ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD(actualizată până la data de 3 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 3 decembrie 2009 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 385 din 25 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008; ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009; LEGEA nr. 369 din 26 noiembrie 2009.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.Ţinând seama de necesitatea implementarii prevederilor Regulamentului Consiliului European nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi ale Regulamentului nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat prin Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală (FEADR), precum şi a prevederilor-cadru ale legislaţiei comunitare privind managementul şi implementarea Fondului European pentru Pescuit (FEP), se impune crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnica şi financiară a fondurilor comunitare acordate României de la data aderării la Uniunea Europeană prin intermediul acestor fonduri.Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditata şi necesitatea absorbtiei fondurilor menţionate, se impun înfiinţarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi pregătirea construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare din cadrul FEADR şi FEP.Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumita în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Stirbei Voda nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, care se desfiinţează. (2) Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, după aderarea României la Uniunea Europeană.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 2 (1) Agenţia preia patrimoniul Agenţiei SAPARD, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005. (2) Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnica şi financiară ale Agenţiei SAPARD şi asigura respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia se subroga în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele juridice interne la care Agenţia SAPARD este parte şi din actele juridice internaţionale privind activitatea Agenţiei SAPARD, la care este parte statul român.  +  Articolul 3 (1) În cadrul Agenţiei funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană din partea României în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi FEADR.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (2) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agenţiile de plati şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicării lor în mod armonizat şi unitar; b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA şi FEADR;------------Litera b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. c) actualizarea declaraţiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului şi estimarea declaraţiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor; d) păstrarea şi punerea la dispoziţie autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control; e) primirea informaţiilor solicitate de la agenţiile de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit.  +  Articolul 4 (1) Agenţia are în structura 8 centre regionale de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Directorii centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit se subordonează directorului general al Agenţiei. (3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct subordonat direct directorului centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.  +  Articolul 5 (1) Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR, în concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală şi Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum şi implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (2) În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt: a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe; c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în conformitate cu prevederile programelor; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD şi FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD şi FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008. (3) Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt: a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii; c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. d), pentru măsura de asistenţă tehnică din cadrul cap. 16 "Operaţiuni de asistenţă tehnică" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, Agenţia va efectua plăţi direct către furnizorii selectaţi de: a) Autoritatea de Management pentru PNDR, în cazul proiectelor şi acţiunilor al căror beneficiar este Autoritatea de Management, inclusiv pentru activităţile desfăşurate de organismele implicate în derularea FEADR - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organismul de certificare, autoritatea competentă şi alte organisme implicate în derularea programului; b) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cazul proiectelor şi activităţilor al căror beneficiar este aceasta, inclusiv pentru proiectele aferente activităţilor desfăşurate de către organismul de coordonare, precum şi de către instituţiile cărora le-au fost delegate funcţii privind implementarea FEADR (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare) sau le vor fi delegate funcţii ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.---------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 369 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, care completează art. III al ORDONANŢEI nr. 15 din 26 august 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009 cu pct. 5, ce prevede abrogarea art. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7În funcţie de diversitatea şi complexitatea măsurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, în concordanta cu legislaţia comunitara aplicabilă, Agenţia va putea delega atribuţii legate de plati unor terţe instituţii competente în baza unor acorduri interinstitutionale.  +  Articolul 8Agenţia are acces nemijlocit la baza de date comuna pentru derularea fondurilor europene pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit.  +  Articolul 9 (1) Agenţia răspunde pentru eficienta, eficacitatea şi corectitudinea implementarii funcţiilor delegate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d), prin acord. (2) Pentru verificarea implementarii funcţiilor delegate, Agenţia asigura accesul prin sistemul informatic la orice informaţie solicitată de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală privind primirea documentelor, verificarea conformitatii şi eligibilităţii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor. (3) Agenţia acorda sprijinul necesar Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală în vederea exercitării funcţiilor de control asupra modului de realizare a funcţiilor delegate.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Agenţiei este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei, atribuţiile directorului general al acesteia, indicatorii de performanţă ai personalului de conducere de la nivel central, regional şi judeţean, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi oficiile judeţene pentru dezvoltare rurală şi pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006.(2^1) Personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanţă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum şi indicatorii de performanţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.(2^2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post sensibil se înţelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare şi de plată, în următoarele situaţii: a) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată; b) verificarea tehnică; c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea şi efectuarea plăţii; d) administrarea sistemului informatic.---------Alin. (2^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008. (3) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţie se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (4) În vederea întăririi structurii organizatorice a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, începând cu data de 1 iunie 2008 numărul maxim de posturi se majorează cu 350.---------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008. (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite în cadrul bugetului aprobat, pentru asigurarea necesarului de credite la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în vederea asigurării cheltuielilor de personal ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.---------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia preia personalul fostei Agenţii SAPARD. (2) Agenţia preia prin protocol, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un număr de 386 de posturi, împreună cu personalul, dotările şi fondurile aferente acestora, din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultura şi dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucureşti, aferente serviciilor tehnice delegate pentru Programul SAPARD. (3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare direcţie judeteana pentru agricultura şi dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Posturile preluate conform alin. (2) se transforma în funcţii specifice de natura contractuală. (5) Personalul care ocupa posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenţiei şi se încadrează pe posturile transformate conform prevederilor alin. (4). (6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (5) se preia fără examen sau concurs. (7) Persoanele care refuza să fie încadrate conform alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezerva al funcţionarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de protecţie socială conform legii. (8) Personalul preluat potrivit alin. (5) îşi va desfăşura activitatea în actualele locatii din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultura şi dezvoltare rurală.  +  Articolul 11^1 (1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă că pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie nu va presta activităţi de consultanţă şi nu va cumula funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese. (2) În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei. (3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat. (5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.--------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.  +  Articolul 11^2 (1) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă. (3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.---------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008.  +  Articolul 12 (1) Agenţia utilizează pentru aparatul propriu 6 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz, consumul maxim de carburanţi pentru un autovehicul fiind de 600 l/luna. Un autoturism de transport de persoane va fi utilizat de Direcţia de coordonare a agentiilor de plati. (2) Cele 8 centre regionale de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte doua autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanţi pentru un autovehicul de 600 l/luna. (3) Cele 42 de oficii judeţene de plati pentru dezvoltare rurală şi pescuit utilizează câte un autoturism de transport de persoane şi câte doua autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanţi pentru un autovehicul de 600 l/luna. (4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1)-(3) se achiziţionează în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie. (5) Cheltuielile privind consumul de carburanţi se suporta din prevederile bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 13 (1) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 240/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Categoriile de personal şi nivelul cotei de majorare a salariului de baza se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în funcţie de complexitatea muncii, confidenţialitatea, imparţialitatea şi stabilitatea în instituţie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Legea nr. 490/2004privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2006privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, personalul din Agenţie beneficiază numai de majorările salariale instituite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/2003pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006.  +  Articolul 14 (1) Agenţia, precum şi organismul coordonator al agentiilor de plati îşi vor desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instrucţiunilor de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cat şi după aprobarea plăţilor acestora, Agenţia are dreptul să solicite şi să obţină gratuit informaţii de la ministere, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte instituţii publice.  +  Articolul 15Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale actelor normative subsecvente nu modifica criteriile de acreditare pentru implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia.  +  Articolul 16 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006. (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sa introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006.----------HOTĂRÂREA nr. 155 din 3 martie 2005 a fost abrogată de art. 17 din HOTĂRÂREA nr. 385 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007.În consecinţă, modificările determinate de art. 17 asupra HOTĂRÂRII nr. 155 din 3 martie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005, devin caduce.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abroga: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind drepturile dobândite de personalul Agenţiei SAPARD potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003; b) art. 10 lit. e) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 13.---------