HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 12 octombrie 2011privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 25 octombrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să mandateze reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Electrocentrale Deva - S.A. şi ai Societăţii Comerciale Electrocentrale Paroşeni - S.A. să aprobe toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru fuziunea prin contopire a acestor societăţi şi constituirea unei noi societăţi comerciale pe acţiuni, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. (2) Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se va constitui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se constituie în urma fuziunii prin contopire a Societăţii Comerciale Electrocentrale Deva - S.A. şi a Societăţii Comerciale Electrocentrale Paroşeni - S.A. (2) În urma procesului de fuziune Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Paroşeni - S.A. îşi încetează existenţa, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Proiectul actului constitutiv al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se transmite Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea sa în adunările generale ale acţionarilor societăţilor care fuzionează, prevăzute la art. 2. alin. (1), în condiţiile legii.  +  Articolul 4De la data înregistrării în registrul comerţului, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile fostelor societăţi comerciale supuse fuziunii şi se subrogă în drepturi şi obligaţii decurgând din raporturile juridice ale acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.  +  Articolul 5În termen de 60 de zile de la data înregistrării în registrul comerţului a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A., se vor încheia protocoale de predare-preluare a activului şi pasivului preluat de la societăţile care au fuzionat.  +  Articolul 6Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice şi exploatarea minelor de huilă.  +  Articolul 7Bunurile proprietate publică a statului administrate ori utilizate cu orice alt titlu de societăţile comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri se preiau cu acelaşi titlu de către societatea comercială înfiinţată potrivit art. 1.  +  Articolul 8Proiectul de fuziune va conţine prevederi privind personalul angajat la societăţile comerciale care fuzionează potrivit prezentei hotărâri, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum şi dispoziţii privind contractele colective de muncă.  +  Articolul 9Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va coordona procesul de fuziune a celor două societăţi cu personalitate juridică, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, şi va mandata reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie la societatea comercială care se înfiinţează, cu ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.  +  Articolul 10Finalizarea în condiţiile legii a reorganizării producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor art. 2, se face prin înmatricularea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. şi, respectiv, înregistrarea operaţiunilor de fuziune se va face după obţinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.023.-----------