ORDIN nr. 253 din 1 noiembrie 2011privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 209.417 din 31 octombrie 2011, elaborat de Direcţia generală control şi inspecţii,luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva 2010/60/UE a Comisiei din 30 august 2010 de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 228 din 31 august 2010,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1DefiniţiiÎn cuprinsul prezentului ordin se utilizează următoarele definiţii: a) zonă-sursă înseamnă:(i) zonă desemnată ca zonă specială de conservare în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică; sau(îi) zonă care contribuie la conservarea resurselor genetice vegetale, care este desemnată în conformitate cu o procedură naţională bazată pe criterii comparabile cu cele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE , coroborat cu art. 1 lit. (k) şi (l) din directiva respectivă, şi care este gestionată, protejată şi supravegheată conform unor dispoziţii echivalente celor prevăzute la art. 6 şi 11 din directiva respectivă; b) loc de colectare înseamnă o parte a zonei-sursă, unde au fost colectate seminţele; c) amestec recoltat direct înseamnă un amestec de seminţe comercializat aşa cum a fost colectat la locul de colectare, cu sau fără curăţare; d) amestec cultivat înseamnă un amestec de seminţe produs în conformitate cu următorul procedeu:(i) seminţele de specii individuale sunt prelevate la locul de colectare;(îi) seminţele menţionate la pct. (i) sunt multiplicate în afara locului de colectare ca specii unice;(iii) seminţele speciilor respective sunt apoi amestecate pentru a crea un amestec compus din genuri, specii şi, după caz, subspecii care caracterizează tipul de habitat din locul de colectare.  +  Articolul 2Amestecuri de protecţie (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS), prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti (LCCSMS), autorizează comercializarea amestecurilor de diferite genuri, specii şi, după caz, subspecii, destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în contextul conservării resurselor genetice menţionate la art. 17 alin. (1) lit. (c) din ordinul menţionat. Astfel de amestecuri pot conţine seminţe de plante furajere prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi, în plus, seminţe de plante care nu sunt plante furajere în sensul ordinului menţionat. Astfel de amestecuri sunt denumite în continuare amestec de protecţie. (2) În cazul în care un amestec de protecţie conţine o varietate în conservare, se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 335/2009 privind aprobarea unor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de plante agricole ameninţate de eroziunea genetică adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofului pentru sămânţă ale acestor populaţii locale şi soiuri. (3) Dacă nu se prevede altfel în prezentul ordin, se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.  +  Articolul 3Regiunea de origineAtunci când se autorizează comercializarea unui amestec de protecţie, autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) defineşte regiunea de origine ca fiind regiunea cu care amestecul respectiv este asociat în mod natural, pe baza informaţiilor furnizate de autoritatea pentru resurse genetice vegetale, respectiv LCCSMS, prin Banca de Resurse Genetice Suceava şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. În cazul în care regiunea de origine se situează pe teritoriul mai multor state membre, aceasta este identificată de comun acord de toate statele membre în cauză.  +  Articolul 4Autorizarea (1) Autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) autorizează comercializarea amestecurilor de protecţie în regiunea lor de origine cu condiţia ca acele amestecuri să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 5, în cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, sau cerinţele prevăzute la art. 6, în cazul amestecurilor de protecţie cultivate. (2) Autorizarea include următoarele elemente: a) numele şi adresa producătorului; b) metoda de recoltare: seminţe recoltate direct sau cultivate; c) procentul în greutate al componentelor ca specii şi, după caz, ca subspecii; d) în cazul amestecurilor de protecţie cultivate, o facultate germinativă specifică pentru componentele amestecului cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, care nu îndeplineşte prevederile referitoare la facultatea germinativă stabilite în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; e) cantitatea de amestec pentru care este valabilă autorizarea; f) regiunea de origine; g) restricţia de comercializare în regiunea de origine; h) zona-sursă; i) locul de colectare şi, în cazul unui amestec de protecţie cultivat, locul de multiplicare; j) tipul de habitat al locului de colectare; şi k) anul colectării. (3) Referitor la prevederile alin. (2) lit. c), pentru amestecurile de protecţie recoltate direct este suficient să se menţioneze componentele ca specii şi, după caz, subspecii, care sunt tipice pentru tipul de habitat de la locul de colectare şi care, în calitate de componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservării resurselor genetice.  +  Articolul 5Cerinţe privind autorizarea pentru amestecurile de protecţie recoltate direct (1) Un amestec de protecţie recoltat direct trebuie să fi fost prelevat din zona sa sursă la un loc de colectare care nu a fost însămânţat timp de 40 de ani înainte de data depunerii cererii, menţionată la art. 7 alin. (1), de către producător. Zona-sursă este situată în regiunea de origine. (2) Procentul componentelor amestecului de protecţie recoltat direct din specii şi, după caz, subspecii tipice habitatului de la locul de colectare şi care, fiind componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservării resurselor genetice trebuie să fie adecvat scopului de recreare a tipului de habitat al locului de colectare. (3) Valoarea facultăţii germinative a componentelor menţionate la alin. (2) trebuie să fie suficientă pentru recrearea tipului de habitat al locului de colectare. (4) Conţinutul maxim de specii şi, după caz, subspecii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) nu trebuie să depăşească 1% din greutate. Amestecul de protecţie recoltat direct nu trebuie să conţină Avena fatua, Avena sterilis şi Cuscuta spp. Conţinutul maxim de Rumex spp., altul decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus, nu trebuie să depăşească 0,05% din greutate.  +  Articolul 6Cerinţe privind autorizarea pentru amestecurile de protecţie cultivate (1) În ceea ce priveşte amestecurile de protecţie cultivate, sămânţa colectată care compune amestecul de protecţie cultivat trebuie să fi fost prelevată în zona sa sursă, la un loc de colectare care nu a fost însămânţat timp de 40 de ani înainte de data depunerii cererii, menţionată la art. 7 alin. (1), de către producător. Zona-sursă este situată în regiunea de origine. (2) Sămânţa amestecului de protecţie cultivat trebuie să provină de la specii şi, după caz, subspecii care caracterizează tipul de habitat de la locul de colectare şi care, în calitate de componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservării resurselor genetice. (3) În cazul în care componentele amestecului de protecţie cultivat sunt seminţe de plante furajere în sensul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, acestea trebuie să îndeplinească, înainte de realiza amestecul, condiţiile stabilite pentru sămânţa comercială, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, referitoare la:(i) puritatea fizică, ce trebuie să corespundă valorilor prevăzute în coloanele 4-11 ale tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010;(îi) conţinutul maxim de alte specii de plante într-un eşantion, având greutatea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 (total pe coloană), care trebuie să corespundă valorilor prevăzute în coloanele 12, 13 şi 14 ale tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010;(iii) conţinutul în seminţe de Lupin, care trebuie să corespundă valorilor prevăzute în coloana 15 a tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010. (4) Multiplicarea poate fi realizată în 5 generaţii.  +  Articolul 7Cerinţe de procedură (1) Autorizarea este acordată la cererea producătorului. Cererea este însoţită de informaţiile necesare verificării îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 4 şi 5, în cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, sau la art. 4 şi 6, în cazul amestecurilor de protecţie cultivate. (2) În ceea ce priveşte amestecurile de protecţie recoltate direct, statul membru pe teritoriul căruia este situat locul de colectare efectuează inspecţii vizuale, prin autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1). Aceste inspecţii vizuale sunt efectuate la locul de colectare în cursul perioadei de vegetaţie, la intervale adecvate, pentru a garanta că amestecul îndeplineşte cel puţin cerinţele în materie de autorizare prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (4). Autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) care a efectuat inspecţiile vizuale consemnează în scris rezultatele acestora. (3) La examinarea cererii pentru autorizarea amestecurilor de protecţie cultivate, autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) efectuează teste sau se asigură că sunt efectuate teste sub supravegherea sa oficială, pentru a verifica faptul că amestecul îndeplineşte cel puţin cerinţele în materie de autorizare prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). Testele se efectuează în conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, în cazul în care nu există astfel de metode, în conformitate cu orice metode corespunzătoare. Autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) se asigură că eşantioanele destinate acestor teste sunt prelevate din loturi omogene şi că acestea respectă cerinţele privind greutatea lotului şi greutatea eşantioanelor prevăzute la art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.  +  Articolul 8Restricţia cantitativăAutoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) se asigură că totalul cantităţii de seminţe de amestecuri de protecţie comercializate în fiecare an nu depăşeşte 5% din greutatea totală a tuturor amestecurilor de seminţe de plante furajere prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi comercializate pe teritoriul său, în anul de piaţă respectiv.  +  Articolul 9Aplicarea restricţiilor cantitative (1) În cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, producătorii au obligaţia de a notifica autorităţii oficiale prevăzute la art. 2 alin. (1), înainte de începerea fiecărui sezon de producţie, cantitatea de seminţe de amestecuri de protecţie pentru care intenţionează să solicite o autorizare, precum şi suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de colectare preconizat(e). În cazul amestecurilor de protecţie cultivate, producătorii au obligaţia de a comunică autorităţii oficiale prevăzute la art. 2 alin. (1), înainte de începerea fiecărui sezon de producţie, cantitatea de seminţe de amestecuri de protecţie pentru care intenţionează să solicite o autorizare, suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de colectare preconizat (e), precum şi suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de multiplicare preconizat(e). (2) În cazul în care, pe baza notificărilor menţionate la alin. (1), cantităţile stabilite la art. 8 sunt susceptibile de a fi depăşite, autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) alocă fiecărui producător în cauză cantitatea pe care este autorizat să o comercializeze în anul respectiv.  +  Articolul 10Sigilarea ambalajelor (1) Autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) garantează că amestecurile de protecţie pot fi comercializate numai în ambalaje închise şi sigilate. (2) În vederea asigurării sigilării, sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puţin eticheta sau aplicarea unui sigiliu. (3) Ambalajele menţionate la alin. (1) sunt sigilate astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea dispozitivului de sigilare sau fără a se lăsa urme de manipulare frauduloasă pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj sau recipient.  +  Articolul 11Etichetarea (1) Autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) garantează că ambalajele şi recipientele amestecurilor de protecţie poartă o etichetă a furnizorului sau o menţiune tipărită ori ştampilată direct pe ambalaj, ce cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) menţiunea "norme şi standarde UE"; b) numele şi adresa persoanei responsabile cu aplicarea etichetelor sau marca de identificare a acesteia; c) metoda de recoltare: seminţe recoltate direct sau cultivate; d) anul sigilării, exprimat după cum urmează: "sigilat ..." (anul); e) regiunea de origine; f) zona-sursă; g) locul de colectare; h) tipul de habitat al locului de colectare; i) menţiunea "amestec de seminţe de plante furajere de protecţie, destinat a fi utilizat într-o zonă cu acelaşi habitat ca şi locul de colectare, fără a ţine seama de condiţiile biotice"; j) numărul de referinţă al lotului, atribuit de persoana responsabilă cu aplicarea etichetelor; k) procentul în greutate al componentelor pe specii şi, după caz, pe subspecii; l) greutatea netă sau brută declarată; m) în cazul în care se utilizează pesticide granulate, substanţe de drajare sau alţi aditivi solizi, se indică natura aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau a seminţelor pure şi greutatea totală; şi n) în cazul amestecurilor de protecţie cultivate, valoarea efectivă a facultăţii germinative pentru componentele amestecului, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, a căror germinaţie nu corespunde prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010. (2) Referitor la informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. k), este suficient să se indice componentele amestecurilor de protecţie recoltate direct, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3). (3) Referitor la informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. n), este suficient să se indice o medie a procentului de germinaţie, în cazul în care numărul procentelor specifice de germinaţie solicitate este mai mare de 5.  +  Articolul 12MonitorizareaAutoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) se asigură, prin monitorizare oficială, că sunt respectate prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13RaportareaProducătorii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României notifică autorităţii oficiale prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru fiecare sezon de producţie, cantitatea de amestecuri de protecţie comercializate. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin INCS, raportează, la cerere, Comisiei Europene şi celorlalte state membre cantitatea de amestecuri de protecţie comercializate pe teritoriul României.  +  Articolul 14Notificarea către organizaţiile recunoscute în domeniul resurselor genetice vegetaleLa cerere, autoritatea oficială prevăzută la art. 13 comunică Comisiei Europene numele autorităţilor responsabile cu resursele genetice vegetale în România.  +  Articolul 15Intrarea în vigoarePrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune Directiva 2010/60/UE a Comisiei din 30 august 2010 de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 228 din 31 august 2010.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 1 noiembrie 2011.Nr. 253.------