HOTĂRÂRE nr. 898 din 7 septembrie 2011privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011  Pentru asigurarea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 113 și 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. VII alin. (1) lit. a) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc forma și conținutul următoarelor documente:a) permis de ședere - documentul prevăzut în anexa nr. 1, care se eliberează:(i) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere temporară sau pe termen lung în România, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(ii) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere și dreptul de muncă în România, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(iii) străinului care a obținut protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; (la 18-03-2022, Punctul (iii) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 martie 2022 ) (iv) cetățeanului britanic beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și membrilor de familie ai acestuia, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României; (la 12-04-2021, Litera a) din Articolul 1 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 ) (v) membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2020. (la 12-04-2021, Litera a) din Articolul 1 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 ) b) Carte albastră a UE - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere și de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2;c) document temporar de identitate pentru solicitanții de azil - documentul care se eliberează străinului ce solicită acordarea unei forme de protecție, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3;d) document temporar de ședere pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil - documentul care se eliberează străinului ce are permisiunea de a rămâne pe teritoriul României ca urmare a depunerii unei cereri de acces la o nouă procedură de azil, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4;e) document de tolerat - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 5;f) aviz de angajare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcție, prevăzut în anexa nr. 6; (la 12-04-2021, Litera f) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 ) g) documente de călătorie:(i) titlu de călătorie - documentul care se eliberează în temeiul art. 118 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în temeiul art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene și pentru stabilirea formei și conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene și membrilor lor de familie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006, prevăzut în anexa nr. 7 lit. a);(ii) laissez-passer - documentul care se eliberează în temeiul art. 125 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. b);(iii) legitimație de acces - documentul care se eliberează în temeiul art. 140 alin. (7) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. c);(iv) titlu de călătorie - document care se eliberează persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. d).h) aviz de detașare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detașat pe o anumită funcție, prevăzut în anexa nr. 8; (la 12-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 ) i) permis pentru lucrătorii frontalieri - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2020, cetățenilor britanici beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană care nu au reședința pe teritoriul României, încadrați în muncă pe teritoriul României înainte de încheierea perioadei de tranziție și care își continuă activitatea și după încheierea acestei perioade, prevăzut în anexa nr. 9. (la 12-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 ) j) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor cărora li s-a acordat protecție temporară în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 10. (la 18-03-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 2(1) Documentele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) conțin elementele biometrice de identificare a titularului corespunzător categoriilor prevăzute la art. 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările și completările ulterioare, și respectă specificațiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificațiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.(2) Elementele biometrice de identificare prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b), de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări și sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta prevăzută la art. 4b alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoria prevăzută la art. 4b alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptați în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre și nu au porțiuni care să ascundă ochii. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile și fizionomia celui în cauză.(5) Elementele biometrice de identificare prelevate în condițiile alin. (2)-(4) se stochează în mediul de stocare electronică al documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b), în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor și în bazele de date de producție constituite și gestionate de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice. (la 07-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 ) (6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) și transmiterea acestora la Inspectoratul General pentru Imigrări, elementele biometrice de identificare și orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată și ireversibilă. (la 07-06-2022, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 ) (7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b), iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b), titularul poate solicita verificarea datelor din mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condițiile corespunzătoare de securitate și confidențialitate.  +  Articolul 3(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 1 se exercită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.(2) Personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A. și Centrului Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice care funcționează în structura Direcției generale de pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care prelucrează date cu caracter personal necesare producerii, personalizării și eliberării documentelor prevăzute la art. 1, are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, precum și de celelalte acte normative aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. (la 07-06-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 )  +  Articolul 4(1) Producerea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) se realizează de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) se realizează de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care funcționează în structura Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008, aprobată prin Legea nr. 249/2009.(3) Documentele prevăzute la art. 1 lit. c)-g) se produc și se personalizează prin grija Oficiului Român pentru Imigrări.  +  Articolul 5(1) Documentele prevăzute la art. 1 se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operațiunilor de emitere, precum și a taxelor consulare și tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale, dacă legea nu prevede altfel.(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), eliberate străinilor care au obținut o formă de protecție în România, se suportă din venituri proprii de către Compania Națională "Imprimeria Națională - S.A.", în calitate de producător.  +  Articolul 6(1) Până la punerea în circulație a documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), străinilor li se eliberează în continuare permise de ședere potrivit modelelor stabilite în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, cu modificările și completările ulterioare, respectiv documentul de identitate potrivit modelului stabilit în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările ulterioare.(2) Documentele aflate asupra titularilor își păstrează valabilitatea și se retrag treptat din circulație, la expirarea valabilității sau la solicitarea expresă a titularilor.  +  Articolul 7Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Notă
  HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 septembrie 2006 a fost modificată, ulterior modificărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011 prin următoarele acte normative: HOTĂRÂREA nr. 653 din 27 august 2013, HOTĂRÂREA nr. 471 din 4 iunie 2014, HOTĂRÂREA nr. 14 din 19 ianuarie 2016.
  1. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de ședere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.2. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Documentul temporar de identitate pentru solicitanții de azil(1) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de identitate pentru solicitanții de azil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.(2) Prelungirea valabilității documentului temporar de identitate pentru solicitanții de azil se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de azil și până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor de azil care au fost respinse, respectiv până la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluționării în cadrul procedurii accelerate.3. Articolul 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Permisul de ședere(1) După acordarea uneia dintre formele de protecție prevăzute la art. 22 din lege, străinului i se eliberează gratuit un permis de ședere, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.(2) Permisul de ședere atestă identitatea, dreptul de ședere pe teritoriul României și reședința titularului.(3) Permisul de ședere se eliberează în baza actelor doveditoare privind reședința legală.(4) În vederea atestării reședinței, beneficiarul formei de protecție are obligația de a depune unul dintre următoarele documente: act de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administrația financiară, contract de comodat încheiat conform art. 8 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt act autentificat care face dovada existenței unor drepturi locative dobândite de beneficiar.4. La articolul 53, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Forma, conținutul și elementele de siguranță ale documentelor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Forma și conținutul documentului de identitate pentru refugiați și persoanele cărora li s-a acordat protecție subsidiară sunt prevăzute în anexa nr. 3.6. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege, străinului i se eliberează un document al cărui model este stabilit în anexa nr. 7 lit. c) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.7. Anexele nr. 2, 6 și 11 la normele metodologice se abrogă.
   +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, se modifică după cum urmează: Notă
  HOTĂRÂREA nr. 1.596 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008 a fost modificată, ulterior modificărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011 prin următoarele acte normative: HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012, HOTĂRÂREA nr. 530 din 26 iunie 2014, HOTĂRÂREA nr. 239 din 6 aprilie 2016, HOTĂRÂREA nr. 40 din 8 februarie 2018, HOTĂRÂREA nr. 253 din 24 aprilie 2019.
  1. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. d) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.2. Anexa se abrogă.
   +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2007 privind abilitarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obținut o formă de protecție în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 18-03-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 martie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Supravegherea
  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Georgeta Basarabescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 7 septembrie 2011.Nr. 898.  +  Anexa nr. 1
  Permis de ședere
  Rubrici fața I:Codul de țară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat.Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Titlul documentului: „PERMIS DE ȘEDERE“, personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranțăNumele: numele și prenumele titularului, în această ordineSex: simbolizat prin litera F sau MCetățenia:Data nașterii:Tipul de permis:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre:(i) permis de ședere temporară;(ii) permis de ședere în scop de detașare;(iii) permis ICT;(iv) mobile ICT;(v) permis de ședere pe termen lung - UE (potrivit prevederilor Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung);(vi) permis de ședere pe termen lung (străinului căruia i s-a acordat dreptul de ședere pe termen lung ca excepție de la condițiile generale);2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - permis unic;3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - permis de ședere temporară;4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) și (v) - permis de ședere temporară - art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau permis de ședere permanentă - art. 50 TUE, după cazValabilitatea permisului:Observații:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - scopul șederii sau, după caz, mențiunea „Fost posesor de Carte albastră a UE“ (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) și codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - drept de muncă și codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - forma de protecție acordată și codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) și (v) din hotărâre - art. 18 (1) din WA și codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;5. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu, în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naționaleFotografiaSemnătura titularuluiRubrici fața a II-a:Observații:1. adresa din România;2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniuData emiterii:Autoritatea emitentă:Locul nașterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONote:Documentul conține un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română și engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feței I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.Pe fața I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistratTehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.Personalizarea se face prin gravare laserDocumentul conține simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conțin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 12-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  Carte albastră a UE
  Codul de țară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimatSimbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Forma și mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a].Rubrici fața I:Titlul documentului: „CARTE ALBASTRĂ A UE“, personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranțăNumele: numele și prenumele titularului, în această ordineSex: simbolizat prin litera F sau MCetățenia:Data nașterii:Tipul de permis: Carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)Data expirării:Observații:1. codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu, în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naționaleFotografiaSemnătura titularuluiRubrici fața a II-a:Observații:1. adresa din România2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniuData emiterii:Autoritatea emitentă:Locul nașterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONote:Documentul conține un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română și engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feței I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.Pe fața I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistratTehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.Documentul conține simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conțin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 12-04-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE
  pentru solicitanții de azil
  Forma și mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2.Rubrici fața I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL3. Numărul documentului4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări5. Numele și prenumele: numele și prenumele titularului, în această ordine6. Țara de origine: țara al cărei cetățean este titularul sau țara de domiciliu a acestuia7. Data nașterii: ziua, luna și anul nașterii titularului8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M9. Reședința în România: adresa completă la care titularul are reședința în România10. Locul/Data eliberării: centrul de cazare și localitatea unde a fost emis documentul, precum și data eliberării (ziua, luna și anul)11. Valabil până la: data până la care documentul este valabilRubrici fața a II-a:1. Zonă citibilă optic (MRZ)2. Alte mențiuniNOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limba română.Documentul conține elemente de securizare.Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe fața I a documentului se înscrie mențiunea „Identitate declarată“.Rubrica CNP se completează numai în cazul prevăzut la art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.Documentul cuprinde fotografia titularului.Forma documentului va putea fi adaptată în funcție de necesități și de posibilitățile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecționarea și eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 07-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 4
  DOCUMENT TEMPORAR DE ȘEDERE
  pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil
  Forma și mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2.Rubrici fața I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE ȘEDERE PENTRU STRĂINII CARE SOLICITĂ ACCES LA O NOUĂ PROCEDURĂ DE AZIL3. Numărul documentului4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări5. Țara de origine: țara al cărei cetățean este titularul sau țara de domiciliu a acestuia6. Data nașterii: ziua, luna și anul nașterii titularului7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M8. Reședința în România: adresa completă la care titularul are reședința în România9. Locul/Data eliberării: centrul de cazare și localitatea unde a fost emis documentul, precum și data eliberării (ziua, luna și anul)10. Valabil până la: data până la care documentul este valabilRubrici fața a II-a:1. Zonă citibilă optic (MRZ)2. Alte mențiuniNOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limba română.Documentul conține elemente de securizare.Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe fața I a documentului se înscrie mențiunea „Identitate declarată“.Documentul cuprinde fotografia titularului.Forma documentului va putea fi adaptată în funcție de necesități și de posibilitățile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecționarea și eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 07-06-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 5
  DOCUMENT DE TOLERAT
  Forma și mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.Rubrici fața I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT DE TOLERAT3. Numărul documentului4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări5. Numele și prenumele: numele și prenumele titularului, în această ordine6. Cetățenia: țara al cărei cetățean este străinul7. Data nașterii: ziua, luna și anul nașterii titularului8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M9. Locul/Data eliberării: formațiunea pentru imigrări care a eliberat documentul, precum și data eliberării (ziua, luna și anul)10. Valabil până la: data până la care documentul este valabil (ziua, luna și anul)Rubrici fața a II-a:1. Zona citibilă optic (MRZ)2. Alte mențiuni: precizări cu privire la valabilitatea teritorială a documentului de tolerat3. Reședința în România: adresa completă la care titularul are reședința în RomâniaNOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limbile română și engleză.Documentul conține elemente de securizare.Dacă identitatea persoanei tolerate nu a fost certificată, pe fața I a documentului se înscrie mențiunea „Identitate declarată“.Rubrica CNP se completează numai în cazurile prevăzute la art. 144^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Documentul cuprinde fotografia titularului.Forma documentului va putea fi adaptată în funcție de necesități și de posibilitățile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecționarea și eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 07-06-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 6
  AVIZ DE ANGAJARE
  Elemente generale:Forma și dimensiunile documentului: hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cernealăTextul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba românăSe eliberează categoriilor prevăzute la cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare.Descrierea avizului de angajare:Rubrici:Fața I:Ministerul Afacerilor InterneInspectoratul General pentru ImigrăriÎn baza Cererii înregistrate cu numărul ...................... din ..................... și a documentației depuse de ..............., cu sediul/domiciliul în ......................., nr. de înregistrare în registrul comerțului J/...../......./......, codul fiscal/codul numeric personal ..................,Inspectoratul General pentru Imigrări acordă
  AVIZUL DE ANGAJARE
  nr. ........... din ............,
  necesar obținerii vizei de lungă ședere/permisului de ședere în calitate de lucrător ................................, cod funcție COR .............., doamnei/domnului ............................................, născută/născut la ................. în ............................., pașaport nr. .......................... eliberat de autoritățile .......................... .Data înmânării:Inspector general:
  Fața a II-aPagină goală (la 07-06-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 743 din 2 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 07 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 7
  DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
  Caracteristici generale ale documentelor de călătorie:Culoare: variabilă în curcubeu, roz-galben-rozMărime: format A4Număr de pagini: unaHârtia A4 va conține filigran cu stema țării, iar denumirea documentului va fi subliniată cu o linie cu microtext, codul ICAO al țării - ROU.a) TITLU DE CĂLĂTORIERubricație:Fotografia titularuluiNumărul documentului
  Titlul de CĂLĂTORIE România
  Număr de înregistrareValabil pentru o singură călătorie - de la - până laNumele și prenumeleData nașteriiCetățeniaÎnălțimeaSemne particulareAdresa din țara de origine (dacă se cunoaște)Autoritatea emitentăData eliberăriiSemnătura titularuluiȘtampilaObservațiiNOTE:Rubricile se scriu în limbile română, engleză și franceză.În partea superioară, central, se tipărește drapelul Uniunii Europene.Caracteristicile, rubricația și elementele de siguranță ale documentului trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetățenilor din țările terțe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. C274 din 19 octombrie 1996. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  b) LAISSEZ-PASSERRubricație:Nr. de înregistrareReference No:Fotografia titularuluiLAISSEZ - PASSERNR. DOCUMENT:(DOC. NO./NO. DOC.)....................Issued pursuant to Articles 19 and 20 of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged în one of the Member States by a third-country național.Eliberat conform art. 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe.Valid only for transfer from ...... to ...... with the asylum applicant required to present him/herself at ...... by ......Valabil pentru transfer doar de la ....... până la ......, cu obligația ca solicitantul/solicitanta de azil să se prezinte la ........ cu .............Issued at: ROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATIONEliberat la: OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRISURNAME:Nume:FORENAMES:Prenume:PLACE AND DATE OF BIRTH:Locul și data nașterii:NAȚIONALITY:Naționalitate:Date of issue:Data eliberării:For the Ministry of Administration and Interior ............Pentru MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR .................The bearer of this laissez-passer has been identified by the authorities ...........Posesorul acestui laissez-passer a fost identificat de autoritățile ..............This document is issued pursuant to Articles 19 and 20 of Regulation (CE) No 343/2003 only and cannot under any circumstances be regarded as equivalent to travel document permitting the external frontier to be crossed or to a document proving the individual's identity.Acest document este eliberat numai conform art. 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 și nu poate sub nicio formă să fie folosit ca echivalent al unui document de călătorie pentru a permite trecerea frontierei externe sau ca document care face dovada identității celui sus-menționat.NOTĂ:Rubricile se scriu în limbile engleză și română.c) LEGITIMAȚIE DE ACCESRubricație:
  LEGITIMAȚIE DE ACCES
  Numele statului membru emitent al legitimației de acces:Numărul de referință *):Emis în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui flux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri.Valabil numai pentru transferul din .......*1) către ...........*2), persoana trebuind să se prezinte la ........*3) până la ..........*4).*) Numărul de referință va fi atribuit de statul din care se face transferul către alt stat membru.*1) Statul membru din care se efectuează transferul către alt stat membru.*2) Statul membru spre care se efectuează transferul.*3) Locul unde persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.*4) Data-limită la care persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.Emis la: .............................................NUMELE: ..............................................PRENUMELE: ...........................................LOCUL ȘI DATA NAȘTERII: ..............................Pentru minori, numele adultului (adulților) responsabil/responsabili: ...........SEXUL: ...................................................................CETĂȚENIA: ...............................................................Data emiterii ............................................................FotografiaȘTAMPILASemnătura beneficiarului: ............. Pentru autoritățile competente: .............Titularul prezentei legitimații de acces a fost identificat de autoritățile .............*5),*6)*5) Pe baza următoarelor documente de călătorie sau de identitate prezentate autorităților.*6) Pe baza altor documente decât documentele de călătorie sau de identitate.Identitatea titularului legitimației de acces nu a fost stabilită .................Prezentul document este emis doar în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE și nu reprezintă în niciun caz un document echivalent unui document de călătorie care autorizează trecerea frontierei externe sau un document doveditor al identității individului.NOTĂ:Rubricile se scriu în limbile engleză și română.
  d) TITLU DE CĂLĂTORIERubricație:NR. DE ÎNREGISTRARE(REG. NO./NO. REG.)Fotografia titularuluiROMÂNIA
  Titlul DE CĂLĂTORIE TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGE
  NR. DOCUMENT:(DOC. NO./NO. DOC.)............................Acest document este eliberat în temeiul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România.Titularul documentului de călătorie a fost selectat de autoritățile române în vederea relocării în România ca refugiat.(This document is issued pursuant to article 3(5) of Law no.122/2006 on the asylum în România and article 9(3) of Government Decision no.1596/2008 on the resettlement of refugees în România.The bearer of this travel document has been selected by the Romanian authorities for resettlement în România as refugee.)Nume:(Surname)Prenume:(Forename)Locul și data nașterii:(Place and date of birth)Cetățenia:(Citizenship)Valabil până la data de ........ numai pentru transferul din ........... în ............Valid only by .... for transfer from ..... to .....Eliberat la ........ de Ministerul Administrației și Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări.Issued at ....... by the Ministry of Administration and Interior - Romanian Office for Immigration.Pentru MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOROFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRIFor MINISTRY OF ADMINISTRATION AND INTERIORROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATION.......................................................................Prezentul document de călătorie nu certifică identitatea persoanei și nu poate fi folosit pentru ieșirea din România.(This travel document does not certify the individuals identity and cannot be used for exiting România)
   +  Anexa nr. 8
  Aviz de detașare
  Elemente generale:Forma și dimensiunile documentului: hârtie A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cernealăTextul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba românăSe eliberează categoriilor prevăzute la capitolul III din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare.Descrierea avizului de detașare:Rubrici fața I:Ministerul Afacerilor InterneInspectoratul General pentru ImigrăriÎn baza cererii înregistrate cu numărul .................din ............................ și a documentației depuse de ......................, cu sediul/domiciliul în ..............................................., nr. de înregistrare în registrul comerțului J/..../....../....., cod fiscal/cod numeric personal ...................,Inspectoratul General pentru Imigrări acordă
  AVIZUL DE DETAȘARE
  nr. ............din ..............necesar obținerii vizei de lungă ședere/permisului de ședere, în calitate de ........................., cod funcție COR .........., doamnei/domnului ...................., născută/născut la .............. în .................., pașaport nr. ....................., eliberat de autoritățile ................................Data înmânării:Inspector general:
  Fața a II-aPagină goală (la 12-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 9
  Permis pentru lucrător frontalier
  Rubrici fața I:Codul de țară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimatSimbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Titlul documentului: „PERMIS PENTRU LUCRĂTOR FRONTALIER“, personalizat prin gravare laser.Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranțăNumele: numele și prenumele titularului, în această ordineSex: simbolizat prin litera F sau MCetățenia:Data nașterii:Tipul de permis: art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană - lucrător frontalierValabilitatea permisului:Observații:1. art. 26 din WA și codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu, în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naționaleFotografiaSemnătura titularuluiRubrici fața a II-a:Observații:1. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu2. codul țării de reședințăData emiterii:Autoritatea emitentă:Locul nașterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONOTE:Documentul conține un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română și engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feței I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.Pe fața I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistratTehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.Documentul conține simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conțin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 12-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 10
  PERMIS DE ȘEDERE
  pentru beneficiarii protecției temporare
  1. ConținutRubrici:a) Titlul documentului: Permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporareb) Autoritatea emitentă: Inspectoratul General pentru Imigrăric) Nr. document: numărul documentuluid) CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrărie) Numele și prenumele: numele și prenumele titularului, în această ordine, cu litere marif) Data nașterii: ziua, luna, anul nașterii titularuluig) Cetățenie: țara al cărei cetățean este titularul sau reședința obișnuită a acestuia, în cazul apatrizilor, cu litere marih) Sex: simbolizat prin litera F sau Mi) Identitate: pe bază de document sau declarativj) Emis de IGI la: locul unde a fost emis documentul, cu literă mare la începutul cuvântuluik) Data emiterii: data emiterii documentuluil) Valabilitate: pe perioada de aplicare a Deciziei (UE) 2022/3822. Notea) Se eliberează beneficiarilor protecției temporare.b) Hârtie în format A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală.c) Denumirile rubricilor se scriu cu caracterele alfabetului latin în limbile română și engleză.d) Documentul cuprinde stema României și fotografia titularului.e) Documentul conține elemente de securizare. (la 18-03-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 martie 2022 )
  -------