ORDIN nr. 4.576 din 11 iulie 2011 (*actualizat*)privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat(actualizat până la data de 31 octombrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 4.576 din 11 iulie 2011
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 230 din 18 octombrie 2011
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.445 din 15 septembrie 2011
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 4.271 din 29 mai 2012; ORDINUL nr. 5.817 din 25 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special, casele corpului didactic, cluburile sportive şcolare, palatele copiilor, cluburile elevilor şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în calitate de angajatori, efectuează încadrarea şi salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Statele de personal ale unităţilor de învăţământ, pentru toate categoriile de personal, se întocmesc de unităţile de învăţământ şi se avizează de inspectoratele şcolare, la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori apar modificări.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale potrivit Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. (2) Deciziile de încadrare/reîncadrare, după caz, a personalului din cadrul unităţilor de învăţământ se vor emite numai pe baza statului de personal avizat de către inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă pentru unităţile de învăţământ se întocmesc pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (2) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă se întocmesc de unităţile de învăţământ şi se transmit, în format electronic, inspectoratelor şcolare judeţene/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru verificare şi validare, în conformitate cu statele de personal avizate. (3) Verificarea şi validarea se fac de către compartimentul salarizare sau audit din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă validate electronic stau la baza întocmirii documentelor de plată către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.  +  Articolul 5 (1) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor efectua plata salariilor/avansurilor pentru concediile de odihnă pe baza situaţiilor centralizatoare privind plata salariilor prezentate de unităţile de învăţământ, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, purtând un cod de bare care atestă faptul că sunt emise pe baza statelor de plată validate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (2) Directorul unităţii de învăţământ răspunde de corectitudinea datelor înscrise în situaţia centralizatoare privind plata salariilor prezentată la Trezoreria Statului în concordanţă cu codul de bare tipărit pe aceasta. (3) În cazul în care datele înscrise în situaţia centralizatoare privind plata salariilor nu corespund cu cele din documentele de plată prezentate de unităţile de învăţământ, unităţile Trezoreriei Statului vor restitui documentele în vederea punerii de acord.  +  Articolul 6 (1) Întocmirea şi avizarea statelor de personal, respectiv întocmirea şi validarea statelor de plată a salariilor ale unităţilor de învăţământ se vor face, în mod unitar, pe baza programului de salarizare asigurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Formatele statelor de personal, statelor de plată a salariilor şi statelor de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă, precum şi situaţia centralizatoare privind plata salariilor sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2A, şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (3) Fluxurile tehnice de lucru pentru transmiterea în format electronic statelor de plată a salariilor şi a statelor de personal, pentru verificarea şi validarea lor, precum şi pentru întocmirea documentelor de plată prezentate unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru efectuarea plăţilor salariale în învăţământul preuniversitar de stat sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. (4) Plata tuturor drepturilor salariale aferente personalului din unităţile de învăţământ, calculate în condiţiile legii, se va face respectând prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Directorii unităţilor de învăţământ şi conducerea inspectoratelor şcolare vor lua toate măsurile astfel încât validarea statelor de plată a salariilor să se facă înainte de data planificată pentru plată la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.  +  Articolul 8Direcţia generală economic finanţe resurse umane, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia modernizarea patrimoniului, investiţii şi informatizare şi Serviciul audit din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ, ordonatorii principali de credite ai unităţilor de învăţământ, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu  +  Anexa 1 STAT DE PERSONALpe luna LL.AAAANOTĂ(CTCE)Imaginea Anexei 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 772, din 1 noiembrie 2011, la paginile 15-17. A se vedea imaginile asociate.  +  Anexa 2 STAT DE PLATĂpe luna LL.AAAAUnitate de învăţământ:Cod SIRUES:Cod fiscal:Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins)Număr zile lucrătoare:*Font 7* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Capitol bugetar/Sursă de finanţare: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Categorie personal - didactic │ ├──────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────┤ │Număr │Nume şi │ Zile │ Indemnizaţie │ Titlu de │Indemnizaţie │ Zile de │ Sume │Contribuţie│ Salariu │Rest de│ │curent│prenume │lucrate/│ conducere │ doctor │zone izolate │ concediu │ examene │individuală│ net │ plată │ │ │Funcţia │Salariul│ Indemnizaţie │compensaţii │ Practică │de odihnă/ │ naţionale │asigurări │ Avans │ Card │ │ │de bază │realizat│ învăţământ │Zone izolate│ pedagogică │Indemnizaţie │ Sume │de sănătate│concediu │Numerar│ │ │ Cod │ │ special │compensaţii │ Predare │concediu de │ corecţii │(5,5%) │ de │ │ │ │numeric │ │Gradaţie merit│ Control │ simultană │ odihnă │ Diminuări │Venit net │ odihnă │ │ │ │personal│ │ Indemnizaţie │ financiar │ Condiţii │ Ore de │ brute │Deducere │ Pensie │ │ │ │ │ │ dirigenţie │ preventiv │ periculoase │noapte/Spor │ Drepturi │personală │alimentară│ │ │ │ │ │conform Legii │compensaţii │ Control │ de noapte │ cumul 5% │Sindicat │ Titluri │ │ │ │ │ │ nr. 63/2011 │ Audit │ financiar │ Ore │ Hotărâri │Pensie │executorii│ │ │ │ │ │ Stabilitate │compensaţii │ preventiv │didactice/ │judecăto- │facultativă│ Debite │ │ │ │ │ │ vechime în │ Învăţământ │Spor nevă- │ Plată cu │reşti │deductibilă│Rate bănci│ │ │ │ │ │ muncă │ special │zători │ ora │ conform │Diferenţe │ CAR │ │ │ │ │ │ │compensaţii │ Majorare │ Zile │ Legii │venituri │ │ │ │ │ │ │ │Salariu bază│ salariu │ concedii │nr. 230/2011#9474;pentru │ │ │ │ │ │ │ │ realizat │ încadrare │ medicale │Venit brut │deducerea │ │ │ │ │ │ │ │ Spor model │[anexa nr. │ din fond │Contribuţie │personală │ │ │ │ │ │ │ │ │II lit. B │salarii/ │individuală │Venit bază │ │ │ │ │ │ │ │ │art. 9 │ Indemnizaţii│şomaj (0,5%)│de calcul │ │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2), │ concedii │Contribuţie │Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea-cadru │ medicale │individuală │(16%) │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 284/2010,│ din fond │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modifică- │ salarii │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rile │ Zile │(10,5%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare] │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ accidente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │boli pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fesionale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă şi boli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │X X│ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │ │ X│ X│ X│ │ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXXXX│ │ X│ │ X│X X│ X│ X│ X│ X│ │ │XXXXX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ X│X X│ │ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ │X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │Total │X X│ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ X│ │ │catego- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│ │ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ X│X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ X│X X│ │ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ │X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────┤ │Categorie personal - didactic - auxiliar │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────┐ │Număr │Nume şi │ Zile │ Indemnizaţie │ Titlu de │Indemnizaţie │ Zile de │ Sume │Contribuţie│ Salariu │Rest de│ │curent│prenume │lucrate/│ conducere │ doctor │zone izolate │ concediu │ examene │individuală│ net │ plată │ │ │Funcţia │Salariul│ Indemnizaţie │compensaţii │ Practică │de odihnă/ │ naţionale │asigurări │ Avans │ Card │ │ │de bază │realizat│ învăţământ │Zone izolate│ pedagogică │Indemnizaţie │ Sume │de sănătate│concediu │Numerar│ │ │ Cod │ │ special │compensaţii │ Predare │concediu de │ corecţii │(5,5%) │ de │ │ │ │numeric │ │Gradaţie merit│ Control │ simultană │ odihnă │ Diminuări │Venit net │ odihnă │ │ │ │personal│ │ Indemnizaţie │ financiar │ Condiţii │ Ore de │ brute │Deducere │ Pensie │ │ │ │ │ │ dirigenţie │ preventiv │ periculoase │noapte/Spor │ Drepturi │personală │alimentară│ │ │ │ │ │conform Legii │compensaţii │ Control │ de noapte │ cumul 5% │Sindicat │ Titluri │ │ │ │ │ │ nr. 63/2011 │ Audit │ financiar │ Ore │ Hotărâri │Pensie │executorii│ │ │ │ │ │ Stabilitate │compensaţii │ preventiv │didactice/ │judecăto- │facultativă│ Debite │ │ │ │ │ │ vechime în │ Învăţământ │Spor nevă- │ Plată cu │reşti │deductibilă│Rate bănci│ │ │ │ │ │ muncă │ special │zători │ ora │ conform │Diferenţe │ CAR │ │ │ │ │ │ │compensaţii │ Majorare │ Zile │ Legii │venituri │ │ │ │ │ │ │ │Salariu bază│ salariu │ concedii │nr. 230/2011#9474;pentru │ │ │ │ │ │ │ │ realizat │ încadrare │ medicale │Venit brut │deducerea │ │ │ │ │ │ │ │ Spor model │[anexa nr. │ din fond │Contribuţie │personală │ │ │ │ │ │ │ │ │II lit. B │salarii/ │individuală │Venit bază │ │ │ │ │ │ │ │ │art. 9 │ Indemnizaţii│şomaj (0,5%)│de calcul │ │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2), │ concedii │Contribuţie │Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea-cadru │ medicale │individuală │(16%) │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 284/2010,│ din fond │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modifică- │ salarii │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rile │ Zile │(10,5%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare] │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ accidente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │boli pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fesionale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă şi boli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │X X│ X│ X│ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │ │ X│ │ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXXXX│ │ X│ X│ │ │ X│ X│ X│ X│ │ │XXXXX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │Total │X X│ X│ X│ │X X│ X│ X│ X│ X│ │ │catego- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │auxiliar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ │ X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ │ │ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ │ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────┤ │Categorie personal - nedidactic │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────┐ │Număr │Nume şi │ Zile │ Indemnizaţie │ Titlu de │Indemnizaţie │ Zile de │ Sume │Contribuţie│ Salariu │Rest de│ │curent│prenume │lucrate/│ conducere │ doctor │zone izolate │ concediu │ examene │individuală│ net │ plată │ │ │Funcţia │Salariul│ Indemnizaţie │compensaţii │ Practică │de odihnă/ │ naţionale │asigurări │ Avans │ Card │ │ │de bază │realizat│ învăţământ │Zone izolate│ pedagogică │Indemnizaţie │ Sume │de sănătate│concediu │Numerar│ │ │ Cod │ │ special │compensaţii │ Predare │concediu de │ corecţii │(5,5%) │ de │ │ │ │numeric │ │Gradaţie merit│ Control │ simultană │ odihnă │ Diminuări │Venit net │ odihnă │ │ │ │personal│ │ Indemnizaţie │ financiar │ Condiţii │ Ore de │ brute │Deducere │ Pensie │ │ │ │ │ │ dirigenţie │ preventiv │ periculoase │noapte/Spor │ Drepturi │personală │alimentară│ │ │ │ │ │conform Legii │compensaţii │ Control │ de noapte │ cumul 5% │Sindicat │ Titluri │ │ │ │ │ │ nr. 63/2011 │ Audit │ financiar │ Ore │ Hotărâri │Pensie │executorii│ │ │ │ │ │ Stabilitate │compensaţii │ preventiv │didactice/ │judecăto- │facultativă│ Debite │ │ │ │ │ │ vechime în │ Învăţământ │Spor nevă- │ Plată cu │reşti │deductibilă│Rate bănci│ │ │ │ │ │ muncă │ special │zători │ ora │ conform │Diferenţe │ CAR │ │ │ │ │ │ │compensaţii │ Majorare │ Zile │ Legii │venituri │ │ │ │ │ │ │ │Salariu bază│ salariu │ concedii │nr. 230/2011#9474;pentru │ │ │ │ │ │ │ │ realizat │ încadrare │ medicale │Venit brut │deducerea │ │ │ │ │ │ │ │ Spor model │[anexa nr. │ din fond │Contribuţie │personală │ │ │ │ │ │ │ │ │II lit. B │salarii/ │individuală │Venit bază │ │ │ │ │ │ │ │ │art. 9 │ Indemnizaţii│şomaj (0,5%)│de calcul │ │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2), │ concedii │Contribuţie │Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │Legea-cadru │ medicale │individuală │(16%) │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 284/2010,│ din fond │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modifică- │ salarii │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rile │ Zile │(10,5%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare] │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ accidente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │boli pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fesionale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Indemnizaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │accidente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă şi boli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │X X│ X│ X│ │X X│ │ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXX │ │ │ │ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │XXXXXXXX│ │ │ X│ │ │ X│ X│ X│ X│ │ │XXXXX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │X │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │Total │X X│ X│ X│ │X X│ │ X│ X│ X│ │ │catego- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rie ne- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ │ │ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ x│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ X│ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │Total │ │ │ │ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │X X│ X│ X│ X│ X│ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│X X│ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ X│ X│ │ X│ X│ X│ │ ├──────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ X│ X│ │ │ └──────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────┘RECAPITULAŢIE STAT SALARII pe luna LL.AAAA*Font 8* ┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │Număr curent│ Explicaţii │ Total │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 1│Salarii brute (salariul de bază şi alte drepturi incluse în salariul de │ X│ │ │bază) │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2│Sporuri în afara salariului de bază, din care: │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.1│Indemnizaţie predare simultană │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.2│Spor condiţii vătămătoare │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.3│Indemnizaţie zone izolate │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.4│Practică pedagogică │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.5│Control financiar preventiv │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.6│Spor nevăzători │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.7│Spor noapte │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2.8│Spor model │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 3│Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), │ X│ │ │Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 4│Indemnizaţii concedii de odihnă │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 5│Indemnizaţii concedii medicale din fondul de salarii │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 6│Indemnizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări │ X│ │ │sociale de sănătate │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 7│Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă│ X│ │ │şi boli profesionale │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 8│Plata cu ora │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 9│Drepturi cumul │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 10│Sume examene naţionale │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 11│Alte drepturi │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 12│5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 13│Total salarii brute │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 14│Total contribuţii angajat, din care: │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 14.1│Contribuţie individuală şomaj (0,5%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 14.2│Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 14.3│Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 14.4│Impozit pe salarii (16%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 15│Avans concediu de odihnă │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16│Total reţineri, din care: │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.1│Pensie facultativă deductibilă │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.2│Pensie alimentară │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.3│Titluri executorii │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.4│Debite │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.5│Sindicat │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.6│Rate bănci │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 16.7│CAR │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 17│Rest plată salarii, din care: │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 17.1│pe card │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 17.2│numerar │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 18│Bază calcul contribuţie angajator fond şomaj │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 19│Bază calcul contribuţie angajator asigurări sociale │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 20│Bază calcul contribuţie fond de asigurări accidente de muncă şi boli │ X│ │ │profesionale │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 21│Bază calcul cotă de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 22│Bază calcul contribuţie angajator fond de sănătate │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 23│Contribuţie angajator asigurări sociale (20,8%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 24│Contribuţie la fondul de asigurări accidente de muncă şi boli │ X│ │ │profesionale │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 25│Contribuţie angajator fond şomaj (0,5%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 26│Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform Ordonanţei de │ X│ │ │urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări │ │ │ │prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │(0,85%) │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 27│Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii accidente de muncă şi │ X│ │ │boli profesionale (0,85%) │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 28│Contribuţie angajator fond sănătate (5,2%) │ X│ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 29│Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi │ X│ │ │boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 30│Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi │ X│ │ │boli profesionale, din fond salarii (5,5%) │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 31│Vărsăminte persoane cu handicap (4%) │ X│ └────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                             Ordonator de credite,           ..........................................................                               Ştampila unităţii                                 Contabil-şef,              ....................................................-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 4.271 din 29 mai 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 7 iunie 2012, conform modificării aduse de pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2A STAT DE PLATĂavansuri concedii de odihnă în data de ZZ.LL.AAAANOTĂ(CTCE)Imaginea Anexei 2A se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 772, din 1 noiembrie 2011, la paginile 24-28. A se vedea imaginile asociate.  +  Anexa 3 SITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind plata salariilor pe luna LL.AAAANOTĂ(CTCE)Imaginea Anexei 3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 772, din 1 noiembrie 2011, la pagina 29. A se vedea imaginea asociată.  +  Anexa 4 FLUXURIdetaliate de lucru privind cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat  +  Capitolul I Derularea cu suport informatic a fluxurilor de lucru pentru emiterea statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă, a statelor de personal şi a situaţiei centralizatoare privind plata salariilor  +  Articolul 1 (1) Pentru facilitarea operaţiunilor de avizare a statelor de personal şi a statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă, aşa cum sunt descrise în ordin, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare M.E.C.T.S., pune la dispoziţia inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat sistemul informatic EDUSAL de calcul al drepturilor salariale. (2) Utilizarea sistemului informatic EDUSAL se va face exclusiv în conformitate cu manualul de utilizare aferent şi cu respectarea strictă a prevederilor licenţei de utilizare care îl însoţeşte. (3) Sistemul informatic EDUSAL constă în două componente principale: a) portalul EDUSAL - care poate fi regăsit la adresa https://edusal.edu.ro. Accesul la portal se face securizat, prin autentificare cu nume utilizator şi parolă; b) aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la casa de ajutor reciproc şi bănci.Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învăţământ.În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata.Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat.------------Lit. b) a alin. (3) al art. 1 din anexa 4 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 5.817 din 25 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 31 octombrie 2012. (4) Inspectoratele şcolare asigură suportul tehnic necesar unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul respectiv/din municipiul Bucureşti pentru derularea fluxurilor de lucru cu suport informatic. Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii din cadrul M.E.C.T.S. asigură suportul tehnic necesar inspectoratelor şcolare pentru derularea fluxurilor de lucru cu suport informatic. Direcţia generală economic, finanţe resurse umane din cadrul M.E.C.T.S. asigură consultanţa pe probleme de salarizare necesară inspectoratelor şcolare.  +  Articolul 2Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat poartă întreaga răspundere pentru derularea fluxurilor de lucru descrise în ordin, cu posibilitatea delegării operării aplicaţiei EDUSAL unei persoane desemnate în acest scop. În cele ce urmează, această persoană este denumită responsabil cu salarizarea.  +  Capitolul II Derularea fluxului de lucru aferent statului de personal  +  Articolul 3 (1) Responsabilul cu salarizarea din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat introduce în aplicaţia EDUSAL datele statului de personal. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat trimite inspectoratului şcolar statul de personal, pe suport hârtie pentru avizare şi electronic pentru validare. (3) Responsabilii cu avizarea statelor de personal din partea inspectoratului şcolar, respectiv şeful compartimentului salarizare sau auditorul examinează statul de personal.A. Dacă statul de personal corespunde modului de calcul legal, îl avizează.B. Dacă statul de personal nu corespunde modului de calcul legal:(i) dacă aceasta este prima examinare a statului de personal de către inspectoratul şcolar, responsabilii cu avizarea notează observaţiile şi îl resping;(ii) dacă statul de personal a mai fost o dată respins conform acestui flux de lucru, apoi corectat şi retrimis pentru avizare, atunci inspectoratul şcolar convoacă de urgenţă directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat pentru corectarea şi avizarea statului de personal. (4) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat primeşte decizia inspectoratului şcolar.A. Dacă statul de personal a fost avizat, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat poate trece la întocmirea statului de plată.B. Dacă statul de personal a fost respins, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat efectuează corecturi şi reia fluxul prevăzut la alin. (2), o singură dată, conform alin. (3) lit. B pct. (ii).  +  Articolul 4Derularea fluxului de lucru prevăzut la art. 3 alin. (3) va începe cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte avizarea statului de personal.  +  Capitolul III Derularea fluxului de lucru aferent statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă  +  Articolul 5 (1) Responsabilul cu salarizarea din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat introduce datele statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă specifice lunii curente. Întocmirea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă se face numai pe baza statului de personal avizat de către inspectoratul şcolar. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat trimite statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă, electronic, pentru validare din partea inspectoratului şcolar. Termen-limită: 5 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat. (3) Responsabilul cu validarea statelor de plată a salariilor/statelor de plată avansuri concedii de odihnă din partea inspectoratului şcolar, respectiv auditorul sau şeful compartimentului salarizare, examinează statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă pentru conformitate cu statul de personal şi cu reglementările legale în vigoare. Termen-limită pentru prima trimitere a unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă: 5 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, dar nu înainte de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Termen-limită pentru retrimiterea unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă: 3 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.A. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă corespunde statului de personal (existând doar diferenţe legitime, motivate) şi normelor legale, atunci responsabilul cu validarea îl validează.B. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă nu corespunde statului de personal sau normelor legale:(i) dacă aceasta este prima examinare a statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă de către inspectoratul şcolar, responsabilul cu validarea notează observaţiile şi îl respinge;(ii) dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a mai fost o dată respins conform acestui flux de lucru, apoi corectat şi retrimis pentru validare, atunci responsabilul cu validarea convoacă de urgenţă directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat pentru corectarea şi validarea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă. Termen-limită: două zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat. (4) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat primeşte decizia inspectoratului şcolar. Termen-limită: 3-4 zile înainte de ziua de plată a salariului în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.A. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a fost validat, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat îl tipăreşte în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a unităţii.B. Dacă statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă a fost respins, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat efectuează corecturi şi reia fluxul prevăzut la alin. (2), o singură dată, conform alin. (3) lit. B pct. (ii).  +  Articolul 6Formatele statului de personal, statului de plată a salariilor şi statului de plată avansuri concedii de odihnă sunt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 2a la ordin şi implementate în aplicaţia EDUSAL. Orice prezentare pentru avizare a unui stat de personal sau pentru validare a unui stat de plată a salariilor/stat de plată avansuri concedii de odihnă se va face numai în acest format, în caz contrar statul de personal/statul de plată a salariilor nefiind considerat valabil.  +  Articolul 7În nicio situaţie, eventuala dificultate tehnică de a respecta fluxul de lucru cu suport informatic nu poate fi considerată o derogare de la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat şi ale celorlalte acte normative în vigoare; paşii care nu pot fi efectuaţi informatic vor fi efectuaţi pe suport hârtie, iar codurile de validare emise de sistemul EDUSAL vor fi înlocuite prin semnătura şi ştampila responsabililor din partea inspectoratului şcolar, astfel încât în nicio situaţie să nu se întârzie plata drepturilor salariale. Atunci când situaţia va evolua, făcând posibilă derularea operaţiunilor cu suport informatic, se vor introduce toate datele până la zi şi se vor reface în sistemul informatic toţi paşii care au fost efectuaţi pe suport hârtie. La unităţile Trezoreriei Statului va fi prezentată anexa 3 la ordin întocmită pe suport hârtie, certificată cu semnătură şi ştampilă de către persoanele responsabile din partea inspectoratului şcolar, fără a prezenta codul de bare.  +  Capitolul IV Derularea fluxului de lucru pentru întocmirea situaţiei centralizate privind plata salariilor  +  Articolul 8 (1) Prezentarea la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru plata efectivă a drepturilor salariale se poate face numai după validarea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă prin derularea fluxurilor de lucru descrise în cap. III. (2) Derularea fluxului de lucru aferent plăţii efective a salariilor:1. Responsabilul cu salarizarea din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat tipăreşte din aplicaţia EDUSAL Situaţia centralizatoare privind plata salariilor, în formatul precizat în anexa nr. 3 la ordin şi având înscris codul de bare care atestă corespondenţa situaţiei cu statul de plată validat de inspectoratul şcolar.2. Responsabilul cu salarizarea prezintă Situaţia centralizatoare privind plata salariilor împreună cu celelalte documente de plată la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului de care aparţine.3. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică concordanţa dintre datele cuprinse în situaţia centralizatoare prevăzută în anexa nr. 3 la ordin şi documentele de plată prezentate şi efectuează plata numai în măsura în care aceste documente sunt în concordanţă. (3) Ministerul Finanţelor Publice va transmite periodic, cu frecvenţă cel puţin lunară, către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului situaţia centralizată a tuturor plăţilor salariale efectuate din conturile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 9Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Finanţelor Publice vor încheia, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, un protocol de interoperabilitate a sistemelor informatice în vederea plăţii drepturilor salariale în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Protocolul va preciza modalităţile tehnice prin care sistemele informatice ale celor două ministere vor fi actualizate pentru a automatiza operaţiunile de verificare şi de schimb de date precizate în cap. IV, precum şi responsabilităţile, etapizarea şi termenele-limită pentru efectuarea acestor actualizări.----------