ORDIN nr. 5.248 din 31 august 2011privind aplicarea Programului "A doua șansă"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 13 octombrie 2011  În baza prevederilor art. 29 alin. (4) și ale art. 30 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011,în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ și ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă" pentru învățământul primar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru Programul "A doua șansă" pentru învățământul primar, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă" pentru învățământul secundar inferior, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru Programul "A doua șansă" pentru învățământul secundar inferior, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5(1) Metodologiile și planurile-cadru aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2011-2012.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului "A doua șansă", cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 21 noiembrie 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 31 august 2011.Nr. 5.248.  +  Anexa 1METODOLOGIE 31/08/2011  +  Anexa 2PLAN 31/08/2011  +  Anexa 3METODOLOGIE 31/08/2011  +  Anexa 4PLAN 31/08/2011