ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 (*actualizată*)privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local(actualizată până la data de 1 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 martie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 14 octombrie 2009; DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea corectării în regim de urgenţă a unor deficienţe existente în procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul funcţiei publice, constatate în cadrul activităţii de monitorizare şi control,luând în considerare necesitatea imediată a creşterii gradului de mobilitate a funcţionarilor publici între diferite tipuri de funcţii şi la diferite niveluri ale administraţiei publice, precum şi a flexibilităţii carierei în cadrul corpului funcţionarilor publici, în vederea asigurării continuităţii serviciului public şi a menţinerii resurselor umane în cadrul acestui corp profesional în contextul social, politic, economic şi administrativ actual,luând în considerare opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice şi a optimizării actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare şi ale reorganizării instituţionale la nivelul administraţiei publice din România, este considerată prioritară, necesară şi oportună îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional care să permită implementarea de măsuri administrative şi manageriale adecvate reducerii cheltuielilor bugetare, prin întărirea controlului managerial, în special cu privire la costurile funcţionării aparatului administrativ şi în domeniul politicilor de personal din sectorul bugetar.Ţinând seama de urgenţa reglementării cadrului legal care să asigure utilizarea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă în activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai bună monitorizare a performanţei în activitatea managerială şi o mai bună gestionare a resurselor publice, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor de administraţia publică,având în vedere necesitatea reconfigurării cabinetului demnitarului şi, totodată, a cabinetului unora dintre aleşii locali, sub aspect numeric,recunoscând rolul şi importanţa pe care le deţine cabinetul demnitarului în procesul de desfăşurare a activităţii organelor administraţiei publice centrale/locale, sub aspectul eficientizării funcţionării întregului aparat de stat/local, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare, este necesară reducerea numărului total de posturi prevăzute pentru cabinetul demnitarului, respectiv al unor categorii dintre aleşii locali, cu un procent de cel puţin 20%.Cunoscând că neadoptarea de măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul reducerii cheltuielilor bugetare în contextul economic actual, precum şi cu privire la eficientizarea aparatului administrativ,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) directorul executiv şi directorul executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;".---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte funcţii publice, în condiţiile prezentei legi;".---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi de promovare în funcţii publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, dispune, după caz, amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursului."---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.4. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, precum şi pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale este organizat, în condiţiile legii, astfel: a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înalţii funcţionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; b) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al comunei, şef serviciu şi şef birou; c) de autorităţile şi instituţiile publice în al căror stat de funcţii se află funcţia publică vacantă, pentru funcţiile publice de conducere de secretar al comunei, şef serviciu şi şef birou şi pentru toate funcţiile publice de execuţie. (2) În vederea verificării şi validării condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de către autorităţile şi instituţiile publice organizatoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, funcţionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. (3) În cazul concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel puţin 20 de zile înainte de demararea procedurilor prevăzute de lege."---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.5. La articolul 62, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numirea în funcţiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală."---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.6. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate."7. La articolul 65, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. (2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează; c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi."8. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 58 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător."9. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii."10. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic."11. La articolul 89, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În mod excepţional, detaşarea se poate dispune şi pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) sau, după caz, ale art. 92 alin. (4), dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. În acest caz, detaşarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire a funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, la propunerea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public detaşat.(2^2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale echivalente funcţiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (1)-(2^1)."12. La articolul 90, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul funcţionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcţii publice de conducere de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiţii de ocupare şi experienţă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcţiei de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5). Autorităţile sau instituţiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate a condiţiilor de ocupare şi a experienţei profesionale."13. La articolul 90, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul înalţilor funcţionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la solicitarea justificată a înaltului funcţionar public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care se găseşte funcţia publică vacantă pe care urmează a fi transferat, cu îndeplinirea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru funcţia publică respectivă şi cu respectarea prevederilor alin. (7)."14. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 91. - (1) Mutarea pe o altă funcţie publică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice poate fi definitivă sau temporară. (2) Mutarea definitivă pe o altă funcţie publică vacantă poate avea loc în următoarele situaţii: a) când se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe o funcţie publică vacantă echivalentă, de aceeaşi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fişa postului. În acest caz este necesar acordul scris al funcţionarului public; b) la solicitarea justificată a funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, pe o funcţie publică vacantă echivalentă, de aceeaşi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fişa postului; c) în alte situaţii prevăzute de dispoziţiile legale. (3) În cazul înalţilor funcţionari publici, mutarea definitivă se poate dispune de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la solicitarea justificată a înaltului funcţionar public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care se găseşte funcţia publică vacantă pe care urmează a fi mutat definitiv, cu îndeplinirea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru funcţia publică respectivă. (4) Mutarea temporară pe o altă funcţie publică se dispune motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public. (5) Mutarea temporară sau definitivă pe o altă funcţie publică vacantă poate fi solicitată de funcţionarul public în cazul în care starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfăşurarea activităţii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o funcţie publică pentru care funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor şi dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin. (6) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, funcţionarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin. (3). (7) Funcţionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (3)."15. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile prezentei legi."16. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de către funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate."17. La articolul 92, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, până la data încetării suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice, până la expirarea perioadei pentru care a fost aplicată sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situaţia în care funcţionarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înalţilor funcţionari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii."18. La articolul 93, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din funcţia publică. În această situaţie, înaltul funcţionar public intră în corpul de rezervă al funcţionarilor publici beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o funcţie publică de conducere sau de execuţie vacantă, în condiţiile prezentei legi."19. La articolul 94 alineatul (1), literele a), b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică sau într-o funcţie de autoritate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34; b) este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, după caz, la cabinetul unui preşedinte al consiliului judeţean ori la cancelaria prefectului;................................................................. h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii;".20. La articolul 95, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, fără ca perioadele cumulate de suspendare să depăşească 3 ani în cariera funcţionarului public în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al funcţionarului public dacă interesul personal legitim este justificat prin desfăşurarea de activităţi remunerate pe perioada suspendării raporturilor de serviciu."21. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Suspendarea raportului de serviciu se solicită în scris şi motivat de funcţionarul public, se aprobă de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), numai pe baza unor documente justificative."22. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în oricare dintre următoarele situaţii: a) stabilirea de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3); b) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici; c) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate; d) modificarea calităţii posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza unui contract individual de muncă în funcţii publice, respectiv prin transformarea funcţiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevăzute activităţile cuprinse la art. 2 alin. (1) şi (3) în posturi vacante sau ocupate ce urmează a fi ocupate în baza unui contract individual de muncă; e) modificarea structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, în cazul în care se modifică structura de funcţii publice; f) reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor funcţii publice; g) înfiinţarea sau desfiinţarea unor funcţii publice; h) echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale din punctul de vedere al salarizării şi al structurii carierei pe categorii, clase şi grade profesionale. (2) Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este prealabil şi obligatoriu în toate situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Autorităţile şi instituţiile publice pot efectua modificări de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) o singură dată pe trimestru. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), avizul pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se solicită trimestrial. (5) În situaţia în care, după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc măsuri din categoria celor prevăzute la alin. (1) se aprobă cu modificări sau completări, ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici aceste acte administrative în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării lor prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, hotărâre a consiliului judeţean. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale pot pune în aplicare dispoziţiile hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, numai după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În acest caz, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii actelor administrative prevăzute la alin. (5). (7) Lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."23. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:"Art. 107^1. - (1) Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale structurii organizatorice, reorganizări sau desfiinţări de structuri şi funcţii publice, autorităţile şi instituţiile publice iniţiatoare sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta lege. (2) După aprobarea actelor normative sau administrative în condiţiile legii, pentru structura de funcţii publice care rezultă în condiţiile alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prevăzute la art. 107."24. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 111. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 107 dacă cel puţin 70% din atribuţiile fiecărui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publică."25. La articolul 111, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) În situaţia în care constată că atribuţiile posturilor aferente funcţiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publică în condiţiile stabilite la alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să le transforme în posturi de natură contractuală, în termen de maximum 45 de zile de la data constatării. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), titularul funcţiei publice transformate poate opta, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, între: a) ocuparea postului în regim contractual; b) eliberarea din funcţia publică, în condiţiile legii."26. La anexă, la capitolul I litera B, punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi director executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul instituţiei prefectului, în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;".---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul IIAlineatele (2) şi (3) ale articolului IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în mod excepţional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2010."  +  Articolul IIIAlineatul (6) al articolului 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Numirea inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. Inspectorul şcolar general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educaţiei, cercetării şi inovării un contract de management educaţional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcţiile şi obiectivele din strategia pe educaţie, în concordanţă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condiţiilor din contractul de management educaţional se face trimestrial."---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul IV (1) Funcţiile publice, funcţiile publice specifice şi posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum şi adjuncţii acestuia, sunt şi rămân desfiinţate sau, după caz, se desfiinţează. (2) Funcţiile publice cu statut special, altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor publice deconcentrate prevăzute în anexa nr. 1, şi funcţiile publice de prefect şi subprefect se exceptează de la prevederile alin. (1). (3) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1 sunt conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat, respectiv al celorlalte servicii publice. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai mulţi adjuncţi, în limita numărului de posturi care se desfiinţează. (4) Persoanele care urmează să ocupe funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) se numesc prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale, în condiţiile art. V. (5) Poate ocupa o funcţie dintre cele prevăzute la alin. (3) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1. (6) Funcţiile prevăzute la alin. (3) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia. (7) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate. (8) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru funcţia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) beneficiază de sporul de vechime şi de celelalte sporuri, în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii şi de legislaţia aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice. (9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79, art. 94-96 şi art. 111-114 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Modelul-cadru al contractului de management prevăzut la alin. (6) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (11) Funcţionarilor publici şi personalului încadrat în regim contractual, care ocupă posturi dintre cele prevăzute la alin. (1), li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (12) Funcţionarilor publici şi personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care se numesc în condiţiile alin. (4), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării contractului de management.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul V (1) Evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează serviciile publice deconcentrate respective, precum şi celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1. (2) Data desfăşurării evaluării în condiţiile alin. (1) se aduce la cunoştinţa publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice. (3) Candidaţii depun proiectul de management şi un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) copie de pe cartea de identitate; b) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate; c) copie legalizată de pe diploma de studii; d) cazier judiciar; e) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. (4) Proiectele de management prezentate de candidaţi sunt elaborate pentru o perioadă de maximum 4 ani şi vor cuprinde cel puţin următoarele: a) identificarea problemelor existente în domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat; b) obiective şi direcţii de acţiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al instituţiei şi pentru îmbunătăţirea actului managerial; c) dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine; d) aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale instituţiei respective; e) propuneri de îmbunătăţire a colaborării instituţionale. (5) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, formate din specialişti în domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte în mod obligatoriu şi un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul respectiv. (6) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă: a) metodologia de evaluare a cunoştinţelor şi aptitudinilor manageriale ale candidaţilor pentru ocuparea posturilor în baza unui contract de management; b) metodologia de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale directorilor coordonatori şi ale directorilor coordonatori adjuncţi. (7) Metodologiile prevăzute la alin. (6) se publică pe pagina de internet a autorităţilor şi instituţiilor publice.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul VIPână la data de 31 decembrie 2009 ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici prevăzute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face şi prin concurs, organizat cu respectarea următoarelor condiţii: a) autorităţile şi instituţiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 13 zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la lit. a) în termen de două zile de la data primirii solicitării; c) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să publice condiţiile de desfăşurare a concursurilor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului; d) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a afişa la sediul său şi, după caz, de a publică în presă şi pe pagina de internet, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului, următoarele informaţii: data organizării concursului, numărul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul şi datele de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs pentru înalţi funcţionari publici dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului prevăzut la lit. c); f) comisia de concurs pentru înalţi funcţionari publici are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).  +  Articolul VII (1) În situaţia în care membrii comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor pentru înalţii funcţionari publici nu se prezintă la două şedinţe consecutive, mandatul acestora încetează de drept. (2) Constatarea încetării de drept a mandatului acestora se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor pentru înalţii funcţionari publici se desemnează, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, câte un membru supleant. Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular corespunzător, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen.  +  Articolul VIIIPersoanele care ocupă funcţiile prevăzute la art. III şi art. IV alin. (3) îşi păstrează statutul şi celelalte drepturi prevăzute de lege, iar contractele de management educaţional, respectiv contractele de management încheiate de acestea, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi produc efectele până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate sau, după caz, până la data la care intervine un motiv legal de încetare sau reziliere a acestora.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul IXOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în aparatul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului. (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat. (3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul XLegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din: a) maximum două persoane, la oraşe şi municipii; b) maximum 4 persoane, la municipii reşedinţă de judeţ."2. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitarului, poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal şi curier personal."3. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti este de 13."4. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane."  +  Articolul XILegea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant şi secretarul cancelariei."2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Numărul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4."  +  Articolul XIIOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul XIIIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul XIV (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abrogă. (2) Hotărârea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management rămâne în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV alin. (10).  +  Articolul XV (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,interimar,Gheorghe PogeaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt Szakal,secretar de statp. Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,interimar,Iulia Adriana Oana Badea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 6 octombrie 2009.Nr. 105.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând serviciile publice deconcentrate ale ministerelorşi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale dinunităţile administrativ-teritoriale şi alte servicii publiceA. Ministerul Sănătăţii- direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului BucureştiB. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional- direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional, respectiv a municipiului BucureştiC. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri1. comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor;2. comisariate judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor;3. oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.D. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale1. direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti;2. organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";3. inspectorate teritoriale de muncă şi al municipiului Bucureşti;4. case de pensii judeţene şi a municipiului Bucureşti;5. agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti;6. inspectorate sociale regionale;7. agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti.E. Ministerul Tineretului şi Sportului1. direcţii pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;2. direcţii pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;3. complexuri sportive naţionale şi municipale;4. cluburi sportive municipale şi orăşeneşti;5. casele de cultură ale studenţilor.F. Ministerul Finanţelor Publice1. direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;2. direcţii regionale, judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni;3. secţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare.G. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1. direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;2. inspectorate teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;3. inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare;4. centre judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de plăţi şi intervenţie pentru agricultură;5. oficii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de consultanţă agricolă;6. oficii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;7. oficii de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit;8. oficii de studii pedologice şi agrochimice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.H. Ministerul Mediului1. agenţii regionale şi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de protecţia mediului;2. comisariate regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu;3. direcţii de ape bazinale ale Administraţiei Naţionale Apele Române.I. Secretariatul General al Guvernului1. direcţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;2. direcţii de statistică regionale şi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;3. unităţi teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;4. inspectoratele teritoriale regionale de stat în construcţii.J. Ministerul Economiei- filiale teritoriale ale Agenţiei Române pentru Conservarea EnergieiK. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale1. oficii judeţene de poştă;2. direcţiile regionale de poştă.L. Abrogată.--------Litera L din anexa 1 a fost abrogată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 14 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998)--------------------------------------------------Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Demnitar │Numar total ││crt.│ │de posturi │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Prim-ministru │ 18 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Viceprim-ministru, ministru de stat │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al │ ││ │Guvernului │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de │ ││ │stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, │ ││ │Secretariatului General al Guvernului şi │ ││ │Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Conducător de organ de specialitate al administraţiei │ ││ │publice centrale, cu rang de secretar de stat │ 4 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘------------