ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 octombrie 2011    În baza prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 octombrie 2011.Nr. 5.550.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Consiliuluinaţional de etică din învăţământul preuniversitar  +  Capitolul I Constituirea Consiliului naţional de etică  +  Articolul 1În vederea coordonării şi monitorizării aplicării normelor de conduită morală şi profesională în activităţile de învăţământ preuniversitar, se înfiinţează Consiliul naţional de etică din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Consiliul naţional de etică, organism consultativ, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Consiliul naţional de etică este format din 378 de membri, câte 9 membri pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, cu prestigiu profesional şi autoritate morală, reprezentând cadrele didactice, părinţii şi organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Consiliului naţional de etică se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.  +  Articolul 4La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti membrii consiliului naţional de etică sunt constituiţi în comisii de etică. Aceste comisii sunt organizate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi sunt formate din 9 membri, dintre care: a) 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, propuşi de către consiliul consultativ al inspectoratului şcolar; b) 2 reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi; c) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar în judeţ/municipiul Bucureşti, propuşi de către organizaţiile în cauză; d) un reprezentant al compartimentului juridic din inspectorat.  +  Articolul 5Membrii comisiei de etică sunt aleşi de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, prin vot secret, dintre persoanele propuse conform prevederilor art. 4.  +  Articolul 6Membrii comisiei de etică aleşi, în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, sunt numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general, pe o perioadă de 4 ani, şi reconfirmaţi de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la începutul fiecărui an şcolar.  +  Articolul 7 (1) Membrii comisiilor de etică numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general devin membri ai Consiliului naţional de etică. (2) După constituire, fiecare comisie de etică stabileşte prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani: a) preşedintele comisiei; b) secretarul comisiei; c) delegatul comisiei la întrunirile anuale ale Consiliului naţional de etică. (3) Delegaţii comisiilor de etică aleg, prin vot secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor prezenţi, cu condiţia ca aceştia să fie în număr de cel puţin 31, pentru o perioadă de 4 ani, conducerea Consiliului naţional de etică cu următoarea componenţă:(i) preşedinte;(îi) 2 vicepreşedinţi;(iii) secretar general;(iv) secretar.  +  Articolul 8Nu pot face parte din comisiile de etică şi, implicit, din Consiliul naţional de etică persoanele care: a) ocupă funcţii de conducere în cadrul inspectoratului şcolar; b) au sancţiuni profesionale; c) prestează activităţi comerciale în incinta unităţilor/instituţiilor de învăţământ sau în zona limitrofă; d) fac comerţ cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale; e) practică, în public, activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului; f) au funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional; g) au desfăşurat poliţie politică ori au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.  +  Articolul 9În cazul în care, din motive temeinice, membrii Consiliului naţional de etică se retrag sau sunt revocaţi, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va întreprinde măsurile necesare înlocuirii acestora în termen de 60 de zile de la data retragerii.  +  Capitolul II Atribuţiile Consiliului naţional de etică  +  Articolul 10Consiliul naţional de etică are următoarele atribuţii: a) elaborează codul de etică din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare cod de etică, şi îl înaintează spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Codul de etică va cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor şi normelor morale pe care consimt să le respecte personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic în activitatea lor profesională; b) urmăreşte aplicarea codului de etică prin:(i) diseminarea normelor cuprinse în codul de etică;(îi) evaluarea, analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu normele cuprinse în codul de etică;(iii) organizarea unei investigaţii în vederea validării sau invalidării corectitudinii sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu codul de etică;(iv) elaborarea unei decizii motivate după efectuarea investigaţiei cu privire la faptele sesizate;(v) elaborarea unui "raport de caz" în urma unei decizii motivate; c) analizează şi soluţionează operativ, eficient şi echidistant abaterile de la prevederile codului de etică; d) prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul consiliului. În conţinutul raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările şi reclamaţiile considerate şi demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate. Acest raport se face public. e) notifică, prin intermediul comisiei de etică a judeţului/a municipiului Bucureşti, instituţiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective; f) activează împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât personalului, cât şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar; g) se sesizează din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a codului de etică; h) organizează anual câte două întruniri la nivel naţional.Aceste întruniri se consideră a fi statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 31 dintre cei 42 de delegaţi stabiliţi conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c); i) în cadrul întrunirilor la nivel naţional, deciziile se adoptă, prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor prezenţi, cu condiţia ca aceştia să fie în număr de cel puţin 31. Dacă există egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv în adoptarea hotărârilor. j) oferă consultanţă şi monitorizează modul de aplicare a codului de etică; k) diseminează bunele practici privind aplicarea codului de etică.  +  Capitolul III Atribuţiile membrilor comisiei de etică  +  Articolul 11Atribuţiile membrilor comisiei de etică sunt: a) preşedintele comisiei de etică:(i) asigură conducerea operativă a comisiei;(îi) convoacă şi prezidează şedinţele comisiei;(iii) prezintă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar raportul comisiei privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;(iv) distribuie sarcini individuale membrilor comisiei de etică;(v) reprezintă inspectoratul şcolar în probleme de etică în relaţia cu alte inspectorate şcolare, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ori alte instituţii de interes public. b) secretarul comisiei de etică:(i) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii comisiei;(îi) redactează rapoartele, procesele-verbale şi ţine evidenţa documentelor comisiei;(iii) planifică sesiunile ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora;(iv) are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia;(v) asigură legătura dintre membrii comisiei. c) membrii comisiei de etică:(i) exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisiei;(îi) participă la lucrările comisiei.  +  Capitolul IV Atribuţiile conducerii Consiliului naţional de etică  +  Articolul 12Atribuţiile conducerii Consiliului naţional de etică sunt: a) preşedintele Consiliului naţional de etică:(i) asigură conducerea operativă a consiliului;(îi) convoacă şi prezidează reuniunile la nivel naţional ale consiliului;(iii) prezintă raportul anual al consiliului privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;(iv) distribuie sarcini individuale delegaţilor comisiilor de etică;(v) reprezintă Consiliul naţional de etică în probleme de etică în relaţia cu inspectoratele şcolare, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau cu alte instituţii de interes public. b) vicepreşedinţii Consiliului naţional de etică:(i) exercită atribuţiile delegate de către preşedintele consiliului;(îi) coordonează comisiile de lucru ale consiliului. c) secretarul general al Consiliului naţional de etică:(i) exercită atribuţiile delegate de către preşedintele consiliului;(îi) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii consiliului;(iii) stabileşte ordinea de zi a reuniunilor la nivel naţional ale consiliului. d) secretarul Consiliului naţional de etică:(i) exercită atribuţiile delegate de către secretarul general;(îi) redactează rapoartele, procesele-verbale şi ţine evidenţa documentelor consiliului;(iii) are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia;(iv) asigură legătura dintre membrii comisiei.  +  Capitolul V Funcţionarea comisiei de etică  +  Articolul 13 (1) La nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, membrii comisiei de etică se întrunesc lunar, în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. Aceste şedinţe se consideră a fi statuare în următoarele situaţii: a) şedinţele ordinare - dacă sunt prezenţi cel puţin 7 dintre cei 9 membri ai comisiei; b) şedinţele extraordinare - dacă sunt prezenţi cel puţin 6 dintre cei 9 membri ai comisiei. (2) Şedinţele comisiei de etică se desfăşoară de regulă la sediul inspectoratului şcolar. Comisia de etică poate stabili, în funcţie de situaţie, şi alt loc de desfăşurare a şedinţelor sale. (3) Comisia de etică se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări/reclamaţii. (4) În cazul sesizărilor/reclamaţiilor urgente, cel puţin un membru al comisiei va trebui să preia cazul în regim de urgenţă. (5) Deciziile comisiei de etică, desemnarea membrilor echipei care va examina un caz, aprobarea rapoartelor de caz şi a măsurilor ce vor fi întreprinse se adoptă, prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi, cu condiţia respectării prevederilor alin. (1). Dacă există egalitate de voturi, votul preşedintelui este preponderent în adoptarea hotărârilor. (6) Comisia de etică se poate autosesiza atunci când consideră că o prezentare în mass-media poate induce un climat de suspiciune privind activitatea sau comportamentul unor membri ai personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, inspectoratul şcolar şi casa corpului didactic, care pot leza onoarea instituţiei. (7) Evaluarea primară a sesizărilor/reclamaţiilor, efectuarea anchetelor şi audierilor se realizează de către membrii desemnaţi din cadrul comisiei. În cazul în care se apreciază că sesizările/reclamaţiile nu au ca obiect eventuale încălcări ale codului de etică, acestea vor fi redirecţionate către cei în drept a le analiza şi soluţiona, conform legii. (8) Membrii comisiei nu pot fi împiedicaţi să facă parte din grupurile de investigare, exceptând situaţia în care se constată un conflict de interese de orice natură. (9) Comisia de etică va analiza şi va stabili dacă faptele imputate reprezintă o abatere de la principiile codului de etică. Atunci când comisia consideră că fapta imputată reprezintă o încălcare minoră a codului de etică, se va propune părţilor concilierea pe cale amiabilă sau, în funcţie de caz, comisia va propune o atenţionare colegială. (10) Persoana reclamată este notificată despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilităţii disculpării sale şi a evitării unor posibile conflicte de interese. (11) În procesul-verbal al şedinţei de comisie, întocmit de secretarul comisiei, vor fi specificate opiniile membrilor, iar la final procesul-verbal va fi citit şi semnat de toţi cei prezenţi. (12) Ambele părţi pot contesta decizia comisiei în cel mult 15 zile de la înştiinţare, la conducerea inspectoratului şcolar. (13) În cazul existenţei unor conflicte de interese între părţi şi unul dintre membrii comisiei, acesta nu va participa la investigarea cazului şi la votarea raportului de caz. (14) Preşedintele comisiei de etică prezintă consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi conducerii Consiliului naţional de etică, anual, un raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul comisiei. În conţinutul raportului vor fi prezentate, estimativ, sesizările şi reclamaţiile considerate şi demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate. Vor fi subliniate abaterile înregistrate şi măsurile aplicate. De asemenea, vor fi evidenţiate persoanele care au avut un comportament corect, exemplar, acţionând pentru creşterea prestigiului învăţământului preuniversitar din judeţ/din municipiul Bucureşti. Acest raport se face public.  +  Articolul 14Activitatea comisiei de etică se desfăşoară cu respectarea principiului confidenţialităţii, iar în acest sens se iau următoarele măsuri:1. Discuţiile sunt confidenţiale până la decizia finală.2. Sesizările sunt examinate într-o modalitate privată şi confidenţială, pentru a proteja identitatea persoanelor vizate, identitate care nu va fi divulgată până la găsirea unei soluţii oficiale. Reputaţia individuală poate fi atinsă prin inadvertenţă.3. Toate documentele aferente fiecărei sesizări se arhivează într-un dosar care are caracter confidenţial şi se păstrează la sediul inspectoratului şcolar cel puţin un an de la data soluţionării. La acest dosar vor avea acces numai membrii desemnaţi ai comisiei şi reprezentanţii legali ai părţilor.4. Dacă pe parcursul derulării procedurilor este necesară dezvăluirea identităţii reclamantului unor terţe persoane, acest lucru nu se va putea face decât cu acordul scris al acestuia. Dacă acesta refuză, iar din cauza acestui fapt ancheta nu mai poate continua, cazul va fi clasat.5. Toate documentele înregistrate la comisia de etică au caracter confidenţial, cu excepţia situaţiei în care părţile sunt de acord să renunţe la confidenţialitate.6. Membrii comisiei de etică semnează un acord privind respectarea confidenţialităţii.7. În cazul în care se dovedeşte încălcarea acordului de confidenţialitate de către un membru al comisiei de etică acesta va fi exclus din comisie prin decizie a inspectorului şcolar general, în urma hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sunt obligate ca, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să emită deciziile de numire a membrilor comisiilor de etică. (2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor întreprinde măsurile necesare organizării primei întruniri anuale a Consiliului naţional de etică.  +  Articolul 16Consiliul naţional de etică are obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la data primei întâlniri anuale, să elaboreze codul de etică şi să îl înainteze spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 17 (1) Codul de etică este un document obligatoriu care completează normativele în vigoare privind activitatea din învăţământul preuniversitar. (2) Codul de etică funcţionează ca un contract moral între părinţi, elevi şi personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, contribuind la coeziunea personalului şi la formarea unui climat educaţional bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.-----