ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 octombrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007; RECTIFICAREA nr. 254 din 19 iulie 2007; LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere ca, în absenta unei reglementari adaptate a profesiei de practician în insolventa, aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, act normativ intrat în vigoare la 20 iulie 2006, este extrem de dificila,având în vedere necesitatea crearii, într-un termen cat mai scurt, a cadrului legal care să permită actualei Uniuni a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare sa preia şi sa gestioneze în mod transparent fondul de lichidare,având în vedere, de asemenea, ca amendarea reglementarii profesiei de practician se impune cu stringenta în noul context de liberalizare a legislaţiei comunitare în materia liberei circulatii a serviciilor (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, p. 0022-0142),în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare voluntară, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvenţă compatibili.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 2Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa de judecată, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 3Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanţa de judecată.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Capitolul II Forme de exercitare a profesiei  +  Articolul 4 (1) Practicienii în insolvenţă îşi pot exercita profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) şi întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei. (2) Un practician în insolvenţă îşi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei şi va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepţia constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Secţiunea 1 Persoane fizice independente---------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolvenţă şi se înregistrează în Registrul formelor de organizare.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Bunurile constituite de practicianul în insolventa ca aport la cabinetul sau se supun regulilor patrimoniului profesional de afectatiune. (3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile şi obligaţiile practicienilor în insolvenţă, titulari ai unor cabinete asociate, îşi păstrează caracterul personal şi independent şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile profesionale.-------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".---------Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 7 (1) Cabinetul individual îşi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.---------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (2) Patrimoniul profesional de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor practicianului în insolventa afectate scopului exercitarii profesiei sale, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului practicianului, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestuia. (3) Creditorii ale caror creante sunt nascute din activitatea profesionala a practicianului în insolventa care are ca forma de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectatiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmarite şi celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolventa.--------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Persoane juridice. Societatea civila profesionala cu personalitate juridica şi raspundere limitata---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 9 (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata, denumita în continuare şi SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolventa, persoane fizice.-------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (2) Aportul social al asociatilor poate fi în numerar, în natura şi în industrie. (3) Aportul în industrie consta în activitatea profesionala a practicianului în insolventa asociat. (4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul formelor de organizare, ţinut de Secretariatul general al UNPIR.----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (5) SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligaţiile şi răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociaţii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 86 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (6) SPRL este supusă regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit facandu-se de către asociaţi, şi tine contabilitatea în partida simpla potrivit reglementarilor contabile. (7) SPRL îşi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (8) Filiala este constituită cu aportul integral al unei societăţi profesionale sau prin asocierea unei societăţi profesionale cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, cu condiţia ca societatea profesională să deţină calitatea de asociat majoritar.----------Alin. (8) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplică, în măsura compatibilităţii, şi filialelor.----------Alin. (9) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 10Societatea profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolventa.-------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Articolul 11Societatea profesionala cu raspundere limitata se individualizează printr-o denumire specifică. Aceasta denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmata de acelasi acronim SPRL.-------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Articolul 12 (1) Contractul de societate al societăţii profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. 86 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:-------Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". a) numele şi prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul şi data nasterii şi domiciliul asociatilor; b) data dobândirii calităţii de practician în insolventa şi data definitivarii în profesie a asociatilor; c) denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societatii; d) aportul social, integral varsat, cu menţionarea aportului fiecarui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei; e) numărul şi valoarea nominala ale părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecarui asociat; f) asociaţii coordonatori care reprezinta şi administreaza societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulţi coordonatori şi acestia formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare şi functionare a acestui organism; g) reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociatilor. (3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în forma autentica.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 13Formele de organizare a profesiei de practician în insolvenţă cu personalitate juridică dobândesc personalitate juridică la data înregistrării în Registrul formelor de organizare ţinut de UNPIR.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 14Pot detine calitatea de asociaţi 2 sau mai mulţi practicieni în insolventa definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt inscrisi asociaţii.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 15 (1) Capitalul social al societăţii profesionale cu răspundere limitată, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsă la momentul constituirii societăţii. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii şi, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociaţilor.-------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (2) În cazul transmiterii părţilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societatii dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.---------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 16 (1) SPRL este condusa de adunarea asociatilor. (2) Adunarea asociatilor se intruneste la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, în orice alt loc.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 17 (1) Hotărârile adunarii asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul de societate. (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul în care contractul de societate prevede altfel.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 18 (1) Activitatea executiva este condusa de unul sau mai mulţi asociaţi coordonatori, numiti, cu majoritatea voturilor asociatilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. (2) Asociaţii coordonatori reprezinta SPRL în raporturile cu tertii.--------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 19Asociaţii societatii profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.-------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Articolul 20 (1) Asociatul care intenţionează sa transmita părţile sociale pe care le detine intr-o societate profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi ceilalti asociaţi, indicand persoana sau persoanele către care doreste sa transmita respectivele părţi sociale şi preţul.-------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (2) Transmiterea către terti nu poate fi efectuata fără acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalţi asociaţi şi nu înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 21 (1) Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu condiţia de a notifica în scris celorlalţi asociaţi intentia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte. (2) La implinirea termenului prevăzut în notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operand modificările corespunzătoare în evidentele sale. (3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod amiabil, ţinându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neintelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevăzute în Statut.--------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 22În situaţiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat sa o transforme în cabinet individual sau în intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, sub sancţiunea radierii.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 23 (1) În mod excepţional, se poate constitui şi o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita în continuare şi IPURL, fie prin actul de voinţa al unui singur practician în insolventa, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, dacă acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL. (2) O persoana fizica nu poate fi asociat decat intr-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL.--------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică şi IPURL, în măsura compatibilitatii lor.  +  Articolul 24 (1) Practicianul în insolventa îşi poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea UNPIR. (2) Formele de exercitare a profesiei de practician în insolventa se pot transforma în oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fără a intră în lichidare. (3) Transformarea se poate realiza separat sau odata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician în insolventa prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau parţială.(3^1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăţi profesionale de către o altă societate sau prin contopirea a două ori mai multe societăţi pentru a alcătui o societate nouă.----------Alin. (3^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.(3^2) Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societăţi care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă.----------Alin. (3^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (4) Divizarea parţială reprezinta desprinderea unei părţi din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum este reflectat în evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizarii partiale. (5) În cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolventa titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociaţii societatilor profesionale şi ai societatilor profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala. Aceasta operaţiune se face conform evidentelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, aporturile transferate operand la valoarea nominala reflectata în aceste evidente.-------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (6) Practicianul în insolventa este obligat sa instiinteze în scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenita în forma de exercitare a profesiei.  +  Capitolul III Dobandirea calităţii de practician în insolventa  +  Articolul 25Poate dobândi calitatea de practician în insolvenţă persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată în drept ori ştiinţe economice şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; b) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 27 alin. (1); c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Statut.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 26 (1) Persoanele fizice şi juridice straine pot exercita profesia de practician în insolventa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, dacă în statele în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au aceasta specializare, certificata de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizeaza şi în condiţiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetatenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de practician în insolventa, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, în aceleasi condiţii ca şi cetatenii români, respectiv persoanele juridice române. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolventa în unul dintre aceste state se pot inscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitarii profesiei în România în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, fiind exceptati de la procedura de examinare. UNPIR recunoaste automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spatiului Economic European în baza caruia cetateanul acestor state exercita legal profesia de practician în insolventa. (4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercita în mod legal activitatea de practician în insolventa se pot inscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitarii profesiei în România în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolventa dobandita în statul de origine.(4^1) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), soluţionarea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.----------Alin. (4^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (5) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolventa, având cetatenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spatiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolventa şi în mod temporar sau ocazional. În aceasta situaţie, practicianul în insolventa este exceptat de la procedura de inscriere în UNPIR. (6) În cazul în care, în vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de practician în insolventa, solicitantul prevăzut la alin. (5) se afla la prima aplicatie în România sau dacă intervine o modificare substantiala a situaţiei sale, acesta va inainta UNPIR o declaratie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de urmatoarele documente: a) dovada cetateniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naţionalitatii, în cazul persoanei juridice; b) denumirea şi forma juridica, în cazul persoanei juridice; c) dovada calificarii profesionale, în cazul persoanei fizice, şi a autorizarii funcţionarii, în cazul persoanei juridice; d) o atestare care să confirme faptul ca solicitantul persoana fizica este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfăşurării profesiei de practician în insolventa şi că nu îi este interzis sa practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului. (7) Declaratia prevăzută la alin. (6) poate fi inaintata prin orice mijloace şi se reinnoieste anual, dacă prestatorul intenţionează sa exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de practician în insolventa în România. (8) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene.----------Alin. (8) al art. 26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 27 (1) Este nedemna de a fi practician în insolventa: a) persoana condamnata prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de corupţie, precum şi pentru infractiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobandi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare.----------Lit. a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. b) persoana careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdicţiei de a exercita profesia de practician în insolventa ori dreptul de a gestiona sau administra o persoană juridica, prin hotărâre judecătorească irevocabila. (2) Existenta nedemnitatii împiedica accesul persoanei în cauza în profesie. Survenirea nedemnitatii determina încetarea calităţii de practician în insolventa.  +  Articolul 28 (1) Exercitarea profesiei de practician în insolventa este incompatibila cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, cu excepţia celor a caror compatibilitate este prevăzută la alin. (2); b) ocupatiile care lezeaza demnitatea şi independenta profesiei sau bunele moravuri; c) lipsa sau limitarea capacităţii de exercitiu, în cazul persoanei fizice; d) exercitarea calităţii de notar public sau executor judecătoresc.----------Litera d) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Exercitarea profesiei de practician în insolventa este compatibila cu: a) activităţi şi functii didactice în învăţământul superior juridic sau economic; b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar şi expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei lor.----------Litera b) a alin. (2) al art. 28 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.----------Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 29 (1) Practicianul în insolvenţă care anterior a îndeplinit funcţia de judecător-sindic, devenind practician în insolvenţă în condiţiile legii, nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanţei în care a funcţionat, decât după trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea activităţii. (2) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele specializate şi curţile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă, ruda sau afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror. (3) Interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi practicianului în insolvenţă care se foloseşte de forma de organizare profesională sau de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă în scopul eludării interdicţiilor. Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să comunice UNPIR instanţele la care nu îşi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sancţiunea suspendării. (4) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunalele la care rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcţia de judecător-sindic. (5) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată de persoane care în ultimii 2 ani au deţinut funcţii în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, al Curţii de Conturi sau al Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritorială a curţii de apel unde funcţionează.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 30 (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul în insolvenţă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică.--------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.(1^1) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul în insolvenţă respectiv, cu condiţia ca la momentul exercitării calităţii de avocat să fi făcut parte din forma de exercitare a profesiei numite în cauză.--------Alin. (1^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Nu poate fi numita în calitate de practician în insolventa la o persoană juridica persoana care a detinut calitatea de administrator, asociat, acţionar, director sau membru în consiliul de administratie ori alte functii sau pozitii similare la acea persoana juridica. (3) Practicianul în insolventa nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia. (4) Interdicţia prevăzută la alin. (3) nu se aplică dacă la data numirii practicianului într-o procedură creanţa care ar determina apariţia stării de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilită prin înscrisuri întocmite de cele două societăţi sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă, precum şi dacă în cele două societăţi calitatea de administrator judiciar sau lichidator este îndeplinită de o SPRL, respectiv de o filială a acesteia.--------Alin. (4) al art. 30 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 31În cadrul procedurii insolvenţei, practicianul este obligat să se abţină, sub sancţiunea suspendării din profesie, dacă: a) se află în stare de incompatibilitate profesională sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite în Statut şi în Codul de etică profesională; b) se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 27 din Codul de procedură civilă, cu excepţia celui prevăzut la art. 27 pct. 7.--------Art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 32 (1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale Statutului.---------Alin. (1) al art. 32 a a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător-sindic, precum şi persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcţia de avocat, judecător sau notar public. Înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult un an de la eliberarea din funcţia de magistrat sau notar public, cu condiţia ca aceasta să nu îi fie imputabilă.--------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) După înscrierea în Tabloul UNPIR, practicienii în insolventa depun juramant scris. (4) Juramantul are urmatoarea formulare:"Jur sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa respect prevederile Statutului, sa pastrez secretul profesional şi sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin în calitate de practician în insolventa."----------Alin. (4) al art. 32 a a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 32^1 (1) Cererea de admitere în profesie formulată potrivit art. 32 alin. (2) se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi Statutului. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau dacă cererea formulată nu este însoţită de actele doveditoare, UNPIR comunică persoanei interesate refuzul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de prezenta ordonanţă de urgenţă. Refuzul de autorizare se motivează în mod corespunzător.--------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 32^2 (1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 32 alin. (2), precum şi a cererilor de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician trebuie motivate corespunzător şi pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru deciziile de respingere a contestaţiilor formulate în situaţia neadmiterii la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă.--------Art. 32^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 33 (1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcţia de avocat, magistrat şi notar public.--------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Practicianul în insolventa stagiar nu poate exercita profesia în mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician în insolventa definitiv ori al unei societăţi profesionale.-------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (3) Practicianul în insolventa stagiar nu poate dobandi calitatea de asociat intr-o societate profesionala.-------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (4) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi oblibaţiile practicianului în insolventa stagiar, ale practicianului în insolventa indrumator, precum şi ale UNPIR faţă de acestia sunt reglementate prin Statut.----------Alin. (4) al art. 33 a a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (5) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, în caz de absenta motivata ori în caz de incetare a indrumarii profesionale fără culpa practicianului în insolventa stagiar. Perioada de stagiu efectuata anterior se socoteste pentru indeplinirea stagiului. (6) În Tabloul UNPIR se va constitui o subsectiune în care vor fi inregistrati practicienii în insolventa stagiari. (7) După efectuarea stagiului, practicianul în insolventa stagiar va sustine examenul de definitivare, fiind obligat sa sustina şi sa promoveze examenul în termen de 5 ani de la primirea în profesie, sub sancţiunea radierii din Tabloul UNPIR. (8) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.---------Alin. (8) al art. 33 a a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 34Dobândesc calitatea de practician în insolventa definitiv practicianul în insolventa stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum şi persoanele care pot fi primite în profesie cu scutire de examen, în condiţiile art. 32 alin. (2).  +  Articolul 34^1Procedurile şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă în România pot fi îndeplinite şi prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaţionalizării PCU electronic.--------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Capitolul IV Suspendarea şi încetarea calităţii de practician în insolventa  +  Articolul 35Calitatea de practician în insolventa se suspenda: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari; b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicţiei de a profesa; c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către UNPIR, în condiţiile art. 42 alin. (2);----------Lit. c) a art. 35 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. d) la cererea practicianului în insolventa, în condiţiile prevăzute în Statut;----------Lit. d) a art. 35 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. e) în cazul neplăţii primei de asigurare, în condiţiile art. 41 alin. (6);----------Lit. e) a art. 35 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. f) prin decizie a Comisiei de disciplină, în cazurile în care împotriva practicianului în insolvenţă s-a luat măsura suspendării, ca sancţiune disciplinară conform Statutului UNPIR;----------Lit. f) a art. 35 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. g) pe perioada în care practicianul în insolventa se afla el insusi în procedura insolventei.  +  Articolul 36Calitatea de practician în insolventa inceteaza: a) prin renuntarea la exercitiul profesiei; b) prin deces; c) dacă împotriva practicianului în insolventa s-a luat măsura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara; d) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate; e) dacă împotriva practicianului în insolventa a fost deschisa, prin hotărâre irevocabila, procedura falimentului.  +  Capitolul V Drepturile şi oblibaţiile profesionale ale practicienilor în insolventa  +  Articolul 37 (1) Practicienii în insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora. (2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activităţii depuse: a) numărul de salariati ai debitorului; b) riscul privind conflictele de muncă; c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani; d) valoarea totala a datoriilor şi numărul creditorilor; e) valoarea creanţelor, numărul debitorilor; f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant şi, respectiv, de pârât; g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării; h) natura activelor, atractivitatea pe piaţa, riscurile legate de conservarea lor; i) nivelul de lichiditati aflate la dispoziţia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.(2^1) Depunerea sau acceptarea de către practicianul în insolvenţă, în mod repetat, a unei oferte de onorariu care nu ţine seama de prevederile alin. (2) constituie concurenţă neloială şi se sancţionează conform prevederilor art. 39.----------Alin. (2^1) a art. 37 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Onorariul provizoriu pentru perioada de observaţie este stabilit de judecătorul-sindic la deschiderea procedurii de insolvenţă, în temeiul criteriilor prevăzute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va ţine seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2).----------Alin. (3) a art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (4) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă - administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedură se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor şi standardelor de cost ce se vor stabili de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.----------Alin. (4) a art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 38 (1) Atunci când practicianul în insolventa considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai forţei publice, după caz, îi acorda concursul la indeplinirea efectiva a atribuţiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic. (2) Expertizele dispuse de organul de urmărire penala ori de instanţa de judecată în cazurile privind desfăşurarea unor activităţi de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolventa definitivi şi compatibili. (3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi şi compatibili care au dreptul de a întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunică instanţelor de judecată.----------Alin. (3) a art. 38 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 39În exerciţiul atribuţiilor sale practicianul în insolvenţă se abţine de la orice faptă de concurenţă neloială şi de la orice practică anticoncurenţială, astfel cum sunt prevăzute în Statut şi în Codul de etică profesională, sub sancţiunea suspendării sau excluderii din profesie.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 40 (1) Atribuţiile legale ale practicianului în insolventa, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa de judecatorul-sindic în procedurile de insolventa nu pot fi exercitate prin reprezentare. (2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician în insolventa compatibil.---------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (3) Practicianul în insolventa poate fi totusi asistat de avocat în exercitiul acestor atribuţii şi poate da mandat de reprezentare, în condiţiile legii, pentru incheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercitiul atribuţiilor exclusive ale practicianului în insolventa. (4) Sunt atribuţii exclusive ale practicianului în insolventa: a) notificarea creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la declaratiile de creanta; b) convocarea şi prezidarea adunarilor creditorilor, acţionarilor sau asociatilor ori ale membrilor debitorului persoana juridica, dacă legea nu da aceste atribuţii în sarcina altor persoane; c) vanzarea bunurilor din averea debitorului, precum şi orice proceduri aferente acestora; d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 85/2006; e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; f) conducerea, integrală sau în parte, a activităţii debitorului, atunci când legea sau judecatorul-sindic fixeaza aceasta sarcina practicianului în insolventa; g) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale, în condiţiile Legii nr. 85/2006; h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare; i) semnarea bilantului de lichidare; j) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaţiunilor comerciale incheiate de debitor şi a constituirii de garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; k) elaborarea şi susţinerea rapoartelor periodice în procedura insolventei; l) elaborarea de expertize privind activităţi cuprinse în procedurile de insolventa, la cererea judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmărire penala. (5) În cazul societatilor profesionale, raspunderea pentru neindeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului.-------Alin. (5) al art. 40 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Articolul 41 (1) Practicienii în insolventa raspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. (2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, să se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în indeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii practicianului în insolventa pe perioada exercitarii calităţii sale.(2^1) Este exceptat de la obligaţia prevăzută la alin. (2) practicianul în insolvenţă care este acoperit, în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, de o asigurare de răspundere profesională ori de o garanţie echivalentă. Dacă valoarea poliţei de asigurare este mai mică decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau dacă echivalenţa este doar parţială, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garanţie suplimentară.----------Alin. (2^1) a art. 41 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.(2^2) Proba asigurării de răspundere profesională sau a garanţiei prevăzute la alin. (2^1) se face cu actul doveditor eliberat de instituţiile de credit sau asigurătorii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.----------Alin. (2^2) a art. 41 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Este interzis practicianului în insolventa, sub sancţiunea revocarii din functie şi a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. (4) Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.---------Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (5) În cazul neindeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, după caz, un termen de gratie de 30 de zile de către consiliul de conducere al filialei. (6) Nerespectarea obligaţiei de asigurare de raspundere profesionala în termenul prevăzut la alin. (2) sau (5) duce la suspendarea calităţii de membru al UNPIR pe o perioadă de maximum 6 luni. Aceeasi măsura se va lua şi în cazul în care politele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt reinnoite la data expirarii lor. (7) Neindeplinirea obligaţiei de asigurare profesionala până la expirarea sanctiunii suspendarii atrage radierea din Tabloul UNPIR. Măsura radierii va fi comunicata practicianului.  +  Articolul 41^1Membrii UNPIR au obligaţia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere şi se va sancţiona cu suspendarea din activitate.----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 42 (1) Membrii UNPIR au obligaţia să plătească cotizaţia anuală şi contribuţia pe tranşe de venituri stabilite prin Statut. Societăţile profesionale şi filialele acestora au obligaţia plăţii taxei anuale stabilite prin Statut.----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societăţile profesionale în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni a asociatului sau a asociaţilor coordonatori.----------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Practicienii în insolventa incompatibili vor plati cotizatia anuală redusa cu 33% faţă de cea plătită de practicienii compatibili.  +  Articolul 43Societăţile profesionale de practicieni în insolventa, membre ale UNPIR, au obligaţia sa comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au aceasta calitate, precum şi orice modificare a contractului de societate în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligaţie incumba, în mod corespunzător, şi cabinetelor individuale, respectiv IPURL.-------Art. 43 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Capitolul VI Organizarea şi functionarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolventa din România  +  Secţiunea 1 Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventa din România  +  Articolul 44UNPIR este persoana juridica de utilitate publică, autonoma şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolventa, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul UNPIR se afla în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 45 (1) UNPIR controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolventa. (2) Autoritatea UNPIR se intinde pe intregul teritoriu al tarii. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridica, în municipiul Bucureşti şi în resedintele de judet, în condiţiile stabilite prin Statut.---------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 46 (1) În exercitiul atribuţiilor sale legale, UNPIR beneficiaza de competenţa de autoreglementare, putand emite, în condiţiile legii, Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolventa, regulamente, codul de etica al profesiei şi procedura disciplinara. (2) Statutul de organizare şi functionare şi Codul de etica profesionala şi disciplina al UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 47Obiectivele UNPIR sunt: a) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii practicienilor în insolventa; b) promovarea increderii în procedurile de insolventa şi în activitatea practicienilor în insolventa; c) asigurarea concurentei loiale între practicienii în insolventa şi combaterea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase pe piaţa procedurilor de insolventa; d) asigurarea transparentei şi informării asupra pieţei procedurilor de insolventa; e) asigurarea aplicarii standardelor de practica onesta pe piaţa procedurilor de insolventa.  +  Articolul 48Principalele atribuţii ale UNPIR sunt: a) reglementeaza, controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolventa; b) colaboreaza cu institutii publice, respectiv cu autorităţile publice centrale şi locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorităţii judecătorești, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabila din partea acestora în chestiuni cu incidenţa asupra activităţii practicienilor în insolventa, putand incheia în acest scop protocoale de colaborare; c) adopta regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etica a practicienilor în insolventa; d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretari oficiale ale reglementarilor emise de UNPIR; e) organizeaza evidenta practicienilor în insolventa şi a societatilor profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR;-------Lit. e) a art. 48 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". f) sprijina formarea şi perfectionarea profesionala a practicienilor în insolventa; g) apara prestigiul şi independenta profesionala ale membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din tara şi din strainatate; h) colaboreaza cu asociaţii profesionale din tara şi din strainatate;h^1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, în cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;----------Litera h^1) a art. 48 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. i) editeaza publicatii de specialitate; j) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cat şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006;---------Lit. j) a art. 48 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. k) indeplineste alte atribuţii stabilite prin lege sau prin Statut.----------Lit. k) a art. 48 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 48^1Sumele cuprinse în fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.----------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere centrale ale UNPIR  +  Articolul 49Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti şi Consiliul naţional de conducere al UNPIR.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 50Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Statut.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 51 (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplina, precum şi din cate un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generală. (2) Congresul UNPIR şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de cate ori se considera necesar, la convocarea Consiliului naţional de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentati. Dacă la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfăşurării congresului, acesta se va desfăşura în condiţiile prevăzute de Statut.--------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 52 (1) Congresul UNPIR are urmatoarele atribuţii: a) stabileste coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii practicienilor în insolventa; b) adoptă Statutul UNPIR, precum şi modificările şi completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională şi Regulamentul privind procedura disciplinară. Statutul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. c) examineaza şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil ale UNPIR; d) aproba indemnizatiile pentru conducerea UNPIR şi a filialelor acesteia; e) alege şi revoca preşedintele UNPIR, membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ai comisiei de cenzori a acesteia; f) examineaza activitatea desfăşurată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR şi de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR şi dispune masurile necesare; g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplina. Hotărârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestaţiile împotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, în scris, a hotărârii şi se judeca de către Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plangerea administrativa prealabila nu este necesară; h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR; i) alege şi revoca membrii Comisiei superioare de disciplina; j) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statut.---------Lit. j) a alin. (1) al art. 52 a fost modificata de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale Statutului.--------Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, în condiţiile legii şi ale Statutului.---------Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (4) Congresul UNPIR poate să delege o parte din atribuţiile sale Adunarii reprezentantilor permanenti.--------Alin. (4) al art. 52 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 52^1Adunarea reprezentantilor permanenti este constituita din Consiliul naţional de conducere şi presedintii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti se intruneste semestrial şi adopta hotărâri ce urmeaza a fi supuse ratificarii proximului Congres al UNPIR.---------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Articolul 52^2Adunarea reprezentanţilor permanenţi va stabili tarifele pentru onorarii şi standardele de cost pentru cheltuielile de procedură, atunci când acestea se plătesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 52^2 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 53Consiliul naţional de conducere al UNPIR este format din 15 membri titulari, din care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 11 membri, precum şi 5 membri supleanţi şi are următoarele atribuţii principale:----------Partea introductivă a art. 53 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. a) organizeaza în mod unitar, la nivel naţional, examenele de dobândire a calităţii de practician în insolventa şi examenele de definitivare în profesie; b) întocmeşte documentarea profesionala şi asigura consultarea şi informarea curenta a membrilor UNPIR; organizeaza intalniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toţi membrii UNPIR, în special pentru cei recent intrati în corpul profesional; organizeaza, la cerere, cursuri de pregatire pentru candidatii la intrarea în UNPIR; c) apara interesele legitime ale membrilor UNPIR în faţa organelor administraţiei publice, în faţa instanţelor judecătorești, a oricăror alte institutii şi persoane juridice, precum şi în faţa persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea şi dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discutie interesele UNPIR; d) vegheaza la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale Statutului, a eticii şi demnitatii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice şi juridice;--------Lit. d) a art. 53 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. e) organizeaza activităţi sociale şi culturale pentru membrii UNPIR şi le acorda acestora asistenţa, inclusiv financiară, în caz de nevoie; f) vegheaza la armonia şi la colaborarea dintre membrii UNPIR şi ia măsuri pentru impiedicarea concurentei neloiale între ei şi a practicilor anticoncurentiale; g) intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR; h) verifica, prin membrii săi sau prin alti membri ai UNPIR, delegaţi în acest scop, activitatea profesionala; nu vor putea face obiectul verificării aspectele legate de onorariu; i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante de urgenta şi le transmite Ministerului Justiţiei sau altor persoane ori institutii care au drept de iniţiativa legislativa; j) reprezinta UNPIR în Parlament, în faţa comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutarii proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi a legilor care reglementeaza celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfăşurării activităţii; asigura aparitia şi difuzarea organului de presa al UNPIR; k) convoaca Congresul UNPIR în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate; l) urmareste realizarea obiectivelor UNPIR; m) stabileste sarcini pentru biroul executiv; n) aproba distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;--------Lit. n) a art. 53 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. o) aproba constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;---------Lit. o) a art. 53 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. p) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.--------Lit. p) a art. 53 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II şi III din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007 prevăd:"Art. IIPersoanele care au dobândit calitatea de membru al UNPIR înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează calitatea de membri ai UNPIR.  +  Articolul IIIConsiliul naţional de conducere va fi completat cu 4 membri aleşi prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanţi, iar la următorul Congres, după intrarea în vigoare a prezentei legi, noii membri supleanţi vor fi aleşi prin vot în cadrul lucrărilor acestuia."  +  Articolul 54 (1) Preşedintele UNPIR este şi preşedintele Consiliului naţional de conducere şi este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui preşedinte este de 4 ani şi poate fi reînnoit.----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al UNPIR sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Prim-vicepreşedintele ţine locul preşedintelui în lipsa acestuia şi îl înlocuieşte, în cazul imposibilităţii continuării activităţii, până la un nou congres electiv.----------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Preşedintele UNPIR reprezinta Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din strainatate. Acesta poate delega atribuţiile de reprezentare unuia dintre vicepresedintii Consiliului naţional de conducere al UNPIR. (4) Sub rezerva dispoziţiilor art. 36 lit. e), în cazul scăderii numărului de membri ai Consiliului naţional de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.----------Alin. (4) al art. 54 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 55 (1) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al UNPIR funcţionează Comisia superioara de disciplina şi comisia de cenzori. (2) Comisia superioară de disciplină este compusă din 7 membri titulari - preşedintele şi 6 membri - şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul UNPIR pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa UNPIR şi care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.----------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Comisia de cenzori este formata din 3 cenzori, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Comisia are ca principala atributie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea filialelor UNPIR  +  Articolul 56În cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generală şi consiliul de conducere.  +  Articolul 57 (1) Adunarea generală a filialelor este formata din membri practicieni în insolventa, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz. (2) Adunarea generală a filialei este legal constituita în prezenta majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenţi. (3) Dacă la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfăşurării adunarii generale, aceasta va avea loc în condiţiile prevăzute de Statut.-------Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (4) Filiala dobandeste personalitate juridica la data înregistrării sale legale la UNPIR.  +  Articolul 58Adunarea generală a filialei are urmatoarele atribuţii: a) examineaza şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia; b) asigura buna desfăşurare a activităţii profesionale pe plan local; c) alege şi revoca preşedintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplina a filialei; d) propune, dintre membrii săi, candidati pentru Consiliul naţional de conducere al UNPIR; e) examineaza activitatea desfăşurată de consiliul de conducere al filialei şi de comitetul de disciplina care funcţionează pe lângă acesta şi hotaraste.  +  Articolul 59 (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un presedinte, precum şi 2 membri supleanti, aleşi de adunarea generală a filialei dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani. (2) Prevederile art. 54 alin. (1) şi (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător şi consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. (3) Consiliul de conducere gestionează sumele rezultând din cotizaţii şi contribuţii ale membrilor filialei, precum şi sumele din fondul de lichidare aflate la dispoziţia filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizaţii şi contribuţii, 50% se virează către UNPIR.----------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (4) Consiliul de conducere al filialei convoaca adunarea generală a filialei în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate. (5) În cazul scăderii numărului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.----------Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 60 (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcţionează o comisie de disciplina, compusa din 3 membri titulari - preşedintele şi 2 membri - şi 3 membri supleanti, aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în insolventa, care se bucura de autoritate profesionala şi morala deosebită. (2) Pe lângă consiliul de conducere funcţionează şi o comisie de cenzori, formata din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.  +  Articolul 61 (1) Uniunea şi filialele sale îşi acopera cheltuielile din venituri care se constituie din: a) taxa de inscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolventa şi la examenul de definitivare în profesie; b) taxa de inscriere în evidenta Tabloului UNPIR; c) contribuţiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum şi cotizatiile acestora; d) încasări din vanzarea publicatiilor proprii; e) alte venituri din activitatea UNPIR şi a filialelor sale, stabilite prin Statut.--------Lit. e) a alin. (1) al art. 61 a fost modificata de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Statut.---------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (3) Taxele de inscriere în evidenta, taxele de examen de acces în profesie şi taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizatia şi contribuţiile pe transe de venituri se stabilesc anual de către Congresul UNPIR.  +  Capitolul VII Înregistrare şi publicitate  +  Secţiunea 1 Tabloul UNPIR  +  Articolul 62 (1) UNPIR are obligaţia sa intocmeasca anual Tabloul practicienilor în insolventa din Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventa din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informaţiile şi datele care se inscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut.---------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (2) În Tabloul UNPIR se inscriu toţi membrii, persoane fizice, precum şi societăţile profesionale de profil.-------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (3) Structura Tabloului UNPIR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Tabloul UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis. (5) Înscrierea în tablou se face după achitarea taxei de inscriere.  +  Articolul 63Se interzice inregistrarea unor societăţi profesionale cu nume identic sau asemanator unei alte societăţi profesionale, care beneficiaza de anterioritate.-------Art. 63 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională".  +  Articolul 64 (1) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolventa se face la cererea persoanei interesate adresata filialei judetene şi a municipiului Bucureşti şi transmisa Consiliului naţional de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care să dovedeasca indeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 32. (2) Cererea va fi depusă în termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă. Nedepunerea cererii în acest termen duce la pierderea dreptului de înscriere în Tabloul UNPIR.----------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Contestaţia împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de inscriere în Tabloul UNPIR se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii şi se solutioneaza de Consiliul naţional de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului naţional de conducere al UNPIR sunt definitive şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Registrul societatilor profesionaleRegistrul formelor de organizare----------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 65 (1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvenţă, în scopul evidenţei centralizate a acestora, în care sunt înregistrate societăţile profesionale cu personalitate juridică şi cabinetele individuale de insolvenţă.-------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (2) Registrul formelor de organizare se ţine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.----------Art. 65 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 66 (1) În registrul prevăzut la art. 65 vor fi înregistrate cel puţin următoarele elemente pentru societăţile profesionale:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. a) contractul de societate al societatii profesionale;-------Lit. a) a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". b) sediul social; c) lista asociatilor, cu indicarea numelui şi prenumelui, domiciliului, cetateniei, datei şi locului nasterii, codului numeric personal, numarului de inmatriculare în Tabloul UNPIR; d) lista angajaţilor societăţii profesionale, cu sau fără personalitate juridică, cu indicarea numărului de înregistrare în Registrul formelor de organizare şi în Tabloul UNPIR;-------Lit. d) a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". e) lista angajatilor şi a colaboratorilor permanenti, practicieni în insolventa; f) în cazul SPRL, filialele şi lista practicienilor, persoane fizice, angajate în cadrul acestora sau având statutul de colaboratori permanenţi;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. g) pentru societăţile profesionale, numele şi prenumele asociatilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenta organelor de conducere executive şi/sau de administrare;-------Lit. g) a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". h) informaţii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;--------Lit. h) a alin. (1) al art. 66 a fost modificata de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. i) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.(1^1) În registrul prevăzut la art. 65 vor fi înregistrate cel puţin următoarele elemente pentru cabinetele individuale: a) decizia de înfiinţare a cabinetului individual; b) sediul social; c) lista angajaţilor şi a colaboratorilor permanenţi, practicieni în insolvenţă; d) informaţii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut; e) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.----------Alin. (1^1) al art. 66 a fost introdus de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Înmatricularea şi înregistrarea menţiunilor sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în Registrul formelor de organizare.----------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (3) Persoana care are obligaţia să solicite o înregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate.  +  Articolul 67 (1) UNPIR este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul formelor de organizare şi de pe înscrisurile doveditoare.----------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. (2) Inscrisurile prevăzute la alin. (1) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenta.  +  Capitolul VIII Raspunderea disciplinara  +  Articolul 68Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) indeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare; b) divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege; c) nerespectarea obligaţiei de asigurare de raspundere profesionala; d) neplata primei de asigurare; e) incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala; f) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul UNPIR şi cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta; g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la doua congrese succesive la care au fost convocati; h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunarilor generale ale filialelor la doua adunări generale succesive la care au fost convocati; i) neplata cotizatiei şi a contributiei conform art. 42; j) declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolventa şi, implicit, plata unei contribuţii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea; k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare.----------Lit. k) a art. 68 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Articolul 69 (1) Sanctiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolventa în raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt urmatoarele: a) avertisment scris; b) suspendarea calităţii de practician în insolventa pe o perioadă cuprinsa între 3 luni şi un an; c) sancţiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR şi al caror cuantum se stabileste şi se actualizeaza periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR; d) excluderea definitivă din UNPIR, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolventa; excluderea societatii profesionale atrage dizolvarea de drept şi lichidarea acesteia.-------Lit. d) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin Statut.---------Alin. (2) al art. 69 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (3) Comisia de disciplina a filialei judeca, în prima instanţa şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii filialei respective. Hotărârile comisiei de disciplina a filialei sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Comisiei superioare de disciplina, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenta şi cu precadere. (4) Comisia superioara de disciplina solutioneaza contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplina a filialei, pronuntate în materie disciplinara, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.---------Alin. (4) al art. 69 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (5) Procedura disciplinara se reglementeaza de către UNPIR prin Statut.---------Alin. (5) al art. 69 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007. (6) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina persoana lezata poate formula actiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. (7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR şi ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alţi membri ai UNPIR, practicieni în insolvenţă, în faţa comisiei de disciplină a filialelor sau a comisiei superioare de disciplină.----------Alin. (7) al art. 69 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.  +  Capitolul IX Infractiuni  +  Articolul 70Exercitarea fără a detine calitatea de practician în insolventa a activităţilor prevăzute la art. 1 constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.---------Art. 71 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007.  +  Capitolul X Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 72 (1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, denumita în continuare şi UNPRL, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot să îşi desfasoare activitatea în forma cabinetelor individuale. (2) Actualele societăţi comerciale de practicieni în reorganizare judiciara şi lichidare pot continua sa functioneze ca societăţi profesionale de practicieni în insolventa, cu sau fără personalitate juridica, inclusiv sub forma IPURL, cu condiţia ca, până la data de 31 decembrie 2006, să se inregistreze în Registrul societatilor profesionale.-------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (3) Societăţile comerciale de practicieni care nu vor efectua aceasta optiune în termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.  +  Articolul 73 (1) Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventa din România este succesoarea de drept a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (UNPRL). (2) În termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se convoaca Congresul extraordinar al UNPIR în vederea aprobării Regulamentului de organizare şi functionare a UNPRL. (3) Actualele organe de conducere ale UNPRL îşi vor îndeplini în continuare atribuţiile potrivit prezentei ordonante de urgenta şi Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe întreaga perioadă a mandatului pentru care au fost alese. (4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se considera parte a mandatului ce se va exercita în continuare potrivit prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 74 (1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, inregistrati în Tabloul UNPIR la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni în insolventa definitivi, şi, în mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi. (2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea sa functioneze ca practicieni în insolventa până la expirarea termenului prevăzut la art. 72 alin. (2). Ulterior, societăţile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 72 alin. (1), vor succeda în drepturi şi obligaţii societatilor comerciale transformate.-------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 8 al art. 212 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, prin înlocuirea expresiei "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională". (3) Societăţile comerciale de practicieni în reorganizare şi lichidare îşi pot transmite intreg patrimoniul SPRL sau IPURL înfiinţate conform prevederilor legale, fără lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul practicienilor în insolventa persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-înfiinţate de către asociaţii acestora membri UNPIR, indiferent dacă societăţile comerciale de practicieni în insolventa care îl detineau sunt radiate sau îşi continua activitatea, fără însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea şi lichidarea.--------Alin. (3) al art. 74 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 254 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007.  +  Articolul 75În cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cel al oricăror alte acte normative, sintagma "practician în reorganizare şi lichidare" se inlocuieste cu sintagma "practician în insolventa".  +  Articolul 76În cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cel al oricăror alte acte normative, denumirea "Uniunea Naţionala a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare" se inlocuieste cu denumirea "Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventa din România".  +  Articolul 77 (1) Dispozitiile art. 19 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum şi orice alta dispoziţie contrara prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 79/1999 privind activitatea practicienilor în reorganizare şi lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobata prin Legea nr. 505/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 77^1În ceea ce priveşte procedura şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru accesul la profesia de practician în insolvenţă, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.----------Art. 77^1 a fost introdus de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul justiţiei,Ion Codescu,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VladescuMinistrulintegrarii europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 86.  +  AnexăSTRUCTURATabloului UNPIRTabloul UNPIR va fi împărţit astfel:Secţiunea I: Persoane fizice române - date de identificareSubsecţiunea I A: Practicieni stagiariSubsecţiunea I B: Practicieni definitivi organizaţi în cabinete individualeSubsecţiunea I C: Practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionaleSubsecţiunea I D: Practicieni definitivi angajaţi sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesieiSecţiunea a II-a: Societăţi profesionale - date de identificareSubsecţiunea a II-a A: Societăţi profesionale cu personalitate juridicăSubsecţiunea a II-a B: Filiale ale societăţilor profesionale cu personalitate juridicăSecţiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificareSecţiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificareSecţiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificareSecțiunea a VI-a: SancţiuniSecțiunea a VII-a: Radieri.-------Anexa a fost modificată de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 85 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010.-----------