HOTĂRÂRE nr. 977 din 22 august 2003 (*actualizată*)privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune(actualizată până la data de 9 mai 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 mai 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007; DECIZIA nr. 2.102 din 9 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 9 septembrie 2009; SENTINŢA CIVILĂ nr. 185 din 27 aprilie 2010; DECIZIA nr. 607 din 3 februarie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declara pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. (2) Persoanele fizice cu domiciliul în România exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, conform prevederilor alin. (1), au obligaţia de a reînnoi anual declaraţia pe propria răspundere, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea celor 12 luni ale anului.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (3) În situaţia în care reînnoirea anuală a declaraţiei pe propria răspundere nu se depune în termenul prevăzut la alin. (2), persoanele în cauză vor fi repuse de drept la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007.  +  Articolul 2 (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie. Prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună. (2) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc singure.  +  Articolul 3 (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune, cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 octombrie 2009.(1^1) Pentru a fi exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a depune la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune o cerere însoţită de certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care rezultă suspendarea activităţii.-----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 octombrie 2009.(1^2) Pentru a putea beneficia în continuare de exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a depune o nouă cerere însoţită de actele doveditoare corespunzătoare, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării perioadei de exceptare de la plata taxei.-----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 octombrie 2009.(1^3) În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (1^2) este depăşit, persoanele juridice în cauză sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea, cu excepţia cazului în care, după această perioadă, intervine dizolvarea.-----------Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 octombrie 2009. (2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunitati ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune**).----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL nr. 2.102 din 9 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009, prin care s-a examinat recursul declarat de Societatea Comercială KART CONSTRUCT - S.R.L. Cluj-Napoca împotriva Sentinţei civile nr. 712/2008 din 13 noiembrie 2008 a Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal s-a anulat art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 şi art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003.-------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin SENTINŢA CIVILĂ nr. 185 din 27 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011, CURTEA DE APEL CLUJ - SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL a dispus anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 şi a art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 978/2003. Ulterior prin DECIZIA nr. 607 din 3 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011, ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL a respins recursurile declarate de Guvernul României şi Societatea Română de Radiodifuziune împotriva Sentinţei civile nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială şi contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate.  +  Articolul 4Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune  +  Articolul 5 (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va incasa de la plătitorii acesteia, prevăzuţi la art. 1 şi 3, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plati taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune. (3) Condiţiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.  +  Articolul 6 (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.  +  Articolul 7Sunt scutite de plată taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, pensionării proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.  +  Articolul 8 (1) Fapta persoanei fizice care declara în mod eronat că nu deţine receptoare radio constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexa, pe o perioadă de 1 an. (2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3 sau 4 din anexa, pe o perioadă de 1 an.  +  Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 9Categoriile de plătitori prevăzuţi de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexa, începând cu luna august 2003.  +  Articolul 10Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societăţii Române de Radiodifuziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.  +  Articolul 11Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Directorul general al Societăţii Românede Radiodifuziune,Dragoş SeuleanuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 977.  +  Anexă                                CUANTUMUL LUNAR               al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune                          şi categoriile de plătitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea categoriilor Cuantumul lunarcrt. de plătitori al taxei pentru                                                              serviciul public                                                             de radiodifuziune────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Persoane fizice 25.000 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Persoane juridice care nu au salariaţi 25.000 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Persoane juridice care intra sub incidenţa    dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001    privind impunerea microintreprinderilor, aprobată    cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu    modificările ulterioare 100.000 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv    filialele acestora, precum şi sucursalele şi    celelalte subunitati ale lor fără personalitate    juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 şi 3,    sucursalele sau reprezentantele din România ale    persoanelor juridice străine 300.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------