ORDIN nr. 5.545 din 6 octombrie 2011privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 11 octombrie 2011    În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,în temeiul art. 25 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.370/2000*) privind Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă din instituţiile de învăţământ gimnazial._______ Notă *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.370/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 octombrie 2011.Nr. 5.545.  +  Anexa METODOLOGIEde organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă înînvăţământul preuniversitar obligatoriu  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea învăţământului preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă.  +  Articolul 2Învăţământul preuniversitar obligatoriu este gratuit pentru toţi cetăţenii României şi are ca obiectiv principal formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor generale şi specifice derivate din fiecare disciplină de studiu din curriculumul naţional.  +  Articolul 3Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi se organizează, de regulă, la forma cu frecvenţă pentru elevi cu vârsta de până la 18 ani.  +  Articolul 4 (1) În mod excepţional, învăţământul preuniversitar obligatoriu se poate organiza la forma cu frecvenţă redusă, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (2) Persoanele menţionate la alin. (1), care au promovat un număr de clase din învăţământul preuniversitar obligatoriu, forma cu frecvenţă, se pot înscrie la forma cu frecvenţă redusă în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare (foaia matricolă în original şi adeverinţă eliberată de şcoală).  +  Articolul 5 (1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte reţeaua unităţilor în care se organizează învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă, pe baza solicitărilor acestora. (2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit/transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), spre aprobare, planurile de şcolarizare, pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă.  +  Articolul 6 (1) Pentru organizarea învăţământului preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă, statul asigură finanţarea de bază pentru toţi elevii. (2) Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev, conform metodologiei elaborate de MECTS.  +  Articolul 7 (1) Învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă se poate organiza în unităţile de învăţământ în care se desfăşoară învăţământ obligatoriu cu frecvenţă. (2) În reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar, clasele cu frecvenţă redusă pot fi organizate atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale. (3) Unităţile şcolare din învăţământul particular acreditat pot înfiinţa şi clase cu frecvenţă redusă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Structura anului şcolar pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă respectă prevederile legale în vigoare pentru învăţământul cu frecvenţă.  +  Capitolul II Actele necesare pentru înscriere. Perioada de înscriere  +  Articolul 9 (1) Înscrierea se face la secretariatul unităţilor de învăţământ, în perioada hotărâtă de consiliul de administraţie al şcolii. (2) Perioada de înscriere va fi afişată la avizierul unităţii şcolare şi la avizierul inspectoratelor şcolare judeţene/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (3) Pentru înscrierea la învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă, solicitanţii vor prezenta următoarele documente: a) cerere de înscriere; b) certificat de naştere în original şi în copie; c) copie de pe cartea de identitate (unde este cazul); d) copie de pe cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal instituit sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor; e) certificat de căsătorie în original şi în copie (unde este cazul); f) acte de studii care să ateste anii de şcoală absolviţi anterior, dacă este cazul; g) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie.  +  Articolul 10 (1) Persoanele care nu au absolvit clasa pregătitoare, dar care au depăşit vârsta de 10 ani, pot solicita echivalarea clasei pregătitoare şi înscrierea în clasa I, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, numai pe baza unui raport de evaluare similar cu cel întocmit la sfârşitul clasei pregătitoare de la învăţământul cu frecvenţă, conform metodologiei elaborate de MECTS. (2) Raportul de evaluare va fi întocmit la nivelul şcolii de către o comisie constituită din cadre didactice din învăţământul primar. (3) Evaluarea se va realiza numai la solicitarea persoanei în cauză, cu cel puţin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere. (4) Rezultatul evaluării se consemnează cu "Admis" sau "Respins" şi se afişează la avizierul şcolii, cu 24 de ore înainte de începerea perioadei de înscriere; rezultatul evaluării nu poate fi contestat. (5) În cazuri excepţionale, cu aprobarea inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi pe baza actelor doveditoare din dosarul personal al solicitantului, înscrierea solicitanţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se poate face şi în afara perioadelor specificate anterior, dar până la începerea cursurilor şcolare.  +  Articolul 11Elevii care au fost plecaţi în străinătate cu părinţii şi se întorc în ţară, solicitând continuarea studiilor în învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă, pot fi înscrişi în orice perioadă din anul şcolar, sub rezerva prezentării, într-un interval de timp stabilit şi comunicat de consiliul de administraţie al şcolii, a documentelor şcolare solicitate.  +  Articolul 12 (1) Elevii care nu posedă acte de identitate vor fi înscrişi pe baza unei declaraţii completate de părinte/tutore legal instituit, pentru minori şi de cei în cauză, dacă aceştia sunt majori. (2) În vederea eliberării documentelor de identitate elevilor care nu le posedă, şcoala va sesiza direcţia generală de asistenţă socială judeţeană şi va trimite o adresă oficială către poliţie şi serviciul de evidenţă a populaţiei judeţean, semnalând situaţia şi solicitând sprijin. (3) Candidaţii care doresc să studieze în limba maternă vor menţiona această opţiune în cererea de înscriere.  +  Capitolul III Efectivele de elevi  +  Articolul 13 (1) Efectivele claselor de învăţământ cu frecvenţă redusă constituite respectă prevederile art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (2) În localităţile în care există cereri pentru forma de învăţământ în limba maternă, învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă se poate organiza pe grupe cu efective mai mici, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii, cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea MECTS. (3) În mod excepţional, în localităţile izolate sau în alte situaţii care nu permit organizarea efectivelor de elevi conform prevederilor alin. (1), se pot organiza formaţiunile de studiu cu alte efective, numai cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii şi cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea încadrării în costurile de finanţare.  +  Articolul 14Clasele constituite la învăţământul cu frecvenţă redusă se iau în calculul numărului de clase din unitatea şcolară.  +  Articolul 15 (1) Clasele de învăţământ primar cu frecvenţă redusă sunt încadrate cu profesori pentru învăţământul primar. (2) Clasele de învăţământ gimnazial cu frecvenţă redusă sunt încadrate cu profesori pentru fiecare disciplină de învăţământ. (3) Activitatea clasei este coordonată de profesorul pentru învăţământul primar/diriginte.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie al unităţii stabileşte profesorul pentru învăţământul primar, precum şi profesorii şi dirigintele pentru fiecare clasă.  +  Capitolul IV Planurile de învăţământ  +  Articolul 17Durata studiilor pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă respectă prevederile din planurile-cadru în vigoare.  +  Articolul 18În învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă se aplică planurile-cadru şi programele şcolare valabile în anul şcolar respectiv pentru învăţământul cu frecvenţă.  +  Articolul 19 (1) Pentru fiecare disciplină de învăţământ se alocă anual un număr de ore de curs egal cu jumătate din numărul de ore prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă. În cazul fracţiunilor de ore, numărul rezultat prin împărţire se rotunjeşte la întregul imediat superior. (2) În cadrul orelor menţionate la alin. (1), cadrele didactice vor desfăşura atât activităţi de predare-învăţare-evaluare, cât şi activităţi de consiliere, suport şi mentorat necesare pentru susţinerea elevilor în vederea formării competenţelor prevăzute de curriculumul naţional. (3) Repartizarea, pe parcursul semestrului, a orelor menţionate la alin. (1) şi programul de pregătire a elevilor în perioadele respective sunt aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se afişează la avizierul şcolii în prima săptămână a fiecărui semestru. (4) Programul afişat va cuprinde:- precizarea temelor de sinteză din programele şcolare în vigoare, la fiecare disciplină, în vederea atingerii competenţelor prevăzute de aceste programe;- manualele şcolare valabile pentru fiecare an de studiu;- orarul claselor;- programarea examinărilor scrise şi a lucrărilor scrise semestriale (teze);- calendarul desfăşurării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, valabil pentru anul şcolar în curs. (5) Elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar obligatoriu, la forma cu frecvenţă redusă, vor fi înştiinţaţi că prezenţa la orele de curs şi la toate activităţile din programul menţionat la alin. (4) este obligatorie.  +  Capitolul V Evaluarea  +  Articolul 20 (1) Evaluarea elevilor de la învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă se efectuează prin examinări orale, scrise şi practice. (2) Numărul de note pe semestru va respecta prevederile învăţământului cu frecvenţă, în conformitate cu precizările din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, la care se adaugă nota la lucrarea scrisă semestrială, la disciplinele la care aceasta este prevăzută.  +  Articolul 21 (1) Durata probei de evaluare scrisă este de maximum 50 de minute. În cadrul evaluării semestriale (tezei) va fi planificată o singură evaluare pe zi. (2) Susţinerea lucrărilor scrise semestriale se planifică astfel încât să mai existe cel mult o săptămână de activitate directă cu elevii înainte de sfârşitul semestrului. (3) Toate lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea şcolară timp de un an de la data susţinerii.  +  Articolul 22 (1) Calificativele/Notele acordate elevilor se trec în catalog imediat după încheierea activităţii de evaluare. Situaţia şcolară se încheie conform prevederilor de la învăţământul cu frecvenţă. (2) În mod excepţional, elevii care nu se pot prezenta la susţinerea lucrărilor scrise pot fi reprogramaţi la o altă dată stabilită de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate, cu acordul directorului unităţii de învăţământ.  +  Articolul 23 (1) Examenele de corigenţă se organizează şi se desfăşoară potrivit legislaţiei în vigoare pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă, cu respectarea aceloraşi condiţii de promovare. (2) În termen de 7 zile de la încheierea sesiunii de evaluare, profesorul-consilier are obligaţia să aducă la cunoştinţa elevilor situaţia şcolară individuală.  +  Capitolul VI Normarea cadrelor didactice  +  Articolul 24 (1) La alcătuirea normei cadrelor didactice care predau şi la învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă se va lua în calcul numărul de ore atribuite anual conform art. 19 alin. (1)-(4) din prezenta metodologie. (2) O normă didactică nu poate fi alcătuită numai din ore de predare la învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă.  +  Articolul 25 (1) La clasele cu frecvenţă redusă predau, cu prioritate, titularii la unitatea şcolară cu personalitate juridică care organizează clase cu frecvenţă redusă, cadre didactice cu experienţă şi cu rezultate profesionale deosebite. (2) Pe parcursul unui an şcolar un cadru didactic titular prevăzut la alin. (1) poate avea în încadrare cel mult un sfert din norma didactică constituită din ore normate la clase/grupe cu frecvenţă redusă. (3) Orele desfăşurate în învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă pot fi repartizate şi la "plata cu ora". (4) În structura catedrelor vacante pentru angajare, prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Transferarea elevilor de la o şcoală la alta, la aceeaşi formă de învăţământ, se face în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 27 (1) Elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă beneficiază de toate drepturile şi au aceleaşi obligaţii ca şi elevii înscrişi în învăţământul cu frecvenţă. (2) Absolvenţii învăţământului cu frecvenţă redusă primesc aceleaşi acte de studii şi au aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii cursurilor cu frecvenţă. (3) Absolvenţii învăţământului preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă pot continua studiile în învăţământul liceal, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă primesc manuale gratuite de la unitatea de învăţământ, care vor fi predate profesorului-diriginte la sfârşitul fiecărui an şcolar. (2) Elevii care la sfârşitul anului şcolar nu vor preda manualele primite de la şcoală vor achita contravaloarea acestora.  +  Articolul 29 (1) Documentele şcolare pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă şi regimul acestora respectă prevederile vizând învăţământul cu frecvenţă. (2) Registrele matricole se completează în termen de 30 de zile de la încheierea situaţiei şcolare anuale.  +  Articolul 30Prevederile art. 10 din prezenta metodologie se aplică începând cu anul şcolar 2012-2013.____________