HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 9 noiembrie 2011pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D”, precum și pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 13 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D", județul Argeș, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 2*). Notă
  *) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 3(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D", județul Argeș, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Mărăcineni, Micești, Dărmănești și Mioveni, județul Argeș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 3, situate pe raza localităților Mărăcineni, Micești, Dărmănești și Mioveni, județul Argeș, sunt în cuantum total de 1.623 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, la cap. 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziția "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.128.  +  Anexa nr. 1
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiție "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN73 între km 7+000 - km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D"
    Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. -                Direcția Regională de Drumuri și Păduri București  Amplasament: județul Argeș    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 275.523 mii lei    (la data de 28 februarie 2011, 1 euro = 4,215 lei),          din care C+M 249.918 mii lei       Valoarea de finanțat 217.512 mii lei  (la data de 28 februarie 2011, 1 euro = 4,215 lei),        din care C+M 196.675 mii lei   Durata de realizare a investiției 30 luni   Eșalonarea investiției   Anul I INV 68.881 mii lei                                                          ----- ------                                                           C+M 62.479 mii lei   Anul II INV 137.761 mii lei                                                          ----- -------                                                           C+M 124.960 mii lei   Anul III INV 68.881 mii lei                                                          ----- ------                                                           C+M 62.479 mii lei   Capacități:  - lungime totală drum km 7,28  - lățime platformă m 18,40  - lățime carosabil m 14,00  - lățime acostamente m 2 x 1,50  - noduri rutiere buc. 3  - poduri buc. 3  - pasaje buc. 2  - podețe buc. 7Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2006.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000-km 11+100 și drum de legătură cu DN 73D",
  situate pe raza localităților Mărăcineni, Micești, Dărmănești și Mioveni, județul Argeș, proprietarii
  sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Județul Unitatea administrativteritorială Denumirea/Numele și prenumele proprietarului /deținătorului de imobil Tarlaua Parcela Situarea terenului în localitate (intravilan- extravilanCategoriade folosințăNr. cărțiifunciare Nr. cadastral Suprafața expropriată (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1Argeș Mărăcineni Ionescu Dorina Ionescu Adrian Constantin, Cristescu Dana-Maria - - IntravilanA 811948119418,00360,00
  2Argeș Mărăcineni Ionescu Dorina, Ionescu Adrian Constantin, Cristescu Dana-Maria - - IntravilanA 811948119430,00600,00
  3Argeș Mărăcineni Codeci Luminița-Mariana 22 - IntravilanA 811948119419,00380,00
  4Argeș Mărăcineni Codeci Luminița-Mariana - - IntravilanA 811948119430,00600,00
  5Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L. 4 - IntravilanA 811948119440,00800,00
  6Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L.- - - IntravilanA 81194811949,00180,00
  7Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L. 1 - IntravilanA 81194811945,00100,00
  8Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L. 4 77 IntravilanA 81194811946,00120,00
  9Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L. 1 - IntravilanA 81194811946,00120,00
  10Argeș Mărăcineni Rădulescu Marian 1 - IntravilanA 81194811946,00120,00
  11Argeș Mărăcineni Rădulescu Liviu-Daniel 1 - IntravilanA 81194811946,00120,00
  12Argeș Mărăcineni Floricel Gheorghe și Floricel Maria - - IntravilanA 811948119423,00460,00
  13Argeș Mărăcineni S.C. InterShipping România - S.R.L. - - IntravilanA 81194811946,00120,00
  14Argeș Mărăcineni Chiliment Maria, Ninu Ioana și Geanta Niculina 12 - IntravilanA 811948119449,00980,00
  15Argeș Mărăcineni Deliu Ion 1 - IntravilanA 811948119422,00440,00
  16Argeș Mărăcineni Deliu Gheorghita 1 18 IntravilanA 811948119417,00340,00
  17Argeș Mărăcineni Spiridon Elena 21 - IntravilanA 811948119413,00260,00
  18Argeș Mărăcineni Stanciu Ion - - IntravilanA 81194811948,00160,00
  19Argeș Mărăcineni Stanciu Florian 28 - IntravilanA 811948119422,00440,00
  20Argeș Mărăcineni Danciu Adrian 28 - IntravilanA 811948119436,00720,00
  21Argeș Mărăcineni Danciu Adrian 28 - IntravilanA 811948119419,00380,00
  22Argeș Mărăcineni Danciu Adrian 28 - IntravilanA 811948119418,00360,00
  23Argeș Mărăcineni Raducu Ioan 28 - IntravilanA 811948119417,00340,00
  24Argeș Mărăcineni Retevoescu Ion și Retevoescu Elena - - IntravilanA 811948119414,00280,00
  25Argeș Mărăcineni Retevoescu Ion și Retevoescu Elena - - IntravilanA 81194811944,0080,00
  26Argeș Mărăcineni Dumitrascu Constantin - - IntravilanA 81194811943,0060,00
  27Argeș Mărăcineni Voicescu Nicolae și Voicescu Vasilica 1 - IntravilanA 811948119411,00220,00
  28Argeș Mărăcineni Vaciu Constantin și Vaciu Alexandra 36 - IntravilanA 81194811943,0060,00
  29Argeș Mărăcineni Cotet Mihai și Cotet Elena-Cristina - - IntravilanA 811948119437,00740,00
  30Argeș Mărăcineni Gomoi Marioara - - IntravilanA 811948119420,00400,00
  31Argeș Mărăcineni Raducu Tit și Raducu Cornelia- - IntravilanA 81194811946,00120,00
  32Argeș Mărăcineni Patrusca Marian - - IntravilanCc 811948119410,00400,00
  33Argeș Mărăcineni Veselu Gheorghe și Veselu Elena Laura - - IntravilanA 811948119427,00540,00
  34Argeș Mărăcineni Stanescu Constantin 36 - IntravilanA 81194811942,0040,00
  35Argeș Mărăcineni Retevoescu Gheorghe și Retevoescu Elena 20 - IntravilanA 81194811946,00120,00
  36Argeș Mărăcineni Retevoescu Gheorghe și Retevoescu Elena 29 - IntravilanA 811948119417,00340,00
  37Argeș Mărăcineni Raducu Tit 1 18 IntravilanCc 811948119416,00320,00
  38Argeș Micești Naciu Ion și Naciu Georgeta - - IntravilanA 806478064714,00140,00
  39Argeș Micești Iconaru Cornelia - - IntravilanA 80647806475,0050,00
  40Argeș Micești Serbanescu Vasile 8 210 IntravilanA 806478064751,00510,00
  41Argeș Micești Matau Viorica - - IntravilanCc 806478064724,00360,00
  42Argeș Micești Adam Ion 6 - IntravilanDr 806478064724,00360,00
  43Argeș Micești Adam Ion - - IntravilanA 806478064770,001.255,00
  Cc 806478064737,00
  44Argeș Micești Aciobanitei Magdalena și Aciobanitei Viorel - - IntravilanA 806478064764,00640,00
  45Argeș Micești Mihailescu Dumitru - - IntravilanA 806478064777,00770,00
  46Argeș Micești Vasile Daniela-Elena - - IntravilanA 806478064763,00630,00
  47Argeș Micești Rizea Robert Ovidiu - - IntravilanA 806478064731,00310,00
  48Argeș Micești Stanescu Elena - - IntravilanA 806478064711,00110,00
  49Argeș Micești Dina Policsenia - - IntravilanA 806478064714,00140,00
  50Argeș Micești Olteanu Stefan Sorinel - - IntravilanA 806478064736,00360,00
  51Argeș Micești Citulete Ion 8 190 IntravilanCc 806478064717,00255,00
  52Argeș Micești Iliescu Mihai - - IntravilanA 806478064717,00170,00
  53Argeș Micești Stana Cristian Viorel - - IntravilanCc 806478064723,00345,00
  54Argeș Micești Moise Ion și Moise Stela 7 - IntravilanA 8064780647116,001.160,00
  55Argeș Micești Muscalu Mihai - - IntravilanA 806478064728,00280,00
  56Argeș Micești Enache Andreea Larisa și Enache Alexandru - - IntravilanA 80647806472,0020,00
  57Argeș Micești Pacioianu Vasile - - IntravilanA 80647806478,0080,00
  58Argeș Micești Tacalie Paraschiv Emilia și Paraschiv Ion - - IntravilanA 8064780647166,001.660,00
  59Argeș Micești Izbasoiu Gheorghe - - IntravilanA 806478064757,00570,00
  60Argeș Micești Bailescu Aurel - - IntravilanA 806478064726,0052,00
  61Argeș Micești Moise Ion 5 - IntravilanA 806478064722,0044,00
  62Argeș Micești Vasile Joita 5 - IntravilanA 806478064717,0034,00
  63Argeș Micești Preda Verona 5 - IntravilanA 806478064761,00122,00
  64Argeș Micești Ghemaru Maria - - IntravilanA 806478064729,0058,00
  65Argeș Micești Olteanu St. Nicolae 8 210 IntravilanA 8064780647133,001.330,00
  66Argeș Micești Petrescu Paul, Petrescu Constanta și Dumitru Ileana - - IntravilanA 80647806478,0080,00
  67Argeș Micești Olteanu St. Nicolae - - IntravilanA 80647806478,0080,00
  68Argeș Micești Dorobantu Aurelia 13 44 IntravilanL 806478064788,00880,00
  69Argeș Micești Matau Gheorghe - - IntravilanA 806478064728,00280,00
  70Argeș Micești Matau Gheorghe - - IntravilanA 806478064710,00100,00
  71Argeș Micești Matei Verginia, Matei Marian Danut și Matei Dumitru Nicolae 6 - IntravilanA 806478064743,00430,00
  72Argeș Micești Stana P. Gheorghe 23 - IntravilanA 806478064742,00420,00
  73Argeș Micești Zavoianu Gh. Ion 6 - IntravilanA 806478064743,00430,00
  74Argeș Micești Badea Gabriela Monica - - IntravilanA 806478064724,00240,00
  75Argeș Micești S.C. Halley - S.R.L. - - IntravilanA 806478064732,00320,00
  76Argeș Micești Comanescu Florian și Comanescu Luminita 6 - IntravilanA 806478064784,00840,00
  77Argeș Micești Stan Gheorghe și Stan Ion 6 - IntravilanA 806478064772,00720,00
  78Argeș Micești Stroe Alin Gabriel - - IntravilanA 806478064794,00940,00
  79Argeș Micești Stroie Constantin 6 - IntravilanA 806478064764,00640,00
  80Argeș Micești Stroe Alin Gabriel 23 - IntravilanA 8064780647135,001.350,00
  81Argeș Micești S.C. Roxtravel SPA Resort - S.R.L. - - IntravilanA 80647806472,0020,00
  82Argeș Micești Burlan Dorina și Burlan Zamfir 23 - IntravilanL 806478064721,00210,00
  83Argeș Micești Olteanu St. Nicolae - - IntravilanL 8064780647371,003.710,00
  84Argeș Micești Tudose Constantin și Tudose Radiana - - IntravilanA 806478064776,00760,00
  85Argeș Micești Stoica Nicolae și Stoica Camelia - - IntravilanL 806478064731,00310,00
  86Argeș Micești Enus Titu și Enus Mariana - - IntravilanA 80647806479,0090,00
  87Argeș Micești Pavel Ionel, Pavel Vasile, Tanase Florica și Badea Elena- - IntravilanA 806478064712,00120,00
  88Argeș Micești S.C. ISIS PATIS - S.R.L. - - IntravilanCc 80647806472,0030,00
  89Argeș Micești Serbanescu Elisabeta și Stanescu Ileana - - IntravilanL 806478064717,00170,00
  90Argeș Micești Popescu Ion - - IntravilanA 806478064796,00960,00
  91Argeș Micești Boncea Nicolae - - IntravilanA 806478064711,00110,00
  92Argeș Micești Ciocan Gheorghe și Ciocan Narcisa Andreea - - IntravilanA 806478064727,00270,00
  93Argeș Micești Gabudeanu Doina - - IntravilanA 806478064723,00230,00
  94Argeș Micești S.C. Delta Invest - S.R.L. - - IntravilanA 8064780647132,001.320,00
  95Argeș Micești S.C. CARGO EXPRESS SPEDITION - S.A. - - IntravilanA 8064780647274,002.740,00
  96Argeș Micești Luxandra Victorita - - IntravilanCc 806478064728,00420,00
  97Argeș Micești Bailescu Steliana, Bailescu Gheorghe și Bailescu Alexandru - - ExtravilanA 806478064712,00120,00
  98Argeș Micești Curtui Ionel - - ExtravilanA 806478064791,00182,00
  99Argeș Micești Olteanu Gheorghe - 266 ExtravilanA 8064780647165,00330,00
  100Argeș Micești Bailescu Vasile și Bailescu Ana - - ExtravilanA 806478064765,00130,00
  101Argeș Micești Patrascu Elena - - ExtravilanA 806478064731,0062,00
  102Argeș Micești Badea Constantin - - ExtravilanA 806478064725,0050,00
  103Argeș Micești Bedereaga Stefan - - ExtravilanA 806478064793,00186,00
  104Argeș Micești Comuna Micești - - ExtravilanA 8064780647121,00242,00
  105Argeș Micești Ducan Elena, Ducan Alexandru,Toroila Paraschiva, Ducan Mariana, Ducan Anton-Daniel și Nicolae Simona Mariana - - ExtravilanA 8064780647611,001.222,00
  106Argeș Micești Toma Fivi și Toma Corneliu - - IntravilanA 80647806471,0010,00
  107Argeș Micești S.C. Euromontaj Industrial - S.R.L. - - IntravilanCc 806478064737,00555,00
  108Argeș Micești Nastaseanu Sergiu - - IntravilanA 80647806471.150,0011.500,00
  109Argeș Micești S.C. Tempocom - S.R.L. - - IntravilanA 80647806471.185,0011.850,00
  110Argeș Micești Comuna Micești - - Intravilandr 806478064750,00500,00
  111Argeș Micești Iunker Cristian Gheorghe și Iunker Corina - - IntravilanA 806478064716,00160,00
  112Argeș Micești Gava Marilena Georgeta - - IntravilanA 806478064724,00240,00
  113Argeș Micești S.C. TFM METAL INDUSTRY - S.R.L. 6 146 IntravilanL 8064780647275,002.750,00
  114Argeș Micești Daje Lucia Magdalena 13 44/1IntravilanL 80647806479,0090,00
  115Argeș Micești Vladescu Dana Alexandra și Hansen Marina Elena - - IntravilanL 80647806477,0070,00
  116Argeș Micești Aciobanitei Viorel, Aciobanitei Magdalena - - IntravilanCc 806478064714,00140,00
  117Argeș Micești Badea Gavril și Badea Lucica - - IntravilanA 806478064728,00280,00
  118Argeș Micești Corbeanu Aurelian - - IntravilanA 806478064743,00430,00
  119Argeș Micești Valenti Burtea Ionela - - IntravilanA 806478064728,00535,00
  cc 806478064717,00
  120Argeș Micești Comuna Micești - - IntravilanDr 806478064723,00230,00
  121Argeș Micești S.C. RAM INVEST 2005 - S.R.L.6 - IntravilanA 806478064777,00770,00
  122Argeș Micești Stan Camelia Maria - - IntravilanA 806478064738,00380,00
  123Argeș Micești S.C. COGEME SET RO - S.R.L. 6 - IntravilanCc 806478064749,00735,00
  124Argeș Micești Pacioianu Marius Florin 6 - IntravilanA 806478064731,00310,00
  125Argeș Micești Patrascu Silviu - - IntravilanA 806478064760,00600,00
  126Argeș Micești Hapa Victor Ion și Hapa Elena Gratiela 6 - IntravilanA 806478064728,00280,00
  127Argeș Micești Olteanu Gheorghe - - IntravilanA 80647806476,0060,00
  128Argeș Micești Croitoru Gheorghe - - IntravilanA 806478064714,00140,00
  129Argeș Micești Dica Ion și Dica Maria - - IntravilanA 806478064713,00130,00
  130Argeș Micești Retevoescu Pavel și Retevoescu Estera - - IntravilanA 806478064731,00310,00
  131Argeș Micești S.C. OVERLAND CONSTRUCT IMPEX - S.R.L. 6 129 IntravilanA 8064780647507,005.070,00
  132Argeș Micești Cristescu Gheorghe, Olteanu Luminita și Popescu Maria 7 129 IntravilanA 806478064751,00510,00
  133Argeș Micești Grigore Veronica 6 129 IntravilanA 806478064785,00850,00
  134Argeș Micești Grigore Veronica 6 129 IntravilanA 8064780647108,001.080,00
  135Argeș Micești Oprescu Pavel și Oprescu Elena - - IntravilanA 80647806474,0040,00
  136Argeș Micești Angelescu Andrei, Angelescu Ioana - - IntravilanA 806478064733,00330,00
  137Argeș Micești Mihailescu Iuliana Loredana - - IntravilanA 806478064718,00180,00
  138Argeș Micești Chirca Adrian și Chirca Octavian Costin - - IntravilanA 806478064729,00290,00
  139Argeș Micești Sarbu Mirela 6 - IntravilanA 806478064717,00170,00
  140Argeș Micești Barbulescu Liviu - - IntravilanA 806478064737,00370,00
  141Argeș Micești Barbulescu Gheorghe 6 - IntravilanA 806478064746,00460,00
  142Argeș Micești Barbulescu Stelian și Barbulescu Elena - - IntravilanA 806478064765,00650,00
  143Argeș Micești Balan Ion - - IntravilanA 8064780647127,001.270,00
  144Argeș Micești Pungoi Maria 6 - IntravilanA 806478064727,00270,00
  145Argeș Micești Oprescu Ion 6 - IntravilanA 806478064724,00240,00
  146Argeș Micești Oprescu Cristian - - IntravilanA 806478064723,00230,00
  147Argeș Micești Mandruta Constanta - - IntravilanA 806478064717,00170,00
  148Argeș Micești Stan Camelia Maria - - IntravilanA 806478064717,00170,00
  149Argeș Micești Matau Ion - - IntravilanA 80647806474,00175,00
  cc 80647806479,00
  150Argeș Micești Patrascu Silviu - - IntravilanA 806478064762,00620,00
  151Argeș Micești Croitoru Gheorghe - - IntravilanA 80647806477,00310,00
  cc 806478064716,00
  152Argeș Micești Barbarie Aurica - - ExtravilanA 80647806473,006,00
  153Argeș Micești Rizea Constantin 7 - ExtravilanA 806478064717,0034,00
  154Argeș Micești Chirca Elena 5 - ExtravilanA 806478064718,0036,00
  155Argeș Micești Chirca Florian și Chirca Marioara - - ExtravilanA 806478064718,0036,00
  156Argeș Micești Popescu Maria, Olteanu Luminita, Cristescu Gabriela și Cristescu Gheorghe 7 112 ExtravilanA 806478064740,0080,00
  157Argeș Micești Stoica Elena 4 4 ExtravilanA 8064780647109,00218,00
  158Argeș Micești Popa Ana 5 112 ExtravilanA 8064780647484,00968,00
  159Argeș Micești Tuica Paraschiva - - ExtravilanA 80647806471.291,002.582,00
  160Argeș Micești Bucuroiu Cornel - - IntravilanA 80647806474,0040,00
  161Argeș Micești Oprescu Stefan - - IntravilanA 8064780647387,003.870,00
  162Argeș Micești Dan Lucia 6 - IntravilanA 80647806477,0070,00
  163Argeș Micești Jiga Aurica și Jiga Constantin - - IntravilanA 806478064710,00100,00
  164Argeș Micești Deaconu Elena - - IntravilanA 80647806479,0090,00
  165Argeș Micești Atanasoff Elena - - IntravilanA 806478064710,00100,00
  166Argeș Micești S.C. DELTA INVEST - S.R.L. 6 - Intravilancc 8064780647403,006.175,00
  dr 806478064713,00
  167Argeș Micești Stefan Constantin Dragos și Stefan Florentina - - IntravilanA 806478064713,00130,00
  168Argeș Micești Cheorcea Elena - - IntravilanCc 806478064794,001.410,00
  169Argeș Micești Stana Cristian Viorel - - IntravilanA 80647806479,0090,00
  170Argeș Micești Grecu Cristian - - IntravilanA 806478064717,00170,00
  171Argeș Micești Anghelescu Andrei Anghelescu Ioana - - IntravilanA 806478064746,00460,00
  172Argeș Micești Mihailescu Laleli - - IntravilanA 806478064710,00100,00
  173Argeș Micești S.C. DRUM CONSTRUCT LOGISTIK - S.R.L. - - IntravilanA 8064780647251,002.510,00
  174Argeș Micești Stoica Rozalia Simina și Stoica Vasile Adrian - - IntravilanL 806478064716,00160,00
  175Argeș Micești Ivascu Constantin - - IntravilanL 806478064752,00520,00
  176Argeș Micești Spiridon Elena - - IntravilanL 8064780647176,001.760,00
  177Argeș Micești Barbu Gheorghe și Barbu Daniela - - IntravilanL 806478064715,00150,00
  178Argeș Micești Ungureanu I. Iulian - - IntravilanL 806478064782,00820,00
  179Argeș Micești Iorga Ion și Iorga Gheorghita- - IntravilanL 80647806477,0070,00
  180Argeș Micești Moise Alexandru 5 - ExtravilanA 806478064721,0042,00
  181Argeș Micești Nicolaescu Marian Valentin și Nicolaescu Lenuta 6 - Intravilancc 806478064723,00345,00
  182Argeș Micești Gheorghe Ionut Alinodor - - IntravilanL 806478064724,00240,00
  183Argeș Micești Ion Gheorghita Catalin Ion Florina-Teofila - - Intravilancc 806478064720,00300,00
  184Argeș Micești Mihailescu Ion - - IntravilanA 806478064724,00240,00
  185Argeș Micești Rus Mihai Vlad și Badea Elena- - IntravilanA 806478064764,00640,00
  186Argeș Micești S.C. Vlad Settlements - S.R.L. - - IntravilanA 806478064725,00250,00
  187Argeș Micești Voicescu Vasile, Voicescu Ionși Voicu Maria - - IntravilanA 80647806479,0090,00
  188Argeș Micești Chirita Sergiu Catalin Chirita Andreea - - IntravilanA 806478064728,00280,00
  189Argeș Micești S.C. COGEME SET RO - S.R.L. 6 - Intravilancc și dr806478064748,00720,00
  190Argeș Micești Pacioianu Traian Cristian, Pacioianu Madalina 6 129 IntravilanA 806478064731,00310,00
  191Argeș Micești Olteanu Gheorghe - - IntravilanA 806478064746,00460,00
  192Argeș Micești Mocanu Laurentiu Cezar, Mocanu Alina Andreea, Voicu Dumitru și Voicu Maria 6 129 IntravilanA 80647806471.467,0014.670,00
  193Argeș Micești Voicescu Vasile - - IntravilanA 806478064710,00100,00
  194Argeș Mioveni Dima Constantin și Dima Maria- - IntravilanA 8191881918557,0022.280,00
  195Argeș Mioveni Deleanu Florica, Stanca Ilie,Stanca Marin și Stanca Ion - - IntravilanA 81918819182.117,0084.680,00
  196Argeș Mioveni Orașul Mioveni - - IntravilanA 81918819181.284,0051.360,00
  197Argeș Mioveni Neagu Adrian și Chirvasiu Victoria 13 291 IntravilanA 8191881918315,0012.600,00
  198Argeș Mioveni Popa Ecaterina 30 - IntravilanP 8191881918107,004.280,00
  199Argeș Mioveni Dumitrescu Ion 30 - IntravilanP 8191881918135,005.400,00
  200Argeș Mioveni Dumitrescu Ion 30 6 IntravilanP 8191881918472,0018.880,00
  201Argeș Mioveni Mihaila Ion, Savu Niculina și Mihaila Nicolae 14 315 ExtravilanA 81918819182.213,0033.195,00
  202Argeș Mioveni Filip Niculae, Filip Gheorghe, Staicu Nicolae-Adrian și Staicu Elena - - ExtravilanA 81918819182.011,0030.165,00
  203Argeș Mioveni S.C. Someco - S.A. - - IntravilanA 81918819182.502,00100.080,00
  204Argeș Mioveni Ducan Milodora, Ionescu Viorica, Gurau Constantin Cosmin și Purdel Niculina 13 296 IntravilanA 81918819181.973,0078.920,00
  205Argeș Mioveni Ciolan Maria - - IntravilanA 819188191872,002.880,00
  206Argeș Mioveni S.C. VIATOR VEKTOR RO - S.R.L. 13 296 IntravilanP 819188191874,002.960,00
  207Argeș Mioveni S.C. VIATOR VEKTOR RO - S.R.L. 13 296 IntravilanP 8191881918372,0014.880,00
  208Argeș Mioveni Nicolae Aurel 13 296 IntravilanP 8191881918188,007.520,00
  209Argeș Mioveni Dragan Ion, Dragan Ion Liviu,Matei Elena Cristina și Jipa Dragan Carmen Liliana 30,13296 IntravilanP 8191881918714,0028.560,00
  210Argeș Mioveni Alecu Stelica   IntravilanP 819188191876,003.040,00
  211Argeș Mioveni S.C. LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT, societate în comandită - - Intravilancc 8191881918553,0033.180,00
  212Argeș Mioveni Bobocea Gheorghe -  IntravilanA 8191881918696,0027.840,00
  213Argeș Mioveni Neamtiu Viorica 13 296 IntravilanP 8191881918514,0020.560,00
  214Argeș Mioveni S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A. - puțuri captare apă - - ExtravilanF 81918819184.003,0060.045,00
  215Argeș Mioveni S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A. - batal și drum - - IntravilanDr 81918819189.470,00378.800,00
  216Argeș Mioveni Ristea T. Zina, Murtaza Liliana, Brutarea Ghe. Nicoleta Alexandrina și Ristea Georgeta Carmen - - ExtravilanA 81918819181.564,0023.460,00
  217Argeș Mioveni Stanca Adrian Laurentiu, Stanca M. Maria - - ExtravilanA 81918819181.563,0023.445,00
  218Argeș Mioveni S.C. Montana - S.A. - - IntravilanCc 81918819183.114,00124.560,00
  219Argeș Mioveni RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE - S.R.L. - - IntravilanCc 81918819183.276,00131.040,00
  220Argeș Mioveni Ciocanea Constantin și Ciocanea Nicolae - - ExtravilanA 81918819181.908,0028.620,00
  221Argeș Mioveni Costache Ion 13 291 ExtravilanA 81918819181.906,0028.590,00
  222Argeș Mioveni Francu N. Ion, Stanca N. Maria, Frincu N. Eufrusina, Panait Gh. Marilena Lavinia, Pufu Gh. Ovidiu, Frincu N. Nicolae Eugen și Bucur N. Ana Maria Andreea 14 316 ExtravilanA 81918819181.956,0029.340,00
  223Argeș Mioveni Ristea Elena -  ExtravilanA 81918819181.780,0026.700,00
  224Argeș Mioveni Militaru Elisabeta 14 313 ExtravilanA 8191881918484,007.260,00
  225Argeș Mioveni Dutu Carmen 14 313 ExtravilanA 819188191818,00270,00
  226Argeș Dărmănești Parohia Sf. Nicolae Piscani 19 740/2IntravilanA 80583805833.621,0016.527,00
  Extravilan 80583805831888,00
  227Argeș Dărmănești S.C. PENTAROM - S.R.L. - - IntravilanA 805838058358,00174,00
  228Argeș Dărmănești Grechi N. Elena - - IntravilanA 80583805832,006,00
  229Argeș Dărmănești Banu Vasile și Banu Steliana 20 752 IntravilanA 8058380583521,001.563,00
  230Argeș Dărmănești Mateescu Dumitru - - ExtravilanA 8058380583100,00300,00
  231Argeș Dărmănești Teodoreci Mihai - - ExtravilanA 805838058332,0096,00
  232Argeș Dărmănești Ștefănescu Zînica - - ExtravilanA 805838058368,00204,00
  233Argeș Dărmănești Căpățână Arion 19 - ExtravilanA 8058380583147,00441,00
  234Argeș Dărmănești Teciulescu Gheorghe 19 - ExtravilanA 8058380583118,00354,00
  235Argeș Dărmănești Iordache Dragos Ion și Iordache Elena Cristina - - ExtravilanA 8058380583146,00438,00
  236Argeș Dărmănești Bucur Virginia și Bucur Constantin - - ExtravilanA 8058380583195,00585,00
  237Argeș Dărmănești Zamfira Gabriel Ioan - - ExtravilanA 80583805831.474,004.422,00
  238Argeș Dărmănești Manole Ion și Manole Camelia - - ExtravilanA 8058380583973,002.919,00
  239Argeș Dărmănești Iordache Gheorghe 19 740/2IntravilanA 8058380583154,00462,00
  240Argeș Dărmănești Badea Maria 19 740/2IntravilanA 805838058355,00165,00
  241Argeș Dărmănești Bucur Nicolae 19 740/2IntravilanA 805838058347,00141,00
  242Argeș Dărmănești Zamfira Ion 19 - IntravilanA 805838058351,00153,00
  243Argeș Dărmănești Teodoreci Mihai 19 720 ExtravilanA 80583805833.057,009.171,00
  244Argeș Dărmănești Bratu Constantin 19 740/2ExtravilanA 8058380583400,001.200,00
  245Argeș Dărmănești Lazar Maria 19 740/2ExtravilanA 8058380583400,001.200,00
  246Argeș Dărmănești Lazar Maria - - ExtravilanA 80583805831.038,003.114,00
  247Argeș Dărmănești Ștefănescu Zînica 19 - ExtravilanA 80583805835.000,0015.000,00
  248Argeș Dărmănești S.C. AMFORA PLUS TRANS - S.R.L. - - ExtravilanN 80583805833.964,0011.892,00
  TOTAL: 86.499,001.649.648,00
  (la 06-06-2013, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 309 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 06 iunie 2013 )
  ------