ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011  Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, este determinată de necesitatea stringentă de reglementare a unui mecanism economic de finanțare, de implicare a beneficiarilor în finanțarea cheltuielilor de administrare, exploatare, întreținere și reparare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a restructurării și reorganizării Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, care funcționează ca regie autonomă, instituție aflată în imposibilitatea exercitării funcției de administrare prevăzute în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În condițiile constrângerilor bugetare datorate crizei economice mondiale și pentru a asigura echilibrul și stabilitatea economico-financiară, se impune luarea unor măsuri imediate de reorganizare a actualei Administrații Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.În lipsa unor reglementări urgente există riscul neasigurării resurselor financiare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, cu grave consecințe asupra populației și protecției mediului.Având în vedere că aplicarea măsurilor și activităților specifice pentru reducerea riscurilor și a pagubelor produse de inundații trebuie realizată printr-o abordare bazinală, sub comanda unei singure instituții, este necesar ca digurile și barajele de pe râurile interioare și de pe Dunăre aflate în prezent în administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare să fie preluate de Administrația Națională "Apele Române".Reglementarea schimbărilor preconizate se propune să se facă prin ordonanță de urgență a Guvernului deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.Ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.(2) Sediul central al Agenției este în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4.(3) Agenția are în structura sa o unitate centrală și filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unități de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca filialele teritoriale să aibă personalitate juridică. (la 17-11-2012, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) (4) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este de 3.226. (la 18-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 18 iulie 2018 ) (5) Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la înființare.(6) Înființarea unităților de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției.(7) Numărul filialelor teritoriale, competența teritorială a acestora și relațiile funcționale cu Agenția se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției. (la 17-11-2012, Alin. (7) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. )  +  Articolul 2(1) Activitatea fiecărei filiale teritoriale este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unități de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare. (la 17-11-2012, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) (2) Din consiliile prevăzute la alin. (1) fac parte reprezentanți ai organizațiilor, federațiilor și ai altor beneficiari de servicii de îmbunătățiri funciare prestate de Agenție. Din consiliile de filială fac parte și specialiști recunoscuți pe plan local în domeniul îmbunătățirilor funciare.(3) Atribuțiile consiliilor de filială și ale consiliilor de unitate de administrare, condițiile și procedura de desemnare și de numire a membrilor lor, precum și funcționarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.(4) Pentru activitatea desfășurată membrii consiliului de filială și ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerați.  +  Articolul 3(1) Patrimoniul Agenției se constituie prin preluarea elementelor de activ și de pasiv ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, pe bază de protocol de predarepreluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data înființării Agenției.(2) La data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare se desființează.(3) După preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenția va preda Administrației Naționale "Apele Române" lucrările de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și a celor de pe Dunăre, compuse din diguri și baraje cu rol de apărare împotriva inundațiilor, împreună cu instalațiile, și terenurile aferente, stocurile de materiale și mijloace de apărare, mijloace de intervenție și avertizare, mijloace fixe și echipamente de protecție, siguranță și cazarmament pentru apărarea împotriva inundațiilor, pe bază de protocol de predare-preluare, care se încheie în termen de 10 zile de la data predării-preluării prevăzute la alin. (1).(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului și Pădurilor își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.(5) Nu vor face obiectul predării-preluării prevăzute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuărilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigură preluarea apei pentru irigații, precum și barajele din cadrul amenajărilor pentru combaterea eroziunii solurilor fără rol de atenuare a viiturilor.(6) În termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agenția va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, atât a celor aflate în exploatare, cât și a celor aflate în conservare, precum și a imobilizărilor în curs de execuție, cu reflectarea diferențelor pe seama conturilor de capital și rezerve.  +  Articolul 4(1) Agenția desfășoară următoarele activități:a) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepția amenajărilor sau părților de amenajare preluate de federații, precum și a amenajărilor cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și în cadrul cărora s-au constituit organizații;b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;c) scoaterea din funcțiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătățiri funciare sau părți de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătățiri funciare;e) realizarea de investiții pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și execuția de noi amenajări;f) informarea și instruirea în domeniul îmbunătățirilor funciare;g) realizarea și asigurarea funcționării sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;h) asigurarea alimentării cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale, prin amenajările de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa, în condițiile legii;i) prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către organizații, federații și alte persoane fizice și juridice;j) cooperarea internațională, în limitele împuternicirii acordate de minister;k) desfășurarea altor activități de interes public prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.l) pune în funcțiune stațiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităților, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice; (la 25-07-2016, Lit. l) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) m) desfășoară activități de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 29-06-2013, Lit. m) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) (1^1) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum și costurile maxime generate de aceste activități se stabilesc de o comisie formată din reprezentanții prefecturii, ai inspectoratelor pentru situații de urgență, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ai Ministerului Finanțelor Publice. Costurile maxime generate de activitățile de la alin. (1) lit. l), precum și sursa de finanțare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice. (la 25-07-2016, Alin. (1^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) (2) Agenția aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare stabilite de lege, gestionează eficient resursele proprii și pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, și, totodată, asigură integritatea și funcționarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa și contractează cu terți furnizori achiziția de bunuri și servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Agenția îndeplinește următoarele atribuții:a) întocmește și pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică;b) face propuneri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor;c) inventariază anual amenajările de irigații, cu evidențierea distinctă a celor funcționale;d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații; (la 10-06-2017, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare și propuneri anuale pentru investiții în reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente sau execută noi amenajări și supraveghează realizarea acestor lucrări de investiții, precum și propuneri de elemente de strategie și politici sectoriale;f) urmărește impactul asupra mediului înconjurător al activităților de îmbunătățiri funciare și ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislația protecției mediului;g) asigură paza și protecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară;h) urmărește permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrare;i) desfășoară acțiuni de prevenire și protecție a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa față de acțiunea factorilor de risc și a calamităților naturale, fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice;j) pregătește și pune în aplicare planurile de acțiune în cazuri de urgență;k) emite avize tehnice pentru instalațiile care se amplasează și construcțiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare din administrarea sa;l) elaborează și finanțează planul propriu de cercetare, proiectare și informatică;m) coordonează și îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, efectuat de filialele teritoriale; (la 17-11-2012, Lit. m) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) n) avizează documentațiile tehnice, contractează și finanțează lucrările de investiții contractate cu terți furnizori și verifică derularea și recepționarea lucrărilor, potrivit legii;o) elaborează studiile privind necesarul forței de muncă pe structuri de personal, pregătirea și perfecționarea întregului personal, selectarea și promovarea acestuia în cadrul unităților din subordine;p) organizează și aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv și evidența angajamentelor conform legii, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării activităților;q) organizează și participă la activități de cooperare tehnicoeconomică internațională în domeniul îmbunătățirilor funciare, al gospodăririi apelor și protecției mediului;r) verifică și dispune măsuri privind organizarea propriei contabilități potrivit legii;s) organizează și desfășoară acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și pentru constituirea stocurilor de materiale și mijloace de apărare, mijloace de intervenție și avertizare, mijloace fixe și echipamente de protecție, siguranță și cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare.ș) efectuează probele tehnologice ale instalațiilor agregatelor de pompare și verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigații. (la 09-04-2013, Lit. ș) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013. ) t) efectuează activități de furnizare a energiei electrice către clienți, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; (la 25-07-2016, Lit. t) a art. 5 a fost reintrodusă de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) ț) în calitate de lider de asociere, Agenția poate reprezenta organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziție publică a energiei electrice necesară, tranzacționată pe piața liberă. (la 25-07-2016, Lit. ț) a art. 5 a fost introdusă de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 6(1) Agenția exploatează, administrează, întreține și repară amenajările de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică și pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-11-2012, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) (2) Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare ce se administrează de Agenție se constituie ca anexă la regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.(3) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.(4) Anual, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Agenție se modifică sau se completează și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției.(5) Cheltuielile necesare desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Agenției, cu încadrarea în fondurile aprobate anual cu această destinație.(6) Cheltuielile necesare evacuării apei descărcate în amenajările de îmbunătățiri funciare administrate de Agenție, de tipul desecare/apărare împotriva inundațiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenției, vor fi suportate de administratorul barajelor sau digurilor respective, în baza convenției semnate de acesta cu Agenția. (la 09-04-2013, Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 10-06-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 8(1) Se mandatează Agenția să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate a statului asupra bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea sa.(2) Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale, precum și a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Agenției.  +  Articolul 9Agenția administrează infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public și privat al statului, cu excepția celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, și a celor prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 10(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Agenția contractează cu terți elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcții, exploatare, întreținere și reparații, inclusiv achiziționarea sau închirierea echipamentului necesar desfășurării activităților sale, precum și a echipamentelor de intervenție pentru a face față situațiilor de urgență, inclusiv pentru lucrările de întreținere curentă în amenajările de îmbunătățiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislației privind achizițiile publice. (la 17-11-2012, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) (2) Până la transmiterea către organizații și federații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, Agenția contractează serviciile de exploatare, întreținere și reparații ale acesteia cu terții prestatori de servicii, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.(2^1) Serviciile de exploatare și întreținere curente prevăzute la alin. (1) se pot realiza și cu personalul propriu al Agenției. (la 17-11-2012, Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) (3) Agenția poate angaja pentru activități sezoniere personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de directorul general al Agenției.  +  Articolul 11Veniturile proprii ale Agenției se constituie din:a) tarifele percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații; (la 10-06-2017, Litera a) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) b) dobânzi și penalități percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen;c) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localități, incinte agricole și industriale, a unor amenajări piscicole și de evacuare a apelor pluviale, menajere și industriale uzate, care respectă normele în vigoare;d) sumele încasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din închirierea bunurilor din domeniul public și privat al statului, aflate în patrimoniul propriu;e) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea sa, percepute pentru întreținerea secțiunii acestora și a rampelor de acces;f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice și de specialitate, precum și a avizelor și acordurilor de scoatere din circuitul agricol și silvic, după caz;g) sumele încasate din scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol și silvic, după caz, a suprafețelor ocupate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreținere și regenerare a plantațiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, în condițiile legii;i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obținute în urma lucrărilor de întreținere a digurilor și a rețelei de canale, în condițiile legii;j) alte venituri realizate din exploatarea patrimoniului propriu, corelat cu activitățile și atribuțiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale.k) sumele încasate ca urmare a furnizării energiei electrice către clienți. (la 29-06-2013, Lit. k) a art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 12Cheltuielile curente și de capital ale Agenției au următoarea destinație:a) cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile și serviciile necesare desfășurării activității proprii;b) cheltuieli de investiții privind:(i) obiectivele de investiții noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătățiri funciare din domeniul public și/sau privat al statului;(ii) studiile și proiectarea legate de obiectul său de activitate;(iii) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului;(iv) expertizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din cadrul infrastructurii aparținând domeniului public al statului și consultanța de specialitate referitoare la aceste lucrări;(v) abrogată; (la 15-11-2015, Pct. (v) al lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) c) exploatarea, întreținerea, reparațiile și administrarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului;c^1) furnizarea energiei electrice către clienți, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea Agenției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; (la 29-06-2013, Lit. c^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) c^2) lucrările de întreținere și de reparații la bunurile din amenajările de irigații, definite în anexa nr. 2 la Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la prizele de apă pentru irigații, dragarea/decolmatarea șenalelor, andocarea și reparațiile specifice stațiilor de pompare de bază plutitoare, reparațiile specifice stațiilor de pompare de bază fixe, inclusiv cele reversibile, a stațiilor de repompare, precum și a canalelor și conductelor de aducțiune și distribuție a apei până la stațiile de pompare de punere sub presiune; (la 25-07-2016, Lit. c^2) a art. 12 a fost modificată de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. ) c^3) cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere se suportă în limita sumelor alocate anual din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație; (la 10-06-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) d) acțiunile de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și constituirea stocurilor de materiale și mijloace de apărare, mijloace de intervenție și avertizare, mijloace fixe și echipamente de protecție, siguranță și cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare;e) reabilitarea infrastructurii aparținând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătățiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investiții sistate ori întrerupte temporar;f) reabilitarea infrastructurii aparținând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătățiri funciare existente; g) protecția mediului prin lucrări de îmbunătățiri funciare și monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice;h) informarea publică și instruirea în domeniul îmbunătățirilor funciare;i) funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;j) conservarea și asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în conservare;k) executarea probelor tehnologice și a epuizmentelor și consumul de energie pe perioada nefuncționării;k^1) scoaterea din funcțiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătățiri funciare sau părți de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică; (la 17-11-2012, Lit. k^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) k^2) refacerea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând Agenției, afectată de calamități naturale, repararea infrastructurii, inclusiv evacuarea apei prin pompare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație; (la 09-04-2013, Lit. k^2) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013. ) k^3) efectuarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România și statele vecine privind apărarea împotriva inundațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație; (la 09-04-2013, Lit. k^3) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013. ) k^4) efectuarea probelor tehnologice ale instalațiilor și agregatelor de pompare și verificarea capacității de transport a canalelor la începerea sezonului de irigații, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. (la 09-04-2013, Lit. k^4) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013. ) k^5) asigurarea pazei și protecției infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară; (la 15-11-2015, Lit. k^5) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015, care introduce pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 25 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015. ) l) alte cheltuieli necesare desfășurării atribuțiilor prevăzute la art. 5.  +  Articolul 12^1Cheltuielile cu lucrările prevăzute la art. 12 lit. c^2) se suportă de către Agenție, în limita prevederilor bugetare alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație. (la 25-07-2016, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 13(1) Conducerea Agenției este asigurată de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care își desfășoară activitatea potrivit regulamentului de organizare și funcționare al Agenției.(1^1) Președintele consiliului de conducere este directorul general al Agenției. (la 10-06-2017, Articolul 13 a fost completat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (2) Președintele consiliului de conducere și membrii acestuia sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Componența, atribuțiile și competențele consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Agenției.(4) Consiliul de conducere își numește un secretar, care nu este membru al acestuia.(5) Abrogat. (la 10-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 ) (6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autorităților din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția celor nominalizați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cât dețin funcția din minister.(7) Membrii consiliului de conducere și secretarul acestuia vor primi o indemnizație de ședință, care se plătește din veniturile proprii ale Agenției. Cuantumul indemnizației de ședință se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, și va fi de până la 20% din salariul directorului general.(8) Conducerea activității curente a Agenției este asigurată de către directorul general, ajutat de doi directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere. (la 26-06-2019, Alineatul (8) din Articolul 13 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2019 ) (9) Drepturile salariale ale directorului general și directorilor generali adjuncți se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se individualizează prin ordinul de numire în funcție. (la 26-06-2019, Alineatul (9) din Articolul 13 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2019 ) (10) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.(11) Atribuțiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției.(12) Activitatea curentă a filialelor teritoriale este condusă de directori, numiți prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.(13) Personalul Agenției este angajat pe bază de contract individual de muncă și se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (la 17-11-2012, Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. )  +  Articolul 14(1) Personalul angajat în cadrul Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, care se desființează, se preia de către Agenție, în limita posturilor prevăzute la art. 1 alin. (4).(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face în termenele și cu procedura stabilite de lege.  +  Articolul 15(1) Agenția se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare este parte.(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare și aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea și se preiau de către Agenție.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și contractelor de furnizare a energiei electrice și a celorlalte utilități.  +  Articolul 16De la data încheierii protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), Agenția administrează bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate publică prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bunurile din domeniul privat al statului, până la transmiterea acestora către organizații și federații, precum și patrimoniul propriu stabilit pe baza situațiilor financiare existente la sfârșitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituție publică la organul fiscal competent.  +  Articolul 17Abrogat. (la 10-06-2017, Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 133 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 07 iunie 2017 )  +  Articolul 18Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile se calculează anual de către Agenție, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, iar cuantumul tarifelor se aprobă de directorul general al Agenției.  +  Articolul 19La data desființării Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului;1^1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Dizolvarea, lichidarea și repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum și reorganizarea organizațiilor și federațiilor și modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.(2) În cazul dizolvării organizației sau federației, bunurile obținute conform prevederilor art. 27 și cele achiziționate ori edificate din bani publici și rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenției, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.(3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizației sau federației vor fi repartizate conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-02-2009, Pct. 1^1 al art. 19 care modifică art. 25 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) 2. La articolul 27, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Punerea în funcțiune a infrastructurii de irigații care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosința sau în proprietatea unei organizații se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenției.3. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Punerea în funcțiune a infrastructurii de irigații care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosința unei federații se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenției.4. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Dacă o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătățiri funciare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoașterea de utilitate publică și, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.5. Alineatul (1) al articolului 30, articolele 36-38, 40-42, 44-55, 64, 67, 70, 71, literele g), i), j), k), l) și n) ale articolului 74, litera e) a articolului 76, alineatele (5) și (6) ale articolului 83 și articolul 90 se abrogă.5^1. La anexa nr. 1, poziția a șaptea va avea următorul cuprins:Amenajare de îmbunătățiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreținută și reparată de Agenție, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare. (la 13-02-2009, Pct. 5^1 al art. 19 care modifică poziția a șasea a anexei 1 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) 5^2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Bunurile din amenajările de desecare și drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitațională și cu pompare, inclusiv stațiile de pompare aferente acestora. (la 13-02-2009, Pct. 5^2 al art. 19 care modifică pct. 2 al anexa 2 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. ) 6. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepția celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenției.7. În tot cuprinsul legii, precum și în actele normative în vigoare, sintagma "sucursală teritorială/sucursale teritoriale" se înlocuiește cu sintagma "filială teritorială/filiale teritoriale", după caz, iar sintagma "Administrația/Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția/Agenție", după caz. (la 13-02-2009, Pct. 7 al art. 19 care modifică LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009, a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012. )  +  Articolul 20Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare va solicita fonduri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru activitățile desfășurate până la semnarea contractelor de exploatare, întreținere și reparații privind amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la desființarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 21(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2011, în baza protocolului de predare-preluare care cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) și să le introducă în bugetul propriu și în anexele la acesta.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 29 septembrie 2011.Nr. 82.------