ORDONANŢĂ nr. 5 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier(actualizată până la data de 17 iulie 2011)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iulie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz."2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;".--------Pct. 2 al art. I ce modifică pct. 28 al alin. (1) al art. 102 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006, a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.3. La articolul 112 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;"--------Pct. 3 al art. I ce introduce litera h^1) la alin. (1) al art. 112 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006, a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.4. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor de către inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop. Controalele la sediu pot fi efectuate şi de echipaje de inspectori, dintre care cel puţin unul va fi inspector de trafic."--------Pct. 1 al art. II ce modifică alin. (1) al art. 56 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005, a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.2. La articolul 56^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare."3. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57 (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au dreptul să pătrundă în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia."(2) În cazul controalelor efectuate la sediul operatorilor/întreprinderilor, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au/are dreptul: a) să solicite furnizarea oricăror informaţii din registre, documente sau baza de date; b) să verifice registrele şi documentele privind operaţiunile de transport şi de întreţinere a parcului auto de la sedii şi punctele de lucru; c) să facă copii sau extrase de pe registre ori documente, sub sancţiunea încălcării confidenţialităţii."--------Alin. (2) al art. 57 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005 - modificat de pct. 3 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.4. La articolul 58, după litera am) se introduc două noi litere, literele an) şi ao), cu următorul cuprins:"an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;"--------Lit. an) a art. 58 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005 - introdusă de pct. 4 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011. ao) circulaţia autovehiculelor cu lanţuri montate pe roţi, pe porţiunile de drum care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei."5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak), al), an) şi ao);".5^1. La articolul 59 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:«c^1) de la 5.000 lei la 8.000 lei, faptele care au avut ca urmare consecinţa prevăzută la art. 62^2;».--------Pct. 5^1 al art. II ce introduce lit. c^1) la alin. (1) al art. 59 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.5^2. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 62. - (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul, fără a se putea face dovada că se deţin următoarele documente valabile, după caz: licenţa de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenţa de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport persoane, prin servicii ocazionale, după caz, ori în cazul depăşirii cu minimum 10% a masei maxime autorizate pentru cel puţin o axă, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.»--------Pct. 5^2 al art. II ce modifică alin. (1) al art. 62 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.5^3. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplică pentru o perioadă de 6 luni şi se realizează prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.»"--------Pct. 5^3 al art. II ce introduce alin. (2^1) la art. 62 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.6. Articolul 62^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) În cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare de către personalul competent potrivit legii. (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare."7. După articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu următorul cuprins:"Art. 62^2. - (1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 58 lit. an) are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale personalul prevăzut la art. 60 lit. a) va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării. (3) Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta notificarea conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 45, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte un deviz cu contravaloarea daunelor produse şi depune, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, în condiţiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, o cerere de despăgubire la asigurătorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. (6) În situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, partea din prejudiciu pentru care asigurătorul nu a acordat despăgubiri."2. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) În situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum şi în situaţia în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului întocmeşte devizul cu contravaloarea daunelor şi notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, costurile aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse. (8) Conducătorul auto şi, după caz, operatorul de transport sau întreprinderea pot contesta notificarea prevăzută la alin. (6) şi (7), conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5."--------Alin. (3) al art. 61 din ORDONANŢA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, introdus de pct. 3 al art. III din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011. (4) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia."(5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv administratorului drumului, şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop."--------Alin. (5) al art. 61 din ORDONANŢA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, introdus de pct. 3 al art. III din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011.4. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."5. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I şi ale art. II pct. 4 şi 5, care vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 5.  +  Anexă(Anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)CUANTUMULtarifului de despăgubire aplicabil pentruîncălcarea prevederilor referitoare la circulaţiape drumurile publice cu depăşirea masei totale maximeadmise, maselor maxime admise pe axe şi/saudimensiunilor maxime admise prevăzute în anexelenr. 2 şi 3 la ordonanţă*FONT 8* ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┐ │Nr.│ Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire │Unitatea│Tariful de despăgubire unitar,│ │crt│ │ de │ cu TVA (euro) │ │ │ │ calcul │ │ ├───┼───────────────────────────────┬───────────┬─────┬─┬──────┼────────┼──────────────────────────────┤ │ 1.│Depăşirea masei totale maxime  │Masă totală│16,01│÷│ 20,00│tarif x │              0,25            │ │ │admise, indiferent de tipul │reală de ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤ │   │suspensiilor, numărul de axe   │(tone)     │20,01│÷│ 25,00│        │              0,31            │ │ │sau de roţi │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │25,01│÷│ 30,00│        │              0,38            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │30,01│÷│ 35,00│        │              0,44            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │35,01│÷│ 40,00│        │              0,50            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │40,01│÷│ 45,00│        │              0,56            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │45,01│÷│ 50,00│        │              0,62            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │50,01│÷│ 55,00│        │              1,37            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │55,01│÷│ 60,00│        │              1,49            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │60,01│÷│ 65,00│        │              1,62            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │65,01│÷│ 70,00│        │              1,74            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │70,01│÷│ 75,00│        │              1,86            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │75,01│÷│ 80,00│        │              1,99            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │80,01│÷│ 85,00│        │              2,11            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │85,01│÷│ 90,00│        │              2,24            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │90,01│÷│ 95,00│        │              2,36            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │95,01│÷│100,00│        │              2,48            │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ peste 100,00 │ │2,48 euro + 0,13 euro pentru │ │   │                               │           │              │        │fiecare 0,01÷5,00 tone peste  │ │ │ │ │ │ │100,00 tone │ ├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────────────┬──────────────┤ │ 2.│Depăşirea masei maxime admise │ │ │ │Suspensii │Alte suspensii│ │ │pe axe, indiferent de numărul │ │ │ │pneumatice sau │decât cele │ │ │de axe sau de roţi │ │ │ │echivalente │pneumatice sau│ │ │ │ │ │ │ │echivalente │ ├───┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │   │                               │Axă simplă,│ 0,01│÷│  0,50│tarif x │      0,08     │     0,11     │ │ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 0,51│÷│  1,00│        │      0,22     │     0,30     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 1,01│÷│  1,50│        │      0,33     │     0,44     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 1,51│÷│  2,00│        │      0,97     │     1,22     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  2,50│        │      1,48     │     1,85     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 2,51│÷│  3,00│        │      2,16     │     2,71     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  3,50│        │      2,87     │     3,59     │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ peste 3,50 │ │2,87 euro + │Tarifele │ │ │ │ │ │ │1,24 euro │prevăzute │ │ │ │ │ │ │pentru fiecare │pentru │ │   │                               │           │              │        │0,01 ÷ 0,50    │suspensii     │ │ │ │ │ │ │tone peste │pneumatice │ │ │ │ │ │ │3,50 tone │x 1,50 │ │ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │   │                               │Axă dublă, │ 0,01│÷│  0,50│tarif x │      0,24     │     0,31     │ │ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 0,51│÷│  1,00│        │      0,34     │     0,44     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 1,01│÷│  2,00│        │      0,68     │     0,86     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  3,00│        │      1,02     │     1,28     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  4,00│        │      1,36     │     1,70     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 4,01│÷│  5,00│        │      1,79     │     2,24     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 5,01│÷│  6,00│        │      2,19     │     2,75     │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ peste 6,00 │ │ 2,19 euro + │Tarifele │ │ │ │ │ │ │1,86 euro │prevăzute │ │ │ │ │ │ │pentru fiecare │pentru │ │   │                               │           │              │        │0,01 ÷ 1,00    │suspensii     │ │ │ │ │ │ │tone peste │pneumatice │ │ │ │ │ │ │6,00 tone │x 1,30 │ │ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤ │   │                               │Axă triplă,│ 0,01│÷│  0,50│tarif x │      0,36     │     0,46     │ │ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 0,51│÷│  1,00│        │      0,44     │     0,56     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 1,01│÷│  2,00│        │      0,66     │     0,84     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  3,00│        │      1,09     │     1,37     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  4,00│        │      1,52     │     1,90     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 4,01│÷│  5,00│        │      1,93     │     2,42     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 5,01│÷│  6,00│        │      2,42     │     3,04     │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │   │                               │           │ 6,01│÷│  7,00│        │      2,92     │     3,65     │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ peste 7,00 │ │2,92 euro + │Tarifele │ │ │ │ │ │ │1,24 euro │prevăzute │ │ │ │ │ │ │pentru fiecare│pentru │ │   │                               │           │              │        │0,01 ÷ 1,00    │suspensii     │ │ │ │ │ │ │tone │pneumatice │ │ │ │ │ │ │peste 7,00 tone│x 1,50 │ ├───┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┴──────────────┤ │ 3.│Depăşirea dimensiunilor        │lungime, cu│ 0,01│÷│  2,00│tarif x │              0,04            │ │ │maxime admise │(metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  3,00│        │              0,10            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  4,00│        │              0,17            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 4,01│÷│  5,00│        │              0,23            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 5,01│÷│  6,00│        │              0,29            │ │ │ │ ├─────┴─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │peste │ │ │0,29 euro + 0,06 euro pentru │ │   │                               │           │6,00   │      │        │fiecare 0,01÷1,00 metri peste │ │ │ │ │ │ │ │6,00 metri │ │ │ ├───────────┼─────┬─┼──────┼────────┼──────────────────────────────┤ │   │                               │lăţime, cu │ 0,01│÷│  0,50│tarif x │              0,13            │ │ │ │(metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 0,51│÷│  1,00│        │              0,25            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 1,01│÷│  1,50│        │              0,38            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 1,51│÷│  2,00│        │              0,50            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  2,50│        │              1,12            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 2,51│÷│  3,00│        │              1,71            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  3,50│        │              2,31            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 3,51│÷│  4,00│        │              2,89            │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ peste 4,00 │ │2,89 euro + 0,62 euro pentru │ │   │                               │           │              │        │fiecare 0,01÷0,50 metri peste │ │ │ │ │ │ │4,00 metri │ │ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼──────────────────────────────┤ │   │                               │înălţime,  │ 0,01│÷│  0,25│tarif x │              0,07            │ │ │ │cu (metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 0,26│÷│  0,50│        │              0,13            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 0,51│÷│  1,00│        │              0,25            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 1,01│÷│  1,50│        │              0,38            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 1,51│÷│  2,00│        │              0,50            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 2,01│÷│  2,50│        │              1,10            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 2,51│÷│  3,00│        │              1,69            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 3,01│÷│  3,50│        │              2,29            │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤ │   │                               │           │ 3,51│÷│  4,00│        │              2,89            │ │ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ peste 4,00 │ │2,89 euro + 0,62 euro pentru │ │   │                               │           │              │        │fiecare 0,01÷0,50 metri peste │ │ │ │ │ │ │4,00 metri │ ├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ │ 4.│Recântărire sau remăsurare │ │ │tarif/ │ 50,00 │ │ │ │ │ │operaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴──────────────────────────────┘Contravaloarea tarifelor de despăgubire în lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Naţională a României la data întocmirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei.Modul de aplicare a tarifelor de despăgubire prevăzute în prezenta anexă: a) se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, pe traseul origine - punct control; b) prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă tractată de acesta, cu sau fără încărcătură; c) masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordonanţă; d) tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată; e) tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului; f) în situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul; g) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; h) pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe; i) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe; j) în cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordonanţă, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia; k) în cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează; l) nu se aplică tarife de despăgubire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; îi) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; iv) 5% inclusiv, pentru masa totală; m) tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze); n) tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă; o) în situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite.-----