ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 (*actualizată*)privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari**)(actualizată la data de 3 iulie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Notă:

  Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, astfel: <>.

  ──────────
  Luând în considerare că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012 se numără şi introducerea pensiei sociale minime ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei,având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent,ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile,în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România,având în vedere categoria specială de persoane care face obiectul acestei măsuri, constituită din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială şi sărăcia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se instituie indemnizaţia socială pentru pensionari**). (2) Începând cu anul 2010, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari**) se stabileşte, anual, prin legea bugetului de stat şi poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare. (3) Pentru anul 2009, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari**) este de 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009 şi de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009*). Notă

  ──────────

  **) Notă:

  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, <>.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari**) pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari**). (2) Indemnizaţia socială pentru pensionari**) se determină ca diferenţă între nivelul prevăzut la art. 1 şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată, stabilit în conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Diferenţa prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (4) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, indemnizaţia socială pentru pensionari**), calculată potrivit prevederilor alin. (2), se acordă fiecărui urmaş în parte. Notă

  ──────────

  **) Notă:

  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, <>.

  ──────────
   +  Articolul 3 (1) În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari**) se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri. (2) Indemnizaţia socială pentru pensionari**) se acordă numai în situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (1), însumate, se situează sub nivelul prevăzut la art. 1. Notă

  ──────────

  **) Notă:

  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, <>.

  ──────────
   +  Articolul 4Drepturile acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu titlu de indemnizaţie socială pentru pensionari**) se stabilesc şi se plătesc de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, şi se evidenţiază distinct pe talonul de pensie. Notă

  ──────────

  **) Notă:

  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, <>.

  ──────────
   +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale toate informaţiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţe. (2) Procedura, tipurile de informaţii, termenele şi modalităţile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Marian Sârbu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Bogdan Alexandru Drăgoi,

  secretar de stat
  Bucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 6.------