ORDIN nr. 5.554 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011    În baza prevederilor art. 99 alin. (1) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic şi a Metodologiei de încadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar în casele corpului didactic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 8 septembrie 2010, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.554.  +  AnexăREGULAMENT 07/10/2011