ORDIN nr. 5.546 din 6 octombrie 2011privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011  În baza prevederilor art. 98 alin. (2) lit. f) şi ale art. 109 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea titlului "Profesorul anului", prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă modelul fişei-cadru de evaluare pentru acordarea titlului "Profesorul anului", prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 octombrie 2011.Nr. 5.546.  +  Anexa 1 METODOLOGIEpentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Personalul didactic de predare încadrat în unităţile de învăţământ preuniversitar beneficiază de dreptul de a participa la concursul pentru acordarea titlului "Profesorul anului", conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei metodologii, sunt unităţile de învăţământ şi unităţile conexe din sistemul de învăţământ preuniversitar, cu personalitate juridică, în care funcţionează cadre didactice de predare.  +  Articolul 3 (1) Excelenţa în predare este premiată anual, prin competiţia pentru titlul "Profesorul anului", finanţată din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cadrul programului naţional de stimulare a excelenţei didactice. (2) Titlul "Profesorul anului", însoţit de recompensa financiară, se acordă în cadru festiv, pentru activitatea desfăşurată în perioada anului şcolar următor depunerii dosarului de înscriere.  +  Articolul 4La nivel judeţean şi naţional va fi desemnat "Profesorul anului" pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, conform prevederilor art. 109 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Condiţii de participare pentru candidaţii la concursul de acordare a titlului "Profesorul anului"  +  Articolul 5La concursul pentru acordarea titlului "Profesorul anului" poate participa personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ care îndeplineşte următoarele criterii: a) a obţinut cel puţin definitivarea/dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, având contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată în unitatea şcolară respectivă, şi calificativul "Foarte bine" în anul şcolar anterior înscrierii la concurs; b) desfăşoară activităţi didactice de predare suplimentare în vederea obţinerii performanţei şcolare (în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală etc.); c) aplică strategii de prevenire a eşecului şcolar pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (activităţi didactice de remediere şcolară, grădiniţe/şcoli de vară, activităţi de educaţie incluzivă etc.); d) demonstrează progresul şcolar realizat de elevii săi la clasă, la testări, la examene naţionale, prin rezultate obţinute cel puţin în anul anterior depunerii dosarului de înscriere, în pregătirea preşcolarilor/elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă; e) are preocupări şi rezultate în inovarea educaţională, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educaţionale în specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predării; f) contribuie la cercetări ştiinţifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o predă; g) elaborează programe şcolare pentru discipline opţionale noi, precum opţionale integrate în dezvoltarea locală, opţionale transcurriculare sau altele similare, însoţite de suportul de curs; h) participă la programe de tip "A doua şansă", "Şcoala părinţilor" etc., cu rezultate în comunicarea cu părinţii, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale şi a absenteismului elevilor la clasele la care predă; i) iniţiază şi aplică proiecte de predare inovative.  +  Articolul 6Pentru obţinerea titlului "Profesorul anului", candidaţii care au depus dosare de înscriere trebuie să obţină calificativul "Foarte bine" în toată perioada următoare, până la finalizarea concursului şi acordarea efectivă a titlului.  +  Capitolul III Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului "Profesorul anului"  +  Articolul 7Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului "Profesorul anului" se face până la data de 1 mai a fiecărui an şcolar pentru anul şcolar următor, la secretariatul unităţii de învăţământ în care candidatul are norma didactică de bază.  +  Articolul 8 (1) Dosarul de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare prevăzute la cap. II conţine: a) o scrisoare de intenţie; b) recomandarea comisiei metodice a disciplinei/ariei curriculare din unitatea de învăţământ în care candidatul are norma didactică de bază, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de participare; c) avizul cercului pedagogic al disciplinei; d) un proiect de activitate didactică la clasă, pe durata unui an şcolar. (2) Proiectul de activitate vizează creşterea calităţii predării la clasă şi are următoarea structură: a) obiective educaţionale; b) grup-ţintă; c) calendarul activităţilor; d) indicatori de rezultat; e) instrumente de măsurare. (3) Grupul-ţintă este echivalentul a cel puţin o clasă de educabili. (4) Activităţile prevăzute în calendar se vor desfăşura în afara orelor de clasă, minimum două activităţi/săptămână, pe durata unui an şcolar.  +  Articolul 9Proiectul de activitate propus este relevant în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. b)-i) şi contribuie la realizarea cel puţin a unui obiectiv din planul de dezvoltare instituţională al şcolii.  +  Articolul 10În vederea obţinerii avizului pentru înscrierea în concurs, candidaţii prezintă în cadrul cercului pedagogic scrisoarea de intenţie, recomandarea comisiei metodice şi proiectul de activitate didactică.  +  Articolul 11 (1) Membrii cercului pedagogic desemnează prin vot secret cel mult un cadru didactic care va intră în concurs în etapa judeţeană la disciplina respectivă. (2) Ordinea înscrierii candidaţilor pe buletinele de vot este stabilită prin tragere la sorţi în cadrul cercului pedagogic. (3) În cazul în care după primul tur primii clasaţi sunt la egalitate de voturi, se reia votarea pentru candidaţii respectivi până la desemnarea unui singur câştigător. (4) Candidaţii nu votează şi nu asistă la procedura de vot. (5) Comisia de numărare a voturilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, mai mare sau egal cu 5. Toţi candidaţii fac parte de drept din comisia de numărare a voturilor. În cazul în care există un număr de candidaţi par sau mai mic decât 5, se vor desemna din cadrul cercului pedagogic cadre didactice care să completeze comisia de numărare a voturilor.  +  Articolul 12 (1) Cadrul didactic care întruneşte cel mai mare număr de voturi primeşte avizul cercului pedagogic. (2) Dosarul de înscriere în concurs a cadrului didactic care a primit avizul cercului pedagogic se completează cu un raport de motivare a avizului acordat, semnat de conducătorul de cerc sau de înlocuitorul acestuia, dacă conducătorul de cerc este candidat în concurs.  +  Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea titlului "Profesorul anului"  +  Secţiunea 1 Desemnarea "Profesorului anului" la nivelul unităţii de învăţământ  +  Articolul 13 (1) Consiliul profesoral propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" la nivelul şcolii cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d). (2) Lista cadrelor didactice desemnate "Profesorul anului" la nivelul unităţii de învăţământ se afişează, pe discipline, pe site-ul inspectoratului şcolar. (3) Lista cadrelor didactice desemnate "Profesorul anului" la nivelul unităţii de învăţământ şi proiectele de activitate didactică cu care aceştia au intrat în concurs se afişează în unitatea de învăţământ într-un spaţiu de afişaj amenajat special, denumit panoul "Profesorul anului". (4) Candidaţii vor actualiza periodic informaţiile afişate la panoul "Profesorul anului", astfel încât acesta să reflecte stadiul parcurgerii proiectelor de activitate şi rezultatele obţinute. Conducerea şcolii va asigura o zonă de afişaj vizibilă şi echitatea distribuirii spaţiului de afişaj între candidaţi. (5) Cadrele didactice desemnate "Profesorul anului" şi proiectele de activitate didactică cu care aceştia au intrat în concurs, pe discipline, sunt prezentate părinţilor şi elevilor în luna septembrie, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar. (6) Proiectele de activităţi se vor derula în perioada 15 septembrie-15 iunie a anului şcolar respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Desemnarea "Profesorului anului" la nivel judeţean  +  Articolul 14 (1) În vederea monitorizării în cadrul concursului, fiecare candidat deschide un jurnal de activitate propriu, în care consemnează, pe parcursul derulării competiţiei, locul, data şi ora de desfăşurare a activităţilor din proiect. (2) Toate activităţile desfăşurate cu elevii în şcoală în afara orelor de clasă sunt consemnate în condica de prezenţă şi sunt validate de directorul unităţii de învăţământ. (3) Monitorizarea activităţilor din proiect este realizată de şeful comisiei metodice sau, în cazul în care acesta este candidat, de un responsabil având aceeaşi specialitate, desemnat de consiliul profesoral din unitatea de învăţământ. (4) Monitorizarea activităţilor din proiect se realizează prin: a) verificarea periodică a corectitudinii datelor înscrise în jurnalul de activităţi; b) minimum o asistenţă lunară la activităţile consemnate în jurnal; c) observarea calităţii materialelor afişate la panoul "Profesorul anului" şi a periodicităţii actualizării acestora.  +  Articolul 15 (1) La sfârşitul anului şcolar, cadrul didactic care a realizat monitorizarea întocmeşte, în două exemplare, raportul de monitorizare, pe care îl înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ şi îl înaintează consiliului de administraţie, împreună cu propunerea de aprobare/respingere a candidatului, propunere motivată în raport. (2) Candidatul primeşte un exemplar al raportului de monitorizare, pe care îl anexează la dosarul de concurs.  +  Articolul 16 (1) În cazul propunerii de respingere, candidatul la titlul judeţean "Profesorul anului" poate depune contestaţie la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 48 de ore de la primirea rezultatelor monitorizării. (2) În acest caz, consiliul profesoral analizează documentele din dosarul candidatului şi votează continuarea sau încetarea participării acestuia la concurs. (3) Un candidat care are un raport de monitorizare nefavorabil poate continua concursul dacă este votat de 3/4 din membrii consiliului profesoral.  +  Articolul 17La sfârşitul anului şcolar, jurnalul proiectului de activităţi se depune la biblioteca unităţii de învăţământ, primeşte număr de inventar şi devine public.  +  Articolul 18 (1) Dosarele candidaţilor declaraţi admişi pentru faza judeţeană a concursului "Profesorul anului" sunt înaintate inspectoratului şcolar, unde primesc număr de înregistrare şi sunt preluate de inspectorul şcolar de specialitate. (2) Dosarele înaintate inspectoratului şcolar conţin: a) proiectul de activitate didactică la clasă; b) scrisoare de susţinere din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care are anexat raportul de monitorizare; c) raportul inspectorului de specialitate. (3) Scrisoarea de susţinere nu poate avea mai mult de 3 pagini şi va face referire la obiectivele educaţionale propuse în proiectul de activitate şi la rezultatele obţinute de candidat. (4) În vederea întocmirii unui raport corect şi obiectiv, inspectorul de specialitate asistă candidatul la activităţile didactice de predare desfăşurate în proiect. Asistenţele se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, pe parcursul anului şcolar în care cadrul didactic participă la concurs.  +  Articolul 19 (1) La nivelul inspectoratului şcolar, evaluarea dosarelor este realizată de consiliul consultativ de specialitate, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ care are candidaţi în concurs. La evaluarea dosarelor participă, în calitate de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative. (2) Consiliul consultativ de specialitate elaborează raportul de evaluare a dosarelor şi desemnează cadrul didactic care primeşte titlul "Profesorul anului" la nivel judeţean pentru disciplina respectivă. (3) Pentru cadrul didactic desemnat consiliul consultativ de specialitate întocmeşte un raport postevaluare, pe care îl înaintează spre avizare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. (4) Rezultatele evaluării sunt afişate, pe discipline, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar.  +  Articolul 20 (1) Rezultatele evaluării pot fi contestate prin cerere scrisă depusă la secretariatul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în termen de două zile calendaristice de la afişarea rezultatelor. (2) Contestaţia este analizată, împreună cu dosarul candidatului, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la care participă şi inspectorul de specialitate. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă. (3) Titlul "Profesorul anului" la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti se decernează pentru fiecare disciplină, în cadru festiv, cadrului didactic care a întrunit cel mai mare punctaj după soluţionarea contestaţiilor.  +  Secţiunea a 3-a Desemnarea "Profesorului anului" la nivel naţional  +  Articolul 21 (1) Consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare înaintează Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului lista cadrelor didactice care au primit titlul "Profesorul anului" la nivel judeţean, însoţită de copia dosarului de concurs. (2) Copia dosarului de concurs al candidaţilor la titlul "Profesorul anului" - etapa naţională conţine: a) proiectul de activitate didactică la clasă; b) scrisoare de susţinere din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care are anexat raportul de monitorizare; c) raportul inspectorului de specialitate; d) raportul postevaluare, întocmit în consiliul consultativ de specialitate şi avizat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. (3) Raportul postevaluare are rol de scrisoare de susţinere şi face referire la: a) îndeplinirea obiectivelor propuse; b) rezultatele obţinute; c) relevanţa şi impactul proiectului de activităţi implementat de candidat.  +  Articolul 22La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, propunerile sunt analizate de comisiile naţionale de specialitate, pe discipline. Fiecare comisie naţională de specialitate detaliază criteriile de evaluare prezentate în fişa-cadru de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 la ordin şi întocmeşte o fişă de evaluare specifică pentru disciplina respectivă.  +  Articolul 23 (1) Comisiile naţionale de specialitate evaluează dosarele candidaţilor, acordă fiecărui candidat un punctaj, pe baza fişei de evaluare specifice disciplinei, şi stabilesc ierarhizarea candidaţilor. (2) Cadrul didactic care întruneşte cel mai mare punctaj este declarat "Profesorul anului" la nivel naţional pentru disciplina respectivă.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 24În perioada 15 septembrie-30 septembrie, anual, pe site-ul inspectoratului şcolar şi în toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se va afişa metodologia concursului.  +  Articolul 25Cuantumul recompensei financiare se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului alocat programului naţional de stimulare a excelenţei didactice.  +  Articolul 26Lista cadrelor didactice care au obţinut titlul "Profesorul anului" la nivel naţional este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Anexa 2 CALENDARULdesfăşurării concursului pentru acordarea titlului "Profesorul anului" 15 septembrie-30 septembrie: afişarea metodologiei şi a calendarului concursului în                                unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului                                şcolar; 15 aprilie-30 aprilie: verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare a                                candidaţilor şi întocmirea recomandărilor comisiei                                metodice a disciplinei/ariei curriculare; 3 mai-30 mai: prezentarea proiectului de activităţi în cadrul cercului                                pedagogic şi obţinerea avizului cercului pedagogic; 1 iunie-15 iunie: desemnarea "Profesorului anului" la nivelul unităţilor de                                învăţământ care au avut candidaţi înscrişi în concurs; 15 septembrie: prezentarea proiectelor de activităţi la panoul "Profesorul                                anului" şi la festivitatea de deschidere a anului şcolar; 15 septembrie-15 iunie: implementarea proiectelor şi monitorizarea acestora; 25 iunie: întocmirea raportului de monitorizare, soluţionarea                                contestaţiilor şi transmiterea la inspectoratul şcolar a                                dosarelor candidaţilor nominalizaţi; 30 iunie: evaluarea dosarelor la nivel judeţean şi rezolvarea                                contestaţiilor; 1 iulie: acordarea titlului la nivel judeţean, înaintarea listei cu                                propuneri şi a dosarelor către Ministerul Educaţiei,                                Cercetării,Tineretului şi Sportului; 1 iulie-10 iulie: evaluarea dosarelor la nivel naţional; 15 iulie: acordarea titlului la nivel naţional.  +  Anexa 3 FIŞA-CADRU DE EVALUAREpentru acordarea titlului "Profesorul anului"
  *Font 9*
  Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim 100 p. Punctaj evaluare
  1. Creşterea calităţii activităţii de predare la clasă
  2. Performanţe în inovarea didactică
  3. Contribuţia proiectului de activităţi la aplicarea principiului echităţii în educaţie
  4. Utilizarea noilor mijloace informaţionale şi de comunicare în activitatea de predare
  5. Rentabilitatea proiectului (raportul rezultate/resurse)
  6. Impactul şi durabilitatea proiectului
  7. Relevanţa rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele proiectului
  8. Relevanţa obiectivelor proiectului în raport cu obiectivele planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ
  9. Coerenţa şi relevanţa proiectului în raport cu criteriile de eligibilitate a candidatului
  10. Progresul înregistrat de educabilii din grupul-ţintă (rezultate măsurabile)
  -----