ORDIN nr. 744 din 23 septembrie 2011 (*actualizat*)pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport(actualizat până la data de 6 decembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.178 din 29 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 4 lit. v) şi ale art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice, precum şi următoarelor tarife de aeroport: a) tariful de aterizare; b) tariful de iluminare; c) tariful de staţionare; d) tariful de servicii pentru pasageri; e) tariful de dezvoltare; f) tariful de tranzit; g) tariful de transfer; h) tariful de securitate aeroportuară. (2) Prezentul ordin nu se aplică în cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută şi terminală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finanţarea asistenţei acordate pasagerilor cu handicap ori pasagerilor cu mobilitate redusă, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. (3) Decizia aplicării tarifelor de aeroport prevăzute la alin. (1) aparţine administratorului aeroportului. (4) În cazul în care administratorul unui aeroport intenţionează să aplice şi alte tarife de aeroport decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), acesta informează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în vederea stabilirii şi aprobării prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii a condiţiilor ce pot fi asociate respectivelor tarife.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) tranzit înseamnă continuarea de către pasager a călătoriei cu un zbor având acelaşi indicativ ca zborul de sosire; b) transfer înseamnă continuarea de către pasager a călătoriei cu un zbor având un indicativ diferit de cel al zborului de sosire, fără a depăşi 24 de ore între zborul de sosire şi cel de plecare de pe respectivul aeroport; c) pasager înseamnă orice persoană care se îmbarcă sau debarcă dintr-o aeronavă, alta decât un membru al echipajului de zbor sau un membru al unei echipe de inspecţie/control aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; d) termenii de aeroport, administrator al aeroportului, utilizator al aeroportului şi tarif de aeroport sunt definiţi conform art. 4 lit. a)-d) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.  +  Articolul 3 (1) Cu excepţia cazurilor în care decide aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (2), administratorul unui aeroport nu poate aplica tarife de aeroport diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de către aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilităţi aeroportuare. (2) Criteriile în baza cărora administratorul aeroportului poate aplica tarife de aeroport diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de către aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilităţi aeroportuare sunt: a) încurajarea efectuării zborurilor la/de la aeroportul în cauză cu aeronave cu emisii scăzute de zgomot sau noxe; b) descurajarea operării pe durata nopţii, în cazul aeroporturilor situate în vecinătatea aglomeraţiilor urbane; c) descurajarea operării în afara orelor normale de funcţionare a aeroportului. (3) Administratorul unui aeroport care decide aplicarea unor tarife diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de către aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilităţi aeroportuare, în baza criteriilor prevăzute la alin. (2), publică respectivele tarife în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România, împreună cu perioada şi, după caz, condiţiile de aplicare a acestora.  +  Articolul 4 (1) În vederea aplicării tarifelor de aeroport în mod nediscriminatoriu şi fără denaturarea concurenţei între utilizatorii aeroportului, administratorul unui aeroport poate asocia tarifelor de aeroport numai condiţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Condiţiile menţionate la alin. (1) se completează cu prevederile art. 31 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Tarifele de aeroport împreună cu condiţiile asociate se publică prin grija administratorului aeroportului în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România şi se aplică la 6 luni de la publicare. Prin excepţie, în situaţia revizuirii tarifelor în descreştere, noile tarife se vor aplica de la data efectivă a amendamentului corespunzător al Publicaţiei de informare aeronautică AIP - România.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012. (4) Administratorul unui aeroport poate aplica, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea legislaţiei privind concurenţa şi ajutorul de stat, inclusiv a Orientărilor comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, un sistem de stimulente pentru: a) operarea pe noi destinaţii; b) operarea cu aeronave cu greutatea sub 2 tone.  +  Articolul 5 (1) Administratorul unui aeroport care nu beneficiază de compensaţii pentru ducerea la îndeplinire a unei obligaţii de serviciu public are dreptul de a asocia tarifelor de aeroport condiţii suplimentare celor prevăzute la art. 4 alin. (1). (2) Atunci când decide să asocieze condiţii suplimentare tarifelor de aeroport, administratorul aeroportului prevăzut la alin. (1) se asigură că respectivele condiţii nu denaturează concurenţa între utilizatorii aeroportului şi se aplică în mod nediscriminatoriu şi transparent.  +  Articolul 6Publicarea în sistemele informatice utilizate pentru vânzarea documentelor de transport a tarifelor de aeroport se face cu respectarea denumirilor, a valorilor acestora şi a condiţiilor de aplicare prevăzute în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România.  +  Articolul 7 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, administratorii aeroporturilor vor lua măsurile necesare pentru adaptarea tarifelor de aeroport şi a condiţiilor asociate în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi pentru publicarea acestora în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România. (2) Administratorii aeroporturilor care au încheiate contracte de operare cu utilizatorii aeroportului vor aplica prevederile prezentului ordin de la data expirării acestor contracte, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 7^1Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură, prin aplicarea măsurilor administrative prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, respectarea de către administraţiile aeroporturilor a prevederilor prezentului ordin.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 23 septembrie 2011.Nr. 744.  +  Anexa CONDIŢIILEcare pot fi asociate tarifelor de aeroport1. Condiţii asociate tarifului de aterizare a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei. b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă. c) Tariful se percepe pentru o aterizare şi o decolare şi dă dreptul la:- utilizarea facilităţilor şi a instalaţiilor aeroportului, cu excepţia balizajului luminos;- utilizarea suprafeţelor şi a facilităţilor terminalelor, cu excepţia celor tarifate separat;- staţionarea aeronavei, dar nu mai mult de două ore după aterizare. d) Tariful include, după caz, şi costurile aeroportului cu obiectivele de investiţii şi lucrările de întreţinere aferente suprafeţelor de mişcare pentru aeronave. e) În scopul încurajării creşterii frecvenţei de operare, administratorul aeroportului poate aplica reduceri de maximum 50% la tariful de aterizare, în funcţie de numărul de mişcări, în trepte de maximum 5%.2. Condiţii asociate tarifului de iluminare a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei. b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă. c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare şi pentru fiecare decolare efectuate cu utilizarea instalaţiei de balizaj luminos şi/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.3. Condiţii asociate tarifului de staţionare a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei şi pe intervalul de staţionare. b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă. c) Tariful se percepe pentru fiecare oră sau fracţiune de oră de staţionare a aeronavei pe aeroport, cu excepţia primelor 3 ore după aterizare. Fracţiunea de oră se stabileşte la 15 minute.----------Lit. c) a pct. 3 din anexă a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.4. Condiţii asociate tarifului de servicii pentru pasageri a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, având punctul de plecare în aeroportul respectiv. b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.5. Condiţii asociate tarifului de dezvoltare a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, având punctul de plecare în aeroportul respectiv, şi se publică împreună cu perioada de aplicare. b) Tariful se percepe pe perioada derulării obiectivelor de investiţii pentru finanţarea cărora este aplicat. c) Tariful se stabileşte în mod transparent, cu informarea utilizatorilor aeroportului cu privire la obiectivele de investiţii care se finanţează din respectivul tarif şi durata de aplicare a tarifului. d) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.6. Condiţii asociate tarifului de tranzit a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă. b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.7. Condiţii asociate tarifului de transfer a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe respectivul aeroport. b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani. c) Tariful include, după caz, şi costurile aeroportului cu obiectivele de investiţii aferente operaţiunilor de transfer, cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 5 lit. b) şi c), precum şi costurile cu securitatea aeroportuară aferente pasagerilor în transfer.8. Condiţii asociate tarifului de securitate aeroportuară a) Condiţiile asociate tarifului de securitate sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările ulterioare. b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani._________