ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iunie 2005  În vederea susținerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv măsuri pentru asigurarea unei creșteri a calității vieții pensionarilor mai apropiată de cea din perioada activă prin introducerea și implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor noi componente, facultative și obligatorii, administrate privat, care necesită funcționarea unei autorități de reglementare și supraveghere prudențială corespunzătoare, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,având în vedere necesitatea existenței unui organism care până la data de 1 iulie 2005, data până la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale, cu modificările ulterioare, să elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum și termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondială prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a cărei funcționare va fi susținută în primii ani din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinația organizarii și dezvoltării instituției pentru supravegherea și reglementarea sistemului pensiilor private,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinanțată, cu personalitate juridică, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României și care funcționează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-01-2011, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. ) (2^1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia, precum și persoanele din conducerea acesteia nu vor solicita sau primi instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție ori autoritate publică. (la 02-01-2011, Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. ) (3) Comisia are sediul în municipiul București.(4) Abrogat. (la 02-01-2011, Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) sistemul de pensii private - ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private și entitățile implicate în domeniu, precum și participanții și beneficiarii la fondurile de pensii private;b) schema de pensii private - contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipulează în ce condiții se obțin drepturile la pensia privată;c) activele fondurilor de pensii private - contribuțiile, investițiile și rezultatele acestora.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Comisiei  +  Articolul 3(1) Comisia este condusă de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul deține funcția de președinte și altul de vicepreședinte.(2) Comisiile reunite pentru buget, finante și bănci și cele de muncă și protecție socială ale Senatului și Camerei Deputaților întocmesc și supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidați, nominalizând totodată candidatul pentru funcția de președinte și pentru cea de vicepreședinte. (la 18-11-2005, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (2^1) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecția propunerilor dintr-o listă care conține un număr mai mare de candidați decât numărul membrilor ce urmează a fi numiți, selectați exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesională. (la 02-01-2011, Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. ) (3) Consiliul Economic și Social propune comisiilor prevăzute la alin. (2) doua candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei.(4) Numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei se face în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. (la 22-11-2011, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2011. )  +  Articolul 4Membrii Consiliului Comisiei și directorul general trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și cu o experiență de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară de asigurări și reasigurări, investiții, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor;b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcții;c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;d) să nu fie membri, atât ei, cât și membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administrație și nici acționari semnificativi ai societăților comerciale care au vreo legătură comercială și/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;e) să nu fi facut parte din conducerea unei societăți comerciale care, sub orice formă, și-a încetat activitatea și nu și-a respectat obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment;f) să nu aiba mențiuni în cazierul judiciar și în cel fiscal;g) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă;h) să nu fie soț și nici rudă până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. (la 18-11-2005, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 5Calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în următoarele situații:a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit;b) prin demisie;c) prin revocarea de către Parlament, în condițiile în care săvârșesc abateri grave de la obligațiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) și (2);d) la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la art. 4;e) prin înlocuire, în cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) și (5);f) pensionare.  +  Articolul 6Membrii Consiliului Comisiei au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.  +  Articolul 7Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3 alin. (2), în condițiile în care membrii acestuia săvârșesc abateri grave de la obligațiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) și (2).  +  Articolul 8(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putând fi reînvestit. (la 02-01-2011, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. ) (2) Abrogat. (la 18-11-2005, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (3) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcție până la numirea succesorilor lor.(4) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare prevăzute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.(5) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.  +  Articolul 9Abrogat. (la 18-11-2005, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Comisiei și atribuțiile conducerii și ale personalului de execuție se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Comisiei.(2) Consiliul Comisiei aprobă prin hotărâre: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern ale Comisiei.(3) Conducerea executivă a Comisiei este asigurată de un director general numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului. (la 18-11-2005, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (4) Abrogat. (la 18-11-2005, Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 11Personalul de specialitate al Comisiei trebuie să aibă o bună pregatire profesională și experiență în unul dintre urmatoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurărilor, al investițiilor, managementul afacerilor, științe actuariale sau juridice.  +  Articolul 12(1) Membrii Consiliului Comisiei, precum și personalul de specialitate al Comisiei au următoarele obligații:a) Abrogată.--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost abrogata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.b) să nu presteze servicii și să nu dețină acțiuni la entitățile implicate în sistemul de pensii private;c) să nu dețină nici o funcție politică în partide, organizații politice sau în institutii și autorități publice și să nu candideze pentru o astfel de funcție.(2) Membrii Consiliului Comisiei, precum și personalul de specialitate al Comisiei sunt obligați, pe întreaga durată a mandatului, respectiv a contractului de muncă, să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, precum și pe o perioadă de 2 ani de la data încetării acestora.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) situațiile în care informația este divulgata în exercitiul unei funcții sau prerogative în legătură cu activitatea Comisiei, la solicitarea instanței judecătorești sau dacă există o hotărâre judecătorească dispunând prezentarea unor asemenea informații, în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorități publice sau cu instituții din alte țări, ori în interesul participanților și beneficiarilor.  +  Articolul 13(1) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepreședintelui.(2) Dacă atât președintele, cat și vicepreședintele Consiliului Comisiei se află în imposibilitate temporară de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de vârstă dintre ceilalți membri ai Comisiei.  +  Articolul 14(1) Consiliul Comisiei deliberează valabil în prezență a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele.(2) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui este decisiv.(3) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat împotriva și cei absenți putându-și consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.  +  Articolul 15(1) Membrii Consiliului Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au fost absenți sau au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.(2) Președintele Consiliului Comisiei poate convoca întrunirea Consiliului ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin trei membri ai acestuia.  +  Articolul 16(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Comisiei adoptă norme, hotărâri, decizii și avize, sub semnatura președintelui Consiliului, după deliberare în ședințe, ținute conform dispozițiilor art. 14.(1^1) Actul prin care Comisia aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu. (la 02-01-2011, Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. ) (2) Normele adoptate de Comisie, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Bugetul Comisiei  +  Articolul 17(1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din:a) taxe pentru autorizare și avizare;b) taxe de funcționare plătite lunar;c) venituri provenite din donații, publicații și din alte surse legale.(2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finanțate din veniturile constituite conform alin. (1).(3) În situația în care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apelează la alte surse de finanțare, potrivit legii, pe baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Comisiei.(4) Timp de 18 luni de la data înființării Comisiei, cheltuielile cu salariile și cheltuielile de funcționare: chirii, utilități, comunicații, consumabile etc., precum și cheltuielile cu dotările de echipamente și modernizarea facilităților necesare funcționării acesteia, serviciile de consultanță și pregătirea personalului se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, inclusiv din intrări de credite externe.(5) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor. (la 18-11-2005, Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (6) Disponibilitățile Comisiei pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente ori alocări stabilite prin legislația în vigoare. (la 02-01-2011, Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 18În numele Consiliului Comisiei, președintele acesteia prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Comisiei, care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului. (la 02-01-2011, Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 19(1) Orice persoană interesată și care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuții în sistemul de pensii private poate formula o sesizare către Comisie.(2) Comisia este obligată să comunice, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării, un răspuns petentului.(3) Acest răspuns poate fi contestat la instanța de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.(4) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit legii.  +  Articolul 20Comisia are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, depozitarilor, altor entități sau persoane care se află într-o relație juridică cu aceștia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.  +  Capitolul IV Atribuțiile Comisiei  +  Articolul 21Comisia reglementează, coordonează, supraveghează și controlează activitatea sistemului de pensii private.  +  Articolul 21^1(1) În toate problemele legate de organizarea și funcționarea Comisiei, precum și de reglementarea, autorizarea, supravegherea și controlul activității în sistemul de pensii private se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Orice dispoziții legale referitoare la organizarea și funcționarea Comisiei și a sistemului de pensii private sunt administrate de către Comisie.(3) În caz de conflict între dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și prevederile cuprinse în alte acte normative în vigoare, se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-01-2011, Art. 21^1 a fost introdus de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 22Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și informarea asupra acestuia.  +  Articolul 23Comisia are, în principal, următoarele atribuții:a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor și autorizațiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor și auditorilor financiari;b) supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționări a sistemului de pensii private;c) controlul activității din sistemul de pensii private;d) controlul relațiilor dintre administrator și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului sau prezintă o importanță semnificativă pentru realizarea unui control eficient;e) controlul constituirii și virării de către angajator a contribuției la fondurile de pensii private;f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private;g) elaborarea și/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicații asupra acestui domeniu, inclusiv reglementărilor contabile specifice domeniului pensiilor private, și avizarea actelor administrative individuale, dacă au legătură cu sistemul de pensii private;h) verificarea organizării, evidențierii și administrării separate a activelor și pasivelor fiecărui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum și de celelalte activități ale acestuia;i) verificarea existenței la fiecare administrator a unor proceduri administrative și contabile clare, precum și a unui mecanism corespunzător de control intern;j) adoptarea oricăror măsuri, inclusiv de natură administrativă sau financiară împotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații care prejudiciază interesele participantilor și beneficiarilor la fondurile de pensii private;k) adoptarea de măsuri privind restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, în cazurile prevăzute de lege;l) atribuții în ipoteza desfășurării de activități cu caracter transfrontalier în domeniul pensiilor private;m) aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege;n) întocmirea și actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator către un reprezentant special apt să exercite aceste competențe, în vederea protejării intereselor participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii private;p) aprobarea propriului buget de venituri și cheltuieli;q) informarea și educarea populației cu privire la sistemul de pensii private.  +  Articolul 24Comisia adoptă, în principal, norme privind:a) autorizarea, înregistrarea și funcționarea fondurilor de pensii private și a administratorilor;b) investițiile fondurilor de pensii private;c) participanții la fondurile de pensii private, contribuțiile, conturile și plata drepturilor cuvenite;d) procedura și condițiile de instituire și de revocare a măsurii de supraveghere specială, precum și desemnarea consiliului de supraveghere specială și atribuțiile acestuia;e) administrarea specială;f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private;g) proveniență capitalului vărsat de către fondatori;h) fondul de rezervă;i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private;j) obligațiile de informare;k) evidența contabilă distinctă pentru perioadele contributive și de plată a pensiilor private;l) calculele actuariale;m) procedura de efectuare a controlului;n) procedura internă de soluționare a sesizărilor și contestațiilor;o) alte aspecte ale reglementării și supravegherii prudențiale a fondurilor de pensii private.  +  Articolul 25(1) Comisia controlează entitățile implicate în sistemul de pensii private, cel puțin o dată pe an.(2) Persoanele împuternicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul:a) să obțină de la entitățile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate să controleze aceste entități orice informații privind activitățile lor și cele legate de activele fondurilor de pensii private;b) de acces la orice registre, documente, fișiere sau alte evidențe privind activele fondurilor de pensii private și activitatea entităților ori persoanelor prevăzute la lit. a);c) să obțină eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fișiere sau alte evidențe privind activele fondurilor de pensii private și activitatea entităților ori persoanelor prevăzute la lit. a);d) de acces și de a efectua verificări în sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor și, după caz, ale altor entități implicate în administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societăți comerciale sau administratori cărora le-au fost transferate atribuții în domeniul pensiilor private.(3) Persoana controlată poate contesta măsurile sau sancțiunile aplicate în baza raportului de control, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Articolul 26(1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârșitul fiecărui an calendaristic, într-o broșură, un raport privind evoluția și funcționarea fondurilor de pensii private, performanța administratorilor și a entităților implicate în acest domeniu, în anul precedent.(2) Raportul cuprinde o analiză comparativă a activității tuturor administratorilor și furnizorilor de pensii private, măsuri adoptate de către Comisie pentru protejarea intereselor participanților și beneficiarilor și asigurarea bunei funcționări a sistemului de pensii private, precum și alte informații de interes general.(3) Raportul este redactat într-o formă vizuală și într-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate și sub formă de grafice.(4) Comisia anunță în presă publicarea raportului.(5) Raportul este pus la dispoziție publicului interesat și este publicat pe web site de către Comisie.  +  Articolul 27(1) În primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experiență internațională în supravegherea și în administrarea fondurilor de pensii private.(2) Consiliul Comisiei stabilește condițiile și criteriile de selectare a consultantului.  +  Articolul 28Comisia participă în calitate de membru sau reprezintă România la asociațiile internaționale ale autorităților de reglementare și supraveghere, la conferințele și întâlnirile internaționale în sistemul de pensii private.  +  Articolul 29(1) În scopul întăririi stabilității și integrității sistemului de pensii private și a sistemului financiar, în general, Comisia colaborează cu alte instituții și autorități din țară și din străinătate, acestea cuprinzând, în special, autoritățile de supraveghere și reglementare a piețelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și cu Comisia Europeană.(2) Comisia poate încheia un protocol de colaborare cu autoritățile de supraveghere și reglementare a piețelor financiare din România.(3) Comisia încheie protocoale de colaborare cu instituțiile de colectare și evidență a contribuțiilor de asigurări sociale în scopul accesului la informațiile privind modul de constituire și virare a contribuțiilor de către angajatori.(4) Colaborarea se realizează prin schimb de informații, de experiență sau în orice alt mod, potrivit legii și/sau acordurilor încheiate cu instituțiile și autoritățile prevăzute la alin. (1), în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice și în condiții de reciprocitate și de asigurare a confidențialității informațiilor astfel furnizate.(5) Instituțiile și autoritățile publice furnizează Comisiei informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivelor Comisiei.  +  Capitolul V Salarizarea personalului și a membrilor Consiliului Comisiei  +  Articolul 30(1) Membrii Consiliului Comisiei, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, primesc o indemnizație pentru fiecare ședință la care sunt prezenți. (la 18-11-2005, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (2) Cuantumul indemnizației de ședință reprezintă 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei.  +  Articolul 31Salarizarea președintelui, a vicepreședintelui, a directorului general și a personalului de specialitate al Comisiei se stabilește prin hotărâre a Consiliului Comisiei. (la 18-11-2005, Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Capitolul VI Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 32(1) Membrii Consiliului Comisiei și personalul de specialitate însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de serviciu.(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) se suportă de Comisie, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții.(3) Încălcarea, cu vinovăție, de către personalul de specialitate al Comisiei a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz. (la 02-01-2011, Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al art. II din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 33Membrii Consiliului și personalul de specialitate al Comisiei au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 34(1) Constituie contravenții nerespectarea prevederilor referitoare la:a) notificarea situațiilor de incompatibilitate, conform art. 6;b) asumarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);c) păstrarea confidențialității informațiilor, conform art. 12 alin. (2).(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. (la 18-11-2005, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. ) (3) Contravențiile se constată și amenzile se aplică prin procesul-verbal încheiat de persoanele împuternicite prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei.  +  Articolul 35Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei. (la 18-11-2005, Art. 35 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 36Contravențiilor prevăzute în art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37(1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, primul-ministru numește, cu avizul Consiliului Economic și Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea și dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.(2) Directorul general interimar se subordonează secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, președinte al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, și are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO destinat finanțării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind înființarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private. (la 18-11-2005, Art. 37 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 38În termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de către Parlament, președintele convoacă primul Consiliu al Comisiei.  +  Articolul 39În termenul prevăzut la art. 38 Comisia aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare. (la 18-11-2005, Art. 39 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )  +  Articolul 40(1) La data inființării Comisiei, departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupaționale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi preluat de Comisie.(2) Sumele împrumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de către Comisie după expirarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (4).  +  Articolul 41Prezenta ordonanță de urgență transpune art. 13, 14 și art. 21 paragraful 1 și 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003.  +  Articolul 42(1) În Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.(2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupaționale", cap. VII "Înființarea și autorizarea fondurilor de pensii ocupaționale", cap. IX "Constituirea, autorizarea și funcționarea administratorilor" și cap. XIX "Dispoziții tranzitorii și finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale, cap. XIX "Supraveghere și control" și art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă. (la 18-11-2005, Art. 42 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Maria Muga,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2005.Nr. 50.