LEGE nr. 293 din 21 decembrie 2011bugetului de stat pe anul 2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2012  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.021,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) 8.976,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică ale acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) 250,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat; e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, mierea de albine, precum şi fructele se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, în funcţie de numărul beneficiarilor şi valoarea produselor distribuite. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate: a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) finanţării cheltuielilor creşelor; g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare. (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5), se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (4), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora. (8) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi la alin. (4) lit. b) se efectuează în anul 2012 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. (9) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6 (1) În anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanţare este depăşit, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 7Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012  +  Articolul 8 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 410,0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (3) în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar. (5) Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.  +  Articolul 9Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 10 (1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012  +  Articolul 11 (1) Pentru anul 2012, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice. (8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. (9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN".  +  Articolul 12 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. (4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 11 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost iniţial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.  +  Articolul 13 (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state. (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2012  +  Articolul 14 (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.  +  Articolul 15Fac excepţie de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 16 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 17Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 18Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 19Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii" este cuprinsă şi suma de 1.300 mii lei necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare şi reacţie rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 21În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 244.964 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu.  +  Articolul 22 (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 72 "Active financiare", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.01 "Subvenţii pe produse" şi articolul 40.18 "Protecţie socială în sectorul minier", vor fi utilizate numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (2), prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2011.  +  Articolul 24 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în vederea asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 25 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. (2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile finanţate din fonduri europene.  +  Articolul 26În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, în cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR".  +  Articolul 27În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului.  +  Articolul 28 (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", sunt prevăzute sume reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 29 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, titlul 51.01 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cuprinde şi suma de 22.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sus-menţionată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 15.400 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale. (3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele şi publicaţiile culturale.  +  Articolul 30În bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale", la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", este cuprinsă şi suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 31 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012. (2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.  +  Articolul 32 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri". (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).  +  Articolul 33 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate. (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. (7) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare. (10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 34 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 35 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 15. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 36 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" şi "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (5) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre- şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor reprezentând majorările de întârziere. (6) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene". (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (9) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară "Fondul Naţional de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 37Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 38În anul 2012, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  +  Articolul 39În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% din valoarea sumelor plătite.  +  Articolul 40Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională din care provin cursanţii.  +  Articolul 41 (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 42Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 43 (1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale. (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.  +  Articolul 44În anul 2012, finanţarea curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor se face prin bugetul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 45 (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiţi potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel: a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent; b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creşteri salariale faţă de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2012. (2) În anul 2012, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu pot majoră numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul poate aproba creşterea numărului de personal şi în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici. (3) Prevederile alin. (1) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate aproba creşterea cheltuielilor cu salariile la unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 46 (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.  +  Articolul 47 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocaţiile bugetare între proiectele prevăzute în anexa nr. 02b "Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenţi economici etc." la bugetele acestora în funcţie de derularea acestora, precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum şi a celor finanţate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare. (2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 293.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2012- SINTEZA -
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2012
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 06 07 50 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 60 0401 01 0500 01 0501 50 0700 01 0701 03 1000 01 1001 1101 01 02 05 06 07 1201 01 1401 1601 01 03 04 06 07 50 1700 01 1701 01 03 1800 01 1801 04 2000 01 2001 05 2900 01 3000 01 3001 01 02 04 05 08 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 23 25 26 29 50 3401 01 50 3501 01 02 03 04 05 50 3601 01 02 03 04 05 14 16 19 21 50 3900 01 3901 01 02 03 06 07 09 50 4000 01 4001 04 07 08 4501 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51 55 56 59 65 70 71 72 75 79 81 5101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 20 51 55 56 59 70 71 01 02 5401 01 10 20 50 51 55 59 70 71 72 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 30 51 79 81 5601 01 51 02 03 04 6000 01 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 6001 01 10 20 51 55 57 59 70 71 01 02 03 25 50 6101 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 6501 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 51 55 56 65 70 71 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 7001 01 20 40 51 55 56 65 70 71 03 01 05 02 50 7401 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 79 81 01 03 04 25 50 8000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 72 79 80 81 8001 01 10 20 40 51 55 56 65 70 71 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 40 70 72 02 50 8201 01 30 40 55 79 81 01 50 8301 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 80 81 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 20 55 56 59 65 70 71 01 8601 01 51 55 02 03 04 8701 01 20 51 56 65 01 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuţii în sectorul zahărului A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Încasări din cota reţinută, conform codului penal Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Taxe şi alte venituri în învăţământ Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare Venituri din recuperarea creanţelor fiscale Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Apărare Naţională Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Invăţământ preşcolar şi primar Invăţământ preşcolar Invăţământ secundar Invăţământ secundar inferior Invăţământ secundar superior Invăţământ profesional Invăţământ postliceal Invăţământ superior Invăţământ universitar Invăţământ postuniversitar Invăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ Alte cheltuieli în domeniul invăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regională şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Fondul Român de Dezvoltare Socială DEFICIT 95.757.094 85.120.294 75.726.894 18.171.507 11.727.100 11.055.600 10.722.900 332.700 671.500 426.317 203 77.590 5.988 9.606 150.543 132 1.121 6.442.253 19.672.897 528.672 13.809.760 484.820 1.531.610 743.000 1.168.500 129.820 11.570 143.120 3.350 96.245 93.890 7.240 74.440 6.310 166.880 2.780 252.350 -96.350 125.540 389.350 -13.230.644 -13.230.644 2.154 2.154 2.154 6.882 6.882 6.882 56.801.393 49.652.000 -13.369.896 -2.021.445 -8.976.145 -368.323 -1.753.983 -250.000 19.691 19.691 19.963.400 536.198 441.049 85.118 8.733 560 465 273 685.720 685.720 680.800 4.920 61.392 61.392 61.392 343.800 343.800 343.800 9.049.600 4.938.998 4.828.227 326.739 86 733.162 1.607.605 2.160.635 110.771 110.771 4.110.602 1.151.021 218.435 268 43 409 232 239 741.287 18.399 33 2.207 1.592 4.370 1.592 53 161.862 205.993 669 205.324 446.796 395.479 517 44.947 81 2.802 2.970 2.306.792 27.577 1.196 1.194 15 244.582 6.157 6.041 106 45 2.019.879 932.700 932.700 21.280 2.022 20.109 181.795 706.058 372 1.064 6.800 6.800 56 6.722 22 9.697.300 112.920.380 106.134.344 16.384.018 4.178.731 9.343.911 3.991.588 226.909 27.137.023 13.062.978 12.078.502 14.387.657 1.706.227 3.636.800 2.679.233 2.645.900 28.383 4.950 4.106.803 440.420 3.666.383 43.198.998 39.585.808 3.315.957 972.360 9.217.162 226.909 15.492.872 8.471.486 1.205.260 680.968 2.834 393.272 371.222 17.100 4.950 3.219.918 3.219.918 11.181.016 10.819.258 2.940.257 881.415 29.344 5.844.603 1.105.954 14.851 2.834 361.758 361.758 5.195.075 24.316 281.862 4.543.852 345.045 5.748.645 237.296 1.758.128 1.748.686 129.230 16.609 29.140 1.459.817 99.306 14.584 9.442 9.442 161.710 1.596.418 2.351.747 2.329.675 246.470 32.697 226.909 5.000 1.167.066 651.533 22.072 22 17.100 4.950 219.909 7.000 981.139 64.655 4.950 62.650 57.649 953.795 12.689.554 9.469.636 41.639 9.217.162 210.835 3.219.918 3.219.918 15.218.553 15.218.553 15.218.553 13.834.101 974.453 409.999 15.327.511 14.299.021 11.707.492 1.299.838 1.200 940.015 157.628 124.651 160 17.843 50.194 1.028.490 1.028.490 4.172.389 3.625.296 2.918.985 508.036 66.012 131.903 110 250 547.093 547.093 244.678 3.523.254 370.995 27.414 6.048 11.155.122 10.673.725 8.788.507 791.802 1.200 874.003 25.725 124.651 50 17.593 50.194 481.397 481.397 1.344.568 3.996.629 2.412.763 872.484 711.382 1.576.195 986.328 1.793.945 763.103 700 693.654 26.699.242 26.221.624 894.389 1.443.243 6.998.566 50.292 758.297 14.387.497 921.049 768.291 477.198 477.198 420 420 4.167.386 3.970.996 479.261 176.779 1.936.833 3.911 355.259 305.820 423.133 290.000 196.390 196.390 240.977 590.867 2.807 2.807 312.434 138.412 150.962 23.060 58.247 2.141.088 2.097.785 43.303 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.827 2.383.114 2.154.454 197.120 738.299 1.018.809 3.000 18.207 179.019 228.660 228.660 15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533 70.000 5.101 2.015.334 2.015.334 1.797.222 1.773.702 37.143 315.050 698.465 38.117 11.000 466.655 207.272 23.520 23.520 18.000 10.600 376.459 9.000 107.459 195.300 1.843 55.000 7.000 857 316.925 311.925 5.000 1.075.238 18.351.520 18.322.472 180.865 213.115 3.344.459 5.264 373.831 14.081.677 31.261 92.000 28.628 28.628 420 420 411.091 211.121 8.806.348 2.046.601 2.046.601 5.255.958 23.733 998 1.247.205 1.194.106 2.639 244 50.216 2.632 345.833 3.922.803 3.516.955 115.650 48.944 9.170 12.050 1.031.270 299.195 1.399.965 3.872 596.839 402.848 402.848 3.000 3.000 2.342.096 2.005.548 7.700 12.050 783.000 216.350 389.609 596.839 336.548 336.548 672.700 672.700 1.023.572 1.023.572 645.824 1.580.707 1.511.407 115.650 41.244 9.170 248.270 82.845 1.010.356 3.872 66.300 66.300 3.000 3.000 47.395 1.473.707 7.100 7.005 45.500 23.771.826 22.510.936 350.530 414.346 116.379 3.979.538 2.674.300 4.084.377 8.590.329 82.495 2.218.642 377.425 366.142 11.283 883.465 440.000 443.465 2.621.273 2.374.767 8.831 50.952 226.900 178.218 891.679 920.265 97.922 246.506 246.506 2.621.273 206.002 44.110 4.000 7.605 226.900 1.021.527 251.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000 11.283 11.283 182.000 11.283 216.341 173.154 7.014 164.860 1.280 43.187 43.187 14.000 202.341 5.817.700 5.283.130 312.237 164.222 600 1.807.863 864.268 107.514 1.878.331 62.300 85.795 91.750 91.750 442.820 440.000 2.820 100.617 708.221 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 156.752 2.480.180 14.198.951 13.795.446 21.947 9.177 108.765 1.597.915 1.444.473 2.952.304 5.627.796 18.695 2.014.374 6.047 6.047 397.458 397.458 297.042 7.426.827 7.426.827 5.368.405 4.253.475 1.114.930 880.449 206.690 205.020 1.670 19.538 262.402 240.563 7.515 167.995 1.200 52.674 1.500 9.679 21.839 21.839 262.402 167.741 167.741 37.341 130.400 37.341 79.400 51.000 294.135 294.135 22.000 150.000 111.263 10.872 294.135 -17.163.286
   +  Anexa 2 TOTALSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole, alineate după cazpe anul 2012
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2012
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5001 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 01 02 03 04 25 28 30 01 02 03 04 06 07 08 09 30 31 32 33 30 01 01 02 01 02 03 05 04 40 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 18 30 50 01 02 51 01 01 02 03 04 07 08 10 11 13 25 26 28 30 31 32 36 37 38 40 45 48 52 53 54 55 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 55 01 02 03 05 06 07 08 12 13 14 18 26 28 29 41 46 47 48 49 50 53 02 01 03 04 05 03 01 03 04 05 06 07 10 04 02 56 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 57 01 02 01 02 03 59 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 33 34 65 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 72 01 01 75 79 80 02 30 81 01 01 06 03 5101 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 07 08 09 30 51 01 01 03 55 01 07 08 12 18 02 01 04 03 01 03 04 05 06 07 10 56 01 02 08 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 59 01 11 17 22 30 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 16 30 02 04 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 02 04 07 30 51 01 01 55 01 12 13 48 02 01 56 01 02 15 16 19 20 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 5401 01 10 01 30 03 01 02 03 20 01 08 09 12 25 30 09 30 50 01 02 51 02 30 55 01 14 47 50 02 03 05 59 03 17 70 71 01 02 30 72 01 01 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 24 01 02 03 04 30 01 01 02 01 04 51 02 10 79 81 01 06 03 5601 01 51 01 07 08 11 02 03 04 6001 01 10 01 01 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 25 30 02 03 04 09 30 51 01 03 55 02 01 57 02 02 59 11 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 25 50 6101 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 02 25 28 30 01 02 03 04 07 30 30 03 05 51 01 01 03 10 52 02 08 12 55 01 03 08 18 41 02 01 56 01 02 09 10 11 12 13 15 16 17 25 57 02 01 02 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6501 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 07 30 51 01 01 02 03 55 01 03 18 02 01 56 01 02 16 57 02 01 02 03 59 01 15 17 19 22 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 25 30 02 03 04 09 30 31 32 33 51 01 01 03 11 25 38 45 02 08 11 12 22 23 24 55 02 01 56 01 02 08 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 30 02 03 04 30 51 01 01 53 55 01 02 18 02 01 56 01 15 17 59 04 05 07 08 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 04 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 06 07 09 30 51 01 01 04 26 30 31 36 37 40 54 02 31 32 55 01 12 02 01 56 01 02 20 21 22 23 57 01 02 01 02 03 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 02 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7001 01 20 22 24 01 30 30 40 30 51 01 13 32 02 03 04 05 09 20 55 01 03 12 18 26 56 03 65 01 70 71 01 01 30 03 01 05 02 50 7401 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 03 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 30 01 02 03 04 07 09 30 30 02 02 51 02 14 55 01 08 12 48 02 01 56 01 07 15 16 17 20 21 22 23 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 01 03 04 25 50 8001 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 05 30 06 01 02 11 13 14 21 23 30 01 02 04 30 40 13 51 01 01 02 06 55 01 05 12 13 46 53 02 01 56 01 02 20 21 22 23 65 01 70 71 01 02 03 30 02 01 03 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 40 16 70 72 01 01 02 50 8201 01 30 02 02 40 01 03 16 18 55 01 08 79 81 01 01 01 50 8301 01 10 01 01 05 06 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 18 30 01 02 03 06 07 30 30 02 02 40 06 15 51 01 01 48 55 01 06 08 12 02 01 56 02 04 05 06 15 25 59 17 27 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 30 81 01 01 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 25 30 01 02 04 07 30 30 02 02 40 02 04 05 14 51 01 01 28 55 02 13 55 01 03 08 12 28 29 02 01 56 01 02 03 16 17 20 59 01 33 34 65 01 70 71 01 02 03 30 03 79 81 01 01 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 01 02 07 30 55 02 01 56 01 02 15 20 59 17 65 01 70 71 01 03 30 01 8601 01 51 01 01 55 01 48 49 04 02 02 03 04 8701 01 20 30 30 51 02 21 56 01 65 01 01 5006 01 55 01 03 70 71 01 02 6106 70 71 01 02 03 03 7406 01 55 01 03 06 8406 01 55 01 03 01 5008 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 55 01 07 08 09 56 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 25 70 71 01 02 03 30 5108 01 55 01 07 08 56 02 08 12 15 16 25 01 03 5308 01 55 01 08 56 15 16 02 6108 01 56 09 10 11 12 15 16 01 03 01 03 06 07 50 6508 01 56 15 16 06 01 50 6608 70 71 01 02 02 6808 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 70 71 01 03 30 01 7008 01 56 16 05 02 7408 01 55 01 08 03 8008 01 55 01 08 56 08 16 01 10 8208 01 55 01 08 50 8308 01 56 04 05 06 03 04 8408 01 55 01 09 56 01 03 03 01 8508 01 56 16 01 5010 01 10 01 01 03 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 07 30 34 35 30 01 01 40 16 51 01 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 55 01 02 12 18 48 02 01 04 56 01 02 04 07 16 17 18 57 02 01 02 59 01 17 20 22 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 81 02 01 5110 01 10 01 01 05 11 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 12 13 14 30 01 02 04 30 55 02 04 70 71 01 02 03 30 01 02 03 5310 01 10 01 01 05 06 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 30 02 04 30 55 02 01 59 22 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 6010 01 10 01 11 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 30 02 30 56 02 70 71 01 02 03 30 03 02 25 6110 01 10 01 01 03 05 06 11 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 15 25 30 01 02 03 04 30 57 02 01 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 02 04 06 07 50 6510 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 30 01 02 03 04 07 30 30 01 01 55 02 01 56 01 02 04 07 16 17 18 57 02 01 02 59 01 70 71 01 01 02 03 30 79 81 02 01 05 06 01 02 25 50 6610 01 10 01 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 09 10 11 12 13 14 25 30 03 04 30 34 35 51 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 70 71 01 02 03 30 03 02 04 05 06 01 09 10 50 50 6710 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 30 51 01 01 55 01 02 59 20 22 70 71 01 02 03 30 03 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 01 13 20 01 05 09 30 02 06 01 30 30 57 02 01 70 71 02 01 08 50 01 7010 01 10 01 01 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 30 02 30 55 01 12 18 04 50 7410 01 20 30 30 55 01 48 70 71 01 03 03 8010 01 10 01 01 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 13 14 30 03 30 70 71 01 02 30 01 30 8210 01 40 16 50 8310 01 55 01 12 70 71 01 01 03 30 04 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Acţiuni de ecologizare Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional Întreţinerea infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Asistenţa pentru dezvoltare alocata în străinătate Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru Dezvoltare Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei Alte plăţi către UE Contribuţia României la fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Finanţarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Sume acordate membrilor academiilor Renta viageră agricolă Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării Sume destinate menţinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviară TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii dc detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme dE hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Sume acordate membrilor academiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Consultanţă şi expertiză Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru dezvoltare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Finanţarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞISERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite în contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Apărare naţionala Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizatie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurari sociale de sănătate pentru cetăţeni straini aflati în centrele de cazare Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne Asistenţa pentru dezvoltare alocata în beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor tarilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul de cooperare elvetiano-român vizand reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Protecţie civila şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţionala Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de baza a învăţământului superior Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte facilităţi şi instrumente postaderare TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Învăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistentei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea unităţilor de asistenţa medico-sociale Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurari sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Mecanismul financiar SEE TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Finantarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes naţional Transferuri de capital Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în cadrul programelor de interes naţional Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenţa sociala şi unităţi de asistenţa medico-sociale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finantate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Reabilitarea termica a clădirilor de locuit Transferuri de capital Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţa Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuintelor existente TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune(FC) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe Instrumentul de Asistenţa pentru Preaderare (IPA) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finantate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrala Meteorologie Sistemul naţional antigrindina Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regionala şi sociala Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de inchidere a minelor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractiva a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Plaţi pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Acţiuni de ecologizare Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Programul de cooperare elvetiano-român vizand reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile Renta viagera agricola TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subvenţii pentru transportul de calatori cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Întreţinerea infrastructurii rutiere Întreţinerea infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operational Asistenţa Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri imobiliare aflate în concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviaţia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Alte plaţi către UE Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Otel Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Ordine publică Paza şi supravegherea frontierei PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Canalizarea şi tratarea apelor reziduale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Administratie centrala FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Consultanţă şi expertiza Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finanţate în perioda 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Alte programe comunitare finanţate în perioda 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Administraţia centrala Ordine publică Politie Paza şi supravegherea frontierei Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Învăţământ superior Învăţământ universitar Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Servicii publice descentralizate ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiza Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Administratie centrala LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilităţi şi instrumente postaderare Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regionala şi sociala INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Agricultura Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A.Transferuri interne Programe ISPA TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Transport rutier Drumuri şi poduri COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Comunicaţii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariate în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unitatile sanitare din reţeaua administraţie publice locale TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de inchidere a minelor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicatii în urgenta în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătaţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organiza- ţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în strainatate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe Instrumentul de Asistenţa pentru Preaderare (IPA) Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economica şi Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Despăgubiri civile Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Alte transferuri curente în străinătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sanătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSF) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Apărare naţionala Cercetare şi dezvoltare pentru apărare ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Ordine publică Jandarmerie Siguranţa naţionala Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferari Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetare Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe Instrumental de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEF Programul Norvegian pentru Creştere Economica şi Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianţi Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşari, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicatii în urgenta în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finantarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finantarea altor investiţii în sănătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Centre medicale mulţifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, deplăsări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultura Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Carburanţi şi lubrifianti Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare la trecerea în rezervă Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Rezerva de stat LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Servicii şi dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Agricultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură 130.163.405 122.103.093 17.319.043 5.683.639 9.348.485 4.051.538 226.909 28.626.823 13.521.552 23.521.865 14.400.581 1.765.858 3.636.800 3.890.948 3.857.615 28.383 4.950 4.169.364 440.420 3.728.944 112.920.380 106.134.344 16.384.018 10.155.505 8.324.461 27.138 616.563 271.602 879 22.262 7.309 339.505 4.186 7.026 22.549 512.025 2.234.948 1.609.882 408.693 1.509 23.741 191.123 3.160.444 2.516.322 38.534 531.266 9.577 5.186 59.559 4.178.731 1.911.880 46.226 9.125 437.691 62.125 207.429 42.196 15.590 202.161 620.596 268.741 66.872 96.851 92.995 3.856 79.467 74.516 1.231 3.372 348 78.649 35.420 1.702 41.527 151.570 83.715 67.855 1.161 5.613 14.205 17.405 13.396 6.645 4.134 101 14.536 43.200 6.800 840 43.649 5.180 26.551 3.000 8.918 30.213 27.120 840.709 962 29.054 26.892 187.402 145.911 1.448 500 9.825 438.715 404.496 13.128 126.919 9.343.911 5.659.300 5.659.300 2.612.536 2.486.987 125.549 1.200 1.200 1.070.875 3.991.588 12.000 8.000 860 1.190.000 349.000 5.815 226.900 50.915 1.802.048 332.000 2.000 12.050 226.909 219.909 7.000 27.137.023 25.484.572 2.988.292 1.618.735 582.293 2.003.660 13.834.101 974.453 1.525 721.953 10.000 78.007 89.175 397.414 920.000 26.255 70.000 20 198.850 17.756 10 26.073 27.000 60 3.000 45.940 850.000 1.652.451 450.000 87.000 11.000 43.846 8.335 5.000 210.835 500 55.085 168.000 248.270 150.000 150.000 5.000 5.500 1.000 5.000 18.080 30.000 13.062.978 6.891.545 9.140 90.667 10.765 4.000 58 51.823 2.293.574 362.963 981.139 52.013 5.050 866.740 78.958 21 854.791 62.650 1.035.509 68.850 57.649 5.185 378.288 312.258 11.428 402 54.200 5.748.645 494.904 4.094 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 44.500 44.500 12.078.502 2.235.089 1.003.684 4.031.071 1.708.120 71.364 62.554 895 735 765 1.092 1.016 24.338 1.000 23.161 64.432 21.769 52 73.824 432.131 869.627 1.112.427 88.581 237.296 13.479 14.387.657 7.792.948 6.594.709 6.203.758 389.096 1.855 1.706.227 421.122 6.619 79.200 3.800 10.040 6.180 35.705 10.055 11.000 246.680 2.000 2.700 683.159 30.029 74.855 2.746 1.287 749 6.654 57.000 1.045 557 3.358 9.687 3.636.800 3.636.800 2.679.233 2.645.900 2.153.028 984.095 419.832 123.083 626.018 244.974 244.974 125.252 28.383 28.383 28.383 4.950 4.106.803 440.420 420 440.000 3.666.383 1.435.508 446.465 989.043 2.230.875 11.181.016 10.819.258 2.940.257 2.299.692 2.114.904 34.109 21.199 530 400 5.714 68.690 1.590 682 2.028 49.846 35.606 34.319 13 1.104 6 164 604.959 450.857 11.228 114.900 3.480 5 24.489 881.415 565.920 22.709 2.552 91.574 11.880 24.783 9.173 1.401 103.152 139.197 159.499 22.351 206 206 783 731 2 50 5.393 1.078 65 4.250 84.346 48.049 36.297 89 10 3.621 792 4.173 2.207 35 752 190.737 271 18.633 5.044 102.530 974 500 310 62.475 29.344 29.344 29.334 10 5.844.603 16.090 58 6.032 8.400 1.600 79.868 79.466 402 5.748.645 494.904 4.094 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 1.105.954 49.182 342.732 218 10.338 801 7.673 3.326 52 72.297 73.938 20.200 281.102 4.500 237.296 2.299 14.851 300 489 13.305 200 557 2.834 2.834 361.758 361.758 353.339 117.048 62.205 72.160 101.926 8.419 5.195.075 24.316 281.862 4.543.852 345.045 5.748.645 237.296 1.758.128 1.748.686 129.230 100.933 96.702 1.718 1.245 7 194 288 90 12 677 55 55 28.242 21.044 522 5.336 537 803 16.609 10.461 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.340 446 3 3 174 174 711 420 291 101 63 95 42 3 4.510 494 27 9 3.980 29.140 29.140 29.140 1.459.817 1.396.172 41.710 342.963 1.011.499 63.645 63.645 99.306 39.826 48.708 72 28 1.527 9.145 14.584 1.889 130 5.745 166 6.654 9.442 9.442 6.842 6.130 500 90 122 2.600 161.710 1.596.418 2.351.747 2.329.675 246.470 193.782 193.782 52.688 41.356 994 10.338 32.697 13 10 3 163 22.384 10.137 9.337 800 226.909 219.909 7.000 5.000 5.000 5.000 1.167.066 1.101.438 981.139 62.650 57.649 65.628 11.428 54.200 651.533 6.619 644.914 22.072 22 22 12 10 17.100 17.100 17.100 4.950 219.909 7.000 981.139 64.655 4.950 62.650 57.649 953.795 12.689.554 9.469.636 41.639 41.639 3.971 25.750 3.000 8.918 9.217.162 5.659.300 5.659.300 2.486.987 2.486.987 1.070.875 210.835 210.835 210.835 3.219.918 3.219.918 989.043 989.043 2.230.875 15.218.553 15.218.553 15.218.553 15.218.553 13.834.101 974.453 409.999 13.834.101 974.453 409.999 4.172.389 3.625.296 2.918.985 1.691.547 1.214.546 157.645 1.083 5 4 248.121 1.496 68.647 754.962 540.458 56.327 16.726 141.451 472.476 385.151 1.175 76.428 4.353 5.369 508.036 380.222 3.058 1.527 157.814 24.482 102.935 13.655 6.335 22.328 45.440 2.648 7.469 41.398 39.810 1.588 4.720 4.305 265 150 24.767 21.107 700 2.960 14.188 6.876 7.312 15 2.820 571 50 481 1.091 1.251 35 28.958 1.117 3.921 1.896 33 21.991 66.012 66.012 66.012 131.903 131.903 131.903 110 110 110 250 250 547.093 547.093 497.999 41.627 49.672 1.001 405.699 49.094 244.678 3.523.254 370.995 27.414 6.048 11.155.122 10.673.725 8.788.507 4.847.269 3.964.525 26.680 390.175 239.986 50 1.010 72 19.111 949 6.290 20.251 178.170 1.406.419 1.006.542 346.798 123 6.715 46.241 1.713.462 1.400.682 19.539 269.571 2.937 827 19.906 791.802 353.689 7.485 1.579 112.169 14.562 59.979 15.955 7.285 43.322 68.809 22.544 22.913 11.271 9.226 2.045 2.083 1.823 115 101 44 11.312 5.357 223 5.732 29.009 14.446 14.563 372 282 1.367 13.566 1.290 1.203 2.763 1.764 963 801 5.312 27.120 129.945 382 1.586 14.364 59.126 335 54.152 1.200 1.200 1.200 874.003 843.503 774.281 67.637 1.525 60 30.500 6.500 24.000 25.725 20.825 5.169 8.007 7.628 21 4.900 4.900 124.651 30.831 53.883 765 1.092 1.016 14.000 1.000 5.503 4.518 966 11.077 50 50 40 10 17.593 4.000 13.593 50.194 50.194 481.397 481.397 329.986 133.562 158.997 8.596 28.831 34.781 1.344.568 3.996.629 2.412.763 872.484 711.382 1.576.195 986.328 1.793.945 763.103 700 693.654 4.167.386 3.970.996 479.261 336.209 284.952 458 9.135 4.844 32 20.653 209 899 118 54 258 14.597 36.496 27.318 5.524 128 287 3.239 94.792 73.672 1.306 17.141 338 1 2.334 176.779 69.111 3.853 1.792 32.322 6.498 1.987 1.101 255 5.334 6.368 9.601 5.310 38.703 38.698 5 734 496 127 1 110 32.280 7.519 643 24.118 6.052 4.967 1.085 32 161 6.471 571 3.914 251 120 10 45 10.383 102 260 594 1.769 28 7.630 1.936.833 1.936.833 318.008 1.618.735 90 3.911 3.469 2.259 1.210 442 442 355.259 22.432 332.576 251 305.820 305.820 15.000 289.170 1.650 423.133 413.283 2.000 250 6.720 880 290.000 290.000 196.390 196.390 195.797 156.094 22.653 5.030 12.020 28 240.977 590.867 2.807 2.807 312.434 138.412 150.962 23.060 58.247 2.141.088 2.097.785 43.303 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.827 2.383.114 2.154.454 197.120 150.018 139.077 6.678 1.173 210 352 652 12 1.864 1.174 1.117 31 26 45.928 33.493 916 8.980 466 2.073 738.299 43.359 1.652 527 9.818 1.272 2.092 336 7 3.488 5.400 18.767 1.106 5.129 5.120 9 70.877 67.073 647 3.135 22 607 2 2 603 2.174 1.548 626 590 172 170 816 217 1 10 68.528 5 9 303 40 68.171 404.496 13.128 126.919 1.018.809 973.889 91.555 448.544 311.954 78.007 17.756 26.073 44.920 1.835 500 31.085 5.000 5.500 1.000 3.000 3.000 3.000 18.207 4.243 13.447 517 179.019 179.019 228.660 228.660 221.909 121.420 99.435 204 850 1.300 15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533 70.000 5.101 2.015.334 2.015.334 1.797.222 1.773.702 37.143 29.702 27.506 20 114 187 229 5 1.641 7.441 5.512 148 1.536 43 202 315.050 281.271 885 205 2.854 445 623 207 13 1.512 270.900 3.627 2.268 1 1 1.144 1.144 2.035 581 1.454 1 541 142 305 34 526 26.782 719 406 7.494 18.163 698.465 698.465 695.465 3.000 38.117 35.715 9.140 26.575 2.402 2.402 11.000 2.556 1.000 7.444 466.655 79.200 3.800 10.040 6.180 10.055 11.000 246.680 2.700 17.564 74.855 1.500 1.287 749 1.045 207.272 207.272 23.520 23.520 17.644 9 13.009 4.031 595 5.876 18.000 10.600 376.459 9.000 107.459 195.300 1.843 55.000 7.000 857 316.925 311.925 5.000 1.075.238 18.351.520 18.322.472 180.865 141.798 138.570 487 200 50 50 403 10 2.028 236 128 99 7 2 38.831 29.357 709 7.350 212 1.203 213.115 42.012 2.805 347 9.714 990 3.970 513 90 6.117 89 17.377 1.531 28 28 111 72 27 5 7 722 5 59 658 3.546 2.246 1.300 2.340 502 19 520 1.010 10 1.000 159.764 25 91 1.500 9.000 145.901 12 100 3.135 3.344.459 3.296.379 12.469 2.003.660 89.175 920.000 26.255 20 198.850 10 45.940 48.080 18.080 30.000 5.264 2.632 2.632 2.632 2.632 373.831 217 136.389 87.066 5.500 144.059 600 14.081.677 7.792.948 6.288.729 6.188.718 99.806 205 31.261 30.836 425 92.000 92.000 28.628 28.628 22.936 14.408 4.008 2.500 2.020 5.692 420 420 420 411.091 211.121 8.806.348 2.046.601 2.046.601 5.255.958 23.733 998 1.247.205 1.194.106 2.639 244 50.216 2.632 345.833 2.342.096 2.005.548 7.700 6.800 100 100 800 800 12.050 12.050 783.000 80.000 10.000 70.000 703.000 450.000 87.000 11.000 5.000 150.000 216.350 216.350 3.500 192.800 15.000 5.050 389.609 389.609 596.839 596.839 336.548 336.548 336.548 336.348 200 672.700 672.700 1.023.572 1.023.572 645.824 1.580.707 1.511.407 115.650 90.828 84.706 3.417 1.347 368 296 6 688 24.822 18.747 453 4.687 174 761 41.244 23.491 1.040 79 5.666 497 3.996 330 14 2.464 4.316 5.089 590 63 63 44 44 422 168 254 3.842 1.642 2.200 12 90 1.099 291 264 45 45 45 85 10.861 23 5.950 1.054 1.039 21 5 2.769 9.170 9.170 9.170 248.270 248.270 248.270 82.845 63.845 10.730 46.155 6.960 19.000 19.000 1.010.356 114.117 895 4.784 15.885 9.733 78.000 200.451 556.491 30.000 3.872 3.872 66.300 66.300 59.257 6.899 836 5.907 45.615 7.043 3.000 3.000 3.000 3.000 47.395 1.473.707 7.100 7.005 45.500 2.621.273 2.374.767 8.831 6.773 6.584 141 16 4 26 2 2.058 1.429 33 540 15 41 50.952 6.257 63 6 399 51 146 4 5 220 1.152 4.211 41 41 207 73 134 2 30 4 43.200 840 371 56 23 145 147 226.900 226.900 178.218 134.372 134.372 43.846 43.846 891.679 891.651 10.765 910 20.000 854.791 5.185 28 28 920.265 9.532 18.771 64.230 643.476 130.775 53.481 97.922 97.922 246.506 246.506 160 105 35 20 244.974 244.974 1.372 2.621.273 206.002 44.110 4.000 7.605 226.900 1.021.527 251.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000 182.000 11.283 11.283 11.283 11.823 182.000 11.283 216.341 173.154 7.014 7.014 7.014 164.860 12.000 860 150.000 2.000 1.280 1.280 1.280 43.187 43.187 43.187 43.187 14.000 202.341 5.817.700 5.283.130 312.237 243.753 230.595 12.165 370 50 573 68.484 50.528 1.297 13.442 1.021 2.196 164.222 126.352 2.234 394 7.816 824 6.115 778 55 11.923 76.542 19.671 2.238 50 50 112 16 45 36 15 1.447 184 1.263 3.609 2.409 1.200 50 535 410 1.263 171 14.536 13.449 80 94 4.037 10 20 9.208 600 600 600 1.807.863 5.815 1.802.048 864.268 864.268 837.268 27.000 107.514 105.034 4.000 20.034 81.000 2.480 2.480 1.878.331 25.593 1.708.120 71.364 62.554 10.597 103 62.300 5.300 57.000 85.795 85.795 91.750 91.750 86.750 50.550 7.000 1.200 28.000 5.000 442.820 440.000 440.000 2.820 2.820 2.820 100.617 708.221 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 156.752 2.480.180 14.198.951 13.795.446 21.947 17.279 16.022 873 25 6 285 68 4.668 3.288 185 716 346 133 9.177 6.582 111 16 1.525 263 485 12 3 826 1.730 1.611 200 2 2 138 10 128 1.113 343 770 152 20 103 91 101 101 11 664 8 62 36 14 544 108.765 108.765 108.765 1.597.915 8.000 1.190.000 349.000 50.915 1.444.473 1.276.473 29.059 397.414 850.000 168.000 168.000 2.952.304 2.951.144 79.739 5.740 1.919.967 866.740 78.958 1.160 1.160 5.627.796 1.840.123 12.834 3.641.462 36.077 300 97.000 18.695 5.650 3.358 9.687 2.014.374 2.014.374 6.047 6.047 2.000 1.400 500 100 4.047 397.458 397.458 397.458 397.458 297.042 7.426.827 7.426.827 5.368.405 4.253.475 1.114.930 880.449 206.690 205.020 1.670 19.538 262.402 240.563 7.515 5.922 5.772 5 130 15 1.593 1.206 29 301 8 49 167.995 3.140 238 55 1.120 61 123 82 705 756 450 202 202 738 115 623 80 340 115 60 50 162.820 15 20 35 162.750 1.200 1.200 1.200 52.674 10.767 18.751 404 22.752 1.500 1.500 9.679 9.679 21.839 21.839 21.839 21.829 10 262.402 167.741 167.741 37.341 37.341 37.341 130.400 85.900 17.050 68.850 44.500 44.500 37.341 79.400 51.000 294.135 294.135 22.000 22.000 22.000 150.000 150.000 150.000 111.263 111.263 10.872 10.872 294.135 460.823 6.500 6.500 6.500 6.500 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.700.785 10.694.664 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 186.370 186.370 812 18.492 167.066 10.505.039 75.000 45.048 225.000 5.715.036 214.089 3.800.000 251.768 2.772 4.158 4.158 83.982 10.007 67.817 6.204 6.121 6.121 6.121 5.809 150 162 77.158 77.158 1.480 1.480 812 668 75.678 45.048 4.836 15.561 130 3.899 6.204 77.158 77.158 1.327 1.327 1.170 1.170 1.170 157 55 102 1.327 100.195 100.195 100.195 2.772 4.158 4.158 68.421 9.819 10.867 7.777 74.511 920 73.591 2.448 57 15.402 2.291 2.291 2.291 3 2.288 2.100 2.100 191 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 3.567 3.255 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 312 312 312 150 162 3.567 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 256.427 256.427 7.164 7.164 7.164 249.263 246.932 2.331 256.427 256.427 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 9.729.125 9.729.125 9.729.125 5.715.036 214.089 3.800.000 9.729.125 9.729.125 467.066 467.066 167.066 167.066 167.066 300.000 75.000 225.000 467.066 467.066 330 330 330 330 330 6.081.417 5.267.585 935.025 901.574 860.620 60 1.447 686 10.426 17.278 2.358 14 8.685 10.795 7.729 1.502 49 1.515 20.416 14.882 510 4.308 193 523 1.501.653 976.171 714.410 2.451 42.533 6.621 17.816 17.938 1.676 5.671 131.618 35.437 22.563 8.377 8.314 63 121.240 41.198 20.721 58.950 371 15.330 3.896 357 11.077 11.864 5.218 6.646 7.448 6.422 4.288 290 891 596 7 213 60 213.336 424 680 110 12.803 8 199.311 72.903 36.614 4.574 4.574 4.574 59.950 59.950 1.489.800 1.147.240 33.360 85.913 127.237 900.730 342.560 60.000 90.000 64.496 20.000 59.000 49.064 265.704 246.828 21.828 90.000 15.000 120.000 18.876 17.736 1.140 938.324 289.099 610.080 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.924 12.924 12.914 10 59.631 50.034 25 8.715 857 751.271 751.271 611.846 484.148 59.300 31.950 36.448 60.000 60.000 79.425 62.561 62.561 62.561 62.561 68.652 68.209 26.162 23.847 2.947 190 2.300 15.710 597 2.103 2.315 1.642 81 469 51 72 40.907 16.676 692 233 4.409 1.787 1.033 23 24 1.788 4.166 2.521 727 318 32 286 3.427 392 3.035 21 4 33 30 19.671 104 464 11.820 7.283 1.140 1.140 1.140 443 443 443 175 117 151 68.652 11.590 57.062 87.343 61.359 26.564 20.684 20.065 4 40 75 500 5.880 4.367 108 1.115 107 183 34.645 16.535 600 300 2.300 300 200 100 800 4.000 7.935 726 10 10 920 20 900 3.800 850 2.950 3.800 650 25 25 75 8.079 59 20 8.000 50 50 50 100 100 25.984 25.984 19.944 13.526 3.617 2.592 209 6.040 54.399 32.944 238.482 141.546 612 390 33 149 208 158 158 64 34 6 18 6 131.043 103.486 922 779 16.852 1.537 13.841 15.836 1.577 166 50.452 1.524 11.822 556 554 2 75 65 9 1 7.964 3.357 112 4.495 158 146 12 248 46 29 93 6.566 7 6.559 9.891 9.891 96.936 96.936 54.581 9.147 12.469 32.965 42.355 228.769 9.713 135.085 119.596 32.621 17.534 14.163 60 996 237 880 286 14 898 10.090 7.122 1.462 49 1.457 3.757 2.855 20 838 2 42 86.550 15.593 288 143 8.228 931 286 612 50 865 514 3.676 2.048 7.570 7.546 24 4 3 1 2.120 397 138 1.585 955 860 95 1 40 10 4 209 7 10 55.619 16 30 23 685 54.865 400 400 400 25 25 15.489 15.489 15.489 12.582 2.057 530 320 22.770 22.770 3.770 5.575 80 102.890 3.043.138 2.570.217 828.688 823.044 809.345 250 403 7.137 365 478 5.066 408 310 40 58 4.236 2.950 198 1.021 67 728.358 718.449 707.868 169 6.792 733 422 424 20 367 1.070 584 2.795 211 211 2.505 43 29 2.433 959 514 445 9 774 446 19 115 46 7 1.343 247 90 5 62 8 931 4.574 4.574 4.574 17.686 17.686 17.686 928.433 289.099 600.189 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.444 12.444 12.434 10 50.034 50.034 410.360 410.360 410.360 398.340 7.561 2.602 1.857 62.561 62.561 62.561 62.561 4.581 2.788.552 1.984.762 803.790 12.277 237.728 1.861.034 1.789.789 17.528 13.755 13.755 3.773 2.851 69 715 21 117 315.821 32.846 3.511 430 2.873 954 1.400 826 1.530 15.539 5.783 1.562 27 27 121.161 41.130 20.711 58.949 371 726 37 16 673 1.720 1.720 3.638 5.400 522 72 483 103 23 38.021 50 216 37.755 72.903 36.614 1.456.440 1.113.880 85.913 127.237 900.730 342.560 60.000 90.000 64.496 20.000 59.000 49.064 71.245 71.245 40.245 36.625 3.170 450 31.000 31.803 9.260 9.260 3.000 3.000 57.000 9.000 1.750.971 1.750.971 117.404 116.346 1.611 1.314 110 7 6 76 568 142 405 56 56 241 133 19 51 11 27 50.075 26.420 411 382 888 256 125 69 5 117 23.648 519 944 3 3 714 10 62 642 305 296 9 2.553 160 174 35 206 27 18.534 57 8 29 18.440 33.360 33.360 33.360 21.828 21.828 21.828 9.472 8.715 757 1.058 1.058 1.028 63 470 495 30 2.500 4.161 7.233 5.253 1.980 87.310 87.310 16.200 107.780 47.780 100 100 100 47.600 45.200 450 32.000 12.750 1.800 400 400 200 200 80 80 80 60.000 60.000 60.000 60.000 80 107.700 107.700 142.206 142.206 801 706 40 560 106 95 8 8 71 1 7 46.405 890 110 10 166 121 55 41 31 220 136 129 56 56 140 40 100 10 20 45.160 22 45.138 95.000 95.000 80.000 15.000 141.270 936 150.000 140.000 20.000 20.000 20.000 120.000 120.000 120.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 643 587 338 200 195 5 83 83 55 42 1 10 2 249 76 8 5 25 2 4 7 7 9 9 10 7 7 8 5 143 3 140 56 56 56 55 1 643 643 59.950 59.950 59.950 59.950 59.950 69.700 10.000 10.000 10.000 10.000 59.700 59.700 59.700 59.700 44.200 44.200 25.500
   +  Anexa 4 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul judeţelor, pe anul 2012
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţuldin care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
    Sumasusţinerea sistemului de protecţie a copiluluisusţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicapacordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albineînvăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţionalăhotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională
    TOTAL2.021.445615.510*)360.455*)404.018401.9147.855
    1ALBA48.56211.84413.6647.3646.218602
    2ARAD41.74511.1964.4019.04411.636147
    3ARGEŞ57.94317.38111.11013.2899.1338
    4BACĂU70.04718.44919.68115.2838.9721.387
    5BIHOR70.68318.5268.98712.51020.610257
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD40.7289.8315.7387.39813.831178
    7BOTOŞANI46.64214.7666.87511.0927.45598
    8BRAŞOV53.17917.2254.26410.69715.2954
    9BRĂILA26.4558.5702.5206.7415.58882
    10BUZĂU47.06718.9354.4689.9599.708229
    11CARAŞ-SEVERIN40.53415.3192.8596.22410.0923
    12CĂLĂRAŞI29.27111.8626.6267.1271.161286
    13CLUJ71.00611.6647.92511.40130.609319
    14CONSTANŢA59.80016.88213.67614.6599.89917
    15COVASNA23.69210.9537345.1473.919177
    16DĂMBOVIŢA39.48112.3415.19611.0484.671203
    17DOLJ52.21911.24010.22613.54410.839285
    18GALAŢI55.00217.9696.62512.38011.99326
    19GIURGIU20.6946.6104.4716.0571.32045
    20GORJ34.70710.2167.2728.3004.7457
    21HARGHITA36.40916.6794.0747.1934.085285
    22HUNEDOARA40.4189.8069.0008.9078.39773
    23IALOMIŢA21.7107.5552.6626.1792.572335
    24IAŞI109.65652.23810.77219.66317.683116
    25ILFOV25.6356.2255.7176.2584.419117
    26MARAMUREŞ55.12914.4329.34610.65512.40295
    27MEHEDINŢI26.4559.0292.8405.6975.54355
    28MUREŞ66.62314.95621.21313.1588.514119
    29NEAMŢ68.02516.90914.65011.41514.88386
    30OLT39.35014.6216.1879.4054.80143
    31PRAHOVA69.95417.64722.72415.6879.43650
    32SATU MARE37.24610.1368.4977.8885.34515
    33SĂLAJ32.28010.1176.6365.3754.144283
    34SIBIU57.62912.50414.3568.69112.244896
    35SUCEAVA94.33121.17617.52317.50026.08657
    36TELEORMAN28.0129.8212.6247.2274.193124
    37TIMIŞ85.31523.81515.10511.87226.23590
    38TULCEA33.85310.39311.8154.8553.54173
    39VASLUI70.90133.6249.10111.42712.224102
    40VÂLCEA51.03119.03111.1078.0366.732380
    41VRANCEA42.02613.0177.1887.66610.741101
  ----------- Notă *) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă.
   +  Anexa 5 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelorşi Municipiului Bucureşti, pe anul 2012
    - mii lei -
    Nr.  crt.JudeţulSumadin care pentru:
    din care:hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de statfinanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav
    finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de statsalarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestoracheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) - e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
      TOTAL8.976.1457.850.3236.904.444****)945.879230.148665.694
    1.ALBA157.251139.857126.42513.4324.04811.446
    2.ARAD186.156164.308143.80120 5074.90414.437
    3.ARGEŞ257.396227.760204.15423.60610.52514.841
    4.BACĂU285.325257.570228.50429.0662.33919.979
    5.BIHOR275.706231.342206.71724.62520.49320.897
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD145 538129.272115.23414.0384.19810.042
    7.BOTOŞANI198.954175.632162.68812.9449.57511.735
    8.BRAŞOV220.288199.660174.30025 3604.21013.901
    9.BRĂILA130.115118.251106.40911.8421.2868.969
    10.BUZĂU196.028174.781152.65122.1303.86114.020
    11.CARAŞ-SEVERIN129.193111.56997.35714.2123.22813.332
    12.CĂLĂRAŞI131.775111.657100.57411.0835.80212.432
    13.CLUJ269.383242.619205.14837.4714.58317.139
    14.CONSTANŢA269.298241.100221.21419.8865.56817.148
    15.COVASNA103 05294.84886.0908.7581.4804.881
    16.DÂMBOVIŢA213.568186.836166.72220.1144.06521.772
    17.DOLJ269 960243.469219.75923 7106 08014.492
    18.GALAŢI231.864208.611185.71722.8945.39513.423
    19.GIURGIU105.11890.70881.8288.8803.1569.070
    20.GORJ173.672155.581138.42517.1564.02811.441
    21HARGHITA165.257156.080137.98118.0991.2555.468
    22.HUNEDOARA193.035163.390146.05117.3396.82721.814
    23.IALOMIŢA116.774102.44092.00210.4383.6519.625
    24.IAŞI350.892311.399285.89025.5099.23225.429
    25.ILFOV123.870109.69187.66522.02679811.528
    26.MARAMUREŞ215.015186.415168.88917.5267.89416.015
    27.MEHEDINŢI119.362100.31091.5148.7962.85815.052
    28.MUREŞ247.194225.581203.01322.5682.42917.593
    29.NEAMŢ217.508195.312178.84416.4685.74914.377
    30.OLT191.119168.623153.71114.9126.64912.937
    31.PRAHOVA307.869266.156234.44231.7146.27833.283
    32.SATU MARE166.406148.084130.92417.1604.42911.634
    33.SĂLAJ117.833103.77591.18912.5861.31411 368
    34.SIBIU176.928155.433138.15317.2806.18114.299
    35.SUCEAVA328.981285.056259.39025.66617.89822.658
    36.TELEORMAN144.807125.223114.12511.0985.58010.336
    37.TIMIŞ287.188252.619212.46040.1596 65924.741
    38.TULCEA96.31384.73974.63310.1062.0638.145
    39.VASLUI203.379180.995165.78015.2154.80414.877
    40.VÂLCEA171.375144.303128.39715.9065.54118.529
    41.VRANCEA153.417127.408115.31712.0915.88617.029
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI874.007 *)693.884540.473 **)153.411 ***)7.34953.560
    43.Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale57.97657.97629.88428.092   0
  ---------- Notă *) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere. Notă **) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ****) Din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale.
   +  Anexa 6 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru drumurile judeţene şi comunale,pe anul 2012
    - mii lei -
    Nr.  crt.JudeţulSuma
   
      TOTAL368.323
    1ALBA12.756
    2ARAD10.378
    3ARGEŞ16.007
    4BACĂU11.161
    5BIHOR13.707
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD6.647
    7BOTOŞANI9.360
    8BRAŞOV6.523
    9BRĂILA5.170
    10BUZĂU13.030
    11CARAŞ-SEVERIN7.765
    12CĂLĂRAŞI4.610
    13CLUJ12.292
    14CONSTANŢA10.317
    15COVASNA3.357
    16DÂMBOVIŢA8.431
    17DOLJ10.831
    18GALAŢI6.557
    19GIURGIU4.728
    20GORJ10.339
    21HARGHITA8.230
    22HUNEDOARA16.258
    23IALOMIŢA4.493
    24IAŞI11.341
    25ILFOV3.251
    26MARAMUREŞ7.905
    27MEHEDINŢI7.961
    28MUREŞ9.416
    29NEAMŢ8.129
    30OLT10.490
    31PRAHOVA10.647
    32SATU MARE7.721
    33SĂLAJ7.995
    34SIBIU7.508
    35SUCEAVA11.436
    36TELEORMAN6.350
    37TIMIŞ13.242
    38TULCEA5.639
    39VASLUI10.048
    40VÂLCEA9.164
    41VRANCEA7.133
   +  Anexa 7 SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012
    - mii lei -
    Nr.  crt.JUDEŢULSuma
      TOTAL1.753.983
    1ALBA34.484
    2ARAD37.240
    3ARGEŞ41.825
    4BACĂU58.766
    5BIHOR47.781
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD29.838
    7BOTOŞANI61.086
    8BRAŞOV33.416
    9BRĂILA32.854
    10BUZĂU47.170
    11CARAŞ-SEVERIN41.415
    12CĂLĂRAŞI40.570
    13CLUJ36.154
    14CONSTANŢA42.251
    15COVASNA22.185
    16DÂMBOVIŢA49.429
    17DOLJ53.992
    18GALAŢI44.772
    19GIURGIU32.574
    20GORJ29.430
    21HARGHITA35.764
    22HUNEDOARA35.950
    23IALOMIŢA33.014
    24IAŞI59.844
    25ILFOV9.927
    26MARAMUREŞ51.690
    27MEHEDINŢI30.703
    28MUREŞ43.363
    29NEAMŢ64.734
    30OLT50.466
    31PRAHOVA44.999
    32SATU MARE32.833
    33SĂLAJ26.394
    34SIBIU27.282
    35SUCEAVA86.940
    36TELEORMAN50.052
    37TIMIŞ40.542
    38TULCEA34.351
    39VASLUI61.806
    40VÂLCEA38.477
    41VRANCEA45.304
    42Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*)32.316
  ---------    *) Din care, în baza prevederilor:
    - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei354
    - Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificările ulterioare, se alocă bugetului local al municipiului Paşcani1.000
    - Hotărârii Guvernului nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma restantă pentru anul 2005, aferentă ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu962
    - art. 101 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru finanţarea de bază din învăţământul particular şi confesional acreditat. Suma se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului30.000
   +  Anexa 8 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2012
    Nr.  crt.JudeţulNumăr de posturi
      TOTAL18.951
    1ALBA759
    2ARAD428
    3ARGEŞ550
    4BACĂU456
    5BIHOR867
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD300
    7BOTOŞANI274
    8BRAŞOV458
    9BRĂILA217
    10BUZĂU268
    11CARAŞ-SEVERIN550
    12CĂLĂRAŞI130
    13CLUJ815
    14CONSTANŢA291
    15COVASNA218
    16DÂMBOVIŢA400
    17DOLJ464
    18GALAŢI474
    19GIURGIU132
    20GORJ337
    21HARGHITA333
    22HUNEDOARA330
    23IALOMIŢA166
    24IAŞI720
    25ILFOV211
    26MARAMUREŞ729
    27MEHEDINŢI269
    28MUREŞ734
    29NEAMŢ930
    30OLT331
    31PRAHOVA257
    32SATU MARE453
    33SĂLAJ530
    34SIBIU544
    35SUCEAVA614
    36TELEORMAN330
    37TIMIŞ710
    38TULCEA270
    39VASLUI322
    40VÂLCEA505
    41VRANCEA248
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTI1.027
   +  Anexa 9 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELIaferente bugetelor locale pe anul 2012
    Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
                                CAPITOLUL I     Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor                              A. Venituri                     (impozite, taxe şi alte venituri) 1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub    autoritatea consiliilor judeţene*1) 2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:    a) Cote defalcate din impozitul pe venit    b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru       echilibrarea bugetelor locale 3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane    fizice:    a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:    a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea       cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor    b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri    c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea       bugetelor locale 5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau    pe desfăşurarea de activităţi:    a) Impozitul pe mijloacele de transport    b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de       funcţionare 6. Venituri din proprietate:    a) Vărsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea       consiliilor judeţene    b) Venituri din concesiuni şi închirieri    c) Venituri din dividende    d) Alte venituri din proprietate 7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:    a) Venituri din prestări de servicii    b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în       unităţile de protecţie socială    c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi       despăgubiri    d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:    a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor       legale    b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte       sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii    c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 9. Diverse venituri:    a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor       publice    b) Taxe speciale    c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe    d) Venituri din ajutoare de stat recuperate    e) Alte venituri10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:    a) Donaţii şi sponsorizări    b) Alte transferuri voluntare    c) Vărsâminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii       de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)    d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare11. Venituri din valorificarea unor bunuri:    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice    b) Venituri din privatizare    c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat    d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate:    a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor       instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor       activităţi finanţate integral din venituri proprii    b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi       juridice    c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului    d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor       temporare de casă ale secţiunii de funcţionare    e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor       temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare    f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea       cheltuielilor secţiunii de dezvoltare    g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate13. Subvenţii de la bugetul de stat:    a) Aeroporturi de interes local    b) Planuri şi regulamente de urbanism    c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi       alimentare cu apă a satelor    d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al       construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă    e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de       mediu şi gospodărire a apelor    f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ       preuniversitar    h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare    i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru       finanţarea investiţiilor în sănătate    j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către       bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate    k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului       multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de       investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013    l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare       susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe       nerambursabile (FEN) postaderare    m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie    n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar    o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de       asistenţă medico-sociale    p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru       realizarea obiectivelor de investiţii în turism    r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii    s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA       implementate de APIA    ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole    t) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor       programe de interes naţional    ţ) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea       investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă       socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale14. Subvenţii de la alte administraţii:    a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele       locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară       a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă    b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de       asistenţă socială pentru persoanele cu handicap    c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene       pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate15. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi    prefinanţări:    a) Fondul European de Dezvoltare Regională    b) Fondul Social European    c) Fondul de Coeziune    d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    e) Fondul European de Pescuit    f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare    g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat    h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013    i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare    j) Mecanismul financiar SEE    k) Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare       Durabilă    l) Programul de cooperare elvenţiano-român vizând reducerea       disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii       Europene extinse                                 B. Cheltuieli 1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:    a) Autorităţi executive 2. Alte servicii publice generale:    a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor       administraţiei publice locale    b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/       garantate de stat    c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate       de autorităţile administraţiei publice locale    d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor    e) Alte servicii publice generale 3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale    administraţiei:    a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea       centrelor de zi pentru protecţia copilului    b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări       sociale de sănătate 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 6. Apărare:    a) Apărare naţională (Centre militare) 7. Ordine publică şi siguranţă naţională:    a) Ordine publică       a1) Poliţie comunitară    b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia       civilă nonmilitară)    c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 8. Învăţământ:    a) învăţământ preşcolar şi primar*)       a1) Învăţământ preşcolar*)       a2) Învăţământ primar*)    b) Învăţământ secundar*)       b1) Învăţământ secundar inferior*)    c) Învăţământ nedefinibil prin nivel       c1) Învăţământ special    d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 9. Sănătate:    a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi       a1) Spitale generale       a2) Unităţi medico-sociale    b) Servicii de sănătate publică    c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii       c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare10. Cultură, recreere şi religie:    a) Servicii culturale       a1) Biblioteci publice judeţene       a2) Muzee       a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte       a4) Şcoli populare de artă şi meserii       a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale       a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice       a7) Alte servicii culturale    b) Servicii recreative şi sportive       b1) Sport    c) Servicii religioase    d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei11. Asigurări şi asistenţă socială:    a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă    b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi       b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate    c) Asistenţă socială pentru familie şi copii    d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:    a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice       a1) Alimentare cu apă       a2) Amenajări hidrotehnice    b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării       comunale13. Protecţia mediului:    a) Reducerea şi controlul poluării    b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor       b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:    a) Acţiuni generale economice şi comerciale       a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri       a2) Programe de dezvoltare regională şi socială       a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale15. Combustibili şi energie:    a) Energie termică    b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:    a) Agricultură       a1) Camere agricole       a2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară17. Transporturi:    a) Transport rutier       a1) Drumuri şi poduri    b) Transport aerian       b1) Aviaţia civilă    c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor18. Alte acţiuni economice:    a) Zone libere    b) Turism    c) Proiecte de dezvoltare multifuncţională    d) Alte acţiuni economice                                  CAPITOLUL II                 Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor                 proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor,                     sectoarelor şi Municipiului Bucureşti                                  A. Venituri                       (impozite, taxe şi alte venituri) 1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de    sub autoritatea consiliilor locale*1) 2. Impozit pe venit 3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:    a) Cote defalcate din impozitul pe venit    b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru       echilibrarea bugetelor locale 4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:    a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la        persoane fizice 5. Impozite şi taxe pe proprietate:    a) Impozit şi taxa pe clădiri    b) Impozit şi taxa pe teren    c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru    d) Alte impozite şi taxe pe proprietate 6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:    a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea       cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor**)    b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea       cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,       municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti    c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri    d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea       bugetelor locale    e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de       dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:    a) Taxe hoteliere 8. Taxe pe servicii specifice:    a) Impozit pe spectacole    b) Alte taxe pe servicii specifice 9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe    desfăşurarea de activităţi:    a) Impozit pe mijloacele de transport    b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de       funcţionare    c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor       sau pe desfăşurarea de activităţi10. Alte impozite şi taxe fiscale:    a) Alte impozite şi taxe11. Venituri din proprietate:    a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea       consiliilor locale    b) Venituri din concesiuni şi închirieri    c) Venituri din dividende    d) Alte venituri din proprietate12. Venituri din dobânzi:    a) Alte venituri din dobânzi13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:    a) Venituri din prestări de servicii    b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea       copiilor în creşe    c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social    d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură    e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în       unităţile de protecţie socială    f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi       despăgubiri    g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:    a) Taxe extrajudiciare de timbru    b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:    a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit       dispoziţiilor legale    b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a       declaraţiei de impozite şi taxe    c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte       sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii    d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări16. Diverse venituri:    a) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive    b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor       publice    c) Taxe speciale    d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe    e) Venituri din ajutoare de stat recuperate    f) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea       riscului seismic    g) Alte venituri17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:    a) Donaţii şi sponsorizări    b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii       de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)    c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare    d) Alte transferuri voluntare18. Venituri din valorificarea unor bunuri:    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice    b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului    c) Venituri din privatizare    d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat    e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor       instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor       activităţi finanţate integral din venituri proprii    b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice       şi juridice    c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului    d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor       temporare de casă ale secţiunii de funcţionare    e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor       temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare    f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea       cheltuielilor secţiunii de dezvoltare    e) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate20. Subvenţii de la bugetul de stat:    a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare    b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe    c) Aeroporturi de interes local    d) Planuri şi regulamente de urbanism    e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor       de cvartale de locuinţe noi    f) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi       alimentare cu apă a satelor    g) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al       construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă    h) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit    i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de       învăţământ preuniversitar    j) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare    k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru       finanţarea investiţiilor în sănătate    l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a       aşezămintelor culturale    m) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către       bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate    n) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului       multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de       investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013    o) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare       susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe       nerambursabile (FEN) postaderare    p) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie    q) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar    r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale       preţurilor la combustibili    s) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei       cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri    ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de       asistenţă medico-sociale    t) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru       finanţarea programelor de electrificare    ţ) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru       realizarea obiectivelor de investiţii în turism    u) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii    v) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA       implementate de APIA    w) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor       finanţate din Fondul Social European    x) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru       achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare    y) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor       programe de interes naţional    z) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea       investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială       şi unităţi de asistenţă medico-sociale21. Subvenţii de la alte administraţii:    a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru       finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului    b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele       locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară       a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă    c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de       asistenţă socială pentru persoanele cu handicap***)    d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene       pentru ajutoare de extremă dificultate22. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate    şi prefinanţări:    a) Fondul European de Dezvoltare Regională    b) Fondul Social European    c) Fondul de Coeziune    d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    e) Fondul European de Pescuit    f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare    g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat    h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013    i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare    j) Mecanismul financiar SEE    k) Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare       Durabilă    l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea       disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii       Europene extinse                                 B. Cheltuieli 1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:    a) Autorităţi executive 2. Alte servicii publice generale:    a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor       administraţiei publice locale    b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/       garantate de stat    c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/       garantate de autorităţile administraţiei publice locale    d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor    e) Alte servicii publice generale 3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale    administraţiei:    a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile       de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap    b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de       asigurări sociale de sănătate 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent. 6. Apărare:    a) Apărare naţională (Centre militare) 7. Ordine publică şi siguranţă naţională:    a) Ordine publică       a1) Poliţie comunitară    b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia       civilă nonmilitară)    c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei       naţionale 8. Învăţământ:    a) Învăţământ preşcolar şi primar       a1) Învăţământ preşcolar       a2) Învăţământ primar    b) Învăţământ secundar       b1) Învăţământ secundar inferior       b2) Învăţământ secundar superior       b3) Învăţământ profesional    c) Învăţământ postliceal    d) Învăţământ nedefinibil prin nivel       d1) Învăţământ special***)    e) Servicii auxiliare pentru educaţie       e1) Internate şi cantine pentru elevi       e2) Alte servicii auxiliare    f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 9. Sănătate:    a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi       a1) Spitale generale       a2) Unităţi medico-sociale    b) Servicii de sănătate publică    c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii       c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare10. Cultură, recreere şi religie:    a) Servicii culturale       a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale       a2) Muzee       a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte       a4) Şcoli populare de artă şi meserii****)       a5) Case de cultură       a6) Cămine culturale       a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale       a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice       a9) Alte servicii culturale    b) Servicii recreative şi sportive:       b1) Sport       b2) Tineret       b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze           sportive şi de agrement    c) Servicii religioase    d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei11. Asigurări şi asistenţă socială:    a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă    b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi       b1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi    c) Asistenţă socială pentru familie şi copii    d) Ajutoare pentru locuinţe    e) Creşe    f) Unităţi de asistenţă medico-sociale    g) Prevenirea excluderii sociale       g1) Ajutor social       g2) Cantine de ajutor social    h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:    a) Locuinţe       a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe       a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor    b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice       b1) Alimentare cu apă       b2) Amenajări hidrotehnice    c) Iluminat public şi electrificări rurale    d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi    e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor       şi dezvoltării comunale13. Protecţia mediului:    a) Reducerea şi controlul poluării    b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor       b1) Salubritate       b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor    c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:    a) Acţiuni generale economice şi comerciale       a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri       a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii       a3) Programe de dezvoltare regională şi socială       a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale15. Combustibili şi energie:    a) Energie termică    b) Alţi combustibili    c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia16. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:    a) Agricultură       a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară       a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii17. Transporturi:    a) Transport rutier       a1) Drumuri şi poduri       a2) Transport în comun       a3) Străzi    b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor18. Alte acţiuni economice:    a) Fondul Român de Dezvoltare Socială    b) Zone libere    c) Turism    d) Proiecte de dezvoltare multifuncţională    e) Alte acţiuni economice---------*1) Numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal. Notă *) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe conform legii, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV. Notă **) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii, în situaţia în care contractarea acestor produse se face de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. Notă ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti Notă ****) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
   +  Anexa 10/01 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATE BUGETUL fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2012 Program
  A B 1
  0001 05 0002 05 2000 05 2005 03 01 02 04 05 2105 03 01 02 03 04 05 09 50 2900 05 3000 05 3105 03 3600 05 3605 50 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 30 47 48 49 50 4305 02 03 06 12 13 4505 01 02 5005 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 57 02 01 70 71 01 02 03 30 6600 05 01 10 20 56 57 70 71 6605 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 O8 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 70 71 01 02 03 30 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 04 07 11 6805 01 57 02 01 05 01 06 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţia datorată de alte persoane asigurate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de pensionari Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurări sociale de sănatate de la persoanele care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de aminare sau întreruperii a executării a pedepsei privative de libertate SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Contribuţii din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza unui accident de muncă sau boală profesională SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţi Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţii Piese de schimb Postă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări îi străinătate Cârti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FFDR) Programe din Fondul Social European(FSF) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (EEDR) Programe din Fondul Social European(FSH) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală primară Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice Asistenţă medicală stomatologică Asistenţă mcdicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenţă prespitalicenşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială pentru familie şi copii 17.768.410 14.969.311 14.960.211 7.060.668 7.060.668 5.945.635 70.167 1.034.022 10.844 7.899.543 7.809.917 6.171.888 233.823 4.206 1.400.000 2.990 90 86.546 9.100 100 100 100 9.000 9.000 9.000 2.690.591 2.690.591 1.762.192 1.525 721.953 89.175 920.000 26.255 60 3.000 224 928.399 26.600 263 698 900.730 108 108.508 80.634 27.874 17.768.410 17.637.424 132.097 103.468 101.648 500 120 1.200 28.629 21.521 517 5.380 175 1.036 16.272.699 16.262.283 2.154 189 5.700 543 1.056 284 4.149 16.200.170 48.038 631 280 280 1.289 950 339 162 7 309 78 7.660 4.840 2.820 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 1.049.072 1.049.072 1.049.072 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 17.768.410 17.637.424 132.097 16.272.699 163.556 1.049.072 130.986 130.986 16.719.338 16.588.352 132.097 103.468 101.648 500 120 1.200 28.629 21.521 517 5.380 175 1.036 16.272.699 16.262.283 2.154 189 5.700 543 1.056 284 4.149 16.200.170 48.038 631 280 280 1.289 950 339 162 7 309 78 7.660 4.840 2.820 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 351.399 173.952 6.034.298 3.450.000 1.686.400 111.798 675.300 110.800 2.023.143 1.220.000 330.000 58.841 341.902 72.400 652.700 7.431.023 7.359.023 72.000 33.716 19.107 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 652.488 652.488 396.584
  Notă:Cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot depăşi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente implementării cardului naţional, precum şi cu proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
   +  Anexa 10/02 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENumărul maxim de posturi finanţate din bugetul fonduluinaţional unic de asigurări sociale de sănătatepe anii 2011-2012
  Numar de posturi finanţat în anul 2011 Modificarea numărului de posturi în anul 2012(±) faţă de anul 2011 Număr de posturi finanţat în anul 2012
  0 1 2 3 = 1 + 2
  TOTAL din care: 6605 SĂNĂTATE 3.229 3.229 3.229 3.229
   +  Anexa 10/03 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEI - Credite de angajamentII - Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programeloraferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolăşi de Pescuit precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
    - mii lei -
    CodDenumirea program/instrument/facilitateValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie preliminată 2011Program  2012Estimări  2013Estimări 2014Estimări 2015Anii  următori
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament288,4000043.004163.55681.840000
    II. Credite bugetare288.4000043.004163.55681.840000
    66055601Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    I. Credite de angajament220.4020043.004122.26055.138000
    I. Credite bugetare220.4020043.004122.26055.138000
    66055601Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    1701Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    66055601Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    1702PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    66055601Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    2827Sănătate fără frontiere
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4697004.5401570000
    66055601Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    2828Cooperation for continous users' improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2 8480002.8480000
    66055601  
    6605560101Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament32.604006.39118,0408.173000
    II. Credite bugetare32.604006.39118.0408.173000
    66055601  
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament146.0950029.16880.63436.293000
    II. Credite bugetare146.0950029.16880.63436.293000
    66055601  
    6605560103Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament41.703007.44523.58610.672000
    II. Credite bugetare41.703007.44523.58610.672000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament67.99800041.29626.702000
    II. Credite bugetare67.99800041.29626.702000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    1703Imbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    1704Imbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    1705Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    1706Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE) Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale
    1707
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    66055602Programe din Fondul Social European(FSE)
    1708Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17 48000010.9846.496000
    66055602  
    6605560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament8.1040004.9193.185000
    II. Credite bugetare8.1040004.9193.185000
    66055602  
    6605560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament45.92200027.87418.048000
    II. Credite bugetare45.92200027.87418.048000
    66055602  
    6605560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament13.9720008.5035.469000
    II. Credite bugetare13.9720008.5035.469000
   +  Anexa 10/04 Casa Naţională de Asigurări de SănătateProgram/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice(POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii deCoeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şide Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    - mii lei -
    Denumirea şi codul proiectului/ surse  de finanţareValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări  2010Execuţie  preliminată  2011Program  2012Estimări  2013Estimări  2014Estimări  2015Anii următori
    Proiectul: 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate
    Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    I. Credite de angajament164.308004109.16655.138000
    II. Credite bugetare164.308004109.16655.138000
    6605560101 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament24.35500016.1828.173000
    II. Credite bugetare24.35500016.1828.173000
    6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament108.15100371.85536.293000
    II. Credite bugetare108.15100371.85536.293000
    6605560103 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament31.80200121.12910.672000
    II. Credite bugetare31.80200121.12910.672000
    Proiectul: 1702 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ
    Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    66055601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională(FEDR)
    I. Credite de angajament48.5490038.46010.0890000
    II. Credite bugetare48.5490038.46010.0890000
    6605560101 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament7.104005.7011.4030000
    II. Credite bugetare7.104005.7011.4030000
    6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament31.5440025.3156.2290000
    II. Credite bugetare31.5440025.3156.2290000
    6605560103 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament9.901007.4442.4570000
    II. Credite bugetare9.901007.4442.4570000
    Proiectul: 2827 Sănătate fără frontiere
    Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    5005 CHELTUIELI-TOTAL
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II, Credite bugetare4.697004.5401570000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    6605560101 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament71300690230000
    II. Credite bugetare71300690230000
    6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament3.984003.8501340000
    II. Credite bugetare3.984003.8501340000
    Proiectul: 2828 Cooperation for continous users’ improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
    Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    5005 CHELTUIELI-TOTAL
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    6605560101 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament4320004320000
    II. Credite bugetare4320004320000
    6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament2.4160002.4160000
    II. Credite bugetare2.4160002.4160000
  Casa Naţională de Asigurări de SănătateProgram/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice(POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii deCoeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şide Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    - mii lei -
    Denumirea şi codul proiectului/ surse  de finanţareValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie  preliminată  2011Program 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Anii următori
    Proiectul: 1703 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficientei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament1.080000648432000
    II. Credite bugetare1.080000648432000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament6.1200003.6722.448000
    II. Credite bugetare6.1200003.6722.448000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament1.7280001.037691000
    II. Credite bugetare1.7280001.037691000
    Proiectul: 1704 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    5005 CHELTUIELI-TOTAL
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021 934000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament585000351234000
    II. Credite bugetare585000351234000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament3.3150001.9891.326000
    II. Credite bugetare3.3150001.9891.326000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament936000562374000
    II. Credite bugetare936000562374000
    Proiectul: 1705 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare
   
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament878000527351000
    II. Credite bugetare878000527351000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament4.9730002.9841.989000
    II. Credite bugetare4.9730002.9841.989000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament1.404000842562000
    II. Credite bugetare1.404000842562000
    Proiectul: 1706 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament1.185000711474000
    II. Credite bugetare1.185000711474000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament6.7150004.0292.686000
    II. Credite bugetare6.7150004.0292.686000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament1.8960001.138758000
    II. Credite bugetare1.8960001.138758000
    Proiectul: 1707 Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament2.3830001.430953000
    II. Credite bugetare2.3830001.430953000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament13.5070008.1045.403000
    II. Credite bugetare13.5070008.1045.403000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament3.8130002.2881.525000
    II. Credite bugetare3.8130002.2881.525000
    Proiectul: 1708 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local
   
   
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000 TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010,9846.496000
    5005 CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010.9846.496000
    6605 SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010.9846.496000
    660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010.9846.496000
    66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010.9846.496000
    6605560201 Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament1.9930001.252741000
    II. Credite bugetare1.9930001.252741000
    6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament11.2920007.0964.196000
    II. Credite bugetare11.2920007.0964.196000
    6605560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament4.1950002.6361.559000
    II. Credite bugetare4.1950002.6361.559000
   +  Anexa 10/05 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
    - mii lei -
    Cod ordonatorProg.DenumireRealizări până în 2010Execuţie preliminată 2011Program 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015TOTAL
    01 11697800   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
      TOTAL CHELTUIELI
      I. Credite de angajament              
        16.104.66217.040.58516.193.98617.335.79618.129.52418.915.354103 719.907
      II. Credite bugetare              
        16.104.66215.358.58516.193.98617.335.79618.129.52418.915.354102.037.907
      Buget fond sănătate              
      I. Credite de angajament              
        16.104.66217.040.58516.193.98617.335.79618.129.52418.915.354103.719.907
      II. Credite bugetare              
        16.104.66215.358.58516.193.98617.335.79618.129.52418.915.354102.037.907
    530PROGRAM
    530Program naţional de sănătate cu scop curativ
    530TOTAL PROGRAM
    530I. Credite de angajament              
        2.034.8043.064.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    530II. Credite bugetare              
        2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
    530Buget fond sănătate
    530I. Credite de angajament              
        2.034.8043.064.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    530II. Credite bugetare              
        2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
    01 11697800659PROGRAM
    659Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate
    659TOTAL PROGRAM
    659I. Credite de angajament              
        14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61887.419.656
    659II. Credite bugetare              
        14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
    659Buget fond sănătate
    659I. Credite de angajament              
        14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61887.419.656
    659II. Credite bugetare              
        14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
   +  Anexa 10/06 FISA PROGRAMULUI
    - mii lei -
    Cod ordonatorCod  programCod indicatorRealizări până în 2010Execuţie preliminată 2011Program 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Total
    01 11697800530   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    PROGRAM:  Program naţional de sănătate cu scop curativ  PRIORITATEA: 1 PARTENERI :  Ministerul Sănătăţii DESCRIERE :  Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice precum şi a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transport bolnavi).  Data începerii: 01-01-2006  Data închiderii: 31-12-2015 FINANŢARE:
    TOTAL - eligibil :
    I. Credite de angajament          
    2.034.8043.064.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    II. Credite bugetare            
    2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
    01 11697800530   Indicatori de finanţare
        Buget fond sănătate
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    5005I. Credite de angajament            
      2.034.8043.064.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    5005II. Credite bugetare            
      2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
    6605SĂNĂTATE
    6605I. Credite de angajament            
      2.034.8043.064.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    6605II. Credite bugetare            
      2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
    660520TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
    660520I. Credite de angajament            
      2.034.8043.064.4612,484.9902,810.5242.952.7362.952.73616.300.251
    660520II. Credite bugetare            
      2.034.8042.364.4612.484.9902.810.5242.952.7362.952.73615.600.251
      Rata de finanţare din :
      Fonduri eligibile :
      I. Credite de angajament            
      100100100100100100  
      II. Credite bugetare            
      100100100100100100  
    01 11697800530   REZULTATE AŞTEPTATE:  Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.  Indicatori de fundamentare  EFICIENTĂ
        2864Cost mediu/tratament (mii lei)
          1,281,51,571,471,471,47  
          REZULTAT
        2863Număr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor
          1.664.3371.576.3071.576.3071.911.9212.008.6642.008.664  
          COMENTARII :  Programul se finanţează din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din venituri proprii şi bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii.
      659   PROGRAM:  Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate  PRIORITATEA : 1 PARTENERI :  Ministerul Sănătăţii
    01 11697800659   DESCRIERE :  Asigurarea dispozitivelor şi echipamentelor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, asigurarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală pentru specialităţi clinice, asistenţa medicală stomatologică, asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice, în centre med multifuncţionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenţă prespitalicesti şi transport sanitar, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, servicii profilactice, îngrijiri medicale la domiciliu şi asigurarea prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte..  Data începerii:01-01-2009 Data închiderii:31 -12-2015  FINANŢARE:
          TOTAL - eligibil:
          I. Credite de angajament            
          14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61887.419.656
          II. Credite bugetare            
          14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
          Indicatori de finanţare
          Buget fond sănătate
        5005CHELTUIELI - TOTAL
        5005I. Credite de angajament            
          14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61887.419.656
        5005II. Credite bugetare            
          14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
    01 116978006596605SĂNĂTATE
        6605I. Credite de angajament            
          14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.618 87.419.656
        6605II. Credite bugetare            
          14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
        660520TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
        660520I. Credite de angajament            
          14.069.85813.976.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962,61887.419.656
        660520II. Credite bugetare            
          14.069.85812.994.12413.708.99614.525.27215.176.78815.962.61886.437.656
          Rata de finanţare din:
          Fonduri eligibile:  
          I. Credite de angajament            
          100100100100