ORDONANŢĂ nr. 15 din 14 iulie 2010 (*actualizată*)privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport(actualizată până la data 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI poziţia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se înfiinţează direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti ca urmare a comasării prin fuziune a direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi, atribuţiile structurilor rezultate din reorganizarea prin comasare a instituţiilor publice prevăzute la art. 1 se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011. (3) Patrimoniul celor două instituţii desfiinţate se comasează la instituţia nou-înfiinţată.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 3 (1) În termen de 60 de zile de la data înfiinţării direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se vor definitivă măsurile de reducere a numărului de personal în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului şi conform noilor state de funcţii. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei ordonanţe, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială.  +  Articolul 4 (1) Conducerea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti este asigurată de un director executiv. Postul se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv poate fi ajutat de un director adjunct. Postul se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011. (3) Personalul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti este format din funcţionari publici şi personal contractual.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul direcţiilor pentru tineret judeţene, al direcţiilor pentru sport judeţene, precum şi cel al Direcţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se preiau de direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi de Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 2 alin. (1). (2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate, precum şi drepturile şi obligaţiile instituţiilor care se desfiinţează.  +  Articolul 6Se abilitează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 268 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 7În cuprinsul actelor normative, sintagmele "direcţii pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" şi "direcţii pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuiesc cu sintagma "direcţii judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti".  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a) art. 7 şi 8 din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare; b) art. 19 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 15.------------