ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011(*actualizată*)pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil(actualizată până la data de 20 aprilie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 aprilie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,luând în considerare faptul că aplicarea noilor reglementări civile este condiţionată de existenţa, la data intrării lor în vigoare, a unui cadru normativ adaptat şi corelat,având în vedere dispoziţiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care impun adoptarea până la data intrării în vigoare a acestuia a tuturor actelor normative necesare aplicării noilor reguli de drept civil,având în vedere efectele deosebit de importante pe care Codul civil le leagă de înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce în lipsa corelării procedurilor actuale de înscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil,ţinând cont de faptul că nearmonizarea legislaţiei va conduce, pe de o parte, la blocarea activităţii de înscriere în arhivă, ceea ce va afecta în mod grav drepturile creditorilor ipotecari şi securitatea circuitului civil, şi, pe de altă parte, la inaplicabilitatea unor norme şi soluţii noi din Codul civil,pentru a evita interpretarea divergentă a noilor reguli de drept civil din cauza lipsei de unitate terminologică şi de substanţă între noul Cod civil şi o serie de reglementări specifice,întrucât neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecinţă negativă imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a unor servicii de interes public, cu prejudicierea gravă a drepturilor cetăţenilor, precum şi generarea unei practici judecătoreşti neunitare,în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; d) arhivă - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM); e) aviz de înscriere, după caz: avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni asimilate acesteia, denumit în continuare aviz de ipotecă; avizul de fiducie; avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege, denumit în continuare aviz specific; avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor; avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. (2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi poate fi:1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare;4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial;5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă;8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă;9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci;10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial;11. avizul de menţinere a ipotecii;12. avizul de actualizare a datelor;13. avizul de executare a bunului ipotecat;14. avizul de preluare în contul creanţei;15. avizul de cesiune a ipotecii;16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial. (3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în arhivă a fiduciei şi poate fi:1. avizul de fiducie iniţial;2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;3. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;4. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;5. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;6. avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial. (4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege şi poate fi:1. avizul specific iniţial;2. avizul modificator al avizului specific iniţial;3. avizul de prelungire a avizului specific iniţial;4. avizul de stingere a avizului specific iniţial;5. avizul de nulitate a avizului specific iniţial;6. avizul de reactivare a avizului specific iniţial. (5) Avizul de ipotecă - creanţe securitizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;3. avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;4. avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (6) Avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;3. avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;4. avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.----------Art. 1 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 1 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează, dacă prin lege nu se prevede altfel, în AEGRM, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri. (2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicităţii, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară.----------Alin. (2) al art. 2 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.(2^1) Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în arhivă.----------Alin. (2^1) al art. 2 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.(2^2) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea menţionată de art. 2.426 din Codul civil este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la arhivă.----------Alin. (2^2) al art. 2 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă. (4) Accesarea arhivei este permisă numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justiţiei. (2) Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuţii: a) autorizează operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, în vederea înregistrării în arhivă a avizelor de înscriere; b) supraveghează activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere de către operatori şi agenţii acestora; c) administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiţiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informaţiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele. În mod excepţional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua înregistrări în arhivă ale avizelor de înscriere, însă doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege; d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori şi agenţii acestora; e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agenţii împuterniciţi a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului; f) constată săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplică sancţiunile corespunzătoare; g) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile de concurenţă, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanţă cu decizia Consiliului Concurenţei sau, după caz, a instanţei judecătoreşti;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 3 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă. h) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile sale, menţionate la lit. d); i) cooperează cu operatorii şi agenţii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării arhivei, precum şi a relaţiei dintre arhivă şi terminalele care o deservesc; j) asigură, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise în arhivă numai prin intermediul aplicaţiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Corpului operatorilor; k) poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată."4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Persoanele juridice străine vor putea să înfiinţeze în România, în condiţiile legii, entităţi cu personalitate juridică având ca obiect de activitate înscrierea în arhivă a operaţiunilor prevăzute de lege."5. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Corpul operatorilor participă împreună cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, precum şi la elaborarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil, a prezentei ordonanţe şi a regulamentului.----------Alin. (5) al art. 12 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 5 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.6. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Actele prevăzute la alin. (5) se adoptă de către Autoritatea de Supraveghere.----------Alin. (5^1) al art. 12 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 6 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.(5^2) Corpul operatorilor poate propune Autorităţii de Supraveghere luarea de măsuri disciplinare împotriva operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora. Toate măsurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor."7. La articolul 13, partea introductivă şi punctul 2 al literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente:----------Partea introductivă a art. 13 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 7 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă...........................................................................2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei juridice;".8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea autorizaţiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluţiona cererea de acordare a autorizaţiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii solicitantului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ. Documentaţia se depune în două exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere. (2) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice. (3) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege, precum şi gradul de satisfacere a următoarelor criterii: a) gradul de acoperire teritorială a solicitantului; b) existenţa unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atribuţiei de operator; c) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de înscriere, în vederea înregistrării în arhivă; d) existenţa unei garanţii pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1); e) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg; f) capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhivă; g) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi. (4) Prin instrucţiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili conţinutul şi punctajul corespunzător fiecărui criteriu şi va putea, în funcţie de condiţiile existente pe piaţa serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3). (5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanţi şi de agenţii acestora la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionării şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării. (6) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucţiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora. (7) Solicitantului care nu va completa documentaţia în termen de 45 de zile de la comunicarea adresei în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru soluţionarea cererii.----------Alin. (7) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 8 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă. (8) Dispoziţiile privind autorizarea se aplică în mod corespunzător şi pentru reînnoirea autorizaţiei. În vederea reautorizării, operatorul va depune cererea de reînnoire a autorizaţiei la Autoritatea de Supraveghere cu cel puţin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare. (9) În cazul în care cererea de reînnoire a autorizaţiei este respinsă, Autoritatea de Supraveghere va opri, în ultima zi de valabilitate a autorizării, accesul operatorului la AEGRM, începând cu ora la care se sfârşeşte programul de lucru al Autorităţii de Supraveghere. Dacă aceasta este o zi nelucrătoare, termenul se va proroga până la prima zi lucrătoare."9. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de înscriere."10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În vederea împuternicirii unui agent, operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, documente referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agentului împuternicit, precum şi toate documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare în vigoare la data comunicării acestora.""10^1. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 18. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi va produce efecte începând cu această dată.»"----------Alin. (1) al art. 18 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care introduce pct. 10^1 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.11. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Operatorii sunt obligaţi să garanteze profesional pentru eventualele prejudicii rezultând din înregistrarea necorespunzătoare a avizelor de înscriere."----------Alin. (1) al art. 19 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 11 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.12. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) calitatea de acţionar care, prin participarea la capitalul social sau în alt mod, deţine cel puţin poziţie de control în structura acţionariatului entităţii respective, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare."13. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Codului civil, prezentei ordonanţe şi regulamentului vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesională sau cu scrisoarea de garanţie."----------Alin. (1) al art. 21 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 13 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă............................................................................ (3) Diligenţa operatorilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, în modul prevăzut în regulament şi în prezenta ordonanţă, se apreciază în abstracto, în condiţiile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil."14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de avize de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în arhivă.""14^1. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 23. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 200 lei. (2) De asemenea, operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă.»"----------Art. 23 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care introduce pct. 14^1 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă."Art. 24. - (1) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial. (2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial; b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial; c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial; d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare; e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; g) 20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii; h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat; i) 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei; j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii; k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor; l) 30 lei pentru avizul de transformare; m) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial. (3) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial. (4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe: a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial; e) 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial. (5) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz specific iniţial. (6) Pentru celelalte avize specifice se vor plăti următoarele taxe: a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial; b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific iniţial; c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial; d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific iniţial; e) 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific iniţial. (7) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanţe securitizate se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate; c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate; d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (9) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare. (10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligaţiuni ipotecare se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare. (11) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în arhivă a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege."----------Art. 24 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 15 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.16. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează ca venituri la bugetul de stat. (2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează, prin derogare de la alte dispoziţii legale, ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei, pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM. (3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum şi detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Disponibilităţile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (5) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (2), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justiţiei. (6) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 şi 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie."----------Art. 25 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 16 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.17. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenţa înregistrării în arhivă a unui aviz de înscriere, pe baza indicării numărului de identificare a avizului de înscriere."19. Articolul 28^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28^2. - (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă. (2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial. (3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri. (4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat. (5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhivă, după caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat. (6) Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (7) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere. (8) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică. (9) Înscrierea în arhivă a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (10) Înscrierea în arhivă a avizelor de ipotecă conform Legii nr. 31/2006 şi Legii nr. 32/2006 poate fi solicitată de reprezentantul creditorului."----------Art. 28^2 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 19 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.20. La articolul 28^3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 28^3. - (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de înscriere în arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil."----------Alin. (1) al art. 28^3 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 20 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere."21. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Corpul operatorilor are obligaţia de a furniza Autorităţii de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informaţiile sau rapoartele cerute de aceasta."22. După articolul 30 se introduce un articol nou, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum şi agenţii împuterniciţi ai acestora răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz."----------Art. 30^1 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 22 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă."23. Articolul 31 se abrogă."----------Art. 31 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 23 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.24. După articolul 31 se introduce un articol nou, articolul 31^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de către operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agenţii împuterniciţi ai acestora a următoarelor obligaţii: a) înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă;"b) desfăşurarea activităţii în conformitate cu regulile de concurenţă;"----------Litera b) a alin. (1) al art. 31^1 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012 care modifică pct. 24 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă. c) ţinerea evidenţei înscrierilor acoperite de garanţia de răspundere profesională şi constituirea din timp a unei garanţii suplimentare; d) achitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în arhivă, la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestei obligaţii, şi a contribuţiilor la Corpul operatorilor; e) respectarea deciziilor Autorităţii de Supraveghere; f) furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor cerute de aceasta; g) menţionarea de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise de el, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit; h) accesarea arhivei numai prin intermediul aplicaţiei software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere, într-o manieră care să nu conducă la perturbarea funcţionării arhivei sau la îngreunarea realizării scopului pentru care aceasta a fost creată; i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activităţii de înscriere în AEGRM astfel încât să nu inducă în eroare publicul utilizator şi să nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante; î) comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţă, a oricăror modificări ale elementelor prevăzute la art. 17 alin. (1); j) transmiterea de către operator a unui raport detaliat al activităţii agentului împuternicit, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii acestuia; k) păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în arhivă, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; l) verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în arhivă; m) respectarea programului de funcţionare a arhivei potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din regulament; n) comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, în termenele prevăzute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei din cauze tehnice; o) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil sau nu au conţinutul acceptat de arhivă şi, atunci când este posibil, înştiinţarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate şi explicarea refuzului. (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) suspendarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă pe o durată de la 15 zile la un an; c) revocarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă. (3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile. În cazul în care este necesar, personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, însoţit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului împuternicit cercetat. În urma deplasării la sediul operatorului sau al agentului, se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate şi care va fi semnat de reprezentantul Autorităţii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor şi de reprezentantul operatorului sau agentului. (4) Sancţiunile disciplinare împotriva operatorului se aplică prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Sancţiunile disciplinare împotriva birourilor operatorului sau agenţilor împuterniciţi ai acestuia se aplică prin decizie a conducătorului compartimentului de specialitate al Autorităţii de Supraveghere. (6) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plângere în termen de 15 de zile de la comunicare. (7) Plângerea prevăzută la alin. (6) se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii."25. Articolul 32 se abrogă.26. Articolul 33 se abrogă.----------Art. 33 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012, care modifică pct. 26 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind măsurile pentru combaterea întârzieriiexecutării obligaţiilor de plată rezultate din contracte întreprofesionişti"2. La articolul 1, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. contract încheiat între profesionişti reprezintă contractul încheiat fie între profesionişti, fie între aceştia şi o autoritate contractantă, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui preţ constând într-o sumă de bani;".3. La articolul 1 punctul 2 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins:"b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general şi care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:".4. La articolul 2, alineatul (1) şi litera b) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionişti........................................................................... b) contractele încheiate între profesionişti şi consumatori."5. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIDobânda aplicabilă obligaţiilor de plată rezultate dincontracte încheiate între profesionişti"6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) şi partea introductivă a literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) în cazul contractelor încheiate între profesionişti, potrivit art. 1.535 din Codul civil;"----------Lit. a) a alin. (a) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2007 - modificată de pct. 6 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012............................................................................. b) în cazul contractelor încheiate între profesionişti şi o autoritate contractantă, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului;".7. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul litigiilor privitoare la obligaţii de plată rezultând din contracte prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este necesară parcurgerea, în prealabil, a etapei concilierii directe prevăzute la art. 720^1 din Codul de procedură civilă."  +  Articolul III"Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 6. - (1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică termenului "comerciant" prevăzut în: a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată; b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative. (3) În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se înlocuieşte cu cel de "profesionist".»2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:«Art. 8^1. - Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice prevăzute de lege nu împiedică efectuarea formalităţilor de publicitate.»3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:«Art. 17^1. - Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil.»4. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 42. - (1) În aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divorţul se poate pronunţa, în ipoteza prevăzută la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unuia dintre soţi, dacă instanţa stabileşte culpa soţului pârât în destrămarea căsătoriei. (2) Dispoziţiile art. 388 din Codul civil sunt aplicabile, în cazul prevăzut la art. 373 lit. b) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a pârâtului, iar în cazul prevăzut la art. 373 lit. c) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a reclamantului.»5. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 45. - Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorţ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.»6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 56. - (1) Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»7. La articolul 58 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:«(2) Până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), ori de câte ori proprietarul imobilului are un drept de opţiune, el dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării începute după intrarea în vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare în judecată prin care a solicitat recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra lucrării, dacă acţiunea a fost admisă.»8. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:«Art. 60^1. - În categoria convenţiilor prevăzute de art. 627 alin. (4) din Codul civil, din care se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată ori determinabilă, intră şi antecontractele având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel.»9. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 80. - Cererile de înscriere, precum şi acţiunile în justiţie întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data săvârşirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.»10. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 82. - (1) Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data începerii posesiei, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864. (2) În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil, dacă erau deschise cărţi funciare, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulară prevăzută în art. 930 din Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire, dacă acţiunea a fost admisă, respectiv de la data invocării excepţiei uzucapiunii, dacă această excepţie a fost admisă.»11. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:«Art. 82^1. - (1) Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, dobândite în condiţiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune şi acte juridice între vii cu titlu gratuit. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite, în temeiul reglementărilor în vigoare la 1 octombrie 2011, şi după intrarea în vigoare a Codului civil.»12. La articolul 104, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 104. - (1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea drepturilor reale de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data naşterii creanţei garantate sau, după caz, la data încheierii contractului prin care garanţia a fost constituită.»13. La articolul 104, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:«(4) Dispoziţiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile în cazul executării garanţiilor reale mobiliare constituite în temeiul aceleiaşi legi.»14. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:«Art. 106^1. - Răspunderea prevăzută de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajată numai în limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulităţii contractului ce a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă. Angajarea acestei răspunderi nu înlătură angajarea răspunderii şi a altor persoane, în condiţiile legii.»15. După articolul 110 se introduc două noi articole, articolele 110^1 şi 110^2, cu următorul cuprins:«Art. 110^1. - Clauza exoneratoare de răspundere prevăzută la art. 1.363 din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt ţinuţi profesioniştii se aplică atât în cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie, cât şi în cazul răspunderii contractuale.Art. 110^2. - Dispoziţiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de câte ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, după caz, titularul unui drept ori facultăţi trebuie să execute o obligaţie sau o prestaţie, să accepte ori să exercite un drept sau o facultate ori, după caz, să adere la un contract, deşi nici legea şi nici contractul nu prevăd un termen în acest scop.»16. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 114. - Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din Codul civil privitoare la punerea în întârziere a debitorului sunt aplicabile în cazul obligaţiilor născute după data intrării sale în vigoare.»17. După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu următorul cuprins:«Art. 118^1. - (1) În cazul restituirii prestaţiilor reciproce, dispuse în temeiul legii sau al unui contract, dacă bunul piere în mod fortuit şi nu a fost asigurat, iar debitorul obligaţiei de restituire a fost de bună-credinţă sau obligaţia de restituire nu provine din culpa sa, obligaţia de restituire se stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz în care şi creditorul este liberat de propria obligaţie de restituire, însă numai dacă a fost de bună-credinţă sau cauza restituirii nu îi este imputabilă. (2) Dacă bunul arătat la alin. (1) a pierit numai în parte, creditorul are dreptul de a reduce propria prestaţie până la limita a ceea ce el primeşte.»18. După articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu următorul cuprins:«Art. 123^1. - În vederea aplicării prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiază de dreptul de preempţiune.»19. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu următorul cuprins:«Art. 143^1. - Dispoziţiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplică şi în cazul stabilirii remuneraţiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneraţiei depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.»20. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 151. - (1) Dispoziţiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care profesionistul îşi operează diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile şi obligaţiile născute după intrarea în vigoare a Codului civil.»21. După articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu următorul cuprins:«Art. 160^1. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea începerii urmăririi silite" se va înţelege ca fiind făcută la "notarea somaţiei de plată".»22. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 167. - Actele de dispoziţie cu privire la bunul ipotecat, încheiate în condiţiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci când produsele bunului ipotecat nu pot fi urmărite de către creditorul ipotecar cu acelaşi rang ca şi ipoteca iniţială. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obţine anularea acestor acte în cazul în care le-a aprobat expres sau tacit.»23. După articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 178^1, cu următorul cuprins:«Art. 178^1. - În sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciară şi în baza unei declaraţii scrise a creditorului ipotecar. În cazul în care mai mulţi creditori sunt beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul în cauză, declaraţia de radiere nu va aduce atingere drepturilor celorlalţi creditori ipotecari. Declaraţia de radiere se poate face sub forma unui înscris autentic notarial.»24. După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu următorul cuprins:«Art. 181^1. - (1) Încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul. (2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat. (3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevăzută la art. 2.468 şi 2.469 din Codul civil, precum şi opoziţia la preluarea bunului mobil în vederea administrării sunt de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul.»25. După articolul 205 se introduc două noi articole, articolele 205^1 şi 205^2, cu următorul cuprins:«Art. 205^1. - Dispoziţiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv în cazul în care prin hotărârea rămasă definitivă s-a luat act de renunţarea la judecată ori s-a constatat perimarea.Art. 205^2. - Dispoziţiile art. 2.556 se aplică în cazul în care înscrisurile au fost predate prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de comunicare, înfiinţate potrivit legii.»26. Articolul 222 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 222. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotărârea definitivă se va înţelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.»27. La articolul 229, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului revin autorităţii tutelare.»28. La articolul 229, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:«(3^1) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii specializate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.(3^2) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă.»29. După articolul 229 se introduc două noi articole, articolele 229^1 şi 229^2, cu următorul cuprins:«Art. 229^1. - (1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită. (2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanţa de tutelă şi de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită priveşte un imobil, este de asemenea competentă şi instanţa în a cărei circumscripţie teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanţa de tutelă care a pronunţat hotărârea va comunică de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit.Art. 229^2. - (1) Registrele naţionale notariale vor fi deschise, ţinute şi administrate exclusiv de Uniunea Naţională a Notarilor Publici. (2) Deschiderea, conţinutul, administrarea şi operarea registrelor notariale se stabilesc prin Legea nr. 36/1995, republicată.»30. La articolul 230, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174 şi 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010;....................................................................................... c) Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionişti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre navigaţie", precum şi a dispoziţiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) şi art. 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim;»."----------Art. III a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012.  +  Articolul IVLa articolul 2 al articolului I^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul certificatului de divorţ emis de notarul public în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil şi pentru care se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenţa de a emite certificatele prevăzute în anexele I, II şi III din Regulamentul nr. 2.201/2003 , potrivit art. 39 şi art. 41 alin. (1) din acelaşi regulament, aparţine notarului public. În aceleaşi cazuri, pentru certificatul de divorţ emis de ofiţerul de stare civilă, competenţa de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevăzut în anexa I din Regulamentul nr. 2.201/2003 aparţine instanţei care ar fi fost competentă să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului părţilor."  +  Articolul VPână la aprobarea noilor formulare şi până în momentul în care acestea vor deveni operaţionale prin implementarea modificărilor de structură a bazei de date şi a aplicaţiei software de introducere a datelor, în conformitate cu dispoziţiile legale, înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a operaţiunilor noi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de Codul civil se va efectua potrivit unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justiţiei în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VIDupă adoptarea şi operaţionalizarea noilor formulare, avizele înregistrate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza în mod corespunzător, fără plata unei taxe.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se înlocuieşte cu sintagma "contract civil" sau, după caz, "contracte civile", iar sintagma "contracte sau acte de comerţ", cu termenul "contracte".  +  Articolul VIIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 79.----------