07-2022, Articolul 46 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 47(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice incident de securitate care are un impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor.(2) Amploarea impactului unui incident de securitate se determină ținând seama, în special, de următorii parametri, după caz:a) numărul de utilizatori afectați de incidentul de securitate;b) durata incidentului de securitate;c) întinderea geografică a zonei afectate de incidentul de securitate;d) măsura în care funcționarea rețelei sau a serviciului este afectată;e) amploarea impactului asupra activităților economice și societale.(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa, în mod gratuit, utilizatorii potențial afectați de o amenințare specifică și semnificativă de securitate, cu privire la orice măsură de protecție sau măsură corectivă care poate fi luată de utilizatori. Acolo unde este cazul, furnizorii informează utilizatorii și cu privire la amenințarea în sine.(4) ANCOM poate informa publicul cu privire la existența cazului prevăzut la alin. (1) sau poate solicita furnizorului să informeze publicul cu privire la existența acestui caz, atunci când consideră că este în interesul public.(5) Acolo unde consideră necesar, ANCOM informează autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene și ENISA cu privire la existența cazului prevăzut la alin. (1).(6) ANCOM transmite anual un raport de sinteză Comisiei Europene și ENISA cu privire la notificările primite potrivit alin. (1) și măsurile adoptate în aceste cazuri.(7) Prevederile art. 46 și ale prezentului articol nu aduc atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.(8) În situația incidentelor care pot afecta securitatea națională, ANCOM poate coopera cu instituțiile publice naționale competente în materie. (la 10-07-2022, Articolul 47 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 48(1) În cazul producerii unui incident de securitate sau al identificării unei amenințări sau vulnerabilități specifice și semnificative de securitate, ANCOM poate stabili, în sarcina furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau a furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, sub forma unor instrucțiuni obligatorii, măsuri necesare, inclusiv termenele de punere în aplicare, în scopul remedierii incidentului de securitate sau al împiedicării producerii acestuia.(2) Instrucțiunile prevăzute la alin. (1) sunt dispuse de ANCOM prin decizie. (la 10-07-2022, Articolul 48 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 49(1) În vederea aplicării prevederilor prezentului capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului:a) să furnizeze toate informațiile necesare evaluării securității rețelelor și serviciilor, inclusiv măsurile de securitate implementate și documentația ce a stat la baza acestora;b) să se supună, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă și să transmită ANCOM rezultatele auditului.(2) ANCOM poate verifica și evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a asigura securitatea rețelelor și serviciilor, precum și respectarea acestora, putând impune măsuri în acest sens. (la 10-07-2022, Articolul 49 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 77, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 49^1(1) ANCOM poate stabili, prin decizie, modalitățile de implementare a dispozițiilor art. 46 alin. (3), art. 47, art. 48 și, respectiv, art. 49 alin. (1), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(2) Decizia ANCOM privind modalitatea de implementare a dispozițiilor art. 46 alin. (3) poate cuprinde cerințe suplimentare celor care se regăsesc în actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene prevăzute de art. 40 alin. (5) din Codul european al comunicațiilor electronice. (la 10-07-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 78, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 49^2(1) În vederea punerii în aplicare a prezentului capitol, ANCOM beneficiază de asistență din partea echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică și a echipei de răspuns la incidente de securitate informatică la nivel național, desemnate în temeiul Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește aspectele care intră în atribuțiile acestora.(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului capitol, ANCOM se poate consulta și poate solicita cooperarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu alte autorități naționale, după caz.(3) Cooperarea în condițiile prezentului articol se va face cu garantarea păstrării confidențialității informațiilor și protejării securității și intereselor comerciale ale furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile art. 30 din Legea nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 78, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Capitolul V Drepturile utilizatorilor finali  +  Secţiunea 1 Contractele  +  Articolul 50(1) Furnizarea către consumatori a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului se realizează numai în baza unui contract care poate fi încheiat pentru o singură perioadă contractuală inițială de cel mult 24 de luni.(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în ceea ce privește serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere sau serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive.(3) Cu excepția contractelor prevăzute la art. 50^7, contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în scris:a) pe hârtie;b) dacă utilizatorul final este de acord, ca înscris în formă electronică, semnat cu semnătură electronică avansată sau calificată;c) prin mijloace de comunicație la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.Contractele vor fi redactate cu un font lizibil, având mărimea de cel puțin 10p, vizibil și ușor de citit, iar culoarea de fond trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce privește durata unui contract de plată în rate care are ca obiect exclusiv instalarea unei conexiuni fizice, în special la rețele de foarte mare capacitate. Contractul de plată în rate pentru instalarea unei conexiuni fizice nu include echipamentele terminale, precum routere sau modeme, și nu îi împiedică pe consumatori să își exercite drepturile în temeiul prezentului capitol.(5) Contractelor încheiate cu consumatorii reglementate de prezenta secțiune li se aplică în mod corespunzător prevederile legislației din domeniul protecției consumatorilor, cu excepția dispozițiilor art. 10 lit. f) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 79, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^1Furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice destinate publicului nu pot aplica utilizatorilor finali restricții sau condiții diferite în ceea ce privește accesul la rețele sau servicii ori utilizarea acestora, din motive legate de naționalitatea, statul de reședință sau cel de stabilire a sediului utilizatorului final, cu excepția cazurilor justificate în mod obiectiv. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^2(1) Prevederile art. 50 alin. (1)-(4), art. 50^3-50^7, art. 50^10, art. 59^9 alin. (1) și (2) și art. 59^13 se aplică utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit în măsura în care aceștia nu au convenit în mod explicit să renunțe în tot sau în parte la aplicarea lor.(2) Cu excepția art. 50^1, prevederile prezentului capitol nu se aplică microîntreprinderilor care furnizează servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu excepția cazului în care acestea furnizează și alte servicii de comunicații electronice destinate publicului. Înainte de încheierea unui contract cu utilizatorul final, acestea au obligația să îl informeze pe utilizatorul final cu privire la neaplicarea prevederilor legale menționate.(3) Contractelor privind serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive le sunt aplicabile exclusiv dispozițiile art. 59^11 alin. (1)-(4) și alin. (7) și art. 59^12 alin. (1) și (3) și doar în situația în care sunt încheiate cu utilizatori finali care sunt consumatori, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizații nonprofit sau întreprinderi economice fără personalitate juridică. (la 27-07-2023, Alineatul (3), Articolul 50^2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) (4) Prevederile art. 50 alin. (1)-(4), art. 50^3-50^7, 50^10, art. 59^9 alin. (1) și (2) și art. 59^13 se aplică și utilizatorilor finali întreprinderi economice fără personalitate juridică, în măsura în care aceștia nu au convenit în mod explicit să renunțe în tot sau în parte la aplicarea lor. Prevederile art. 51, art. 55 alin. (9), art. 56-59, art. 59^1-59^5, 59^7, 59^8, art. 76 alin. (4), art. 77^1 alin. (11) și art. 84 alin. (16) se aplică în mod corespunzător și utilizatorilor finali întreprinderi economice fără personalitate juridică. (la 27-07-2023, Articolul 50^2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^3(1) Înainte ca un contract sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia informații privind:a) datele de identificare a furnizorului, inclusiv datele de contact complete;b) descrierea principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii ori de servicii și echipamente terminale;c) contravaloarea planului tarifar, cu toate taxele incluse, tipurile de servicii oferite, inclusiv, după caz, volumele de comunicații incluse pe perioada de facturare - numărul de minute, numărul de SMS-uri, creditul sau traficul de date inclus -, precum și condițiile de utilizare a acestora, iar, dacă este cazul, opțiunea/opțiunile aplicată/aplicate și contravaloarea acestora, precum și tarifele pentru apeluri și pentru minutele ori traficul de date suplimentar; tarifele pentru activarea serviciului de comunicații electronice și/sau tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse, dacă este cazul; în cazul pachetelor de servicii, prețul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, tarifele și modul de aplicare a acestora în cazul în care acestea sunt comercializate și separat;d) orice taxe legate de trecerea de la un furnizor la altul și mecanismele de despăgubire și rambursare pentru întârziere sau abuz în legătură cu schimbarea furnizorului și pentru nerespectarea programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare, precum și informații despre procedurile respective;e) acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit la cererea furnizorului;f) acolo unde este cazul, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poștale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor;g) existența unei garanții legale de conformitate pentru echipamentele terminale, precum și, acolo unde este cazul, existența și condițiile privind serviciile post-vânzare și garanțiile comerciale;h) după caz, modalitățile de plată, livrare și executare, data până la care furnizorul de comunicații electronice se angajează să livreze echipamentele terminale sau să presteze serviciile;i) durata contractului, inclusiv, dacă este cazul, perioada contractuală inițială, condițiile privind suspendarea și reconectarea serviciilor, condițiile de încetare a contractului, inclusiv cele privind denunțarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale inițiale, precum și penalitățile aplicabile, dacă este cazul;j) orice mecanisme de despăgubire și rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt respectate nivelurile de calitate a serviciului prevăzute în contract sau în cazul în care furnizorul nu reacționează corespunzător la un incident de securitate, o amenințare sau o vulnerabilitate;k) tipul și categoriile de măsuri care ar putea fi luate de către furnizor ca răspuns la incidentele sau amenințările în materie de securitate sau la vulnerabilități;l) datele de contact unde se pot trimite eventualele reclamații, în cazul în care acestea sunt diferite față de datele furnizate la lit. a), precum și politica de soluționare a reclamațiilor;m) dacă este cazul, mijloacele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor prin intermediul unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, stabilită la nivel național.(2) În cadrul descrierii principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii prevăzute la alin. (1) lit. b) se vor preciza:a) informații privind calitatea serviciului furnizat, astfel:(i) parametrii de calitate specifici asigurați pentru serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de acces la internet. De asemenea, vor fi furnizate informații privind eventualele niveluri minime de calitate a serviciului, în măsura în care acestea sunt oferite;(ii) în cazul în care nu se oferă niveluri minime de calitate a serviciului, se face o declarație în acest sens;(iii) parametrii de calitate vor fi definiți și exprimați astfel încât să țină seama în mod deosebit de orientările adoptate de OAREC pentru stabilirea parametrilor relevanți de calitate a serviciilor de acces la internet și a serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului;(iv) în cazul serviciilor de acces la internet se vor preciza informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2120 și, după caz, stabilite de ANCOM în temeiul acestuia; în plus, în măsura în care sunt oferite, se vor indica nivelurile minime pentru parametri, precum întârzierea de transfer al pachetelor de date, variația întârzierii de transfer al pachetelor de date și pierderea pachetelor de date;(v) în cazul serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului, dacă furnizorul exercită controlul asupra cel puțin a unor elemente ale rețelei sau are un acord privind nivelul serviciilor în acest sens cu întreprinderile care furnizează acces la rețea, informațiile privind nivelurile minime de calitate, dacă sunt oferite, se vor referi cel puțin la timpul necesar pentru conectarea apelului, probabilitatea de eșec în conectarea apelului și întârzieri în semnalizarea apelului, în conformitate cu anexa nr. 1;(vi) alți parametri de calitate stabiliți de ANCOM în conformitate cu art. 61 alin. (1)-(3). (la 27-07-2023, Litera a), Alineatul (2), Articolul 50^3, Sectiunea 1, Capitolul V a fost completată de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 255 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) b) fără a aduce atingere dreptului utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de a folosi echipamente terminale la alegere, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2.120, informații privind orice condiții, inclusiv taxe, impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;c) în cazul serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, se furnizează, în plus, următoarele informații:(i) orice limitări privind accesul la serviciile de urgență sau la informația de localizare a apelantului din motive de nefezabilitate din punct de vedere tehnic, în măsura în care serviciile respective permit utilizatorilor finali să efectueze apeluri către un număr din cadrul unui plan de numerotație național sau internațional;(ii) drepturile utilizatorului final privind înscrierea datelor sale cu caracter personal într-o listă a abonaților telefonici și tipurile de date vizate în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), se vor preciza:a) suplimentar, pentru serviciile de acces la internet și serviciile de comunicații interpersonale destinate publicului:(i) în cazul unor planuri tarifare sau al unor planuri cu un volum de comunicații prestabilit, posibilitatea pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de a reporta orice volum neutilizat din perioada de facturare precedentă la următoarea perioadă de facturare, în cazul în care această opțiune este inclusă în contract;(ii) facilități pentru a garanta transparența facturării și pentru a monitoriza nivelul consumului;(iii) informații tarifare cu privire la orice numere sau servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale;(iv) detalii și condiții, inclusiv taxe, pentru orice serviciu postvânzare, servicii de asistență tehnică și asistență pentru clienți;(v) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele și taxele de întreținere aplicabile;b) tarifele pentru depășirea resurselor incluse în abonament/opțiune și/sau a traficului, precum și modalitatea de tarifare a acestora; în cazul în care abonamentul/opțiunea nu include niciun fel de resurse sau trafic, tarifele pentru minute/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video și/sau tariful pe unitate minimă de tarifare;c) în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferențiale pentru resursele respective, cu precizarea, în cazul abonamentului/creditului care include minute internaționale, a zonei/țării și/sau a rețelei/tipului de rețea unde pot fi utilizate;d) informația că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obișnuit (de exemplu, numere cu tarif special);e) orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului (de exemplu, tarifele pentru închiriere de echipamente), dacă este cazul.(4) În cadrul informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. i), se vor preciza următoarele informații:a) condițiile, inclusiv termenul de exercitare a dreptului utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit care utilizează servicii preplătite de a li se rambursa, la cerere, orice credit restant în caz de trecere de la un furnizor la altul, astfel cum se prevede la art. 75^2 alin. (7);b) orice tarife datorate în cazul rezilierii anticipate a contractului, inclusiv informații privind deblocarea echipamentelor terminale și orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;c) în cazul pachetelor de servicii, furnizorii de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului vor furniza, suplimentar, informații privind condițiile de încetare a pachetului sau a elementelor acestuia.(5) Furnizorii de servicii de acces la internet și de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului, suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1)-(4), vor furniza, fără a aduce atingere art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679, informații privind datele cu caracter personal furnizate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înainte de prestarea serviciului sau colectate în contextul furnizării serviciului.(6) Prevederile alin. (1) lit. b) și c) în ceea ce privește informațiile referitoare la pachete, prevederile alin. (1) lit. d) și i) în ceea ce privește condițiile privind suspendarea și reconectarea serviciilor și condițiile privind denunțarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale inițiale, prevederile alin. (1) lit. j)-m), precum și prevederile alin. (2)-(5) se aplică și consumatorilor, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 4 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor pune la dispoziția consumatorilor și detalii privind produsele și serviciile concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități, precum și precizarea modalității de obținere a unor informații actualizate cu privire la acestea. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^4(1) Înainte ca un contract la distanță ori negociat în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă comercială corespunzătoare să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia, suplimentar informațiilor prevăzute la art. 50^3, următoarele:a) informația privind costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;b) în cazul în care există un drept de retragere, informații privind condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1), precum și informația privind posibilitatea utilizării unui formular tipizat de retragere, prezentat în anexa nr. 5;c) acolo unde este cazul, informația potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit va trebui să suporte costul aferent returnării echipamentului terminal în caz de retragere și, dacă echipamentul terminal, prin însăși natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poștă, costul aferent returnării;d) în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), informația potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 59^2 alin. (3);e) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 59^3, informația conform căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își pierde dreptul de retragere.(2) În cazul în care furnizorul nu îndeplinește cerințele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menționate la art. 50^3 alin. (1) lit. c)-f) și h) și, după caz, art. 50^3 alin. (3), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor prevăzute la alin. (1) lit. c), utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu suportă respectivele costuri. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^5(1) Informațiile prevăzute la art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit într-un mod accesibil, clar și inteligibil, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. Furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezenta secțiune vor informa în mod explicit utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit cu privire la disponibilitatea documentului respectiv și la importanța descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară și de reproducere fidelă.(2) Atunci când informațiile precontractuale sunt prezentate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în cadrul unei convorbiri telefonice, furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezenta secțiune au obligația de a comunica în cadrul convorbirii telefonice cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. b). (la 12-09-2023, Alineatul (2), Articolul 50^5, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) (3) În cazul în care informațiile precontractuale sunt furnizate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit printr-un mijloc de comunicație la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicație respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. b). Celelalte informații prevăzute la art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1). (la 12-09-2023, Alineatul (3), Articolul 50^5, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) (4) Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să plătească, furnizorul aduce la cunoștința utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de o manieră clară și foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. b), c) și i). Furnizorul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaște în mod explicit că această comandă implică o obligație de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară, butonul sau funcția similară este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu mențiunea «comandă ce implică o obligație de plată» sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligația de a plăti furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu are nicio obligație în temeiul contractului sau al comenzii.(5) Prevederile alin. (1) referitoare la modalitatea de furnizare a informațiilor se aplică și consumatorilor. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^6(1) Înainte de încheierea contractului, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizează consumatorilor, în mod gratuit, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință, o fișă de sinteză concisă și ușor de citit a contractului.(2) Modelul fișei de sinteză a contractului utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului se redactează în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.243 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European și a Consiliului.(3) Fișa de sinteză identifică elementele principale ale informațiilor furnizate în conformitate cu art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1), acestea incluzând cel puțin:a) denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului și, dacă sunt diferite, informațiile de contact pentru orice reclamație;b) principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;c) prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului, atunci când serviciul este furnizat contra unei remunerații;d) durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;e) măsura în care produsele și serviciile sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități;f) în ceea ce privește serviciile de acces la internet, un rezumat al informațiilor care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul (UE) 2015/2.120. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^7(1) În cazul serviciilor de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans prin achiziționarea unei cartele preplătite sau prin mijloace de plată asimilate, sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, la momentul achiziției acestora, condițiile generale privind furnizarea respectivelor servicii, în scris, pe hârtie sau pe un alt suport durabil, într-un format vizibil și ușor de citit, culoarea de fond trebuind să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.(2) Condițiile generale prevăzute la alin. (1) vor include cel puțin următoarele informații:a) denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului de servicii de comunicații electronice destinate publicului;b) planul tarifar standard și tarifele aferente acestuia, care se activează implicit la prima utilizare, inclusiv, dacă este cazul, informații privind bonusurile incluse la prima utilizare (volumul traficului (voce/date) inclus inițial, dacă este cazul, precum și tariful standard pentru traficul suplimentar (voce/date), înregistrat în cazul depășirii traficului inclus inițial, dacă este cazul);c) perioada de valabilitate a creditului inițial, dacă este cazul;d) modalitățile de reînnoire a creditului și efectele reînnoirii acestuia asupra valabilității cartelei;e) perioada de valabilitate/grație a cartelei preplătite;f) totalitatea documentelor și informațiilor care alcătuiesc contractul, precum și modalitatea de obținere a celor care nu au fost puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit la momentul achiziționării serviciului.(3) Informațiile prevăzute la art. 50^3, art. 50^4 alin. (1) și art. 50^6 sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, care beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, într-un mod accesibil, clar și inteligibil, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. Furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezentul articol vor informa utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, în mod explicit, la momentul achiziționării serviciilor, cu privire la disponibilitatea documentului respectiv și la importanța descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară și de reproducere fidelă.(4) Documentele și informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) reprezintă clauzele minime ale contractului în baza căruia sunt furnizate serviciile de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans.(5) Totalitatea documentelor și informațiilor care alcătuiesc contractul trebuie să fie puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit prin intermediul paginii de internet a furnizorului, astfel încât acestea să poată fi descărcate în orice moment, în scopuri de informare, consultare ulterioară și reproducere fidelă.(6) Prevederile alin. (1), (2), (4) și (5), precum și ale alin. (3) în ceea ce privește informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (6) și art. 50^6 se aplică și consumatorilor. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^8Informațiile prevăzute de prezenta secțiune sunt puse la dispoziție, la cerere, într-un format accesibil și relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilități, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^9(1) Informațiile prevăzute la art. 50^3, 50^4 și 50^6, furnizate înainte de încheierea contractului, nu pot fi modificate, cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel în mod explicit.(2) Sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine furnizorului. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^10(1) Furnizorii de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului oferă consumatorilor facilitatea de a monitoriza și controla în timp util nivelul consumului aferent fiecăruia dintre serviciile incluse în planul tarifar, care sunt tarifate în funcție de volum sau de perioada de utilizare.(2) Furnizorii informează consumatorii atunci când volumul unui serviciu inclus în planul tarifar este consumat în întregime.(3) ANCOM poate stabili, prin decizie, o limită de consum (financiară sau de volum), inclusiv în ceea ce privește serviciile premium și alte servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale.(4) În cazul stabilirii unei limite de consum în conformitate cu prevederile alin. (3), furnizorii informează consumatorii la atingerea limitei de consum.(5) ANCOM poate impune furnizorilor, prin decizie, să pună la dispoziția consumatorilor informații suplimentare cu privire la nivelul consumului și să împiedice temporar utilizarea în continuare a serviciului în cauză dacă se depășește o limită financiară sau de volum. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 50^11Pentru a asigura o informare adecvată a utilizatorilor finali cu privire la orice numere de telefon sau servicii premium ori alte servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale, ANCOM poate stabili, prin decizie, obligații generale pentru furnizarea acestora, inclusiv obligația ca informațiile privind tarifele să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului sau înaintea conectării la furnizorul serviciului. (la 10-07-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 80, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) PARAGRAFUL 1Cadrul general  +  Articolul 51(1) Contractele încheiate de utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit pentru a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor conține, ca parte integrantă, informațiile prevăzute de dispozițiile art. 50^3, 50^4 și 50^6. În cazul consumatorilor, acestea vor conține, ca parte integrantă, suplimentar informațiilor prevăzute la art. 4 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare, informațiile prevăzute de dispozițiile art. 50^3 alin. (6) și art. 50^6.(2) În cazul în care, în funcție de modalitatea de încheiere a contractului, din motive tehnice obiective, este imposibilă punerea la dispoziția consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a fișei de sinteză a contractului la momentul încheierii contractului, aceasta se pune la dispoziție ulterior, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.(3) Cu excepția contractelor prevăzute la art. 50^7 și art. 55 alin. (9), contractele încheiate în condițiile prezentului capitol produc efecte în momentul în care consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exprimă acordul, pe un suport durabil, după primirea fișei de sinteză a contractului.(4) Suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1), furnizorii vor include în contracte informații referitoare la:a) dacă este cazul, posibilitatea furnizorului de modificare a contractelor, precum și condițiile realizării modificării;b) dreptul utilizatorului final de a denunța contractul, în interiorul perioadei contractuale inițiale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care furnizorul modifică unilateral contractul în condițiile art. 59^11;c) dreptul consumatorului de a denunța contractul în ceea ce privește toate serviciile din pachet, înaintea expirării perioadei contractuale inițiale, atunci când are dreptul de a rezilia orice element al pachetului, în cazul nerespectării contractului sau a nefurnizării serviciului de către furnizor;d) dreptul consumatorului de a declanșa mecanismele prevăzute în dreptul intern, inclusiv dreptul de reziliere a contractului, fără costuri suplimentare, în cazul existenței oricărei discrepanțe semnificative, continue sau care intervine frecvent, între performanța reală a unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, altul decât un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, și performanța indicată în contract;e) dreptul utilizatorului final de a fi despăgubit în cazul întârzierilor survenite în procesul de portare sau de transfer, în cazul portării abuzive ori al transferului abuziv și în cazul nerespectării programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare în cadrul procesului de portare sau transfer, precum și despre procedura privind acordarea despăgubirilor, prevăzută la art. 75^2 alin. (6). (la 10-07-2022, Articolul 51 din PARAGRAFUL 1, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 81, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 51^1Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile art. 51^1, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  PARAGRAFUL 2Încheierea contractelor la distanță și a contractelor în afara spațiilor comerciale*) (la 13-06-2014, Titlul paragrafului 2, subsecțiunea 2, secțiunea 1 din Cap. V a fost modificat de pct. 5 al alin. (4) al art. 29, Cap. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 10-07-2022, Articolul 52 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 82, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 10-07-2022, Articolul 53 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost abrogat de Punctul 82, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 54(1) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 54, PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 83, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 54, PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost abrogat de Punctul 83, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit dorește ca prestarea serviciilor care fac obiectul unui contract încheiat la distanță sau în afara spațiilor comerciale să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 54, PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 84, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 54 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 85, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 55(1) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 55, PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (7) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (8) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 86, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (9) În cazul în care contractul la distanță se încheie ca urmare a unei comenzi online din partea consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, momentul încheierii contractului îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de consumator sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, după punerea la dispoziție a fișei de sinteză a contractului. (la 10-07-2022, Alineatul (9) din Articolul 55 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 87, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (10) Abrogat. (la 10-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 56(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 59^3, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 59^1 alin. (3) și la art. 59^2. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 56 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 89, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Fără a aduce atingere art. 57, perioada de retragere menționată la alin. (1) din prezentul articol expiră în termen de 14 zile de la:a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii;b) ziua în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit sau o parte terță, alta decât transportatorul, și care este indicată de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor care implică și achiziția unui echipament terminal. (la 10-07-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 56 , PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 90, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Părțile contractante își îndeplinesc obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 13-06-2014, Art. 56 a fost modificat de pct. 11 al alin. (4) al art. 29, Cap. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014. )  +  Articolul 57(1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit informațiile privind dreptul de retragere potrivit art. 50^4 alin. (1) lit. b), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2). (la 12-09-2023, Alineatul (1), Articolul 57, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) (2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit informațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menționată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit primește informațiile respective. (la 10-07-2022, Articolul 57 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 58(1) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit decide să își exercite dreptul de retragere, acesta informează furnizorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit poate utiliza orice declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.(2) Se consideră că dreptul de retragere a fost exercitat în perioada menționată la art. 56 alin. (2) și la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea acestuia este transmisă de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înaintea expirării perioadei respective.(3) Furnizorul poate să acorde utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declarația neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declarației de retragere.(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit. (la 10-07-2022, Articolul 58 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:a) de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;b) de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a efectuat o comandă. (la 10-07-2022, Articolul 59 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^1(1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract în conformitate cu art. 58.(2) Furnizorul rambursează sumele prevăzute la alin. (1) utilizând aceleași modalități de plată ca și cele folosite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care acesta a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina utilizatorului final plata de comisioane în urma rambursării.(3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de furnizor.(4) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luânduse în considerare data cea mai apropiată. (la 10-07-2022, Articolul 59^1 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^2(1) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de furnizor să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înainte de expirarea perioadei de 14 zile.(2) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit că aceste costuri trebuie suportate de către acesta. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la sediul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit la momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.(3) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. b). (la 12-09-2023, Alineatul (3), Articolul 59^2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) (4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.(5) Atunci când utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exercită dreptul de retragere după transmiterea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), acesta plătește furnizorului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care a informat furnizorul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.(6) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situații:a) furnizorul nu a furnizat informații în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. b) sau c); (la 12-09-2023, Litera a), Alineatul (6), Articolul 59^2, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) b) utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 54 alin. (3).(7) Cu excepția celor prevăzute la art. 59^1 alin. (3) și în prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit. (la 10-07-2022, Articolul 59^2 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^3Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-59^2 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către furnizor. (la 10-07-2022, Articolul 59^3 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^4(1) Atunci când contractul încheiat cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit implică și achiziția unui echipament terminal, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, furnizorul livrează echipamentul transferând posesia fizică sau controlul asupra acestuia către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, fără întârziere nejustificată și în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.(2) În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra echipamentul în momentul convenit cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit sau în termenul stabilit la alin. (1), acesta îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care furnizorul nu livrează echipamentul în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.(3) Furnizorul rambursează, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care i-a fost comunicată decizia de rezoluțiune a contractului, sumele plătite de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit pentru echipamentul terminal. (la 10-07-2022, Articolul 59^4 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^5(1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu este obligat să plătească, la contactarea furnizorului, mai mult decât tariful de bază.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicații de a taxa aceste apeluri. (la 10-07-2022, Articolul 59^5 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 91, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^6Abrogat. (la 10-07-2022, Articolul 59^6 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 92, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^7(1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimțământul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestații.(2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu poate fi considerată consimțământ.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de către furnizor.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și consumatorilor. (la 10-07-2022, Articolul 59^7 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 93, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^8În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat acestuia în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit față de transportator. (la 10-07-2022, Articolul 59^8 din PARAGRAFUL 2, Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 93, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^9(1) Dacă un pachet oferit unui consumator include cel puțin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului, dispozițiile art. 50 alin. (1), art. 50^6, art. 59^10, art. 59^11 alin. (1)-(4) și alin. (7), art. 59^12 alin. (1) și (3), art. 59^13, art. 60 alin. (1) și art. 75^1 alin. (1), (3) și (4) se aplică tuturor elementelor din pachet, inclusiv mutatis mutandis acelor elemente care altfel nu intră sub incidența dispozițiilor menționate.(2) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, consumatorul adaugă servicii sau echipamente terminale suplimentare oferite sau distribuite de același furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului, perioada contractuală inițială nu poate fi prelungită, cu excepția cazului în care consumatorul convine altfel în mod explicit la momentul abonării la serviciile sau echipamentele terminale suplimentare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), furnizorul va pune la dispoziția consumatorului, în modalitățile prevăzute la art. 50^5, cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. b). (la 12-09-2023, Alineatul (3), Articolul 59^9, Sectiunea 1, Capitolul V a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 12 septembrie 2023 ) (4) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea perioadei contractuale inițiale nu poate fi realizată pe o durată care depășește diferența dintre perioada contractuală aferentă noului serviciu sau echipament terminal suplimentar achiziționat și perioada rămasă din derularea primului contract. (la 10-07-2022, PARAGRAFUL 2 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de Punctul 94, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^10(1) În cazul contractelor având ca obiect furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, care prevăd un termen fix și se prelungesc automat, utilizatorii finali au dreptul, oricând în cursul perioadei de prelungire, să denunțe unilateral contractul după transmiterea unei notificări cu maximum 30 de zile în avans.(2) Dacă își exercită dreptul de denunțare unilaterală în condițiile alin. (1), utilizatorul final suportă doar tarifele aferente utilizării serviciului pe durata perioadei de notificare prealabilă.(3) Prin derogare de la art. 10 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de prelungirea automată a contractelor, furnizorii informează consumatorii în timp util și pe un suport durabil cu privire la încetarea contractului și la mijloacele de denunțare unilaterală a acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și celorlalte categorii de utilizatori finali. În același timp, furnizorii pun la dispoziția utilizatorilor finali informații privind cele mai bune tarife pentru serviciile lor.(4) În cazul contractelor care se prelungesc automat, furnizorii pun la dispoziția utilizatorilor finali, cel puțin o dată pe an, după expirarea perioadei contractuale inițiale, informații privind cele mai bune tarife pentru serviciile de comunicații destinate publicului de care aceștia beneficiază. (la 10-07-2022, PARAGRAFUL 2 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completată de Punctul 94, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^11(1) Utilizatorii finali au dreptul de a denunța unilateral contractul pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri, ca urmare a primirii unei notificări conform căreia se vor opera modificări ale condițiilor contractuale propuse de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care modificările propuse:a) sunt exclusiv în beneficiul utilizatorului final;b) sunt de natură pur administrativă și nu au niciun efect negativ asupra utilizatorului final;c) sunt impuse prin efectul legii.(2) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, furnizorii notifică utilizatorilor finali, cu cel puțin 30 de zile în avans, orice modificare a condițiilor contractuale și, dacă este cazul, îi informează în același timp cu privire la dreptul lor de a denunța unilateral contractul fără plata niciunor penalități sau despăgubiri în cazul în care nu acceptă noile condiții.(3) Notificarea se va realiza în mod clar și ușor de înțeles, pe un suport durabil și prin mijloace care să asigure transmiterea acesteia către fiecare utilizator final.(4) Începând cu momentul primirii notificării, utilizatorul final trebuie să beneficieze de un termen de cel puțin 30 de zile pentru exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor.(5) În cazul în care utilizatorul final este de acord cu modificările propuse în conformitate cu alin. (2), nu este necesară o manifestare de voință în acest sens.(6) În cazul în care consideră că furnizorii nu implementează în mod corespunzător prevederile alin. (1)-(3), ANCOM va stabili, prin decizie, formatul și modalitățile de transmitere a notificării.(7) În cazul în care un utilizator final are dreptul, în condițiile alin. (1) și (2), de a denunța unilateral contractul pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, înainte de încetarea perioadei contractuale inițiale, utilizatorul final nu datorează nicio despăgubire în afară de cea aferentă echipamentelor terminale, dacă decide să le păstreze.(8) Nu pot face obiectul modificării unilaterale:a) perioada contractuală inițială;b) adăugarea unor servicii noi, contra cost. (la 10-07-2022, PARAGRAFUL 2 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de Punctul 94, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^12(1) Despăgubirea datorată pentru echipamentul subvenționat păstrat în conformitate cu dispozițiile art. 59^11 alin. (7) nu va depăși cea mai mică valoare dintre valoarea lui calculată pro rata temporis față de prețul acestuia convenit la momentul încheierii contractului și valoarea părții restante din tariful pentru servicii până la încetarea perioadei contractuale inițiale.(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care utilizatorul final denunță unilateral contractul, înainte de încetarea perioadei contractuale inițiale, în condițiile prevăzute la art. 51 alin. (4) lit. c) și d).(3) Furnizorul are obligația de a elimina, în mod gratuit, orice restricție privind utilizarea echipamentelor terminale în alte rețele:a) la cerere, la expirarea perioadei contractuale inițiale;b) în cazul prevăzut la art. 59^11 alin. (7), cel mai târziu la momentul achitării despăgubirii. (la 10-07-2022, PARAGRAFUL 2 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de Punctul 94, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 59^13Fără a aduce atingere perioadei contractuale inițiale, procedura și condițiile de încetare a contractelor încheiate în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja schimbarea furnizorului de servicii. (la 10-07-2022, PARAGRAFUL 2 din Sectiunea 1, Capitolul V a fost completat de Punctul 94, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )
   +  Secţiunea a 2-a Transparența  +  Articolul 60(1) Pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoștință de cauză, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, au obligația de a pune la dispoziția publicului următoarele informații:a) datele de contact ale furnizorului;b) descrierea serviciilor oferite;c) mecanismele de soluționare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispoziție de furnizori.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se publică în format de date deschise și sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali într-o formă clară, completă, actualizată, care poate fi citită optic și într-un format accesibil și relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilități, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce privește:a) denumirea serviciilor oferite și principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat, inclusiv performanța în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim, precum și orice restricții impuse de furnizor cu privire la utilizarea echipamentului terminal furnizat;b) tarifele serviciilor oferite, inclusiv informații privind volumele serviciilor oferite - cum ar fi numărul de minute de voce, numărul de mesaje, volumul de trafic de date, precum și restricțiile aferente etc. - incluse în fiecare plan tarifar și tarifele aplicabile pentru unitățile de comunicații suplimentare, numerele sau serviciile care fac obiectul unor condiții tarifare speciale, tarifele pentru acces și întreținere, toate tipurile de tarife aplicabile utilizării serviciilor, sistemele de tarifare speciale și cele ce vizează o anumită categorie de utilizatori și orice alte taxe suplimentare, precum și costurile privind echipamentul terminal;c) datele de contact ale serviciului de relații cu clienții și ale serviciului care oferă asistență tehnică, condițiile de utilizare (program, limite de apelare), precum și tarifele asociate, dacă este cazul;d) condițiile contractuale standard, inclusiv durata contractului, taxele datorate ca urmare a denunțării unilaterale a contractului în perioada contractuală inițială, iar în cazul contractului care are ca obiect un pachet de servicii, condițiile de încetare a pachetului sau a unor elemente ale acestuia, precum și procedurile și tarifele directe legate de portarea numerelor și a altor identificatori, dacă este cazul;e) în cazul furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, informațiile privind accesul la serviciile de urgență și localizarea apelantului sau orice limitare cu privire la cea din urmă. În cazul furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, precizarea dacă se oferă sau nu accesul la serviciile de urgență;f) detaliile privind produsele și serviciile, inclusiv orice funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului destinate în mod specific utilizatorilor finali cu dizabilități, în conformitate cu dreptul Uniunii care armonizează cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;g) în cazul serviciilor de retransmisie a serviciilor media audiovizuale, lista cu programele retransmise, precum și numărul minim de canale incluse în fiecare plan tarifar.(4) Informațiile se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.(5) ANCOM poate, prin decizie, să detalieze categoriile de informații prevăzute la alin. (1) și să stabilească în legătură cu acestea informații suplimentare care trebuie aduse la cunoștința publicului, precum și modalitățile în care aceste informații vor fi publicate.(6) ANCOM va oferi în mod direct sau prin intermediul unor terți cel puțin un instrument de comparare independent care le permite utilizatorilor finali să compare și să evalueze diferitele servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, și, după caz, serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, destinate publicului, cu privire la următoarele:a) tarifele periodice și cele unitare bazate pe consum ale serviciilor furnizate; șib) performanța în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim sau furnizorul este obligat să publice astfel de informații în temeiul art. 61.(7) Instrumentul de comparare menționat la alin. (6):a) este independent din punct de vedere operațional de furnizorii serviciilor respective, existând astfel garanția că furnizorii respectivi beneficiază de egalitate de tratament în rezultatele căutării;b) menționează în mod clar denumirea proprietarilor și a operatorilor instrumentului de comparare;c) stabilește criteriile clare și obiective pe care se bazează comparația;d) utilizează un limbaj simplu și lipsit de ambiguitate;e) furnizează informații corecte și actualizate și menționează data ultimei actualizări;f) este deschis oricărui furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului care pune la dispoziție informațiile relevante;g) include o gamă largă de oferte care acoperă o parte semnificativă a pieței și, în cazul în care informațiile prezentate nu oferă o imagine de ansamblu a pieței, conține o declarație clară în acest sens, înaintea afișării rezultatelor;h) pune la dispoziție o procedură eficace de raportare a informațiilor incorecte;i) include posibilitatea de a compara prețurile, tarifele și calitatea performanței serviciului, existente în ofertele disponibile consumatorilor, precum și, dacă există, între aceste oferte și ofertele standard destinate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit.(8) ANCOM certifică, la cererea furnizorului instrumentului de comparare, în baza unui audit realizat de un organism independent, instrumentele de comparare care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (7). Instrumentul pus la dispoziție de către ANCOM potrivit alin. (6) îndeplinește cerințele de la alin. (7).(9) Alte persoane au dreptul de a utiliza, în mod gratuit și în format de date deschise informațiile publicate în conformitate cu alin. (1) de furnizorii de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, și, după caz, servicii de comunicații interpersonale destinate publicului care nu se bazează pe numere, în scopul de a oferi astfel de instrumente independente de comparare.(10) Din proprie inițiativă sau la solicitarea autorităților publice competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, să pună, în mod gratuit, la dispoziția utilizatorilor finali, existenți și noi, atunci când este cazul, informații de interes general, prin aceleași modalități utilizate în comunicarea cu propriii abonați.(11) Informațiile de interes general prevăzute la alin. (10) vor fi transmise ANCOM de către autoritățile publice competente, respectiv de către ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, într-o formă standardizată și vor viza, în special:a) cele mai frecvente modalități de utilizare a serviciilor de acces la internet și serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, în scopul angajării în activități ilicite sau diseminării de conținut dăunător, în special în cazul în care astfel de activități pot aduce atingere drepturilor și libertăților altora, inclusiv încălcări ale drepturilor în materie de protecție a datelor, ale drepturilor de autor și drepturilor conexe, precum și consecințele juridice ale încălcării acestora;b) mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal, aferente utilizării serviciilor de acces la internet și serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere. (la 10-07-2022, Articolul 60 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 95, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 61(1) ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului, în măsura în care aceștia din urmă exercită controlul asupra cel puțin a unor elemente ale rețelei sau au un acord privind nivelul de calitate a serviciilor, obligația de a publica informații complete, comparabile, corecte, ușor accesibile și actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum și măsurile adoptate pentru a asigura accesul în condiții echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilități.(2) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmează să fie măsurați, metodele de măsurare aplicabile, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calității, precum și orice alte elemente necesare pentru evaluarea calității serviciilor oferite, ținând cont, dacă este cazul, de indicatorii de calitate, definițiile și metodele de măsurare prevăzute în anexa nr. 1. Atunci când pune în aplicare dispozițiile prezentului alineat, ANCOM ține seama de orientările OAREC, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.(3) ANCOM poate stabili conținutul, forma și modalitatea în care informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilități, beneficiază de informații complete, corecte, comparabile, ușor accesibile și actualizate.(4) ANCOM poate impune, de asemenea, furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului să informeze utilizatorii finali în cazul în care calitatea serviciilor pe care le furnizează depinde de factori externi, cum ar fi controlul asupra transmiterii semnalului sau conectivitatea rețelei.(5) Măsurile prin care furnizorii asigură calitatea serviciului de acces la internet respectă Regulamentul (UE) 2015/2.120.(6) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.(7) Stabilirea măsurilor și obligațiilor în conformitate cu alin. (1)-(4) se face prin decizie, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135. (la 10-07-2022, Articolul 61 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 95, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor  +  Articolul 62(1) Furnizorii de servicii de comunicații de voce ori de servicii de acces la internet prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice fixe și mobile au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcționării rețelei sau în caz de forță majoră.(2) Furnizorii de servicii de comunicații de voce au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura acces neîntrerupt la serviciile de urgență, precum și transmiterea neîntreruptă a avertizărilor publice.(3) ANCOM poate să impună furnizorilor de servicii de comunicații de voce ori de servicii de acces la internet măsurile minime pe care aceștia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor care le revin în temeiul alin. (1) și (2). (la 10-07-2022, Articolul 62 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 95, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 63(1) ANCOM ia măsuri pentru a asigura accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv în ceea ce privește informațiile contractuale aferente furnizate în temeiul art. 50^3-50^11, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.(2) ANCOM ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități beneficiază de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și a serviciilor oferite de aceștia, în condiții echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.(3) La adoptarea, prin decizie, a măsurilor prevăzute la alin. (1) și (2), ANCOM încurajează respectarea standardelor sau specificațiilor tehnice relevante stabilite în conformitate cu art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Articolul 63 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 95, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 64ANCOM poate adopta măsuri pentru a încuraja:a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfețe deschise de programare a aplicației;b) furnizorii de echipamente avansate de televiziune digitală instalate în vederea recepționării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfață deschisă de programare a aplicației, cu respectarea cerințelor minimale prevăzute în specificațiile sau standardele tehnice relevante. (la 10-07-2022, Articolul 64 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 95, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 65Fără a aduce atingere măsurilor ce pot fi dispuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) lit. c), proprietarii interfețelor de programare a aplicației cooperează cu furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă, punând la dispoziția acestora, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii și în schimbul unei remunerații corespunzătoare, informațiile necesare pentru a permite acestora să ofere toate serviciile care se bazează pe interfețele de programare a aplicațiilor într-o formă complet funcțională.  +  Articolul 66(1) Toate echipamentele destinate consumatorilor și care permit recepționarea semnalelor de televiziune digitală convenționale, vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilități:a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizație europeană de standardizare recunoscută;b) să afișeze semnalele care au fost transmise liber, cu condiția ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de locațiune încheiat;c) să permită interoperabilitatea astfel încât, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, echipamentele de televiziune digitală să poată fi reutilizate de către alți furnizori de servicii de televiziune digitală.(2) Utilizatorii finali trebuie să dispună, la încetarea contractului lor, de o modalitate gratuită și simplă de a returna echipamentele de televiziune digitală, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează că acestea sunt pe deplin interoperabile cu serviciile de televiziune digitală ale altor furnizori de servicii, inclusiv cu cele ale furnizorului la care a trecut utilizatorul final, cu respectarea cap. 5 - „Colectarea separată“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Echipamentele de televiziune digitală care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părți ale acestora se consideră că îndeplinesc cerința de interoperabilitate prevăzută la alin. (2) cuprinsă în respectivele standarde sau părți ale acestora. (la 10-07-2022, Articolul 66 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 96, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 66^1Măsurile privind asigurarea interoperabilității echipamentelor radio pentru consumatori, pentru alte echipamente decât cele prevăzute la art. 66 și 68^1, se pot dispune cu asigurarea unui impact limitat asupra pieței echipamentelor radio cu o valoare scăzută și nu se aplică produselor unde recepția semnalului de radiodifuziune sonoră/televiziune este o funcție pur auxiliară, precum telefoanele inteligente sau echipamentele folosite de radioamatori. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 97, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 66^2Cerințele și condițiile privind introducerea și comercializarea pe teritoriul României a receptoarelor radio utilizate pentru recepția serviciilor de programe de radiodifuziune în format digital, cu excepția celor prevăzute la art. 68^1, inclusiv interzicerea introducerii pe piață a unor receptoare radio care nu permit recepția unor astfel de programe, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 97, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 10-07-2022, Articolul 67 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 98, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 68(1) Orice televizor digital cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice și să fie capabil să transfere toate elementele relevante ale unui semnal digital de televiziune, inclusiv informațiile privind serviciile interactive și de acces condiționat. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 99, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Conectorul exterior de interfață prevăzut la alin. (1) trebuie să fie standardizat de o organizație europeană de standardizare recunoscută sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizație ori conform unei specificații acceptate de întregul sector industrial în cauză.  +  Articolul 68^1Orice echipament radio auto integrat într-un autoturism nou din categoria M, care este introdus pe piață pentru a fi vândut sau închiriat trebuie să conțină un receptor care are capacitatea de recepționare și reproducere cel puțin a serviciilor radio furnizate prin intermediul radiodifuziunii digitale terestre. Receptoarele care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părți ale acestor standarde se consideră că îndeplinesc cerința menționată cuprinsă în respectivele standarde sau părți ale acestor standarde. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 100, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 69(1) Toți abonații la serviciile de comunicații interpersonale bazate pe numere au dreptul de a fi incluși în baze de date în vederea furnizării serviciilor de informații privind abonații sau a registrelor abonaților și de a le fi puse informațiile proprii la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, în conformitate cu dispozițiile alin. (2). (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 69 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 101, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^1) Serviciile de informații privind abonații și registrele abonaților prevăzute la alin. (1) vor conține informații cu privire la numerele de telefon și datele cu caracter personal ale abonaților serviciilor de comunicații interpersonale bazate pe numere, cu respectarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, în special a prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Articolul 69 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 102, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere care atribuie numere de telefon abonaților au obligația de a pune la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, la cererea rezonabilă a acestora, toate informațiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiții echitabile, obiective, orientate către costuri și nediscriminatorii. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 69 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 103, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Toți utilizatorii finali care beneficiază de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere au dreptul de acces la serviciile de informații privind abonații. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 69 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 103, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, cu respectarea principiilor obiectivității, echitabilității, nediscriminării și transparenței, obligații și condiții cu privire la disponibilitatea accesului la serviciile de informații privind abonații, în conformitate cu dispozițiile art. 100.(5) Utilizatorii finali au dreptul de a accesa, în mod direct, vocal sau prin intermediul mesajelor scurte scrise, serviciile de informații privind abonații furnizate în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite la art. 73.(6) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și protecției vieții private.  +  Articolul 70(1) Toți utilizatorii finali ai serviciilor prevăzute la alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plată, pot accesa în mod gratuit și fără a folosi niciun mijloc de plată, prin intermediul comunicațiilor de urgență, serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112 ori a altor numere naționale de urgență.(2) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, oferă acces utilizatorilor finali la numărul european unic de urgență 112 ori la alte numere naționale de urgență, prin intermediul comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat PSAP.(3) În cazul rețelelor de comunicații electronice care nu sunt destinate publicului dar care permit apeluri către rețelele publice de comunicații electronice, prin dispozițiile cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență se stabilesc măsuri care să promoveze accesul la serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112 ori altor numere naționale de urgență, în special atunci când furnizorul unei astfel de rețele nu oferă o alternativă și un acces facil la un serviciu de urgență.(4) Toate comunicațiile de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență trebuie să fie tratate și să primească un răspuns adecvat, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.(5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura rutarea comunicațiilor de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, indiferent dacă aceste comunicații de urgență sunt inițiate în rețeaua proprie sau în alte rețele publice de comunicații electronice, în măsura în care pentru alte comunicații de urgență decât apelurile, rutarea este tehnic fezabilă. Rutarea comunicațiilor de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență va fi asigurată cu prioritate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) În măsura în care este tehnic fezabil, comunicațiile de urgență inițiate de la echipamentele terminale mobile ale utilizatorilor finali aflați într-o zonă din afara ariei de acoperire a propriei rețele vor fi preluate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice la puncte mobile destinate publicului care asigură furnizarea serviciului în acea zonă, cu condiția ca echipamentul terminal să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua din zona respectivă.(7) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, au obligația de a lua măsuri astfel încât utilizatorii finali cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical să beneficieze de acces la numărul european unic de urgență 112 ori la alte numere naționale de urgență, prin intermediul comunicațiilor de urgență, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882.(8) Prin dispozițiile cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență pot fi stabilite măsuri suplimentare celor prevăzute la alin. (7), în vederea asigurării accesului utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență.(9) Prin decizie a ANCOM se pot stabili măsurile pe care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului trebuie să le ia în vederea asigurării respectării prevederilor alin. (7) și (8).(10) În măsura în care este fezabil, ANCOM și administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență iau măsurile corespunzătoare ca utilizatorii finali cu dizabilități din străinătate, în special cei cu dizabilități de auz și/sau vorbire, să poată apela fără o înregistrare prealabilă, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, serviciile de urgență atunci când aceștia călătoresc în România.(11) Măsurile stabilite potrivit prevederilor alin. (10) urmăresc să asigure interoperabilitatea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, având în vedere în cea mai mare măsură posibilă standardele sau specificațiile europene prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(12) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a pune la dispoziția celui mai adecvat PSAP al administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență informația de localizare primară, imediat după momentul inițierii comunicației de urgență, precum și, după caz, alți parametri tehnici de rețea, stabiliți în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, care contribuie la localizarea echipamentului terminal, iar, acolo unde este disponibilă, și informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, pentru comunicațiile de urgență inițiate către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență.(13) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a suporta toate costurile determinate de stabilirea și transmiterea informației de localizare potrivit dispozițiilor alin. (12), indiferent de mijloacele tehnice de transmisie utilizate.(14) După consultarea OAREC, prin decizie a ANCOM se stabilesc condițiile de furnizare a informațiilor de localizare potrivit alin. (12), astfel încât să se asigure acuratețea și fiabilitatea acestora.(15) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența, utilizarea și accesibilitatea numărului european unic de urgență 112, precum și a condițiilor de furnizare către Serviciul de urgență 112 a informațiilor de localizare, inclusiv prin impunerea obligației de a oferi aceste informații în cadrul listelor privind abonații telefonici, în documentele destinate utilizatorilor finali și în facturi, precum și prin măsuri care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene sau utilizatorii finali cu dizabilități.(16) În cazul utilizatorilor finali cu dizabilități, măsurile de informare prevăzute la alin. (15) sunt realizate în formate accesibile acestora, adaptate diferitelor tipuri de dizabilități.(17) ANCOM și administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență iau toate măsurile necesare pentru aplicarea actelor delegate emise de Comisia Europeană potrivit art. 109 alin. (8) din Codul european al comunicațiilor electronice, care completează dispozițiile alin. (2) și alin. (7)-(14), în vederea asigurării compatibilității, interoperabilității, calității, fiabilității și continuității comunicațiilor de urgență, pentru soluțiile care privesc informațiile de localizare a utilizatorilor finali, accesul pentru utilizatorii finali cu dizabilități și rutarea către cel mai adecvat PSAP.(18) La solicitarea OAREC sau a organizației responsabile cu menținerea bazei de date a numerelor E.164 ale serviciilor de urgență din statele membre, administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență comunică datele privind numerele E.164 ale serviciilor de urgență din România, utilizate pentru a asigura contactarea reciprocă dintr-un stat membru în altul. (la 10-07-2022, Articolul 70 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 104, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 70^1(1) Măsurile pentru transmiterea de către furnizorii de servicii mobile de comunicații interpersonale bazate pe numere a avertizărilor publice către toți utilizatorii finali aflați în zonele geografice susceptibile să fie afectate de situații de urgență și dezastre majore iminente sau în curs de agravare în timpul perioadei de avertizare, sunt stabilite potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență «RO-ALERT», aprobată prin Legea nr. 24/2021.(2) Ținând seama de orientările OAREC și motivând eventualele prevederi contrare acestor orientări, prin dispozițiile cadrului legislativ național privind avertizarea populației în situații de urgență, se poate stabili transmiterea avertizărilor publice către utilizatorii finali prin alte servicii de comunicații electronice destinate publicului decât cele prevăzute la alin. (1), precum și altele decât serviciile de radiodifuziune și televiziune sau prin intermediul unei aplicații mobile care se bazează pe un serviciu de acces la internet, cu condiția ca eficacitatea sistemelor alternative să fie echivalentă în ceea ce privește acoperirea și capacitatea de a ajunge la utilizatorii finali, inclusiv la cei prezenți doar temporar în zona în cauză, iar primirea acestor avertizări să se poată realiza într-un mod facil și gratuit.(3) La stabilirea sistemelor alternative de avertizare a populației în situații de urgență, prevăzute la alin. (2), se va avea în vedere și informarea utilizatorilor finali care intră pe teritoriul României cu privire la existența acestor sisteme, prin transmiterea unui SMS în mod automat, gratuit și fără întârzieri nejustificate, conținând un text ușor de înțeles privind modul în care pot primi aceste avertizări. (la 10-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 105, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 71(1) Prefixul internațional este «00».(2) Serviciile de comunicații interpersonale bazate pe numere între locații adiacente aflate de o parte și de alta a frontierei de stat a României pot fi furnizate pe baza unor acorduri speciale.(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa în mod prompt și complet utilizatorii finali din locațiile respective despre existența și conținutul acordurilor menționate la alin. (2).(4) ANCOM poate adopta, împreună cu autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, un Plan comun de numerotație, pentru toate sau anumite categorii de resurse de numerotație. (la 10-07-2022, Articolul 71 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 72(1) Numerele naționale scurte de forma 116(xyz) sunt rezervate pentru furnizarea serviciilor armonizate cu caracter social la nivel european.(2) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura alocarea și utilizarea tuturor numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, în special pentru a asigura utilizarea și accesibilitatea numărului 116000, ca linie telefonică de urgență pentru semnalarea cazurilor de copii dispăruți. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 72 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 107, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2^1) Accesul la numerele naționale scurte de forma 116(xyz) este gratuit pentru utilizatorii finali. (la 10-07-2022, Articolul 72 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 108, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) ANCOM adoptă măsuri specifice pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități beneficiază în cea mai mare măsură de accesul la serviciile armonizate cu caracter social.(4) Măsurile luate potrivit alin. (3), în special pentru facilitarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilități la numerele prevăzute la alin. (1) atunci când călătoresc în alte state membre ale Uniunii Europene, se vor baza pe respectarea standardelor sau a specificațiilor relevante prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.(5) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența și utilizarea numerelor naționale scurte de forma 116(xyz), inclusiv prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene.(6) ANCOM ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoana căreia i-a fost acordat dreptul de utilizare pentru numărul «116000» alocă resursele necesare pentru operarea liniei telefonice. (la 10-07-2022, Articolul 72 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 109, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 73(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelanților din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 73 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 110, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) În măsura în care este tehnic și economic fezabil, cu excepția situației prevăzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii finali:a) pot accesa și utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; șib) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeană, indiferent de tehnologia și echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene și numerele universale internaționale gratuite. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 73 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 110, Articolul 2, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Din proprie inițiativă sau, după caz, la cererea autorităților competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului să blocheze, de la caz la caz, accesul la anumite resurse de numerotație sau la anumite servicii, în caz de fraudă sau abuz.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANCOM poate solicita furnizorilor să rețină veniturile relevante aferente interconectării sau altor servicii.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea unor facilități suplimentare  +  Articolul 74(1) Fără a aduce atingere obligațiilor privind serviciul universal ce pot fi impuse potrivit art. 84 alin. (3)-(15), ANCOM poate impune, prin decizie, furnizorilor de servicii de acces la internet sau servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere obligația de a asigura în mod gratuit utilizatorilor finali facilitățile prevăzute la alin. (2) și (6).(2) Obligațiile impuse potrivit alin. (1) pot viza, acolo unde este tehnic fezabil:a) servicii de identificare a liniei care apelează, în condițiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal;b) redirecționarea mesajelor de poștă electronică sau accesul la serviciile de poștă electronică după încetarea contractului cu un furnizor de servicii de acces la internet.(3) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice furnizează date și semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (2) lit. a) între statele membre ale Uniunii Europene.(4) Facilitatea de redirecționare a mesajelor de poștă electronică sau de acces la serviciile de poștă electronică permite utilizatorilor finali care înce