ORDIN nr. 5.484 din 29 septembrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011  În baza prevederilor art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 5.484.  +  Anexa METODOLOGIEprivind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice calificate care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor.  +  Capitolul II Cadrul conceptual  +  Articolul 2Evaluarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se întemeiază pe paradigma abordării prin competenţe, ca modalitate de definire şi de recunoaştere a rezultatelor învăţării, formării iniţiale şi continue.  +  Articolul 3 (1) Competenţele sunt definite ca ansambluri integrative de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi atitudini care mijlocesc comportamentul profesional şi garantează acţiunea expertă în domenii şi în contexte specifice de activitate pentru profesia didactică. (2) Principalele domenii în care se definesc competenţele profesionale dobândite formal, nonformal sau informal sunt: a) domeniul specialităţii, corespunzător disciplinelor de învăţământ şi funcţiei didactice deţinute de cadrul didactic; b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei; c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate; d) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare; e) domeniul tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi învăţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor; f) domenii inter- şi transdisciplinare vizând strategiile alternative şi complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.  +  Articolul 4Sistemul de competenţe pe care se întemeiază prezenta metodologie preia şi adaptează la specificul profesiei didactice şi la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc categoriile şi nivelurile de competenţă cu care operează Cadrul european al calificărilor (EQF - European Qualifications Framework) şi Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (CNCIS). Sistemul operează cu două categorii fundamentale de competenţe: a) competenţe profesionale:(i) competenţe cognitive;(îi) competenţe funcţional-acţionale; b) competenţe transversale:(i) competenţe de rol;(îi) competenţe de dezvoltare personală şi profesională.  +  Articolul 5Domeniile şi categoriile de competenţe se operaţionalizează prin descriptori generali şi specifici, respectiv: a) descriptori generali de competenţă:(i) capacitatea de a învăţa;(îi) capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia din ştiinţele educaţiei;(iii) capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel profesional;(iv) capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor socioculturale şi politice, a evenimentelor şi a conjuncturilor ce au loc în viaţa comunităţii sociale;(v) abilităţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii. b) descriptori privind competenţe profesionale:(i) capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul preuniversitar;(îi) capacităţi de structurare logică şi transpunere psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării în specializarea obţinută prin studiile de licenţă sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal;(iii) cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţilor de consiliere a elevilor şi familiilor;(iv) capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei; c) descriptori privind competenţe transversale:(i) autonomie şi responsabilitate;(îi) atitudine de relaţionare şi comunicare deschisă, sinceră, cooperantă, receptivă;(iii) disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un comportament;(iv) imaginaţie substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalţi pe bază empatică şi de a recepta mesajele cu conţinut afectiv;(v) acceptarea evaluării din partea celorlalţi;(vi) integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunităţii sociale.  +  Articolul 6 (1) Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor se întemeiază pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului didactic. (2) Nivelul de competenţă vizat şi atins prin programele şi activităţile formale, nonformale şi informale este evaluat în funcţie de: a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi utiliza în mod autonom capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, unei anumite situaţii sau probleme; b) capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute.  +  Articolul 7Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se fundamentează pe conceptele EQF privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi centrarea pe rezultatele învăţării.  +  Articolul 8 (1) Aplicarea principiului învăţării pe parcursul întregii vieţi presupune recunoaşterea şi integrarea în sistemul şi în strategiile de formare continuă a cunoştinţelor dobândite de personalul didactic în contexte formale, nonformale şi informale. (2) Contextele formale de învăţare, care includ şi locul de muncă, constau în programe şi activităţi de învăţare asistată de formatori abilitaţi în acest sens, în instituţii de formare acreditate. În acest caz, validarea şi recunoaşterea oficială a rezultatelor învăţării sunt asigurate prin parcurgerea şi promovarea programelor şi activităţilor respective. (3) Contextele nonformale şi informale de învăţare constau în activităţi de învăţare realizate individual sau în grupuri informale, fără asistare şi în afara programelor şi activităţilor de învăţare formală, prin autoinstruire sau schimburi de experienţă, prin activităţi de cercetare, prin participare la acţiuni ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice etc. În acest caz, pentru validarea şi recunoaşterea oficială a cunoştinţelor este necesară evaluarea rezultatelor învăţării de către organisme şi structuri abilitate, de regulă din instituţiile care organizează programe de învăţare formală. (4) Integrarea cunoştinţelor dobândite în diferite contexte se realizează prin sistemul de recunoaştere, transfer şi acumulare a creditelor profesionale.  +  Articolul 9Rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe generale, profesionale şi personale pe care cadrul didactic le-a dobândit şi este capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare. Centrarea pe rezultatele învăţării presupune că acestea sunt reperul principal în funcţie de care cunoştinţele se validează şi se recunosc oficial, indiferent de natura contextelor în care s-a produs învăţarea.  +  Capitolul III Cadrul instituţional şi procedural  +  Articolul 10 (1) Intră în sistemul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii minimale: a) în învăţământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special, precum şi în palatele şi cluburile copiilor, educatoarele, educatorii, institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii de sprijin, învăţătorii, învăţătoarele, învăţătorii-educatori, învăţătorii itineranţi/de sprijin, absolvenţi/absolvente cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli postliceale pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:(i) sunt titulari/titulare sau sunt încadraţi/încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;(îi) nu au fost sancţionaţi/sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;(iii) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;(iv) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;(v) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei; b) în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special, în învăţământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, maiştrii-instructori, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli de maiştri sau ai unei şcoli postliceale acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:(i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;(îi) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;(iii) deţin atestatul de formare psihopedagogică;(iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;(v) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;(vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;(vii) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei; c) în cluburile sportive şcolare şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, antrenorii, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:(i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;(îi) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;(iii) deţin atestatul de formare psihopedagogică;(iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;(v) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;(vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;(vii) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei. (2) Învăţătorii/Institutorii din palatele şi cluburile copiilor, antrenorii şi maiştrii-instructori care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) susţin şi o probă practică/orală eliminatorie de profil. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. (3) Proba practică/orală în profilul postului se susţine în faţa unei comisii, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, alcătuite din: a) preşedinte - directorul unităţii de învăţământ; b) membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi un reprezentant al inspectoratului şcolar; c) secretar - un cadru didactic. (4) Pentru palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 3. (5) Pentru maiştrii-instructori, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 4. (6) Pentru antrenorii din cluburile sportive şcolare, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 5.  +  Articolul 11Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se realizează, pe baza documentelor justificative, la nivelul inspectoratelor şcolare de către o comisie numită de inspectorul şcolar general, cu următoare componenţă: a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane; b) vicepreşedinte - inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane; c) membri - inspectori şcolari de specialitate, inspectori şcolari, metodişti ai inspectoratului şcolar, cadre didactice din învăţământul preuniversitar certificate în calitate de evaluatori de competenţe.  +  Articolul 12 (1) Dosarele cuprinzând documentele justificative, care atestă că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal, se întocmesc la nivelul unităţilor de învăţământ şi se transmit inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul inspectoratului şcolar. (2) Inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane centralizează situaţiile primite şi le înaintează comisiei numite pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal, care îşi desfăşoară activitatea permanent la nivelul inspectoratului şcolar, pentru evaluare. Sunt evaluate numai dosarele cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10.  +  Articolul 13 (1) Grila de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în cazul cadrelor didactice care ocupă funcţii pentru cadrele didactice care dobândesc minimum 100 de credite conform grilei de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea. (3) Comisia de evaluare numită pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal întocmeşte periodic lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10 şi care au dobândit cel puţin 100 de credite conform grilei de echivalare şi o transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară. (4) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară verifică listele transmise şi elaborează ordinul ministrului pentru recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10 în vederea emiterii atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal. (5) Procedura de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se finalizează cu acordarea Atestatului de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 14Reprezentanţii sindicatelor reprezentative la nivel de ramură participă, în calitate de observator, la toate etapele de desfăşurare prevăzute de prezenta metodologie, au acces la documente şi pot consemna observaţiile în procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 GRILA DE ECHIVALARERecunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului
  Nr. crt. Criteriul Nr. de credite
  1. Vechime la catedră 1 credit/an întreg vechime la catedră (Creditele nu se fracţionează.)
  2. Participarea la activităţi desfă- şurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finali- zate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echi- valentă Nr. de credite acordate conform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  3. Gradul didactic II 25 de credite
  4. Gradul didactic II şi gradul didactic I 30 de credite
  5. Student în curs de calificare, în specialitatea postului ocupat, la programe de studii acreditate/ autorizate 15 credite/an de studiu finalizat
  Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal la data depunerii dosarului*1)
                   
    Nr. crt.ActivitateaNr. de credite acordate la activităţi
    Nivel judeţean regionalNivel naţionalNivel internaţional
    pe activitatemaximpe activitatemaximpe activitatemaxim
    1.Susţinerea de lucrări în cadrul sesiunilor metodico-ştiinţifice/conferinţelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul ştiinţelor educaţiei sau al managementului educaţional*2)210315420
    2.Instruiri de informare ştiinţifică de specialitate/în domeniul ştiinţelor educaţiei/pe probleme prioritare ale educaţiei/management15210315
    3.Autor de cărţi/monografii cu ISBN10 credite/carte; maximum 50 în 5 ani
    4.Coautor de cărţi/monografii cu ISBN5 credite/carte; maximum 25 în 5 ani
    5.Autor al unui articol/al unei lucrări din domeniul educaţional publicat/publicată în reviste cu ISSN210315420
    6.Coautor al unui articol/al unei lucrări din domeniul educaţional publicat/publicată în reviste cu ISSN151,57,5210
    7.Membru în colectivul de redacţie al unei reviste cu relevanţă pentru domeniul educaţional15210315
    8.Autor de subiecte date la concursuri şi examene din calendarul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului15210515
    9.Manager de proiect/Membru în echipa de concepţie (elaborare) a proiectelor cu finanţare europeană aprobate10 credite/proiect; maximum 50 în 5 ani
    10.Membru în echipa de implementare a proiectelor cu finanţare europeană5 credite/proiect; maximum 25 în 5 ani
    11.Membru în comisiile de elaborare a metodologiilor/programelor în domeniul educaţional210420630
    12.Membru în comisiile de evaluare a concursurilor şcolare şi extraşcolare15210315
    13.Pregătirea suplimentară a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte (centre de excelenţă, olimpiade, concursuri, tabere de profil, simpozioane, expoziţii, concerte) sau pregătirea suplimentară a copiilor şi elevilor din cadrul grupurilor dezavantajate ori cu dificultăţi de învăţare315420525
    14.Membru în Comisia naţională de specialitate--315--
    15.Membru în organismele de conducere ale societăţilor/asociaţiilor ştiinţifice în domeniul educaţiei, cu reprezentativitate la nivel naţional210420630
    16.Stagii/Cursuri de formare nepurtătoare de credite profesionale transferabileConform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    17.Participarea la programe de voluntariat3 credite pe program; maximum 15 credite
    18.Participări la programe europene de tip Lifelong Learning Programme (LLP) finalizate cu certificateConform normelor metodologice de acordare a creditelor profesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    19.Participări la acţiuni finalizate cu Certificate europene tip Europass şi Youthpass----510
    20.Coordonare/Participare în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)5 credite pe an; maximum 25 de credite
    21.Coordonarea Comisiei de proiecte şi programe educative din unitatea de învăţământ3 credite pe an; maximum 15 credite
    22.Coordonarea Comisiei de dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră3 credite pe an; maximum 15 credite
    23.Coordonator al comisiilor din unitatea de învăţământ, altele decât cele menţionate mai sus3 credite pe an; maximum 15 credite
    24.Coordonare/Participare în comisii constituite la nivelul inspectoratului şcolar5 credite pe an; maximum 25 de credite
    25.Autor de mijloace didactice avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului5/mijloc didactic; maximum 25
    26.Membru în grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare3/programă; maximum 15
    27.Coautor de mijloace didactice avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului3/mijloc didactic; maximum 15
  ------------*1) Se calculează creditele acumulate pe parcursul a 5 ani anteriori datei depunerii dosarului.*2) Nu se acordă credite pentru lucrările transmise prin poştă sau prin poştă electronică şi care nu sunt susţinute efectiv în cadrul sesiunilor metodico-ştiinţifice/ conferinţelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul ştiinţelor educaţiei sau al managementului educaţional.
   +  Anexa 2 ATESTATULde recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal
  *Font 7*
   
  ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Seria AA Nr 000000 ATESTAT DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE FORMAL, NONFORMAL ŞI INFORMAL Dl/Dna ..................................., încadrat/ă la ............................. ............................................. ............................................, pe postul didactic/catedra .................. ............................................, în funcţia didactică de ...................., specializarea ............................... ............................................. ............................................, a obţinut în urma evaluării .............. un număr de ........... credite profesionale, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........................................., îndeplineşte condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de ................................. ............................................., Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Nr. ....... din .......... Data eliberării: anul ..... luna ....... ziua ..... MI- NIS- TE- RUL EDU- CA- ŢI- EI, CER- CE- TĂ- RII, TI- NE- RE- TU- LUI, ŞI SPOR- TULUI Seria AA Nr 000000 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ATESTAT DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE FORMAL, NONFORMAL ŞI INFORMAL Dl/Dna ..................................., încadrat/ă la ............................. ............................................. ............................................, pe postul didactic/catedra .................. ............................................, în funcţia didactică de ...................., specializarea ............................... ............................................. ............................................, a obţinut în urma evaluării .............. un număr de ........... credite profesionale, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........................................., îndeplineşte condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de ................................. ............................................., Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Nr. ....... din .......... Data eliberării: anul ..... luna ....... ziua .....
   +  Anexa 3 PROBA PRACTICĂPalatele şi cluburile copiilor şi elevilorProba practică la palatele şi cluburile copiilor şi elevilor se desfăşoară după cum urmează:1. Profilul tehnico-aplicativ şi ştiinţificA. Teoretic:● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;● test minimal de prezentare a activităţii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulaţie internaţională;● prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;● proiectarea interdisciplinară a conţinutului unei activităţi de cerc prin metode interactive;● prezentarea portofoliului personal care să ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.B. Practic:● elaborarea unei schiţe pentru un anumit model ce urmează a fi construit în domeniul cercului;● construirea unui subansamblu din componenţa unui aparat/model din domeniul cercului;● operarea cu aparatură/programe pentru realizarea unui produs finit;● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează;● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.2. Profilul sportiv-turisticA. Teoretic:● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;● test minimal de prezentare a activităţii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulaţie internaţională● prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;● proiectarea interdisciplinară a conţinutului unei activităţi de cerc prin metode interactive;● prezentarea portofoliului personal care să ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.B. Practic:● probă de măiestrie în domeniul cercului;● modalităţi de selecţie a copiilor la activitatea de cerc şi de participare la competiţii;● operarea cu materialul didactic (echipament, dotări) în atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candidează, propuse spre realizare;● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează;● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.3. Cultural-artisticA. Teoretic:● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;● test minimal de prezentare a activităţii din domeniul cercului într-o limbă străină de circulaţie internaţională;● prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează;● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului;● proiectarea interdisciplinară a conţinutului unei activităţi de cerc prin metode interactive;● prezentarea portofoliului personal care să ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.B. Practic:● probă de specialitate în profilul cercului (de exemplu, recital instrumental/vocal/coregrafic*, interpretarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, compoziţie plastică/arhitecturală, ambientală/design, cultură şi civilizaţie românească/străină, studii europene, comunicare şi jurnalism, tehnici/practici de iniţiere în arta teatrală/cinematografică etc.);● recunoaşterea şi comentarea unor lucrări artistice din creaţia universală şi românească;● adaptarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, la nivelul unei grupe de cerc;● propunerea de repertorii muzicale şi coregrafice/bibliografii adecvate cercului;● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează;● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează.*Repertoriul muzical şi coregrafic este identic cu cel stabilit pentru şcolile şi liceele de artă.Evaluarea globală se face pe baza calificativelor "Admis" sau "Respins".  +  Anexa 4 PROBA PRACTICĂDisciplinele Instruire practică, Activităţi de Preprofesionalizare - Maiştri instructori1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, ferme şi loturi experimentale etc., stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia.2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/unui produs/serviciu/unei tehnici de îngrijire - conform profilului postului.3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului.4. Durata probei practice variază între 30-180 de minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării.5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborate de comisia de examinare.6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:- amenajarea ergonomică a locului de muncă;- respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor;- alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării;- respectarea algoritmului de execuţie;- respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor);- finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;- atitudinea faţă de client/pacient;- redactarea unui referat pentru probele de laborator.7. Evaluarea se face pe baza calificativelor "Admis" sau "Respins".  +  Anexa 5 PROBA PRACTICĂCluburi sportive şcolareDisciplina Educaţie fizică şi sportProba practică se desfăşoară după cum urmează:1. Subiectele pentru proba practică sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi sunt avizate de inspectorul şcolar de specialitate.2. Explicarea şi/sau demonstrarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras- Durata probei practice nu va depăşi 30 de minute/concurent.- Pe parcursul desfăşurării probei practice, la solicitarea comisiei de examinare sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe.- Rezultatul probei practice se apreciază prin "Admis" sau "Respins".- Pentru susţinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat.- Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fără adeverinţa medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se menţionează "apt pentru susţinerea probei practice".----------