LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*)privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011    ___________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 186/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 217/2005 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitară şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătăţirii dreptului la informare şi consultare al salariaţilor.  +  Articolul 2 (1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare şi consultare se instituie, după modalităţile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară şi în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 6. (2) Modalităţile de informare şi consultare a salariaţilor prevăzute la alin. (1) se definesc şi se aplică în baza principiului eficienţei, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare şi consultare transnaţională a salariaţilor şi să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 22 prevede altfel.  +  Articolul 3 (1) Informarea şi consultarea salariaţilor se efectuează la un nivel relevant de conducere şi de reprezentare, în funcţie de subiectul tratat. (2) În sensul alin. (1), competenţa comitetului european de întreprindere şi domeniul de aplicare a procedurii de informare şi consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaţionale. (3) Aspectele transnaţionale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite. (4) În stabilirea caracterului de transnaţionalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere şi de reprezentare pe care îl implică, precum şi amploarea posibilelor efecte asupra forţei de muncă europene sau care presupun transferuri de activităţi între state membre.  +  Articolul 4 (1) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor, ţinând seama în mod corespunzător de competenţele şi sfera de intervenţie a fiecăreia dintre acestea şi de principiile enunţate la art. 3. (2) Modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 22. (3) În lipsa modalităţilor prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare şi de consultare se desfăşoară concomitent, la nivel naţional, de ramură sau grup de unităţi, după caz, şi în cadrul comitetului european de întreprindere. (4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacităţii conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în acelaşi timp, termenele prevăzute de legislaţiile şi/sau practicile naţionale.  +  Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.  +  Capitolul II Definiţii şi domeniu de aplicare  +  Secţiunea 1 Termeni şi expresii utilizate  +  Articolul 6În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfăşoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate;3. reprezentanţii salariaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau persoanele alese şi mandatate să reprezinte salariaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariaţi în statele membre şi, în cel puţin două state membre diferite, cel puţin 150 de salariaţi în fiecare dintre acestea;5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.Se prezumă capacitatea de a exercita o influenţă dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineşte unul dintre următoarele criterii: a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, comitetului de direcţie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi; b) controlează majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de o altă întreprindere; c) deţine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.Drepturile de vot şi de numire pe care le deţine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate şi pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acţionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deţine participaţii într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Nu se prezumă exercitarea unei influenţe dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant îşi exercită atribuţiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăţi sau o procedură similară.Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineşte criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influenţă dominantă.Legislaţia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislaţia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislaţia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariaţi;6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) angajează cel puţin 1.000 de salariaţi în statele membre; b) conţine cel puţin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite; c) cel puţin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un stat membru şi cel puţin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un alt stat membru;7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;8. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanţii salariaţilor, pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat şi să îl examineze în cunoştinţă de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzător, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea;9. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc: a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să elaboreze un punct de vedere; b) pe baza informaţiilor puse la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor privind măsurile propuse la care se referă consultarea; c) fără a afecta responsabilităţile conducerii; d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;10. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;11. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării şi consultării salariaţilor;12. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor;13. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevăzută la art. 11.  +  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 7 (1) Prezenta lege se aplică: a) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; b) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar şi-a desemnat un reprezentant în România; c) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariaţi într-un stat membru este situată în România. (2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt consideraţi drept conducere centrală. (3) Atribuţiile şi competenţa comitetului european de întreprindere, precum şi sfera procedurii de informare şi consultare acoperă toate filialele, sucursalele şi celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre şi toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu excepţia cazului în care acordul prevăzut la art. 22 stabileşte o arie mai largă de aplicare.  +  Articolul 8 (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societăţilor europene înfiinţate conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001, precum şi societăţilor cooperatiste europene înfiinţate conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară. (2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societăţilor prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile.  +  Capitolul III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor  +  Articolul 9Conducerea centrală are obligaţia creării condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 10 (1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obţinerea şi transmiterea către părţile interesate de aplicarea prezentei legi a informaţiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 11, în special a informaţiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului şi la efectivele sale. (2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înţelege salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informaţiile privind numărul de salariaţi prevăzut la art. 6 pct. 4 şi 6. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaţilor sau reprezentanţilor acestora să adreseze cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 11 şi nu pot fi condiţionate de primirea acesteia.  +  Secţiunea 1 Grupul special de negociere  +  Articolul 11 (1) Conducerea centrală situată în România iniţiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puţin 100 de salariaţi ori, după caz, a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite. (2) Cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.  +  Articolul 12În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare şi consultare a salariaţilor, se creează un grup special de negociere.  +  Articolul 13Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenţa, atribuţiile şi durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalităţile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare şi consultare a salariaţilor.  +  Articolul 14Grupul special de negociere este compus din membrii desemnaţi sau aleşi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă.  +  Articolul 15 (1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de către reprezentanţii salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi cu majoritatea voturilor salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. (2) Membrii grupului special de negociere pot alege un preşedinte dintre ei şi pot adopta un regulament de organizare şi funcţionare. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.  +  Articolul 16Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă.  +  Articolul 17 (1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum şi asupra deschiderii negocierilor. (2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi organizaţiile europene competente ale salariaţilor şi ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Obligaţia de informare revine părţilor.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor se suportă de conducerea centrală. (2) Conducerea centrală depune toate diligenţele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale şi financiare necesare îndeplinirii atribuţiilor lor. (3) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert.  +  Secţiunea a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor  +  Articolul 19 (1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componenţei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale. (2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior şi după fiecare reuniune cu conducerea centrală, dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca reprezentanţii conducerii centrale să fie prezenţi la reuniunile respective. (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale prevăzute la art. 17 alin. (2). Experţii şi reprezentanţii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere.  +  Articolul 20În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 22, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majorităţii membrilor.  +  Articolul 21 (1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, să oprească negocierile cu conducerea centrală sau să nu le iniţieze. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi în lipsa unui acord între grupul special de negociere şi conducerea centrală, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolvă. (3) O nouă solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei în care părţile fixează un termen mai scurt. (4) În situaţia luării unei decizii în condiţiile alin. (1), dispoziţiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile.  +  Articolul 22 (1) Acordul dintre grupul special de negociere şi conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (2) Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă. (3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.  +  Articolul 23Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin: a) întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară cărora li se aplică acordul; b) componenţa comitetului european de întreprindere, numărul de membri, repartiţia locurilor, ţinând seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a salariaţilor în funcţie de activităţi, categorii şi sexe, precum şi durata mandatului membrilor; c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a comitetului european de întreprindere, precum şi modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere şi a informării şi consultării organizaţiilor naţionale de reprezentare a salariaţilor, cu respectarea principiului enunţat la art. 3; d) locul, frecvenţa şi durata reuniunilor comitetului; e) după caz, componenţa, modalităţile de numire, atribuţiile şi modalităţile de reunire a comitetului restrâns constituit în cadrul comitetului european de întreprindere; f) resursele financiare şi materiale necesare funcţionării, care vor fi alocate comitetului; g) data de intrare în vigoare a acordului şi durata acestuia, procedura de modificare sau încetare a acordului, condiţiile şi procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, după caz, atunci când intervin modificări ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.  +  Articolul 24 (1) Conducerea centrală şi grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare, în loc să constituie un comitet european de întreprindere. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalităţile concrete în care reprezentanţii salariaţilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informaţi şi de a se consulta cu conducerea centrală în privinţa informaţiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informaţiile care le sunt comunicate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnaţionale care afectează considerabil interesele salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.  +  Articolul 25 (1) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi, fie în absenţa unor dispoziţii prevăzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor conflicte între dispoziţiile prevăzute în două sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centrală iniţiază, din proprie iniţiativă ori în urma primirii unei cereri scrise din partea a cel puţin 100 de salariaţi sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite, negocierile prevăzute la art. 11. (2) Cel puţin 3 membri ai comitetului european de întreprindere existent sau ai fiecăruia dintre comitetele europene de întreprindere existente sunt desemnaţi ori aleşi membri ai grupului special de negociere, în afara membrilor aleşi sau desemnaţi în aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 14-17. (3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de întreprindere existent continuă să funcţioneze în conformitate cu modalităţile adoptate prin acord între membrii acestui comitet şi conducerea centrală.  +  Articolul 26Acordului prevăzut la art. 22 nu i se aplică dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul.  +  Capitolul IV Dispoziţii subsidiare  +  Secţiunea 1 Aplicabilitate  +  Articolul 27 (1) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situaţiile următoare: a) conducerea centrală şi grupul special de negociere decid astfel; b) conducerea centrală refuză deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 11 alin. (1); c) în termen de 3 ani de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 11 alin. (1), conducerea centrală şi grupul special de negociere nu sunt în măsură să încheie un acord şi grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 21 alin. (1). (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol.  +  Secţiunea a 2-a Componenţa comitetului european de întreprindere  +  Articolul 28 (1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariaţi ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară desemnaţi ori aleşi de reprezentanţii salariaţilor sau, în absenţa acestora, de ansamblul salariaţilor. (2) Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleşi sau numiţi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară ori de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă.  +  Articolul 29 (1) Comitetul european de întreprindere adoptă regulamentul său de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.  +  Articolul 30 (1) Conducerea centrală verifică la fiecare 2 ani dacă numărul de salariaţi s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat. (2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrală notifică în scris comitetului european de întreprindere această schimbare. (3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2).  +  Articolul 31Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 16.  +  Articolul 32 (1) Pentru a asigura coordonarea activităţilor sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns format din cel mult 5 membri, care trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în mod regulat. (2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adoptă un regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 33Conducerea centrală din România este informată cu privire la componenţa comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Ea informează şi conducerile filialelor sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum şi conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitară.  +  Secţiunea a 3-a Competenţa şi funcţionarea comitetului european de întreprindere  +  Articolul 34Competenţa comitetului european de întreprindere se stabileşte potrivit prevederilor art. 3 alin. (2)-(4).  +  Articolul 35 (1) Conducerea centrală convoacă, cel puţin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activităţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală. (2) Informarea comitetului european de întreprindere are în vedere, în special, următoarele aspecte: a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; b) situaţia economică şi financiară a acestora; c) evoluţia probabilă a activităţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi; d) producţia şi vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. (3) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere au în vedere, în special, următoarele aspecte: a) situaţia angajărilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu; b) investiţiile; c) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi; d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de producţie; e) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părţi importante ale acestora; f) concedierile colective. (4) Consultarea are loc astfel încât să permită reprezentanţilor salariaţilor să se întâlnească cu conducerea centrală şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula. (5) Conducerea centrală va comunică data reuniunii comitetului european de întreprindere şi conducerilor locale, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de aceasta.  +  Articolul 36 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 35, când intervin situaţii excepţionale sau în cazul unor decizii care afectează considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat. (2) În această situaţie, comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară care are competenţa să ia decizii, pentru a fi informat şi consultat. (3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au de asemenea dreptul să participe membrii care au fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile sau deciziile respective.  +  Articolul 37 (1) Reuniunea de informare şi consultare prevăzută la art. 36 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrală sau de conducerile organizate la diferite niveluri. (2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârşitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii.  +  Articolul 38Reuniunea prevăzută la art. 36 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale.  +  Articolul 39Informarea şi consultarea prevăzute la art. 36 se efectuează fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 50-52.  +  Articolul 40Anterior şi după orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală.  +  Articolul 41 (1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenţa acestora, pe toţi salariaţii asupra conţinutului şi rezultatului informărilor şi consultărilor desfăşurate potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligaţia de confidenţialitate prevăzută la art. 50.  +  Articolul 42 (1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea iniţierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 22 sau a menţinerii aplicării dispoziţiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol. (2) Dacă se decide iniţierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 20, art. 22-26, art. 49 alin. (3) şi dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere.  +  Articolul 43 (1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experţi, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. (2) Conducerea centrală situată în România suportă cheltuielile pentru cel puţin un expert.  +  Articolul 44 (1) Cheltuielile de funcţionare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală situată în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia. (2) Conducerea centrală asigură membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare şi materiale care să le permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile stabilite de prezenta lege. (3) Conducerea centrală preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de traducere, precum şi cheltuielile aferente deplasării şi cazării membrilor comitetului european de întreprindere şi ale membrilor comitetului restrâns.  +  Articolul 45Fără a aduce atingere capacităţii altor organisme sau organizaţii în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.  +  Articolul 46Fără a aduce atingere art. 50, membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al întreprinderilor de dimensiune comunitară sau ai întreprinderilor aparţinând unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenţa reprezentanţilor, totalitatea salariaţilor, cu privire la conţinutul şi rezultatele procedurii de informare şi consultare puse în practică în condiţiile legii.  +  Capitolul V Protecţia reprezentanţilor salariaţilor  +  Articolul 47 (1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţii salariaţilor angajaţi în România beneficiază, în exercitarea funcţiilor lor, de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru reprezentanţii salariaţilor şi pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) Prevederea alin. (1) priveşte, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 22, precum şi plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, în timpul absenţei necesare exercitării atribuţiilor acestora. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sancţiuni, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţilor salariaţilor trebuie să le fie acordate timpul şi mijloacele necesare pentru a le permite să informeze salariaţii cu privire la stadiul şi rezultatele procesului de informare şi consultare.  +  Articolul 48În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuţiei lor de reprezentare într-un cadru internaţional, membrilor grupului special de negociere şi ai comitetului european de întreprindere li se asigură cursuri de formare, fără pierderi salariale.  +  Capitolul VI Dispoziţii diverse  +  Articolul 49 (1) Relaţiile dintre conducerea centrală din România şi comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor lor reciproce. (2) Colaborarea dintre conducerea centrală şi reprezentanţii salariaţilor este necesară şi în cadrul procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (3) Negocierile dintre conducerea centrală şi grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării.  +  Articolul 50Informaţiile cu caracter confidenţial comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetului european de întreprindere, experţilor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor nu pot fi dezvăluite unor terţi nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane.  +  Articolul 51 (1) Conducerea centrală din România nu este obligată să comunice informaţii atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav funcţionarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia. (2) Conducerea centrală din România are obligaţia motivării în scris a refuzului divulgării informaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 52Solicitarea venită din partea conducerii centrale de respectare a confidenţialităţii, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informaţiile prevăzute la art. 51 poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentanţii salariaţilor la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile.  +  Capitolul VII Răspunderea contravenţională  +  Articolul 53Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte: a) obstrucţionarea constituirii, organizării sau funcţionării grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajaţilor de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitară sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori de către o persoană care acţionează în numele acestora; b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariaţilor, care acţionează conform prezentei legi; c) divulgarea informaţiilor cu caracter confidenţial de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 54Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.  +  Articolul 55Contravenţiilor prevăzute la art. 53 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 56 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind: a) cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor; b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective; c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii. (2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informării şi consultării salariaţilor prevăzut de legislaţia română în vigoare.  +  Articolul 57Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune:Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009;prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 294 din 10 noiembrie 2001;prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societăţii europene de cooperare cu privire la implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 18 august 2003.----