ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Capitolul I Protecția chiriașilorProtecția chiriașilor  +  Secţiunea 1 Prelungirea și încheierea anumitor contracte de închirierePrelungirea și încheierea anumitor contracte de închiriere  +  Articolul 1Contractele de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe, precum și cele folosite de așezămintele social-culturale și de învățământ, de partide politice, de sindicate și de alte organizații neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994și aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleași condiții, cu excepția nivelului chiriei.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 2Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994 , pentru suprafețele cu destinația de locuințe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriașilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 3Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafețele locative folosite de unități de învățământ sau de așezăminte social-culturale, redobândite de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se prelungește, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4Pentru imobilele - terenuri și construcții -, redobândite de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora și folosite la data cererii de retrocedare de unități de învățământ, de așezăminte social-culturale sau de instituții publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.  +  Articolul 5Pentru imobilele - terenuri și construcții -, precum și pentru suprafețele locative cu destinația de locuința, privatizate după 1 ianuarie 1990 o dată cu societățile comerciale care le detineau în proprietate ca locuințe, locuințe de serviciu, cămine pentru salariați, așezăminte social-culturale sau unități de învățământ, proprietarul va încheia, la cererea chiriașului sau a fostului chiriaș care ocupa efectiv locuința, un contract de închiriere pe o durată de 5 ani.  +  Articolul 6În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, și desființate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justiție va încheia cu persoanele care au cumpărat locuința în baza Legii nr. 112/1995 și care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 7Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă și în cazul redobandirii imobilelor respective de către foștii proprietari sau de moștenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8Durata contractelor de închiriere pentru garajele deținute de stat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se prelungește, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 9(1) În cazurile prevăzute la art. 2-7, între proprietari și chiriași se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea chiriașului sau a fostului chiriaș, după caz.(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.(3) Persoana juridică, care a deținut sau a administrat locuința, va comunică chiriașului titular al contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuinței, faptul ca începând cu această dată poate să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul care a redobândit locuința. În același timp este obligată sa pună la dispoziție proprietarului, fără plata, copii de pe contractul de închiriere și de pe anexele la acesta.  +  Articolul 10(1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul intalnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat ca comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.(3) În cazul în care chiriașul sau fostul chiriaș comunică proprietarului că nu cere sa încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat sa îi predea proprietarului locuința pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea locuinței înăuntrul acestui termen îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanței președințiale.  +  Articolul 11(1) Nerespectarea de către proprietar a dispozițiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș.(2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanței președințiale.  +  Articolul 12Abrogat.-------Art. 12 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 12 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 13Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriași cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7;b) în cazul contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menționați în contract sunt proprietari ai unei locuințe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuința corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeași localitate. Fac excepție contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie menționați în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau moștenitori ai acestora, locuințe care sunt efectiv ocupate de chiriași persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o instituție publică;c) chiriașului care refuza sa preia în folosința o alta locuința pusă la dispoziție, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia ori de autoritățile publice locale;d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriașilor cărora li s-a notificat sa încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994 , Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) în cazul litigiilor dintre proprietar și chiriaș având ca obiect schimbul de locuințe;f) în cazul chiriașilor care au subinchiriat locuința fără consimțământul scris al proprietarului;g) în cazul chiriașilor care au schimbat total sau parțial destinația ori structura interioară a locuinței fără consimțământul scris al proprietarului și fără aprobările legale;h) chiriașului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situata aceasta, instalațiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părți din acestea;i) chiriașului care are un comportament ce face imposibila conviețuirea sau împiedica folosirea normală a locuinței;j) chiriașilor rezidenți în străinătate care, fără a fi detașați, nu au mai folosit locuința mai mult de un an fără întrerupere.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Secţiunea a 2-a Reînnoirea contractului de închiriereReînnoirea contractului de închiriere  +  Articolul 14Abrogat.-------Art. 14 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 14 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 15Abrogat.-------Art. 15 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 15 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 16Abrogat.-------Art. 16 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 16 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 17Abrogat.-------Art. 17 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 17 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 18Abrogat.-------Art. 18 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 18 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 19Abrogat.-------Art. 19 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 19 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 20Abrogat.-------Art. 20 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 20 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 21Abrogat.-------Art. 21 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 21 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 22Abrogat.-------Art. 22 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 22 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Capitolul IISchimbul de locuință-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 23Abrogat.-------Art. 23 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 23 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 24Abrogat.-------Art. 24 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 24 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Articolul 25Abrogat.-------Art. 25 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Totodată potrivit aceleași prevederi, de la data de 1 octombrie 2011 dispozițiile art. 25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare.  +  Capitolul III Stabilirea și plata chirieiStabilirea și plata chiriei  +  Articolul 26(1) Chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de baza lunar.(2) Chiriile pentru locuințele prevăzute la alin. (1) se diferențiază pe categorii de localități și pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────    Zona în cadrul Categoria localitățiilocalității ───────────────────────────────                Municipii Orașe Comune──────────────────────────────────────────────────     A 3,5 2,5 1     B 2,5 2 0,5     C 2 1,5     D 1,5 1──────────────────────────────────────────────────(3) Pentru locuințele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.(4) Comunicatele Institutului Național de Statistica și Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 27(1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevăzut în tabelul de mai jos:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Categoria suprafețelor Tariful                                                                      de bază                                                                      (lei/mp)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața locuibilă 0,84 Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, 0,34 camerei de baie, WC Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor 0,19 Suprafața garajelor 1,27 Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele asemenea 1,27 Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural 0,02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat conform alin. (1) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 310 din 28 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.(2) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcție de rata anuală a inflației, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.  +  Articolul 28(1) Suprafața locuibilă cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi.-----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.(2) Dependințe, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, sunt încăperile care, prin funcțiunile lor, asigura folosirea corespunzătoare a locuinței, și anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucătărie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa și magazie din zid.-----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.(3) Suprafața utila a locuinței este formată din suprafața locuibilă împreună cu suprafața dependințelor.  +  Articolul 29(1) Tariful de baza prevăzut la art. 27 se reduce, după caz, pentru întreaga suprafața locuibilă, după cum urmează:- 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș;- 10% pentru locuințele lipsite de instalații de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;- 10% pentru locuințele construite din materiale de construcții inferioare, cum este paianta.(2) Reducerile se aplică cumulativ.  +  Articolul 30Tariful de baza lunar al chiriei pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative din comune este de 50 lei/mp, din orașe este de 75 lei/mp, iar din municipii este de 100 lei/mp. Chiriile pentru aceste terenuri se diferențiază pe categorii de localități și pe zone prin aplicarea coeficienților prevăzuți la art. 26 alin. (2).  +  Articolul 31(1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuințele prevăzute la art. 26 și terenul aferent acestora nu poate depăși 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depășește salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie și dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăși 25% din venitul net lunar pe familie.-----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.(2) Chiriașul este obligat sa aducă la cunoștința proprietarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a venitului net lunar pe familie, de natura sa determine mărimea chiriei, sub sancțiunea rezilierii contractului.  +  Articolul 32(1) Pentru locuințele proprietate particulară a persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 2-7, chiria se stabilește prin negociere între proprietar și chiriaș cu ocazia încheierii noului contract de închiriere.(2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 32^1Prin familie, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege soțul, sotia, copiii, părinții soților, precum și ginerii, nurorile și copiii acestora, dacă locuiesc și gospodăresc împreună.-----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 34Proprietarii ale căror locuințe sunt ocupate de chiriașii prevăzuți la art. 32 alin. (1), care plătesc o chirie mai mica decât chiria calculată potrivit art. 26-30, sunt scutiți de impozitul pe clădire și teren pentru imobilul în cauza, pe durata contractului de închiriere respectiv.-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002, prin abrogarea prevederii referitoare la scutirea de impozit pe chirie.  +  Articolul 35(1) Pentru contractele de închiriere cu durată mai mare de un an, prevăzute la art. 26, proprietarul poate cere majorarea chiriei, dacă nu a renunțat la acest drept prin contractul de închiriere.-----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de art. 195 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(2) Cererea de majorare a chiriei trebuie adresată în scris chiriașului și trebuie motivată de efectuarea unor lucrări de reparații sau de consolidări ale locuinței sau clădirii ori de creșterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriașului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.(3) Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de către proprietar cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 10 alin. (1).(4) Acordul scris și semnat de chiriaș și de proprietar pentru majorarea chiriei se va înregistra la organul fiscal teritorial ca parte integrantă a contractului de închiriere.(5) În cazul în care chiriașul nu își da acordul scris la cererea de majorare a chiriei în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de majorare, proprietarul poate intenta acțiune în justiție pentru majorarea chiriei. Este interzisă rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriașului pe motiv ca acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.(6) Dacă chiriașul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă sa plătească o chirie majorată, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere și evacuarea chiriașului, atunci când chiriașul, cu rea-credința, nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutive, începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.  +  Articolul 37La încheierea contractului de închiriere părțile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garanție. Acest depozit se va depune în contul proprietarului, la banca indicată de acesta în contractul de închiriere.  +  Articolul 38(1) Sumele stabilite în contractul de închiriere ca depozit de garanție pentru executarea obligațiilor locative ale chiriașului nu pot depăși chiria aferentă pentru o perioadă de 3 luni la nivelul anului respectiv.(2) În cazul în care chiria este plătită în avans pentru o perioadă mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garanție.  +  Articolul 39(1) Depozitul de garanție se restituie într-un interval maxim de 3 luni, începând cu data restituirii cheilor de către chiriaș.(2) Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificarii acestora.(3) În cazul nerestituirii în termenul prevăzut, soldul depozitului de garanție produce dobânzile la vedere în favoarea chiriașului.  +  Articolul 40Sumele ce pot fi reținute de proprietar din depozitul de garanție sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:a) reparația sau înlocuirea obiectelor sanitare, precum și pentru lucrările de construcții care sunt în sarcina chiriașului;------------Litera a) a art. 40 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 40 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999.b) întreținerea curenta și reparațiile lunare la elementele de folosința comuna care sunt în sarcina chiriașului;------------Litera b) a art. 40 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 40 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999.c) alte servicii realizate în folosul chiriașului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenței contractului de închiriere și pe care nu le-a achitat.  +  Articolul 41Pentru toate sumele încasate proprietarul este obligat sa emita chitanța. Orice decont va fi justificat chiriașului, precum și modul de repartizare între chiriași a cheltuielilor comune.  +  Capitolul IV Dispoziții finaleDispoziții finale  +  Articolul 42Orice litigiu între chiriaș și proprietar cu privire la nivelul și la plata chiriei se soluționează de către judecătoria în a carei raza teritorială este situata locuința.  +  Articolul 43Abrogat.-----------Art. 43 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44 a fost abrogat de lit. v) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 45Contractele de închiriere încheiate pentru spațiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și de personalul străin al acestora se prelungesc, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de 5 ani, în aceleași condiții, indiferent de proprietar.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 46Cap. III "Stabilirea și plata chiriei" intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abroga cap. IV și art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, precum și orice alte dispoziții contrare.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
   +  Anexa nr. 1CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERA IN PLUS1. Membrii Academiei Române, ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice2. Laureati ai Premiului de Stat, artiști ai poporului, oameni de știința, litere, arta, cultura și sport, precum și alte persoane, distinse cu titlul de "emerit"3. Judecătorii Curții Supreme de Justiție și ai Curții Constituționale, președintele și membrii Curții de Conturi numiți de Parlament, avocatul poporului, președintele Consiliului Legislativ, precum și procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiție-----------Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.4. Militarii cu gradul de general5. Șefii cultelor religioase recunoscute6. Profesorii din învățământul superior7. Directorii institutelor de cercetare8. Directorul Bibliotecii Academiei Române, precum și directorii muzeelor și ai bibliotecilor naționale9. Directorii teatrelor, operelor, operetelor și ai filarmonicilor de stat.  +  Anexa nr. 2BOLILE, PRECUM ȘI PERSOANELE A CĂROR STARE FIZICA NECESITA ATRIBUIREA UNEI CAMERE IN PLUS1. Tuberculoza:– tuberculoza pulmonara și extrapulmonara, în evidenta activa la dispensarul antituberculos.2. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:– bronsite supurate;– bronsectazii supurate;– abcese pulmonare;– emfizeme fistulizate;– astmul bronșic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.3. Insuficienta respiratorie:– insuficienta respiratorie cronica manifesta, cu dispnee, cianoza, reducerea capacității vitale sau a VEMS sub 50% .4. Afecțiuni cardiovasculare:– cardiopatie ischemica cronica dureroasa (angina pectorala, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/și EKG;– insuficienta cardiacă cronica manifesta;– sindrom de ischemie periferica cronica cu tulburări trofice.5. Insuficienta renala cronica cu retenție azotata.6. Ciroza hepatica cu encefalopatie cronica.7. Poliartrita cronica evolutiva și spondilartrita anchilozanta cu invaliditate motorie accentuata.8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizata, dermatomiozita, poliarterita nodoasa) cu grad avansat de invaliditate.9. Boli cutanate:– bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Duhring;– genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.10. Boli neurologice:– boli neurologice cu invaliditati motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifesta, manifestări distonice accentuate;– epilepsie cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;– nevralgie trigeminala esențială;– coree cronica;– encefalopatii cronice infantile.11. Boli psihice:– psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresivă, schizofrenie, deliruri cronice);– psihoze involutive depresive, paranoide;– demente organice: senila, arterosclerotica, posttraumatica;– nevroze grave și prelungite fobice, obsesive sau isterice;– psihopatii grave sau cu decompensari frecvente.12. Boli canceroase:– tumori maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;– neoplazii maligne în stadii avansate;– neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;– hemopatii maligne cu evoluție îndelungată.13. Boli complicate cu:– incontinenta cronica de fecale sau de urina;– fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente și fetide;– anus contra naturii.14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.15. Marii mutilati.16. Pensionării de invaliditate gradul I.NOTĂ:Afecțiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camera separată se dovedește cu certificat medical eliberat de instituția medicală competența, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul acestei instituții.-------------