ORDIN nr. 5.562 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 4 noiembrie 2011    În baza prevederilor art. 245 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.562.  +  Anexa METODOLOGIEprivind sistemul de acumulare, recunoaştere şiechivalare a creditelor profesionale transferabile  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. (2) Sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.  +  Articolul 2Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile operează cu următoarele concepte de bază: a) învăţarea pe tot parcursul vieţii; b) învăţarea în contexte formale; c) învăţarea în contexte nonformale; d) învăţarea în contexte informale; e) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale; f) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte nonformale; g) instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte informale; h) rezultatele învăţării; i) identificarea rezultatelor învăţării; j) evaluarea rezultatelor învăţării; k) validarea rezultatelor învăţării; l) transferul rezultatelor învăţării şi al creditelor asociate; m) certificarea rezultatelor învăţării; n) recunoaşterea rezultatelor învăţării; o) educaţia şi formarea profesională; p) creditele pentru formare profesională; q) creditul profesional transferabil.  +  Articolul 3Aplicarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii presupune recunoaşterea şi validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control în contexte formale, nonformale şi informale.  +  Articolul 4Cadrul conceptual privind descrierea contextelor formale de învăţare este reglementat prin Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de programe şi a programelor oferite de aceştia, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În acest caz, evaluarea şi validarea rezultatelor învăţării sunt asigurate prin parcurgerea şi promovarea programelor de formare continuă respective.  +  Articolul 5Cadrul conceptual privind descrierea contextelor nonformale şi informale de învăţare este reglementat prin Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Capitolul II Acumularea de credite profesionale transferabile  +  Articolul 6Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.  +  Articolul 7 (1) Acumularea de credite profesionale transferabile se realizează prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale. (2) Descrierea competenţelor profesionale şi a modalităţilor de evaluare şi certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizează prin Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Nivelurile de competenţă şi etapele de dezvoltare în carieră sunt descrise de standardele profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale. (4) Cuantificarea în credite profesionale transferabile a fiecărei/fiecărui competenţe/nivel de competenţă se realizează în concordanţă cu Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi cu standardele profesionale pentru profesia didactică.  +  Articolul 8Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue: a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I; b) absolvirea de către personalul didactic din educaţia antepreşcolară, învăţământul preşcolar şi din învăţământul general obligatoriu, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei; c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei; d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare; e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.  +  Articolul 9 (1) Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic. (2) Se pot obţine până la 15 credite profesionale transferabile prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale, conform Metodologiei de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională. (3) Diferenţa până la cele minimum 90 de credite profesionale transferabile se obţine prin participarea la programe de formare continuă acreditate, după formula: cel puţin 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 1 şi 2 şi cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 3 şi 4, conform Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de programe şi a programelor oferite de aceştia.  +  Articolul 10Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după formula: cel puţin 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 1 şi 2 şi cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 3 şi 4, conform Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de programe şi a programelor oferite de aceştia.  +  Capitolul III Echivalarea, evaluarea, validarea şi recunoaşterea în credite profesionale transferabile  +  Articolul 11Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue prevăzute la art. 8 şi art. 9 alin. (1) se face anual, pentru anul şcolar precedent.  +  Articolul 12Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control.  +  Articolul 13Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control depune, în perioada 1-15 septembrie, la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează un dosar care va conţine cererea de echivalare şi copii în conformitate cu originalele ale diplomelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.  +  Articolul 14Responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ depune la consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a unor forme de organizare a formării continue.  +  Articolul 15La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie prin decizie a directorului o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8.  +  Articolul 16Comisia este alcătuită din următoarele persoane: a) directorul unităţii de învăţământ; b) responsabilul cu dezvoltarea profesională; c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.  +  Articolul 17Comisia se întruneşte în intervalul 20-30 septembrie al fiecărui an şcolar şi analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.  +  Articolul 18 (1) Comisia se întruneşte şi analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea. (2) În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelor, comisia centralizează şi afişează rezultatele. (3) Unitatea de învăţământ eliberează personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control o adeverinţă de echivalare în credite profesionale transferabile, din care rezultă numărul de credite profesionale transferabile acordat.  +  Articolul 19Unităţile de învăţământ păstrează dosarele depuse de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea numărului de credite profesionale transferabile şi comunică inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti informaţii privind formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control din unitatea de învăţământ respectivă.  +  Articolul 20Recunoaşterea rezultatelor învăţării şi a creditelor asociate reprezintă procesul prin care se acordă un statut oficial rezultatelor învăţării şi creditelor dobândite, evaluate şi validate, în vederea recunoaşterii acumulării celor minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform standardelor profesionale pentru profesia didactică, standardelor de calitate şi competenţelor profesionale, potrivit Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control.-----