ORDIN nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011



    Având în vedere prevederile art. 4 lit. l) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 3^2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare.Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuDirectorul general al AgenţieiNaţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Mihai Busuioc  +  Anexa REGULAMENTprivind avizarea tehnică a expertizelor judiciareefectuate de experţii judiciari în specializarea topografie,cadastru şi geodezie  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie. (2) Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face la solicitarea instanţei de judecată care a dispus efectuarea expertizei. (3) În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri ce ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize judiciare, aceasta va fi avizată în conformitate cu art. 3^2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010. (2) Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente: a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară; d) copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei. (3) Prin imobil, în sensul prezentului regulament, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.  +  Articolul 3 (1) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, în două exemplare. (2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenţa lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului. (4) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în format digital în fişiere .dxf şi .cpxml. Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în format digital în fişier .dxf se depune şi în format analogic. Formatul fişierului .cpxml poate fi descărcat gratuit de pe pagina de internet a ANCPI. (5) Elementele din fişierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul întocmirii sale, întrucât depind de soluţionarea litigiului, se completează ulterior de către OCPI, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotărârii judecătoreşti irevocabile în temeiul căreia se solicită intabularea în cartea funciară.  +  Articolul 4 (1) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea: a) conţinutului topografic al acestuia; b) metodelor şi mijloacelor de măsurare; c) încadrării acestuia în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970; d) determinării suprafeţei imobilului. (2) Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează fără participarea expertului judiciar.  +  Articolul 5 (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului revine OCPI judeţean, în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei. (2) Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate într-o bază de date grafică distinctă denumită "Recepţii expertize tehnice judiciare".  +  Articolul 6 (1) Recepţia se finalizează prin întocmirea de către OCPI, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de amplasament şi delimitare a imobilului. (2) Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte în două exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanţă, şi trebuie însoţit în toate cazurile de planul de amplasament şi delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare. (3) În cazul admiterii, pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului se aplică parafa şi semnătura inspectorului. (4) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în numărul de exemplare necesar comunicării către părţile din proces, plus un exemplar pentru instanţă şi unul pentru OCPI teritorial. (5) În procesul-verbal de recepţie se face menţiune despre: a) conţinutul şi corectitudinea datelor topografice; b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentaţii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial; c) amplasamentul şi vecinătăţile imobilului, existenţa eventualelor suprapuneri, prin menţionarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului.  +  Articolul 7 (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor. (2) Experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; b) planul de încadrare în zonă; c) extrasul de plan parcelar recepţionat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară; d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară; e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză; f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; g) copii ale altor documente necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert.  +  Articolul 8Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu completările ulterioare.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial.  +  Articolul 10 (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. (2) Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.--------