LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014  Notă
  **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 295/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011 și a mai fost modificată prin Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011.
  Notă
  *) Potrivit pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 1 noiembrie 2019, în tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,arme și muniții“ se înlocuiește cu sintagma ,,arme, componente esențiale și muniții“, cu excepția art. 2 pct. II, subpct. 1, 2 și 3, art. 72, 74 și anexa la lege. Înlocuirea sintagmei s-a realizat direct în textul prezentei formei consolidate.
   +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1Domeniul de reglementare(1) Prezenta lege stabilește categoriile de arme, componente esențiale și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme, componente esențiale și muniții sunt permise pe teritoriul României.(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții efectuate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, securității naționale și ordinii publice și operațiunilor ce au ca destinatar final aceste instituții;b) operațiunilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei legi, definițiile și categoriile armelor, componentelor esențiale, munițiilor, persoanelor și documentelor sunt:I. Definiții generale1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă;2. arma de foc - orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale sau a materialului din care este confecționat, poate fi transformat în acest scop; în înțelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiția armelor de foc armele prevăzute în categoriile D și E din anexă;3. Abrogat. (la 04-11-2019, Punctul 3. din Punctul I. , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 4. componentă esențială - țeava, frema, cutia mecanismelor, după caz, superioară sau inferioară, manșonul mobil, cilindrul, cap închizător sau închizător, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze; (la 04-11-2019, Punctul 4. din Punctul I. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 5. muniția - muniția completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuș, capsele de inițiere, pulberea, gloanțele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiția ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizații; (la 04-11-2019, Punctul 5. din Punctul I. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 5^1. pachete de muniție - cea mai mică unitate de ambalare de muniție completă; (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 5^2. muniție cu proiectile perforante - muniție de utilitate militară, cu proiectile blindate care au nucleu dur perforant; (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 5^3. muniție cu proiectile explozive - muniție de utilitate militară, cu proiectile conținând o încărcătură care explodează în timpul impactului; (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 5^4. muniție cu proiectile incendiare - muniție militară, cu proiectile conținând un amestec chimic inflamabil la contactul cu aerul sau în momentul impactului; (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 6. operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții - producerea, confecționarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc, a componentelor esențiale și a munițiilor pentru acestea; (la 04-11-2019, sintagma: piese a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 7. uz de armă - executarea tragerii cu o armă;8. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc și, atunci când este posibil, a componentelor esențiale și a muniției pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autoritățile competente în procesul de detectare, investigare și analizare a fabricării ilicite și a traficului ilicit. (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 9. muzeu - instituție de cultură, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziționează, conservă, cercetează și expune arme de foc, componente esențiale sau muniție în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale, de patrimoniu sau de divertisment și care este recunoscută în condițiile legii; (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 10. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană. (la 04-11-2019, Punctul I. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) II. Categorii de arme, componente esențiale și muniții1. arme și muniții interzise - armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, a muzeelor, a companiilor naționale și societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție; (la 15-11-2021, Punctul 1. din Punctul II. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) 2. arme și muniții letale - armele și munițiile prevăzute în categoria B din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea persoanelor; (la 04-11-2019, Punctul 2. din Punctul II. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 3. arme și muniții neletale - armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; (la 04-11-2019, Punctul 3. din Punctul II. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 4. arme și muniții cu potențial letal - armele și munițiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi. Se prezumă că arma poate avea potențial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanță mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului. (la 04-11-2019, Punctul 3. din Punctul II. , Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinației1. arme militare - arme destinate uzului militar;2. arme de apărare și pază - arme de foc scurte, recunoscute în condițiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieții, integrității și libertății persoanelor fizice, precum și a bunurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice;3. arme de autoapărare - arme scurte, cu potențial letal, special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare; (la 04-11-2019, Punctul 3. din Punctul III. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condițiile prevăzute de lege;5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe țevi, care folosesc muniție cu glonț sau/și cu alice, recunoscute în condițiile prevăzute de lege;6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfășurarea corespunzătoare a unor activități din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecției mediului și protecției împotriva dăunătorilor, precum și desfășurarea de către societățile specializate de pază și protecție a activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și a transporturilor de bunuri și valori, respectiv a activităților de protecție a persoanelor;7. arme și dispozitive de agrement - arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în cadrul competițiilor sportive; sunt incluse în această categorie și arcurile;8. replici de arme tip airsoft - replici după arme și dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice;9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un șoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;11. arme cu destinație industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil și care au aparența unei arme de foc automate;12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanțe tranchilizante;13. arme de foc dezactivate - arme de foc care au fost făcute definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, într-un mod care să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc; (la 04-11-2019, Punctul 13. din Punctul III. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 14. arme de colecție - armele destinate a fi piese de muzeu, precum și armele, aflate sau nu în stare de funcționare, care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică ori documentară;14^1. arme comemorative - armele de colecție fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puțin 50 de ani de la apariția modelului ori arme fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin emiterea unui certificat de către producător; (la 04-11-2019, Punctul III. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 15. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecții;16. arme de spectacol și arme acustice - arme de foc transformate cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, de exemplu în reprezentații teatrale, sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, parade, evenimente sportive și instruire; (la 04-11-2019, Punctul 16. din Punctul III. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 17. arme de alarmă și arme de semnalizare - dispozitive care sunt proiectate numai pentru a trage gloanțe oarbe sau cartușe pirotehnice de semnalizare sau pentru a expulza substanțe iritante sau alte substanțe active, care îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. (la 04-11-2019, Punctul III. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient;2. arme de foc scurte - arme de foc a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a țevii sau lungime totală depășește dimensiunile armelor de foc scurte;4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;6. arme de foc cu repetiție - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartuș preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartușului în camera de încărcare sau într-un lăcaș special prevăzut la intrarea în țeavă;8. arme albe cu lamă - armă care îndeplinește următoarele criterii:a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;b) are tăiș dublu pe toată lungimea sa;c) lungimea este mai mare de 15 cm;d) lățimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;e) are un mâner prevăzut cu gardă.V. Categorii de persoane1. vânător - persoana fizică care a obținut calitatea de vânător și practică vânătoarea, în condițiile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;2. colecționar de arme - orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea și conservarea armelor de foc, a componentelor esențiale sau a muniției în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale sau de patrimoniu și care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de colecționar; (la 04-11-2019, Punctul 2. din Punctul V. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 3. federațiile sportive naționale de specialitate - structuri sportive de interes național, constituite, în condițiile legii, prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, care pentru desfășurarea probelor sportive, conform statutului lor, folosesc arme cu destinația tir;4. sportivi de tir - sportivii legitimați la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate;5. sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplinește în fiecare an baremele cifrice stabilite și aprobate de federațiile sportive de specialitate;6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile școlii de antrenori și a dobândit, în condițiile legii, diploma sau carnetul de antrenor. Antrenorul cu specializare tir desfășoară activități de instruire și îndrumare a sportivilor legitimați sau în curs de legitimare, inclusiv supravegherea tragerilor efectuate în poligoanele autorizate; (la 28-05-2023, Punctul 6. din Punctul V. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 139 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023 ) 7. instructor în poligonul de tragere - persoana care desfășoară activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate și care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere;8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, repararea, modificarea sau transformarea armelor de foc sau a componentelor esențiale ori în fabricarea, comerțul, schimbul, modificarea sau conversia muniției; (la 04-11-2019, Punctul 8. din Punctul V. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în negocierea sau realizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de arme de foc, de componente esențiale ale acestora sau de muniție ori în realizarea transferului de arme de foc, de componente esențiale sau de muniție pe teritoriul unui stat membru, dintr-un stat membru în altul, dintr-un stat membru către o țară terță sau dintr-o țară terță către un stat membru; (la 04-11-2019, Punctul 9. din Punctul V. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 10. rezident al unui stat membru - cetățean al unui stat membru sau membrul de familie al acestuia care își exercită dreptul la liberă circulație și rezidență pe teritoriul unui stat membru, precum și titularul unui document care atestă dreptul de rezidență al acestuia pe teritoriul unui stat membru. (la 04-11-2019, sintagma: stat membru al Uniunii Europene a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 11. banc de probe - orice entitate care are ca atribuții testarea și certificarea armelor de foc, a componentelor esențiale și a munițiilor aferente în scopul atestării calității acestora din punctul de vedere al siguranței și securității tragerii și care a fost acreditată de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, indicată la pct. 1 lit. c) din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, comisie înființată ca urmare a adoptării Convenției nr. 11.325/1969 pentru recunoașterea mărcilor aplicate pe armele de calibru mic. (la 15-11-2021, Punctul V. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) Notă
  Articolul V din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 prevede:Articolul V(1) Armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare fabricate, transferate sau importate în România, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi achiziționate, vândute, deținute sau folosite exclusiv pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare pot fi exportate sau transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru, doar după obținerea în prealabil a unui certificat emis de un banc de probe, în sensul prevederilor art. 2 pct. V subpct. 11 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.
  VI. Tipuri de documente1. permis de armă - documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt înscrise în acest document, precum și muniția aferentă;2. pașaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condițiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea, portul și folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective; (la 04-11-2019, Punctul 2. din Punctul VI. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 3. certificat de deținător - documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepția armelor neletale supuse autorizării;4. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizată să dețină și să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum și studenților de la instituțiile de învățământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta și folosi arma și muniția corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul și pentru executarea sarcinilor de serviciu;5. permis de transfer al armelor - document eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme și muniții de pe teritoriul României către un stat membru; (la 04-11-2019, Punctul 5. din Punctul VI. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 6. autorizație de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autoritățile competente române ori ale unui stat membru de expediție, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităților competente pentru fiecare operațiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului; (la 04-11-2019, Punctul 6. din Punctul VI. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 7. acord prealabil - documentul eliberat de autoritățile competente române, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor și munițiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru de destinație, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe teritoriul său; (la 04-11-2019, Punctul 7. din Punctul VI. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 8. aviz de import/export - documentul eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană. (la 04-11-2019, Punctul 8. din Punctul VI. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )
   +  Articolul 3Autoritatea competentă(1) Poliția Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, destinate uzului civil, precum și cu privire la operațiunile efectuate cu acestea, în condițiile prezentei legi.(2) Se desemnează Direcția arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ca punct focal național pentru realizarea cooperării și schimbului reciproc de informații cu statele membre, în ceea ce privește controalele desfășurate și operațiunile efectuate cu arme, componente esențiale și muniții aferente acestora, destinate uzului civil, în conformitate cu prevederile Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019, precum și ca autoritate centrală, în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii. Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene datele de contact ale punctului focal național prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 15-11-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 )
   +  Articolul 4Aspecte generale privind regimul armelor(1) Armele din categoria A din anexă pot fi deținute și folosite numai de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi deținute sau, după caz, purtate și folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deținute și folosite numai în baza autorizației eliberate în condițiile prezentei legi.(3) Armele neletale din categoriile C și D din anexă pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiția îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autoritățile competente, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(4) Armele și dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de către persoanele fizice și juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(5) Forma și conținutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(6) Evidența posesorilor de arme din categoriile B, C și D din anexă, a armelor deținute de aceștia, precum și a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deține, purta și folosi se ține de către inspectoratele județene de poliție și de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, care au eliberat aceste documente.  +  Articolul 5Regimul armelor militare și al unor dispozitive destinate armelor letale(1) Regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitive militare se stabilește prin legi speciale.(2) Sunt interzise procurarea, deținerea, portul, utilizarea, testarea, evaluarea, importul, exportul și comercializarea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor sisteme și dispozitive destinate armelor: (la 26-03-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 5, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 22 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) a) sisteme de ochire care funcționează pe principiul laser;b) sisteme de ochire pe timp de noapte;c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;b) persoanele juridice care produc sistemele și dispozitivele prevăzute la alin. (2) destinate, exclusiv, pentru instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale sau pentru transferul către un alt stat membru ori exportul către un stat terț. (la 04-11-2019, sintagma: stat membru al Uniunii Europene a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 26-03-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 22 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 5^1Regimul juridic al armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare introduse pe teritoriul României(1) În vederea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul României a armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armelor de alarmă și/sau a armelor de semnalizare, armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină astfel de dispozitive trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.(2) Înainte de introducerea pe piață a armelor prevăzute la alin. (1), produse pe teritoriul României, armurierii trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.(3) Pentru obținerea certificatului care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, în cazul scoaterii de pe teritoriul României, potrivit prevederilor alin. (1), sau al introducerii pe piață, potrivit prevederilor alin. (2), armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină arme de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de alarmă și arme de semnalizare pot transfera temporar armele respective pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene pe care se află un banc de probe acreditat de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în condițiile prevăzute la art. 121. (la 15-11-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 )  +  Articolul 6Condiții generale privind deținerea armelor(1) Orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește condițiile prevăzute de lege are dreptul să dețină la domiciliul, reședința, sediul sau punctul de lucru arme, componente esențiale și muniții.(2) Persoanele fizice și juridice care au dreptul să dețină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfășoare operațiuni cu arme din categoriile B, C și D din anexă, componente esențiale și muniții corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, componentelor esențiale și munițiilor deținute, la solicitarea organelor de poliție, și să asigure securitatea acestora. Condițiile de asigurare a securității acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-11-2019, sintagma: piese a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deținere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spațiu decât cel menționat în documente numai cu acordul scris al poliției, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de Jouli, pot fi procurate doar în vederea deținerii, numai ca arme de foc cu destinația colecție. (la 04-11-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 7Principalele obligații ale deținătorilor armelor(1) Deținătorii armelor letale sau neletale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.(1^1) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente, în situația în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme, componente esențiale și muniții letale sau neletale supuse autorizării. (la 14-01-2016, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (1^2) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la recomandarea expresă a medicului și/sau a psihologului, adresată autorității competente, în situația în care în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme, componente esențiale și muniții letale sau neletale supuse autorizării. (la 14-01-2016, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizației de procurare a armei, a certificatului de deținător și a permisului de armă, cu excepția situației în care documentul este depus la organul de poliție competent.  +  Articolul 8Regimul juridic al armelor deținute ilegal sau al căror deținător nu este cunoscut ori a decedat(1) Persoana care ia cunoștință despre existența unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munițiilor deținute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.(2) Persoana care găsește o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniții este obligată să le predea sau să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deține în mod legal arme ori muniții au obligația ca, în cazul în care deținătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție și să depună armele, componentele esențiale și munițiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției.  +  Articolul 8^1Specificațiile tehnice ale armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ale armelor de alarmă și ale armelor de semnalizare(1) Pentru garantarea faptului că armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonț sau un proiectil, prin acțiunea unui combustibil de propulsie, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de ordin tehnic:a) să fie în măsură să expulzeze muniție pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura țevii este fixat un adaptor;b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartușe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanțe ori proiectile solide;c) să fie concepute pentru un cartuș care figurează și respectă dimensiunile și standardele indicate în tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere stabilite de către Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în vigoare la data de 16.01.2019;d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente obișnuite astfel încât să expulzeze sau să devină capabile să expulzeze o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;e) componentele esențiale ale acestora să fie construite astfel încât să nu poată fi montate sau utilizate drept componente esențiale ale armelor de foc;f) înlăturarea sau modificarea țevilor să determine distrugerea și deteriorarea semnificativă a acestora;g) atât camera cartușului, cât și țeava trebuie să fie deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca armele să fie încărcate cu muniție sau să tragă muniție;h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm.(2) Spațiul lăsat liber la nivelul țevii, care să nu depășească lungimea de 1 cm, prevăzut la alin. (1) lit. h), trebuie să existe:a) pe întreaga lungime a țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;b) pe cel puțin o treime din lungimea țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armelor de alarmă și armelor de semnalizare, a căror țeavă depășește 30 cm.(3) Obstacolele prevăzute la alin. (1) lit. h) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) primul obstacol este plasat cât mai aproape posibil de camera armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare, astfel încât să permită în același timp expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare;b) să fie permanente și să nu poată fi înlăturate fără distrugerea camerei cartușului sau a țevii armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare;c) să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 610 HV 30 pe scara Vickers. Țeava poate avea un canal de-a lungul axei sale pentru a permite substanțelor iritante sau altor substanțe active să fie expulzate din dispozitiv;d) să fie concepute astfel încât să împiedice crearea sau lărgirea unui orificiu în țeavă, de-a lungul axei sale;e) să fie concepute astfel încât să împiedice înlăturarea țevii, cu excepția cazului în care spațiul aferent cadrului și camerei devine inutil ca urmare a înlăturării respective sau dacă integritatea armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare este atât de compromisă încât aceasta nu poate fi utilizată pentru a constitui baza unei arme de foc fără efectuarea unor reparații sau a unor completări semnificative.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. c), în cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 700 HV 30 pe scara Vickers.(5) În cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să blocheze complet țeava, cu excepția unuia sau mai multor orificii de evacuare a presiunii gazului, realizate astfel încât niciun gaz să nu poată fi expulzat prin partea din față a armei.(6) În cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, de tip revolver, suplimentar cerinței prevăzute la alin. (1) lit. g), deschiderile frontale ale camerei cilindrului trebuie să fie îngustate pentru a se asigura faptul că gloanțele sunt blocate în camera cilindrului și să fie deplasate în raport cu camera cilindrului. (la 15-11-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 )
   +  Capitolul II Procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele fizice  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 9Dreptul de procurare, deținere, port și folosire a armelor, componentelor esențiale și muniției(1) Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deține, purta și folosi arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare acestora.(2) Pentru achiziționarea și deținerea de muniție și componente esențiale se aplică regimul achiziționării și deținerii de arme de foc cărora acestea le sunt destinate. (la 04-11-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Sunt interzise procurarea, deținerea, folosirea, precum și efectuarea oricărei operațiuni cu încărcătoare ce se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percuție centrală sau cu repetiție, care:a) pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte; saub) pot conține mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă. (la 04-11-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (2), operatorii economici autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, muzeele și colecționarii de arme autorizați în condițiile legii. (la 04-11-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Muzeele pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar colecționarii de arme, poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir și cluburile sportive afiliate acestora pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii. (la 15-11-2021, Alineatul (5) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (6) Armurierii autorizați pot efectua operațiuni de comercializare a armelor și încărcătoarelor din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, aflate pe teritoriul României. (la 15-11-2021, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 )  +  Articolul 10Condiții generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor(1) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.(2) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei și, după caz, a permisului de armă.(3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi deținute, purtate și folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritățile competente, în condițiile prezentei legi.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au împlinit 18 ani pot folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinților sau a tutorelui, în cadrul federațiilor naționale de specialitate sau al cluburilor sportive afiliate acestora, sub supravegherea și îndrumarea antrenorilor de tir. (la 04-11-2019, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 11Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor(1) Autorizația de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecționar, autorizația temporară de transport și folosire a armei, certificatul de deținător și pașaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.(2) Condițiile, precum și procedura de eliberare a atestatului de colecționar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 12Obligații generale ale titularului autorizației de procurare a armelor sau al permisului de armăTitularul autorizației de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunțe organul de poliție competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mențiuni corespunzătoare din conținutul documentului;b) au fost folosite în întregime spațiile destinate vizelor și mențiunilor din permisul de armă.  +  Secţiunea a 2-a Condiții cu privire la procurarea și înstrăinarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română  +  Articolul 13Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale(1) Persoanele fizice de cetățenie română cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.(2) Armele de apărare și pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după încetarea activității, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 77/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 579 din 27 iunie 2023:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de „militar“ se înțelege și noțiunea de „soldați și gradați profesioniști“ din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare.
  b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază;c) persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
  (3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum și arme de tir, numai din categoria armelor lungi.(4) Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naționale sau olimpice, antrenorii și instructorii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (la 14-01-2016, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (5) Colecționarii de arme pot procura, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi:a) arme de colecție, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă, precum și a celor prevăzute în categoria B pct. 1 din anexă și proiectate după anul 1945;b) arme comemorative, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă. (la 04-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )
   +  Articolul 14Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale(1) Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) au împlinit vârsta de 18 ani;b) dețin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcție de destinația armelor; (la 04-11-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție; (la 04-11-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) d) nu au calitatea de inculpat în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în titlurile I, II, III, IV, în capitolul III din titlul VII, în capitolele I și II din titlul VIII și în titlurile X, XI, XII din Partea specială, precum și la art. 336-338 și 351, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 10-05-2024, Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 9 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 10 mai 2024 ) e) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme, componente esențiale și muniții;f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor; (la 04-11-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.(2) Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința. Cererea se soluționează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, și în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.(3) Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei și i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluția adoptată, precum și motivele care au stat la baza acesteia.(4) Soluția prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-01-2016, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (5) Unitățile psihologice certificate în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și unitățile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidența examinărilor în registre speciale și să transmită Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situația în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine. (la 14-01-2016, Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 15Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizația de procurare(1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din România, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce privește scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:a) cel mult două arme de apărare și pază;b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5).(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) pot procura și transporta prin mijloace proprii, din afara teritoriului României, cel mult două arme, pentru fiecare călătorie a solicitantului.(3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. (la 14-01-2016, Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 16Valabilitatea autorizației de procurare a armelor(1) Autorizația de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârșitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), g) și i).  +  Articolul 17Condițiile exercitării dreptului conferit prin autorizația de procurare a armelor(1) Titularul autorizației de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă și cantitatea de muniție înscrise în document de la orice armurier și intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum și de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în condițiile legii din țara în care se află arme din această categorie.(2) Procurarea armelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.(3) Armele deținute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.(4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuți la alin. (1).(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale și a armelor neletale supuse autorizării, a componentelor esențiale, precum și a muniției corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanță se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 18Pierderea dreptului de procurare a armelorDreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizația de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-f) și i).  +  Articolul 19Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelorProcedura de acordare a autorizației de procurare a armelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 20Modalități specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane(1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) și b) pot procura arme de apărare și pază și de la instituțiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției respective.(2) Persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot procura arme de apărare și pază numai prin intermediul Oficiului Național pentru Protecția Martorilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (1).  +  Articolul 21Vânzarea armelor letalePersoanele care dețin arme letale procurate în condițiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizați să comercializeze astfel de arme.
   +  Secţiunea a 3-a Condiții cu privire la deținerea, portul și utilizarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română1. Dispoziții generale  +  Articolul 22Solicitarea acordării permisului de armă și a înscrierii armei în permisul de armă(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, arme letale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliție care a eliberat autorizația de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deținătorul.(2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziției, dovedită prin actul de proveniență.(3) Deținătorul armei are obligația să prezinte la solicitarea organului de poliție competent fiecare armă cu țeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române. Procedura operațiunii de înregistrare a proiectilului și a tubului-martor se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 23Acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei(1) În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritățile competente pot acorda solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mențiune, în mod expres, despre aceasta în conținutul permisului de armă.(2) Dreptul de deținere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecție sau de autoapărare și conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reședința înscrisă în documentul de identitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare și pază, de vânătoare și de tir și conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma și de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum și în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 24Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deținere și, după caz, de port și folosire(1) Dreptul de deținere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecție.(2) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:a) pentru două arme de apărare și pază;b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.  +  Articolul 25Valabilitatea permisului de armă(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare. (la 14-01-2016, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) În vederea prelungirii valabilității permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliție competentă în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința cu armele înscrise în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) și i) și prezintă dovada efectuării unei ședințe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepția posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilității permisului de armă. (la 14-01-2016, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege și după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donație, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.(5) Deținerea, portul sau folosirea armelor și munițiilor înscrise în permisul de armă, ulterior expirării termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă. (la 04-11-2019, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor și munițiilor are dreptul de a deține și purta o singură dată armele și muniția înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armurier autorizat în vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data expirării valabilității permisului de armă. (la 04-11-2019, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 2. Regimul dreptului de deținere a armelor letale  +  Articolul 26Condițiile exercitării dreptului de deținere a armelor(1) Titularul dreptului de deținere a armelor letale are obligația să păstreze armele, componentele esențiale și munițiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să scoată armele deținute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situații:a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.(3) În autorizația prevăzută la alin. (2) se menționează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinația și condițiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilității permisului de armă, nu mai este necesară obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 27Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deținere(1) Titularul dreptului de deținere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința să folosească într-un poligon autorizat, în condițiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecție.(2) Colecționarii de arme pot fi autorizați să folosească, în condițiile legii, armele deținute în colecție cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) și (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma și termenul de valabilitate a autorizației temporare de transport și folosire a armei, precum și cantitatea de muniție ce poate fi folosită. (la 14-01-2016, Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (4) Titularii dreptului de deținere pot folosi o armă dintre cele deținute, menționată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deținută sau colecția, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deținere a făcut uz de armă, are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2).(5) Procedura de acordare a autorizației prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.(6) Armele pentru care s-a obținut dreptul de deținere nu pot fi încredințate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepția situațiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.  +  Articolul 28Anularea și suspendarea dreptului de deținere a armelor(1) Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) și f);b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;e) a folosit armele deținute fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (4);f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiționat acordarea dreptului de deținere a armelor; (la 14-01-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru deținerea armelor;i) se constată că dreptul de deținere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.j) refuză să se supună examenului psihologic și/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare. (la 14-01-2016, Lit. j) a alin. (1) al art. 28 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Dreptul de deținere a armelor se suspendă în următoarele situații:a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a condiționat acordarea dreptului de deținere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calități și în cauză nu există o soluție definitivă și irevocabilă;c) titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere a armelor.d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale. (la 14-01-2016, Lit. d) a alin. (2) al art. 28 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliție competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție.  +  Articolul 29Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă(1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliție competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deținere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c).(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă(1) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la art. 29 alin. (1), titularul este obligat să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția cazului în care armele se ridică de către organele de poliție.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de deținere a armelor letale, la organele de poliție competente.(3) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de deținere a armelor de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.(4) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b), termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă. (la 04-11-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 3. Regimul dreptului de port și folosire a armelor letale  +  Articolul 31Condițiile de păstrare și port ale armelor letale(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.(2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Arma de apărare și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) trebuie să fie asigurată și să nu fie armată;b) să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care este transportată la armurier;c) trebuie să stea în permanență introdusă în toc și ascunsă vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;d) să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepția armurierilor, intermediarilor, organelor de poliție competente, precum și personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;e) deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.  +  Articolul 32Limitele exercitării uzului de armă(1) Titularii dreptului de a purta și folosi armele de apărare și pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.(2) Folosirea armelor de apărare și pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.  +  Articolul 33Obligații în cazul efectuării uzului de armă(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acționeze imediat pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.(3) În situația prevăzută la alin. (2), precum și în cea prevăzută la art. 27 alin. (4), organul de poliție sesizat are obligația să efectueze cercetarea la fața locului și a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliție care desfășoară cercetarea, până la încheierea acesteia.(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condițiile prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepția situației în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.  +  Articolul 34Păstrarea, portul și folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecție a martorilorPersoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot păstra, purta și folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condițiile stabilite în protocolul de protecție, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31-33.  +  Articolul 35Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de vânătoare(1) Dreptul de a purta și folosi armele de vânătoare se acordă, în condițiile prezentei legi, persoanelor care dețin permis de vânătoare eliberat de autoritățile române.(2) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2), cu excepția situației în care titularul se află în afara domiciliului în vederea desfășurării activității de vânătoare, caz în care arma se păstrează în condiții de siguranță la gestionarul fondului cinegetic care a organizat activitatea de vânătoare, la un armurier autorizat sau în spațiul destinat cazării, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 36Transportul și portul armelor de vânătoare(1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi, de la domiciliul sau reședința acestuia la locul unde urmează să se desfășoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele condiții:a) armele trebuie ținute în toc sau husă, asigurate și neîncărcate cu muniție;b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) și e).(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiții:a) arma poate fi încărcată, cu condiția ca, după încărcare, să fie asigurată și purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) și e);c) arma să se afle în permanență numai asupra persoanei care o deține în mod legal și să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepția vânătorilor.  +  Articolul 37Uzul de armă de vânătoare(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum și pentru antrenament în poligoanele autorizate în condițiile legii. (la 14-01-2016, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și personalul tehnic de specialitate al Gărzilor forestiere pot utiliza arma de vânătoare deținută legal pentru intervenții asupra exemplarelor de urs brun care pun în pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora, de orice fel. (la 26-07-2021, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul 18, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 26 iulie 2021 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite și în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condițiile legii.(3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartușului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător și cameră pot ține mai mult de 3 cartușe. (la 14-01-2016, Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 38Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate încredința unei alte persoane autorizate pentru portul și folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum și muniția aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanție.  +  Articolul 39Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de tir(1) Dreptul de a purta și folosi arme de tir se acordă, în condițiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naționale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum și antrenorilor și instructorilor în poligonul de tragere.(2) Sportivii de tir prevăzuți la alin. (1) pot purta și folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obținut clasificarea sau calificarea.(3) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de tir are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condițiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deținere a acestor arme.  +  Articolul 40Transportul, portul și folosirea armelor de tir(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi se face în următoarele condiții:a) armele trebuie ținute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniție și asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) și e). (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 40 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Portul, utilizarea și folosirea armelor de tir în poligoanele de tir se fac în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 40 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 41Portul și folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publiceCondițiile în care persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice pot purta și folosi arme letale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuțiile acestora.4. Regimul procurării și deținerii muniției aferente armelor letale de către persoanele fizice  +  Articolul 42Procurarea muniției de către titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale(1) Titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizați numai muniția aferentă armelor înscrise în permisul de armă.(2) Cantitatea maximă de muniție care poate fi deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliție care eliberează acest document, după cum urmează:a) în cazul armelor de apărare și pază, 100 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil, pentru fiecare armă; (la 04-11-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartușe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port și folosire; (la 04-11-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartușe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port și folosire.(3) Abrogat. (la 04-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum și deținerea ori utilizarea de muniție expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor.(5) La cerere, colecționarii de arme pot fi autorizați să colecționeze maximum 10 cartușe, pentru câte o singură armă de fiecare calibru. (la 04-11-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (6) Muniția destinată colecției va fi păstrată în condițiile prevăzute de prezenta lege și de normele metodologice de aplicare a acesteia. (la 04-11-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (7) Muniția destinată colecției poate fi procurată în condițiile stabilite de prezenta lege, numai în baza permisului de armă însoțit de atestatul de colecționar, de la armurierii autorizați în condițiile art. 104 alin. (3) și (5), neputând fi utilizată în condițiile art. 27 alin. (1) și (2). Muniția destinată colecției poate fi folosită exclusiv în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (4). (la 04-11-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (8) Cantitatea de muniție, procurată în condițiile prevăzute la alin. (7), se înscrie în documentul care atestă dreptul de deținere a armelor destinate colecției. (la 04-11-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 14-01-2016, Articolul 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 14-01-2016, Art. 43 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 5. Suspendarea, revocarea și anularea dreptului de port și folosire a armelor letale și a munițiilor  +  Articolul 44Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale(1) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situații:a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege și în cauză nu există o soluție definitivă și irevocabilă;c) a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de port și folosire a armelor.d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale. (la 14-01-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 44 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1).(3) Pe perioada suspendării dreptului de port și folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliție care a dispus măsura, iar armele și întreaga cantitate de muniție deținute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepția situației în care acestea se ridică de către organele de poliție.(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port și folosire a armelor nu se mai află în situațiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele, componentele esențiale și muniția se restituie acestuia.  +  Articolul 45Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale(1) Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situații:a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4);b) nu mai îndeplinește vreuna dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) și f);c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile;d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;f) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru portul și folosirea armelor;h) dreptul de port și folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare. (la 14-01-2016, Lit. i) a alin. (1) al art. 45 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) În urma anulării dreptului de port și folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliție care a dispus măsura, iar armele și întreaga cantitate de muniție deținute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepția situației în care acestea se ridică de către organele de poliție.  +  Articolul 46Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor letale(1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e).(2) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună armele și întreaga cantitate de muniție deținută la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția celor care se ridică de către organele de poliție. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 46 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2^1) În termenul prevăzut la alin. (2), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor și muniției aferente la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de port și folosire a armelor letale, la organele de poliție competente. (la 04-11-2019, Articolul 46 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2^2) În cazul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. d), termenul prevăzut la alin. (2) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă. (la 04-11-2019, Articolul 46 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.6. Regimul călătoriilor în state terțe cu armele letale și munițiile deținute de către cetățenii români  +  Articolul 47Autorizarea călătoriilor în state terțe cu armele letale și muniția corespunzătoare(1) Persoana care deține, în condițiile prezentei legi, arme letale și care dorește să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terțe, are obligația să solicite organului de poliție care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizații în baza căreia organele poliției de frontieră permit ieșirea de pe teritoriul României cu armele, componentele esențiale și muniția înscrise în autorizație, făcând mențiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.(2) Armele de apărare și pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 41, în condițiile prevăzute la art. 49.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deținut la ieșirea din țară. În cazul în care, pe perioada șederii în state terțe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliție competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliției de frontieră având obligația să facă mențiune despre aceasta în documentul de călătorie și să informeze în scris Inspectoratul General al Poliției Române.(4) În situația în care, pe perioada șederii în state terțe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligația ca, în termen de 3 zile de la intrarea în țară, să se prezinte personal la organul de poliție care i-a eliberat permisul de armă și să depună o declarație cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.  +  Articolul 48Eliberarea autorizației de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terțe(1) Autorizația prevăzută la art. 47 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:a) este titular al unui permis de armă pentru armele, componentele esențiale și muniția care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească în state terțe cu armele, componentele esențiale și muniția pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.(2) Autorizația prevăzută la art. 47 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.(3) Cu ocazia eliberării autorizației, organul de poliție competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).(4) Documentele care trebuie să însoțească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizației prevăzute la art. 47 alin. (1), precum și cea de înscriere a armelor, componentelor esențiale și muniției în documentul de călătorie, perioadele și condițiile în care titularul poate călători în state terțe cu armele înscrise în acest document, precum și termenul de soluționare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 49Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale și muniția din dotare(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 41 care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum și a muniției corespunzătoare se face în pașaportul de serviciu de către organele poliției de frontieră, cu ocazia ieșirii din țară a acestor persoane, pe baza adeverinței eliberate titularilor de către instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.(3) Instituțiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 41 au obligația să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în pașaportul de serviciu.(4) Prevederile art. 47 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor prevăzute la art. 41, în această situație organele poliției de frontieră având obligația să anunțe în scris și instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.(5) Condițiile în care persoanele prevăzute la art. 41 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituții unde sunt încadrate aceste persoane.7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum și a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale  +  Articolul 50Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea permisului de armă(1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 51Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale(1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terțe, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele, componentele esențiale și munițiile cu care titularul a ieșit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și se reține de către organele poliției de frontieră la intrarea în țară.(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și ministrului afacerilor externe.  +  Secţiunea a 4-a Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice străine  +  Articolul 52Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reședința în România(1) Străinii care au reședința sau domiciliul în România pot fi autorizați să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție. În sensul prezentei legi, sunt considerați că au reședința sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de ședere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condițiile legii privind regimul străinilor în România*), precum și străinii care au dobândit o formă de protecție în România în condițiile legii privind statutul și regimul refugiaților**).___________*) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare.**) A se vedea Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autorizația de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecție se acordă în condițiile prevăzute la art. 14 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de ședere valabil.(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 50 și, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la alin. (1). (la 14-01-2016, Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 53Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere(1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție, în vederea scoaterii acestora din România.(2) Armele, componentele esențiale și muniția corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinație numai prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați să efectueze astfel de operațiuni.(3) Inspectoratul General al Poliției Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizația de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) au împlinit vârsta de 18 ani;b) fac dovada intrării legale în România;c) prezintă autorizația de procurare a armei sau, după caz, a muniției eliberată de autoritățile competente ale statului de destinație, cu excepția cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile, situație în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritățile competente din care să reiasă acest fapt.(4) Procedura acordării autorizației de procurare a armei și a autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 54Introducerea, deținerea, portul și folosirea armelor letale pe teritoriul României(1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condițiile legii, pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în țară, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le dețin, dacă armele, componentele esențiale și muniția sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.(2) Avizul de introducere a armelor în țară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în următoarele condiții:a) fac dovada deținerii legale a armelor în statul de unde provin;b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la un gestionar de fond cinegetic din România, legal constituit, ce își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; (la 04-11-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 54 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate;d) în cazul armelor de colecție, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari, legal constituită, ori a unei instituții muzeistice din România.(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiția prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor, componentelor esențiale și muniției respective este permisă pe teritoriul statului de destinație.(4) Procedura și documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) și (3), cantitățile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 55Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deținători de arme letale(1) Însoțitorii delegațiilor străine, la nivelul șefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecție, precum și militarii străini pot introduce, purta și folosi, pe teritoriul României, arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Poliției Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale ori Ministerul Afacerilor Interne.(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România pot purta și folosi arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obținerea permisului de armă.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare și pază, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 56Achiziționarea de pe teritoriul României a muniției de către străiniStrăinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizați muniția aferentă armelor legal deținute, în condițiile stabilite la art. 42.  +  Secţiunea a 5-a Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor neletale de către persoanele fizice  +  Articolul 57Procurarea și înstrăinarea armelor neletale(1) Cetățenii români și rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, precum și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C și D din anexă, precum și muniția aferentă de la orice armurier și, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:a) după obținerea autorizației de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare și un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, numai de către sportivii și antrenorii de tir. (la 04-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 57 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (4) Autorizația de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an;b) nu au calitatea de inculpat în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în titlurile I, II, III, IV, în capitolul III din titlul VII, în capitolele I și II din titlul VIII și în titlurile X, XI, XII din Partea specială, precum și la art. 336-338 și 351, de Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 194/2011, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999, republicată, de Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 10-05-2024, Litera b) , Alineatul (4) , Articolul 57 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 9 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 10 mai 2024 ) c) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical;d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, securitate națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente; (la 04-11-2019, sintagma: siguranța națională a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale și neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 14-01-2016, Lit. g) a alin. (4) al art. 57 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 și 17 se aplică în mod corespunzător pentru situația prevăzută la alin. (4).(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizația de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4).(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredințate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliție competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării. (la 14-01-2016, Alin. (7) al art. 57 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (8) Abrogat. (la 14-01-2016, Alin. (8) al art. 57 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (9) Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor neletale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(10) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condițiile prevăzute la art. 53 alin. (1)-(3).  +  Articolul 58Drepturile și obligațiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27, 31, 32, 33 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării. (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 58 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență titularul dreptului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 58 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Abrogat. (la 14-01-2016, Alin. (3) al art. 58 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 59Anularea și suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării(1) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) și d);b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;e) se constată faptul că titularul a folosit armele deținute, cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (4);f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru portul și folosirea armelor;h) dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare. (la 14-01-2016, Lit. i) a alin. (1) al art. 59 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situații:a) titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);b) titularul a săvârșit una dintre contravențiile pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire.c) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecțiuni care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale. (la 14-01-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 59 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție. Prevederile art. 29 și 30 se aplică în mod corespunzător.(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situația prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 se aplică în mod corespunzător. (la 04-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 59 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 60Certificatul de deținător(1) Persoanele care au procurat arme neletale în condițiile notificării prealabile au obligația ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritățile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deținător.(2) Certificatul de deținător conferă titularului dreptul de deținere, port și folosire a armelor înscrise în acest document.(3) Titularii certificatului de deținător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.(4) Procedura notificării prealabile, menționată la art. 57 alin. (1), precum și a acordării certificatului de deținător se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 61Păstrarea armelor neletalePosesorii armelor neletale din categoriile D și E din anexă au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau, după caz, la locul de rezidență, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.  +  Articolul 62Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini(1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepția cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari, legal constituită, ori a unei instituții muzeistice din România.(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deținute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obținerea autorizației de introducere a armelor în țară.(3) Autorizația de introducere a armelor în țară se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:a) a împlinit vârsta de 18 ani;b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.(4) Procedura acordării autorizației prevăzute la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricții de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege privind portul și folosirea acestora.  +  Articolul 63Abrogat. (la 14-01-2016, Art. 63 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )  +  Articolul 64Uzul de armă neletală(1) Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condițiile art. 27 sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. (la 14-01-2016, Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecției, pot fi folosite în condițiile prevăzute la art. 27.(3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.  +  Articolul 65Folosirea armelor utilitare și de agrement(1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit și armele de asomare pot fi folosite, în condițiile legii, doar împotriva animalelor și mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiții încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.(2) Pistoalele de start pot fi deținute și folosite de federațiile sportive naționale și cluburile sportive afiliate acestora.(3) Pistoalele de semnalizare pot fi deținute și folosite de persoanele fizice și juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiții încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spații special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiții încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viața persoanelor.(5) Sunt interzise portul și folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al deținătorului la locul unde urmează să se desfășoare activitățile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ținute în husă, bagaj ori ambalaj și nu sunt încărcate cu muniție.  +  Articolul 66Procurarea muniției pentru armele neletale(1) Muniția aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deținător, de la armurierii autorizați să o comercializeze.(2) Posesorii armelor neletale cu destinația de autoapărare pot procura și deține maximum 25 de cartușe pentru o singură armă. (la 14-01-2016, Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. )
   +  Capitolul III Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 67Categoriile de persoane juridice care pot procura, deține și folosi arme, componente esențiale și muniții(1) Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile stabilite prin legi speciale. (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și persoanele juridice și unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, în condițiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuțiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a acestora. (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pot fi autorizate în condițiile prezentei legi, în funcție de obiectul lor de activitate, să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru:a) înarmarea personalului abilitat să desfășoare activități de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparțin sau cărora le asigură protecție, precum și a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăților al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care își pot asigura paza proprie, în condițiile legii;b) desfășurarea activităților de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum și organizarea și desfășurarea cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g);c) desfășurarea activităților sportive, artistice, în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul spectacolelor de circ și teatru.(4) Muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme interzise din categoria A din anexă, arme letale de colecție, precum și arme neletale, după caz, cu respectarea condiției prevăzute la art. 69 alin. (3). (la 04-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 67 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să dețină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă, și nici muniția corespunzătoare acestora.  +  Articolul 68Autoritățile competente să acorde autorizări de procurare, deținere și folosire a armelor, componentelor esențiale și munițiilorAutorizările prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) se acordă de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază de competență se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române, în condițiile prezentei legi.  +  Secţiunea a 2-a Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice de drept public și persoanele juridice sau unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora  +  Articolul 69Condițiile procurării, deținerii, păstrării și dotării personalului propriu cu arme, componente esențiale și muniții(1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și persoanele juridice și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative de organizare și funcționare, desfășoară activități specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale și arme neletale, precum și cu muniția corespunzătoare, pot procura și, după caz, înstrăina asemenea arme, componente esențiale și muniție, în condițiile prezentei legi, prin armurierii și intermediarii autorizați în acest sens. (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Tipurile și cantitatea de arme, componente esențiale și muniție care pot fi procurate se stabilesc, în funcție de activitățile specifice care urmează să fie desfășurate, precum și de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităților prevăzute la art. 68.(3) Păstrarea armelor, componentelor esențiale și a muniției prevăzute la alin. (1) se face în spații special destinate și avizate în condițiile prevăzute de lege, asigurate în permanență cu pază înarmată, în condițiile legii.(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unității subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menționează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deținătorului, sarcinile în executarea cărora deținătorul poate purta și folosi armele, locurile în care deținătorul poate purta și folosi armele, precum și condițiile în care acesta poate face uz de armă.(5) Persoana juridică și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să constituie, la nivel central, un registru în care se ține evidența armelor, componentelor esențiale și muniției procurate, deținute și înstrăinate, a muniției consumate, precum și a personalului care este dotat cu acestea. Această evidență se pune la dispoziția autorităților care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.(6) Evidența prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani, în cazul armelor letale și al armelor neletale supuse autorizării.(7) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritățile prevăzute la art. 68, în vederea înregistrării. Evidența registrelor prevăzute la alin. (5) se ține de către autoritățile prevăzute la art. 68.  +  Articolul 70Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizării și muniții(1) Pot fi dotate, în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:a) au împlinit 18 ani;b) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1);c) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) și i);d) urmează un instructaj, desfășurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 64 alin. (1), art. 65 și alin. (6^1), după caz, la sfârșitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte și să folosească armele, componentele esențiale și muniția din dotare numai în scopurile și condițiile stabilite în instructaj. (la 14-01-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 70 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) Modelul ordinului de serviciu și conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. d) se stabilesc de angajator și se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autorităților prevăzute la art. 68.(3) Tipul de arme și cantitatea de muniție înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autoritățile prevăzute la art. 68.(4) Prevederile alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1), care trebuie să facă și dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g).(5) Armele aflate în dotare pot fi purtate și folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) și (4) exercită atribuțiile de serviciu care necesită portul și folosirea acestora, precum și numai în condițiile și locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârșitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 69 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităților prevăzute la art. 69 alin. (1), cu excepția celor deținute de pădurari și paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceștia în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deținerea, portul și folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.(6) Folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităților prevăzute la art. 68, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 67 alin. (2).(6^1) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa;c) neînsoțite de documentul care atestă dreptul de port și folosire. (la 14-01-2016, Alin. (6^1) al art. 70 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (7) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autorităților prevăzute la art. 68, prin care se atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).(8) Semnarea contractului individual de muncă presupune și acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare și pază, pentru testarea integrității lor profesionale și morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităților prevăzute la art. 68, care au ca scop prevenirea și combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare și în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.(9) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate, precum și folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autorităților prevăzute la art. 68, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 71Dotarea personalului propriu cu arme neletale(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 69 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a), b) și d), precum și sportivii și antrenorii de tir, în condițiile prevăzute la art. 70 alin. (9).(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1).  +  Articolul 72Verificarea personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și muniției(1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligația să desfășoare, periodic, la intervale stabilite de către autoritățile prevăzute la art. 68 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activități:a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme și muniție a condiției prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e), a cunoașterii instructajului prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), precum și a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;b) verificarea stării tehnice a armelor și muniției, precum și a condițiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizați în acest sens.(2) Autoritățile prevăzute la art. 68 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.  +  Articolul 73Poligoanele pentru antrenament și pentru verificarea armelor(1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1) pot construi și amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum și pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor deținute, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(2) Personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) și (5).(3) Personalul care urmează să desfășoare în incinta poligonului activități permanente de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor trebuie să dețină atestatul de instructor, acordat de autoritățile prevăzute la art. 68. (la 28-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 73 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 139 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023 ) (3^1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se acordă, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, persoanelor care au obținut certificatul de calificare cu recunoaștere națională, însoțit de suplimentul descriptiv în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor autorizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau persoanelor care au obținut carnetul sau diploma de antrenor cu specialitatea tir sportiv, în urma absolvirii cursului de formare și perfecționare a antrenorilor, organizat de către o entitate acreditată sau autorizată în condițiile legii. (la 28-05-2023, Articolul 73 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 139 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023 ) (4) Activitățile care se pot desfășura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, care se avizează de către autoritățile prevăzute la art. 68.  +  Articolul 74Categorii de persoane juridice și unități care pot deține și folosi diferite tipuri de arme și muniții(1) Următoarele persoane juridice și unități aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deține și folosi arme și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69-73, după cum urmează:a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, precum și ocoalele silvice private constituite conform legii pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier și ocrotirii animalelor, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare; (la 14-01-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) a^1) Gărzile forestiere, prin personalul tehnic de specialitate, pot deține și folosi arme de vânătoare și muniția corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor de serviciu; (la 26-07-2021, Alineatul (1) din Articolul 74 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul 18, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 26 iulie 2021 ) b) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și asociațiile de vânători sportivi, legal constituite, ce își desfășoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pot deține și folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru paza fondurilor cinegetice, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare; (la 04-11-2019, sintagma: fondurilor de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) unitățile de învățământ superior și cele de cercetare științifică cu profil cinegetic pot deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității didactice și de cercetare științifică; (la 14-01-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;e) administrațiile aeroporturilor pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;f) autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară, precum și muniția corespunzătoare, necesare pentru desfășurarea activităților specifice în domeniul protecției și conservării habitatelor naturale, a diversității biologice și a rețelei naționale de arii protejate;g) federațiile sportive naționale de specialitate și cluburile sau asociațiile sportive afiliate acestora pot deține și folosi arme de tir sportiv și muniția corespunzătoare, în funcție de necesități, pentru desfășurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federații;h) instituțiile de cultură și artă, asociațiile cultural-artistice și sportive pot deține și folosi arme de foc dezactivate pentru activitățile pe care le desfășoară; (la 04-11-2019, sintagma: arme de panoplie a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) i) centrele de producție cinematografică, circurile, teatrele și alte asemenea instituții de cultură, artă și sport pot deține și folosi arme de spectacol și arme acustice sau utilitare pentru activitățile pe care le desfășoară. (la 04-11-2019, sintagma: arme de recuzită a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) j) Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» poate deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității de gestionare a fondului cinegetic administrat. (la 14-01-2016, Lit. i) a alin. (1) al art. 74 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (2) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir și muniția corespunzătoare în vederea desfășurării antrenamentelor și concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acestora.(3) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfășurării activităților specifice, se poate face fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), iar în cazul armelor de foc dezactivate, și fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 69 alin. (4). (la 04-11-2019, sintagma: armelor de panoplie a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice1. Dispoziții generale privind autorizarea pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor  +  Articolul 75Autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor(1) În vederea procurării de arme, componente esențiale și muniții sau a construirii și amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) trebuie să depună o cerere la autoritățile prevăzute la art. 68, în vederea eliberării autorizației corespunzătoare.(2) Autoritățile prevăzute la art. 68 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și autorizațiile pentru construirea și amenajarea poligoanelor.(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 76Preschimbarea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor(1) Autorizațiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se preschimbă în următoarele situații:a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;b) când autorizația a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;c) când au fost folosite în întregime spațiile destinate vizei sau mențiunilor.(2) Pentru eliberarea unei noi autorizații, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autoritățile prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Eliberarea unei noi autorizații în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 77Retragerea și anularea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor(1) Autorizațiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se retrag în următoarele situații:a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;b) titularul a săvârșit contravenții pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deținere și folosire a armelor;c) titularul a săvârșit mai mult de două contravenții prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).(2) Anularea autorizațiilor prevăzute la art. 75 alin. (1) se dispune în următoarele situații:a) se constată că, la data acordării autorizației, titularul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru procurare, deținere sau folosire a armelor, componentelor esențiale și munițiilor sau, după caz, condițiile privind construirea, amenajarea și funcționarea poligonului;b) titularului i s-a acordat autorizația pe baza unor documente sau informații false.  +  Articolul 78Obligațiile persoanelor juridice autorizate să dețină și să folosească arme, componente esențiale și munițiePersoanele juridice autorizate să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniție au următoarele obligații:a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române la autoritățile prevăzute la art. 68, pentru vizarea autorizației;b) să anunțe schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel puțin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliție în a cărui rază de competență este situat noul sediu, pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în autorizație;c) să anunțe pierderea, furtul sau distrugerea autorizației, la autoritățile prevăzute la art. 68, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităților prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la acea dată;e) să prezinte, la autoritățile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor, componentelor esențiale și muniției, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în conținutul autorizației.  +  Articolul 79Condițiile pentru păstrarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și pentru dotarea personalului angajatPrevederile art. 69 alin. (3) și ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme, componente esențiale și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.2. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către societățile specializate de pază  +  Articolul 80Autorizarea procurării armelor, componentelor esențiale și muniției de către societățile specializate de pază(1) Societățile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens:a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare, cu excepția situațiilor în care aceste societăți sunt constituite în armurieri autorizați să efectueze operațiuni cu arme din această categorie;b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare.(2) În funcție de activitățile legale de pază pe care le desfășoară, societățile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme, componente esențiale și muniție, după cum urmează:a) în cazul activităților de protecție a persoanelor: arme de apărare și pază - numai pentru protecția persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protecția celorlalte categorii de persoane;b) în cazul activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor: arme letale cu destinație utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, șantierelor arheologice, sediilor și punctelor de lucru ale societăților care desfășoară activități ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor și intermediarilor, depozitelor de arme, componente esențiale, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societățile specializate de pază, poligoanelor în care se desfășoară activități cu arme letale, precum și a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinație utilitară - pentru activitățile de pază a celorlalte obiective, bunuri și valori, desfășurate potrivit legii;c) în cazul activităților de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinație utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, componente esențiale, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum și cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinație utilitară - pentru activitățile de pază a celorlalte categorii de transporturi.(3) Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența centralizată a tuturor societăților specializate de pază autorizate să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniție.  +  Articolul 81Acordarea autorizației de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a munițiilorAutorizația de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a muniției pentru societățile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, valabilitatea autorizației neputând depăși durata contractului.  +  Articolul 82Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciuPersoanelor angajate în cadrul societăților specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.3. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pentru paza proprie  +  Articolul 83Autorizarea procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și muniției pentru paza propriePersoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituții publice și care își asigură paza proprie în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure, să dețină și să folosească, pentru desfășurarea activităților de pază, numai arme neletale și muniția corespunzătoare.  +  Articolul 84Condițiile privind păstrarea și dotarea personalului, precum și portul și folosirea armelor destinate pentru paza propriePrevederile art. 69 alin. (3) și ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie și cu muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.4. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției pentru activități cultural-artistice  +  Articolul 85Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției pentru activități cultural-artistice(1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice și care desfășoară activități sportive și artistice în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul unor spectacole de circ și teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autoritățile prevăzute la art. 68 să procure arme de foc dezactivate și, după caz, utilitare sau de spectacol și arme acustice, în condițiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. h) și i). (la 04-11-2019, sintagma: arme de panoplie și, după caz, utilitare sau de recuzită a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Prevederile art. 69 alin. (3) și alin. (5)-(7), ale art. 70 alin. (1) lit. d) și alin. (2)-(5) și ale art. 71-73 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme, componentele esențiale și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.5. Regimul funcționării poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice  +  Articolul 86Autorizarea funcționării poligoanelor de tragere(1) În funcție de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice pot construi și amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autoritățile prevăzute la art. 68 să funcționeze, după cum urmează:a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societăților specializate de pază;b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor - în cazul armurierilor autorizați să producă și să repare arme;c) poligoane de tragere pentru antrenament și agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activități de tragere pentru antrenament și divertisment.(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranță și sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției Române;b) personalul desemnat pentru administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) și (5);c) personalul desemnat pentru supravegherea activităților care se desfășoară în incinta poligoanelor de tragere, precum și pentru desfășurarea activităților de instruire și îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică și practică prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească condiția prevăzută la art. 73 alin. (3);d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.(3) Activitățile care se pot desfășura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora, care se avizează de autoritățile prevăzute la art. 68.(4) Condițiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 87Condițiile procurării armelor, componentelor esențiale și munițiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere(1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcționeze în condițiile stabilite la art. 86 alin. (1) lit. a) și c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens:a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare și, sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a);b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c).(2) În vederea acordării autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către autoritățile prevăzute la art. 68, persoanele juridice prevăzute la art. 86 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme, componente esențiale și muniție, care se depune la aceste autorități împreună cu cererea de autorizare.(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme, componente esențiale și muniții care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia.(4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spațiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video și mijloace de alarmare instalate în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, conectate la dispecerate de alarmare și intervenție ale unor societăți specializate de pază.(5) În cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale și a muniției aferente în incinta poligoanelor, spațiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanență și cu pază înarmată.  +  Articolul 88Condițiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere(1) În funcție de destinația poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul și desfășurarea activităților de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a) și c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte și să folosească arme, componente esențiale și muniție, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g), precum și orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani pentru activități de tragere de divertisment;b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea și testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizați să repare arme.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis și cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deținere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceștia prezintă autorizația prevăzută la art. 27.(3) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiția ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceștia să fie însoțiți de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis și cu armele, componentele esențiale și muniția deținute de acestea, numai însoțite de documentele care atestă dreptul de deținere sau port și folosire al armelor.(4) În cazul apariției unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2).  +  Capitolul IV Regimul circulației armelor, componentelor esențiale și munițiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 89Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească armele, componentele esențiale și munițiile pentru a putea fi deținute sau comercializate(1) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi deținute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții: (la 15-11-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 89 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare;c) armele sunt înregistrate în Registrul Național al Armelor.(2) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă: (la 15-11-2021, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 89 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) a) sunt marcate de producător;b) sunt certificate de către producător sau de către un organism internațional că îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare.(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. b) armele, componentele esențiale și munițiile care tranzitează, în condițiile legii, teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Marcarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor  +  Articolul 90Marcarea armelor și munițiilor(1) Armurierii și intermediarii care, după caz, produc, transferă, exportă sau importă arme, componente esențiale sau muniții pe/de pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă au obligația să aplice pe arme, componente esențiale, muniții și pachete de muniții, marcaje unice, clare și permanente destinate identificării și urmăririi acestora sau, după caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, componentă esențială, muniție sau pachet de muniții, la momentul introducerii pe piață, următoarele operațiuni: (la 15-11-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 90 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar și permanent imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană; șib) a fost înregistrată în condițiile prevăzute de prezenta lege imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană.(1^1) În vederea procurării de arme, componente esențiale sau muniții din afara teritoriului României, dintre cele prevăzute în categoria A pct. 6 și 7, categoriile B și C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, persoanele fizice au obligația să se asigure că acestea sunt marcate potrivit prevederilor prezentului articol, la data solicitării acordului prealabil sau, după caz, a avizului de import. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să indice:a) denumirea producătorului sau a mărcii;b) țara sau locul fabricării;c) seria și, după caz, anul de fabricație, dacă acesta nu face parte din numărul de serie, și modelul, dacă este posibil.(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe toate componentele esențiale ale armei de foc. În cazul în care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezentul articol, aceasta este marcată cel puțin cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau digital.(3^1) Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcarea armelor și a componentelor esențiale ale acestora trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm. Prin excepție, în cazul componentelor esențiale care sunt prea mici pentru a fi marcate potrivit prevederilor prezentului articol, se poate utiliza o dimensiune mai mică a caracterelor. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (3^2) În cazul cadrelor sau recuperatoarelor fabricate dintr-un material nemetalic, marcajul se aplică pe o placă metalică integrată permanent în materialul cadrului sau recuperatorului, astfel încât: a) placa să nu poată fi înlăturată cu ușurință sau imediat; și b) înlăturarea plăcii să determine distrugerea unei părți a cadrului sau a recuperatorului. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (3^3) Pentru marcarea armelor sau a componentelor esențiale ale acestora, alfabetul utilizat trebuie să fie latin, iar sistemul numeric utilizat poate fi arab sau roman. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (3^4) Armurierii sau intermediarii care importă sau transferă arme și componente esențiale în România, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (3^3), au obligația să procedeze la marcarea acestora potrivit prevederilor prezentului articol, până la momentul introducerii pe piață. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (3^5) În vederea obținerii acordului prealabil sau, după caz, a avizului de import, persoanele fizice care intenționează să procure arme și componente esențiale din afara teritoriului României, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (3^3), au obligația să se asigure că acestea sunt marcate potrivit prevederilor prezentului articol. (la 15-11-2021, Articolul 90 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) (4) Marcajul aplicat pe pachete de muniții trebuie să indice:a) denumirea producătorului sau a mărcii;b) numărul de identificare a lotului;c) calibrul;d) tipul de muniție.(5) Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d). Prin excepție, muniția calibrul 22 LR (5.6 x 15 mm R) nu se supune prevederilor prezentului alineat. (la 28-05-2023, Alineatul (5) din Articolul 90 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 139 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023 ) (la 04-11-2019, Articolul 90 din Secțiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 91Trecerea armelor și a componentelor esențiale în circuitul civil(1) Armele și componentele esențiale deținute de instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condițiile prezentei legi.(2) Marcarea armelor și a componentelor esențiale potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizați în condițiile legii să producă arme sau de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. (la 04-11-2019, Articolul 91 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 92Evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate(1) Armurierii care produc arme, componente esențiale și muniții au obligația de a ține evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al inspectoratelor județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale.(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliției Române care ține evidența registrelor tuturor armurierilor autorizați să producă arme, componente esențiale și muniții.(3) Evidența care se ține în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 90 alin. (2).(4) Evidența armelor militare, a armelor de apărare și pază, precum și a munițiilor corespunzătoare constituie informații secrete de stat, se ține în registre separate constituite potrivit legii, iar evidența celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum și a munițiilor corespunzătoare constituie informații secrete de serviciu.  +  Articolul 93Păstrarea registrelor de evidență a armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate(1) Registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizați să producă arme, componente esențiale și muniții timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.(2) În situația în care armurierii își încetează activitatea de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se depun la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activității.  +  Secţiunea a 3-a Inspecția tehnică și dezactivarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor  +  Articolul 94Inspecția tehnică periodică(1) Inspecția tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizați în condițiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condițiilor tehnice de siguranță în utilizare.(2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc condițiile tehnice de siguranță în utilizare, armurierii prevăzuți la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparțin certificatul de efectuare a inspecției tehnice periodice.(3) Armurierii prevăzuți la alin. (1) nu pot fi autorizați să efectueze inspecția tehnică periodică a armelor care le aparțin.(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecției tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deținătorul legal al armelor verificate.(5) Pentru armele deținute de persoanele fizice și juridice inspecția tehnică se efectuează la solicitarea deținătorului legal, precum și la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente.(6) Condițiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecția tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(7) Standardele și tehnicile de inspecție tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 95Dezactivarea armelor și regimul celor care au devenit improprii folosirii(1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizați în condițiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafața armei de foc un marcaj clar vizibil.(2) Abrogat. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 95 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcționare din cauza unor defecțiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuți la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafața armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de casare a acestora.(4) Condițiile de avizare a armurierilor pentru a desfășura operațiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Abrogat. (la 04-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 95 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 96Metodologia de certificareProcedura acordării certificatelor de dezactivare, precum și a certificatelor de efectuare a inspecției tehnice periodice se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Secţiunea a 4-a Registrul Național al Armelor  +  Articolul 97Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Registrul Național al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor și a componentelor esențiale, a deținătorilor de arme, precum și a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea aplicării dispozițiilor prezentei legi. (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 97 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidențele Registrului Național al Armelor este de 30 de ani de la data distrugerii armelor de foc sau a componentelor esențiale în cauză. La expirarea termenului de păstrare se procedează la ștergerea datelor cu caracter personal din evidențele Registrului Național al Armelor. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 97 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Inspectoratul General al Poliției Române exercită, prin structura care administrează Registrul Național al Armelor, următoarele atribuții în domeniul gestionării regimului circulației armelor, componentelor esențiale și muniției:a) gestionează evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții procurate/înstrăinate, cuprinzând atât date cu privire la deținătorii acestora, cât și cu privire la seriile sau marcajele aplicate pe componentele esențiale, în cazul în care acestea sunt diferite de seriile sau marcajele aplicate pe cadrul sau pe recuperatorul fiecărei arme de foc; (la 04-11-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 97 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) gestionează evidența armurierilor și intermediarilor care desfășoară operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) gestionează evidența etapelor procedurale parcurse de autoritățile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor, componentelor esențiale și munițiilor aflate în circulație, operând mențiunile corespunzătoare în evidențe;d) cooperează cu instituțiile similare din străinătate și cu reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) e) pune la dispoziția armurierilor și intermediarilor autorizați, cu titlu gratuit, aplicația informatică Registrul Național al Armelor. (la 14-01-2016, Lit. e) a alin. (3) al art. 97 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) (4) Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor, precum și accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(5) Armurierii și intermediarii autorizați sunt obligați să țină evidența zilnică a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții pe care le efectuează prin intermediul aplicației informatice Registrul Național al Armelor. (la 14-01-2016, Alin. (5) al art. 97 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. Potrivit alin. (1) al art. III din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015, prevederile art. I pct. 33, referitoare la art. 97 alin. (5), intră în vigoare la 60 de zile de la data operaționalizării aplicației informatice Registrul Național al Armelor. )  +  Articolul 98Excepții în cazul armelor militareSunt exceptate de la prevederile art. 94-97 armele militare a căror evidență se ține de către instituțiile care au dreptul să le procure, să le dețină, să le folosească și să le înstrăineze, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituțiile respective.  +  Capitolul V Regimul operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 99Efectuarea operațiunilor cu arme(1) Operațiunile cu arme, componente esențiale și muniții corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor ori intermediarilor, în condițiile stabilite prin prezenta lege, cu excepția persoanelor fizice care, în baza autorizației de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României și introduce în țară, în condițiile legii, arme letale și neletale. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și munițiile a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Unitățile din subordonarea sau coordonarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituții. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Operațiunile cu arme, componente esențiale și muniții pot fi efectuate și de către armurierii sau intermediarii constituiți prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor instituții publice. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (4) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prezentei legi. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfășoare operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții în structura armurierilor sau intermediarilor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 100Armurierii(1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:a) federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile și asociațiile sportive afiliate acestora, precum și gestionarii fondurilor de cinegetice; (la 04-11-2019, sintagma: fondurilor de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice și juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 101Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de către armurieri(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, după cum urmează: (la 04-11-2019, sintagma arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) instituțiile publice, altele decât cele care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competențele conferite de lege, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile sau asociațiile sportive afiliate acestora și gestionarii fondurilor cinegetice, pentru operațiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare și depozitare; (la 04-11-2019, sintagma: fondurilor de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (la 04-11-2019, sintagma: siguranței naționale a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operațiunilor în vederea cărora au fost constituite.(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfășoare operațiuni cu arme din categoriile B, C și D din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, precum și operațiuni de distrugere, casare, comercializare, transfer și export cu arme din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, în condițiile stabilite de prezenta lege. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 101 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (3) Pentru a putea desfășura operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, armurierii de drept prevăzuți la art. 100 alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 104, în funcție de categoria operațiunilor în vederea cărora au fost constituiți. (la 04-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 101 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Regimul constituirii armurierilor  +  Articolul 102Constituirea armurierilor(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, după includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toți asociații și administratorii îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) și nu figurează cu mențiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfășoară activități ce implică accesul efectiv la arme, componente esențiale și muniții letale îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și lit. c)-g).(3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, dacă îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c)-g).  +  Articolul 103Reînnoirea și retragerea autorizației de constituire a armurierilor(1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizației ori de câte ori se schimbă asociații sau administratorii acestora, precum și cu ocazia schimbării sediului social.(2) Autorizația prevăzută la art. 102 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situația în care aceasta constată că asociații și administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 102 alin. (2). Retragerea autorizației are ca efect pierderea calității de armurier a societății reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autorizația prevăzută la art. 102 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situația în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c)-g). Retragerea autorizației are ca efect pierderea calității de armurier a persoanei fizice.  +  Secţiunea a 3-a Regimul efectuării operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții  +  Articolul 104Autorizarea desfășurării operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții(1) Armurierii constituiți în condițiile prevăzute la art. 102 pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obținerea autorizației pentru operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, acordată de autoritățile competente pentru fiecare categorie de operațiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6). (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Autoritățile competente care acordă autorizația prevăzută la alin. (1) sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfășoare operațiunile pentru care se solicită autorizarea.(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de producere a armelor letale și armelor neletale, precum și a componentelor esențiale ale acestora se acordă armurierilor dacă aceștia îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (la 04-11-2019, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 104 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) dețin spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) dețin spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă; (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) dețin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor.(4) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor se acordă armurierului care îndeplinește următoarele condiții: (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) deține, după caz, spații corespunzătoare destinate efectuării operațiunilor de comercializare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;b) deține, după caz, spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă. (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:a) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a); (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) deține, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condițiile prezentei legi.(6) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții: (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) deține în mod legal și utilizează mijloace de transport omologate în condițiile legii de Registrul Auto Român;b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a). (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniții în incinta imobilelor de locuințe.(8) În autorizația prevăzută la alin. (1) se menționează în mod expres categoriile de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcție de spațiul destinat acestora și de nivelul de securitate, cantitatea de muniție ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 105Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de armurierii autorizațiArmurierii autorizați în condițiile art. 104 pot desfășura următoarele activități:a) cei autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export și transfer de arme, componente esențiale și muniții, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) cei autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor: reparare și verificare a armelor, efectuarea inspecțiilor tehnice în baza autorizației eliberate de autoritățile prevăzute la art. 68;c) cei autorizați să desfășoare operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecțiilor tehnice, casarea și distrugerea de arme, componente esențiale și, după caz, muniții; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) d) cei autorizați să desfășoare operațiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, componente esențiale și muniții în țară, în și din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condițiile legii. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 106Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, componente esențiale și muniții (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (1) Armurierii care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, componente esențiale și muniții au următoarele obligații: (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) să introducă în circuitul comercial numai armele, componentele esențiale și munițiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2);b) să comercializeze armele, componentele esențiale, încărcătoarele care pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, sau mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, precum și munițiile numai către persoanele fizice și juridice autorizate să le procure. Încărcătoarele a căror capacitate maximă este mai mică sau egală cu 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, ori mai mică sau egală cu 10 cartușe, în cazul armelor cu țeavă lungă, pot fi comercializate numai persoanelor fizice sau juridice autorizate să dețină sau, după caz, să folosească arme pe care pot fi montate; (la 04-11-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 106 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) să procure arme, componente esențiale și muniții numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfășoare asemenea operațiuni, precum și de la persoane fizice care le dețin și le înstrăinează în condiții de legalitate; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) d) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale, încărcătoare și muniții, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special și se înregistrează la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2), și să le prezinte pentru control organelor competente; (la 04-11-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 106 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) e) să prezinte la control organelor de poliție abilitate documentele de efectuare a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, precum și documentele în baza cărora au vândut armele; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) f) să comunice autorităților prevăzute la art. 104 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, componente esențiale și muniții, precum și datele de identificare ale acestor arme, componente esențiale și muniții; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) g) să asigure condițiile de securitate deplină a armelor, componentelor esențiale și munițiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) h) să înscrie în autorizația de procurare, eliberată de organele de poliție și prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii și poziția din registrul de evidență a armelor depuse spre vânzare;h^1) să primească, la cererea persoanelor fizice sau juridice autorizate, în regim de consignație, spre depozitare în condiții de securitate deplină, armele, componentele esențiale și munițiile, pentru care acestea nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru deținere; (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) j) să anunțe imediat organul de poliție când constată că la armele primite în consignație de la persoanele fizice și juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;k) să solicite avizul poliției pentru persoanele angajate să facă operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) l) să refuze finalizarea tranzacțiilor pentru achiziția de muniție completă sau de componente de muniție pe care le consideră în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau amplorii lor și să informeze autoritățile competente prevăzute la art. 104 alin. (2) cu privire la aceste tranzacții; (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) m) să obțină avizul structurii de poliție competente teritorial, în vederea achiziționării sau, după caz, vânzării armelor, componentelor esențiale sau a muniției, efectuată prin intermediul contractelor la distanță, înainte sau cel târziu în momentul livrării acestora. (la 04-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 106 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2).(3) În vederea desfășurării operațiunilor comerciale de import și export cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prezentei legi, armurierii au obligația să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliției Române. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport și numai pentru tipul, marca și cantitățile de arme, componente esențiale și muniții care fac obiectul fiecărei operațiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepția avizelor acordate pe licențele de import-export eliberate de autoritățile cu atribuții în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenței. Neefectuarea în termen a operațiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operațiunea.(6) Schimbarea destinației armelor sau a muniției procurate de către armurieri, în condițiile prezentei legi, se face cu avizul autorităților prevăzute la art. 68.(7) Procedura și condițiile acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 107Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de reparare a armelor(1) Armurierii care desfășoară operațiuni de reparare a armelor au următoarele obligații:a) să comunice inspectoratelor județene de poliție sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe componente esențiale și a posesorilor acestor arme; (la 04-11-2019, sintagma: piese a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) să țină evidența reparațiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte organelor de poliție competente pentru control;c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deținute legal;d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deține legal, să înștiințeze de îndată organul de poliție cel mai apropiat.(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2).  +  Articolul 108Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) Armurierii care desfășoară operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor au următoarele obligații: (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) să dețină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare și distrugere a armelor letale și neletale, în care să fie evidențiate atât armele, componentele esențiale ale acestora, cât și rebuturile;b) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prevăzute la art. 92, și să le prezinte, pentru control, organelor competente;c) să solicite avizul poliției pentru persoanele angajate să facă operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) d) să dețină spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate; (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) e) să dețină spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă. (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 109Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (1) Armurierii care desfășoară operațiuni de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor au următoarele obligații: (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) a) să asigure paza transporturilor cu arme, componente esențiale și muniții pe care le efectuează, precum și condițiile de siguranță ale acestora; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) b) să țină evidența operațiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităților de arme, componente esențiale și muniții transportate, precum și a beneficiarilor operațiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte, pentru control, organelor competente; (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operațiunilor de transport, precum și de proveniența legală a armelor transportate.(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2).(3) Condițiile minime de securitate a transportului de arme, componente esențiale și muniții se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 110Procedura acordării avizelor și autorizațiilor pentru armurieriProcedura acordării avizelor și autorizațiilor prevăzute în prezenta secțiune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 111Intermediarii(1) Sunt intermediari de drept companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operațiuni de achiziționare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.(3) Prevederile art. 102, 103, art. 104 alin. (4) și art. 106 se aplică în mod corespunzător activității intermediarilor.  +  Capitolul VI Regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României și de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții desfășurate între armurierii români și cei ai statelor membre  +  Articolul 112Procurarea armelor letale de pe teritoriul României(1) Procurarea unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condițiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al muniției, eliberat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma.(2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:a) a împlinit vârsta de 18 ani;b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;c) prezintă acordul prealabil eliberat de autoritățile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu excepția cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile, situație în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritățile competente din care să reiasă acest fapt.(3) Sunt interzise deținerea, portul și folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare și pază de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 55 și art. 126 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați să le transfere în afara teritoriului României.(4) Armele, componentele esențiale și muniția corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați.(5) Inspectoratul General al Poliției Române informează de îndată autoritățile competente ale statelor membre ai căror rezidenți au procurat arme, componente esențiale și muniții în condițiile alin. (1) despre fiecare achiziție efectuată.(6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(7) Procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și a munițiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, precum și scoaterea armelor, componentelor esențiale și a munițiilor din țară se pot face în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.  +  Articolul 113Introducerea armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României(1) Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot intra pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, numai cu armele, componentele esențiale și munițiile a căror procurare și deținere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevențe.(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deținute numai rezidenții statelor membre care sunt titulari ai unui pașaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) documentul să fie valabil;b) să nu existe în acest document mențiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitație din partea unei asociații de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federațiile sportive naționale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir din cele prevăzute în anexă;d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecție funcționale, cu excepția situațiilor prevăzute la lit. c), să existe în document mențiunea referitoare la existența autorizației de introducere a armelor respective în România.(3) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor letale și a munițiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este condiționată de obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2) lit. d).(4) Introducerea de către rezidenții statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepția cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari legal constituite ori a unei instituții muzeistice din România.(5) Rezidenții statelor membre pot introduce în România arme neletale legal deținute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obținerea autorizației de introducere a armelor în țară.(6) Autorizația de introducere a armelor în țară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:a) a împlinit vârsta de 18 ani;b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.(7) Procedura acordării autorizației prevăzute la alin. (6) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(8) Armele și dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricții.(9) În situația în care, pe timpul șederii în România, rezidenții statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condițiile prevăzute la alin. (2) și (4), aceștia au obligația să anunțe, în condițiile legii, organele de poliție în a căror rază de competență s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autorităților competente, la solicitarea acestora.  +  Articolul 114Informarea autorităților statelor membre cu privire la armele, componentele esențiale și munițiile a căror deținere este interzisă sau condiționată de obținerea unei autorizațiiÎn vederea înscrierii în pașaportul european pentru arme de foc a mențiunilor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. b) și d) de către autoritățile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliției Române informează autoritățile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare și deținere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiționată de obținerea unei autorizări prealabile.  +  Articolul 115Autorizația de introducere a armelor de foc pe teritoriul României(1) Rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le dețin trebuie să obțină, în prealabil, o autorizație de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepția cazului în care se află în situația prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c).(2) În funcție de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.  +  Articolul 116Regimul deținerii, portului și folosirii armelor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României(1) Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, titulari ai pașaportului european pentru arme de foc, pot deține sau, după caz, pot purta și folosi armele introduse în România în condițiile prevăzute la art. 113 alin. (2), (4) și (5), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achiziționa muniția aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pașaportului european pentru arme de foc și a autorizației de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. c), în cantitățile prevăzute la art. 42.(3) Rezidenții statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autoritățile competente ale statului ai cărui rezidenți sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.  +  Articolul 117Regimul pașaportului european pentru arme de foc(1) Cetățenii români și rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România care dețin, în condițiile prezentei legi, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliție care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pașaport european pentru arme de foc.(2) Pașaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele și, după caz, muniția aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.(3) În pașaportul european pentru arme de foc, organele de poliție au obligația să înscrie mențiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deținerea armelor înscrise în document, precum și cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obținerea unei autorizații prealabile acordate în acest sens de autoritățile competente ale acestor state.  +  Articolul 118Condițiile acordării, prelungirii și retragerii pașaportului european pentru arme de foc(1) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.(2) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.(3) Pașaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deținere, port și folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situației care a determinat suspendarea dreptului de port și folosire a armelor de foc, pașaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.(4) Modificările legate de deținerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca și pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menționate în pașaportul european pentru arme de foc de către organul de poliție emitent.(4^1) Titularul pașaportului european pentru arme de foc este obligat să dețină acest document în permanență asupra sa, la momentul portului sau utilizării armei de foc, pe teritoriile statelor membre. (la 04-11-2019, Articolul 118 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pașaportului european pentru arme de foc, cu excepția cazului când acesta este depus la autoritățile competente sau, după caz, este reținut de acestea.  +  Articolul 119Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea pașaportului european pentru arme de foc(1) Furtul pașaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care l-a eliberat.(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.(3) În străinătate, cetățenii români trebuie să declare furtul pașaportului european pentru arme de foc la autoritățile de poliție competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.(4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pașaportului european pentru arme de foc în străinătate, în condițiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.(5) Adeverința prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și trebuie depusă la organul de poliție competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport european pentru arme de foc.(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 120Permisul de transfer al armelor în statele membre(1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deținute sau achiziționate în România sunt obligate să solicite în prealabil structurilor de poliție competente eliberarea permisului de transfer.(2) În vederea obținerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliție competente următoarele informații:a) numele și adresa vânzătorului sau persoanei care cedează și ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;c) numărul armelor care urmează să fie transportate;d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme și indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;e) mijloacele de transfer;f) data plecării și data estimativă a sosirii;g) acordul prealabil eliberat de autoritățile statului de destinație sau o comunicare emisă de autoritățile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar.(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conțină informațiile prevăzute la alin. (2) și este valabil numai pentru armele și perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoțească armele pe tot parcursul transferului, până la destinație, și este supus controlului autorităților competente ale statelor membre tranzitate.(4) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să comunice autorităților competente ale statului de destinație și ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operațiunii de transfer.(5) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului efectuat în temeiul unui contract la distanță, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare. (la 04-11-2019, Articolul 120 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (6) Inspectoratul General al Poliției Române comunică, prin intermediul mijloacelor electronice dedicate, către autoritățile competente ale statelor membre refuzurile de acordare a autorizațiilor, formulate din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate. (la 04-11-2019, Articolul 120 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (7) În aplicarea prevederilor alin. (4) și (6), Inspectoratul General al Poliției Române este abilitat să comunice și să primească informări prin intermediul mijloacelor electronice, reglementate la art. 13 alin. (5) din Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (91/477/CEE), astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme. (la 04-11-2019, Articolul 120 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 121Transferul temporar al armelor în statele membre(1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizează în condițiile prevăzute la art. 120.(2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an.(3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligația ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în țară, să anunțe despre acest fapt autoritățile competente care au eliberat permisul de transfer.  +  Articolul 122Autorizația de transfer fără acord prealabil(1) Armurierii și intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor și componentelor esențiale pot solicita acordarea unei autorizații de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operațiuni de transfer al armelor de foc către armurieri și intermediari din alte state membre, în care nu se condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme și către statele membre înscrise în autorizație. (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Autorizația de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliție în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea armurierul și/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.(3) În autorizația de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de poliție care o eliberează următoarele:a) datele de identificare ale armurierului și/sau intermediarului;b) tipurile de arme care fac obiectul operațiunilor de transfer;c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;d) perioada de valabilitate a autorizației.(4) Efectuarea oricărei operațiuni de transfer în baza autorizației prevăzute la alin. (1) este condiționată de informarea de către armurier și/sau intermediar a organului de poliție competent, cel târziu până la data începerii operațiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-f).(5) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să transmită de îndată autorităților competente ale statului de destinație a transferului datele comunicate de armurieri și/sau intermediari în condițiile alin. (4).(6) Autorizațiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliție competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operațiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. (la 04-11-2019, sintagma: siguranța națională a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 123Acordul prealabil(1) Armurierii și intermediarii autorizați să desfășoare operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții pe teritoriul României, precum și cetățenii români ori rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot achiziționa arme letale și, după caz, muniții din statele membre, cu condiția obținerii acordului prealabil eliberat de structurile de poliție competente din România. (la 04-11-2019, sintagma: arme, piese și muniții a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele condiții:a) solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea și deținerea armelor care fac obiectul transferului;b) există garanții cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfășoare în condiții de securitate, potrivit legii.(3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer și cuprinde informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-d).(4) Obținerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar.(5) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor, componentelor esențiale și a munițiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizații fără acord prealabil.  +  Articolul 124Introducerea pe teritoriul României a armelor și componentelor esențiale care fac obiectul unui transfer autorizat (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) Introducerea pe teritoriul României a armelor și componentelor esențiale care fac obiectul unui transfer autorizat în condițiile art. 120 este permisă de către organele poliției de frontieră numai dacă acestea sunt însoțite de permisul de transfer. (la 04-11-2019, sintagma: pieselor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 125Tranzitul armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (1) Tranzitul armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române. (la 04-11-2019, sintagma: armelor, pieselor și munițiilor a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) (2) Pentru obținerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinație este permis.(3) Procedura și documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VII Regimul juridic al deținerii, portului și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora  +  Articolul 126Procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României, precum și de către membrii de familie ai acestora(1) Regimul juridic al armelor de foc și munițiilor de serviciu deținute de membrii forțelor armate străine staționate în condițiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de apărare și pază, în condițiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), precum și alte arme, componente esențiale și muniții, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în condițiile prevăzute de legea română.(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reședința sau domiciliul în România, pot fi autorizați să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniții în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.  +  Articolul 127Condiții privind autorizarea deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora(1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art. 126 alin. (1), cât și a membrilor de familie, precum și evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor se efectuează de către organele de poliție competente în a căror rază de competență locuiește solicitantul.(2) La solicitarea organelor de poliție române, persoanele prevăzute la art. 126 alin. (1), cât și membrii de familie ai acestora sunt obligați să prezinte la control armele, componentele esențiale și munițiile deținute în condițiile prezentei legi, precum și documentele care atestă dreptul de deținere sau, după caz, de port și folosire a acestor arme, componente esențiale și muniții.(3) Procedura autorizării prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Contravenții  +  Articolul 128Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legiÎncălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativă a persoanei vinovate.  +  Articolul 129ContravențiiSunt considerate contravenții următoarele fapte:1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, componentele esențiale și munițiile deținute, la solicitarea organelor de poliție; (la 04-11-2019, sintagma: armele, piesele și munițiile a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 2. nerespectarea obligației de anunțare a pierderii, furtului sau dispariției armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);3. încredințarea armelor letale pentru care s-a obținut dreptul de deținere, respectiv de port și folosire de către posesorii acestora unor persoane neautorizate în condițiile prezentei legi; (la 04-11-2019, Punctul 3. din Articolul 129 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 4. neîndeplinirea obligației de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) și art. 118 alin. (5);5. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);5^1. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 9 alin. (3); (la 04-11-2019, Articolul 129 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 6. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 12 în termenul stabilit;7. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);8. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 și art. 37 alin. (3); (la 14-01-2016, Pct. 8 al art. 129 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 9. neîndeplinirea obligației de prezentare la poliție în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1);10. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);11. neîndeplinirea obligației de păstrare a armelor în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (1) și (2);12. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (4);13. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);13^1. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și art. 46 alin. (2^1); (la 04-11-2019, Articolul 129 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);15. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2);16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (1);17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (2);18. nerespectarea obligației de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanție, prevăzută la art. 38 alin. (2);19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 40 alin. (1);20. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);21. nerespectarea obligației prevăzute la art. 47 alin. (3);22. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 47 alin. (4) în termenul stabilit;23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pașaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119 alin. (1);24. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);25. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);26. neprezentarea la poliție în vederea solicitării eliberării certificatului de deținător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);27. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);28. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau rezidență;29. abrogat; (la 14-01-2016, Pct. 29 al art. 129 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 30. neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1) lit. b);31. abrogat; (la 14-01-2016, Pct. 31 al art. 129 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 32. portul, folosirea și transportul armelor neletale utilitare și de agrement fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 65;33. nerespectarea obligației prevăzute la art. 66 alin. (1);34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (3);35. nerespectarea obligațiilor privind registrele de evidență a armelor, componentelor esențiale, muniției și personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 69 alin. (5)-(7);36. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);36^1. nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (6^1); (la 14-01-2016, Pct. 36^1 al art. 129 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 37. nerespectarea obligației de a desfășura activitățile prevăzute la art. 72 alin. (1);38. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 78;39. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 82;40. nerespectarea prevederilor art. 93;40^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 97 alin. (5); (la 14-01-2016, Pct. 40^1 al art. 129 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015. ) 41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);42. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d), f) și g) și alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) și art. 109 alin. (2);43. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) și k)-m); (la 04-11-2019, Punctul 43. din Articolul 129 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 44. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)-j);45. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (3);46. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (5);47. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (6);48. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 107 și art. 108 lit. a), c), d) și e);49. nerespectarea obligației prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);49^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 118 alin. (4^1); (la 04-11-2019, Articolul 129 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) 50. nerespectarea obligației prevăzute la art. 121 alin. (3);51. nerespectarea obligației prevăzute la art. 122 alin. (4);52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;53. pierderea muniției corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.  +  Articolul 130Sancțiuni(1) Contravențiile prevăzute la art. 129 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6 și pct. 21-23;b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 și 28;c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 5^1, 7, 8, 10, 20, 39 și 49^1; (la 04-11-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 130 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 13^1, 16-19, 25, 27, 30, 32, 36^1, 40^1, 41 și 50; (la 04-11-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 130 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 ) e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 44-47, 52 și 53;f) cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 34-37;g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 și 51;h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43.(2) Următoarelor contravenții prevăzute la art. 129 li se aplică sancțiuni complementare, după cum urmează:a) suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 32, 39 și 53;b) anularea dreptului de deținere, de port și folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 5^1, 8, 11, 12, 14-16, 19, 24 și 52;c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 5^1, 8, 20, 24, 25, 30, 32 și 33;d) retragerea definitivă a autorizației eliberate în condițiile art. 104 alin. (1), pentru contravențiile prevăzute la pct. 5^1, 43-49 și 51. (la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 130 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 131Constatarea contravențiilorConstatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnați din Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 132Regimul contravențiilorContravențiilor prevăzute la art. 129 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 133Obligația societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a se conforma anumitor interdicții prevăzute în prezenta legeSocietăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicției prevăzute la art. 104 alin. (6), li se retrage autorizația pentru desfășurarea de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții.  +  Articolul 134Aplicarea în timp a anumitor dispoziții din prezenta lege(1) Prevederile art. 112-124 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 112-124 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 52-56 vor înceta să fie aplicabile cetățenilor statelor membre. (la 04-11-2019, sintagma: statelor membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 135Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legiNormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.__________*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 136Anexa la prezenta lege(1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor și completărilor aduse legislației Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 137Intrarea în vigoare(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni**) de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.__________**) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 3 martie 2005 [ art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 a devenit în forma republicabilă art. 137 alin. (1).].(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepția prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituție care are încadrate persoane ce ocupă funcții care implică exercițiul autorității publice, înarmate cu arme de apărare și pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 41 a condițiilor în care acestea pot purta și folosi armele din dotare.  +  Anexă
  CLASIFICAREA ARMELOR
  Munițiile, precum și componentele esențiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:1 - militare2 - apărare și pază3 - vânătoare4 - tir sportiv5 - colecție6 - autoapărare7 - destinație utilitară8 - agrement
  Caracteristicile armei/munițieiDestinația armei/muniției:
  12345678
  CATEGORIA A
  Arme și muniții interzise
  1.Instrumentele și lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiarx---x---
  2.Armele de foc automatex---x---
  3.Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiectx---x---
  4.Munițiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca și proiectilele pentru aceste munițiix---x---
  5.Munițiile pentru pistolete și revolvere cu proiectile expansive, ca și aceste proiectile, mai puțin în ceea ce privește armele de vânătoare sau de tir cu țintă, pentru persoanele care au dreptul de a purta și folosi aceste armex---x---
  6.Armele de foc semiautomate care provin sau au fost transformate din arme de foc automatex---x-x-
  7.Armele de foc semiautomate cu percuție centrală cu următoarele caracteristici: a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din arma de foc respectivă; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 20 de cartușe; b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 11 cartușe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartușe face parte din arma de foc; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 10 cartușex---x-x-
  8.Armele de foc lungi, semiautomate, concepute inițial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi uneltex---x---
  9.Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta anexăx---x---
  10.Armele confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare, precum și armele de start, care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și nu prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie, conform certificării emise de un organism abilitat în acest sens, național sau internaționalx---x---
  11.Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acusticăx---x---
  CATEGORIA B
  Arme și muniții letale supuse autorizării
  1.Armele de foc scurte cu repetiție, cu percuție centralăxx-xx-x-
  2.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție centralăxx-xx-x-
  3.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm---xx-x-
  4.Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de 3 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă și mai mult de 3, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție centrală---xx-x-
  5.Armele de foc scurte semiautomate, cu percuție centrală, altele decât cele din categoria A pct. 7xx-xx-x-
  6.Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la pct. 7 lit. b) din categoria A, ale căror încărcătoare și camere nu pot conține împreună mai mult de 3 cartușe, al căror încărcător este detașabil sau pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obișnuite, în arme ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de 3 cartușe--xxx-x-
  7.Armele de foc lungi cu repetiție/semiautomate, cu țeavă netedă, care nu depășește 60 cm--xxx-x-
  8.Orice armă din această categorie, care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acusticăx-----x-
  9.Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele decât cele enumerate la pct. 6, 7 sau 8 din categoria A--x-x-x-
  10.Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție, cu percuție pe ramă---xx-x-
  11.Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc sau cu repetiție, cu percuție pe ramă---xx-x-
  12.Armele de foc lungi cu țeava ghintuită, cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală--xxx-x-
  13.Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm---xx-x-
  14.Armele de foc lungi cu țeava netedă, cu tragere foc cu foc--xxx-x-
  15.Armele de foc lungi cu repetiție, altele decât cele din categoria B pct. 7--x-x-x-
  16.Armele de foc lungi cu țeava ghintuită a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 Joulix---x---
  17.Armele de foc lungi semiautomate, altele decât cele enumerate la categoria A sau B----x-x-
  CATEGORIA C
  Arme și muniții neletale supuse autorizării
  1.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc----xxx-
  2.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s---xx---
  3.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s---xx---
  4.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare----xxx-
  5.Armele de alarmă și armele de semnalizarex---xxxx
  6.Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică----xxx-
  CATEGORIA D
  Arme și muniții neletale supuse notificării
  1.Armele cu tranchilizante----x-x-
  2.Arbaletele---xx--x
  3.Armele vechi----x---
  4.Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică----x-x-
  5.Armele clasificate în categoriile A, B, C sau D care au fost dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale----x--x
  CATEGORIA E
  Alte categorii de arme și dispozitive
  1.Armele cu destinație industrială----x-x-
  2.Armele de asomare----x-x-
  3.Harpoanele destinate pescuitului----x-x-
  4.Arcurile destinate tirului sportiv---xx-xx
  5.Replicile de arme tip airsoft----x-xx
  6.Dispozitivele paintball----x-xx
  (la 15-11-2021, Anexa a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 ) Notă
  Articolele III și IV din LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 prevăd:Articolul III(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se prezenta la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:a) înscrierii armei/armelor din certificatul de deținător în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;b) obținerii permisului de armă, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea portului și folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării.(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), certificatele de deținător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu șiau îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), conferă titularilor exclusiv dreptul de a deține armele respective la adresa înscrisă în certificat.(3) Persoanele juridice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca, până cel târziu la data expirării valabilității vizei certificatului de deținător, să se prezinte la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:a) înscrierii armei/armelor din certificatul de deținător în autorizația de folosire, în cazul celor care posedă un asemenea document;b) obținerii autorizației de folosire, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării.Articolul IV(1) Armele din categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, componentele esențiale și munițiile aferente acestora fabricate, transferate sau importate în România până la data intrării în vigoare a prezentei legi, marcate potrivit prevederilor legale aplicabile anterior intrării în vigoare a acesteia, pot fi achiziționate, vândute sau folosite exclusiv pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), armele din categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, componentele esențiale și munițiile aferente acestora pot fi transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru sau exportate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, doar după marcarea acestora în condițiile Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.