ORDIN nr. 5.564 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia(actualizat până la data de 5 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • ----------În baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.611/2005*) privind aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. Notă

  ──────────

  *) Ordinul nr. 4.611/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului,

  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.564.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/10/2011------