NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 980 din 30 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 2 decembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.(2) Transportul rutier se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(3) Transportul rutier se efectuează cu vehiculele rutiere prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin construcție tipului de transport efectuat și dotate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 22-05-2013, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 2(1) Transportul rutier contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate prevăzut la art. 11^1 alin. (1) din O.G. nr. 27/2011 poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost conform art. 11^1 alin. (2) din O.G. nr. 27/2011, înregistrați/înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, după caz, ținute de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu înregistrate în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu ținut de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Capitolul IIRegistrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate (la 22-05-2013, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 3Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu sau întreprinderilor autorizate care îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz. (la 22-05-2013, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 4Completarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se realizează prin înscrierea cel puțin a următoarelor date:a) denumirea și forma juridică a întreprinderii;b) adresa sediului acesteia;c) numele managerului/managerilor de transport;d) tipul licenței comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum și numărul și seria acesteia, numărul și seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul și seria autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz;e) numărul și seria copiilor conforme ale licenței comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont propriu/ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost, precum și numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activității de transport, atât timp cât buna reputație a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum și măsurile de reabilitare aplicabile;h) măsurile administrative și sancțiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate. (la 22-05-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 5(1) Gestionarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și a Registrului electronic național al întreprinderilor autorizate se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele înscrise în registrele electronice prevăzute la alin. (1), conform competențelor ce le revin. (la 22-05-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 6(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. reprezintă punctul național de contact responsabil de schimbul de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării și accesibilității la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R este instituția română responsabilă cu întocmirea, în colaborare cu I.S.C.T.R., și transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, a raportului prevăzut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum și a raportului prevăzut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.  +  Capitolul III Accesul la activitatea de transport rutier  +  Secţiunea 1 Accesul la ocupația de operator de transport rutier  +  Articolul 7Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.  +  Articolul 8În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic național al operatorilor de transport și i se va elibera licența comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piața transportului rutier contra cost.  +  Articolul 9Se consideră îndeplinită cerința privind sediul real și stabil, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-04-2022, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 10Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-04-2022, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 15-04-2022, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 15-04-2022, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 15-04-2022, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 14Se consideră îndeplinită cerința privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-04-2022, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Articolul 15(1) Se consideră îndeplinită cerința privind competența profesională, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Certificatul de competență profesională al managerului de transport se obține în condițiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009. (la 15-04-2022, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Secţiunea 2 Accesul la transportul rutier în cont propriu  +  Articolul 16Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.  +  Articolul 17În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și i se va elibera certificatul de transport în cont propriu, care îi conferă întreprinderii de transport rutier în cont propriu acces la piața transportului rutier în cont propriu.  +  Articolul 18Cerințele privind buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 10 și art. 15.  +  Secţiunea 3 Accesul la transportul rutier național contra cost efectuat de către întreprinderile autorizate (la 22-05-2013, Secțiunea a 3-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 18^1Pentru a avea acces la transportul rutier național contra cost efectuat conform prevederilor art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) să aibă un sediu; b) să aibă o bună reputație; c) să aibă competență profesională. (la 17-09-2015, Art. 18^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 18^2În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul național contra cost, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate și i se va elibera o autorizație pentru transportul rutier național contra cost care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost. (la 22-05-2013, Art. 18^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 18^3Cerințele privind sediul, buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 9, 10 și 15. (la 22-05-2013, Art. 18^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 18^4(1) Operatorii de transport rutier pot efectua operațiunile de transport rutier național contra cost prevăzute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, în baza licențelor comunitare valabile ai căror titulari sunt.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate, într-o secțiune distinctă, și i se va elibera o copie conformă a licenței comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care autoritatea emitentă menționează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier național contra cost și pentru vehiculul rutier care efectuează operațiunea de transport prevăzută la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piața transportului rutier național contra cost. (la 17-09-2015, Art. 18^4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Capitolul IV Accesul la piața transportului rutier  +  Secţiunea 1 Transportul rutier contra cost  +  Articolul 19Transportul rutier contra cost de mărfuri și de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Articolul 20(1) Licența comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta pastrându-se la sediul operatorului de transport.(2) Copiile conforme ale licenței comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.(3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.(4) Copiile conforme ale licenței comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.(5) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 în cazul efectuării transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(6) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 în cazul efectuării transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(7) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele norme metodologice.(8) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 21(1) Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) document doveditor privind deținerea sediului real și stabil unde întreprinderea își păstrează documentele prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) document/documente doveditor/doveditoare al/ale îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 13 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;d) declarație pe propria răspundere a întreprinderii din care să rezulte că întreprinderea respectă prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;f) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;g) documente privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzute la art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;i) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate. (la 15-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 22(1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 7, să elibereze licența comunitară sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.(2) Prelungirea termenului de eliberare a licenței comunitare pentru situații motivate corespunzător care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.(3) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 23În maxim 3 luni de la data eliberării licenței comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.  +  Articolul 24(1) În situația în care titularul licenței comunitare deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale licenței comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) în vederea eliberării uneia sau mai multor copii conforme ale licenței comunitare, va fi însoțită de documentul doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, corespunzător numărului de vehicule rutiere deținut de titularul licenței comunitare.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 25În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier depune, transmite online cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele documente: a) dovada angajării și decizia de numire pentru consilierul de siguranță;b) dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranță valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;c) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;d) lista conducătorilor auto care vor efectua transport rutier de mărfuri periculoase;e) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate, în cazul în care acesta a fost eliberat în unul dintre statele semnatare ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, altul decât România; f) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;g) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase. (la 11-08-2021, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 26(1) Copia conformă a licenței comunitare se eliberează în termen de 15 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule, în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane. (la 15-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (2) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenței comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplinește condiția de capacitate financiară.(2^1) În situația în care un operator de transport solicită eliberarea unei copii conforme a licenței comunitare, iar condiția referitoare la managerul de transport prevăzută la art. 12 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu mai este îndeplinită, copia conformă a licenței comunitare nu se eliberează. (la 15-04-2022, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (3) La eliberarea copiei conforme a licenței comunitare pentru un vehicul care deține copie conformă a licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi, aceasta din urmă își pierde valabilitatea. (la 17-09-2015, Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (4) În cazul în care operatorul de transport nu mai deține autovehiculul pentru care a obținut o copie conformă a licenței comunitare, aceasta își pierde valabilitatea, fiind considerată nulă. (la 17-09-2015, Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 27(1) În cazul în care operatorul de transport rutier își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 21 alin. (1), acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat. (la 26-11-2012, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (1^1) În cazul în care operatorul de transport rutier își schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în cel mult 15 zile. (la 17-09-2015, Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va înlocui, în termen de 5 zile de la notificările prevăzute la alin. (1) sau (1^1), licența comunitară și copiile conforme ale acesteia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia înlocuite, prevăzute la alin. (2) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective. (la 17-09-2015, Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 28La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier privind retragerea licenței comunitare și/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier.  +  Secţiunea 2 Transportul rutier în cont propriu  +  Articolul 29(1) Transportul rutier în cont propriu de mărfuri și persoane se efectuează de către întreprindere în baza certificatului de transport în cont propriu numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Articolul 30(1) Certificatul de transport în cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul întreprinderii.(2) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu se eliberează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.(3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale întreprinderii, nefiind transmisibile.(4) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.(5) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(6) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.(7) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de persoane este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 31(1) Pentru obținerea certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 31 , Sectiunea 2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau documentul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;b) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;c) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană. (la 11-08-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 31 , Sectiunea 2 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) d) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și anexa la certificatul de înmatriculare cu Inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie. (la 17-09-2015, Lit. d) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, respectiv transmiterea prin poștă pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 32(1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 16, să elibereze certificatul de transport în cont propriu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.(2) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu pentru situații motivate corespunzător, care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.(3) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33În maximum 3 luni de la data eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii de transport rutier în cont propriu în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.  +  Articolul 34(1) În situația în care titularul certificatului de transport în cont propriu deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier în cont propriu, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 34 , Sectiunea 2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 35În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport rutier în cont propriu depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele documente:a) dovada angajării și decizia de numire pentru consilierul de siguranță;b) dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranță valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;c) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;d) lista conducătorilor auto care vor efectua transport rutier de mărfuri periculoase;e) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate, în cazul în care acesta a fost eliberat în unul din statele semnatare ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, altul decât România; f) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;g) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase. (la 11-08-2021, Articolul 35 din Sectiunea 2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 36Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane. (la 11-08-2021, Articolul 36 din Sectiunea 2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 37(1) În cazul în care întreprinderea își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 31 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat. (la 26-11-2012, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (1^1) În cazul în care întreprinderea își schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cel mult 15 zile. (la 17-09-2015, Alin. (1^1) al art. 37 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R va înlocui, în termen de 5 zile de la notificările prevăzute la alin. (1) sau (1^1), certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al certificatului de transport în cont propriu și al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia înlocuite, prevăzute la alin. (2), se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R numai după prezentarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective. (la 17-09-2015, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (4) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care deține copie conformă a licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi, aceasta din urmă își pierde valabilitatea. (la 17-09-2015, Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (5) În cazul în care întreprinderea nu mai deține autovehiculul pentru care a obținut o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, aceasta își pierde valabilitatea, fiind considerată nulă. (la 17-09-2015, Alin. (5) al art. 37 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 38La solicitarea expresă a întreprinderii de transport rutier în cont propriu privind retragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiilor conforme ale acestuia, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.  +  Secţiunea 3Transportul rutier național contra cost efectuat în condițiile prevăzute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011 (la 22-05-2013, Secțiunea a 3-a din Cap. IV a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^1(1) Transportul rutier național contra cost al vehiculelor defecte sau avariate se efectuează de către întreprinderile autorizate în baza autorizației pentru transportul rutier național contra cost, cu vehicule rutiere la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, avizul de însoțire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum și celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Transportul rutier național contra cost al vehiculelor defecte sau avariate se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare, cu vehicule rutiere la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 39 alin. (1), valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport prevăzut la art. 39 alin. (2), precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare. (la 17-09-2015, Art. 38^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 38^2(1) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost prevăzută la art. 18^2 se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare și se păstrează la sediul întreprinderii. Modelul autorizației pentru transportul rutier național contra cost este prevăzut în anexa nr. 47.(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă. Modelul copiei conforme a autorizației pentru transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau avariate este prevăzut în anexa nr. 48. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 38^2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) Autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia sunt documente nominale ale întreprinderii și nu sunt transmisibile.(4) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisă.(5) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă.(6) Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), este document nominal al operatorului de transport rutier, nu este transmisibilă și este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier pentru care a fost emisă. (la 22-05-2013, Art. 38^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^3(1) Pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 38^3 , Sectiunea 3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;e) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană. (la 11-08-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 38^3 , Sectiunea 3 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) f) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate. (la 17-09-2015, Lit. f) a alin. (2) al art. 38^3 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 22-05-2013, Art. 38^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^4(1) Pentru obținerea copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), operatorul de transport rutier depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 38^4 , Sectiunea 3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 22-05-2013, Art. 38^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^5(1) În termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 18^1 sau dispozițiile art. 18^4 alin. (1), după caz, să se elibereze autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia sau copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.(2) În termen de cel mult 3 luni de la data eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii autorizate în vederea verificării îndeplinirii de către aceasta a cerințelor prevăzute la art. 18^1. (la 22-05-2013, Art. 38^5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^6(1) În situația în care titularul autorizației pentru transportul rutier național contra cost sau titularul licenței comunitare deține unul sau mai multe vehicule rutiere cu masa maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, care nu depășește 3,5 tone pentru efectuarea transportului de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate prevăzute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, suplimentar față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copii conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost/Copia conformă a licenței comunitare, valabilă pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să o dețină la efectuarea operațiunilor de transport rutier se eliberează în termen de 5 zile. (la 11-08-2021, Articolul 38^6 din Sectiunea 3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 38^7Abrogat. (la 17-09-2015, Art. 38^7 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 38^8(1) În cazul în care întreprinderea autorizată își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 38^3 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.(2) În cazul în care operatorul de transport rutier, deținător al copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 38^4 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.(2^1) În cazul în care întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier deținător al copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost își schimbă denumirea cu păstrarea codului unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, aceasta/acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cel mult 15 zile. (la 17-09-2015, Alin. (2^1) al art. 38^8 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va înlocui în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (2^1) autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia conformă a acesteia modificate, respectiv copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), modificată, după caz, păstrându-se termenul de valabilitate a documentelor corespondente eliberate anterior, care sunt depuse la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 17-09-2015, Alin. (3) al art. 38^8 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (4) Documentele înlocuite prevăzute la alin. (3) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier, după caz, a documentului de plată a tarifului pentru înlocuirea documentelor respective. (la 17-09-2015, Alin. (4) al art. 38^8 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 38^9La solicitarea expresă a întreprinderii autorizate/operatorului de transport rutier privind retragerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, respectiv a copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, după caz, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la anularea acestor documente și la radierea poziției corespunzătoare din Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate." (la 22-05-2013, Art. 38^9 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 38^10(1) La eliberarea copiei conforme a autorizației pentru transportul rutier național contra cost pentru un vehicul care deține copie conformă a licenței comunitare/autorizației pentru transportul rutier național contra cost valabilă pe numele altui operator de transport/întreprinderi autorizate, aceasta din urmă își pierde valabilitatea.(2) În cazul în care întreprinderea autorizată nu mai deține autovehiculul pentru care a obținut o copie conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, aceasta își pierde valabilitatea, fiind considerată nulă. (la 17-09-2015, Art. 38^10 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Capitolul V Efectuarea transporturilor rutiere  +  Secţiunea 1 Efectuarea transportului rutier național de mărfuri  +  Articolul 39(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.(3) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 39 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz;  +  Articolul 40Abrogat. (la 26-11-2012, Art. 40 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 40^1(1) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii nu depășește 3,5 tone, întreprinderea autorizată sau operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4, avizul de însoțire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare. Pentru a efectua transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este peste 3,5 tone, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a licenței comunitare prevăzută la art. 39 alin. (1) valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport prevăzut la art. 39 alin. (2), precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 40^1 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1), la bordul vehiculului trebuie să se mai afle:a) certificatul de competență profesională a conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;b) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este deținut în baza unui contract de închiriere sau de leasing, după caz;c) abrogată. (la 15-04-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 40^1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (la 22-05-2013, Art. 40^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 41(1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege avizul de expediție a mărfurilor sau un document similar acestuia din care să reiasă că transportul corespunde prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.  +  Articolul 42Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 42 , Subsectiunea 2 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz.  +  Secţiunea 2 Efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri  +  Articolul 43(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, pentru parcursul extern, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.(3) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (4) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 44Suplimentar față de documentul de transport prevăzut la art. 43 alin. (2), în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle:a) document doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto, după caz; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 44 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 2 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz.  +  Articolul 45(1) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle în original autorizațiile de transport internațional având România ca țară de destinație, tranzit sau terță țară, în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;(2) Modelul autorizației de transport rutier internațional de mărfuri valabilă pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.(3) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle documentele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum și cele prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 46(1) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.(2) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.  +  Articolul 47(1) Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 42 lit. d) și art. 44 lit. d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent.(2) Atestatul de conducător auto menționat la alin. (1) se eliberează operatorului de transport care deține o licență comunitară, respectiv întreprinderii care deține un certificat de transport în cont propriu, care utilizează conducători auto cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.(3) În vederea eliberării atestatului de conducător auto menționat la alin. (1), operatorul de transport sau, după caz, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere însoțită de următoarele documente:a) permisul de ședere în România eliberat de autoritatea competentă din România, în copie;b) dovada îndeplinirii de către conducătorul auto a condiției de pregătire profesională, și anume:(i) cartela de pregătire profesională eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederația Elvețiană, având înscris codul comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puțin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie față-verso, sau(ii) permisul de conducere eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederația Elvețiană, în cazul în care dovada calificării profesionale a conducătorului auto se face prin înscrierea în coloana 12 a permisului de conducere a codului comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puțin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie față-verso;c) permisul de conducere al conducătorului auto, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, în copie, față-verso, cu excepția cazului de la lit. b) pct. (ii); d) copia avizului de angajare eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, din care să rezulte că avizul a fost eliberat la cererea operatorului de transport/întreprinderii pentru codul COR 833201, corespunzător ocupației de șofer camion/mașină de mare tonaj;e) extras după registrul electronic general de evidență al salariaților - REVISAL, din care să rezulte în mod explicit faptul că angajarea s-a făcut pentru funcția de șofer camion/mașină de mare tonaj - cod COR 833201;f) dovada achitării tarifului de eliberare a atestatului.(4) Atestatul menționat la alin. (1) se eliberează cu valabilitate de cel mult 5 ani, dar fără a depăși perioada de valabilitate a contractului individual de muncă al conducătorului auto în cazul în care acesta este încheiat pentru o perioadă determinată de timp sau valabilitatea licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu. (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează atestatul menționat la alin. (1) sau comunică în scris refuzul motivat, după caz. În situația în care conducătorul auto deține un document, prin care dovedește pregătirea profesională, obținut într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, termenul de 5 zile curge de la data primirii confirmării valabilității administrative a acestuia, din partea statului care a eliberat documentul. (la 11-08-2021, Articolul 47 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 48(1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea de transport rutier în cont propriu trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută la art. 43 alin. (2).  +  Articolul 49Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) document doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto, după caz; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 49 , Subsectiunea 2 , Sectiunea 2 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) abrogată. (la 17-09-2015, Lit. d) a art. 49 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 17-09-2015, Art. 50 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Secţiunea 3 Efectuarea transportului rutier național de persoane  +  Articolul 51(1) Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.(2) Abrogat. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 51 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (la 22-05-2013, Art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 51^1Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează cu autovehiculele destinate transportului de persoane deținute de către unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 17-09-2015, Art. 51^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 52Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:a) servicii regulate;b) servicii regulate speciale;c) servicii ocazionale.V.3.1.1 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  +  Articolul 53(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport și a licenței de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate.(3) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, licența de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.(4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulație al acesteia este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.(5) Pe versoul licenței de traseu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va înscrie, la capacitatea autobuzului, capacitatea prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă. (la 17-09-2015, Alin. (5) al art. 53 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 54(1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru cursa respectivă așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.(2) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de graficul de circulație pe toată durata efectuării transportului și numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua și la ora prevăzute în respectivul grafic de circulație.(3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz care are aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autobuzului, pentru care a fost eliberată licența de traseu. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 54 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 14-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 54 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 14-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 54 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (5^1) Abrogat. (la 17-09-2015, Alin. (5^1) al art. 54 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (6) Pe perioada înlocuirii, se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței de traseu.(7) Operatorul de transport rutier poate face înlocuirea autobuzului cu notificarea prealabilă a Autorității Rutiere Române - A.R.R., utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul acestei instituții, care operează modificarea în sistemul informatic. (la 14-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 54 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (8) Suplimentarea unei curse se poate face numai în situația în care autobuzul utilizat în baza licenței de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.(9) Suplimentarea cursei prevăzută la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulație aferent licenței de traseu, asigurându-se existența la bordul autobuzului a licenței de traseu în copie, ștampilată și semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: "Subsemnatul ............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul".(10) Abrogat. (la 14-12-2018, Alineatul (10) din Articolul 54 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 )  +  Articolul 55(1) În vederea atribuirii electronice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va publica pe site-ul www.arr.ro programul de transport interjudețean. (la 07-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 55 , Punctul V.3.1.1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 2 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 ) (1^1) Valabilitatea programului de transport interjudețean este de 74 de luni. (la 17-09-2015, Alin. (1^1) al art. 55 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.268 din 16 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 19 iunie 2023, prevede:
  Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 55 alin. (1^1) și (1^2) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, programul de transport interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate 2013-2019, prelungit conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 776/2019 pentru prelungirea valabilității Programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu până la data de 30 iunie 2023, își menține valabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.
  (1^2) De la data de 1 iulie 2019, valabilitatea programului de transport interjudețean este de 60 de luni. (la 14-12-2018, Articolul 55 din Sectiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.268 din 16 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 19 iunie 2023, prevede:
  Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 55 alin. (1^1) și (1^2) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, programul de transport interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate 2013-2019, prelungit conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 776/2019 pentru prelungirea valabilității Programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu până la data de 30 iunie 2023, își menține valabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.
  (2) Prin programul de transport interjudețean se stabilesc traseele, graficele de circulație, numărul autobuzelor necesare și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și autogările și stațiile publice.(3) În condițiile în care capacitatea autogărilor este depășită (număr de plecări/sosiri, staționări la peron) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București, stabilirea unor stații publice pentru amplasarea capetelor de traseu și/sau a opririlor în tranzit.(4) Abrogat. (la 17-09-2015, Alin. (4) al art. 55 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (5) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, în cazul în care se înființează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenței de traseu pentru cursa respectivă sau în cazul în care se desființează o autogară într-o localitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va modifica în mod corespunzător graficele de circulație, cele deținute de operatorul de transport până la efectuarea modificării devenind nule. (la 17-09-2015, Alin. (5) al art. 55 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (6) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, în cazul în care sunt impuse restricții de circulație de către administratorul drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulație și/sau capacitatea de transport prevăzută în programul de transport interjudețean se pot/poate modifica temporar, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., până la ridicarea restricției. (la 17-09-2015, Alin. (6) al art. 55 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )
   +  Articolul 56(1) I.S.C.T.R. va controla și monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier. (la 26-11-2012, Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (2) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (2) al art. 56 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 57(1) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean se atribuie solicitantului/solicitanților care obține/obțin cel mai mare punctaj acordat pentru vechimea parcului de autobuze, prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat de instituția cu atribuții în acest sens conform prevederilor legale. (la 14-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 57 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) Notă
  Prin SENTINȚA CIVILĂ nr. 10/CA din 23 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 24 martie 2023, a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamanta GIFAN STRONG - S.R.L., cu sediul în București, str. Bihor nr. 9, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâta Ministerul Transporturilor, cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. și s-a dispus anularea în parte a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.824/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, respectiv anularea dispozițiilor art. I pct. 6.
  Prin SENTINȚA nr. 80 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 26 septembrie 2023, a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamantele S.C. AUTO DIMAS - S.R.L., cu sediul social în Iași, șos. Moara de Foc nr. 14 A, bl. Corp C2/1, birou 13, et. 1, S.C. LUANDI TUR - S.R.L., cu sediul social în Bârlad, str. Iuliu Maniu nr. 4, jud. Vaslui, S.C. AMI TURING - S.R.L., cu sediul social în Iași, str. Zugravi nr. 2, bl F6, parter, ap. 1, jud. Iași, S.C. STELI RODICA - S.R.L., cu sediul social în comuna Muntenii de Sus, jud. Vaslui, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Transporturilor, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București și s-a dispus anularea în parte a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.824/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, respectiv anularea dispozițiilor art. I pct. 6.
  Prin DECIZIA nr. 4.945 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 octombrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței nr. 65/2019 din 12 iunie 2019, pronunțată de Curtea de Apel IAși - Secția contencios administrativ și fiscal și a casat, în parte, sentința atacată iar, rejudecând cauza, a admis în parte acțiunea și a dispus anularea dispozițiilor art. I pct. 6, 14 și pct. 18 - pct. 3, 4, 5 și 6 din Ordinul M.T. nr. 1.824/2018.
  (2) Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de transport rutier pentru a-i fi admisă solicitarea de participare la atribuirea electronică a curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean, punctele acordate pentru vechimea parcului de autobuze și metodologia de calcul pentru punctajul acordat sunt prevăzute în anexa nr. 18. (la 14-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 57 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (3) Instituția care operează și gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale verifică îndeplinirea condițiilor de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică și aplică metodologia de calcul pentru punctajul acordat operatorilor de transport rutier, în cazul atribuirii curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean, acestea fiind prevăzute în anexa nr. 18. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 57 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite printr-un canal VPN securizat instituției care operează și gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale următoarele informații:(i) programul de transport interjudețean/lista curselor care urmează să fie atribuite, după caz, în formatul agreat;(ii) lista tuturor operatorilor de transport persoane, cu indicarea celor care au depus certificate de atestare fiscală și a celor care înregistrează obligații restante la bugetul centralizat al statului;(iii) lista autobuzelor pentru care operatorii de transport dețin copii conforme în termen de valabilitate;(iv) perioada de deținere neîntreruptă a licenței de traseu/autorizației de transport internațional de către operatorii de transport, din ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință, anul de fabricație al vehiculelor deținute de operatorii de transport rutier și valabilitatea certificatului de clasificare pe categorii al autobuzelor dotate cu instalație de aer condiționat. (la 14-12-2018, Punctul (iv) din Alineatul (4) , Articolul 57 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (5) Direcția transport rutier transmite către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la solicitarea acesteia, situația operatorilor de transport rutier care au deținut autorizație de transport internațional 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință. (la 14-12-2018, Articolul 57 din Sectiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (la 17-09-2015, Art. 57 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )
   +  Articolul 58Abrogat. (la 26-11-2012, Art. 58 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59(1) Calendarul atribuirii electronice se publică de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe site-ul www.arr.ro. (la 07-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 59 , Punctul V.3.1.1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 2 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 ) (1^1) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și gestionat de instituția cu atribuții în acest sens conform prevederilor legale, va cuprinde cel puțin următoarele informații:(i) data introducerii programului de transport interjudețean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituția care operează și gestionează acest sistem, care reprezintă data de referință prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 18. (la 14-12-2018, Punctul (i) din Alineatul (1^1) , Articolul 59 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (ii) data transmiterii informațiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. instituției care operează și gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;(iii) perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/ completarea eventualelor erori/omisiuni;(iv) perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;(v) perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituția care operează și gestionează acest sistem;(vi) data ședinței de atribuire electronică și a publicării rezultatelor pentru asigurarea transparenței de către instituția care operează și gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale. (la 17-09-2015, Alin. (1^1) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (3) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite la prima ședință de atribuire fac obiectul unei a doua ședințe și, după caz, unei a treia ședințe de atribuire prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale operat de instituția cu atribuții în acest sens, conform calendarului publicat pe site-ul Autorității Rutiere Române - A.R.R. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 59 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (4) Pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, în primele 15 zile ale fiecărui trimestru, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate acorda cursa prin eliberarea licenței de traseu, fără respectarea prevederilor de la pct. 1 lit. c) din anexa nr. 18, în baza cererii depuse la A.R.R. de oricare solicitant, operator de transport rutier de persoane, în următoarele cazuri:a) pentru cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile alin. (3);b) pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită in conformitate cu prevederile alin. (3) și la care titularul/toți titularii licenței de traseu a/au renunțat la licență;c) pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită în conformitate cu prevederile alin. (3) și pentru care s-a aplicat măsura retragerii licenței de traseu pentru titular/toți titularii, măsură rămasă definitivă. (la 14-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 59 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 4.945 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 octombrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței nr. 65/2019 din 12 iunie 2019, pronunțată de Curtea de Apel IAși - Secția contencios administrativ și fiscal și a casat, în parte, sentința atacată iar, rejudecând cauza, a admis în parte acțiunea și a dispus anularea dispozițiilor art. I pct. 6, 14 și pct. 18 - pct. 3, 4, 5 și 6 din Ordinul M.T. nr. 1.824/2018.
  (5) Abrogat. (la 17-09-2015, Alin. (5) al art. 59 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )
   +  Articolul 60Solicitările depuse de operatorii de transport rutier în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale vor fi respinse de instituția care operează și gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în următoarele cazuri:a) au depășit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor;b) când operatorul de transport rutier nu deține autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni;c) când operatorul de transport rutier nu deține copii conforme ale licenței comunitare, valabile la data depunerii opțiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni;d) când cursele pentru care s-au depus opțiuni nu pot fi efectuate cu același autobuz sau aceleași autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulație;e) când graficele de circulație aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanței dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depășește ora de plecare în cursa care va urma.f) când operatorul de transport rutier nu are experiență similară în domeniul transportului de persoane prin servicii regulate, aceasta fiind definită la pct. 2 din anexa nr. 18. (la 14-12-2018, Articolul 60 din Sectiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (la 17-09-2015, Art. 60 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 61(1) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudețean poate fi modificat trimestrial de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în calitate de organism specializat al Ministerului Transporturilor, la datele stabilite de aceasta și publicate pe site-ul propriu, în baza unor solicitări ale operatorilor de transport rutier, ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale reprezentanților colectivităților locale, depuse în perioada și conform precizărilor stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și publicate pe site-ul instituției, în următoarele cazuri: (la 11-08-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 61 , Punctul V.3.1.1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) a) înlocuirea de autogări în localitățile prevăzute în graficul de circulație;b) eliminarea de stații/autogări din localitățile de tranzit prevăzute în graficul de circulație în condițiile în care această solicitare nu duce la posibilitatea de deviere a cursei față de parcursul traseului inițial. Eliminarea unei autogări dintr-o localitate de tranzit presupune eliminarea tuturor stațiilor din localitatea respectivă care sunt prevăzute în graficul de circulație;c) modificarea zilelor din săptămână în care este efectuată cursa și/sau a perioadei de efectuare a cursei într-un an calendaristic în sensul reducerii acestora;d) modificarea capacității de transport. (la 14-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 61 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), dacă pe cursa respectivă există mai mulți operatori de transport deținători de licență de traseu, trebuie să existe solicitări identice de la toți operatorii de transport rutier aflați în această situație.(3) Graficul de circulație, anexa la licența de traseu deținută de operatorul de transport pentru cursa respectivă până la data efectuării modificării, devine nul după efectuarea modificării în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c). (la 17-09-2015, Art. 61 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 62Eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație anexă la aceasta se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza dreptului de efectuare obținut ca urmare a rezultatelor stabilite de instituția care operează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, sentințelor emise de instanțele de judecată competente sau în alte cazuri prevăzute de legislație. (la 17-09-2015, Art. 62 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 63În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit o cursă nu se prezintă la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5 zile de la data ședinței de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licența de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, cursa respectivă va fi atribuită următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.  +  Articolul 64(1) Abrogat. (la 26-11-2012, Alin. (1) al art. 64 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (2) În cazul traseelor cuprinse în programul de transport județean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși data expirării acestuia. (la 26-11-2012, Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (3) În cazul curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudețean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși data expirării acestuia. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 64 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 65(1) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Licența de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă, cu excepția cazului în care transferul acesteia operează în temeiul unor proceduri de fuziune, divizare sau majorare de capital social prin aport în natură, realizate în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 65 , Punctul V.3.1.1 , Subsecțiunea 1 , Secțiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) (3) Operatorul de transport care preia licența de traseu ca urmare a procedurilor de fuziune, divizare sau aport la capitalul social prevăzute la alin. (1) este obligat să o predea Autorității Rutiere Române - A.R.R. spre schimbare, cu achitarea tarifului aferent. (la 14-05-2020, Articolul 65 din Punctul V.3.1.1 , Subsecțiunea 1 , Secțiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) (4) Operatorul de transport prevăzut la alin. (3) poate să nominalizeze un alt autobuz decât cel existent, pe cursa respectivă, în sistemul informatic al Autorității Rutiere Române - A.R.R. (la 14-05-2020, Articolul 65 din Punctul V.3.1.1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) (5) Autobuzul prevăzut la alin. (4) poate fi nominalizat în condițiile în care are aceeași capacitate și întrunește cel puțin același punctaj cu al autobuzului în baza căruia a fost eliberată licența de traseu respectivă. (la 14-05-2020, Articolul 65 din Punctul V.3.1.1 , Subsecțiunea 1 , Secțiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 66Renunțarea la licența de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu 30 de zile înainte de încetarea efectuării cursei. Licența de traseu și graficul de circulație aferent cursei pentru care s-a formulat cererea de renunțare se depun de către operatorul de transport la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade. (la 17-09-2015, Art. 66 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 66^1(1) Suspendarea efectuării unei curse interjudețene se poate face de către operatorul de transport rutier deținător de licență de traseu pe respectiva cursă, numai în cazul unor situații de forță majoră/stare de alertă/stare de urgență. (la 16-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 66^1 , Punctul V.3.1.1 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.745 din 8 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 ) (2) Suspendarea poate fi prelungită cu maximum 90 de zile de la data expirării situațiilor prevăzute la alin. (1), cu notificarea prealabilă a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (la 14-05-2020, Punctul V.3.1.1 din Subsecțiunea 1 , Secțiunea 3 , Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 67În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pentru o cursă sau a renunțat la licența de traseu pentru efectuarea unei curse, acestuia nu i se vor mai acorda curse pe traseul respectiv, pe toată perioada de valabilitate a programului de transport. (la 14-12-2018, Articolul 67 din Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.824 din 5 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 )
  V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale  +  Articolul 68(1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier pe baza licenței de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.  +  Articolul 69(1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic, unitate de învățământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:a) angajați transportați între domiciliu și locul de muncă;b) elevii și studenții transportați spre și dinspre instituțiile de învățământ;c) militarii și familiile acestora transportați între domiciliu și unitatea militară.(2) Abrogat. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 69 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (la 22-05-2013, Art. 69 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 70Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;b) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;c) abrogată; (la 15-04-2022, Litera c) din Articolul 70 , Punctul V.3.1.2 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de închiriere sau leasing;e) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;f) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;g) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat. (la 17-09-2015, Art. 70 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 71(1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere însoțită de următoarele:a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;b) copiile conforme ale licenței comunitare, nominalizate în lista prevăzută la lit. a);c) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă angajații pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.(2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței de traseu, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 17-09-2015, Art. 71 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 72În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să elibereze licența de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.  +  Articolul 73(1) Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administrațiile locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, cu excepția stațiilor situate pe o proprietate privată. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 975 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020, pe perioada stării de urgență și 90 de zile după încetarea acesteia, în cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, fără respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.745 din 8 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020, pe perioada stării de urgență/stării de alertă și 90 de zile după încetarea acesteia, în cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, fără respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi stațiile publice, dar trebuie să se asigure condiții de siguranță pentru persoanele transportate.(3) Licența de traseu se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (la 17-09-2015, Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (4) Modelul licenței de traseu pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice.(5) Licența de traseu conține tipul și capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului și este însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație aferent. (la 17-09-2015, Alin. (5) al art. 73 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (6) Graficul de circulație aferent licenței de traseu cuprinde:a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;b) orele de plecare, respectiv de sosire;c) zilele în care se efectuează transportul.(7) Modelul graficului de circulație al licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudețean este prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.(8) Licența de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă. (la 17-09-2015, Alin. (8) al art. 73 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )
   +  Articolul 74Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obținerii unei licențe de traseu în următoarele condiții:a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenței comunitare; (la 17-09-2015, Lit. a) a art. 74 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) b) dacă un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor beneficiari; (la 17-09-2015, Lit. b) a art. 74 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) c) dacă un autobuz a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului. (la 22-05-2013, Art. 74 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )
  V.3.1.3 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale  +  Articolul 75(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.(3) Documentul de control este format din foi de parcurs detașabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.(4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia. (la 17-09-2015, Alin. (4) al art. 75 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (5) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detașează din documentul de control imediat după completare și se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit.(6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ținut la sediul operatorului de transport rutier. (la 17-09-2015, Alin. (6) al art. 75 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 76În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele date:a) denumirea beneficiarului;b) codul unic de înregistrare/codul numeric personal; (la 11-08-2021, Litera b) din Articolul 76 , Punctul V.3.1.3 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);d) traseul;e) punctul de îmbarcare și cel de debarcare a persoanelor transportate;f) perioada de desfășurare a serviciului respectiv. (la 17-09-2015, Art. 76 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 77Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 77 , Punctul V.3.1.3 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;f) factura sau bonul fiscal;g) comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului. (la 17-09-2015, Art. 77 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 78(1) Documentul de control se eliberează la cerere de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil. (la 17-09-2015, Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 79Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale îmbarcarea respectiv debarcarea persoanelor se face numai în punctele menționate în comandă sau contract.  +  Articolul 80(1) Transportul rutier în cont propriu de persoane se efectuează de către întreprinderi de transport rutier în cont propriu numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu și documentul de transport.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii.  +  Articolul 81Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 81 , Subsectiunea 2 , Sectiunea 3 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
   +  Secţiunea 4 Efectuarea transportului rutier de persoane în trafic internațional  +  Articolul 82Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și autorizația/autorizațiile de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  +  Articolul 83Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:d) servicii regulate;e) servicii regulate speciale;f) servicii ocazionale.V.4.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  +  Articolul 84(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.(3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Generală de Reglementări în Transporturi emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.(4) Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanți ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.(5) Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanți sau a operatorilor de transport rutier asociați și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport internațional care să permită efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.(7) În cazul operatorilor de transport rutier asociați, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul asociației să le fie distribuite un număr de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanți, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta să distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanți un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(9) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(10) Modelul autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.(11) Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 84^1(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.(3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția transport rutier emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte.(4) Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanți ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier în cadrul unui grup, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitat(e) și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.(5) Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanți sau a operatorilor de transport rutier asociați din grup și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport internațional care să permită efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.(7) În cazul unui grup de operatori de transport rutier, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier solicitant care a fost desemnat de ceilalți operatori de transport în aceste scopuri, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul grupului să le fie distribuite un număr de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanți, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acestuia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta să distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanți un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(9) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(10) Modelul autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 23^1 la prezentele norme metodologice.(11) Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 24^1 la prezentele norme metodologice (la 11-08-2021, Punctul V.4.1.1. din Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 85(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional emisă de statul capăt de traseu sau de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statul capăt de traseu precum și între România și statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.(2) Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul României, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera:a) operatorului de transport rutier străin, partener al operatorului de transport rutier român, autorizația de transport internațional, prevăzută în anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice.b) operatorului de transport rutier român, pentru traseul situat pe teritoriul României, autorizația prevăzută în anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, care reprezintă documentul de transport.(3) În cazul autorizației la care se face referire la alin. (1), utilizarea acesteia de către o asociație a operatorilor de transport rutier se face numai în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găsește capătul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.(4) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit este prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 86Autorizația de transport internațional expiră în următoarele cazuri:a) la sfârșitul perioadei de valabilitate;b) după 3 luni de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv;c) după 1 lună de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piața transportului rutier de persoane.  +  Articolul 87(1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și de efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția transport rutier, un dosar care va cuprinde următoarele documente: (la 11-08-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 87 , Punctul V.4.1.1. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel:(i) în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele membre ale Uniunii Europene;(ii) în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;iii) în anexa nr. 29^1 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; (la 11-08-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 87 , Punctul V.4.1.1. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) b) traseul și graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internațional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română și în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;f) grila cu tarifele practicate;g) copia licenței comunitare;h) copii conforme ale licenței comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.i) declarație pe propria răspundere care să cuprindă numerele de înmatriculare ale autobuzelor pentru care se depun copiile conforme ale licenței comunitare prevăzute la lit. h) și din care să reiasă că autobuzele respective nu sunt utilizate la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic național prin servicii regulate; (la 17-09-2015, Lit. i) a alin. (1) al art. 87 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) j) avizele de principiu acordate de autogări sau de autoritățile administrației publice locale pentru toate stațiile de îmbarcare/debarcare de pe teritoriul României. (la 17-09-2015, Lit. j) a alin. (1) al art. 87 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) În cazul în care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoțită de copia licenței comunitare a subcontractantului precum și de copii conforme ale acesteia.(3) Direcția Generala Reglementări în Transporturi poate solicita și alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și f) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generala Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 88În termen de maxim 4 luni de la data depunerii dosarului, Direcția Generala Reglementări în Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectivă.  +  Articolul 89(1) Direcția Generala Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, în condițiile prevăzute de acesta.(1^1) Direcția transport rutier va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în condițiile prevăzute de acesta. (la 11-08-2021, Articolul 89 din Punctul V.4.1.1. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Direcția Generala Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene în condițiile neîndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 90(1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivului Regulament.(1^1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivului acord. (la 11-08-2021, Articolul 90 din Punctul V.4.1.1. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri și convenții internaționale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivelor acorduri și convenții.(3) Autorizațiile de transport internațional modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.  +  Articolul 91(1) Graficul de circulație aferent unui traseu în trafic internațional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificații ale traseului respectiv, menționate corespunzător în graficul de circulație.(2) Transportul de persoane pe aceste ramificații se consideră ca fiind o continuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internațional.(3) Aceste ramificații ale traseului se execută cu vehicule care dețin la bord autorizația de transport internațional.  +  Articolul 92Autorizațiile de transport internațional utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul României sunt valabile numai în original.V.4.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internațional  +  Articolul 93(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza contractului încheiat între organizatorul serviciului și operatorul de transport rutier, acesta reprezentând documentul de control.(2) La bordul autobuzului, pe toată durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conformă a acestui contract.(3) Contractul menționat la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) numele organizatorului transportului și numele operatorului de transport rutier;b) locul de îmbarcare și locul de debarcare a persoanelor transportate;c) categoria persoanelor transportate;d) data începerii serviciului respectiv și eventual data limită de efectuare a acestui serviciu;e) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.(3) Modelul cererii pentru transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevăzută în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 94În cazul în care serviciul regulat special de transport persoane contra cost nu se efectuează pe baza contractului prevăzut la alin. (2), acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizației de transport internațional prevăzută la art. 84 alin. (1).  +  Articolul 94^1Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație cu respectarea prevederilor art. 84^1 alin. (2)-(11). (la 11-08-2021, Punctul V.4.1.2. din Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 95(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizațiilor de transport internațional emise de statele capăt de traseu și de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesita tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.(3) Pentru serviciul respectiv, Direcția Generala Reglementari în Transporturi va solicita autorităților competente din statul în care se găsește celălalt capăt de traseu precum și autorităților competente ale statelor tranzitate, dacă este cazul, acordarea autorizării convenite pentru derularea acestor servicii.(4) În cazul în care serviciul respectiv se efectuează cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectuează pe baza documentului de control menționat la art. 93 alin. (1).  +  Articolul 96(1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția Generală Reglementări în Transporturi un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice;a^1) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29^1 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate speciale al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 96 , Punctul V.4.1.2. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) b) traseul și graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;e) contractul prevăzut la art. 93 alin. (2);f) copia licenței comunitare;g) copii conforme ale licenței comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generală Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 97(1) Direcția transport rutier va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1.073/2009, ale Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sau ale acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statele din afara Uniunii Europene, după caz. (2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autoritățile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul 1.073/2009, în Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sau în acordurile și convențiile internaționale încheiate între România și celelalte state, după caz. (la 11-08-2021, Articolul 97 din Punctul V.4.1.2. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 98(1) Dosarul depus la Direcția Generala Reglementări în Transporturi în vederea autorizării efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, se respinge în următoarele cazuri:a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze și copii conforme ale licenței comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislația națională sau internațională privind transportul rutier și în special condițiile și cerințele privind autorizațiile pentru serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane sau a comis încălcări foarte grave/grave ale legislației privind siguranța rutieră, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor și perioadelor de odihnă și de conducere ale conducătorilor auto;c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România și statele pe teritoriul cărora se află traseul.(1^1) Direcția transport rutier va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale care fac obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în condițiile prevăzute de acesta. (la 11-08-2021, Articolul 98 din Punctul V.4.1.2. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menționarea motivelor care au stat la baza acesteia.  +  Articolul 99(1) După obținerea autorizațiilor de transport internațional de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celălalt capăt de traseu, precum și a autorizațiilor de la statele tranzitate, Direcția Generala Reglementări în Transporturi va elibera aceste autorizații operatorului de transport rutier român.(2) Concomitent cu autorizațiile de transport internațional prevăzute la alin. (1), Direcția Generala Reglementări în Transporturi va elibera operatorului de transport rutier român și autorizația de transport internațional pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul României, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. b).(3) Autorizația de transport internațional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.(4) Autorizația este nominală, nu este transmisibilă și va fi însoțită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulație al acesteia în original.  +  Articolul 100(1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizației vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate cu acceptul autorităților competente care au emis respectivele autorizații de transport internațional.(2) Cererile de reînnoire/modificare a autorizațiilor de transport internațional vor fi soluționate cu respectarea prevederilor art. 96.(3) Autorizațiile de transport internațional modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional  +  Articolul 101(1) Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligația de a deține la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare, precum și documentul de transport.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege, după caz:a) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România și state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene;c) autorizația pentru serviciul ocazional neliberalizat;d) documentul de control prevăzut de acordurile și convențiile internaționale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.e) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30^1 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale furnizate în temeiul art. 475 alin. (6) și (7) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte. Documentul de control este format din foi de parcurs detașabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25. Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia. (la 11-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 101 , Punctul V.4.1.3. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afișa pe pagina proprie de internet lista țărilor semnatare ale Acordului INTERBUS.(4) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 101 , Punctul V.4.1.3. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 102(1) Documentele de control prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a), b) și e) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 102 , Punctul V.4.1.3. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Autorizațiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c) pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cât și pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizații, în conformitate cu prevederile acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, se eliberează de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 103În situația în care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale în cadrul unui serviciu internațional ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzător documentul de control.  +  Articolul 104(1) Autorizația de transport internațional având România ca țară de tranzit sau destinație, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini având sediul în statele din afara Uniunii Europene, se acordă în condițiile și în termenele prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.(2) Autorizația de transport internațional prevăzute la alin. (1) trebuie să se afle la bordul autobuzului pe toată durata efectuării transportului, fiind valabilă numai în original.(3) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice.(4) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.(5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme.(6) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 34 la prezentele norme.(7) Modelul autorizației pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabilă în traficul direct și tranzit pe teritoriul României, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizații este prevăzut în anexa nr. 35 la prezentele norme.V.4.1.4. Transportul rutier contra cost de persoane în regim de cabotaj  +  Articolul 105(1) Operațiunile de transport rutier contra cost în regim de cabotaj autorizate pe teritoriul României sunt prevăzute la art. 15 din Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.(2) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar față de documentul de control prevăzut la art. 93 alin. (1), în scopul evidenței lunare a acestor operațiuni, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).(3) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).(4) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale temporare pe insula Irlanda, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. e). (la 11-08-2021, Articolul 105 din Punctul V.4.1.4. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 106(1) Documentul de control prevăzut la art. 105 alin. (2)-(4) se eliberează operatorului de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 106 , Punctul V.4.1.4. , Subsectiunea 1 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Originalul documentelor completate și utilizate se înapoiază de către operatorul de transport rutier Autorității Rutiere Române - A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, în termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.  +  Articolul 107Operațiunile de transport rutier contra cost de în regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, nu prevăd altfel.  +  Articolul 108(1) Transportul rutier internațional în cont propriu de persoane se efectuează de către o întreprindere de transport rutier în cont propriu numai dacă întreprinderea:a) este titulară a unui certificat de transport în cont propriu eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;b) deține câte o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru fiecare din autobuzele deținute și utilizate;c) deține certificatul prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009, al cărui model este prezentat în anexa nr. 36 la prezentele norme;d) derulează acest transport cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, în cazul în care acest transport este efectuat pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene.(2) Pe toată durata transportului, la bordul autobuzului se va afla o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii de transport rutier în cont propriu.  +  Articolul 109(1) În cazul efectuării transportului rutier în cont propriu, persoanele transportate trebuie să fie angajații întreprinderii de transport rutier în cont propriu.(2) Calitatea de angajat al întreprinderii se dovedește prin legitimația de serviciu, valabilă.  +  Articolul 110Suplimentar față de documentele prevăzute la art. 108 alin. (2), la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) abrogată; (la 15-04-2022, Litera a) din Articolul 110 , Subsectiunea 2 , Sectiunea 4 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 111Certificatul prevăzut la art. 108 alin. (1) lit. c) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la solicitarea întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pe baza cererii al cărei model este prezentat în anexa nr. 37 la prezentele norme, și a dovezii plații în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R., a tarifului pentru eliberarea certificatului respectiv.  +  Articolul 112(1) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, pe baza certificatului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009.(2) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor la care România este parte.
   +  Capitolul VI Activități conexe transportului rutier  +  Articolul 113Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea își desfășoară tipul de activitate conexă pentru care solicită licența. (la 26-11-2012, Art. 113 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 114Licența pentru activități conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă. (la 26-11-2012, Art. 114 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 115Activitățile conexe transportului rutier sunt următoarele:a) activități desfășurate de autogară;b) activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost.  +  Articolul 116(1) Registrul operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Activitățile conexe transportului rutier pot fi efectuate numai de către operatorii economici care sunt înscriși în Registrul operatorilor economici.  +  Articolul 117(1) Registrul operatorilor economici cuprinde:a) date de identificare ale operatorilor economici;b) date privind managerii de transport care conduc activitatea operatorilor economici;c) date privind licențele deținute de operatorii economici;d) date privind sancțiunile aplicate operatorilor economici.(2) Datele cuprinse în registre vor fi păstrate inclusiv în sistem informatic.  +  Secţiunea 1 Activitatea desfășurată de autogară  +  Articolul 118(1) Operatorul economic poate desfășura activitatea de autogară numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 38 la prezentele norme.(2) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) bază materială;b) competență profesională;c) onorabilitate.(3) Condiția de bază materială este îndeplinită dacă operatorul economic dispune de:– casa de bilete și abonamente;– birou de mișcare și informații;– minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursă;– grup sanitar propriu cu minimum două cabine;– sală de așteptare pentru publicul călător, cu cel puțin 20 de locuri pe scaune și o suprafață echivalentă de minimum 1 m² pentru fiecare loc pe scaun;– spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător și suficient a bagajelor;– afișaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron;– calculator și conexiune la internet.(4) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;(5) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară nu se regăsește în una dintre următoarele situații:a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:– drept comercial;– insolvență;– condiții de remunerare și de muncă ale profesiei;– circulație rutieră;– răspundere profesională;– trafic de ființe umane sau trafic de droguri;b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.  +  Articolul 119(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, operatorul economic depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39 la prezentele norme. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 119 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a terenului aferent peroanelor și a construcției în care vor fi desfășurate activități de autogară pe o perioadă de minim un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilității licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilității licenței respective; (la 26-11-2012, Lit. a) a alin. (2) al art. 119 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) b) în funcție de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;c) aprobarea autorității administrației publice locale executive/deliberative pentru înființarea autogării; (la 22-05-2013, Lit. c) a alin. (2) a art. 119 a fost modificată de pct. 25 din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. ) d) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;e) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană; (la 11-08-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 119 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) f) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;g) actele managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară, în cazul cetățenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(ii) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană; (la 11-08-2021, Punctul (ii) din Litera g) , Alineatul (2) , Articolul 119 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;(3) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul economic își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 119 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 120(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate în locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 120 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează pe perioada de valabilitate a aprobării autorității administrației publice locale prevăzute la art. 119 alin. (2) lit. c), dar fără a depăși 5 ani. (la 26-11-2012, Art. 120 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (3) La eliberarea unei noi licențe pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, solicitantul depune aprobarea autorității administrației publice locale prevăzute la art. 119 alin. (2) lit. c) numai în situația în care perioada de valabilitate a celei depuse anterior este depășită (la 11-08-2021, Articolul 120 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 )  +  Articolul 121În maximum 90 de zile de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic. (la 26-11-2012, Art. 121 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 122Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea dovezii de plată a tarifului aferent.  +  Articolul 123(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.(2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de autogară ori în cazul în care activitățile de autogară vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 118 alin. (2) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.  +  Secţiunea 2 Activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost  +  Articolul 124Operatorul economic poate desfășura activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, al cărei model este prezentat în anexa nr. 40.  +  Articolul 125(1) Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de operatorul economic, în numele său, prin intermediul unui operator de transport.(2) În executarea activității de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic încheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzător de efectuarea transportului față de beneficiarul acestuia.(3) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mulți intermediari.  +  Articolul 126(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) bază materială;b) competență profesională;c) onorabilitate.d) capacitate financiară.(2) Condiția de bază materială se consideră îndeplinită dacă operatorul economic face dovada deținerii cu orice titlu a unui spațiu pentru desfășurarea activității.(3) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport intermediat, eliberat de Autoritatea Rutieră Română A.R.R;(4) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurată de operatorul economic nu se regăsește în una dintre următoarele situații:a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:– drept comercial;– insolvență;– condițiile de remunerare și de muncă ale profesiei;– circulația rutieră;– răspunderea profesională;– traficul cu ființe umane sau traficul de droguri;b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.(5) Condiția de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul economic dispune de un capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro.  +  Articolul 127(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 127 , Sectiunea 2 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a spațiului în care vor fi desfășurate activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost pe o perioadă de minimum un an de la data solicitării, care sunt actualizate anual până la expirarea valabilității licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost. Neactualizarea documentelor depuse conduce la pierderea valabilității licenței respective; (la 26-11-2012, Lit. a) a alin. (2) al art. 127 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) b) în funcție de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;c) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;d) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană; (la 11-08-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 127 , Sectiunea 2 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) e) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;f) actele managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, în cazul cetățenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(ii) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană; (la 11-08-2021, Punctul (ii) din Litera f) , Alineatul (2) , Articolul 127 , Sectiunea 2 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;g) document doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro, sau în situația în care întreprinderea nu dovedește deținerea rezervelor financiare prevăzute la pct. i), certificat cum ar fi o garanție bancară sau asigurare, eliberat/eliberată de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare.(3) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul economic își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 26-11-2012, Alin. (3) al art. 127 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 128(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate la locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea. (la 11-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 128 , Sectiunea 2 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează pe o perioadă de 5 ani. (la 26-11-2012, Art. 128 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 129În maximum 90 de zile de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va efectua un control la sediul operatorului economic. (la 26-11-2012, Art. 129 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 130Abrogat. (la 26-11-2012, Art. 130 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 131Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document.  +  Articolul 132(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.(2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost ori în cazul în care activitățile vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.  +  Capitolul VII Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu, a operatorilor de transport și a operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier  +  Secţiunea 1 Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu  +  Articolul 133Întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligații:a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și care corespund prevederilor legale în vigoare; (la 11-08-2021, Litera a) din Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) b) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au limitatorul de viteză defect; (la 26-11-2012, Lit. c) a art. 133 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) d) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză; (la 26-11-2012, Lit. d) a art. 133 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) e) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;f) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. f) a art. 133 a fost abrogată de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) g) să depună certificatul de transport în cont propriu și/sau copia conformă a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;h) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;i) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. i) a art. 133 a fost abrogată de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) j) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;k) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute; (la 26-11-2012, Lit. k) a art. 133 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) l) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;m) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;o) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiții:(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;p) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;q) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;r) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.s) să dețină la sediul menționat în certificatul de transport rutier în cont propriu următoarele documente:(i) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;(ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehicule cu orice alt titlu, în original;(iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier și pentru conducătorii auto angajați;(iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;(v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și a nul precedent;(vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;(vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent;ș) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:(i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documentele prin care se dovedește faptul că transportul efectuat este în cont propriu;(ii) abrogat. (la 15-04-2022, Punctul (ii) din Litera ș) , Articolul 133 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing ori de închiriere;(iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport în cont propriu, în copie; (la 22-05-2013, Pct. (iv) al lit. ș) a art. 133 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. ) (v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;(vi) documentul de transport;(vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009; (la 26-11-2012, Lit. ș) a art. 133 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) t) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate. (la 26-11-2012, Lit. t) a art. 133 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) ț) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. ț) a art. 133 a fost abrogată de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) u) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;v) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;w) să publice pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.x) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; (la 22-05-2013, Lit. x) a art. 133 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. ) y) să depună certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul schimbării sediului;z) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:(i) de către conducătorul auto;(ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;(iii) prin mijloace audiovizuale;(iv) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.  +  Secţiunea 2 Obligațiile operatorilor de transport  +  Articolul 134Operatorii de transport care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligații:a) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;c) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect; (la 26-11-2012, Lit. d) a art. 134 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) e) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză; (la 26-11-2012, Lit. e) a art. 134 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) f) să depună licența de transport/licența comunitară și/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;g) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;h) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. h) a art. 134 a fost abrogată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) i) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;j) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute; (la 26-11-2012, Lit. j) a art. 134 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit.l) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiții:(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;q) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din "Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier", elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;r) în situația în care condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenței comunitare, operatorul de transport rutier are obligația de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., un număr de copii conforme ale licenței comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiție nu mai este îndeplinită;s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au și următoarele obligații, după caz:(i) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. i) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (ii) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. ii) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (iii) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. iii) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din vina operatorului de transport rutier;v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în județ, 5 ore în tară și în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internațional;(vi) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului și în vehicul, inclusiv cu anticipație;(vii) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forță majoră sau din alte cauze la capetele traseului și, în limita posibilităților, și pe traseu;(viii) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație anexă la licența de traseu;(ix) abrogat. (la 15-04-2022, Punctul (ix) din Litera s) , Articolul 134 , Sectiunea 2 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (x) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. x) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (xi) să efectueze cursa/traseul o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau la Direcția Generală Reglementări în Transporturi a cererii de renunțare la licența de traseu/autorizația de transport internațional respectivă, după caz;(xii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudețene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.a înștiințării privind retragerea licenței de traseu;(xiii) să asigure bilete de călătorie în cel puțin două limbi - limba română și o limbă de circulație internațională, în cazul efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane;(xiv) să respecte prevederile prevăzute în autorizația de transport și să asigure criteriile de continuitate, regularitate și capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internațional respectiv;(xv) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. xv) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (xvi) abrogat; (la 26-11-2012, Pct. xvi) al lit. s) a art. 134 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) (xvii) să efectueze transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;xviii) să transmită semestrial Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internațional de persoane; (la 11-08-2021, Punctul (xviii) din Litera s) , Articolul 134 , Sectiunea 2 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 2 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021 ) (xix) să transmită semestrial Autorității Rutiere Române A.R.R. raportările privind operațiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;(xx) să afișeze traseul serviciului, stațiile, orarul, tarifele și condițiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informații sunt disponibile tuturor utilizatorilor;(xxi) să asigure desfășurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate și capacitate conform autorizației de transport internațional/licenței de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;ș) să dețină la sediul prevăzut la art. 9 lit. a) următoarele documente, după caz:(i) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;(ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehiculele rutiere, în original;(iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației;(iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor de acces la profesie și la piață;(v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;(vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;(vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent, precum și autorizațiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;(viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs și anul precedent;(ix) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate și foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs și anul precedent;(x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs și anul precedent;(xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate și foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic național și internațional, pentru anul în curs și anul precedent;(xii) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;(xiii) documentele privind întreținerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conțină minimum informațiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluții ale menagerului de transport, modalitatea de soluționare și documente justificative, după caz;t) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier contra cost, următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:(i) copia conformă a licenței de transport/licenței comunitare;(ii) abrogat. (la 15-04-2022, Punctul (ii) din Litera t) , Articolul 134 , Sectiunea 2 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing sau de închiriere;(iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;(v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;(vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;(vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;(viii) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale; (la 26-11-2012, Lit. t) a art. 134 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) ț) să desfășoare operațiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:(i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;(ii) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.u) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate. (la 26-11-2012, Lit. u) a art. 134 a fost modificată de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligațiile ce revin acestora;w) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. w) a art. 134 a fost abrogată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) x) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forță majoră sau din alte cauze la capetele traseului și, în limita posibilităților, și pe traseu;y) să notifice autorității de autorizare renunțarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizații/licențe de traseu, renunțarea efectuării serviciului, cu cel puțin 30 de zile înainte de dat renunțării;aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;ab) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;ac) să publice pierderea sau sustragerea licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia, precum și a licenței de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului prevăzut la art. 9 lit.a), în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;ae) să depună licența comunitară și copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în cazul schimbării sediului;af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;ag) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;ah) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. ah) a art. 134 a fost abrogată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipație;aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:(i) de către conducătorul auto;(ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;(ii) prin mijloace audiovizuale;(iii) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.ak) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. abonamentele eliberate pentru transportul elevilor prevăzut la art. 51^1, prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia. (la 26-11-2012, Lit. ak) a art. 134 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Secţiunea 2^1 Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu și ale operatorilor de transport privind dotarea vehiculelor cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale vehiculului (la 26-11-2012, Secțiunea 2^1 din Cap. VII a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Articolul 134^1(1) În scopul facilitării controlului autovehiculelor, precum și al remorcilor și semiremorcilor tractate de acestea utilizate la efectuarea transporturilor rutiere, întreprinderile de transport în cont propriu sau operatorii de transport rutier au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale vehiculului, după cum urmează:a) plăcuța producătorului în care sunt menționate masele maxime autorizate ale vehiculului;b) plăcuța în care sunt menționate dimensiunile vehiculului.(2) În cazul în care un vehicul este dotat cu plăcuță/plăcuțe din care rezultă toate informațiile necesare privind masele și dimensiunile acestuia, în conformitate cu anexa nr. 46, aplicată/aplicate de producător sau o autoritate competentă, se consideră că respectivul vehicul respectă obligația prevăzută la alin. (1).(3) În cazul în care plăcuțele aplicate de producători sau autorități competente nu conțin valorile dimensiunilor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă «Registrul Auto Român» aplică pe vehicul o plăcuță cu valorile dimensiunilor, într-un loc accesibil în apropierea plăcuței producătorului în care sunt menționate masele maxime autorizate ale vehiculului.(4) În cazul în care plăcuțele aplicate de producători sau autorități competente nu conțin toate valorile dimensiunilor și maselor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă «Registrul Auto Român» aplică pe vehicul o singură plăcuță, care le va conține în totalitate.(5) Determinarea dimensiunilor ce urmează a fi înscrise pe plăcuță se face prin măsurători efectuate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Măsurătorile se efectuează la reprezentanțele teritoriale ale Regiei Autonome «Registrul Auto Român». Pentru vehiculele înmatriculate în România, măsurătorile se pot efectua și la stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate pentru clasele respective de vehicule, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice, prin deplasarea personalului Regiei Autonome «Registrul Auto Român» în următoarele condiții: solicitările vor fi adresate reprezentanțelor Regiei Autonome «Registrul Auto Român» cu minimum 24 de ore înainte și se vor cuprinde un număr de cel puțin 3 vehicule. Regia Autonomă «Registrul Auto Român» va programa deplasările în ordinea depunerii solicitărilor, iar tariful aplicat de RAR nu va depăși contravaloarea măsurătorii efective.(6) În cazul în care valorile maselor sau dimensiunilor vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe plăcuță/plăcuțe, operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu au obligația de a solicita modificarea corespunzătoare a plăcuței.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, termenul-limită de la care devine obligatorie dotarea cu plăcuțe se stabilește individual pentru fiecare vehicul în parte și este a zecea zi calendaristică după data până la care trebuie efectuată prima inspecție tehnică periodică pentru menținerea în circulație, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR1, cu modificările și completările ulterioare.(8) În baza prevederilor art. 24 alin. (6) din O.G. nr. 27/2011, vehiculele rutiere prevăzute la art. 11^1 din aceeași ordonanță se exceptează de la obligația dotării cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime autorizate ale acestora. (la 22-05-2013, Art. 134^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Secţiunea 2^2 Obligațiile întreprinderilor autorizate (la 22-05-2013, Secțiunea a 2^2-a din Cap. VII a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Articolul 134^2Întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier național contra cost au următoarele obligații:a) să utilizeze numai vehicule rutiere prevăzute de art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă, certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;b) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;c) să depună autorizația pentru transportul rutier național contra cost și/sau copia conformă a acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.d) să efectueze transporturile rutiere de mărfuri cu respectarea maselor și/sau dimensiunilor maxime autorizate;e) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deținute;f) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;(ii) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (ii) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;g) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;h) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiții:(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;i) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;j) abrogată. (la 17-09-2015, Lit. j) a art. 134^2 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;k) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;(ii) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;l) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;m) să dețină la sediul menționat în autorizație următoarele documente:(i) autorizația pentru transportul rutier național contra cost eliberată pentru efectuarea transportului rutier național contra cost, în original;(ii) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;(iii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehicule cu orice alt titlu, în original;(iv) avizele medicale și psihologice valabile pentru managerul de transport și pentru conducătorii auto angajați/utilizați;(v) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației pentru transportul rutier național contra cost;(vi) abrogat; (la 17-09-2015, Pct. (vi) al lit. m) a art. 134^2 a fost abrogat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (vii) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;n) să pună la dispoziția conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier național contra cost, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:(i) copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, eliberată pentru efectuarea transportului rutier național contra cost;(ii) abrogat. (la 15-04-2022, Punctul (ii) din Litera n) , Articolul 134^2 , Sectiunea 2^2 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 ) (iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing ori de închiriere;(iv) abrogat; (la 17-09-2015, Pct. (iv) al lit. n) a art. 134^2 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;(vi) documentul de transport;(vii) abrogat; (la 17-09-2015, Pct. (vii) al lit. n) a art. 134^2 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) o) să efectueze transport rutier național contra cost al vehiculelor defecte sau avariate pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă; (la 17-09-2015, Lit. o) a art. 134^2 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) p) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;q) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de cel mult 15 zile de la data constatării;r) să publice pierderea, sustragerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;s) să notifice, în scris, schimbarea sediului/denumirii, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; (la 17-09-2015, Lit. s) a art. 134^2 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) ș) să depună autorizația pentru transportul rutier național contra cost și copia/copiile conformă/conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul schimbării sediului;t) abrogată; (la 17-09-2015, Lit. t) a art. 134^2 a fost abrogată de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) ț) abrogată. (la 17-09-2015, Lit. ț) a art. 134^2 a fost abrogată de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (la 22-05-2013, Art. 134^2 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.567 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013. )  +  Secţiunea 3 Obligațiile conducătorilor auto  +  Articolul 135Conducătorii auto angajați ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operațiuni de transport, au următoarele obligații:a) să emită bilete/legitimații de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;b) să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimații de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități la transportul rutier, potrivit legii;c) să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparțin categoriei pentru care este autorizat/licențiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;e) să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;f) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor;g) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;h) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;i) să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;j) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;k) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto.l) să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului; (la 26-11-2012, Lit. l) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) m) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf și a limitatoarelor de viteză; (la 26-11-2012, Lit. m) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) n) să parcheze vehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către acesta/aceasta; (la 26-11-2012, Lit. n) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) o) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, și să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu vehicule care au montate pe roți lanțuri ori alte echipamente antiderapante omologate; (la 26-11-2012, Lit. o) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) p) în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au și următoarele obligații, după caz:(i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului și a tipului de transport;(ii) să asigure afișarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimație de călătorie, conform distanțelor corespunzătoare stațiilor prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;(iii) să nu utilizeze stațiile publice în cazul efectuării transportului interjudețean de persoane prin servicii regulate speciale; (la 26-11-2012, Lit. p) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) q) să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu, nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu; (la 26-11-2012, Lit. q) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) r) să asigure existența la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziția lor de întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier, conform prevederilor art. 133 lit. ș) și art. 134 lit. t). (la 26-11-2012, Lit. r) a art. 135 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. )  +  Secţiunea 4 Obligațiile operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier  +  Articolul 136Operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogări, au următoarele obligații:a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competență profesională;b) să asigure evidența curselor plecate și sosite, precum și ordinea cronologică de execuție, prin registrul de mișcare ce va cuprinde:(i) ora de plecare/sosire;(ii) numărul de circulație;(iii) traseul;(iv) operatorul de transport rutier;(v) observații;c) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiționa încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;d) să monteze afișaje la peroane conținând informații privind traseele și orele de plecare/sosire a curselor;e) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puțin 15 minute între două plecări consecutive de la același peron;f) să întocmească programul autogării în funcție de orele de plecare și de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse și se va închide după minimum 30 de minute de la plecarea ultimei curse. (la 26-11-2012, Lit. f) a art. 136 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) g) să primească și să înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație aprobate, cu operatorii de transport rutier deținători de licență de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;i) abrogată; (la 26-11-2012, Lit. i) a art. 136 a fost abrogată de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012. ) j) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși capacitatea autogării;k) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși perioada de valabilitate a programului de transport;l) să remedieze deficiențele semnalate de publicul călător și constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;m) să afișeze la fiecare casă de bilete și abonamente orarul de funcționare.  +  Articolul 137Operatorii economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, au următoarele obligații:a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competență profesională;b) să dețină la sediul înscris pe licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, un registru de evidență a activităților de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;c) să păstreze la sediul menționat la lit. b), pentru anul în curs și anul precedent, documentele privind activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;d) să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport;e) să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:(i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;(ii) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Inspecția și controlul transporturilor rutiere, activităților conexe acestora, a condițiilor de siguranță rutieră și protecția mediului  +  Articolul 138Inspecția și controlul modului de respectare, pe teritoriul României, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, inclusiv a prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în trafic și la sediul operatorilor de transport rutier, al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și al operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 139Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate își organizează și desfășoară activitatea pentru care au fost licențiați/certificate/autorizate în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, precum și a legislației naționale și a Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere. (la 17-09-2015, Art. 139 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 140Operatorul de transport rutier titular al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza acestor documente.  +  Articolul 141(1) Autovehiculele din categoriile M(2) și M(3) definite în conformitate cu Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 100 km/h.(2) Autovehiculele din categoria M(3) înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză a căror viteză maximă este reglată la 100 km/h.(3) Autovehiculele din categoriile N(2) și N(3) definite în conformitate cu RNTR 2 pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 90 km/h.(4) Cerințele prevăzute la alin (1) - (3) se aplică:a) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone și N(3), înmatriculate după data de 1 ianuarie 1988;b) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data 1 ianuarie 2005;c) autovehiculelor omologate în conformitate cu Directiva 88/77/CE din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data de 1 octombrie 2001.(5) Cerințele prevăzute la alin. (1) - (3) nu se aplică:a) autovehiculelor utilizate de către forțele armate, protecția civilă, pompieri, alte servicii de urgență și forțe responsabile pentru menținerea ordinii publice;b) autovehiculelor a căror viteză maximă constructivă nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1) - (3);c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri științifice;d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în zonele urbane.(6) Limitatoarele de viteză ce echipează autovehiculele menționate la alin. (1) - (3) trebuie să satisfacă cerințele tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE. Totuși, toate autovehiculele prevăzute la alin. (1) - (3) și înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză care respectă cerințele tehnice stabilite de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.(7) Limitatoarele de viteză se instalează de către operatorii economici autorizați de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 142(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. întocmește Registrul electronic al conducătorilor auto în care sunt înregistrați toți conducătorii auto care efectuează operațiuni de transport rutier.(2) Registrul electronic al conducătorilor auto conține următoarele:a) datele de identificare ale conducătorului auto (numele și prenumele, CNP, domiciliu);b) centrul de pregătire și perfecționare profesională la care a urmat cursul în vederea atestării profesionale;c) tipul/tipurile de certificat/certificate de competență profesională deținute;d) întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate la care a fost angajat cu contract de muncă; (la 17-09-2015, Lit. d) a alin. (2) al art. 142 a fost modificată de pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) e) sancțiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislației în domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 143(1) Pe baza datelor din Registrul electronic al conducătorilor auto, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează, la cererea conducătorului auto, fișa profesională a acestuia.(2) Cererea de eliberare a fișei profesionale a conducătorilor auto se depune în scris la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(3) Eliberarea fișei profesionale a conducătorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 24 de ore de la depunerea solicitării.(4) Modelul fișei profesionale a conducătorului auto este prevăzută în anexa nr. 43 la prezentele norme metodologice.(5) Modelul atestatului conducătorului auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 este prevăzută în anexa nr. 44 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 144La efectuarea operațiunilor de transport rutier care fac obiectul prezentelor norme metodologice, se vor utiliza conducători auto cetățeni români, cetățeni ai Uniunii Europene sau cetățeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați sau puși la dispoziție, după caz, titulari ai unui certificat de competență profesională obținut în condițiile prevăzute de reglementările naționale și ale Uniunii Europene.  +  Articolul 145Cererile prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit în original, iar documentele anexate cererilor respective, în vederea eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, a autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiilor conforme ale acesteia, precum și a licenței pentru activități conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în copie, ștampilate și semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: «Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul. (la 17-09-2015, Art. 145 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 146(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a autorizației de transport și a copiilor conforme ale acestora, a licenței pentru activități conexe, a licenței de traseu și a autorizației de transport internațional se comunică, după caz, Autorității Rutiere Române - A.R.R. sau Direcției transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor în termen de 15 zile de la data constatării, documentul respectiv înlocuindu-se cu un document nou. (la 17-09-2015, Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. ) (2) Pierderea sau sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 147(1) Tariful pentru eliberarea licenței de traseu se stabilește pentru o cursă în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale în trafic interjudețean.(2) Tariful perceput pentru eliberarea licenței de traseu reprezintă suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.  +  Articolul 148Documentele eliberate pentru întreprinderile de transport în cont propriu, operatorii de transport rutier și întreprinderile care desfășoară activități conexe transportului rutier, eliberate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se supun aceluiași regim juridic cu certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia, licența comunitară și copiile conforme ale acesteia, licența de traseu și licența pentru activități conexe transportului rutier, eliberate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.  +  Articolul 148^1Autoritatea Rutieră Română - ARR utilizează stocurile existente de licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudețean prevăzute în anexa nr. 20. (la 17-09-2015, Art. 148^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din ORDINUL nr. 1.001 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 septembrie 2015. )  +  Articolul 149Anexele nr. 1 - 44 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule și ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991.  +  Anexa nr. 1Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]
  RO*1)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  --------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
  LICENȚA NR.
  pentru transportul rutier internațional
  de mărfuri contra cost în numele unui terț
  Prezenta licență îndreptățește pe*2 ........................................................................................................---------*2) Denumirea sau denumirea comercială și adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.
  Observații: ..............................................................
  ..........................................................................
  Licența este valabilă de la .............până la ........................
  Emisă în ................................la .............................
  .......................................................................*3)
  -------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organului emitent competent.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licența]PREVEDERI GENERALEPrezenta licență este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.Aceasta îl îndreptățește pe titular să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunității și, unde este cazul, în condițiile stabilite prin prezenta licență:– în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;– dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;– între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,și călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.În cazul unui transport dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, prezenta licență este valabilă pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunității. Licența este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate și țara terță respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.Licența este eliberată personal titularului și este netransmisibilă.Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:– nu s-a conformat tuturor condițiilor privind utilizarea licenței;– a furnizat informații incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenței.Originalul licenței trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.O copie conformă a licenței trebuie păstrată la bordul vehiculului*1). În cazul unei combinații de vehicule, aceasta trebuie să însoțească autovehiculul. Licența acoperă combinația de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenței sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.--------*1) "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinație cuplată de vehicule care să aibă cel puțin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.Licența trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce privește transporturile și traficul.
   +  Anexa nr. 2Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]
  RO*1)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  --------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
  LICENȚA NR.
  pentru transportul internațional de persoane cu
  autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț
  Titularul prezentei licențe*2) ...........................................................................................................-------*2) Numele complet sau denumirea societății operatorului de transport, precum și adresa completă a acestuia.este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.
  Observații: ..............................................................
  ..........................................................................
  Licența este valabilă de la .............până la ........................
  Emisă în ................................la .............................
  .......................................................................*3)
  -------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organismului care emite licența.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALE1. Prezenta licență este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.2. Licența este emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terț care:(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;(b) satisface condițiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunității privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaționale;(c) îndeplinește cerințele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.3. Prezenta licență permite transportul internațional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunității:(a) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(b) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;(c) cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(d) între țări terțe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre, și deplasările fără persoane în legătură cu operațiunile de transport corespunzător condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.În cazul unei operațiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secțiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menționat nu se aplică pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înțelegerile între Comunitate și țările terțe în cauză.4. Prezenta licență este personală și netransmisibilă.5. Prezenta licență poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:(a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;(b) a oferit informații inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenței;(c) a săvârșit o încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizație, a serviciilor paralele sau temporare menționate la art. 5 alin. (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licența comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenței comunitare.Aceste sancțiuni sunt stabilite în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenței comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deține în vederea serviciilor de transport internațional.6. Originalul licenței trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenței trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operațiune internațională de transport.7. Prezenta licență trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condițiilor de operare a serviciului.Serviciile regulate necesită autorizație."Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.Serviciile regulate speciale includ:(a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;(b) transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesită autorizare."Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiția serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la inițiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvență.Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul de licență comunitară
  COMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]
  RO*1)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  --------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
  COPIE CONFORMĂ NR.
  pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț
  Prezenta licență îndreptățește pe*2) ..............................................................................................................-----*2) Denumirea sau denumirea comercială și adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.
  Observații: ..............................................................
  ..........................................................................
  Licența este valabilă de la .............până la ........................
  Emisă în ................................la .............................
  .......................................................................*3)
  -------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organului emitent competent.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALEPrezenta licență este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.Aceasta îl îndreptățește pe titular să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunității și, unde este cazul, în condițiile stabilite prin prezenta licență:– în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;– dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;– între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,și călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.În cazul unui transport dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, prezenta licență este valabilă pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunității. Licența este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate și țara terță respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.Licența este eliberată personal titularului și este netransmisibilă.Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:– nu s-a conformat tuturor condițiilor privind utilizarea licenței;– a furnizat informații incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenței.Originalul licenței trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.O copie conformă a licenței trebuie păstrată la bordul vehiculului*1). În cazul unei combinații de vehicule, aceasta trebuie să însoțească autovehiculul. Licența acoperă combinația de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenței sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.------*1) "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinație cuplată de vehicule care să aibă cel puțin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.Licența trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce privește transporturile și traficul.
   +  Anexa nr. 4Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]
  RO*1)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  --------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.COPIE CONFORMĂ NR.pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terțTitularul prezentei licențe*2)...................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................--------*2) Numele complet sau denumirea societății operatorului de transport, precum și adresa completă a acestuia.este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.
  Observații: ..............................................................
  ..........................................................................
  Licența este valabilă de la .............până la ........................
  Emisă în ................................la .............................
  .......................................................................*3)
  -------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organismului care emite licența.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALE1. Prezenta licență este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.2. Licența este emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terț care:(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;(b) satisface condițiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunității privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaționale;(c) îndeplinește cerințele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.3. Prezenta licență permite transportul internațional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunității:(a) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(b) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;(c) cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(d) între țări terțe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre, și deplasările fără persoane în legătură cu operațiunile de transport corespunzător condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.În cazul unei operațiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secțiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menționat nu se aplică pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înțelegerile între Comunitate și țările terțe în cauză.4. Prezenta licență este personală și netransmisibilă.5. Prezenta licență poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:(a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;(b) a oferit informații inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenței;(c) a săvârșit o încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizație, a serviciilor paralele sau temporare menționate la art. 5 alin. (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licența comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenței comunitare.Aceste sancțiuni sunt stabilite în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenței comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deține în vederea serviciilor de transport internațional.6. Originalul licenței trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenței trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operațiune internațională de transport.7. Prezenta licență trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condițiilor de operare a serviciului.Serviciile regulate necesită autorizație."Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.Serviciile regulate speciale includ:(a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;(b) transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesită autorizare."Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiția serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la inițiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvență.Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.
   +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 15-04-2022, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 15-04-2022, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 15-04-2022, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 15-04-2022, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 379 din 7 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 15 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 9(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului)
  (Prima pagină a certificatului)
  ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  RO
  CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU Seria: ......Nr:. ............
  Prezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat întreprinderii: .......................................................................................................
  cu sediul în: ..............................................................................
  să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri și/sau de persoane, în trafic național și/sau internațional.
  Valabil de la data de ............. până la data de ............
  Observații:
  Emitent: Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  Data eliberării: .................
  R.Î. ....../........ /........Semnătură și Ștampilă ............
  (A doua pagină a certificatului)DISPOZIȚII GENERALEPrezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri și/sau persoane în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.Prezentul certificat de transport în cont propriu permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.Certificatul de transport în cont propriu este nominal și nu este transmisibil.Originalul certificatului de transport în cont propriu se păstrează la sediul întreprinderii.Certificatul de transport în cont propriu trebuie prezentat ori de câte ori este solicitat de către personalul cu atribuții de control.Pe teritoriul României și oricărui alt stat de tranzit sau destinație, întreprinderea deținătoare de certificat de transport în cont propriu are obligația de a respecta legislația și dispozițiile statului respectiv.
   +  Anexa nr. 10(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului)
  (Prima pagină a certificatului)
  ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  RO
  CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU Seria: ......Nr:. ............
  Copie conformă nr:...............
  Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberat întreprinderii: .......................................................................................................
  cu sediul în: ..............................................................................
  să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri, în trafic național și/sau internațional.
  Valabilă de la data de ............. până la data de ............
  Observații:
  Emitent: Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  Data eliberării: .................
  R.Î. ....../........ /........Semnătură și Ștampilă ............
  (A doua pagină a certificatului)DISPOZIȚII GENERALEPrezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberată întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este nominală și nu este transmisibilă.Originalul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a certificatului de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuții de control.Pe teritoriul României și oricărui al stat de tranzit sau de destinație, întreprinderea deținătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligația de a respecta legislația și dispozițiile statului respectiv.---------*) Vehicul rutier = sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie și care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul și remorcă/semiremorcă și ansamblul format din tractor și remorcă/semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere.
   +  Anexa nr. 11(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului)
  (Prima pagină a certificatului)
  ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
  RO
  CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU Seria: ......Nr:. ............
  Copie conformă nr:...............