METODOLOGIE din 29 septembrie 2011privind promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.489 din 29 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează accelerarea promovării elevilor din învățământul preuniversitar, forma de învățământ cu frecvență, capabili de performanțe școlare excepționale.  +  Articolul 2(1) Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an școlar de către elevii care au rezultate școlare excepționale și care au capacitatea fizică și intelectuală de a se adapta cerințelor parcurgerii a 2 ani de studii într-un an școlar și integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare.(2) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an școlar se face pentru 2 ani de studii consecutivi: anul în care este înscris elevul în urma promovării, în regim obișnuit, a clasei anterioare, numit în continuare "an curent/clasă curentă", și anul următor acestuia, pe care elevul îl parcurge suplimentar, în același timp cu anul curent, prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, numit în continuare "al doilea an de studiu".  +  Articolul 3(1) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un an școlar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învățământ: primar, gimnazial și liceal.(2) Clasele de început de ciclu de învățământ se exclud din programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar.  +  Capitolul II Accesul elevilor la programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar  +  Articolul 4Elevii care se înscriu în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de selecție:a) să aibă, în anul școlar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu:– "foarte bine", pentru elevii din învățământul primar;– minimum 9,00, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal;b) să aibă, în anul școlar anterior anului curent, calificativul sau media anuală la purtare:– "foarte bine", pentru elevii din învățământul primar;– minimum 9,50, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.c) să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel puțin 80% din totalul punctajului acordat pe test.  +  Articolul 5Înscrierea elevilor pentru a parcurge 2 ani de studii într-un an școlar este condiționată de existența următoarelor documente:a) cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;b) avizul favorabil al psihologului școlar;c) avizul favorabil al medicului școlar sau al medicului de familie;d) avizul consiliului profesoral al unității de învățământ.  +  Articolul 6(1) În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar se va constitui, la nivelul unității de învățământ, în urma hotărârii consiliului de administrație și prin decizia directorului unității de învățământ, o comisie de monitorizare a programului.(2) Comisia de monitorizare a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar, denumită în continuare comisie, va fi alcătuită din:a) directorul/directorul adjunct al unității de învățământ - președinte;b) pentru învățământul primar: 2 profesori pentru învățământul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii;c) pentru învățământul gimnazial și liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun și dirigintele clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii;d) psihologul școlar și/sau medicul școlar.(3) Atribuțiile comisiei sunt: elaborarea testului transdisciplinar, organizarea și desfășurarea testării elevilor care solicită înscrierea în program, parcurgerea etapelor procedurale pentru demararea programului, monitorizarea desfășurării programului și a rezultatelor școlare ale elevilor admiși în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar.  +  Capitolul III Desfășurarea programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar  +  Articolul 7Parcurgerea celor 2 ani de studii într-un an școlar se realizează prin:a) frecventarea a cel puțin 50% din cursurile școlare aferente anului curent și a cel puțin 40% din cursurile școlare aferente celui de-al doilea an de studiu;b) studiu individual;c) consultații/tutoriale asigurate de profesorul pentru învățământul primar/profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu;d) programe de instruire diferențiată pentru elevii capabili de performanță.  +  Articolul 8(1) În vederea promovării a 2 ani de studii într-un an școlar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învățământ al celor 2 ani.(2) Elevul va participa la formele de evaluare curentă de la ambele clase, în scopul pregătirii pentru evaluarea finală.(3) Probele de evaluare pot fi: scrise, orale, practice și de aptitudini, periodice și finale, după un calendar stabilit de comun acord de către părinte/tutore legal, elev și dirigintele clasei și avizat de către consiliul profesoral.(4) Conținutul probelor de evaluare va respecta curriculumul școlar.(5) Evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire, respectiv domeniu de studiu.  +  Articolul 9(1) Înregistrarea situației școlare se face în cataloagele și registrele matricole ale celor două clase în care elevul este înmatriculat.(2) În cele două documente, la rubrica "Mențiuni", se va face precizarea că "Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. ...".  +  Articolul 10(1) Întreruperea programului de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar se realizează în următoarele situații:a) la cererea elevului sau a părinților/tutorelui legal al elevului;b) dacă elevul nu promovează cel puțin 3 dintre disciplinele/module aferente semestrului I pentru fiecare clasă;c) dacă elevul nu promovează evaluările sumative la cel puțin 3 dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativă;d) la recomandarea argumentată a comisiei.(2) În urma întreruperii programului, elevul își continuă studiile în clasa curentă.  +  Articolul 11Reglementările procedurale privind promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar în învățământul preuniversitar sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexala metodologieREGLEMENTĂRI PROCEDURALEprivind promovarea a 2 ani de studiiîntr-un an școlar în învățământul preuniversitar1. Înscrierea1.1. Cererea de înscriere în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar, denumit în continuare program, se depune de către părintele/tutorele legal al elevului, la unitatea de învățământ la care este înscris elevul, în perioada 1 martie - 1 mai a anului școlar precedent celui de intrare în program.1.2. Cererea de înscriere este analizată de consiliul de administrație al unității de învățământ, care decide aprobarea sau respingerea acesteia, în funcție de rezultatele școlare obținute de elev până la depunerea cererii. Respingerea cererii de înscriere din cauza rezultatelor școlare se poate face numai dacă rezultatele școlare obținute până la depunerea cererii nu îi mai permit elevului să obțină calificativele/mediile prevăzute la art. 4 din Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar în învățământul preuniversitar.1.3. După aprobarea cererii de înscriere, elevul va susține un test transdisciplinar, care va avea în vedere evaluarea competențelor dobândite în anul școlar precedent celui de intrare în program. Testul va fi susținut până la sfârșitul anului școlar în care a depus cererea de intrare în program.1.4. După aprobarea cererii de înscriere, consiliul de administrație solicită psihologului școlar, medicului școlar, profesorului pentru învățământ primar/profesorului diriginte și, după caz, cadrelor didactice care predau la clasa la care este înscris elevul elaborarea și depunerea rapoartelor prevăzute la pct. 2.2.1.5. În situația în care unitatea de învățământ nu are medic școlar, raportul prevăzut la pct. 2.2 lit. e) poate fi întocmit de medicul de familie, caz în care demersurile pentru obținerea raportului și depunerea lui la conducerea unității de învățământ trebuie făcute de părintele/tutorele legal al elevului.2. Avizarea intrării în program2.1. Avizarea intrării elevului în program este realizată de consiliul profesoral al unității de învățământ la care s-a depus cererea, pe baza analizei dosarului personal și a rezultatelor testului transdisciplinar.2.2. Dosarul personal al elevului cuprinde:a) portofoliul educațional al elevului, întocmit conform legislației în vigoare;b) raportul profesorului pentru învățământul primar/dirigintelui, finalizat cu propunerea "admis"/"respins";c) raportul fiecărui profesor al clasei, finalizat cu propunerea "admis"/"respins", în cazul elevilor din învățământul gimnazial și liceal;d) raportul psihologului școlar privind capacitatea de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii într-un an școlar și de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare, finalizat cu propunerea "admis"/"respins";e) raportul medicului școlar sau al medicului de familie privind starea de sănătate și dezvoltarea fizică a elevului, finalizat cu propunerea "admis"/"respins";f) recomandări din partea unor persoane competente și abilitate prin activitatea desfășurată, care să evidențieze realizări de excepție ale elevului în domenii școlare sau extrașcolare.2.3. Consiliul profesoral al unității de învățământ decide avizarea intrării în program pe baza dosarului depus și a punctajului obținut la testul transdisciplinar, în termen de cel mult 5 zile de la încheierea anului școlar precedent celui de intrare în program.2.4. Avizul favorabil este dat de consiliul profesoral în situația în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:a) există avizul favorabil al psihologului școlar;b) există avizul favorabil al medicului școlar sau al medicului de familie;c) există avizul favorabil al profesorului pentru învățământ primar/dirigintelui;d) există avizul favorabil a cel puțin 50% dintre profesorii clasei;e) punctajul obținut la testul transdisciplinar este de cel puțin 80% din punctajul total al testului.2.5. În cazul în care raportul psihologului școlar și/sau al medicului școlar/medicului de familie se finalizează cu propunerea "respins", se poate cere o altă opinie de la un specialist agreat de către unitatea de învățământ/inspectoratul școlar. Dacă a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.2.6. Respingerea cererii de înscriere în program de către consiliul profesoral nu poate fi contestată.2.7. Avizarea înscrierii elevului în program, respectiv respingerea cererii de înscriere în program se comunică familiei și inspectoratului școlar în termen de 5 zile de la luarea deciziei de către consiliul profesoral. În cazul respingerii cererii, în comunicare se va include și motivarea deciziei.2.8. În caz de respingere a cererii de înscriere, elevul nu poate participa la program.3. Monitorizarea procesului3.1. Demararea procesului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an școlar este condiționată de o perioadă de monitorizare de 7 săptămâni după începerea anului școlar, timp în care elevul frecventează și cursurile clasei în care a fost repartizat pentru cel de-al doilea an de studiu. Monitorizarea este realizată de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ.3.2. În perioada de monitorizare sunt obligatorii organizarea de evaluări la fiecare disciplină de studiu, precum și susținerea unor teste specifice aplicate de către psihologul și/sau medicul școlar.3.3. În urma monitorizării elevului, comisia constituită în unitatea de învățământ redactează un raport de monitorizare, finalizat cu propunerea de avizare pentru începerea programului, în care se consemnează toate rezultatele obținute de către elev la evaluările și la testele specifice administrate.4. Derularea programului4.1. La începutul anului școlar, după avizarea începerii programului, se stabilesc, de către unitatea de învățământ, prin consultarea cu părintele/tutorele legal al elevului, următoarele:a) listă bibliografică aferentă programelor de studiu la fiecare disciplină/modul;b) disciplinele/modulele la care se realizează evaluarea periodică și evaluarea finală;c) temele pentru referate, proiecte, rezolvări de probleme etc.;d) calendarul de prezentare a referatelor, proiectelor, portofoliilor;e) calendarul evaluărilor periodice și finale, pe discipline;f) graficul consultațiilor/tutorialelor și al întâlnirilor cu psihologul și cu medicul școlar;g) orarul elevului, prin care se asigură frecventarea a cel puțin 50% din cursurile școlare aferente anului curent și a minimum 40% din cursurile școlare aferente celui de-al doilea an de studiu.4.2. Familia/tutorele legal și elevul pot solicita modificarea programului, în baza unei cereri adresate consiliului profesoral al unității de învățământ.4.3. Elevul este obligat să se prezinte la cel puțin 50% din orele prevăzute pentru anul curent și la cel puțin 40% din orele celui de-al doilea an de studii. De asemenea, elevul este obligat să se prezinte la cel puțin 75% din evaluările curente convenite. Verificarea prezenței la cursuri și la evaluări se face de către profesorul pentru învățământ primar/dirigintele clasei curente.4.4. Psihologul școlar va monitoriza evoluția emoțională și comportamentală a elevului pe toată durata programului.5. Evaluarea elevilor5.1. În program evaluarea elevilor se realizează prin evaluare curentă și evaluare sumativă.5.2. Evaluarea curentă se desfășoară pe parcursul anului școlar, la cel puțin 50% din totalul disciplinelor clasei curente și la cel puțin 40% din orele celui de-al doilea an de studiu, dar la minimum 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor două clase.5.3. Evaluarea sumativă se realizează pe parcursul anului școlar, conform calendarului stabilit. În cazuri excepționale, evaluarea sumativă se desfășoară în vacanțele prevăzute în structura anului școlar.5.4. Notele obținute la evaluările curente și sumative trebuie să asigure posibilitatea încheierii mediilor la toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ, conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, pentru cei 2 ani de studii.6. Completarea documentelor școlare6.1. După avizarea începerii programului, elevul va fi înregistrat în catalogul clasei curente și în catalogul clasei corespunzătoare celui de-al doilea an de studiu, la rubrica "Mențiuni" precizându-se că "Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. ...".6.2. Notarea se face cu note/calificative, conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.6.3. În cataloage se vor trece rezultatele evaluărilor curente, la care se vor încheia medii, precum și rezultatele evaluărilor sumative la disciplinele convenite, ca medii anuale. În rubricile disciplinelor la care s-a realizat evaluarea sumativă se precizează data evaluării.6.4. Rezultatele școlare se validează conform prevederilor regulamentului școlar și sunt trecute în registrul matricol, unde se menționează parcurgerea programului, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. ..., și data la care s-a validat situația școlară în consiliul profesoral.7. Dispoziții finale7.1. Întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar se realizează în următoarele cazuri:a) la cererea elevului sau a părinților/tutorelui legal al elevului;b) nepromovarea evaluărilor finale la cel puțin 3 dintre disciplinele/modulele aferente semestrului I pentru fiecare clasă;c) nepromovarea evaluărilor sumative la cel puțin 3 dintre disciplinele/modulele pentru care a optat pentru evaluarea sumativă;d) la recomandarea argumentată a comisiei.7.2. La întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar, elevul își continuă școlarizarea în unitatea de învățământ și în clasa curentă. Pentru disciplinele la care elevul nu a promovat evaluarea sumativă, situația școlară se consideră neîncheiată.--------